2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

Embed Size (px)

Text of 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  1/55

  Estetika Dan Kanak-Kanak

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  2/55

  ESTETIKA

  Lankford (1992) satu konsep dan kaedah di

  dalam falsafah seni termasuk persoalan yang

  bermatlamat untuk menerangkan danmemahami pengalaman estetik yang

  berkaitan dengan perkembangan artistik dan

  penghasilan produk.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  3/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  4/55

  PERKEMBANGAN ESTETIK DAN

  TEORI KECANTIKAN Konsep Relativist

  Persekitaran individu, nilai, budaya serta carahidup seseorang individu pada satu-satu masa.

  Pandangan golongan relativist atau individuterhadap kecantikan adalah subjektif dan abstrak.

  Penghuraian dan makna kecantikan tidak terletakpada objek tetapi pada persepsi seseorang.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  5/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  6/55

  Konsep Objektivist

  Kecantikan sememangnya telah ada dalam

  karya seni dan bukan terletak pada persepsi

  seseorang.

  Kecantikan dibahagikan kepada kriteria

  tertentu seperti yang terdapat di dalam

  elemen dan prinsip-prinsip dalam seni sepertiharmoni, rentak, warna, keseimbangan dll.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  7/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  8/55

  ESTETIK DAN KANAK-KANAK

  Perasaan kanak-kanak mudah tertarik dengan perkarabaru menjadikan mereka sebagi golongan yang unikdan luar biasa.

  Lowenfeld (1975)

  perkembangan estetik kanak-kanakbersesuaian dengan kreativiti dipengaruhi oleh faktortumbesaran dan persekitaran yang membentuk ciri-ciridan corak pemikiran.

  Tindakbalas estetik bagi kanak-kanak dipengaruhi olehfaktor umur, pengalaman serta latar belakang danbudaya.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  9/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  10/55

  TINDAK BALAS ESTETIK

  Tindak balas spontan terhadap karya. Ianya

  berlaku melalui hasil karya dan juga melalui

  pengamatan terhadap alam.

  kualiti literal atau imitanionalism

  kualiti Rekaan atau Formalisme

  Kualiti Ekspresif atau Kualiti Emosi

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  11/55

  MERANGSANG PERKEMBANGAN DAN

  TINDAKBALAS ESTETIK KANAK-KANAK Koster (2001) kanak-kanak perlu dirangsang dengan aktiviti

  yang dirancang rapi dan tersusun supaya tindak balas semula

  jadi estetik yang dimiliki oleh kanak-kanak selari dengan

  peningkatan umur mereka.

  Peranan guru

  Memilih karya yang berkualiti

  Mempunyai kepelbagaian media dan teknik.

  kepelbagaian gaya, budaya,dan artist

  mempamerkan budaya

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  12/55

  KEPENTINGAN MEMPELAJARI ESTETIK

  Menghidupkan suasana Aktif Pembelajaran

  Meningkatkan kefahaman terhadap imej

  dan Bahasa Visual. Menyemai kefahaman terhadap diantara

  satu sama lain.

  Meningkatkan keupayaan pemikiran

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  13/55

  Imaginasi Kanak Kanak

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  14/55

  Imaginasi diaktifkan secara jelas melalui

  asosiasi kreatif dengan idea-idea yang lain.Asosiasi terbentuk oleh tiga hokum iaitu

  Kedekatan

  melibatkan perkara masa silam yang

  boleh mengingatkan kita kepada

  sesuatu

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  15/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  16/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  17/55

  Kemiripanmelibatkan sesuatu yang sama

  bentuknya

  Kontras

  melibatkan sesuatu yang kitagambarkan

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  18/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  19/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  20/55

  MENINGKATKAN DAYA IMAGINATIF

  KANAK-KANAK

  Kanak-kanak perlu dibekalkan dengan

  alatan yang bersesuaian untuk dapatmeransang daya imaginasi mereka.

  Kreativiti dapat dihasilkan dengan

  memanipulasikan objek alam.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  21/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  22/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  23/55

  PELBAGAI JENIS ALAT DAN MEDIA Alatan Asas

  Alatan-alatan asas seperti kertas lukisan, berus, warna dan krayon.

