Click here to load reader

2 Bilanca ponavljanje i zadaci - EFOS · Neto radni kapital Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Kratkoročne obveze Dugoročne obveze ... a obveze za dugoročne kredite 7.000

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 Bilanca ponavljanje i zadaci - EFOS · Neto radni kapital Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina...

 • Bilanca

  Ponavljanje i vježbe

 • Bilanca

  � Što je?� Kada se radi?� Kome služi?� Koji su dijelovi bilance?� Što se sve može saznati iz bilance, a što

  nam je bitno kao kupcu, poslovnom partneru ili investitoru koji želi investirati u neko poduzeće?

 • ”I onda neka mi netko kaže da to sve nije namješteno.. ’ – rekao je jedan mladi grafički stručnjak slažući po tko zna koji put jedan od brojnih financijskih izvještaja, onih što ih poduzetnici po sili zakona moraju objaviti u novinama. “Kako im je samo i na jednoj i na drugoj strani uvijek isti zbroj...”

  Bruno Bešvir: “Čuvajte se mačka u vreći ili kako čitati financijske izvještaje”, Data Press, Zagreb, 1998.

 • Bilanca

  � sistematiziran pregled stanja imovine (aktiva), obveza (pasiva) i kapitala na odreñeni dan

  � to je temeljni financijski izvještaj koji pokazuje financijski položaj poduzeća i koji služi kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja

 • BilancaBilanca

  Potreba za financiranjem (AKTIVA)

  Izvori financiranja(PASIVA)

  ONO ŠTO IMAM

  OD KUDA

 • Potrebe za financiranjem (AKTIVA)

  Dostupna sredstva (PASIVA)

  1[Dugotrajna

  imovina]

  2 [Obrtni kapital]zalihe+potraživanja+novac

  3[Vaš novac]

  4[Tuñi novac]

  1 + 2 – 3 = 4 !!!

 • Analiza bilanceAnaliza bilance

  AKTIVA – Potrebe za financiranjem PASIVA – Dostupna sredstva

  � Zemljište & zgrade� Pogoni & strojevi� Namještaj i oprema� Vozila

  � Zaliheplus

  � Potraživanjaplus

  � Novac

  � vlasnički kapital� rezerve� pozajmice vlasnika

  � Krediti� Minus na računu / Zajam� Hipoteka� Leasing� Dobavljači

  Eksterno

  Kratkotrajna imovina:

  Glavnica:

  Obveze:

  Interno

  Dugotrajna imovina:

  Privremeno financ.� Zadržana dobit� Ostale rezerve

  Mora bitiJEDNAKOMora bitiMora bitiJEDNAKOJEDNAKO

  UKUPNO POTREBNA SREDSTVAUKUPNO POTREBNA SREDSTVA UKUPNA DOSTUPNA SREDSTVAUKUPNA DOSTUPNA SREDSTVA

 • Princip funkcioniranjaPrincip funkcioniranjaPrincip funkcioniranja

  Potrebe za financiranjem(Aktiva)

  Izvori financiranja(Pasiva)

  Kratkotrajna imovina:

  Glavnica:

  Obveze:

  Dugotrajna imovina:

  200,000=

  100,000

  100,000

  100,000

  100,000

  Omjertuñeg ivlastitogkapitala

  1:1

  OmjerOmjertuñeg ituñeg ivlastitogvlastitogkapitalakapitala

  1:11:1

  200,000

  PokrivenostAktive100%

  PokrivenostPokrivenostAktiveAktive100%100%

 • Princip funkcioniranja

  AKTIVA = PASIVA (uvijek)

  � Sve ono što imate (unesete u bilancu -aktivu), morate znati odakle vam (pasiva)

  � Mora biti ostvarena ravnoteža

 • Vježba - bilanca

  1. Osnovano je poduzeće AS i kod Trg. Suda je upisan temeljni kapital od 120.000 Kn (35.000 kao ulog u pravima – licenca, 45.000 kao ulog u opremi i 40.000 kao uplata u novcu)

  2. Od poslovne banke dignut je dugoročni kredit od 500.000 kn

  3. Dobavljač je isporučio robu i ispostavio račun na 480.000 kn

  4. Dobavljačima je plaćeno 210.000 kn

 • Što možemo saznati iz bilance?

  � vrstu dugotrajne imovine poduzeća� sastav obrtnih sredstava poduzeća� veličina vlastitog kapitala (glavnice)� kolika je zaduženost poduzeća� poštuje li se osnovno pravilo financiranja� je li postignuta financijska ravnoteža

 • Neto radni kapital

  Kratkotrajna imovina

  Dugotrajna imovina

  Kratkoročne obveze

  Dugoročne obveze

  Vlasnička glavnica

  NETO RADNI KAPITAL

  Neto radni kapital = kratkotrajna imovina – kratkoročne obvezeIzvor: Ross, Westerfield,Jordan:”Essentials of Corporate Finance”, Third Edition, McGraw-Hill/Irwin, NY, 2001.

