2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

 • View
  59

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psihologija

Text of 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  1/40

  1

  2. kolokvij, Psihologija obrazovanja

  1. prezentacija

  Motivacija -stanje u kojem smo pobueni nekim potrebama, porivima, eljama ili motivima na

  odreeno ponaanje usmjereno prema postizanju nekog cilja

  Jedan od temeljnih uvjeta uenja

  Motivispecifini poticaji na ponaanje

  Odnos motiva i ponaanja

  Jedan motivrazliita ponaanja

  Vie motiva isto ponaanje

  U podruju obrazovanja mogue razlikovati:

  Opa motivacija za uenje

  Specifina motivacija za uenje

  Razina (intenzitet) i vrsta motivacije u osnovi uenja odreuje:

  Da li e do uenja uope doi

  Kako e se uiti (kvalitet)

  Koliko e se uiti (kvantitet)

  S obzirom na to ta uenike moe poticati na uenje, motivi uenja se mogu podijeliti na:

  Intrinzine unutarnje; Ekstrinzine izvan pojedinca.

  Sve ono to iznutra pojedinca navodi na aktivnost uenja i to tu aktivnost energizira, usmjerava

  i odreuje joj intezitet i trajanje

  Neki izvori intrinzine motivacije: Potrebe, Interesi (osobni i situacijski), Vrijednost zadatka,

  Sposobnosti i na njima zasnovane sklonosti, samoefikasnost, Stavovi, vrijednosti, Oekivanja

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  2/40

  2

  Openito: intrinzina motivacija osigurava bolji kvalitet uenja (sloenije strategije uenja) i

  veu ustrajnost u uenju (kvantitet)

  Strategije poticanja intrinzine motivacije

  Prilagoavanje sadraja uenja uenikim interesima

  Uvoenje novosti i raznolikosti u nastavu

  Poticanje aktivnog sudjelovanja uenika i pruanje brzih povratnih informacija

  Poticanje radoznalosti

  Povezivanje onoga to se ui sa osobnim ivotom uenika

  Pomaganje uenicima da sami postave svoje ciljeve

  Ekstrinzina motivacija

  Motivacija koja svoj izvor ima izvan uenika, kao npr. rezultati, ocjene, pohvale, diploma,

  medalje, druge nagrade...

  Openito, rezultira povrnim strategijama uenja i ne osigurava ustrajnost u uenju

  Ali, ne moe se oekivati da uenici budu intrinzino motivirani za sve kolske sadraje

  S druge strane, sama intrinzina motivacija nije dovoljna za postizanje visokih rezultata

  Postupci poticanja ekstrinzine motivacije

  Jasne povratne informacije

  Neposredne i este povratne informacije

  Nagraivanje truda i zalaganja

  Pohvaljivanje uenika (djelotvornom pohvalom)

  Nauiti uenike da se usporeuju sa samim sobom (a ne sa drugima) npr. metoda individualnih

  oekivanja

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  3/40

  3

  Koristiti suradniko uenje (npr. ueniki timovi usmjereni na postignue, grupno istraivanje,

  slagalica)

  Teorije motivacije za uenje

  S obzirom na polazne pretpostavke mogu se podijeliti na:

  1. Teorije potreba

  motivirano ponaanje je uzrokovano odreenim stanjem unutarnje napetosti koje nastaje zbog

  fizioloke ili psiholoke neravnotee u organizmu

  unutarnja napetost potie organizam na djelovanje kojim se eli postii smanjenje napetosti i

  uspostaviti unutarnja ravnotea praena osjeajem ugode

  danas imaju uglavnom historijsko znaenje i predstavljaju poetke naunog pristupa motivaciji

  Teorija nagona (Woodworth), teorija socijalnih potreba (Murray), teorija hijerarhije

  potreba(Maslow)

  2. Teorije uvjetovanja

  ne posmatraju motivaciju iznutra, nego je pokuavaju odrediti u okvirima odnosa podraaj-

  reakcija

  ponaanje je izazvano vanjskim podraajem koji u odreenim uvjetima dovodi do reakcije

  (klasino uvjetovanje) ili se pojavljuje u oekivanju nekog podraaja (instrumentalno

  uvjetovanje)

  praktina primjenjivost klasinog uvjetovanja u kolskom okruenju relativno mala

  naela instrumentalnog uvjetovanja primjenjiva

  iako nastoje izbjei objanjenja ponaanja unutarnjim procesima to se pokazalo nemoguim

  (npr. prikladnost potkrepljenja)

  3. Kognitivne teorije

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  4/40

  4

  motivi se shvaaju kao razmjerno stabilne steene dispozicije koje se temelje na spoznaji o

  vlastitim mogunostima u razliitim situacijama postignua

  a. Teorije kognitivne usklaenosti motivacija proizilazi iz odnosa izmeu kognicija i

  ponaanja - Teorija ravnotee (Heider), teorija kognitivne disonance (Festinger)

  b. Teorije oekivanja - tumae ponaanja usmjerena na zadovoljenje potrebe za postignuem

  (Teorija motivacije za postignuem (Atkinson), Teorija vlastite vrijednosti (Covington), Model

  oekivanja uspjeha (Eccles i Wiegfield)

  c. Teorija atribucij a(Weiner)objanjava svrhu i posljedice tumaenja uspjeha i neuspjeha

  4. Teorija socijalne kognicije

  motivacija je ponaanje usmjereno ka cilju koje se javlja pod utjecajem oekivanja o ishodima

  akcija i percepciji samoefikasnosti za izvoenje tih akcija.