  Gambar

  Kepelbagaian contoh gambar; gambar keluarga, haiwan, bangunan,

  pemandangan dan pelbagai lagi objek alam yang lain.

  Peniruan imej di dalam foto untuk dimanifestasikan di dalam karya

  lukisan.

  Rakam Video dan Penggunaan ICT

  Pengunaan rakaman video dan tayangan kepada para pelajar

  Penggunaan ICT melalui penggunaan alatan digital dan elektronik

  dengan memanipulasikan perisian-perisian yang ada.

  Penggunaan komputer, pengimbas, kamera digital, pencetak dan

  internet pembelajaran yang lebih kreatif dan menyeronokkan.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  24/55

  PENGALAMAN DERIA

  Setiap insan normal mempunyai lima deriaiaitu deria rasa, deria bau, deria dengar, derialihat dan deria sentuh.

  Penggunaan deria yang baik akan dapatmelahirkan kanak-kanak yang mampu

  membuat pemerhatian secara aktif, dan ianyamenggalakkan interaksi yang kritis dan kreatifdengan alam, alat dan bahan.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  25/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  26/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  27/55

  CARA BELAJAR

  Belajar secara visual

  menggunakan deria penglihatan lebih

  daripada deria yang lain untuk mendapatkan

  maklumat secara proses pembelajaran

  berlaku.

  Pelajar di dalam golongan ini lebih cenderung

  menggunakan maklumat bertulis, nota,

  diagram dan gambar.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  28/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  29/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  30/55

  BELAJAR SECARA AUDITORI

  mendengar dengan tekun untuk memahami,

  dan proses menulis nota dilakukan kemudian.Adakalanya pelajar auditori tidak memahami

  maklumat bertulis dan perlu mendengar

  dengan sendiri penjelasan guru.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  31/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  32/55

  BELAJAR SECARA KINESTETIK

  Belajar melalui sentuhan dan

  pergerakan. Golongan ini

  memerlukan aktiviti yang lebih

  berbentuk hands-on.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  33/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  34/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  35/55

  Pengajaran Seni Lukis Kanak-

  Kanak

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  36/55

  KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL

  Kanak-kanak mempunyai sifat yang dinamik,

  berkembang mengikut proses tumbesaran

  mereka.

  Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi

  sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi

  pemikiran kanak-kanak.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  37/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  38/55

  KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN

  PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-

  KANAK

  Aspek Kognitif

  Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang

  dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan

  menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan

  bijak membuat keputusan.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  39/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  40/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  41/55

  Aspek Fizikal

  Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk

  latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor)

  dan koordinasi tangan serta mata.

  Aspek Kreativiti

  Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapatmembantu murid untuk mengembangkan aspek

  kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam

  pendidikan seni visual mengutamakan proses,

  berbanding dengan hasilan akhir.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  42/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  43/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  44/55

  Aspek Persepsi

  mempertingkatkan dan menajamkan penggunaanpancaindera melalui proses penghasilan dan hasilan

  seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling

  mereka.

  Aspek Sosial dan Emosi

  berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial,

  keyakinan diri serta semangat bekerjasama di dalam

  aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  45/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  46/55

  KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS Melukis sebagai Medium Komunikasi

  Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak

  sebelum mereka berupaya untuk bertutur.

  Dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  47/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  48/55

  Melukis sebagai Cara Mencapai

  Kepuasan Diri

  Aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada

  kanak-kanak.

  Dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat

  membina kekuatan otot.

  Membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  49/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  50/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  51/55

  Melukis untuk Meningkatkan Daya

  Penguasaan Kendiri (Self Esteem)

  Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasankepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang

  dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan

  rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman

  mereka.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  52/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  53/55

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  54/55

  KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK

  Untuk Bergerak, Berjaya dan Diiktiraf, Diterima

  dan Disanjung (hasil karya di[uji,dipamerkan)

  Untuk Bersaing, Ketangkasan Fizikal dan

  Memahami (pertandingan)

  Untuk Meneroka, Pencapaian Kreatif dan

  Meluahkan Perasaan (beri peluang meneroka dan

  bereksperimentasi.

 • 7/31/2019 2) KAE3013 Estetika Kanak-Kanak , Imaginasi Kanak2, Lukisan Kanak2

  55/55

  Thank you