 • Proučite bilancu poduzeća “Zadatak” d.o.o. i odgovorite na sljedeća pitanja:

  240210Kratkoročne obveze420310Kratkotrajna imovina

  920830Dugoročne obveze14201200Dugotrajna imovina

  2007.2006.2007.2006.

  PASIVAAKTIVA

  a) Koliko iznosi vlasnička glavnica u 2006, a koliko u

  2007. godini?

  b) Koliko iznosi NRK u 2006, a koliko u 2007. godini?

 • � Poduzeće raspolaže sljedećom aktivom i pasivom: novac 800, obveze prema dobavljačima 1300, zaliha robe 2000, oprema 1200 te obveze za kredite 500.

  � Sastavite bilancu. Izračunajte koliko iznosi kapital.

  � Neka je poduzeće prodalo robu u iznosu od 1000 za koju je dobilo gotovinu. Zalihe robe su se smanjile za 600. Poduzeće je smanjilo obveze prema dobavljačima za 100. Kako izgleda nova bilanca? Koliko iznosi kapital?

 • � Poduzeće “Start” d.o.o. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 8.000, tekuću aktivu vrijednosti 3.000, kratkoročne obveze 1.300, a obveze za dugoročne kredite 5.000. Izračunajte temeljni kapital vlasnika i neto radni kapital.

 • � Poduzeće ima strojeve za rad u vrijednosti od 30.000 kn. Prije više od godinu dana je kupilo obveznice u iznosu od 5.000 kn. Nadalje, zalihe su 8.000 kn, kratkotrajna potraživanja 8.000 kn, a novac 5.000 kn. Neto obrtni kapital iznosi 10.000 kn, a obveze za dugoročne kredite 7.000 kn.

  � Sastavite bilancu. � Odgovorite koliko iznose sljedeće stavke: aktiva, kapital,

  kratkotrajna imovina, dugotrajna imovina, dugoročno financiranje

 • � Umjesto ‘???’ upišite odgovarajuće brojeve.

  ???

  ???Ukupna pasiva???Ukupna imovina

  3258Zadržana dobit

  1280Dividende

  ???Ukupne dugoročne obveze

  ???Ukupna fiksna imovina

  3418Oprema

  ???Ukupne kratkoročne obveze

  ???Ukupna tekuća imovina

  1110Zalihe

  246Obveze za kredite1376Potraživanja

  532Dobavljači320Gotovina

 • Sastavite bilancu za poduzeće “Vježba”d.o.o. na dan 31.12.2007, koristeći se sljedećim informacijama:

  � Gotovina = 300.000� Patenti i prava = 775.000� Potraživanja od dobavljača = 700.000� Potraživanja od kupaca = 150.000� Fiksna imovina = 3.500.000� Zalihe = 425.000� Zadržana dobit = 2.150.000� Dugoročne obveze = 1.300.000� Emitirani kratkoročni vrijednosni papiri = 145.000

 • � Poduzeće ima strojeve u vrijednosti od 100.000 kn. Poduzeće je dalo dugoročne kredite u iznosu od 20.000 kn. Ima kratkoročna dugovanja prema dobavljačima u iznosu od 25.000 kn, a obveze za kratkoročne kredite iznose 25.000 kn. Poduzeće je kupilo dionice (< 1 god) u iznosu od 30.000 kn, a dugoročne obveze za zajmove iznose 35.000 kn. Nadalje, poduzeće ima kratkotrajna potraživanja prema kupcima od 30.000 kn. Novac iznosi 5.000 kn, a izdalo je kratkoročne vrijednosne papire u iznosu od 17.500 kn. Pored toga, poduzeće ima obveze za poreze od 7.700 kn. Koliko iznosi kapital poduzeća, aktiva, kratkotrajna imovina, dugotrajna imovina? Može li poduzeće iz tekuće imovine podmirivati svoje tekuće obveze? Objasnite.

 • Sastavite bilancu poduzeća “Lupus” d.o.o.

