13
PROIECT DE LECTIE PROPUNĂTOR: Prof. PĂUN JENICA DATA: 17 martie 2014 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şc. Gimnazială „Ghe. Poalelungi” Măstăcani CLASA: a VI-a DISCIPLINA: RELIGIE SUBIECTUL LECŢIEI: Răsplata credinţei şi a ascultării— Pescuirea minunată TIPUL LECŢIEI: mixtă COMPETENŢE SPECIFICE: 1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi a dragostei Sale faţă de oameni; 3.1 Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului; 4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. COMPETENŢE DERIVATE: C1—rezumarea minunii, cu cuvintele proprii; C2—explicarea unor simboluri desprinse din această minune şi raportate la Apostolul Petru; C3—formularea de învăţături folositoare progresului spiritual; C4—identificarea atributelor divine ale Mȃntuitorului, desprinse din această minune; C5—precizarea categoriei de minuni din care face parte această minune. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1.Metode şi procedee: prezentarea PowerPoint, explicaţia, conversaţia, expunerea, lectura biblică, exerciţiul, dramatizarea, audiţia muzicală, observarea dirijată, gândiţi/ lucraţi pe grupe/comunicaţi, povestirea. 2.Mijloace de învăţământ: planşe cu Pescuirea minunată, fişe cu rebus, coli A3, marker-e, coli flip-chart, calculatorul, video-proiectorul, Sfânta Scriptură, fişe de lucru, CD colinde. 3. Forme de organizare: frontal, individual şi pe grupe .

1_pescuirea_minunata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lesson plan

Citation preview

Page 1: 1_pescuirea_minunata

PROIECT DE LECTIE

PROPUNĂTOR: Prof. PĂUN JENICADATA: 17 martie 2014UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şc. Gimnazială „Ghe. Poalelungi” MăstăcaniCLASA: a VI-a DISCIPLINA: RELIGIESUBIECTUL LECŢIEI: Răsplata credinţei şi a ascultării—Pescuirea minunatăTIPUL LECŢIEI: mixtăCOMPETENȚE SPECIFICE:

1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi a dragostei Sale faţă de oameni;

3.1 Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului; 4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură.COMPETENȚE DERIVATE: C1—rezumarea minunii, cu cuvintele proprii; C2—explicarea unor simboluri desprinse din această minune şi raportate la Apostolul Petru; C3—formularea de învățături folositoare progresului spiritual; C4—identificarea atributelor divine ale Mȃntuitorului, desprinse din această minune; C5—precizarea categoriei de minuni din care face parte această minune.STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode şi procedee: prezentarea PowerPoint, explicația, conversația, expunerea, lectura biblică, exercițiul, dramatizarea, audiția muzicală, observarea dirijată, gândiți/ lucrați pe grupe/comunicați, povestirea.

2. Mijloace de învăţământ: planşe cu Pescuirea minunată, fişe cu rebus, coli A3, marker-e, coli flip-chart, calculatorul, video-proiectorul, Sfânta Scriptură, fișe de lucru, CD colinde.

3. Forme de organizare: frontal, individual și pe grupe .RESURSE: 1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a; - Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a; - Proiectarea unităţii de învăţare „Iisus Hristos—Mȃntuitorul lumii” 2. Temporale: - număr de lecţii: 1 - durata: 50’ 3. Bibliografie: 1. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi 1999; 2. Preot Prof. Univ. Dr. Şebu, Sebastian, Prof. Opriş, Monica, Prof. Opriş, Dorin, Metodica predării religiei, Editura „ Reîntregirea”, Alba- Iulia 2000; 3. Muha, Camelia, Religie- creştin ortodoxă, clasa a VI-a, Editura „Sf. Mina” , Iaşi 2012; 4. Mocanu, Elena, Ene, Ionela, Popescu, Daniela Ghid de proiectare didactică, Religie creştin ortodoxă, Editura “Sf. Mina”, Iaşi 2004; 5. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura I. B. M. B. O. R., Bucureşti 1997; 6. Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metode active de predare-învățare, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2006, 7.***Proloagele, vol. II, Editura Bunavestire, Bacău, 1999.

Page 2: 1_pescuirea_minunata

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. crt.

