of 12 /12
โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักสีบางเขน ตรงขาม .ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึ กษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405 คอรสปดเทอม 1/58 สอบครั้งที1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน. วิธีตีความคะเเนน 1.นร.สอบไดลําดับที่เทาไหร 2.คะเเนนเเตละวิชาเปนอยางไร ตัวอยางเชน บางวิชา คะเเนนเฉลี่ยจะไมสูง เหตุผลเพราะโจทยที่สอบ ไมงาย (ถาโจทยงายจะไมสามารถวัดอะไรได) เเตก็ยังมีนักเรี ยนบางคนที่ทําสอบไดคะเเนนคอนขางสูงในวิชานั้น. คะเเนน เทากับ 0 เเสดงวานักเรียนขาดสอบในวิชานั้น. นร.ที่ขาดสอบเเละมาสอบทีหลัง ยังไมมีคะเเนน (กําลังตรวจ) 3.ผูปกครองพูดคุยกับนักเรียน จะทําอยางไรใหคะเเนนสูงขึ้น ใหลูกทานรูสึกวามีสวนรวมเเละเขาใจจุดประสงคของการเรียนหรือเปาหมาย เชน สอบเขา .1 ตัวอยาง เชน การวางเเผนการอานหนังสือ ทบทวนตํารา การเตรียมตัวกอนสอบ เปนตน 4.ขอคิด คะเเนนที่ได นําไปสูการพัฒนาองคความรูของลูกหลานทาน ตราบใดที่เรียนก็ไมมีวันสิ้นสุดสําหรับการพัฒนา ไมวาจะสอบเขา .1 หรืออนาคตสอบเขามหาวิทยาลัย. การสอบเขา 1 ใชคะเเนนรวมทุกวิ ชาในการจัดลําดับทีไมสามารถเกงเพียงบางวิชาได 5.วิธีคิดคะแนน ปรับเปน100 ทุกวิชา สมมุติวาวิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม =30 ลูกไดคะแนน =15 วิธีคิด =(15/30) คูณ 100 = 50คะแนน คิดแบบนี้ในทุกๆวิชา แลวนําคะแนนมารวมกัน หารดวยคะแนนเต็มของทุกวิชา เชน สอบ 5 วิชา คะแนนรวมเทากับ 500

1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ...

Page 1: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

วิธีตีความคะเเนน

1.นร.สอบไดลําดับที่เทาไหร

2.คะเเนนเเตละวิชาเปนอยางไร

ตัวอยางเชน บางวิชา คะเเนนเฉลี่ยจะไมสูง เหตุผลเพราะโจทยที่สอบ ไมงาย (ถาโจทยงายจะไมสามารถวัดอะไรได) เเตก็ยังมีนักเรยีนบางคนที่ทําสอบไดคะเเนนคอนขางสูงในวิชานั้น.

คะเเนน เทากับ 0 เเสดงวานักเรียนขาดสอบในวิชานั้น.

นร.ที่ขาดสอบเเละมาสอบทีหลัง ยังไมมีคะเเนน (กําลังตรวจ)

3.ผูปกครองพูดคุยกับนักเรียน จะทําอยางไรใหคะเเนนสูงขึ้น ใหลูกทานรูสึกวามีสวนรวมเเละเขาใจจุดประสงคของการเรียนหรือเปาหมาย เชน สอบเขา ม.1

ตัวอยาง เชน การวางเเผนการอานหนังสือ ทบทวนตํารา การเตรียมตัวกอนสอบ เปนตน

4.ขอคิด

คะเเนนที่ได นําไปสูการพัฒนาองคความรูของลูกหลานทาน ตราบใดที่เรียนก็ไมมีวันสิ้นสุดสําหรับการพัฒนา ไมวาจะสอบเขา ม.1 หรืออนาคตสอบเขามหาวิทยาลัย.