  Teorija motivacije za postignuem (Atkinson)

  Ponaanje usmjereno postignuu je ishod sukoba dvije tenje: tenje za postizanjem uspjeha i

  tenje za izbjegavanjem neuspjeha.

  Tenja za uspjehom

  = motiv za uspjehom x vjerojatnost uspjeha x privlanost cilja

  Tenja za izbjegavanjem neuspjeha

  = motiv izbjegavanja neuspjeha x vjerojatnost neuspjeha x odbojnost neuspjeha

  Motivacija za postignuem =

  tenja za postizanjem uspjeha tenja za izbjegavanjem neuspjeha

  motivacija za postignuem se javlja kao stabilna osobina linosti koja se moe prikazati na

  kontinuumu:

  Nizak motiv postignua Visok motiv postignua

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  5/40

  5

  Strah od neuspjeha Slab strah od neuspjeha

  Izbjegavanje neuspjeha

  model objanjava preferencije zadataka razliite teine s obzirom na razinu motiva postignua

  osobe s visoko izraenim motivom postignua biraju zadatke srednje teine (vjeruju da ih mogu

  ostvariti i tako zadovoljavaju motiv)

  osobe sa niskim motivom postignua biraju prelake ili preteke zadatke (izbjegavaju neuspjeh)

  Kako smanjiti strah od neuspjeha

  ta uenici tipino rade da bi smanjili strah od neuspjeha?

  Ne sudjelovati, izbjegavati; Postavljati nerealno visoke ciljeve; Postaviti preniske ciljeve;

  Odlagati rad do zadnjeg trenutka; Ne ulagati napor

  ta nastavnici mogu uiniti da smanje koritenje ovih strategija

  Poticati samonatjecanje; Koristiti suradniko uenje; Uiti uenike da dijele zadatke na manje

  dijelove; Davati zadatke primjerene teine i povezati zalaganje s uspjehom; Ne izjednaavati

  sposobnost sa osobnom vrijednou.

  Teorija vlastite vrijednost (Covington)

  temeljna ljudska tenja je odranje povoljne slike o sebi u ijoj osnovi se nalazi samopotovanje

  ili svijest o vlastitoj vrijednosti

  Covingtonproirio Atkinsonovmodel i kreirao novu tipologiju osoba kod kojih se na razliite

  naine kombiniraju dvije razine temeljnih motiva (za postizanjem uspjeha i izbjegavanjem

  neuspjeha)

  Nicholls u okviru ove teorije izdvojio dvije ciljne orijentacije:

  usmjerenost na zadatakvano im je obaviti zadatak uenja; eventualni neuspjeh ne djeluje na

  njihovu samosvijest

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  6/40

  6

  zaokuplj enost sobom (usmjerenost na izvedbu) uenici koji po svaku cijenu ele izbjei

  neuspjeh i mogunost da ih drugi vide kao nekompetentne

  Glavni prigovor pojmu motivacije za postignuem kao opoj crti linosti razliite razine

  motiva za postignuem urazliitim kolskim predmetima.

  Model oekivanja uspjeha (Eccles i Wigfield)

  izveden iz Atkinsonova modela; naglaava situacijsku komponentu motivacije za postignuem;

  glavni faktori motiva za postignuem su:

  1. oekivanja uspjeha povezana s procjenom vlastite sposobnosti

  2. vrijednost zadatka

  Oekivanje uspjeha je odreeno s tri faktora:

  prethodno iskustvo u slinim situacijama

  tumaenje uzroka prethodnog uspjeha ili neuspjeha

  percepcija teine zadatka

  Vrijednost zadatka je odreena sljedeim faktorima:

  vrijednost postignua vrijednost koju pojedinac pridaje uspjehu u zadatku,

  korisnost savladavanja zadatka za trenutne i budue ciljeve pojedinca;

  intrinzina vrijednost / interes zadovoljstvo koje pojedinac ima tokom

  obavljanja aktivnosti;

  cijenapercepcija negativnih posljedica ukljuivanja u zadatak

  Oekivanja nastavnika => samoispunjavajua proroanstva

  Nastavnik oekuje specifino ponaanje i postignue

  Nastavnikova oekivanja oblikuju njegova ponaanja prema uenicima

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  7/40

  7

  Uenici na temelju toga formiraju samopoimanje, motivaciju za postignue i

  razinu aspiracije

  To djeluje na ponaanje uenika

  Ponaanje i postignue uenika postaju usklaeni sa oekivanjima nastavnika

  Kako se uenicima mogu prenijeti oekivanja uspjeha?

  Ostavljati dovoljno vremena za formuliranje odgovora

  Izbjegavati nepotrebno naglaavanje razlika u uspjehu

  Jednako se ponaati prema svima

  Tipina ponaanja nastavnika prema po znanju slabijim uenicima

  Ponaanja kod ispitivanja i ocjenjivanja

  Povratne informacije

  Nain komunikacije u razredu

  Kako se po znanju slabijim uenicima mogu prenijeti oekivanja uspjeha?

  Razvijati vjetine pomou smislenih zadataka

  Tretirati individualno slabije uenike

  Povezati uspjeh sa zalaganjem

  Staviti naglasak na pomo, a ne suosjeanje

  Omoguiti ueniku javni uspjeh

  Atribucijska teorija (Weiner)

  motivacija za ustrajanjem u nekoj aktivnosti odreena:

  prethodnim doivljajima uspjeha i neuspjeha u slinim situacijama

 • 5/19/2018 2. Kolokvij Psihologija Obrazovanja

  8/40

  8

Search related