1
3D termografija i medicinske primjene I. Sović, T. Lipić, I. Grubišić, L. Gjenero Centar za Informatiku i Računarstvo RAČUNARSKA ZNANOST I INŽENJERSTVO Infracrvena termografija služi za određivanje površinske temperature nekog objekta, pri čemu se koristi kamera čiji spektar obuhvada raspon toplinskog zračenja, koji se nalazi u infracrvenom području. Postupak dobivanja termalnih slika (termograma) potpuno je beskontaktan i neinvazivan. Objedinjavanjem 3D aktivnog skenera i termalne kamere pruža se mogudnost stjecanja 3D termograma. Jedna od mogudih značajnih primjena ovakvog sustava je rano otkrivanje i pradenje stanja patoloških i kroničnih poremedaja organizma, dok postoje i razne druge industrijske i znanstvene primjene. Ovim radom stavljen je naglasak na potencijalne prednosti primjene 3D termografskog sustava u detekciji i procjeni parametara tumora dojki. 1. Uvod 2. Kalibracija i akvizicija 3. Medicinske primjene 4. Rezultati 1. L. Gjenero, I. Grubišid, T. Lipid, I. Sovid, K. Skala, "Active 3D scanning based 3D thermography system and medical applications", Mipro. 2011. 2. Sovic, T. Lipic, L. Gjenero, I. Grubisic and K. Skala, "Heat source parameter estimation from scanned 3D thermal models", MIPRO, Proceedings of the 34rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2011, Rijeka, Croatia 3. M. Poljak-Blaži, D. Kolarid, M. Jagnjac, K. Žarkovid, K. Skala and N. Žarkovid, "Specific thermographic changes during Walker 256 carcinoma development : Differential infrared imaging of tumour, inflammation and haematoma", Cancer detection and prevention, 2009, vol. 32, pp. 431-436 Reference Autori zahvaljuju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za potporu preko znanstveno-istraživačkog projekta “Metode znanstvene vizualizacije” (098-098 2562-2567) pod vodstvom prof.dr.sc. Karolja Skale. Zahvala Mentor: prof.dr.sc. Karolj Skala Znanstveni susreti 3. vrste, 7-8. srpnja 2011., Institut Ruđer Boškovid Kalibracija je postupak ugađanja parametara 3D skenera i termalne kamere. Proces se sastoji od proračuna intrinzičnih i ekstrinzičnih parametara komponenti sustava. Intrinzični uključuju određivanje fokalne udaljenisti objektiva i distorzija kamere uzrokovanih ledom. Određivanje ekstrinzičnih parmetara predstavlja određivanje položaje kamera u odnosu na projektor. Prilikom određivanja intrinzičnih i ekstrinzičnih parametara koriste se šablone s uzorkom šahovnice. Akvizicija uključuje: dobivanje 3D strukture pomodu skenera, uzimanje termalne slike modela pomodu termalne kamere i postupak postavljanja termalne slike kao teksture dobivenog 3D modela, pri čemu je potrebno transformirati točke iz prostora skenera u prostor termalne kamere. Raspodjela temperature na površini tijela rezultat je utjecaja raznih složenih procesa. Poznavanjem uobičajene temperature, te dobivanjem uvida u trenutno stanje, možemo (prilično rano) otkriti, dijagnosticirati ili pratiti razne patološke poremedaje ili maligna oboljenja. Termografija je uspješno primjenjivana za dijagnozu: o Artritis o Kožna oboljenja o Tumore blizu površine o S.A.R.S. o ... Također, primjenjivana je i prilikom provođenja kirurških zahvata, te generalno predstavlja ne-invazivan, ne-ionizirajući, funkcionalni modalitet medicinskog snimanja. Primjenom 3D termografije pružaju se nove mogudnosti medicinskoj dijagnozi. Ovim radom fokus je stavljen na otkrivanje tumora dojki i procjena njegovih parametara preko 3D termograma, kako bi se pružila sigurnija, jeftinija i kvalitetna alternativa mamografiji. Opisani sustav za dobivanje 3D termograma, kao i postupak njegove akvizicije, prikazani su slikom lijevo. Razvijena je metoda simulacija za određivanje parametara izvora topline (čime se može aproksimirati tumor; parametri: dubina, volumen) koji se nalazi ugrađen u objektu. Metoda je ispitivana na umjetnim skupovima podataka dobivenih iz homogenih materijala kroz koje se vrši raspodjela topline. Simulacija pretpostavlja točkasti izvor topline koji mijenja površinsku raspodjelu temperature. Ona se tada uspoređuje sa stvarnom, a konformacija parametara ocjenjuje pogreškom (njihovom razlikom). Stvarna temperatura Simulirana temperatura