การสอบเขา ม1 ใชคะเเนนรวมทุกวชิาในการจัดลําดับที่ ไมสามารถเกงเพียงบางวิชาได

5.วิธีคิดคะแนน ปรับเปน100 ทุกวิชา

สมมุติวาวิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม =30 ลูกไดคะแนน =15 วิธีคิด =(15/30) คูณ 100 = 50คะแนน

คิดแบบนี้ในทุกๆวิชา แลวนําคะแนนมารวมกัน หารดวยคะแนนเต็มของทุกวิชา เชน สอบ 5 วิชา คะแนนรวมเทากับ 500

Page 2: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

ถาเกิดขอผิดพลาดในการพิมพ ชื่อ นามสกุล หรือ โรงเรียน ตองขอโทษดวย (ขอมูลไมครบ ชวยแจงปชสอัพเดท)

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุงอุง ประชานิเวศน2 ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญ กาแฟ พระหฤทัยนนทบุรี

คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.วริศรา เลียวสุธามาศ ดรีม ทับทอง2 ด.ช.ภาคิน สุวรรณดี เอเจ อัสสัมชัญ3 ด.ช.ณัชพิสิษฐ มหาราชเสนา อารม อรรถมิตร4 ด.ช.ศุภกฤต เหลาวีระไชย ปลื้ม ดรุณพัฒน5 ด.ช.วิชยุคม ไชยเพชร ชารจ สารสาสนวิเทศราชพฤกษ

คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.3 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05053 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.4 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05054 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/30 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/45 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/30 ครั้งที่ 2/40 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/30 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

16 44 28 26 26 362.7 72.53

0 0 0 0 0 0.0 0.00

16.0 44.0 28.0 26.0 26.0 362.7 72.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.0 22.0 14.0 13.0 13.0 181.3 36.3

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/70 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/40 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/30 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

18 38 43 37 48 424.5 84.90

15 35 33 19 19 290.2 58.03

14 26 34 17 25 274.2 54.83

13 20 28 24 21 256.0 51.20

0 0 0 0 0 0.0 0.00

18.0 38.0 43.0 37.0 48.0 424.5 84.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12.0 23.8 27.6 19.4 22.6 249.0 49.8

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.3 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05053 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.4 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05054 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สอบครั้งที1่ สอบครั้งที2่ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สอบครั้งที1่ สอบครั้งที2่ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน รอบเชา คอรสเปดเทอม 1/58 วันเสาร 13 มิ.ย.- 5 ก.ย. 58

Page 3: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.พิมพพิชญา ไตรญาณสิริ แกม กองทัพบกอุปถัมภไกรอำนวยวิทยา

2 ด.ช.วรปรัชญ อภิชนบุตร พรอม ชลประทานวิทยา

3 ด.ญ.ญาตาวี พงษพันธุ บีม ชลประทานวิทยา

4 ด.ช.พีรวิชญ เจริญศิลป พีค การเคหะทาทราย

5 ด.ญ.นริษา ชางคลาย มิโอ เพชรรัชตในพระอุปถัมภ

6 ด.ช.สิรภพ รอยพวง ภู ชลประทานวิทยา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.วณัฐพรรณ กลาดี เอิงเอย ชลประทานวิทยา

2 ด.ญ.ชนกพร รัตนชวง ไนน อรรถมิตร

3 ด.ญ.ณิชกมล สาทถาพร น้ำหวาน อนุบาลสามเสน

4 ด.ญ.อภิชญา ธรรมวงษา เบสท อนุราชประสิทธิ์

5 ด.ช.ภูมิพัฒน รักใคร ภู เทพประทานพร

6 ด.ญ.พรธิตา สาแยม เกด อนุราชประสิทธิ์

7 ด.ญ.ชนากานต สิทธิการิยกุล มาย พระแมสกลสงเคราะห

8 ด.ช.ณฐนน กปลกาญจน เฟรน อรรถมิตร

9 ด.ญ.อริสา ภิรมยรัตน ลูกบัว ประชานิเวศน

10 ด.ช.กิตติธัช นันทสมสลาญ อู พระหฤทัยนนทบุรี

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.5 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC005055 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองคัดเกรด KDC05056 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/20 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/70 ครั้งที่ 2/70 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

13 30 34 44 48 349.6 69.91

12 29 45 41 37 342.9 68.57

12 36 33 35 38 322.3 64.46

8 34 30 29 35 276.0 55.20

8 35 23 32 32 265.7 53.14

11 35 25 29 18 258.7 51.74

13.0 36.0 45.0 44.0 48.0 349.6 69.9

8.0 29.0 23.0 29.0 18.0 258.7 51.7

10.7 33.2 31.7 35.0 34.7 302.5 60.5

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

50 48 36 41 317.3 79.33

41 53 42 35 310.7 77.67

42 44 41 33 291.3 72.83

48 39 41 32 291.0 72.75

48 31 39 31 271.7 67.92

43 34 39 31 268.3 67.08

44 33 31 32 254.3 63.58

33 38 31 37 254.3 63.58

39 33 35 26 242.0 60.50

0 0 0 0 0.0 0.00

50.0 53.0 42.0 41.0 317.33 79.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

38.8 35.3 33.5 29.8 250.1 62.525

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.5 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC005055 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองคัดเกรด KDC05056 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สอบครั้งที่1

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 400

สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สอบครั้งที่2

Page 4: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.กีรติติ ์ปญญาคำ เจท พระหฤทัยนนทบุรี

2 ด.ญ.ภัทราพร กมลภรณ ภัทร แสงโสม

3 ด.ญ.กนกกาญจน จันทรา นาโน อรรถมิตร

4 ด.ญ.อชิรญา แจมศรี กาละแมร อนุบาลนนทบุรี

5 ด.ญ.ณิชานันทน วุฒิรักษ มุก แมพระฟาติมา

6 ด.ญ.ลภัสรดา จันทาวงศ แกม ประชานิเวศน

7 ด.ญ.สุพิชฌาย แหลงสนาม พีช ไผทอุดมศึกษา

8 ด.ช.สรวิชญ พรสวางกุล วิน อรรถมิตร

9 ด.ช.โชติวุฒิ กองแคน กันต พระแมสกลสงเคราะห

10 ด.ญ.ชวิศา ขันตี มุก กสิธรเซนปเตอร

11 ด.ญ.พัชวรรณ รุงรัตนพงษพร ชิงชิง พระหฤทัย คลองเตย

12 ด.ช.กิตติพิชญ หะทนนท ฟลุค แสงโสม

13 ด.ช.ปณณทัต หิรัญวัฒนศิริ อิง แสงโสม

14 ด.ช.สุภวุฒ ิไชยเพชร ช็อป สารสาสนวิเทศราชพฤกษ

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองปรกต ิKDC05057 วันเสาร (13 มิ.ย.- 5 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

48 47 34 33 292.3 73.08

45 30 37 39 277.0 69.25

27 50 33 30 254.3 63.58

42 30 32 34 252.0 63.00

36 22 29 29 212.7 53.17

34 23 29 28 209.0 52.25

29 26 32 26 207.7 51.92

33 31 30 20 206.7 51.67

33 29 23 27 203.3 50.83

28 29 31 22 201.0 50.25

30 19 21 26 175.7 43.92

17 13 19 29 146.0 36.50

0 0 0 0 0.0 0.00

0 0 0 0 0.0 0.00

48.0 50.0 37.0 39.0 292.33 73.08

0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

28.7 24.9 25.0 24.5 188.40 47.10

สอบครั้งที่2

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองปรกต ิKDC05057 วันเสาร (13 มิ.ย.- 5 ก.ย. 58)

วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สอบครั้งที่1

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 400

Page 5: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.ณัชชนม ทองเผือก มะนาว พระหฤทัยคอนแวนต2 ด.ญ.พิชชาภา มีพรอม บ้ิวท ประชานิเวศน

คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.กังสดาญ มหจิตรเลิศนันท เบลล พระหฤทัยนนทบุรี2 ด.ญ.พิชญสินี ผึ้งปฐมภรณ แฟรี่ เซนฟรังซีสเชียเวียร3 ด.ญ.กัลยภรณ แสนสุทธิ์ แพรว ปญจทรัพย4 ด.ญ.กุลธารินท กลิ่นขจร ออมแอม สารสาสนวิเทศคลองหลวง5 ด.ช.ธนกร พวงพรอม โฟกัส พระแมสกลสงเคราะห6 ด.ญ.พิมพนารา ณรงคสันติ หยก พระหฤทัยนนทบุรี7 ดช.พันธกานต ลิขิต กาย อนุราชประสิทธิ์8 ด.ญ.นตพร จันทนะทรัพย นะตะ ชลประทานวิทยา

คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนเฉลี่ย

สาขาเดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.5 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05060 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

สาขาเดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.4 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05059 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 1/70 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

15 25 31 187.0 62.33

15 35 20 185.0 61.67

15.0 35.0 31.0 187.0 62.3

15.0 25.0 20.0 185.0 61.7

15.0 30.0 25.5 186.0 62.0

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/30 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

17 42 44 257.0 85.67

16 44 34 236.0 78.67

13 38 34 209.0 69.67

12 38 22 180.0 60.00

11 30 29 173.0 57.67

10 33 19 154.0 51.33

6 29 31 150.0 50.00

7 30 26 147.0 49.00

17.0 44.0 44.0 257.0 85.7

6.0 29.0 19.0 147.0 49.0

11.5 35.5 29.9 188.3 62.8

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

สอบครั้งที่2

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ

สาขาเดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.5 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05060 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ

สาขาเดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.4 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05059 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1

สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน รอบบาย คอรสเปดเทอม 1/58 วันเสาร 13 มิ.ย.- 5 ก.ย. 58

Page 6: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ชยุตพล แสนสุทธิ์ ทอป ปจทรัพย

2 ด.ญ.ลักษณ จันทรโพธิ์ศรี ปงปง อำนวยศิลป

3 ด.ญ.อภิชญา ธรรมวงษา เบสท อนุราชประสิทธิ์

4 ด.ญ.พรธิตา สาแยม เกด อนุราชประสิทธิ์

5 ด.ช.ชัยพัทธ มหาจิตรเลิศนันท แบงค พระหฤทัยนนทบุรี

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ภัทรวรรธน ปฐมมาณิศ นนท มัยธยมประชานิเวศน

2 ด.ช.ธนยศ โสภาผล ขาวปน สารวิทยา

3 ด.ช.กิจจพัฒน แสนธรรมพล ทีเจ เบญจมราชานุสรณ

4 ด.ช.ธัญกร ตันติพุทธ ขาวโอต เซนฟรังซีสเชียเวียร

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ป.6 Gifted ชุด 2/4 KDC05061 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ม.1 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05062 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 1/70 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

61 19 125.1 62.57

28 40 120.0 60.00

48 23 114.6 57.29

46 20 105.7 52.86

43 17 95.4 47.71

61.0 40.0 125.1 62.6

28.0 17.0 95.4 47.7

45.2 23.8 112.2 56.1

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/35 ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

43 27 120.2 60.08

34 24 100.3 50.15

35 23 99.8 49.92

0 0 0.0 0.00

43.0 27.0 120.2 60.1

0.0 0.0 0.0 0.0

28.0 18.5 80.1 40.0

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 200 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ป.6 Gifted ชุด 2/4 KDC05061 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ม.1 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05062 วันเสาร (13 ม.ิย.- 5 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 200 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

Page 7: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1 ด.ช.ปฐมชัย จันทรเจริญ ขาวกลอง ชลประทานวิทยา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ชนกันต สุขอุดม เจฟ สารสาสนวิเทศราชพฤกษ

2 ด.ช.ธนัท กระจางพจน จุนอน อรรถมิตร

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.4 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05064 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.3 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05063 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/30 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/45 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/30 ครั้งที่ 2/40 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/30 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

16 35 26 19 30 325.3 65.07

16.0 35.0 26.0 19.0 30.0 325.3 65.1

16.0 35.0 26.0 19.0 30.0 325.3 65.1

16.0 35.0 26.0 19.0 30.0 325.3 65.1

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/70 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/40 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/30 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

18 47 37 28 40 394.7 78.93

10 39 43 27 26 324.8 64.97

18.0 47.0 43.0 28.0 40.0 394.7 78.9

10.0 39.0 37.0 27.0 26.0 324.8 65.0

14.0 43.0 40.0 27.5 33.0 359.8 72.0

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.4 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05064 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

สังคมศึกษา

สอบครั้งที่1

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สอบครั้งที่2สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.3 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05063 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน รอบเชา คอรสเปดเทอม 1/58 วันอาทิตย 14 มิ.ย.- 6 ก.ย. 58

Page 8: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ชนาธิป จันทรเจริญ ตนกลา ชลประทานวิทยา

2 ด.ญ.ชนัญชิดา สมบัติมาก มิ้ม ผะดุงศิษยพิทยา

3 ด.ช.ภูมิพัฒน ประสงคตันสกุล วิน อรรถมิตร

4 ด.ช.วีระพัฒน บุญรักษาทรัพย ฟลม พระหฤทัยนนทบุรี

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ภูร ิกุสลางกูรวัฒน มารค กสิรธรสินปเตอร

2 ด.ญ.วิชญาดา พิณทวิหค นนนี สารสาสนวิเทศรังสิต

3 ด.ญ.กัลยกร ศุภเกษตร ใบวาน ราชวินิต

4 ด.ญ.มันตา ชูชมงาม คะนา ปยะฉัตร

5 ด.ญ.ภัทรินทร ดำรงคสกุล รัน ประชานิเวศน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.5 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05065 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม1/2558 ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองคัดเกรด KDC05066 วันอาทิตย (14 มิ.ย.-6 ก.ย. 58)

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/30 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/70 ครั้งที่ 2/30 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

18 43 34 36 40 373.1 74.63

15 35 26 41 48 347.6 69.51

11 32 26 38 24 281.3 56.26

7 31 12 21 19 190.1 38.03

18.0 43.0 34.0 41.0 48.0 373.1 74.6

7.0 31.0 12.0 21.0 19.0 190.1 38.0

12.8 35.3 24.5 34.0 32.8 298.0 59.6

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

53 49 35 33 306.0 76.50

44 49 33 38 297.0 74.25

51 42 33 28 277.0 69.25

36 46 33 35 272.7 68.17

47 34 34 26 255.0 63.75

53.0 49.0 35.0 38.0 306 76.5

36.0 34.0 33.0 26.0 255 63.75

46.2 44.0 33.6 32.0 281.5 70.4

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.5 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 5 วิชา KDC05065 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม1/2558 ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองคัดเกรด KDC05066 วันอาทิตย (14 มิ.ย.-6 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1

วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 400

สอบครั้งที่2

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

Page 9: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.อภิบุนย ประเสริฐวุฒิวัฒนา แม็ก สารสาสนวิเทศนราชพฤกษ2 ด.ช.ญาณาธิป สิทธิเดช เอิรธ เซ็นตจอหน3 ด.ช.อินทัช คุณชัยพานิชย ออโต แสงโสม4 ด.ช.ภูดิส นาคเจริญ ภู แสงโสม5 ด.ช.พริษฐ พัวพิริยพันธ ริว นิเวศนวานิช6 ด.ช.พงศธรรม เกตุกล่ำ พีซ อนุราชประสิทธิ์7 ด.ช.วีรัภัทร รอดคงรวย ไฟล ประเทืองทิพยวิทยา

คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองปรกติ KDC05067 วันอาทิตย (14 มิ.ย.-6 ก.ย. 58)

คณิตศาสตรครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/70 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

51 46 21 31 265.7 66.42

33 43 31 32 252.7 63.17

29 49 25 31 242.0 60.50

40 26 29 34 236.0 59.00

26 33 17 27 186.3 46.58

12 23 18 30 154.3 38.58

29 15 16 16 137.3 34.33

51.0 49.0 31.0 34.0 265.67 66.42

12.0 15.0 16.0 16.0 137.33 34.33

31.4 33.6 22.4 28.7 210.62 52.65

วิทยาศาสตร อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 400 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 500

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ป.6 สอบเขา ม.1 5 วิชา ชุด2/5 หองปรกติ KDC05067 วันอาทิตย (14 มิ.ย.-6 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

Page 10: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.ปาริชา อำพันธ เอย ราชินีบน

2 ด.ญ.พิมวรินทร บุญรักษาทรัพย ฟา พระฤทัยนนทบุรี

3 ด.ช.วิชยุตพงศ อิ่มโภคา โฟโต ชลประทานวิทยา

4 ด.ช.กัณทภพ เพชรกลาง อชิ พระแมสกลสงเคราะห

5 ด.ช.กิตติภณ ไชยชาติ โปง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.พิมพมาดา กลัดพวง พิมพ เซนตฟรังซีสเซเวียร

2 ด.ช.รัฐนนท รจิรานุพงศ พีช ประชานิเวศน

3 ด.ช.วีรภัทร รอดคงรวย ไฟล ประเทืองวิทยา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ป.6 สอบเขา ม.1 Gifted/EP ชุด2/4 KDC05069 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.2 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3วิชา KDC05068 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

ครั้งที่ 1/20 ครั้งที่ 2/30 ครั้งที่ 1/30 ครั้งที่ 2/40 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

18 27 41 262.0 87.33

14.5 22 42 229.8 76.61

15 24 33 221.0 73.67

16 21 27 204.0 68.00

8 24 27 174.0 58.00

18.0 27.0 42.0 262.0 87.3

8.0 21.0 27.0 174.0 58.0

14.3 23.6 34.0 218.2 72.7

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 1/70 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

42 27 114.0 57.00

45 16 96.3 48.14

36 16 83.4 41.71

45.0 27.0 114 57

36.0 16.0 83.43 41.71

41.0 19.7 98 49

สอบครั้งที่2

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม 1/2558 ป.6 สอบเขา ม.1 Gifted/EP ชุด2/4 KDC05069 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 200

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ป.2 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3วิชา KDC05068 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1

สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน รอบบาย คอรสเปดเทอม 1/58 วันอาทิตย 14 มิ.ย.- 6 ก.ย. 58

Page 11: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.ธีรจุฑา เทสสิริ ตังเม สาธิตสวนสุนันทา

2 ด.ญ.ณัฐธิดา ออนนอม แตงกวา สุรศักด์ิมนตรี

3 ด.ช.ปฎิพัทธ ไชยชาติ ปงปอนด ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

4 ด.ญ.โมนา มูฮะหมัดอัจหฉะมิ โมนา เบญจมราชานุสรณ

5 ด.ญ.ธาราทิพย โกศลโชติธรรม ดอลลาห สวนกุหลาบนนทบุรี

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ธนพัฒน จันทรแสง ดี โยธินบูรณะ

2 ด.ช.นัทธพงศ ชางเยาว แบงค มัธยมวัดนายโรง

3 ด.ญ.วรนิษฐา วิจารณ ใบตอง สตรีนนทบุรี

4 ด.ญ.อลิสา รัตนเดชากุล ฟา สตรีนนทบุรี

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ม.2 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05071 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ม.1 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05070 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/35 ครั้งที่ 1/65 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

52 33 146.0 73.00

44 26 119.7 59.85

34 18 88.3 44.15

25 17 72.5 36.23

0 0 0.0 0.00

52.0 33.0 146 73

0.0 0.0 0 0

31.0 18.8 85 43

คณิตศาสตร

ครั้งที่ 1/35 ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/60 ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/50 คะแนนรวม % คะแนนรวม %

41 29 126.3 63.17

24 20 80.0 40.00

24 16 72.0 36.00

0 0 0.0 0.00

41.0 29.0 126.3 63.2

0.0 0.0 0.0 0.0

22.3 16.3 69.6 34.8

สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 200 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ม.2 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05071 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 200 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ม.1 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05070 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

Page 12: 1TheMALL Term1 58€¦ · 1 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุ งอุ ง ประชานิเวศน 2ด.ญ.ฏฤตพร นันทสมสลาญกาแฟ

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย สาขา สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851

สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950

สาขา แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

คอรสเปดเทอม 1/58 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเปนวิชาละ 100คะแนน.

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.ธนภรณ หนูออน สายรุง สตรีวรนาถ2 ด.ญ.พิชชาภา รุจิรานุพงศ แพร เซนฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต3 ด.ญ.ปาณิสรา วิจารณ ใบเตย สตรีนนทบุรี4 ด.ญ.ณัฐนันท อวยพร น้ำ เบญจมราชานุสรณ

คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนเฉลี่ย

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ม.3 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05072 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58)

คณิตศาสตรครั้งที่ 1/ ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/ ครั้งที่ 1/50 ครั้งที่ 2/ คะแนนรวม % คะแนนรวม %

38 28 119.3 59.67

31 28 107.7 53.83

32 23 99.3 49.67

25 22 85.7 42.83

38.0 28.0 119.33 59.67

25.0 22.0 85.67 42.83

31.5 25.3 103 51.5

สาขา เดอะมอลลงามวงศวาน คอรสเปดเทอม ม.3 เทอม1/2558 เพ่ิมเกรด 3 วิชา KDC05072 วันอาทิตย (14 ม.ิย.-6 ก.ย. 58) สอบครั้งที่1 สอบครั้งที่2

วิทยาศาสตร อังกฤษ ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 200 ปรับทุกวิชาเปน 100, รวม 300