Click here to load reader

2 2Razmnožemvmj mpžubli Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira. Publikacija j

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 2Razmnožemvmj mpžubli Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in...

 • DECEMBER 2019

  BILTEN

 • Bilten, december 20192

  Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira.Publikacija je dosegljiva na svetovnem spletu.

  ISSN 1518-2081 (elektronska izdaja)

  This publication is also available in English.

  BANKA SLOVENIJESlovenska 35, 1000 LjubljanaSlovenija tel.: +386 (1) 4719000fax.: +386 (1) 2515516E-mail: [email protected]://www.bsi.si/SWIFT: BSLJ SI 2X

  Izdajatelj:

 • 3Bilten, december 2019

  KAZALO

  REPUBLIKA SLOVENIJA:Osnovni podatki

  I. POVZETEK KLJUČNIH GOSPODARSKIH GIBANJ

  II. STATISTIČNE TABELEDenar in finančne institucijeFinančni trgi in plačilni sistemiEkonomski odnosi s tujinoJavne financeFinančni računiNefinančni računi in splošna ekonomska statistika

  III. SEZNAM BANK IN HRANILNIC

  IV. METODOLOŠKE OPOMBE Pregled povezav statističnih podatkovKoledar objav

  6

  1

  1328498592100

  1

  1 2627

  Opis znakov:

  - ni pojava... ni podatka. začasen ali ocenjen podatek* popravljen podatek/ povprečje0 podatek je manjši od 0,51, 2, 3, ... opomba, pojasnjena v metodoloških opombahn.s. ni smiselno

  Zaradi zaokroževanja se seštevki vedno ne ujemajo.Podatke v evrih v tabelah od podatkov v tolarjih ločuje črta.

 • Bilten, december 20194

  REPUBLIKA SLOVENIJA:OSNOVNI PODATKI

  Enota mereDatum ali obdobje

  podatka:

  Površina 20.273 km2 2019Prebivalstvo Slovenije 2.080.908 število 31.12.2018Naravni prirast -0,4 na 1000 preb. 2018Gostota naseljenosti 102,6 število / km2 31.12.2018Prebivalstvo mestne občine Ljubljana 292.988 število 31.12.2018

  Izvor dodane vrednosti (strukturni deleži): 2018Kmetijstvo 2,2 % Industrija 27,2 %Gradbeništvo 6,0 %Storitve 64,6 %Skupaj 100,0 %

  Letna realna rast BDP 4,1 % 2018Medletna realna rast BDP 2,5 % apr.- jun. 2019Nominalni BDP 45.755 mio EUR 2018BDP na prebivalca 22.083 EUR 2018

  Letna rast industrijske proizvodnje 2,7 % oktober, 2019Letna rast zaposlenosti 1,8 % oktober, 2019Stopnja brezposelnosti 4,2 % apr.- jun. 2019

  Letna stopnja inflacije 1,4 % november, 2019

  Javne finance:prihodki 44,3 % BDP 2018presežek/primanjkljaj 0,8 % BDP 2018dolg 70,4 % BDP 31.12.2018

  Saldo tekočega računa plačilne bilance 2.593 mio EUR 2018Saldo trgovinske bilance 1.128 mio EUR 2018Bruto zunanji dolg 44.495 mio EUR 31.10.2019Neto zunanji dolg 1.718 mio EUR 31.10.2019

  Denarna enota od 01.01.2007: evro (EUR): 1 EUR = 239,64 SIT

 • GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA

  1 - I.Bilten, december 2019

  I. POVZETEK KLJU^NIH GOSPODARSKIH GIBANJ

  Povzetki gospodarskih gibanj so dostopni nahttps://www.bsi.si/publikacije/gospodarska-gibanja-in-projekcije/povzetek-makroeko-nomskih-gibanj

  https://www.bsi.si/publikacije/gospodarska-gibanja-in-projekcije/povzetek-makroekonomskih-gibanjhttps://www.bsi.si/publikacije/gospodarska-gibanja-in-projekcije/povzetek-makroekonomskih-gibanj

 • I. - 2

  GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA

  Bilten, december 2019

 • 1 - II.

  STATISTIČNE TABELE

  Bilten, december 2019

  II. STATISTI^NE TABELE

  1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.1.1.8.2.1.9.1.1.9.2.1.9.3.1.9.4.1.10.11.10.2

  2. 2.1.2.2.2.3. 2.3.1.2.4.1.2.4.2.2.4.3.

  2.4.4.

  2.4.5

  2.5. 2.6.1a. 2.6.1b.2.6.2a.2.6.2b.2.7. 2.8. 2.9.2.10. 2.11. 2.12.2.13.

  3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJEDenarni agregatiKonsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucijBilanca Banke SlovenijeBilanca drugih monetarnih finančnih institucijIzbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitevIzbrane obveznost drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitevBilanca Banke Slovenije - instrumentiTerjatve investicijskih skladov po vrstah skladovObveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov Novoodobreni lizinški posli po sektorjih in tipu poslaStanje lizinških poslov po sektorjih in tipu poslaLizinški posli po ročnosti in tipu poslaStanje lizinških poslov NFD po tipu in dejavnosti poslaZavarovalnicePremije, odškodninski zahtevki, provizije

  FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMIObrestne mere Banke SlovenijeObrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnjeObrestne mere Evropske centralne bankeHarmonizirana dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriterijuMonetarne finančne institucije - obrestne mere obstoječih poslov v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih vlog v domači valutiMonetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valutiMonetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojilnefinančnim družbam v domači valutiMonetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnimdružbam po originalni zapadlosti v domači valuti (% na letni ravni, obseg EUR)Obrestne mere državnih vrednostnih papirjev Devizni tečaji Banke Slovenije do 31.12.2006 - povprečni tečajiDevizni tečaji Banke Slovenije do 31.12.2006 - končni mesečni tečajiDevizni tečaji Evropske centralne banke - povprečni tečajiDevizni tečaji Evropske centralne banke - končni mesečni tečajiPromet v sistemu TARGET2 in SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP)Plačilne karticeDrugi plačilni sistemi in tržne potiElektronsko bančništvoKreditni prenosiDebetni prenosiMreža poslovnih bank

  EKONOMSKI ODNOSI S TUJINOPlačilna bilanca 1988-1993Plačilna bilanca Tekoči račun po državahKapitalski in finančni račun po državah

 • II. - 2

  STATISTIČNE TABELE

  Bilten, december 2019

  3.5. 3.6. 3.7.1.3.7.2. 3.8.3.9.3.10.3.11.3.12. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.4.6.4.7.

  4.8.

  5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.

  6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18.

  Blagovna menjava po državahPrikaz stanja mednarodnih naložbPrikaz stanja mednarodnih naložb po državah - imetjaPrikaz stanja mednarodnih naložb po državah - obveznostiZunanji dolg - imetjaBruto zunanji dolg - obveznostiNeto zunanji dolg / obveznosti - imetja /Javni in javno garantirani dolgMednarodna rezerve

  JAVNE FINANCENefinančni in finančni računi sektorja država (ESR 2010)Nefinančni računi sektorja država (ESR 2010)Nefinančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 2010)Finančni računi sektorja država (ESR 2010)Finančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 2010)Prihodki in odhodki konsolidirane bilance javnega financiranjaRačun finančnih terjatev in naložb ter financiranje konsolidirane bilance javnega financiranjaDolg državnega proračuna

  FINANČNI RAČUNINekonsolidirana stanja finančnih sredstevNekonsolidirana stanja obveznostiNeto finančna sredstvaNekonsolidirane transakcije v finančnih sredstvihNekonsolidirane transakcije v obveznostihNeto finančne transakcije

  NEFINANČNI RAČUNI IN SPLOŠNA EKONOMSKA STATISTIKAIzdatkovna struktura BDPIzdatkovna struktura BDP (stopnje rasti)Proizvodna struktura BDPProizvodna struktura BDP (stopnje rasti)Indeks industrijske proizvodnjeIndeks industrijske proizvodnje (stopnje rasti)Indeks prihodka od prodajeIndeks prihodka od prodaje (stopnje rasti)Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (1.del)Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (2.del)Zaposlenost po anketi o delovni sili (ILO)Brezposelnost po anketi o delovni sili (ILO)Povprečne plačeNominalni efektivni tečaj in realni harmonizirani indikatorji konkurenčnostiIndeks cen življenjskih potrebščinIndeks cen življenjskih potrebščin (stopnje rasti)Indeks cen proizvajalcev v industrijiIndeks cen proizvajalcev v industriji (stopnje rasti)

 • Bilten, december 2019 3 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.1 Denarni agregati

  v mio EUR

  Prispevek Slovenije k denarnim agregatom EMU

  M1 (brez gotovine v obtoku)

  M2 (brez gotovine v obtoku)

  M3 (brez gotovine v obtoku)

  Gotovina v obtoku (ključ ECB)

  Stolpec 1 2 3 4Koda

  2011 31.dec. 8.546 19.566 19.639 3.6512012 31.dec. 8.918 19.381 19.367 3.7332013 31.dec. 8.928 19.122 19.122 3.9052014 31.dec. 10.581 20.403 20.288 4.3782015 31.dec. 13.217 21.415 21.231 4.6602016 31.dec. 15.693 23.056 22.992 4.8372017 31.dec. 17.952 24.578 24.502 5.0132018 31.dec. 20.158 26.394 26.473 5.228

  2014 31.okt. 10.294 20.367 20.256 4.23130.nov. 10.368 20.286 20.169 4.27231.dec. 10.581 20.403 20.288 4.378

  2015 31.jan. 10.710 20.359 20.300 4.33828.feb. 10.939 20.455 20.396 4.37431.mar. 11.239 20.647 20.593 4.37730.apr. 11.238 20.413 20.395 4.42531.maj. 11.469 20.566 20.575 4.49430.jun. 11.943 20.935 20.937 4.49031.jul. 12.071 20.859 20.862 4.58731.avg. 12.312 20.910 20.870 4.55930.sep. 12.657 20.989 20.906 4.54931.okt. 12.824 21.090 20.892 4.58230.nov. 13.023 21.146 20.946 4.59131.dec. 13.217 21.415 21.231 4.660

  2016 31.jan. 13.324 21.437 21.260 4.61829.feb. 13.668 21.750 21.580 4.60131.mar. 13.952 21.940 21.781 4.61630.apr. 14.041 21.930 21.785 4.63731.maj. 14.237 22.055 21.888 4.64830.jun. 14.419 22.086 21.935 4.67931.jul. 14.830 22.450 22.290 4.78231.avg. 15.077 22.494 22.339 4.71630.sep. 15.000 22.313 22.195 4.72931.okt. 15.119 22.562 22.482 4.76730.nov. 15.479 22.805 22.737 4.75231.dec. 15.693 23.056 22.992 4.837

  2017 31.jan. 15.926 23.114 23.049 4.77128.feb. 16.152 23.351 23.280 4.78131.mar. 16.472 23.608 23.537 4.80430.apr. 16.461 23.529 23.492 4.83031.maj. 16.631 23.528 23.515 4.84030.jun. 16.720 23.537 23.515 4.88531.jul. 17.044 23.773 23.756 4.93131.avg. 17.192 23.928 23.894 4.90030.sep. 17.427 24.041 24.005 4.93331.okt. 17.436 24.153 24.157 4.90930.nov. 17.681 24.382 24.330 4.90731.dec. 17.952 24.578 24.502 5.013

  2018 31.jan. 18.081 24.740 24.664 4.92428.feb. 18.227 24.872 24.797 4.93431.mar. 18.360 24.961 24.886 4.97530.apr. 18.533 25.038 24.953 4.95131.maj. 18.953 25.457 25.372 5.01830.jun. 19.148 25.572 25.490 5.08031.jul. 19.375 25.759 25.678 5.09231.avg. 19.441 25.793 25.764 5.10630.sep. 19.465 25.772 25.757 5.13831.okt. 19.478 25.852 25.858 5.11930.nov. 19.742 26.013 26.067 5.15731.dec. 20.158 26.394 26.473 5.228

  2019 31.jan. 20.149 26.443 26.520 5.08728.feb. 20.644 27.019 27.096 5.10831.mar. 20.715 27.082 27.142 5.14630.apr. 20.879 27.401 27.449 5.14031.maj. 20.935 27.468 27.519 5.19430.jun. 21.159 27.596 27.646 5.23931.jul. 21.545 28.048 28.095 5.27331.avg. 21.580 28.066 28.112 5.25330.sep. 21.678 28.031 28.077 5.27131.okt. 21.584 28.020 28.073 5.29130.nov. 21.922 28.262 28.306 5.360

  http://www.bsi.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=I1_1S&ti=1%2E1%2E+Denarni+agregati&path=Database/slo/serije/01_denar_banke/&lang=12

 • Bilten, december 2019II. - 4

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Aktiva

  Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Terjatve do domačih nedenarnih sektorjev

  Terjatve Banke Slovenije

  Terjatve drugih MFI

  SkupajTerjatve BS do

  centralne države

  Terjatve drugih MFI do državnega sektorja

  Skupaj

  Centralna država Ostali državni sektor

  Posojila Vrednostni papirji Posojila Vrednostni papirji

  Stolpec 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=5+..+8Koda

  2011 31.dec. 5.627 7.216 12.843 102 631 3.668 584 0 4.8832012 31.dec. 5.538 6.559 12.097 221 1.131 3.926 610 0 5.6672013 31.dec. 4.771 6.833 11.603 233 1.083 5.480 581 0 7.1442014 31.dec. 7.278 8.279 15.557 263 1.149 6.105 671 0 7.9262015 31.dec. 5.410 8.266 13.676 2.327 1.298 5.814 622 0 7.7342016 31.dec. 6.544 8.100 14.643 4.618 1.506 4.767 579 0 6.8522017 31.dec. 7.143 8.504 15.647 6.247 1.425 3.744 571 0 5.7402018 31.dec. 8.168 8.279 16.447 7.165 1.174 3.763 580 - 5.517

  2018 30.nov. 7.888 8.418 16.306 7.088 1.196 3.743 558 - 5.49731.dec. 8.168 8.279 16.447 7.165 1.174 3.763 580 - 5.517

  2019 31.jan. 9.367 8.185 17.552 7.256 1.171 3.809 588 - 5.56928.feb. 7.509 8.442 15.950 7.023 1.159 3.646 587 - 5.39231.mar. 7.179 8.486 15.664 7.152 1.129 3.690 583 - 5.40130.apr. 7.584 8.627 16.210 7.219 1.106 3.838 577 - 5.52131.maj. 7.876 8.681 16.557 7.327 1.162 3.926 581 - 5.66930.jun. 7.605 8.689 16.294 7.606 1.136 3.922 577 - 5.63531.jul. 7.973 8.735 16.708 7.631 1.125 3.944 570 - 5.63931.avg. 7.778 8.880 16.658 7.913 1.125 3.882 567 - 5.57330.sep. 8.292 8.714 17.006 7.791 1.099 3.938 574 - 5.61131.okt. 9.365 8.665 18.030 7.819 1.076 3.883 573 - 5.53130.nov. 9.664 8.546 18.210 7.817 1.076 3.852 577 - 5.505