2. Kalibracija i akvizicija 3. Medicinske primjene

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

3D termografija i medicinske primjene

I. Sović, T. Lipić, I. Grubišić, L. Gjenero

Centar za Informatiku i RačunarstvoRAČUNARSKA ZNANOSTI INŽENJERSTVO

Infracrvena termografija služi za određivanje površinske temperature nekog objekta, pri čemu se koristi kamera čiji spektar obuhvada raspon toplinskogzračenja, koji se nalazi u infracrvenom području. Postupak dobivanja termalnih slika (termograma) potpuno je beskontaktan i neinvazivan.Objedinjavanjem 3D aktivnog skenera i termalne kamere pruža se mogudnost stjecanja 3D termograma. Jedna od mogudih značajnih primjena ovakvogsustava je rano otkrivanje i pradenje stanja patoloških i kroničnih poremedaja organizma, dok postoje i razne druge industrijske i znanstvene primjene.Ovim radom stavljen je naglasak na potencijalne prednosti primjene 3D termografskog sustava u detekciji i procjeni parametara tumora dojki.

1. Uvod

2. Kalibracija i akvizicija 3. Medicinske primjene

4. Rezultati

1. L. Gjenero, I. Grubišid, T. Lipid, I. Sovid, K. Skala, "Active 3D scanning based 3D thermographysystem and medical applications", Mipro. 2011.

2. Sovic, T. Lipic, L. Gjenero, I. Grubisic and K. Skala, "Heat source parameter estimation fromscanned 3D thermal models", MIPRO, Proceedings of the 34rd International Convention onInformation and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2011, Rijeka,Croatia

3. M. Poljak-Blaži, D. Kolarid, M. Jagnjac, K. Žarkovid, K. Skala and N. Žarkovid, "Specificthermographic changes during Walker 256 carcinoma development : Differential infrared imagingof tumour, inflammation and haematoma", Cancer detection and prevention, 2009, vol. 32, pp.431-436

ReferenceAutori zahvaljuju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RepublikeHrvatske za potporu preko znanstveno-istraživačkog projekta “Metodeznanstvene vizualizacije” (098-098 2562-2567) pod vodstvom prof.dr.sc.Karolja Skale.

Zahvala

Mentor: prof.dr.sc. Karolj SkalaZnanstveni susreti 3. vrste, 7-8. srpnja 2011., Institut Ruđer Boškovid

Kalibracija je postupak ugađanja parametara 3D skenera i termalne kamere. Proces se sastoji od proračuna intrinzičnih i ekstrinzičnih parametara komponenti sustava. Intrinzični uključuju određivanje fokalne udaljenisti objektiva i distorzija kamere uzrokovanih ledom.

Određivanje ekstrinzičnih parmetara predstavlja određivanje položajekamera u odnosu na projektor. Prilikom određivanja intrinzičnih iekstrinzičnih parametara koriste se šablone s uzorkom šahovnice.Akvizicija uključuje: dobivanje 3D strukture pomodu skenera, uzimanjetermalne slike modela pomodu termalne kamere i postupak postavljanjatermalne slike kao teksture dobivenog 3D modela, pri čemu je potrebnotransformirati točke iz prostora skenera u prostor termalne kamere.

Raspodjela temperature na površinitijela rezultat je utjecaja raznih složenihprocesa. Poznavanjem uobičajenetemperature, te dobivanjem uvida utrenutno stanje, možemo (priličnorano) otkriti, dijagnosticirati ili pratitirazne patološke poremedaje ili malignaoboljenja. Termografija je uspješnoprimjenjivana za dijagnozu:o Artritiso Kožna oboljenjao Tumore blizu površineo S.A.R.S.o ...

Također, primjenjivana je i prilikom provođenja kirurškihzahvata, te generalno predstavlja ne-invazivan, ne-ionizirajući,funkcionalni modalitet medicinskog snimanja. Primjenom 3Dtermografije pružaju se nove mogudnosti medicinskoj dijagnozi.Ovim radom fokus je stavljen na otkrivanje tumora dojki iprocjena njegovih parametara preko 3D termograma, kako bi sepružila sigurnija, jeftinija i kvalitetna alternativa mamografiji.

Opisani sustav za dobivanje 3D termograma, kao ipostupak njegove akvizicije, prikazani su slikom lijevo.Razvijena je metoda simulacija za određivanjeparametara izvora topline (čime se može aproksimiratitumor; parametri: dubina, volumen) koji se nalaziugrađen u objektu. Metoda je ispitivana na umjetnimskupovima podataka dobivenih iz homogenihmaterijala kroz koje se vrši raspodjela topline.Simulacija pretpostavlja točkasti izvor topline koji

mijenja površinskuraspodjelu temperature.Ona se tada uspoređujesa stvarnom, akonformacija parametaraocjenjuje pogreškom(njihovom razlikom).

Stvarna temperatura

Simulirana temperatura