1.Toekomstperspectief 2017 - 2026 - Vryleve ... 1.1 Inleiding De contouren voor de nabije toekomst worden

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1.Toekomstperspectief 2017 - 2026 - Vryleve ... 1.1 Inleiding De contouren voor de nabije toekomst...

 • 1.Toekomstperspectief

  2017 - 2026

 • 2

 • 3

  Inhoud Toekomstperspectief ............................................................................................................................... 5

  1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 5

  1.2 Visie ............................................................................................................................................... 5

  1.3 Missie ............................................................................................................................................. 5

  1.4 Wat gaan we doen? ....................................................................................................................... 6

  1.5 Hoe gaan we dit doen? .................................................................................................................. 6

  1.6 Met wie gaan we dit doen? ........................................................................................................... 7

  Jaarplan 2017; De veranderde omgeving .............................................................................................. 10

  1. Inleiding ......................................................................................................................................... 10

  2. Wonen ........................................................................................................................................... 11

  2.1 Klantbenadering ...................................................................................................................... 11

  2.2 De directe leefomgeving ......................................................................................................... 12

  2.3 Het passend toewijzen ............................................................................................................ 14

  2.4 Gemeentelijke woonvisie ........................................................................................................ 15

  3. Vastgoed ........................................................................................................................................ 16

  3.1 Zorgen voor voldoende woningen .......................................................................................... 16

  3.2 Handhaven van de goede kwaliteit van ons bezit ................................................................... 18

  4. Financiën ....................................................................................................................................... 19

  4.1 Nieuwe regelgeving ................................................................................................................. 20

  4.2 Treasury jaarplan ..................................................................................................................... 20

  5. Bedrijfsvoering............................................................................................................................... 21

  5.1 Organisatie .............................................................................................................................. 21

  5.2 Digitalisering ............................................................................................................................ 22

  6. Slotwoord ...................................................................................................................................... 24

  Meerjarenbegroting 2017 t/m 2026 ..................................................................................................... 25

  7.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 26

  7.2 Samenvatting ............................................................................................................................... 27

  7.3 Geconsolideerde balans 2016 t/m 2026 ..................................................................................... 30

  7.4 Geconsolideerde resultaatbegroting 2016 t/m 2026 .................................................................. 31

  7.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016 t/m 2026 .................................................................. 32

  7.6 Toelichting meerjarencijfers ........................................................................................................ 33

  7.7 Geconsolideerde resultaatbegroting 2017 .................................................................................. 35

  7.8 Toelichting op de geconsolideerde resultaatbegroting 2017 ..................................................... 36

 • 4

  7.9 Treasury jaarplan ......................................................................................................................... 41

  Bijlage 2 ............................................................................................................................................. 43

  2.1 Kengetallen m.b.t. verhuur/bezit ............................................................................................ 43

  2.2 Kengetallen financieel ............................................................................................................. 44

  2.3 Analyse van de resultaatbegroting 2017 ................................................................................. 45

  2.4 Analyse van de begroting 2017 vorig jaar en dit jaar .............................................................. 46

  2.5 Investeringen/desinvesteringen 2017 t/m 2026 .................................................................... 47

  2.6 Specificatie onderhoudslasten 2017 t/m 2026 ....................................................................... 48

  2.7 AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST ......................................................................................... 49

 • 5

  Toekomstperspectief

  1.1 Inleiding De contouren voor de nabije toekomst worden steeds duidelijker. De fusie tussen de gemeente

  Rijnwaarden en Zevenaar wordt per 1 januari 2018 een feit. Ons werkgebied is op basis van de

  Nieuwe Woningwet opnieuw vastgesteld. begin 2017 zal de gemeente Rijnwaarden naar verwachting

  zowel haar Omgevingsvisie als haar Woonvisie presenteren. Met name de inhoud van de woonvisie

  zal duidelijkheid gaan geven in de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Vryleve.

  Vryleve staat er goed voor. Heeft een positieve kasstroom en is in staat om al haar afspraken na te

  komen. De combinatie van meer duidelijkheid en financiële zekerheid biedt de mogelijkheid om in

  2017 meer concrete beelden te gaan schetsen voor de ontwikkelingen in de komende jaren.

  Ontwikkelingen die natuurlijk wel bepaald worden door onze visie en missie.

  1.2 Visie

  Vryleve gaat in Rijnwaarden voor het behoud van de eigenheid van

  de dorpen en het versterken van het geheel!

  Een visie waar we nog steeds geheel achter staan. De fusie tussen Rijnwaarden en Zevenaar

  verandert daar niets aan. Ons werkgebied ligt in de zes dorpen en zal dat ook blijven. Samen met

  bewoners en dorpsraden zetten wij ons in voor een optimaal woon- en leefklimaat. Wij gaan er van

  uit dat de nieuwe gemeente onze visie deelt. Wij zullen deze visie ook als uitgangspunt hanteren bij

  de te maken prestatieafspraken tussen gemeente en Vryleve.

  1.3 Missie

  Vryleve zorgt ook in de toekomst voor voldoende, doelmatige en

  betaalbare woningen in de huursector voor de mensen die in de dorpen

  (willen) wonen.

  In het afgelopen jaar hebben we diverse gesprekken met de gemeente, Huurders Belangen

  Vereniging en dorpsraden gevoerd over wat voor huurwoningen nodig zijn in de gemeente. Het is

  goed om vast te stellen dat we het met elkaar eens geworden zijn. Dat het kleinere, goedkope en

  grondgebonden woningen moet zijn. Vanuit dit concept hebben we een drietal projecten besproken

  en zijn we het traject gestart om te komen tot realisatie hiervan.

  Zoals in de inleiding reeds gemeld zijn we in afwachting van met name de woonvisie. In deze visie

  moet helder worden van welke aantallen huurwoningen de gemeente uitgaat voor de komende jaren

  en in welke dorpen zij aanvulling/inkrimping wenst.

 • 6

  1.4 Wat gaan we doen? Zoals gemeld in ons ondernemingsplan zullen we de komende jaren:

   zorgen voor voldoende, bij de vraag passende woningen

   benodigde woonfaciliteiten handhaven en waar gewenst uitbreiden

   de goede kwaliteit van ons bezit handhaven

   ons inzetten voor de verbetering van de woonomgeving

  We zijn blij dat we eindelijk een redelijk aantal woningen kunnen realiseren, die een aanvulling zijn

  op ons woningbestand. Woningen waaraan ook echt behoefte is.

  De realisatie van een zorgvisie in Rijnwaarden duurt wat langer als oorspronkelijk verwacht. Een

  oorzaak is de verandering in de aanwezige zorgpartijen en de daarbij behorende zoektocht naar een

  nieuw evenwicht. Eind 2016 hebben betrokkenen de draad weer opgepakt. We hopen dat deze

  zorgvisie ons kan helpen om onze huurder optimaal te kunnen onders