  1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij

  v mio EUR

  Pasiva

  Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) Bankovci in kovanci in instrumenti do 2 let

  Obveznosti Banke Slovenije

  Obveznosti drugih MFI

  Skupaj

  Bankovci in kovanci in vloge do 2 let

  Bankovci in kovanci in vpogledne vloge

  SkupajBankovci in kovanci (po

  1.1.2007 ključ ECB)

  Depoziti čez noč pri drugih MFI

  Depoziti čez noč pri BS

  Nedenarne finančne institucije

  Ostali državni sektor (brez

  centralne države)

  Skupaj

  Stolpec 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9=4+5+8Koda

  2011 31.dec. 2.754 14.551 17.306 3.893 8.467 17 11 27 12.3872012 31.dec. 4.450 10.802 15.252 3.997 8.829 14 18 31 12.8582013 31.dec. 1.054 8.241 9.294 4.189 8.832 15 28 43 13.0652014 31.dec. 10 7.409 7.419 4.673 10.441 44 28 71 15.1852015 31.dec. 16 5.920 5.936 4.956 13.057 9 53 63 18.0752016 31.dec. 1.267 5.094 6.362 5.160 15.471 69 62 131 20.7612017 31.dec. 1.506 4.436 5.943 5.371 17.727 11 107 118 23.2162018 31.dec. 63 3.986 4.049 5.655 19.877 76 100 176 25.708

  2018 30.nov. 52 3.937 3.989 5.529 19.461 80 107 186 25.17731.dec. 63 3.986 4.049 5.655 19.877 76 100 176 25.708

  2019 31.jan. 36 3.879 3.915 5.462 19.828 109 110 220 25.51028.feb. 52 3.942 3.994 5.475 20.066 362 115 477 26.01831.mar. 29 3.922 3.951 5.499 20.153 351 108 459 26.11130.apr. 35 3.928 3.963 5.557 20.135 537 103 640 26.33231.maj. 63 4.011 4.074 5.568 20.335 377 118 495 26.39830.jun. 127 4.155 4.282 5.604 20.570 374 109 483 26.65731.jul. 99 4.156 4.254 5.655 20.940 380 120 500 27.09531.avg. 156 4.169 4.325 5.659 20.981 373 120 493 27.13330.sep. 144 4.094 4.237 5.669 21.131 315 124 439 27.23931.okt. 171 4.085 4.255 5.695 21.026 321 129 450 27.17130.nov. 121 4.206 4.327 5.725 21.348 327 129 456 27.528

  http://www.bsi.si/pxweb/dialog/Database/slo/serije/01_denar_banke/01_denar_banke.asp

 • Bilten, december 2019 5 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Aktiva

  Terjatve do domačih nedenarnih sektorjev

  Ostala aktiva Skupaj

  Terjatve drugih MFI do drugih nedenarnih sektorjev

  Skupaj Skupaj

  Nefinančne družbe

  Gospodinjstva in neprofitne institucije,

  ki opravljajo storitve za gospodinjstva

  Nedenarne finančne institucije

  Posojila Vrednostni papirji Posojila Vrednostni papirji

  10 11 12 13 14 15=10+..+14 16=4+9+15 17 18 = 3+16+17

  20.092 785 9.453 1.974 255 32.559 37.543 4.787 55.17418.643 827 9.267 1.813 322 30.872 36.761 4.991 53.84814.135 767 8.917 1.460 303 25.582 32.959 3.624 48.18711.213 524 8.762 1.087 408 21.995 30.183 3.765 49.50510.040 462 8.856 898 534 20.790 30.850 3.119 47.646

  9.306 405 9.154 865 543 20.272 31.743 2.192 48.5789.311 334 9.735 1.171 395 20.946 32.934 1.461 50.0429.177 319 10.370 1.070 432 21.369 34.050 1.477 51.974

  9.304 324 10.339 1.072 430 21.470 34.055 1.422 51.7839.177 319 10.370 1.070 432 21.369 34.050 1.477 51.974

  9.345 320 10.397 1.070 433 21.565 34.390 1.578 53.5199.356 320 10.426 1.056 433 21.592 34.007 1.588 51.5469.361 320 10.507 1.052 434 21.673 34.226 1.584 51.4759.317 319 10.570 1.058 426 21.691 34.431 1.706 52.3479.246 326 10.628 1.067 415 21.682 34.678 1.670 52.9059.457 292 10.642 1.084 413 21.887 35.128 1.656 53.0789.405 332 10.703 1.092 411 21.944 35.214 1.633 53.5559.545 332 10.781 1.082 411 22.152 35.638 1.654 53.9509.540 328 10.833 1.074 413 22.187 35.589 1.653 54.2489.544 325 10.950 1.067 413 22.298 35.648 1.678 55.3569.586 296 10.978 1.068 413 22.341 35.663 1.624 55.496

  Pasiva

  Bankovci in kovanci in instrumenti do 2 let

  Dolgoročnejše finančne

  obveznosti do nedenarnega sektorja (brez

  centralne države)

  Ostala pasivaPresežek

  obveznosti med MFI

  Skupaj

  Bankovci in kovanci in vloge do 2 letDolžniški

  vrednostni papirji, točke/

  delnice skladov denarnega trga

  in repo posli

  Skupaj

  Vezane vloge

  Depoziti na odpoklic do 3

  mes.SkupajObveznosti

  Banke Slovenije

  Obveznosti drugih MFI

  10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=13+14 16 17 18 19=3+15+16+17+18

  - 10.783 54 23.224 57 23.281 2.346 13.606 -1.364 55.174- 10.111 63 23.032 80 23.112 1.987 15.017 -1.520 53.848- 9.804 209 23.078 80 23.157 1.498 15.783 -1.546 48.187

  1 9.363 379 24.929 42 24.971 1.598 17.229 -1.712 49.5051 7.837 315 26.229 56 26.285 1.550 15.378 -1.504 47.646- 6.864 464 28.089 102 28.190 1.510 14.100 -1.584 48.578- 6.127 473 29.816 55 29.871 1.524 14.035 -1.330 50.042- 5.727 492 31.927 78 32.006 1.314 15.675 -1.069 51.974

  - 5.686 565 31.427 70 31.497 1.321 15.940 -964 51.783- 5.727 492 31.927 78 32.006 1.314 15.675 -1.069 51.974

  - 5.738 540 31.787 77 31.864 1.332 17.296 -887 53.519- 5.724 636 32.377 77 32.454 1.328 14.978 -1.207 51.546- 5.721 630 32.463 60 32.523 1.338 14.913 -1.249 51.475- 5.802 679 32.813 58 32.871 1.323 15.534 -1.344 52.347- 5.833 661 32.892 60 32.952 1.320 15.844 -1.284 52.905- 5.718 675 33.050 59 33.109 1.319 15.725 -1.357 53.078- 5.781 675 33.550 56 33.606 1.320 15.779 -1.405 53.555- 5.764 677 33.573 55 33.628 1.319 16.161 -1.483 53.950- 5.658 650 33.548 56 33.603 1.322 16.512 -1.427 54.248- 5.725 693 33.589 53 33.642 1.362 17.425 -1.328 55.356- 5.662 662 33.851 54 33.905 1.282 17.290 -1.308 55.496

 • Bilten, december 2019II. - 6

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.3. Bilanca Banke Slovenije

  v mio EUR

  Aktiva

  Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva)

  Zlato Terjatve do MDS Tuja gotovinaPosojila, terjatve iz

  danih vlogVrednostni papirji

  Druge terjatve do tujine

  Skupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7=1+…+6Koda

  2011 31.dec. 125 388 0 553 4.471 90 5.6272012 31.dec. 129 388 0 406 4.520 96 5.5382013 31.dec. 89 369 0 373 3.844 96 4.7712014 31.dec. 101 392 0 3.031 3.651 103 7.2782015 31.dec. 100 367 0 699 4.141 103 5.4102016 31.dec. 112 361 0 588 5.380 103 6.5442017 31.dec. 111 338 0 233 6.359 103 7.1432018 31.dec. 115 372 0 1.464 6.114 103 8.168

  2018 30.nov. 110 359 0 1.204 6.113 103 7.88831.dec. 115 372 0 1.464 6.114 103 8.168

  2019 31.jan. 118 372 0 2.570 6.201 105 9.36728.feb. 118 367 0 673 6.245 106 7.50931.mar. 118 370 0 370 6.211 110 7.17930.apr. 117 383 0 722 6.248 113 7.58431.maj. 119 383 0 954 6.304 116 7.87630.jun. 127 379 0 613 6.367 120 7.60531.jul. 131 381 0 992 6.346 123 7.97331.avg. 141 383 0 667 6.460 126 7.77830.sep. 139 386 0 1.174 6.463 130 8.29231.okt. 138 383 0 2.323 6.387 134 9.36530.nov. 135 386 0 2.657 6.346 139 9.664

  v mio EUR

  Pasiva

  Bankovci in kovanci (po

  1.1.2007 ključ ECB)

  Vloge

  Obveznosti iz vlog do domačih sektorjev

  Drugi MFI

  Skupaj

  Državni sektor

  SkupajV domači valuti

  V tuji valuti

  V domači valuti

  V tuji valutiČez noč Vezane vloge Čez noč Vezane vloge

  Stolpec 1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9=6+7+8Koda

  2011 31.dec. 3.893 1.011 130 - 1.141 22 850 71 9432012 31.dec. 3.997 1.338 - - 1.338 23 1.000 75 1.0982013 31.dec. 4.189 1.503 605 - 2.108 364 1.350 73 1.7872014 31.dec. 4.673 1.526 - - 1.526 2.718 - 94 2.8122015 31.dec. 4.956 1.634 - - 1.634 1.730 - 60 1.7892016 31.dec. 5.160 2.252 - - 2.252 1.949 - 78 2.0272017 31.dec. 5.371 2.939 - - 2.939 2.521 - 56 2.5772018 31.dec. 5.655 3.391 - - 3.391 3.704 - 5 3.708

  2018 30.nov. 5.529 2.964 - - 2.964 4.046 - 4 4.05131.dec. 5.655 3.391 - - 3.391 3.704 - 5 3.708

  2019 31.jan. 5.462 3.384 - - 3.384 4.844 - 5 4.84928.feb. 5.475 3.538 - - 3.538 2.261 - 7 2.26731.mar. 5.499 3.385 - - 3.385 1.899 - 6 1.90430.apr. 5.557 3.158 - - 3.158 2.354 - 4 2.35831.maj. 5.568 3.303 - - 3.303 2.365 - 6 2.37130.jun. 5.604 3.056 - - 3.056 2.107 - 5 2.11131.jul. 5.655 3.397 - - 3.397 1.973 - 5 1.97831.avg. 5.659 3.127 - - 3.127 1.706 - 6 1.71230.sep. 5.669 2.990 - - 2.990 2.312 - 5 2.31731.okt. 5.695 3.119 - - 3.119 3.229 - 6 3.23530.nov. 5.725 3.653 - - 3.653 2.969 - 6 2.975

  http://www.bsi.si/pxweb/dialog/Database/slo/serije/01_denar_banke/01_denar_banke.asp

 • Bilten, december 2019 7 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Aktiva

  Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva)

  Ostala aktiva SkupajTerjatve do centralne države

  Terjatve do domačih denarnih sektorjev

  Terjatve do drugih domačih sektorjev

  SkupajPosojila Druge terjatve

  8 9 10 11 12=8+…+11 13 14=7+12+13

  102 1.740 113 1 1.957 2.698 10.282221 3.982 3 2 4.208 2.835 12.581233 3.682 3 2 3.919 2.200 10.890263 1.098 3 2 1.366 2.317 10.961

  2.327 901 44 2 3.275 1.685 10.3704.618 714 99 2 5.433 973 12.9506.247 1.142 98 2 7.489 279 14.9117.165 1.102 3 2 8.271 314 16.753

  7.088 1.102 1 2 8.192 269 16.3497.165 1.102 3 2 8.271 314 16.753

  7.256 1.102 3 2 8.363 276 18.0057.023 1.102 3 2 8.129 370 16.0087.152 1.052 3 2 8.209 384 15.7727.219 1.052 3 2 8.276 537 16.3977.327 1.052 3 2 8.384 382 16.6417.606 1.052 3 2 8.663 372 16.6407.631 1.052 40 2 8.724 384 17.0817.913 1.052 50 2 9.016 356 17.1517.791 982 51 2 8.825 343 17.4617.819 982 50 2 8.853 355 18.5737.817 982 50 2 8.850 355 18.869

  Pasiva

  Vloge Izdani vrednostni papirji

  Alokacija SDRKapital in rezerve

  Ostala pasiva Skupaj

  Obveznosti iz vlog do domačih sektorjev

  Obveznosti iz vlog do tujih

  sektorjevV domači valuti V tuji valuti

  Drugi domači sektorji

  SkupajNefinančne družbe

  Nedenarne finančne institucije

  10 11 12=5+9+10+11 13 14 15 16 17 18 19=1+12+13+14+18

  - 18 2.103 2.754 - - 256 1.160 117 10.282- 16 2.452 4.450 - - 252 1.311 118 12.581- 17 3.912 1.054 - - 241 1.389 105 10.890- 45 4.383 10 - - 257 1.515 122 10.961- 11 3.434 16 - - 275 1.533 157 10.370- 69 4.348 1.267 - - 275 1.748 152 12.950- 11 5.527 1.506 - - 256 1.883 367 14.911- 76 7.176 63 - - 262 1.945 1.653 16.753

  - 80 7.095 52 - - 263 1.844 1.567 16.349- 76 7.176 63 - - 262 1.945 1.653 16.753

  - 109 8.342 36 - - 263 2.031 1.871 18.005- 362 6.168 52 - - 264 2.070 1.979 16.008- 351 5.641 29 - - 267 2.275 2.061 15.772- 537 6.053 35 - - 267 2.292 2.192 16.397- 377 6.051 63 - - 267 2.416 2.277 16.641- 374 5.541 127 - - 264 2.733 2.371 16.640- 380 5.754 99 - - 266 2.809 2.499 17.081- 373 5.213 156 - - 268 3.188 2.669 17.151- 315 5.621 144 - - 270 3.021 2.736 17.461- 321 6.675 171 - - 268 2.920 2.845 18.573- 327 6.955 121 - - 270 2.888 2.911 18.869

 • Bilten, december 2019II. - 8

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij

  v mio EUR

  Aktiva

  Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva)

  Terjatve do BS Terjatve do drugih MFI Terjatve do nedenarnih sektorjev

  SkupajGotovina

  Računi in vloge pri BS, druge terjatve

  Vrednostni papirji BS

  PosojilaDolžniški

  vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški

  deležiPosojila

  Dolžniški vrednostni

  papirji

  Delnice in drugi lastniški

  deleži

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 1+…+9Koda

  2011 31.dec. 240 1.141 - 3.353 785 166 32.734 3.891 816 43.1272012 31.dec. 261 1.338 - 3.064 620 172 31.465 4.139 936 41.9942013 31.dec. 282 2.108 - 2.432 363 117 26.176 5.702 849 38.0282014 31.dec. 292 1.526 - 1.719 378 61 22.883 6.352 685 33.8972015 31.dec. 294 1.634 - 1.264 245 62 21.714 6.050 759 32.0242016 31.dec. 322 2.252 - 1.061 256 2 21.410 5.030 685 31.0182017 31.dec. 355 2.939 - 873 71 2 22.213 3.775 698 30.9272018 31.dec. 425 3.391 - 865 18 1 22.371 3.797 717 31.585

  2018 30.nov. 371 2.964 - 939 - 1 22.470 3.781 716 31.24131.dec. 425 3.391 - 865 18 1 22.371 3.797 717 31.585

  2019 31.jan. 374 3.384 - 846 17 0 22.572 3.843 718 31.75528.feb. 366 3.538 - 824 17 0 22.586 3.679 719 31.73031.mar. 352 3.385 - 804 17 0 22.630 3.724 720 31.63330.apr. 416 3.158 - 773 32 0 22.628 3.871 713 31.59131.maj. 373 3.303 - 764 32 0 22.684 3.959 707 31.82330.jun. 364 3.056 - 848 97 0 22.896 3.917 710 31.88731.jul. 381 3.397 - 849 88 1 22.895 3.979 709 32.29831.avg. 404 3.127 - 844 95 1 23.100 3.916 708 32.19730.sep. 397 2.990 - 811 93 0 23.120 3.969 710 32.09031.okt. 403 3.119 - 797 94 0 23.210 3.909 711 32.24330.nov. 363 3.653 - 784 94 0 23.286 3.875 685 32.741

  v mio EUR

  Pasiva

  Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva)

  Skupaj

  Obveznosti do denarnih sektorjev Obveznosti do nedenarnih sektorjev

  Vloge, prejeta posojila od BS

  Vloge, prejeta posojila od drugih MFI

  Izdani dolžniški vrednostni

  papirji

  Vloge v domači valuti

  Vloge v tuji valutiIzdani dolžniški

  vrednostni papirjiČez noč Vezane vloge

  Vloge na odpoklic

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1+…+8Koda

  2011 31.dec. 1.740 3.377 350 8.232 15.039 58 551 696 30.0432012 31.dec. 3.982 3.122 298 8.664 13.777 67 521 604 31.0362013 31.dec. 3.682 2.440 150 8.542 12.214 221 441 256 27.9462014 31.dec. 1.098 1.733 93 10.129 12.481 449 463 176 26.6222015 31.dec. 901 1.301 38 12.661 10.604 474 599 84 26.6612016 31.dec. 714 1.123 18 15.038 9.076 615 632 38 27.2542017 31.dec. 1.142 962 12 17.287 8.125 548 593 15 28.6832018 31.dec. 1.102 931 - 19.396 7.477 561 626 15 30.108

  2018 30.nov. 1.102 1.006 - 18.975 7.498 673 618 15 29.88631.dec. 1.102 931 - 19.396 7.477 561 626 15 30.108

  2019 31.jan. 1.102 910 75 19.348 7.490 643 601 15 30.18328.feb. 1.102 888 - 19.577 7.614 745 610 15 30.55131.mar. 1.052 911 - 19.649 7.590 740 620 15 30.57730.apr. 1.052 867 - 19.769 7.540 792 618 15 30.65331.maj. 1.052 858 15 19.948 7.574 771 649 31 30.89630.jun. 1.052 977 15 20.022 7.480 754 662 31 30.99331.jul. 1.052 965 15 20.399 7.559 760 657 30 31.43631.avg. 1.052 967 15 20.444 7.527 771 659 30 31.46430.sep. 982 925 15 20.592 7.372 739 660 30 31.31531.okt. 982 946 16 20.523 7.444 805 623 69 31.40830.nov. 982 909 16 20.824 7.363 781 637 69 31.581

  http://www.bsi.si/pxweb/dialog/Database/slo/serije/01_denar_banke/01_denar_banke.asp

 • Bilten, december 2019 9 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Aktiva

  Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva)

  Ostala aktiva Skupaj

  Terjatve do denarnih sektorjev Terjatve do nedenarnih sektorjev

  SkupajGotovina Posojila

  Dolžniški vrednostni

  papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži

  PosojilaDolžniški

  vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži

  11 12 13 14 15 16 17 18 = 11+…+17 19 20 = 10+18+19

  23 1.430 875 454 2.847 1.531 56 7.216 2.080 52.42323 1.231 590 619 2.770 1.234 93 6.559 2.234 50.78723 1.697 372 559 2.530 1.378 273 6.833 1.455 46.31529 2.839 498 572 2.135 1.878 329 8.279 1.399 43.57534 2.767 1.027 567 1.597 1.870 405 8.266 1.314 41.60338 2.628 1.165 567 1.155 2.151 396 8.100 1.074 40.19135 2.154 1.333 579 899 3.190 314 8.504 1.015 40.44735 1.681 1.311 578 1.023 3.346 305 8.279 762 40.626

  39 1.862 1.305 578 1.017 3.310 307 8.418 744 40.40335 1.681 1.311 578 1.023 3.346 305 8.279 762 40.626

  34 1.641 1.285 578 1.038 3.311 299 8.185 896 40.83642 1.828 1.311 578 1.041 3.343 299 8.442 1.045 41.21736 1.859 1.345 578 1.035 3.330 301 8.486 1.123 41.24241 1.871 1.383 578 1.040 3.412 302 8.627 1.118 41.33644 1.880 1.380 578 1.103 3.394 302 8.681 1.209 41.71352 1.998 1.392 578 1.129 3.240 300 8.689 1.248 41.82448 2.012 1.383 578 1.135 3.278 301 8.735 1.205 42.23847 2.102 1.378 578 1.171 3.303 301 8.880 1.548 42.34145 2.022 1.361 578 1.180 3.226 302 8.714 1.252 42.05645 1.982 1.372 578 1.162 3.225 302 8.665 1.225 42.13340 1.891 1.385 578 1.153 3.197 302 8.546 1.133 42.420

  Pasiva

  Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva)

  Kapital in rezerve Ostala pasiva Skupaj

  Obveznosti do denarnih sektorjev Obveznosti do nedenarnih sektorjev

  SkupajVloge

  Izdani dolžniški vrednostni papirji

  VlogeIzdani dolžniški

  vrednostni papirji

  10 11 12 13 14 = 10+…+13 15 16 17 = 9+14+15+16

  9.470 3.153 1.519 34 14.175 4.136 4.069 52.4237.113 1.462 1.702 104 10.381 3.889 5.481 50.7874.538 1.200 2.054 32 7.824 3.906 6.641 46.3153.551 1.344 2.052 25 6.972 4.512 5.469 43.5752.578 975 1.954 27 5.535 4.676 4.731 41.6032.084 710 1.738 23 4.555 4.841 3.540 40.1911.627 327 1.975 22 3.952 4.904 2.908 40.4471.550 111 1.693 22 3.375 4.886 2.256 40.626

  1.604 36 1.664 22 3.326 4.840 2.351 40.4031.550 111 1.693 22 3.375 4.886 2.256 40.626

  1.523 36 1.687 22 3.268 4.917 2.467 40.8361.513 111 1.679 22 3.324 4.975 2.366 41.2171.503 111 1.667 22 3.302 4.995 2.368 41.2421.536 111 1.640 22 3.309 5.050 2.324 41.3361.607 111 1.639 35 3.392 5.077 2.347 41.7131.545 310 1.626 35 3.516 4.965 2.350 41.8241.562 310 1.610 35 3.517 4.991 2.294 42.2381.584 310 1.602 35 3.530 5.030 2.342 42.3661.531 310 1.580 35 3.455 5.055 2.231 42.0561.502 309 1.550 85 3.446 5.072 2.206 42.1331.152 428 1.903 85 3.569 5.093 2.178 42.420

 • Bilten, december 2019II. - 10

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev

  v mio EUR

  Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva)

  Posojila Dolžniški vrednostni papirjiDelnice in drugi lastniški deleži

  SkupajPo valuti Po namenuV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+2+6+7+8Koda

  Skupaj2011 31.dec. 35.692 1.536 2.722 5.164 29.342 4.677 - 982 42.8862012 31.dec. 34.558 1.309 2.482 5.259 28.126 4.754 5 1.108 41.7332013 31.dec. 29.620 1.097 2.213 5.307 23.196 6.060 5 966 37.7462014 31.dec. 25.177 951 2.104 5.348 18.676 6.717 13 747 33.6042015 31.dec. 23.789 823 2.032 5.525 17.056 6.257 38 822 31.7302016 31.dec. 24.050 674 2.144 5.717 16.863 5.198 87 687 30.6962017 31.dec. 25.498 528 2.410 5.976 17.639 3.749 97 701 30.5722018 31.dec. 26.181 446 2.683 6.239 17.706 3.711 104 718 31.160

  2018 30.nov. 25.921 451 2.673 6.218 17.482 3.676 105 717 30.87131.dec. 26.181 446 2.683 6.239 17.706 3.711 104 718 31.160

  2019 31.jan. 26.367 435 2.702 6.269 17.831 3.756 104 719 31.38128.feb. 26.516 432 2.726 6.281 17.942 3.678 19 719 31.36431.mar. 26.385 434 2.762 6.311 17.746 3.712 29 721 31.28130.apr. 26.138 420 2.797 6.331 17.430 3.867 36 713 31.17531.maj. 26.329 422 2.827 6.367 17.557 3.952 40 707 31.45030.jun. 26.381 419 2.845 6.400 17.555 3.975 39 710 31.52331.jul. 26.725 416 2.871 6.427 17.842 4.017 49 710 31.91831.avg. 26.651 420 2.889 6.457 17.726 3.956 55 710 31.79230.sep. 26.509 412 2.911 6.486 17.524 3.994 68 710 31.69331.okt. 26.728 398 2.964 6.530 17.632 3.931 73 711 31.84030.nov. 27.331 392 2.948 6.568 18.207 3.896 73 685 32.378

  Denarni sektor (S.121,S.122,S.123)2011 31.dec. 4.467 27 - - 4.494 785 - 166 5.4452012 31.dec. 4.372 30 - - 4.402 620 - 172 5.1942013 31.dec. 4.493 47 - - 4.540 363 - 117 5.0202014 31.dec. 3.199 46 - - 3.245 378 - 61 3.6842015 31.dec. 2.843 55 - - 2.899 245 - 62 3.2062016 31.dec. 3.268 46 - - 3.313 256 - 2 3.5712017 31.dec. 3.771 41 - - 3.812 71 - 2 3.8862018 31.dec. 4.232 25 - - 4.256 18 - 1 4.275

  2018 30.nov. 3.877 25 - - 3.903 - - 1 3.90431.dec. 4.232 25 - - 4.256 18 - 1 4.275

  2019 31.jan. 4.206 23 - - 4.229 17 - 0 4.24728.feb. 4.339 24 - - 4.362 17 - 0 4.38031.mar. 4.164 25 - - 4.189 17 - 0 4.20730.apr. 3.906 25 - - 3.930 32 - 0 3.96331.maj. 4.042 24 - - 4.066 32 - 0 4.09930.jun. 3.880 24 - - 3.904 97 - 0 4.00131.jul. 4.222 23 - - 4.245 88 - 1 4.33531.avg. 3.944 27 - - 3.971 95 - 1 4.06730.sep. 3.777 24 - - 3.801 93 - 0 3.89431.okt. 3.895 22 - - 3.916 94 - 0 4.01130.nov. 4.418 19 - - 4.437 94 - 0 4.531

  Nedenarne finančne institucije (S.124,S.125,S.126,S.127,S.128,S.129)2011 31.dec. 1.942 32 - - 1.974 10 - 245 2.2292012 31.dec. 1.796 18 - - 1.813 9 - 313 2.1352013 31.dec. 1.447 12 - - 1.460 9 - 294 1.7632014 31.dec. 1.078 9 - - 1.087 47 - 361 1.4952015 31.dec. 891 7 - - 898 7 - 527 1.4322016 31.dec. 860 5 - - 865 3 - 540 1.4082017 31.dec. 1.168 3 - - 1.171 1 - 394 1.5662018 31.dec. 1.069 1 - - 1.070 1 - 431 1.502

  2018 30.nov. 1.072 1 - - 1.072 1 - 429 1.50331.dec. 1.069 1 - - 1.070 1 - 431 1.502

  2019 31.jan. 1.070 1 - - 1.070 1 - 432 1.50328.feb. 1.056 1 - - 1.056 1 - 432 1.49031.mar. 1.051 1 - - 1.052 1 - 433 1.48630.apr. 1.057 1 - - 1.058 2 - 425 1.48431.maj. 1.067 1 - - 1.067 2 - 413 1.48230.jun. 1.083 1 - - 1.084 2 - 411 1.49631.jul. 1.091 1 - - 1.092 2 - 409 1.50331.avg. 1.082 1 - - 1.082 2 - 409 1.49330.sep. 1.073 1 - - 1.074 2 - 411 1.48631.okt. 1.066 1 - - 1.067 2 - 411 1.47930.nov. 1.068 1 - - 1.068 2 - 411 1.481

  http://www.bsi.si/pxweb/dialog/Database/slo/serije/01_denar_banke/01_denar_banke.asp

 • Bilten, december 2019 11 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva)

  Posojila Dolžniški vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži SkupajV domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti

  10 11 12 13 14 15=10+..+14

  Skupaj (S.2)3.530 747 2.385 21 510 7.1933.353 649 1.809 14 712 6.5363.600 627 1.742 8 832 6.8094.215 758 2.366 10 901 8.2513.763 601 2.856 41 972 8.2323.253 530 3.254 62 963 8.0622.493 561 4.392 130 893 8.4692.249 455 4.545 112 883 8.244

  2.420 458 4.503 112 886 8.3792.249 455 4.545 112 883 8.244

  2.291 387 4.454 142 878 8.1512.412 457 4.507 146 877 8.3992.444 451 4.527 148 880 8.4492.474 437 4.648 147 880 8.5862.521 462 4.623 151 880 8.6372.658 469 4.493 138 879 8.6372.699 449 4.513 148 879 8.6872.806 467 4.529 152 879 8.8332.772 430 4.433 154 880 8.6692.762 381 4.452 145 880 8.6202.639 405 4.433 149 880 8.506

  Denarni sektor (S.2)1.022 408 864 11 454 2.760

  894 337 580 10 619 2.4401.300 397 366 6 559 2.6282.350 489 493 5 572 3.9092.239 528 1.004 23 567 4.3612.190 438 1.139 26 567 4.3601.653 501 1.317 16 579 4.0661.322 359 1.299 12 578 3.570

  1.502 360 1.293 12 578 3.7451.322 359 1.299 12 578 3.570

  1.344 296 1.274 10 578 3.5041.462 366 1.300 11 578 3.7171.492 367 1.333 12 578 3.7821.523 348 1.371 12 578 3.8321.507 373 1.370 11 578 3.8381.615 383 1.380 11 578 3.9681.650 362 1.369 14 578 3.9731.722 379 1.364 14 578 4.0581.677 345 1.348 12 578 3.9611.684 298 1.359 12 578 3.9321.571 320 1.372 13 578 3.854

  Nedenarne finančne institucije (S.2)660 224 88 - 41 1.013630 196 114 2 65 1.007544 107 128 2 240 1.021375 160 233 3 256 1.027282 18 189 6 311 806174 25 236 3 305 742164 13 370 5 127 679194 13 383 13 232 836

  177 13 370 14 234 807194 13 383 13 232 836

  223 8 381 13 227 851232 8 385 14 226 865228 8 373 12 227 848227 8 373 12 227 847268 8 356 12 227 872273 8 344 11 229 865286 8 338 11 229 873297 8 334 8 229 877302 8 335 8 229 883283 8 343 8 229 872296 9 335 8 232 880

 • II. - 12

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Bilten, december 2019

  1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev(nadaljevanje)

  v mio EUR

  Terjatve do domačih sektorjev

  Posojila Dolžniški vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži

  SkupajPo valuti Po namenuV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+2+6+7+8Koda

  Nefinančne družbe (S.11)2011 31.dec. 19.795 297 - - 20.092 213 - 571 20.8762012 31.dec. 18.416 228 - - 18.643 204 - 623 19.4702013 31.dec. 13.990 145 - - 14.135 213 - 554 14.9022014 31.dec. 11.111 102 - - 11.213 200 - 324 11.7372015 31.dec. 9.974 66 - - 10.040 230 - 232 10.5022016 31.dec. 9.268 38 - - 9.306 260 - 145 9.7112017 31.dec. 9.284 26 - - 9.311 259 - 75 9.6452018 31.dec. 9.165 12 - - 9.177 262 - 58 9.497

  2018 30.nov. 9.290 14 - - 9.304 264 - 59 9.62831.dec. 9.165 12 - - 9.177 262 - 58 9.497

  2019 31.jan. 9.332 13 - - 9.345 262 - 58 9.66528.feb. 9.343 13 - - 9.356 261 - 58 9.67631.mar. 9.347 13 - - 9.361 261 - 59 9.68130.apr. 9.304 13 - - 9.317 260 - 59 9.63731.maj. 9.232 13 - - 9.246 261 - 65 9.57130.jun. 9.446 11 - - 9.457 223 - 69 9.74931.jul. 9.393 13 - - 9.405 225 - 107 9.73831.avg. 9.532 14 - - 9.545 226 - 106 9.87830.sep. 9.528 12 - - 9.540 222 - 106 9.86831.okt. 9.532 12 - - 9.544 217 - 108 9.86930.nov. 9.573 13 - - 9.586 214 - 82 9.882

  Centralna država (S.1311)2011 31.dec. 624 7 - - 631 3.668 - - 4.2992012 31.dec. 1.124 7 - - 1.131 3.921 5 - 5.0572013 31.dec. 1.076 7 - - 1.083 5.475 5 - 6.5632014 31.dec. 1.142 8 - - 1.149 6.092 13 - 7.2542015 31.dec. 1.289 9 - - 1.298 5.775 38 - 7.1122016 31.dec. 1.497 9 - - 1.506 4.680 87 - 6.2732017 31.dec. 1.418 8 - - 1.425 3.418 97 229 5.1702018 31.dec. 1.166 8 - - 1.174 3.430 104 228 4.937

  2018 30.nov. 1.188 8 - - 1.196 3.411 105 228 4.93931.dec. 1.166 8 - - 1.174 3.430 104 228 4.937

  2019 31.jan. 1.163 8 - - 1.171 3.476 104 228 4.98028.feb. 1.151 8 - - 1.159 3.398 19 228 4.80531.mar. 1.120 8 - - 1.129 3.432 29 229 4.81930.apr. 1.098 8 - - 1.106 3.573 36 229 4.94431.maj. 1.154 8 - - 1.162 3.657 40 229 5.08930.jun. 1.128 8 - - 1.136 3.653 39 230 5.05831.jul. 1.117 8 - - 1.125 3.703 49 193 5.07031.avg. 1.116 8 - - 1.125 3.634 55 193 5.00730.sep. 1.091 9 - - 1.099 3.677 68 192 5.03731.okt. 1.067 8 - - 1.076 3.618 73 192 4.95930.nov. 1.068 8 - - 1.076 3.587 73 192 4.928

  Ostali državni sektor (S.1312, S.1313, S.1314)2011 31.dec. 578 5 - - 584 - - 0 5842012 31.dec. 606 5 - - 610 - - 0 6102013 31.dec. 577 4 - - 581 - - 0 5812014 31.dec. 668 3 - - 671 - - 0 6712015 31.dec. 619 3 - - 622 - - 0 6222016 31.dec. 578 1 - - 579 - - 0 5792017 31.dec. 570 1 - - 571 - - 0 5712018 31.dec. 579 1 - - 580 - - - 580

  2018 30.nov. 557 1 - - 558 - - - 55831.dec. 579 1 - - 580 - - - 580

  2019 31.jan. 587 1 - - 588 - - - 58828.feb. 586 1 - - 587 - - - 58731.mar. 582 1 - - 583 - - - 58330.apr. 576 1 - - 577 - - - 57731.maj. 580 1 - - 581 - - - 58130.jun. 576 1 - - 577 - - - 57731.jul. 569 1 - - 570 - - - 57031.avg. 566 1 - - 567 - - - 56730.sep. 573 1 - - 574 - - - 57431.okt. 572 1 - - 573 - - - 57330.nov. 577 1 - - 577 - - - 577

 • Bilten, december 2019 13 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva)

  Posojila Dolžniški vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži

  SkupajV domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti

  10 11 12 13 14 15=10+..+14

  Nefinančne družbe (S.2)1.793 114 101 1 16 2.0241.781 110 17 0 27 1.9361.715 117 43 0 34 1.9081.463 103 48 0 73 1.6871.215 53 56 - 94 1.417

  859 56 68 - 91 1.075642 39 230 - 187 1.099695 78 214 9 73 1.068

  704 80 214 9 74 1.082695 78 214 9 73 1.068

  685 78 213 9 73 1.059679 78 216 10 73 1.056685 71 228 10 74 1.068685 77 229 10 74 1.076707 77 243 10 74 1.111730 74 208 - 71 1.083721 75 200 - 71 1.068746 75 196 - 71 1.088749 73 192 - 72 1.086752 72 215 - 72 1.111729 72 216 - 70 1.087

  Centralna država (S.2)23 - 1.304 10 - 1.33719 - 1.064 2 - 1.08415 - 1.177 - - 1.192

  3 - 1.573 2 - 1.5780 0 1.594 13 - 1.6073 8 1.798 33 - 1.8430 4 2.417 110 - 2.5320 1 2.559 78 - 2.639

  0 1 2.556 77 - 2.6340 1 2.559 78 - 2.639

  0 1 2.494 108 - 2.6040 1 2.516 112 - 2.6300 2 2.503 114 - 2.6190 - 2.583 113 - 2.6970 - 2.564 118 - 2.6820 - 2.470 116 - 2.5860 - 2.515 123 - 2.6370 - 2.544 130 - 2.6740 - 2.467 133 - 2.6000 - 2.444 124 - 2.5690 - 2.420 128 - 2.548

  Ostali državni sektor (S.2)4 - 28 - - 313 - 36 - - 381 - 28 - - 300 - 19 - - 190 - 13 - - 130 - 13 - - 130 - 57 - - 570 - 90 - - 90

  0 - 70 - - 700 - 90 - - 90

  0 - 92 - - 920 - 90 - - 900 - 90 - - 900 - 91 - - 910 - 91 - - 910 - 91 - - 910 - 91 - - 910 - 91 - - 910 - 91 - - 910 - 91 - - 910 - 91 - - 91

 • II. - 14

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Bilten, december 2019

  1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev(nadaljevanje)

  v mio EUR

  Terjatve do domačih sektorjev

  Posojila Dolžniški vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži

  SkupajPo valuti Po namenu

  V domači valuti V tuji valutiV domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+2+6+7+8Koda

  Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14, S.15)2011 31.dec. 8.285 1.168 2.722 5.164 1.568 - - 0 9.4542012 31.dec. 8.245 1.021 2.482 5.259 1.526 - - 0 9.2672013 31.dec. 8.036 881 2.213 5.307 1.397 - - 0 8.9172014 31.dec. 7.980 783 2.104 5.348 1.310 - - 0 8.7632015 31.dec. 8.172 684 2.032 5.525 1.299 - - 0 8.8562016 31.dec. 8.579 575 2.144 5.717 1.293 - - 0 9.1542017 31.dec. 9.287 449 2.410 5.976 1.349 - - 0 9.7362018 31.dec. 9.970 400 2.683 6.239 1.448 - - - 10.370

  2018 30.nov. 9.937 402 2.673 6.218 1.449 - - - 10.33931.dec. 9.970 400 2.683 6.239 1.448 - - - 10.370

  2019 31.jan. 10.008 389 2.702 6.269 1.426 - - - 10.39728.feb. 10.041 385 2.726 6.281 1.420 - - - 10.42631.mar. 10.121 386 2.762 6.311 1.434 - - - 10.50730.apr. 10.197 373 2.797 6.331 1.441 - - - 10.57031.maj. 10.254 375 2.827 6.367 1.435 - - - 10.62830.jun. 10.269 374 2.845 6.400 1.398 - - - 10.64231.jul. 10.333 370 2.871 6.427 1.405 - - - 10.70331.avg. 10.411 370 2.889 6.457 1.436 - - - 10.78130.sep. 10.467 365 2.911 6.486 1.436 - - - 10.83331.okt. 10.596 354 2.964 6.530 1.456 - - - 10.95030.nov. 10.628 350 2.948 6.568 1.462 - - - 10.978

 • Bilten, december 2019 15 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva)

  Posojila Dolžniški vrednostni papirji

  Delnice in drugi lastniški deleži

  SkupajV domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti

  10 11 12 13 14 15=10+..+14

  Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.2)27 1 - - - 2827 5 - - - 3225 5 - - - 3126 6 - - - 3126 2 - - - 2826 2 - - - 2833 3 - - - 3738 4 - - - 41

  37 4 - - - 4038 4 - - - 41

  38 4 - - - 4238 4 - - - 4238 4 - - - 4239 4 - - - 4239 4 - - - 4339 4 - - - 4341 4 - - - 4541 4 - - - 4544 4 - - - 4843 4 - - - 4743 4 - - - 47

 • Bilten, december 2019II. - 16

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev

  v mio EUR

  Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva)

  Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji

  SkupajV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valutiČez noč

  Vezane vloge Vloge na odpoklic

  Čez nočVezane vloge Vloge na

  odpoklicKratkoročne Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1+..+10Koda

  Skupaj2011 31.dec. 8.245 7.868 12.248 59 386 133 59 1 1.046 - 30.0432012 31.dec. 8.678 7.056 13.780 68 372 123 56 1 902 - 31.0362013 31.dec. 8.558 6.689 11.569 235 324 91 72 0 406 - 27.9462014 31.dec. 10.157 5.955 9.267 464 354 84 72 0 269 - 26.6222015 31.dec. 12.717 4.481 8.196 491 508 80 67 0 121 - 26.6612016 31.dec. 15.081 3.955 6.844 632 564 65 58 0 56 - 27.2542017 31.dec. 17.331 3.398 6.734 558 547 45 44 0 27 - 28.6832018 31.dec. 19.440 3.261 6.166 575 581 31 39 - 15 - 30.108

  2018 30.nov. 19.014 3.299 6.228 686 570 33 41 - 15 - 29.88631.dec. 19.440 3.261 6.166 575 581 31 39 - 15 - 30.108

  2019 31.jan. 19.389 3.212 6.210 657 552 33 40 - 90 - 30.18328.feb. 19.615 3.353 6.175 760 564 29 41 - 15 - 30.55131.mar. 19.717 3.320 6.127 752 575 29 41 - 15 - 30.57730.apr. 19.830 3.316 6.047 801 575 28 40 - 15 - 30.65331.maj. 20.009 3.343 6.042 783 606 28 40 - 46 - 30.89630.jun. 20.099 3.342 6.054 765 621 29 36 - 46 - 30.99331.jul. 20.474 3.408 6.059 768 616 28 37 - 45 - 31.43631.avg. 20.521 3.423 6.010 779 622 27 37 - 45 - 31.46430.sep. 20.676 3.340 5.823 746 620 28 37 - 45 - 31.31531.okt. 20.611 3.448 5.806 813 585 26 35 - 85 - 31.40830.nov. 20.911 3.369 5.770 788 598 25 35 - 85 - 31.581

  Denarni sektor (S.121,S.122,S.123)2011 31.dec. 13 617 4.460 1 11 10 6 - 350 - 5.4672012 31.dec. 14 529 6.530 1 9 15 6 - 298 - 7.4032013 31.dec. 16 565 5.479 14 12 6 30 - 150 - 6.2712014 31.dec. 29 198 2.543 16 17 5 24 - 93 - 2.9252015 31.dec. 56 334 1.739 17 23 16 16 - 38 - 2.2402016 31.dec. 43 223 1.500 17 32 12 10 - 18 - 1.8552017 31.dec. 43 115 1.892 10 24 13 6 - 12 - 2.1152018 31.dec. 44 81 1.869 14 19 3 4 - - - 2.033

  2018 30.nov. 39 136 1.894 13 18 3 5 - - - 2.10731.dec. 44 81 1.869 14 19 3 4 - - - 2.033

  2019 31.jan. 41 61 1.871 14 17 2 4 - 75 - 2.08628.feb. 38 49 1.865 14 17 2 4 - - - 1.99031.mar. 68 50 1.808 12 19 3 4 - - - 1.96330.apr. 61 44 1.780 9 18 3 4 - - - 1.91931.maj. 61 37 1.774 12 18 3 4 - 15 - 1.92430.jun. 77 85 1.830 11 19 2 3 - 15 - 2.04331.jul. 76 60 1.849 9 18 3 3 - 15 - 2.03231.avg. 77 67 1.838 8 22 3 3 - 15 - 2.03330.sep. 84 56 1.734 7 20 3 3 - 15 - 1.92131.okt. 89 85 1.725 8 17 3 3 - 16 - 1.94430.nov. 86 59 1.717 7 15 3 3 - 16 - 1.906

  Nedenarne finančne institucije (S.124,S.125,S.126,S.127,S.128,S.129)2011 31.dec. 111 435 817 28 43 2 - - 479 - 1.9152012 31.dec. 224 205 756 34 29 0 - - 425 - 1.6722013 31.dec. 167 143 541 72 43 7 1 - 195 - 1.1682014 31.dec. 201 155 611 113 50 4 - - 147 - 1.2802015 31.dec. 328 126 399 97 81 3 - - 58 - 1.0922016 31.dec. 386 130 351 136 69 1 - - 34 - 1.1062017 31.dec. 512 101 293 144 61 0 - - 13 - 1.1252018 31.dec. 440 91 292 183 69 0 0 - 14 - 1.090

  2018 30.nov. 466 112 276 198 66 0 0 - 14 - 1.13231.dec. 440 91 292 183 69 0 0 - 14 - 1.090

  2019 31.jan. 434 81 337 223 54 2 0 - 14 - 1.14528.feb. 526 100 338 300 64 0 0 - 14 - 1.34231.mar. 493 102 351 281 69 0 0 - 14 - 1.31030.apr. 506 135 334 291 68 0 0 - 14 - 1.34831.maj. 549 159 343 290 82 0 0 - 30 - 1.45330.jun. 524 127 334 255 67 1 0 - 30 - 1.33831.jul. 483 136 333 281 85 0 0 - 30 - 1.34831.avg. 490 125 331 285 76 0 0 - 30 - 1.33730.sep. 488 132 334 261 76 1 0 - 30 - 1.32331.okt. 442 160 347 277 63 0 0 - 69 - 1.35830.nov. 539 128 363 256 83 0 0 - 69 - 1.438

  http://www.bsi.si/pxweb/dialog/Database/slo/serije/01_denar_banke/01_denar_banke.asp

 • Bilten, december 2019 17 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva)

  Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji

  SkupajV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valutiČez noč

  Vezane vloge Vloge na odpoklic

  Čez nočVezane vloge Vloge na

  odpoklicKratkoročne Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+..+21

  Skupaj (S.2)212 742 8.849 - 59 179 948 - 3.187 - 14.175311 830 6.686 - 65 81 841 - 1.566 - 10.381224 373 5.066 - 149 87 691 - 1.232 - 7.824266 287 4.362 0 107 84 495 - 1.369 - 6.972330 192 3.505 0 119 58 329 - 1.002 - 5.535328 328 2.792 3 125 31 215 - 733 - 4.555532 269 2.448 2 196 52 103 - 349 - 3.952462 314 2.271 4 101 41 50 - 133 - 3.375

  425 326 2.325 4 99 36 54 - 58 - 3.326462 314 2.271 4 101 41 50 - 133 - 3.375

  454 305 2.268 4 100 33 48 - 58 - 3.268459 290 2.265 4 85 46 44 - 132 - 3.324438 295 2.253 4 90 42 47 - 132 - 3.302450 332 2.219 3 88 31 52 - 132 - 3.309534 355 2.185 3 87 34 48 - 146 - 3.392462 348 2.202 3 76 34 45 - 345 - 3.516451 366 2.198 3 78 33 44 - 345 - 3.517452 371 2.212 4 73 29 46 - 345 - 3.530472 324 2.165 4 72 29 46 - 345 - 3.455464 295 2.146 4 67 30 45 - 394 - 3.446495 283 2.140 4 64 24 45 - 513 - 3.569

  Denarni sektor (S.2)64 583 7.851 - 30 171 771 - 3.153 - 12.622

  149 622 5.572 - 34 72 664 - 1.462 - 8.57558 233 3.579 - 30 80 559 - 1.200 - 5.73877 226 2.697 - 30 79 442 - 1.344 - 4.89595 163 1.949 - 33 55 284 - 975 - 3.55368 254 1.532 - 39 29 162 - 710 - 2.79488 225 1.225 - 35 12 42 - 327 - 1.95470 246 1.148 - 23 41 22 - 111 - 1.660

  51 275 1.191 - 28 35 24 - 36 - 1.64070 246 1.148 - 23 41 22 - 111 - 1.660

  44 252 1.146 - 29 32 21 - 36 - 1.55959 228 1.146 - 27 32 21 - 111 - 1.62370 224 1.123 - 34 28 24 - 111 - 1.61379 253 1.122 - 31 21 30 - 111 - 1.647

  155 276 1.092 - 33 20 30 - 111 - 1.71885 254 1.122 - 35 21 28 - 310 - 1.85481 277 1.120 - 33 23 27 - 310 - 1.87187 278 1.140 - 30 19 30 - 310 - 1.894

  114 237 1.104 - 27 19 30 - 310 - 1.84179 246 1.104 - 23 20 30 - 309 - 1.812

  104 241 742 - 17 18 30 - 428 - 1.581

  Nedenarne finančne institucije (S.2)3 6 45 - 0 - - - 20 - 743 126 54 - 0 - 2 - 90 - 274

  17 86 417 - 92 2 - - 30 - 6453 24 1.392 - 1 2 44 - 25 - 1.4911 0 1.373 - 1 0 37 - 27 - 1.4388 53 1.099 - 38 - 45 - 23 - 1.267

  137 30 1.078 - 111 39 56 - 22 - 1.47482 49 983 - 37 - 24 - 22 - 1.198

  70 33 992 - 33 - 26 - 22 - 1.17782 49 983 - 37 - 24 - 22 - 1.198

  98 34 983 - 32 - 24 - 22 - 1.19382 44 982 - 19 13 20 - 22 - 1.18262 51 977 - 14 13 19 - 22 - 1.15957 61 952 - 16 9 19 - 22 - 1.13661 61 949 - 14 13 15 - 26 - 1.14052 76 936 - 3 13 13 - 26 - 1.11938 67 936 - 6 9 13 - 26 - 1.09633 72 930 - 3 9 13 - 26 - 1.08722 67 925 - 3 9 12 - 26 - 1.06452 32 907 - 3 9 12 - 26 - 1.04056 24 1.266 - 7 5 12 - 26 - 1.395

 • II. - 18

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Bilten, december 2019

  1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev(nadaljevanje)

  v mio EUR

  Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva)

  Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji

  SkupajV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valutiČez noč

  Vezane vloge Vloge na odpoklic

  Čez nočVezane vloge Vloge na

  odpoklicKratkoročne Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+..+10Koda

  Nefinančne družbe (S.11)2011 31.dec. 1.657 1.834 333 17 76 23 3 - 73 - 4.0172012 31.dec. 1.830 1.404 389 21 94 14 1 - 72 - 3.8242013 31.dec. 1.950 1.693 374 123 65 14 2 - 25 - 4.2472014 31.dec. 2.556 1.366 444 247 74 10 3 - 10 - 4.7102015 31.dec. 3.350 1.156 502 191 124 6 3 - 5 - 5.3372016 31.dec. 3.750 1.013 658 238 136 7 2 - 4 - 5.8082017 31.dec. 4.168 1.087 758 256 154 5 1 - 2 - 6.4302018 31.dec. 4.708 979 749 227 166 3 1 - 1 - 6.834

  2018 30.nov. 4.553 903 761 283 158 5 1 - 1 - 6.66531.dec. 4.708 979 749 227 166 3 1 - 1 - 6.834

  2019 31.jan. 4.492 921 750 229 152 5 1 - 1 - 6.55128.feb. 4.467 896 749 247 151 5 1 - 1 - 6.51731.mar. 4.544 897 750 268 151 4 1 - 1 - 6.61530.apr. 4.490 939 740 318 152 3 1 - 1 - 6.64431.maj. 4.440 964 739 288 163 3 1 - 1 - 6.59830.jun. 4.352 954 700 335 186 5 1 - 1 - 6.53431.jul. 4.572 1.011 701 319 174 4 0 - 0 - 6.78131.avg. 4.630 1.006 695 313 183 4 0 - 0 - 6.83230.sep. 4.705 969 710 317 182 5 0 - 0 - 6.88931.okt. 4.637 1.002 729 330 165 3 0 - 0 - 6.86530.nov. 4.700 956 695 322 157 3 0 - 0 - 6.834

  Centralna država (S.1311)2011 31.dec. 140 694 2.013 1 0 - - - 47 - 2.8962012 31.dec. 197 828 1.537 1 0 - - - 25 - 2.5882013 31.dec. 23 513 739 10 0 - - - 4 - 1.2892014 31.dec. 25 861 955 69 0 - - - 1 - 1.9102015 31.dec. 89 245 1.152 158 0 0 - - 17 - 1.6622016 31.dec. 100 312 525 151 0 1 - - - - 1.0882017 31.dec. 83 101 456 74 0 1 - - - - 7162018 31.dec. 81 119 395 69 0 1 - - - - 666

  2018 30.nov. 65 157 415 108 1 1 - - - - 74631.dec. 81 119 395 69 0 1 - - - - 666

  2019 31.jan. 55 100 402 103 1 0 - - - - 66028.feb. 57 258 384 109 1 0 - - - - 80931.mar. 52 220 391 108 1 0 - - - - 77230.apr. 190 103 388 113 1 0 - - - - 79531.maj. 200 118 395 110 1 0 - - - - 82430.jun. 54 109 426 79 0 0 - - - - 66831.jul. 56 114 434 84 1 0 - - - - 68931.avg. 62 102 432 94 1 0 - - - - 69130.sep. 60 99 383 88 1 0 - - - - 63131.okt. 64 99 383 111 1 0 - - - - 65830.nov. 59 136 408 118 1 0 - - - - 722

  Ostali državni sektor (S.1312,S.1313,S.1314)2011 31.dec. 139 258 152 4 0 - 0 - 44 - 5972012 31.dec. 174 171 63 7 0 - 0 - 19 - 4342013 31.dec. 160 158 20 12 0 - 0 - 7 - 3582014 31.dec. 186 167 54 15 0 - - - 5 - 4282015 31.dec. 211 108 112 17 1 - 0 - - - 4482016 31.dec. 171 115 99 75 1 - 0 - - - 4622017 31.dec. 145 130 50 71 4 - 0 - - - 3992018 31.dec. 121 117 50 80 1 - 0 - - - 369

  2018 30.nov. 136 125 49 83 1 - 0 - - - 39431.dec. 121 117 50 80 1 - 0 - - - 369

  2019 31.jan. 133 125 47 86 2 - 0 - - - 39328.feb. 142 131 47 87 2 - 0 - - - 40931.mar. 138 132 46 81 2 - 0 - - - 39930.apr. 140 133 48 69 2 - 0 - - - 39231.maj. 138 139 49 82 4 - 0 - - - 41230.jun. 142 137 48 84 11 - 0 - - - 42331.jul. 148 138 48 75 1 - 0 - - - 40931.avg. 136 142 53 77 0 - 0 - - - 41030.sep. 139 132 31 71 1 - 0 - - - 37331.okt. 146 138 34 85 1 - 0 - - - 40530.nov. 144 135 33 83 1 - 0 - - - 395

 • Bilten, december 2019 19 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva)

  Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji

  SkupajV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valutiČez noč

  Vezane vloge Vloge na odpoklic

  Čez nočVezane vloge Vloge na

  odpoklicKratkoročne Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+..+21

  Nefinančne družbe (S.2)28 102 33 - 4 2 0 - 13 - 18234 26 65 - 3 1 0 - 13 - 14326 13 31 - 4 1 - - 1 - 7636 7 26 - 44 1 0 - 0 - 11443 6 2 - 45 0 0 - 0 - 9635 1 1 2 10 0 - - 0 - 4855 1 0 2 13 0 - - - - 7146 2 0 3 8 0 - - - - 60

  36 2 0 3 5 0 - - - - 4746 2 0 3 8 0 - - - - 60

  42 2 0 3 7 0 - - - - 5443 2 0 3 6 0 - - - - 5433 2 0 3 6 0 - - - - 4534 2 1 3 6 0 - - - - 4534 2 1 3 5 0 - - - - 4434 2 1 3 5 0 - - - - 4433 6 1 3 4 0 - - - - 4735 5 1 3 4 0 - - - - 4831 4 1 3 4 0 - - - - 4332 1 1 3 4 0 - - - - 4037 1 1 3 4 0 - - - - 46

  Centralna država (S.2)2 1 779 - 0 - 166 - - - 9492 0 858 - 0 - 166 - - - 1.0272 1 916 - 0 - 125 - - - 1.0442 0 135 - 0 - 2 - - - 1392 0 95 - 0 - 2 - - - 992 1 89 0 0 - 1 - - - 943 0 91 0 0 - - - - - 943 2 104 1 0 - - - - - 109

  4 0 106 1 0 - - - - - 1103 2 104 1 0 - - - - - 109

  3 2 104 0 0 - - - - - 1093 2 103 0 0 - - - - - 1083 2 113 0 0 - - - - - 1184 2 111 0 0 - - - - - 1174 2 111 0 0 - - - 9 - 1264 2 108 - 0 - - - 9 - 1234 2 108 - 0 - - - 9 - 1235 1 108 0 0 - - - 9 - 1245 1 104 0 0 - - - 9 - 1194 1 104 1 0 - - - 58 - 1684 1 104 0 0 - - - 58 - 167

  Ostali državni sektor (S.2)- - - - - - - - - - -

  0 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 0

  0 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 0

  0 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 00 - - - 0 - - - - - 0

 • II. - 20

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Bilten, december 2019

  1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev(nadaljevanje)

  v mio EUR

  Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva)

  Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji

  SkupajV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valutiČez noč

  Vezane vloge Vloge na odpoklic

  Čez nočVezane vloge Vloge na

  odpoklicKratkoročne Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1+..+10Koda

  Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14,S.15)2011 31.dec. 6.185 4.029 4.472 7 255 99 49 1 54 - 15.1512012 31.dec. 6.240 3.918 4.505 5 240 92 49 1 63 - 15.1152013 31.dec. 6.242 3.617 4.417 3 204 65 39 0 25 - 14.6132014 31.dec. 7.161 3.208 4.660 4 213 65 45 0 13 - 15.3682015 31.dec. 8.683 2.512 4.292 11 280 54 47 0 3 - 15.8832016 31.dec. 10.631 2.162 3.712 16 325 43 46 0 1 - 16.9362017 31.dec. 12.380 1.864 3.283 3 304 26 37 0 - - 17.8972018 31.dec. 14.047 1.875 2.811 1 326 23 34 - - - 19.117

  2018 30.nov. 13.756 1.867 2.833 1 327 24 35 - - - 18.84331.dec. 14.047 1.875 2.811 1 326 23 34 - - - 19.117

  2019 31.jan. 14.234 1.924 2.802 3 327 24 35 - - - 19.34828.feb. 14.384 1.920 2.792 3 329 22 36 - - - 19.48531.mar. 14.423 1.920 2.781 2 333 23 36 - - - 19.51830.apr. 14.442 1.963 2.757 2 334 22 35 - - - 19.55431.maj. 14.621 1.925 2.743 1 338 22 35 - - - 19.68530.jun. 14.950 1.930 2.715 1 337 21 33 - - - 19.98831.jul. 15.140 1.950 2.694 1 338 21 34 - - - 20.17831.avg. 15.125 1.980 2.661 1 341 20 34 - - - 20.16230.sep. 15.200 1.951 2.630 1 341 20 34 - - - 20.17731.okt. 15.234 1.963 2.588 2 339 19 32 - - - 20.17830.nov. 15.383 1.954 2.555 2 341 19 31 - - - 20.286

 • Bilten, december 2019 21 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva)

  Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji

  SkupajV domači valuti V tuji valuti

  V domači valuti V tuji valutiČez noč

  Vezane vloge Vloge na odpoklic

  Čez nočVezane vloge Vloge na

  odpoklicKratkoročne Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+..+21

  Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.2)114 50 141 - 25 7 11 - 1 - 349123 55 138 - 27 8 9 - 2 - 363121 41 123 - 23 4 7 - 1 - 320148 31 113 0 32 2 6 - 0 - 333189 23 86 0 40 3 6 - 0 - 348214 19 71 1 38 1 7 - - - 352248 13 54 0 38 1 5 - - - 358261 14 36 0 32 1 3 - - - 348

  264 15 36 - 33 1 4 - - - 352261 14 36 0 32 1 3 - - - 348

  266 15 36 - 32 1 3 - - - 353271 14 33 - 33 1 3 - - - 356270 15 40 - 36 1 3 - - - 366277 14 34 - 36 1 3 - - - 364281 14 33 - 34 1 3 - - - 366288 15 34 0 33 1 4 - - - 375294 14 34 0 34 0 3 - - - 379291 15 33 - 35 0 3 - - - 378300 15 31 0 38 1 3 - - - 388298 16 30 0 37 1 3 - - - 385294 16 28 0 36 1 3 - - - 379

 • Bilten, december 2019II. - 22

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.7. Bilanca Banke Slovenije - instrumenti

  mio EUR

  Aktiva

  Zlato in terjatve v zlatuTerjatve do

  nerezidentov euro območja

  Terjatve do rezidentov euro območja v tuji

  valuti

  Terjatve iz instrumentov denarne politike v EUR

  Operacije glavnega refinanciranja

  Operacije dolgoročnega refinanciranja

  Povratne operacije finega uravnavanja

  Vrednostni papirji

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7Koda

  2007 31.dec. 58 1.740 498 80 76 ... ...2008 31.dec. 64 1.758 262 134 1.064 ... ...2009 31.dec. 78 1.550 245 1 2.114 ... 852010 31.dec. 108 1.459 259 53 539 10 6692011 31.dec. 125 1.427 246 53 1.687 ... 1.1652012 31.dec. 129 1.374 269 125 3.857 ... 1.0982013 31.dec. 89 1.362 209 ... 3.337 ... 7272014 31.dec. 101 1.756 139 ... 1.098 ... 6772015 31.dec. 100 1.744 220 ... 901 ... 2.9792016 31.dec. 112 1.808 260 15 699 ... 6.4692017 31.dec. 111 1.828 152 ... 1.142 ... 9.2502018 31.dec. 115 1.923 94 ... 1.102 ... 9.9992018 31.avg.

  30.sep. 110 1.984 122 ... 1.122 ... 9.92131.okt. 104 2.026 73 ... 1.102 ... 9.95430.nov. 104 1.947 76 ... 1.102 ... 9.96631.dec. 104 1.913 73 ... 1.102 ... 9.983

  115 1.923 94 ... 1.102 ... 9.9992019 31.jan.

  28.feb. 115 1.960 79 ... 1.102 ... 10.05631.mar. 115 1.973 36 ... 1.102 ... 9.83230.apr. 118 2.020 37 ... 1.052 ... 9.85631.maj. 118 2.044 37 ... 1.052 ... 9.90430.jun. 118 2.051 37 ... 1.052 ... 9.92731.jul. 127 2.137 35 ... 1.052 ... 9.90331.avg. 127 2.086 57 ... 1.052 ... 9.94030.sep. 127 2.112 53 ... 1.052 ... 9.96331.okt. 139 2.165 57 ... 982 ... 9.97030.nov. 139 2.159 58 ... 982 ... 10.02630.nov. 139 2.155 38 ... 982 ... 10.064

  mio EUR

  Pasiva

  Bankovci v obtokuObveznosti do

  nerezidentov euro območja

  Obveznosti do rezidentov euro

  območja v tuji valuti

  Obveznosti iz instrumentov denarne politike v EUR

  Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih

  rezerv)

  Odprta ponudba mejnega depozita

  Vezane vlogePovratne operacije finega uravnavanja

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7Koda

  2007 31.dec. 2.900 97 66 335 16 5 ...2008 31.dec. 3.215 62 72 403 582 ... ...2009 31.dec. 3.496 251 69 415 805 ... ...2010 31.dec. 3.640 283 76 442 305 135 ...2011 31.dec. 3.843 277 71 393 602 130 ...2012 31.dec. 3.947 263 75 1.313 7 ... ...2013 31.dec. 4.136 256 73 1.464 ... 605 ...2014 31.dec. 4.615 268 94 1.434 ... ... ...2015 31.dec. 4.892 291 60 1.627 ... ... ...2016 31.dec. 5.085 295 78 2.249 ... ... ...2017 31.dec. 5.286 329 56 2.939 ... ... ...2018 31.dec. 5.559 325 5 3.391 ... ... ...2018 31.avg.

  30.sep. 5.386 357 6 3.302 ... ... ...31.okt. 5.395 369 5 3.158 ... ... ...30.nov. 5.417 352 4 2.701 ... ... ...31.dec. 5.433 312 4 2.964 ... ... ...31.dec. 5.559 325 5 3.391 ... ... ...

  2019 31.jan. 5.366 298 5 3.384 ... ... ...28.feb. 5.376 314 7 3.538 ... ... ...31.mar. 5.399 296 6 3.385 ... ... ...30.apr. 5.458 302 5 3.158 ... ... ...31.maj. 5.466 330 6 3.303 ... ... ...30.jun. 5.503 391 5 3.056 ... ... ...31.jul. 5.551 362 5 3.397 ... ... ...31.avg. 5.553 419 6 3.127 ... ... ...30.sep. 5.562 414 5 2.990 ... ... ...31.okt. 5.588 441 6 3.119 ... ... ...30.nov. 5.617 391 6 3.653 ... ... ...

  http://www.bsi.si/pxweb/dialog/Database/slo/serije/01_denar_banke/01_denar_banke.asp

 • Bilten, december 2019 23 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Pasiva

  SkupajObveznosti iz instrumentov denarne politike v EUR

  Druge obveznosti do kreditnih institucij euro

  območja v EUR

  Obveznosti širše države v EUR

  Obveznosti znotraj euro sistema

  Kapital in rezerve Druge obveznostiIzdani vrednostni papirji Skupaj

  8 9 10 11 12 13 14 15

  ... 356 53 341 3.491 800 218 8.321

  ... 984 10 268 3.570 752 406 9.338

  ... 1.220 14 271 3.345 724 600 9.990

  ... 882 14 270 2.093 802 501 8.561

  ... 1.126 15 872 2.733 831 455 10.224

  ... 1.320 18 1.023 4.439 844 717 12.646

  ... 2.068 14 1.714 1.039 866 660 10.827

  ... 1.434 8 2.718 ... 874 843 10.854

  ... 1.627 4 1.730 ... 882 768 10.254

  ... 2.249 3 1.949 1.248 903 881 12.690

  ... 2.939 ... 2.521 1.675 917 804 14.527

  ... 3.391 ... 3.704 1.502 970 974 16.429

  ... 3.302 ... 3.659 1.108 970 907 15.696

  ... 3.158 ... 3.181 1.217 970 887 15.181

  ... 2.701 ... 3.595 1.335 970 926 15.299

  ... 2.964 ... 4.046 1.397 970 941 16.068

  ... 3.391 ... 3.704 1.502 970 974 16.429

  ... 3.384 ... 4.844 1.714 970 1.030 17.611

  ... 3.538 ... 2.261 1.802 970 1.306 15.574

  ... 3.385 ... 1.899 1.903 970 1.322 15.179

  ... 3.158 ... 2.354 2.006 1.018 1.481 15.781

  ... 3.303 ... 2.365 2.080 1.018 1.340 15.908

  ... 3.056 ... 2.107 2.221 1.018 1.325 15.624

  ... 3.397 ... 1.973 2.325 1.018 1.357 15.987

  ... 3.127 ... 1.706 2.483 1.018 1.371 15.683

  ... 2.990 ... 2.312 2.555 1.018 1.364 16.219

  ... 3.119 ... 3.229 2.669 1.018 1.387 17.456

  ... 3.653 ... 2.969 2.723 1.018 1.405 17.781

  Aktiva

  Skupaj

  Terjatve iz instrumentov denarne politike v EUR

  Druge terjatve do kreditnih institucij euro

  območja v EUR

  Terjatve do širše države v EUR

  Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR

  Terjatve znotraj euro sistema

  Druge terjatve Odprta ponudba mejnega posojila

  Skupaj

  8 9 10 11 12 13 14 15

  ... 156 972 ... 2.103 2.574 220 8.321

  ... 1.198 636 ... 2.442 2.651 329 9.338

  ... 2.200 20 ... 2.857 2.756 283 9.990

  ... 1.271 95 ... 2.428 2.728 214 8.561

  ... 2.905 289 ... 2.279 2.742 211 10.224

  ... 5.080 49 ... 2.676 2.842 227 12.646

  ... 4.064 379 ... 2.269 2.230 226 10.827

  ... 1.776 230 ... 1.875 4.774 204 10.854

  ... 3.880 51 ... 2.021 1.948 291 10.254

  ... 7.183 201 ... 1.804 980 340 12.690

  ... 10.392 2 ... 1.406 311 325 14.527

  ... 11.101 0 ... 1.291 1.564 342 16.429

  ... 11.043 0 ... 1.281 837 319 15.696

  ... 11.056 0 ... 1.306 282 334 15.181

  ... 11.068 0 ... 1.309 463 332 15.299

  ... 11.085 0 ... 1.304 1.263 327 16.068

  ... 11.101 0 ... 1.291 1.564 342 16.429

  ... 11.158 0 ... 1.367 2.601 331 17.611

  ... 10.933 2 ... 1.400 699 415 15.574

  ... 10.908 0 ... 1.317 379 401 15.179

  ... 10.956 0 ... 1.353 732 542 15.781

  ... 10.978 0 ... 1.364 962 397 15.908

  ... 10.954 0 ... 1.346 625 400 15.624

  ... 10.991 0 ... 1.291 1.026 408 15.987

  ... 11.015 0 ... 1.291 705 380 15.683

  ... 10.951 11 ... 1.311 1.215 369 16.219

  ... 11.007 0 ... 1.315 2.376 402 17.456

  ... 11.046 0 ... 1.298 2.712 393 17.781

 • Bilten, december 2019II. - 24

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.8.1. Terjatve investicijskih skladov po vrstah skladov

  v mio EUR

  Aktiva

  Terjatve do domačih sektorjev

  Terjatve do finančnih sektorjev 1 Terjatve do nefinančnih sektorjev 2

  SkupajVloge

  Dolžniški vrednostni papirji

  Delnice in drug lastniški kapital

  Skupaj VlogeDolžniški

  vrednostni papirjiDelnice in drug lastniški kapital

  Skupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9Koda

  Skupaj2014 31.dec. 110 4 44 158 - 42 217 258 4162015 31.dec. 132 3 33 168 - 60 110 169 3382016 31.dec. 123 3 21 146 - 55 93 147 2942017 31.dec. 135 0 20 155 - 46 83 130 284

  2018 31.dec. 139 0 20 159 - 38 65 103 261

  2019 31.jan. 133 0 20 153 - 39 67 106 25928.feb. 135 0 21 157 - 40 68 108 26531.mar. 134 0 23 157 - 42 70 112 26930.apr. 137 1 23 161 - 42 73 115 27531.maj. 162 2 23 187 - 43 70 113 30030.jun. 142 5 22 168 - 37 69 107 27531.jul. 149 5 22 175 - 39 69 108 28331.avg. 143 5 21 169 - 40 68 108 27730.sep. 140 5 20 165 - 39 65 103 26931.okt. 142 6 20 168 - 36 63 98 266

  Odprti delniški skladi2014 31.dec. 58 0 18 77 - 2 114 116 1932015 31.dec. 62 0 12 75 - 2 56 57 1322016 31.dec. 69 0 5 74 - 2 43 45 1192017 31.dec. 68 - 6 75 - 1 37 38 112

  2018 31.dec. 62 - 8 70 - 1 35 35 105

  2019 31.jan. 66 - 8 74 - 1 35 36 10928.feb. 69 - 9 78 - 1 36 37 11431.mar. 68 - 10 78 - 1 37 37 11630.apr. 69 - 10 79 - 1 38 38 11831.maj. 78 - 10 88 - 1 36 37 12530.jun. 69 - 10 78 - 1 35 35 11431.jul. 70 - 9 79 - 1 34 35 11431.avg. 68 - 9 77 - 1 34 35 11230.sep. 72 - 8 80 - 1 32 32 11331.okt. 71 - 8 79 - 1 30 31 110

  Odprti obvezniški skladi2014 31.dec. 6 1 0 8 - 10 - 10 172015 31.dec. 6 1 0 8 - 14 - 14 212016 31.dec. 8 1 0 9 - 13 - 13 232017 31.dec. 10 - 0 10 - 11 - 11 21

  2018 31.dec. 10 - 0 10 - 9 - 9 19

  2019 31.jan. 12 - 0 12 - 10 - 10 2228.feb. 13 - 0 13 - 10 - 10 2431.mar. 17 - 0 18 - 11 - 11 2930.apr. 17 0 0 17 - 11 - 11 2831.maj. 21 0 0 21 - 12 - 12 3330.jun. 19 1 0 20 - 10 - 10 3131.jul. 19 1 0 20 - 11 - 11 3131.avg. 17 1 0 18 - 11 - 11 3030.sep. 16 1 0 17 - 12 - 12 2931.okt. 17 1 0 19 - 11 - 11 30

  Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) 2014 31.dec. 46 2 25 74 - 30 102 133 2062015 31.dec. 63 2 21 85 - 44 54 98 1842016 31.dec. 46 2 15 63 - 40 49 89 1522017 31.dec. 57 0 13 70 - 34 46 80 151

  2018 31.dec. 67 0 12 79 - 28 30 58 137

  2019 31.jan. 55 0 12 67 - 28 32 60 12828.feb. 53 0 12 66 - 29 32 61 12731.mar. 48 0 12 61 - 30 34 64 12530.apr. 51 0 13 64 - 30 35 65 12931.maj. 63 2 13 77 - 30 34 65 14130.jun. 53 4 12 69 - 26 34 61 13031.jul. 60 4 12 76 - 27 34 62 13831.avg. 58 4 12 74 - 28 34 62 13530.sep. 53 4 12 68 - 26 33 59 12731.okt. 54 5 12 70 - 24 32 56 127

 • Bilten, december 2019 25 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Aktiva

  Terjatve do tujih sektorjev

  Ostala aktiva (vključeni

  tudi izvedeni finančni

  inštrumenti)

  Skupaj

  Terjatve do finančnih sektorjev 1 Terjatve do nefinančnih sektorjev 2

  SkupajVloge

  Dolžniški vrednostni

  papirji

  Delnice in drug lastniški

  kapitalSkupaj Vloge

  Dolžniški vrednostni

  papirji

  Delnice in drug lastniški

  kapitalSkupaj

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 9 + 18 + 19

  Skupaj1 42 379 422 - 162 1.107 1.269 1.691 6 2.1131 54 400 456 - 209 1.252 1.462 1.917 6 2.2611 75 413 489 - 261 1.319 1.580 2.069 11 2.3741 95 500 595 - 287 1.439 1.727 2.321 4 2.609

  2 93 431 526 - 302 1.304 1.607 2.133 4 2.398

  2 87 461 550 - 314 1.404 1.718 2.267 11 2.5371 86 466 553 - 326 1.442 1.768 2.321 13 2.5991 89 468 558 - 343 1.479 1.822 2.380 17 2.6661 90 491 582 - 349 1.524 1.874 2.456 6 2.7371 91 459 551 - 349 1.409 1.758 2.310 11 2.6211 91 481 573 - 364 1.497 1.861 2.434 8 2.7161 90 493 584 - 370 1.527 1.896 2.480 8 2.7711 88 470 560 - 382 1.517 1.899 2.459 10 2.7451 85 498 584 - 384 1.565 1.949 2.533 9 2.8111 89 510 600 - 383 1.588 1.971 2.571 7 2.844

  Odprti delniški skladi1 - 280 281 - - 906 906 1.187 2 1.3821 - 311 312 - - 1.018 1.018 1.330 4 1.4661 - 316 317 - - 1.052 1.052 1.369 6 1.4931 - 380 380 - - 1.139 1.139 1.519 2 1.634

  1 0 332 333 - - 1.057 1.057 1.391 2 1.498

  1 0 356 357 - - 1.132 1.132 1.489 6 1.6051 0 359 360 - - 1.161 1.161 1.521 8 1.6431 0 360 361 - - 1.195 1.195 1.556 10 1.6821 0 378 378 - - 1.228 1.228 1.606 4 1.7281 0 350 351 - - 1.139 1.139 1.490 7 1.6221 0 368 369 - - 1.207 1.207 1.576 5 1.6951 0 372 373 - - 1.236 1.236 1.610 5 1.7281 0 356 357 - - 1.229 1.229 1.586 7 1.7051 0 373 374 - - 1.261 1.261 1.635 5 1.7531 0 382 382 - - 1.278 1.278 1.660 5 1.775

  Odprti obvezniški skladi- 15 2 17 - 63 - 63 80 0 98- 21 1 22 - 80 - 80 102 0 124- 32 1 33 - 112 - 112 146 1 169- 38 1 39 - 118 - 118 157 0 178

  - 37 2 39 - 109 - 109 148 1 167

  - 35 1 36 - 111 - 111 147 1 170- 35 1 36 - 120 - 120 157 1 181- 38 3 40 - 130 - 130 170 0 200- 38 3 41 - 133 - 133 174 0 202- 39 4 43 - 139 - 139 182 1 216- 40 4 44 - 143 - 143 188 1 219- 39 5 44 - 149 - 149 193 0 224- 39 4 43 - 156 - 156 199 1 230- 37 4 41 - 162 - 162 203 1 232- 39 4 43 - 164 - 164 206 1 237

  Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) 0 27 97 125 - 99 200 300 424 3 6341 33 88 121 - 129 234 364 485 2 6710 42 97 139 - 149 266 415 554 5 7110 56 119 175 - 170 301 470 646 1 797

  1 56 97 154 - 193 247 440 594 1 733

  1 52 104 157 - 203 272 475 631 3 7620 51 105 156 - 205 281 487 643 4 7741 51 106 157 - 213 283 496 654 6 7851 52 111 163 - 216 296 512 676 1 8061 52 104 157 - 210 270 480 637 4 7820 51 108 159 - 220 290 511 670 2 8021 51 116 167 - 220 290 511 678 3 8191 49 110 159 - 225 288 514 673 2 8101 48 120 168 - 223 304 527 695 3 8261 50 125 175 - 220 310 530 705 1 833

 • Bilten, december 2019II. - 26

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.8.2. Obveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov

  v mio EUR

  Pasiva

  Obveznosti do domačih sektorjev

  Obveznosti do finančnih sektorjev 1 Obveznosti do nefinančnih sektorjev 2

  SkupajPosojila

  Enote/delnice investicijskih skladov

  Skupaj PosojilaEnote/delnice

  investicijskih skladovSkupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7Koda

  Skupaj2014 31.dec. - 814 814 - 1.271 1.271 2.0852015 31.dec. - 835 835 - 1.394 1.394 2.2282016 31.dec. - 884 884 - 1.446 1.446 2.3302017 31.dec. - 920 920 - 1.642 1.642 2.562

  2018 31.dec. - 816 816 - 1.540 1.540 2.356

  2019 31.jan. - 862 862 - 1.626 1.626 2.48928.feb. - 879 879 - 1.664 1.664 2.54331.mar. - 899 899 - 1.711 1.711 2.61030.apr. - 919 919 - 1.770 1.770 2.68931.maj. - 877 877 - 1.696 1.696 2.57330.jun. - 910 910 - 1.759 1.759 2.66931.jul. - 925 925 - 1.796 1.796 2.72131.avg. - 913 913 - 1.778 1.778 2.69030.sep. - 932 932 - 1.824 1.824 2.75531.okt. - 943 943 - 1.853 1.853 2.796

  Odprti delniški skladi2014 31.dec. - 637 637 - 727 727 1.3642015 31.dec. - 645 645 - 804 804 1.4482016 31.dec. - 672 672 - 800 800 1.4722017 31.dec. - 701 701 - 911 911 1.612

  2018 31.dec. - 610 610 - 865 865 1.474

  2019 31.jan. - 649 649 - 929 929 1.57828.feb. - 657 657 - 953 953 1.61031.mar. - 671 671 - 980 980 1.65030.apr. - 686 686 - 1.016 1.016 1.70231.maj. - 649 649 - 948 948 1.59730.jun. - 677 677 - 992 992 1.66931.jul. - 689 689 - 1.012 1.012 1.70231.avg. - 678 678 - 997 997 1.67530.sep. - 696 696 - 1.029 1.029 1.72531.okt. - 705 705 - 1.045 1.045 1.750

  Odprti obvezniški skladi2014 31.dec. - 21 21 - 75 75 962015 31.dec. - 33 33 - 90 90 1232016 31.dec. - 48 48 - 118 118 1662017 31.dec. - 54 54 - 121 121 175

  2018 31.dec. - 55 55 - 109 109 164

  2019 31.jan. - 57 57 - 109 109 16728.feb. - 62 62 - 115 115 17731.mar. - 68 68 - 126 126 19430.apr. - 70 70 - 129 129 19831.maj. - 71 71 - 140 140 21130.jun. - 72 72 - 143 143 21531.jul. - 73 73 - 146 146 21931.avg. - 74 74 - 149 149 22330.sep. - 74 74 - 151 151 22531.okt. - 76 76 - 156 156 232

  Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 )2014 31.dec. - 155 155 - 469 469 6252015 31.dec. - 157 157 - 500 500 6582016 31.dec. - 164 164 - 527 527 6912017 31.dec. - 165 165 - 610 610 775

  2018 31.dec. - 151 151 - 566 566 717

  2019 31.jan. - 156 156 - 588 588 74528.feb. - 160 160 - 596 596 75731.mar. - 161 161 - 605 605 76630.apr. - 163 163 - 626 626 78831.maj. - 158 158 - 608 608 76530.jun. - 161 161 - 624 624 78531.jul. - 163 163 - 638 638 80131.avg. - 161 161 - 632 632 79330.sep. - 162 162 - 644 644 80631.okt. - 162 162 - 652 652 815

 • Bilten, december 2019 27 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  Pasiva

  Obveznosti do tujih sektorjev

  Ostala pasiva (vključeni

  izvedeni finančni instrumenti)

  Skupaj

  Obveznosti do finančnih sektorjev 1 Obveznosti do nefinančnih sektorjev 2

  SkupajPosojila

  Enote/delnice investicijskih

  skladovSkupaj Posojila

  Enote/delnice investicijskih

  skladovSkupaj

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 7 + 14 + 15

  Skupaj- 5 5 - 16 16 21 7 2.113- 3 3 - 21 21 24 8 2.261- 6 6 - 29 29 35 9 2.374- 16 16 - 25 25 40 7 2.609

  - 9 9 - 25 25 34 9 2.398

  - 9 9 - 26 26 35 13 2.537- 9 9 - 26 26 36 21 2.599- 10 10 - 27 27 36 20 2.666- 10 10 - 27 27 37 11 2.737- 9 9 - 26 26 35 12 2.621- 9 9 - 27 27 37 11 2.716- 9 9 - 28 28 37 13 2.771- 9 9 - 28 28 37 18 2.745- 9 9 - 28 28 37 18 2.811- 9 9 - 28 28 37 11 2.844

  Odprti delniški skladi- 3 3 - 10 10 13 5 1.382- 3 3 - 11 11 14 4 1.466- 3 3 - 12 12 15 7 1.493- 4 4 - 13 13 17 5 1.634

  - 4 4 - 14 14 18 6 1.498

  - 4 4 - 15 15 19 9 1.605- 4 4 - 15 15 19 15 1.643- 4 4 - 15 15 19 13 1.682- 4 4 - 15 15 19 7 1.728- 4 4 - 14 14 18 7 1.622- 4 4 - 15 15 19 7 1.695- 4 4 - 15 15 19 8 1.728- 4 4 - 15 15 19 11 1.705- 4 4 - 15 15 19 9 1.753- 4 4 - 15 15 19 6 1.775

  Odprti obvezniški skladi- 0 0 - 1 1 1 0 98- 0 0 - 1 1 1 0 124- 1 1 - 1 1 2 1 169- 1 1 - 2 2 3 0 178

  - 1 1 - 2 2 3 0 167

  - 1 1 - 2 2 3 1 170- 1 1 - 2 2 3 2 181- 1 1 - 2 2 3 3 200- 1 1 - 2 2 3 1 202- 1 1 - 3 3 4 2 216- 1 1 - 3 3 4 1 219- 1 1 - 3 3 4 1 224- 1 1 - 3 3 4 4 230- 1 1 - 3 3 4 4 232- 1 1 - 3 3 4 1 237

  Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 )- 2 2 - 5 5 7 2 634- 0 0 - 8 8 9 4 671- 2 2 - 16 16 18 2 711- 11 11 - 9 9 20 2 797

  - 4 4 - 9 9 13 2 733

  - 4 4 - 10 10 14 4 762- 4 4 - 10 10 14 4 774- 4 4 - 10 10 14 5 785- 4 4 - 10 10 15 3 806- 4 4 - 10 10 14 3 782- 4 4 - 10 10 14 3 802- 4 4 - 10 10 14 4 819- 4 4 - 11 11 14 3 810- 4 4 - 10 10 14 5 826- 4 4 - 10 10 14 4 833

 • Bilten, december 2019II. - 28

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR)

  Nepremičnine Premičnine

  NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj nepr. NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj prem. Skupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 = 1+…+4 6 7 8 9 10 = 6+…+9 11 = 5+19Koda

  2015 39,5 3,9 1,3 0,3 45,0 407,2 444,1 1,8 5,8 858,9 903,92016 49,4 4,4 2,4 0,0 56,2 472,4 440,3 1,1 6,3 920,0 976,22017 39,5 2,8 10,8 2,9 56,0 520,5 477,8 9,6 6,3 1014,2 1070,22018 9,2 0,3 0,9 0,0 10,5 567,3 510,4 1,3 0,7 1079,7 1090,2

  2016 dec. 14,2 1,8 1,7 0,0 17,8 122,9 116,6 0,5 1,6 241,6 259,3

  2017 mar. 28,7 2,4 0,1 0,0 31,2 119,1 121,2 1,9 1,9 244,1 2048,2jun. 4,1 0,2 6,2 0,1 10,5 137,3 124,2 5,2 2,0 268,7 10,5sep. 1,5 0,2 1,7 109,6 109,8 2,0 2,3 223,7 1,7dec. 5,2 0,0 4,5 2,8 12,6 154,4 122,6 0,5 0,2 277,7 12,6

  2018 mar. 0,9 0,1 0,1 0,0 1,0 138,6 135,5 0,3 0,3 274,6 275,6jun. 3,4 0,0 0,3 3,7 153,4 135,8 0,4 0,0 289,7 293,4sep. 1,0 0,1 0,0 1,1 119,9 118,7 0,4 0,1 239,1 240,3dec. 3,9 0,2 0,5 4,6 155,4 120,4 0,3 0,2 276,3 280,9

  2019 mar. 3,3 0,0 1,0 0,0 4,4 139,5 136,6 0,7 6,5 283,3 287,7jun. 0,8 0,0 0,8 150,4 139,8 0,4 0,3 290,9 291,7

  sep. 0,2 0,0 0,2 108,9 125,8 0,6 0,2 235,4 235,7

  1.9.1. Novoodobreni lizinški posli po sektorjih in tipu posla

 • Bilten, december 2019 29 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR)

  Nepremičnine Premičnine

  NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj nepr. NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj prem. Skupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 = 1+…+4 6 7 8 9 10 = 6+…+9 11 = 5+19Koda

  2015 3.878,4 351,8 423,4 7,9 4.661,4 2.931,5 3.838,5 23,9 196,4 6990,2 11651,62016 2.514,4 267,3 236,3 8,3 3.026,4 2.917,9 3.850,6 18,0 170,3 6956,8 9983,12017 2.169,7 212,3 185,3 7,3 2.574,6 3.048,0 3.936,0 40,0 68,7 7092,7 9667,32018 1.413,5 159,8 148,8 8,8 1.730,9 3.443,7 4.265,2 58,0 11,9 7778,8 9509,7

  2016 dec. 556,5 59,9 52,5 3,2 672,2 710,6 933,4 3,7 23,7 1671,3 2343,5

  2017 mar. 539,2 56,2 50,0 0,5 645,8 714,4 952,9 5,5 24,1 1696,9 2662,8jun. 517,3 53,3 42,0 2,5 615,0 742,1 976,2 10,1 24,5 1752,8 615,0sep. 644,5 53,6 49,3 2,3 749,8 775,0 988,1 12,0 15,6 1790,7 749,8dec. 468,8 49,2 44,0 2,0 564,0 816,5 1.018,8 12,5 4,4 1852,2 564,0

  2018 mar. 434,5 43,0 43,6 3,6 524,7 827,4 1.052,3 12,1 4,0 1895,9 2420,7jun. 358,8 41,3 42,0 2,5 444,6 862,0 1.076,9 16,2 2,7 1957,8 2402,4sep. 333,9 39,6 33,5 1,5 408,4 865,8 1.061,7 15,2 2,6 1945,3 2353,7dec. 286,3 35,8 29,7 1,3 353,1 888,4 1.074,2 14,5 2,6 1979,7 2332,9

  2019 mar. 231,4 32,2 29,4 1,2 294,1 897,4 1.100,1 14,0 8,2 2019,7 2313,8jun. 210,2 30,9 28,7 1,0 270,8 925,9 1.128,9 13,6 8,5 2076,9 2347,7

  sep. 176,4 29,0 25,6 1,0 232,1 916,6 1.131,9 13,3 8,3 2070,1 2302,2

  1.9.2. Stanje lizinških poslov po sektorjih in tipu posla

 • Bilten, december 2019II. - 30

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Novoodobreni posli po ročnosti (v mio EUR)

  Do 1 leta 1-5 let 5-10 let Nad 10 let Skupaj

  Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10Koda

  2015 151,1 13,7 350,3 9,6 353,3 12,0 4,3 9,7 858,9 45,0 903,92016 178,2 31,5 352,8 8,1 385,5 11,8 3,6 4,7 920,0 56,2 976,22017 210,8 34,0 368,7 3,8 434,2 2,0 0,4 16,2 1.014,2 56,0 1.070,22018 211,7 0,3 371,4 0,5 496,3 2,5 0,4 7,2 1079,7 10,5 1090,2

  sep. 38,1 3,3 81,0 2,5 83,9 0,0 0,2 0,0 203,3 5,9 209,2dec. 39,4 10,8 99,2 0,6 103,1 4,8 1,6 241,6 17,8 259,3

  2017 mar. 51,9 27,4 87,3 2,3 105,0 0,2 1,3 244,1 31,2 275,3jun. 55,1 1,1 99,9 0,8 113,4 1,1 0,3 7,5 268,7 10,5 279,2sep. 45,3 1,0 79,6 0,1 98,8 0,4 0,0 0,2 223,7 1,7 225,4dec. 58,5 4,5 102,0 0,6 117,1 0,3 0,1 7,2 277,7 12,6 290,3

  2018 mar. 55,5 0,1 94,5 0,1 124,5 0,2 0,2 0,7 274,6 1,0 275,6jun. 59,6 0,0 95,9 0,3 134,1 0,7 0,1 2,7 289,7 3,7 293,4sep. 45,5 0,0 76,8 0,1 116,7 0,2 0,0 0,8 239,1 1,1 240,3dec. 51,1 0,1 104,1 0,0 121,0 1,3 0,0 3,1 276,3 4,6 280,9

  2019 mar. 60,9 1,2 100,8 0,1 121,4 0,6 0,2 2,5 283,3 4,4 287,7jun. 58,2 0,2 91,7 0,2 140,9 0,1 0,4 290,9 0,8 291,7sep. 36,4 0,0 84,3 0,0 114,7 0,2 0,0 235,4 0,2 235,7

  v mio EUR

  Stanje poslov po ročnosti (v mio EUR)

  Do 1 leta 1-5 let 5-10 let Nad 10 let Skupaj

  Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10Koda

  2015 305,0 172,3 1099,0 504,2 315,7 295,7 12,3 105,1 1732,0 1077,3 2809,32016 228,2 164,0 1113,8 290,3 322,9 155,5 6,4 62,3 1671,3 672,2 2343,52017 251,1 161,4 1.243,3 189,6 353,0 157,5 4,8 55,5 1.852,2 564,0 2.416,22018 226,6 106,1 1332,9 109,2 419,6 102,6 0,7 35,3 1979,7 353,1 2332,9

  sep. 294,8 211,6 1133,6 307,4 327,1 143,8 7,6 77,3 1763,0 740,2 2503,2dec. 228,2 164,0 1113,8 290,3 322,9 155,5 6,4 62,3 1671,3 672,2 2343,5

  2017 mar. 236,1 186,9 1135,1 278,6 319,5 139,2 6,2 41,1 1696,9 645,8 2342,7jun. 236,2 192,1 1182,2 245,9 329,3 147,1 5,2 29,9 1752,8 615,0 2367,9sep. 248,8 194,6 1203,0 313,6 334,0 185,2 4,8 56,4 1790,7 749,8 2540,5dec. 251,1 161,4 1243,3 189,6 353,0 157,5 4,8 55,5 1852,2 564,0 2416,2

  2018 mar. 249,2 137,9 1265,7 181,3 378,2 164,8 2,8 40,7 1895,9 524,7 2420,7jun. 252,3 136,0 1304,8 135,2 399,7 135,9 1,0 37,5 1957,8 444,6 2402,4sep. 233,3 125,8 1.301,3 119,6 409,8 126,2 0,8 36,8 1.945,3 408,4 2.353,7dec. 226,6 106,1 1.332,9 109,2 419,6 102,6 0,7 35,3 1.979,7 353,1 2.332,9

  2019 mar. 235,8 104,9 1.355,4 71,5 427,7 84,6 0,8 33,1 2.019,7 294,1 2.313,8jun. 251,9 96,0 1.377,0 65,9 447,2 78,8 0,7 30,0 2.076,9 270,8 2.347,7sep. 247,5 72,5 1.374,9 62,3 447,1 74,7 0,7 22,5 2.070,1 232,1 2.302,2

  1.9.3. Lizinški posli po ročnosti in tipu posla

 • Bilten, december 2019 31 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Nepremičnine

  Kmet., rud.

  Pred. dej.Elekt.,

  plin, vodaGradben. Trgovina

  Prom., sklad.

  GostinstvoInfo.kom.

  dej.Fin.posr.

  Posl.z neprem.

  Strok.,druge dej.

  Javne storitve

  Skupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12=1+…+11Koda

  2015 5,5 33,8 7,4 86,1 399,7 11,2 35,7 7,2 1,8 242,2 43,3 25,6 899,42016 5,5 27,2 0,9 21,1 204,2 7,3 22,7 7,2 2,8 213,9 18,6 22,3 553,72017 0,1 30,0 1,1 25,2 135,9 10,5 19,3 7,1 4,8 158,9 41,3 33,6 467,92018 15,0 0,9 8,8 110,0 6,3 12,3 5,1 3,2 66,9 33,4 24,3 286,3

  2016 dec. 5,5 27,2 0,9 21,1 204,2 7,3 22,7 7,2 2,8 213,9 18,6 22,3 553,7

  2017 mar. 5,6 25,0 0,8 23,3 186,8 7,1 19,0 5,4 3,3 202,3 38,6 21,0 538,1jun. 0,1 19,5 0,8 22,8 184,2 7,0 19,8 5,2 3,1 197,3 36,5 20,0 516,3sep. 0,1 33,1 1,2 25,3 226,9 10,8 23,8 7,3 5,0 234,1 43,6 32,3 643,5dec. 0,1 30,0 1,1 25,2 135,9 10,5 19,3 7,1 4,8 158,9 41,3 33,6 467,9

  2018 mar. 0,1 29,4 1,1 21,4 135,0 10,0 18,2 6,8 4,8 138,1 37,3 32,1 434,1jun. 0,1 26,8 1,0 12,8 128,8 9,7 17,7 6,7 2,8 84,2 36,6 31,2 358,5sep. 0,1 16,6 0,9 10,7 122,2 9,3 17,0 6,3 3,4 83,3 34,8 29,2 333,9dec. 15,0 0,9 8,8 110,0 6,3 12,3 5,1 3,2 66,9 33,4 24,3 286,3

  2019 mar. 13,0 0,8 8,2 88,6 6,0 12,2 3,9 2,5 40,1 34,4 21,8 231,4jun. 12,7 0,5 5,6 76,0 5,7 11,5 3,4 2,4 37,4 32,2 22,8 210,2sep. 12,3 0,5 5,1 78,5 5,3 10,1 3,3 2,3 13,3 30,7 14,9 176,4

  1.9.4. Stanje lizinških lizinških poslov z nefinančnimi družbami po dejavnosti in tipu posla

  v mio EURStanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Premičnine

  Kmet., rud. Pred. dej. Elekt., plin, voda Gradben. TrgovinaProm., sklad. Gostinstvo

  Info.kom.dej. Fin.posr.

  Posl.z neprem.

  Strok.,druge dej.

  Javne storitve Skupaj

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12=1+…+11Koda

  2015 9,5 113,2 38,8 71,0 145,9 162,8 43,4 13,4 3,6 6,2 70,5 34,4 712,72016 11,9 96,7 27,2 65,7 139,1 196,4 52,5 12,3 4,4 4,9 66,4 33,1 710,62017 8,6 107,1 28,4 73,0 163,4 237,0 46,6 27,5 5,5 4,8 76,0 38,6 816,52018 9,4 129,2 17,6 92,8 167,7 289,9 26,3 24,2 4,9 5,6 87,1 33,7 888,4

  2016 dec. 11,9 96,7 27,2 65,7 139,1 196,4 52,5 12,3 4,4 4,9 66,4 33,1 710,6

  2017 mar. 10,8 95,1 26,7 66,7 147,3 196,9 44,1 12,0 4,8 4,9 69,2 35,8 714,4jun. 8,2 98,4 27,6 64,1 151,2 207,5 44,6 12,2 5,4 5,1 80,8 36,9 742,1sep. 7,8 109,7 27,2 68,1 158,2 219,6 44,1 12,2 5,6 5,4 79,2 37,8 775,0dec. 8,6 107,1 28,4 73,0 163,4 237,0 46,6 27,5 5,5 4,8 76,0 38,6 816,5

  2018 mar. 8,5 111,0 27,4 74,7 170,6 241,4 49,7 24,6 5,2 4,7 73,6 36,1 827,4jun. 8,7 115,2 26,7 81,1 169,1 254,3 49,9 23,2 4,8 5,0 86,4 37,6 862,0sep. 9,3 116,4 24,5 87,8 165,6 256,7 47,4 22,9 5,2 5,0 87,4 37,4 865,7dec. 9,4 129,2 17,6 92,8 167,7 289,9 26,3 24,2 4,9 5,6 87,1 33,7 888,4

  2019 mar. 9,9 129,3 17,6 94,7 181,8 291,2 23,0 21,7 5,0 6,2 83,0 33,8 897,3jun. 10,5 132,1 17,3 99,5 183,8 295,4 22,5 22,4 5,4 5,5 99,0 32,4 925,8sep. 10,7 131,5 17,7 99,8 182,9 288,6 21,5 22,4 5,4 5,9 99,3 30,9 916,6

 • Bilten, december 2019II. - 32

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Aktiva

  Gotovina in vloge

  Dolžniški vrednostni

  papirjiPosojila

  Lastniški kapital

  Izvedeni finančni

  instrumenti

  Zavarovalno-tehnične

  rezervacije

  Nefinančna sredstva

  Ostala aktiva

  SkupajDelnice/enote SDT

  Delnice/enote

  investicijskih skladov

  razen SDT

  Delnice/enote

  investicijskih skladov

  Stolpec 1 2 3 4 5 6 7=1+…+6 8 9 10 11 12=1+…+4+7+...+11Koda

  2016 31.dec. 301 4.503 94 839 41 1.277 1.318 1 201 267 201 7.7262017 31.dec. 260 4.566 97 967 13 1.379 1.392 2 234 269 229 8.0162018 31.dec. 257 4.593 98 1.014 20 1.235 1.255 1 219 272 239 7.948

  2016 31.mar. 304 4.310 95 799 12 1.233 1.245 2 187 252 302 7.49630.jun. 310 4.383 94 785 12 1.306 1.318 2 217 259 282 7.65030.sep. 313 4.540 87 844 32 1.275 1.306 2 229 260 250 7.83131.dec. 301 4.503 94 839 41 1.277 1.318 1 201 267 201 7.726

  2017 31.mar. 352 4.418 97 901 7 1.372 1.379 2 191 272 256 7.86830.jun. 303 4.406 83 906 29 1.335 1.364 2 229 277 252 7.82230.sep. 328 4.422 86 912 31 1.345 1.375 2 234 276 305 7.94031.dec. 260 4.566 97 967 13 1.379 1.392 2 234 269 229 8.016

  2018 31.mar. 290 4.460 99 992 15 1.375 1.390 2 225 276 269 8.00330.jun. 294 4.433 93 987 32 1.393 1.425 1 264 276 251 8.02330.sep. 310 4.517 97 1.019 26 1.358 1.384 2 246 271 264 8.11031.dec. 257 4.593 98 1.014 20 1.235 1.255 1 219 272 239 7.948

  2019 31.mar. 367 4.643 77 1.023 19 1.353 1.372 1 218 273 276 8.25030.jun. 360 4.728 67 1.052 17 1.386 1.404 1 240 271 268 8.391

  v mio EUR

  Pasiva

  Izdani dolžniški vrednostni

  papirjiPrejeta posojila Lastniški kapital

  Izvedeni finančni

  instrumentiOstala pasiva Skupaj

  Tehnične rezervacije

  življenjskega zavarovanja

  Tehnične rezervacije

  neživljenjskega zavarovanja

  Zavarovalno-tehnične

  rezervacije

  Stolpec 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=1+...+3+...+6+…+8Koda

  2016 31.dec. 101 54 2.225 3.734 875 4.609 0 737 7.7262017 31.dec. 74 51 2.463 3.749 906 4.655 0 772 8.0162018 31.dec. 74 50 2.456 3.739 900 4.640 0 729 7.948

  2016 31.mar. 49 50 2.055 3.694 912 4.606 0 736 7.49630.jun. 100 47 2.151 3.709 951 4.660 0 692 7.65030.sep. 100 49 2.229 3.799 966 4.765 0 688 7.83131.dec. 101 54 2.225 3.734 875 4.609 0 737 7.726

  2017 31.mar. 86 62 2.333 3.746 872 4.618 0 769 7.86830.jun. 75 60 2.403 3.698 924 4.622 0 663 7.82230.sep. 75 69 2.476 3.727 937 4.664 0 657 7.94031.dec. 74 51 2.463 3.749 906 4.655 0 772 8.016

  2018 31.mar. 73 51 2.476 3.677 916 4.593 0 462 8.00330.jun. 75 56 2.492 3.727 981 4.708 0 692 8.02330.sep. 74 79 2.569 3.733 953 4.686 0 703 8.11031.dec. 74 50 2.456 3.739 900 4.640 0 729 7.948

  2019 31.mar. 73 61 2.448 3.930 922 4.852 2 814 8.25030.jun. 127 64 2.448 4.064 979 5.043 3 707 8.391

  1.10.1. Zavarovalnice

 • Bilten, december 2019 33 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  v mio EUR

  Premije, odškodninski zahtevki in provizije

  Obračunane premije Odškodninski zahtevki Provizije

  Stolpec 1 2 3Koda

  2016 31.dec. 2.226 1.463 2742017 31.dec. 2.345 1.587 2722018 31.dec. 2.623 1.651 287

  1.10.2. Premije, odškodninski zahtevki, provizije

 • Bilten, december 2019II. - 28

  FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI

  2.1. Obrestne mere Banke Slovenije (% na letni