  A. Zgrada, strojevi, alati = 120.000B. Kredit kod lokalne banke podignut na rok otplate od

  7 godina = 140.000C. Zalihe sirovina i gotovih proizvoda = 50.000D. Potraživanja od dobavljača = 25.000E. Novac na poslovnom računu = 35.000F. Novac u blagajni = 950G. Kupljena franšiza za poslovno savjetovanje = 5.000H. Osnivački izdaci = 1200I. Poslovni udio u drugom poduzeću (n>1) = 55.000J. Kupljene dionice (n1) = 43.000L. Emitirani kratkoročni vrijednosni papiri = 5.150

 • Vježba – osječki poduzetnik

  � Poduzetnik se bavi prodajom i ugradnjom plastične i aluminijske stolarije

  � Započeo je s poslovanjem u prosincu 2002. godine, u kojoj nije imao vremena ostvariti značajnije poslovne rezultate

  � Na kraju 2003. godine njegova je bilanca izgledala ovako:

 • Vježba – osječki poduzetnik

  100333.477,97Ukupna pasiva100333.477,97Ukupna aktiva

  56.777,44Ostale kratkoročne

  obveze

  68.813,77Kratkoročni krediti229.133,95Potraživanja od

  kupaca

  153.097,48Obveze prema

  dobavljačima

  21.645,21Novac na računu i

  u blagajni

  ?278.688,69Kratkoročneobveze

  ?250.779,16Kratkotrajnaimovina

  ?32.189,28Dugoročneobveze

  ?22.600,00Temeljni kapital?82.698,81Dugotrajnaimovina

  %Iznos u KnPASIVA%Iznos u KnAKTIVA

 • Vježba – osječki poduzetnik� Izračunajte odnose unutar bilance (%) i objasnite što iz

  njih možete zaključiti� Kakav je odnos vlastitih sredstava i tuñih sredstava?� Je li dugotrajna imovina pokrivena dugoročnim

  obvezama? Što to znači?� Koliki je neto radni kapital? Što to znači?� Koliki je odnos duga prema kapitalu? Izračunajte.� Kako ocjenjujete poslovanje ovog poduzetnika i biste li

  mu (da ste kreditni referent) odobrili kredit u iznosu od 500.000 Kn?

  � Kako bi izgledala njegova bilanca da mu se odobre kreditna sredstva koja bi uložio u kupovinu poslovnog prostora (420.000) i nabavu zaliha (80.000) Kn?

 • Timski zadatak

  Proučite bilancu poduzeća “Poslovni pokloni”d.o.o. i odgovorite na sljedeća pitanja:◦ Što možete reći o dugotrajnoj imovini poduzeća?

  ◦ Od čega se sastoje obrtna sredstva?

  ◦ Koliko iznosi neto radni kapital?

  ◦ Koliki je iznos glavnice?

  ◦ Koliko je poduzeće zaduženo?

  ◦ Poštuje li se osnovno pravilo financiranja?

  ◦ Je li postignuta financijska ravnoteža?

  ◦ Kako biste ocijenili poslovanje ovog poduzeća kroz godine?

 • Poslovni pokloni d.o.o.

  1.189.5911.159.602,651.024.742,63UKUPNA AKTIVA

  53.201105.269,2772.221,04Gubitak iznad visine kapitala

  34.61312.086,675.919,58IV. Novac na računu i u blagajni

  987.24316.925,90-III. Financijska imovina

  943.217,20870.220,51II. Potraživanja

  104.48268.960,0965.146,18I. Zalihe

  1.126.3381.041.189,86941.286,27KRATKOTRAJNA IMOVINA

  10.05213.143,5211.235,32DUGOTRAJNA IMOVINA

  (materijalna)

  AKTIVA

  2006. godina2005. godina2004. godinaPozicija

 • Poslovni pokloni d.o.o.

  1.189.5911.159.602,651.024.742,63UKUPNA PASIVA

  1.189.5911.159.602,651.024.742,63KRATKOROČNE OBVEZE

  66.269,05Gubitak tekuće godine

  18.000,0018.000,00Preneseni gubitak

  48.269,05Zadržana dobit

  18.000,0018.000,0018.000,00Upisani kapital

  000KAPITAL I REZERVE

  PASIVA

  2006. godina2005. godina2004. godinaPozicija

 • Pokloni pokloni d.o.o.

  -33.048,23138.490,09GUBITAK NAKON

  OPOREZIVANJA

  52.068--DOBIT NAKON

  OPOREZIVANJA

  -33.048,23138.490,09Gubitak prije oporezivanja

  52.068--Dobit prije oporezivanja

  641.910568.816,75835.243,41UKUPNI RASHODI

  693.978535.768,52696.753,32UKUPNI PRIHODI

  7.065-2,82Izvanredni prihodi

  1.28213.814,922.608,72Financijski rashodi

  58145,301.217,80Financijski prihodi

  640.628555.001,83832.634,69Poslovni rashodi

  686.855535.623,22695.532,70Poslovni prihodi

  2006. godina2005. godina2004. godinaPozicija