Etapele lecţiei

Comp.deriv.Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi procedee

Mijloacede

învăţământ

Formede

organizare

Evaluare

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1.

Mom

entu

l org

aniz

ator

ic

3 min.

Intră în clasă şi salută elevii;Împreună cu elevii rosteşte

Rugăciunea Împărate ceresc;Notează absenţii şi se interesează de motivul

absentării lor;Scrie pe tablă data şi Sfântul

zilei şi le spune elevilor câteva cuvinte despre viaţa sfȃntului.

Răspund la salutul profesorului.

Rostesc rugăciunea împreună cu profesorul.

Spun absenţii.

Notează şi ei în caiete data şi Sfântul zilei, iar apoi sunt

atenţi la cele spuse de profesor.

Prezentarea PowerPoint

CalculatorulVideo-

proiectorul

Frontal

2.

Ver

ific

area

și r

eact

uali

zare

a cu

noșt

ințe

lor

ante

rioa

re

11 min.

Despre ce lecție am vorbit ora trecută?

Numește un elev să rezume minunea.

Împarte elevilor fișa de lucru de la (Anexa 1) și le spune să

rezolve cerinţele.Pentru verificarea primului exerciţiu se ascultă colindul

corespunzător, iar la celelalte exerciţii le verifică adresȃndu-

le întrebări.

… despre Minunea din Cana Galileii.

Elevul numit rezumă minunea.

Rezolvă sarcinile trasate.

Urmăresc colindul pentru a descoperi eventualele greşeli în completarea spaţilor de completat.

Răspund cerințelor profesorului.

Conversația

Exercițiul

Audiţia muzicală

Conversația

Fișe de lucru

CD cu colinde

Frontal

Individual

Frontal

Chestionare orală

Chestionare scrisă

Chestionare orală

Page 3: 1_pescuirea_minunata

3.C

apta

rea

aten

ției

4 min.

Prezintă elevilor planşe cu minunea pescuirii şi face

discuţii cu elevii despre ceea ce vede fiecare în imagini.

Eventual răspunde la întrebările adresate de elevi.

Privesc planșele și răspund la întrebările profesorului și

chiar adresează întrebări.

Observarea dirijată

Planșe cu minunea pescuirii

Frontal Chestionare orală

4.

Anu

nțar

ea ti

tlul

ui ș

i a

com

pete

nțel

or n

oii

lecț

ii

3 min.

Astăzi vom vedea cum a fost răsplătită credinţa şi ascultarea

în lecţia numită: Răsplata credinţei şi a ascultării—

Pescuirea minunată.Expune competențele pe care le urmărește la lecție și scrie

titlul pe tablă.

Sunt atenți la profesor.

Sunt atenți și notează titlul în caiete.

Explicația

ExpunereaCoală

flip-chart

Frontal

Frontal5.

Dir

ijar

ea în

văță

rii

10 min. Face lectura biblică, model, a minunii, din Sfȃnta Scriptură,

de la Luca 5, 1—11.Numeşte două grupuri de elevi pentru a citi minunea pe roluri.De ce credeţi că lecţia noastră se numeşte Răsplata credinţei

şi a ascultării?

Această minune face parte din categoria minunilor asupra

naturii.Minunea constă în prinderea unei cantităţi foarte mari de

peşte, într-un moment al zilei în care de obicei nu se poate prinde, deoarece, ziua, peştii

văd plasele şi le evită.Dacă pescarii nu ar fi reuşit să pescuiască nimic, familiile lor

ar fi avut de suferit. Aşa îşi

Sunt atenţi la profesor.

Elevii selectaţi citesc minunea pe roluri.

… Petru a ascultat şi a avut credinţă în Domnul Iisus

Hristos, iar El L-a ales să fie Apostol.

Sunt atenţi la precizările profesorului.

Lectura biblică

Dramatizarea

Conversaţia

Explicaţia

Sfȃnta Scriptură

Frontal

Frontal

Frontal

Chestionare orală

Page 4: 1_pescuirea_minunata

5.

Dir

ijar

ea în

văță

rii

cȃştigau ei pȃinea de toate zilele, pescuind.

Lui Petru i-a fost răsplătităcredinţa şi ascultarea.

