Click here to load reader

2 elemen merentas kurikulum

  • View
    520

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2 elemen merentas kurikulum

  • 1. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia 1

2. Bahasa Pendidikan AlamSekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan Kemahiran BelajarCara Belajar Pendidikan KesihatanReproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya2 3. Kreativiti dan InovatifKeusahawananTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambahdengan memperkenalkan elemen:EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokusbagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK3 4. Kemahiran abad ke-21Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)4Taksonomi Bloom (revised)Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, CreatingNew Basics Skills Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation andchange EnvironmentalresponsibilitySuccessful KnowledgeEconomicsCharacterized by: Creativity Flexibility Problem solving Ingenuity Collective intelligence Professional task Risk taking ContinuousimprovementCreatingMindDisciplinedMindSynthesizingMindRespectfulMindEthical MindKejayaan k-ekonomi(Profesor AndyHargreaves)Kreativiti: keperluan masakini/masa depan menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuahnegara 5. Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia SebagaiNegara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong olehkemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah bolehmencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialahKeusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40%terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memuladan mengembangkan perniagaan Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semuadan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajarandan pembelajaran5 6. 6Fokus harusdiberikankepada matapelajaran yangdiajar.EMK diterapkanbersesuaiandengan tajukmata pelajaranyang diajar.Keluwesandiberi kepadaguru untukmenyerapkanEMK dalamprosespengajaran danpembelajaranmengikut tajukatau topik yangbersesuaian. 7. 7KeusahawananTeknologi Maklumat danKomunikasiKreativiti dan Inovasi 8. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia 8Apakah Kreativiti? 9. 9 Kreativiti adalahkebolehan mindaberimaginasidan/mencernakansesuatu maklumatuntuk penyelesaianmasalah, cabaran, soalan atau tugasan(QCA, 2007). Kemampuan ataukebolehan menciptasesuatu yang asli dansesuai (DBP 1997). Keupayaanmenghasilkansesuatu yang baharu(modifikasi,adaptasi) dari sediaada 10. Menghasilkan modal insan berdaya cipta danberkeupayaan menghasilkan idea danciptaan yang berkualiti yang menjadiamalan dan budaya dalam kehidupan sertamampu menyumbang ke arah pembangunanmasyarakat, bangsa, negara dan agama.10 11. Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individukreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secarakritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan danmengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.11 12. 12Kemahiran Berfikir Kritisdan Kreatif (KBKK)Merentas Kurikulum Penekanankurikulum Pendekatanpenerapan (infusion) ObjektifpembelajaranPra sekolah, sekolahrendah, menengahMata pelajaranberteraskan kreativiti Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka ciptadalam mata pelajaran Literasi TMKStrategi P&P Konstruktivisme PembelajaranKontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskanprojek Pembelajaran berasaskanmasalah/membuatkeputusan Kajian masa depanPROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA 13. Pemerhatian AnalisisPenjanaan ideaSintesis ideaPenambahbaikanPenilaianPelaksanaanAmalan berterusanmetakognisimetakognisimetakognisimetakognisiPeranan Guru1. Merancang Pengajaran danPembelajaran2. Membimbing dan MenjadiFasilitator3. Mentaksir Berterusan4. Mengurus PersekitaranPembelajaran5. Membangunkan KomunitiModel P&P Kreatif1. Inkuiri Penemuan2. Pembelajaran Berasaskan Masalah3. Pembelajaran Berasaskan Projek4. Kajian Masa Depan5. Konstruktivisme13 14. 14Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiPemerhatianGunakan deria, tumpu kpdobjek, gunakan alat, kendalikanalat, guna kaedah atau prosedur, kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatanmakna, kenal pasti objek, situasidisekeliling.Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susunmaklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesanbaik-buruk, imbas kembali idea, cari byk buktidisokong berdasarkan fakta dan maklumat.Analisis 15. 15Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiPenjanaanIdeaHasilkan idea yang byk (benar atautidak), hasilkan idea bermakna, carihubungkait, gabungjalin atau corakberdasarkan maklumat yang ada.Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkankomunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumattambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincangkebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabardan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlutindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusanSintesisIdea 16. 16Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiPenambahbaikanTokok tambah idea, ubahsuaiidea, beri penerangan rasionalidea, beri pelbagai contohberkaitan tugasan.Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakankekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukanberdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkankenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan.Menilai 17. 17Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiPelaksanaanMenghuraikan idea kpdbutiran/bahagian yang kecil dankhusus, susun idea,hasikan ideatidak sama dengan org lainPeka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkanproses kreatif unt hasilkan idea baharu secaraberterusanAmalanberterusan 18. Aktiviti Contoh Aktiviti1. Pemerhatian2. Analisis3. Penjanaan idea4. Sintesis idea5. Penambahbaikan6. Menilai7. Pelaksanaan8. Amalan berterusan18 19. LANCARbanyak ideaLUWESJELASmenghurai idea dengan terperinci dansistematikASLI19bolehmenghasilideabaharuidea bolehdikembangdandipelbagaikan 20. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia 20 21. 21 22. Membentukciri-ciri danamalankeusahawanansehinggamenjadi satubudaya dalamkalangan murid.22Diterapkanmelalui aktiviti-aktivitipengajaran danpembelajarandalam prosesmembudayakankeusahawanan 23. 23Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanandalam situasi yang diperlukan21 Mengamalkan sikap keusahawananMengamalkan pengetahuan dan kemahiranpengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktivitikehidupan seharian yang relevan3Menghasilkan produk berasaskan pengetahuanserta kemahiran teknologi dan vokasional4Mengamalkan nilai moral dan etika yang baikdalam konteks keusahawanan.5 24. 24EK 1MengamalkansikapkeusahawananEK3Mengamalkanpengetahuandan kemahiranpengurusanasas jual beliEK5Nilai moraldan etikakeusahawananEK4Menghasilkan produkberasaskan pengetahuan dankemahiran berasaskanteknologi dan vokasionalkeusahawananEK2Mengamalkan caraberfikir ke arahkeusahawananTerdapat lima elemenkeusahawanan (EK) iaitu: 25. Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan25Pendekatan Pengaplikasian1 Pendekatan PenyebatianPendekatan Pengintegrasian23 26. Penerapanbermula dariawal hingga keakhir P&PELEMENKEUSAHAWANANINDUKSILANGKAH 1LANGKAH2LANGKAHAKHIRPENUTUPRANCANGANPENGAJARAN26 27. Integrasi dimana-manalangkahpengajaran/perkembanganP&PELEMENKEUSAHAWANANINDUKSILANGKAH 1LANGKAH2LANGKAHAKHIRPENUTUPRANCANGANPENGAJARAN27 28. LANGKAH 1LANGKAH 2LANGKAHAKHIRPENUTUPAplikasi di akhirpengajaran /perkembanganP&PELEMENKEUSAHAWANANRANCANGANPENGAJARANINDUKSI28 29. 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan1.2 Peka kepada peluang1.3 Berani mengambil risiko1.4 Daya kreativiti dan inovasi1.5 Fleksibiliti1.6 Keinginan kepada maklum balas segera1.7 Berorientasikan masa depan29 30. 1.8 Kesanggupan belajar daripadakesilapan1.9 Berkeupayaan memimpin1.10 Berorientasikan pencapaian1.11 Berdaya tahan1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuanyang tinggi1.13 Tabah1.14 Boleh membina jaringan sosial30 31. 9 langkah utama:2.1 amalan memerhati persekitaran dengansengaja dan bertujuan;2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dankreatif;2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian;2.4 memilih idea baik dari banyak idea;2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);31 32. 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks;2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produkteknologi abstrak atau konkrit;2.8 menyesuaikan idea baru dengankeperluan masyarakat dan persekitaran;2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.32 33. Melibatkan proses-proses:-3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti;3.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkahyang telah disediakan;3.3 Memantau projek;3.4 Menilai pelaksanaan projek.33 34. Murid boleh:4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikanpengetahuan teknologi dan vokasional;4.2 Menggunakan teknologi berlainan untukmenghasilkan produk yang sama;4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumberalternatif/ bahan kitar semula34 35. 35Prinsip KeadilanPrinsip HakManusiaPrinsip AutonomiPrinsipKetelusanPrinsipTanggungjawabSosialLima prinsipamalan etikakeusahawananberasaskannilai moralbaik 36. DUNIA SENI VISUALTAJUK : MENGGAMBARAKTIVITI : KOLAJTEMA : ALAM BENDATAJUK : KAD HARI LAHIRMASA : 60 MINIT3636 37. 1.1 Persepsi Estetika: Murid memerhati dan menceritakan tentangbahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2) Murid mengenal pasti unsur-unsur komersialseperti:- rupa - kualiti (EK- 4)- warna - menarik perhatian(EK- 1, 2, 4 dan 5)- bentuk - harga (EK 1, 3 & 5)37 38. 1.2 Aplikasi Seni: Murid menghasilkan kad ucapan denganmenggunakan teknik kolaj yangditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4).1.3 Ekspresi Kreatif Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3& 4) bahan kolaj secara kreatifberdasarkan unsur-unsur komersial (EK-1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1)yang diberikan.38 39. Murid boleh mempromosikan hasilkarya kad ucapan ini untuk dijual(EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dankenalan menggunakan papankenyataan, laman web atau blog.39Tindakan: 40. SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANAPEMIKIRANKEUSAHAWANAN:BOLEHMENGADAPTASIPERSEKITARANAMALAN NILAIMORAL DAN ETIKAKEUSAHAWANAN:MEMPUNYAI DAYAINTEGRITI YANGTINGGIKEMAHIRAN PENGURUSAN:BERKEUPAYAAN MENJADIPENGURUS YANG CEKAP DANBERKESANAPLIKASI VOKASIONAL DANTEKNOLOGI:BERDAYA SAING40 41. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia 41 42. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalahteknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaankomputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasiuntuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar,mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumatdi mana saja dan bila-bila masa.MatlamatMatlamat TMK merentas kurikulum adalah bagimemastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkanpengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari,menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaranyang menarik dan menyeronokkan serta menjanapemikiran kritis dan kreatif, berinovatif sertameningkatkan kualiti pembelajaran.42 43. Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akandapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab danberetika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangbersesuaian. Menggunakan TMK untukmencari, mengumpul, memproses dan menggunakanmaklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsimaklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah danmembuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti danpembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumatsecara kreatif dan inovatif.43 44. PendekatanmembudayakanTMK dalam p&padalah sepertiberikut:44Belajar Mengenai TMKpengetahuan dankemahiran TMKsebagai satu disiplinilmu (contoh: saizstoran, perkakasaninput dan outputBelajar Mengenai TMKsebagai alat dan pengupayauntuk mengajar dan belajar(contoh: penggunaanperisian MS Office).TMK dalam merentas kurikulumdigunakan dalam p&p di mana ianyadiintegrasikan mengikut kesesuaiantopik yang hendak diajar dan sebagaipengupaya bagi meningkatkan lagikefahaman murid terhadapkandungan mata pelajaran.maklumat dan ilmu pengetahuan yangdicapai atau akses melalui media TMK(contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan,EduwebTV dan Google Earth).Belajar Melalui TMK 45. 45 Pengajaran dan pembelajarandijalankan menggunakan perkakasandan perisian TMK bersesuaiandengan topik yang hendak diajaroleh guru seperti menggunakanperisian aplikasi, CD-ROM ataubahan muat turun daripada Internet.45 Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMKuntuk menyokong pengetahuan atau tugasan merekaseperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan posterdigital. Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yangtelah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. 46. Rujuk Dokumen Standard TMK untukmemastikan tahap kemahiran TMK yangdicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 danTahun 3.46 47. Literasi TMK Pengenalan Perkakasan Komputer Kemahiran menggunakan papankekunci dan tetikus Menaip Menyisip imej Membuka fail Menyimpan fail Membuat persembahan digital yangmengandungi elemen teks dan grafik. Merakam suara Melakar dan melukis secara digital Mencetak dokumenInternet Mencari imejNilaiPeraturan makmal, Bertoleransi,bertanggung jawabLiterasi TMK Kemahiran menggunakan papankekunci dan tetikus Menaip dalam lajur dan baris Menyisip imej ke dalam jadual Membuat persembahan digitalyang mengandungi elemen teks,grafik dan audio Menukar latarbelakangpersembahan dan menggunakanciri transisi antara slaidInternet Mencari maklumat Menghantar dan membalas e-melNilaiTeknologi Hijau, Keselamatankomputer dan dataLiterasi TMK Kemahiran menggunakan papankekunci dan tetikus Menaip dan format Menterjemahkan maklumatdalam bentuk graf atau carta Membuat pengiraan ke atasmaklumat Menggunakan elemen animasidalam persembahan digitInternet Mengepil fail melalui e-melNilaiKeselamatan Kompter dan Data,Teknologi Hijau, kerjasamaTahun 1Tahun 2 Tahun 347 48. 2. Guru sahaja1. Guru dan murid3. Murid sahaja48 49. 49Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapatdikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fiturperisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakanpelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atauprojek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakanTMK49 50. 50 51. 51Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2Tema /Topik: TiadaMasa: 120 minitStandard Pembelajaranmata pelajaran:12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalamkeluarga untuk kepentingan bersama.Aktiviti P&P: 1. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu.2. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasamadalam keluarga.3. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasabermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga..EMK: 1. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilaikerjasama.2. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang3. Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.BBM/Media: Perisan Tidy Up.Penilaian P&P: Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankantugas bersama-sama keluarga.Refleksi: Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantukeluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberilatihan bimbingan seperti isi tempat kosong. 52. 52DokumenStandardMataPelajaranPembelajaran yangberkesan(pembangunankreativiti/pembentukan sikapkeusahawanan/penguasaankemahiran TMK)dan seronok.+dan/atau=dan/atau 53. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia53