1Cultura organizationala

Embed Size (px)

Text of 1Cultura organizationala

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  1/42

  1.CULTURA

  ORGANIZAŢIONALĂ1. DEFINIȚII ALE CONCEPTULUI CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

  2. COMPONENTELE CULTURII ORGANIZAȚIONALE

  3. CARACTERISTICA ȘI TIPURILE DE CULTURI ORGANIZAȚIONALE

  4. FACTORII DE INFLUENȚĂ A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

  Bibliografa:COVAȘ Lilia Cultura afacerilor. ASEM 2004.COROIU Nicolai Cultura organizaional!S"A"E Oli#$ia Cultura organizaional! %i #anage#entul. ASE.&tt$'(())).*i*lioteca+,igitala.a-e.ro(*i*lioteca( NAS"ASE Marian. Cultura organizaional! %i #anagerial!. ASE. &tt$'(())).*i*lioteca+,igitala.a-e.ro(*i*lioteca( 

  http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  2/42

  OBIECTIVE CURS

  Să defne!"ă "#$%#& '&(n)*+)'n$ă

  Să "#n'!"ă %),#&) de "#$%#&) '&(n)*+)'n$e

  Să ,&e*)n%e e$e-en%e$e "#$%#&)) '&(n)*+)'n$e

    Să !#&,&)ndă d)e&en+ d)n%&e d)e&)%e %),#&) de"#$%#&)) '&(n)*+)'n$e

  Să n$)*e*e "%'&)) de )n/#)en+ă "#$%#&))'&(n)*+)'n$e ,en% !)!%e-#$ '&(n)*+)'n$

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  3/42

  Ce este cultura

  organ!a"onal#$ C'n"e,% d)f")$ de defn)%

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  4/42

  Ce este cultura

  organ!a"onal#$ In%or&al' !%)$#$0 ,e&!'n$)%%e #ne) '&(n)*))

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  5/42

  Ce este cultura

  organ!a"onal#$ (or&al' "&ed)ne$e0 $'&)$e ) ),'%e*e$e -,ă&%ă)%e"&e e5)!%ă n%&6' '&(n)*)e7 de%e&-)nă n'&-e$e )-n)e!%ă&)$e "'-,'&%-en%$e "'&e!,#n*ă%'&e

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  6/42

  ... I-,$)"ă &)%#$#&)0 !)-8'$#&) ) ,'e!%)&)!'")%e #n#) (, de ,e&!'ne 9

  regulile casei 

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  7/42

  Cultura

  organ!a"onal#Ce este cultura organ!atonala$ :!e-n)f")) "'-#ne0 ne$e(e&e "'-#nă )

  (;nd)&e "'-#nă G.M'&(n?

  :'&)")ne )6 ,e%&e"#% ' &e-e n d)e&)%e'&(n)*)) '!% #)-)% de d)e&)%e$e%-'!e&e0 d)e&)%e$e -'d#&) de "e #ne$e$#"&)0 de n)e$#&)$e d)e&)%e de ene&()[email protected]? :"#$%#& '&(n)*)'n$ă "'n!%ă n "&ed)ne$e0

  $'&)$e ) ),'%e*e$e -,ă&%ă)%e "&e e5)!%ă n%&6' '&(n)*)e=>G& B'n!?

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  8/42

  Cultura organ!a"onal#

  Schein (1990)

  Cultura organizaional! + $attern+#$ >%),$?,&e!#,#ne&)$e de 8*ă ,e "&e #n (, $e)nen%e*ă0 de!"',e&ă !# de*'$%ă0 ,e-ă!#&ă "e nă !ă ) &e*'$e ,&'8$e-e$ede d,%&e e5%e&nă ) )n%e(&&e )n%e&nă0"&e #n")'ne*ă !#f")en% de 8)ne ,en% f "'n!)de&%e $)de )0 de "ee0%&n!-)!e n')$'& -e-8&) " -'d#$ "'&e"%de ,e&"e,e0 (;nd) ) !)-) n $e(ă%#&ă "#"e$e ,&'8$e-e

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  9/42

  Cultura organ!a"onal#

  Geert )o%ste*eC#$%#& '&(n)*)'n$ă e!%e '$)!%)"ă>&e,&e*)n%ă -) -#$% de";% !#- ,ă&)$'&

  "'-,'nen%e?0 de%e&-)n%ă )!%'&)" >&e/e"%ăe'$#) '&(n)*)e) de6 $#n(#$ %)-,#$#)?0"'ne"%%ă $ e$e-en%e$e de n%#&ăn%&','$'()"ă >!)-8'$#&)0 &)%#$#&) e%".?0

  #nd-en%%ă !'")$ >e!%e "&e%ă de)nd))*)) "e $"ă%#)e!" '&(n)*)? )0 n# n#$%)-#$ &;nd0 (&e# de -'d)f"%.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  10/42

  Cultura organ!a"onal#

  Cultura organizaţionalăre$rezint! un -i-te# ,e /alori i

  conce$te1 $artaate ,e toilucr!torii unei organizaii1 care,eter#in! co#$orta#entul lor i

  caracterul acti/it!ii 3r#ei.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  11/42

  Structura *e +erce+ere a culturorgan!a"e>n 8* %e'&)e) A.Ad$e&?