Mântuitorul îl alege pe Petru și pe cei care erau la pescuit cu el, să fie „pescari de oameniˮ,adică să facă parte din ceata

Apostolilor Lui.„Mareaˮ, în care avea să

pescuiască Petru simbolizează lumea, peștii, oamenii, plasele,

predica, iar corabia simbolizează, amvonul, locul

de unde se ține predica în biserică.

Prin această minune putem identifica la Domnul Iisus Hristos atribute divine ca: Atotputernicia, dragostea,

atribute întâlnite și la săvârșirea altor minuni.

Notează pe tablă câteva idei din cele discutate.

Sunt atenţi la precizările profesorului.

Elevii notează și ei în caiete.

Explicaţia Frontal

6.

Fix

area

cun

oști

nțel

or

C4; C5 Împarte elevilor rebusul de la Anexa 2, după ce aceștia au

fost împărțiți pe grupe.Fiecare grupă completează rebusul și apoi fac schimb grupele între ele pentru a

completa acolo unde nu au știut grupele anterioare.

Câștigă grupa care are mai multe definiții completate

Elevii se împart pe grupe, așa cum le cere profesorul.

Completează rebusul și apoi îl dau mai departe,

completând sau verificând pe ale colegilor.

Gândiți/ lucrați pe

grupe/ comunicați

Coli A 3 cu rebusuriMarker-e

Pe grupeChestionare

scrisă

Page 5: 1_pescuirea_minunata

6.

Fix

area

cun

oști

nțel

or

C1C2

10 min.

corect. Fiecare grupă are culoarea ei, pentru a descoperi care a scris mai multe definiții.

După prezentare, felicită și stabilește care este grupa

câștigătoare.Cine dorește să facă un

rezumat al minunii?Ce simboluri putem desprinde din această minune, raportate

la Apostolul Petru?

Reprezentanții fiecărei grupe ies în față pentru a prezenta ceea ce a scris

fiecare grupă.

Un elev face rezumatul minunii.

… marea = lumea, peștii = oamenii, plasele = predica

(predicile) și barca = amvonul

Povestirea

Conversația

Frontal

Frontal

Chestionare orală

Chestionare orală

7.

Aso

cier

ea ș

i ge

nera

liza

rea

C4

6 min.

Cu ce scop credeți că a săvârșit Mântuitorul această minune?Împarte elevilor, împărțiți pe grupe, coli A3 și le indică să scrie pe ele câteva învățături

desprinse din această minune.Cele mai semnificative

învățături, raportate la lecția discutată, le scrie pe tablă.

Pentru a arăta cât de mult îi iubește pe oameni.Elevii scriu câteva

învățături, iar apoi fiecare grupă, cu un alt lider, iese și

prezintă ceea ce au scris.Scriu în caiete învățăturile

notate de profesor.

Conversația

Exercițiul Coli A3Marker-e

Frontal

Pe grupe

Chestionare orală

Chestionare scrisă

8.

Eva

luar

ea

1 min.

Face aprecieri verbale atât individuale cât şi generale,

referitoare la pregătirea elevilor şi la implicarea în predarea noilor cunoştinţe.

Urmăresc aprecierile profesorului.

9.

Înch

eier

ea

acti

vită

ţii

2 min.

Rosteşte împreună cu elevii Rugăciunea Cuvine-se cu

adevărat.Salută elevii și iese din clasă.

Rostesc rugăciunea.

Răspund la salut.

Page 6: 1_pescuirea_minunata

OGLINDA TABLEI

17 III 2014 Cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu

RĂSPLATA CREDINȚEI ȘI A ASCULTĂRII—PESCUIREA MINUNATĂ

Temeiul scripturistic: (LUCA 5, 1—11)

SIMBOLURI RAPORTATE LA SFÂNTUL APOSTOL PETRU:

MAREA—lumea PEȘTII—oamenii PLASELE—predicile CORABIA (BARCA)—amvonul

ÎNVĂȚĂTURI:

1. SĂ FIM CREDINCIOȘI!2. SĂ ASCULTĂM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!3. SĂ NE IUBIM APROAPELE!

Page 7: 1_pescuirea_minunata