  1. M)!)#ne 9 "#- '&(n)*+) &e !ă ' dă0 !ă ' "#n'!"ă$+))7

  2. &nd#$ 9 "#- e!%e ,e&"e,#%ă '&(n)*+) de "$)en+)0,&%ene&)0 #&n)*'&)7

  3. C#$%#& )n%e&nă !# '&(n)*+)'n$ă 9 "#- '&(n)*+) !e

  )den%)f"ă0 !e ,e&"e,e ,e !)ne.Culturaorganiza ionalăț

  Misiunea Brandul

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  12/42

  Caracterstcle culturorgan!a,onale

  C#$%#& &e,&e*)n%ă #n deă&% -'d de )ă=,en% -e-8&)) '&(n)*)e)0 "&e "'n!)de&ăde!e'&) )n/#en ! " f)nd ne$e!ă de $!)ne.

  De'&e"e "#$%#& )-,$)"ă ),'%e*e0 $'&) )"&ed)ne de 8*ă0 e %)nde !ă fe de!%#$ de!%8)$ă n %)-,.

  C'n)n#%#$ #ne) "#$%#&) ,'%e )-,$)" "%'&))n%e&n) d& ) e5%e&n) '&(n)*)e). C#$%#& ,'%e e #n )-,"% '&%e -&e

  !#,& ,e&'&-ne) '&(n)*)'n$e )

  !%)!")e) -e-8&)$'& !ă).

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  13/42

  (or&area culturorgan!a,onale

  Piaţa Societatea

  Cultura 

  companiei

  Normele şi regulile de

  comportament

  Comportamentul

  real

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  14/42

  Ce este cl&atulorgan!atonal$

  C$)-%#$ '&(n)*)'n$  &e,&e*)n%ă!%&e de !,)&)% ,&ed'-)nn%ă

  '-en)$'& ) &e/e"%ă %;% "#$%#& !'&(n)*)'n$ă ";% ) een)-en%e$e&e"en%e d)n '&(n)*)e.

  C$)-%#$ '&(n)*)'n$  e!%e

  de%e&-)n% de "#$%#& '&(n)*)'n$ă) &e ' d)n-)"ă ,&',&)e.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  15/42

  Con,nutul cultur

  organ!a,onale O&)#nde '-en)) '&-e*ă ' "'-#n)%%e!e n%e ' "#$%#&ă. O&(n)*))$e n# n#-)"ă ,'!edă ' "#$%#&ă0 ele -unt o cultur!.C#$%#& #ne) n%&e,&)nde&) -e tran-#ite1 -en/a!1 e-te ca$a*il! ,e a,a$tare1 e-te#ulti$l!1 e-te nu#ai $arial contient! i,e$!ete ni/elul in,i/i,ului.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  16/42

  Co&+onentele cultur

  organ!a"onale

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  17/42

  -o*elul lu E. ScenNIVELURILE

  CULTURII

  ELEMENTELESPECIFICE

  METODELE I INSTRUMENTELEȘ

   

  NIVELULCONCEP IILOR DE BAZĂ Ț

  •  Acele valori de maximă

  profunzime ce alcătuiesc un

  model specific stabil ce stă la baza majorită ii manifestărilor.ț

   

  • Discu ii de grup.ț

   NIVELUL

   VALORILOR I REGULILOR Ș

  •  Valori

  • Credin eț

  • Reguli formale i neformaleș

  • Percep ia angaja ilor privitoareț ț

  la diferite tipuri de cultură.

  • Discu ii de grupț

  • Chestionarul lui

  and!"arrison

  • #ista de valori

  • #ista de regulamente 

  NIVELUL ARTEFACTELOR 

   VIZIBILE

  Produse actiicia!e i"ice• Aranjamentul birourilor

  •$imbolurile

  •Documentele oficiale

   Produce artiicia!e #er$a!e•#egende% povestiri

  •&ituri

  •$loganul

  •#imbajul

   Produse ariicia!e deco%&orta%e't•

  Ceremonii•Ritualuri

  • Convorbirea

  •  Anchetă pe baza de interviu

  • 'bserva iaț

  •  Analiza documentelor

  • Discu ii de grupț

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  18/42

  Ele&entele cultur organ!a,onale /n caltatea lor *e e0+res concrete

  L ni/el -$iritual cultura cu$rin,ecre,ine1 /alori1 cunotine1-e#ni3caii1 !)-8'$#&) ) n'&-e7

  ni/elul co#$orta#ental al culturiiinclu,e #o,ul ,e /ia!1 )n%e&")#ne )'&(n)*&e.

  Ni/elul artefactelor  ,e natur! #aterial!rezi,! n in-tru#ente !# "'n!%")).

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  19/42

  Arte%actele

  !2le Arte%acturle  %&n!-)% ' !e&)e de -e!e ,&))ndn#-)%e $'&)0 "'-,'&%-en%e d)n "d$'&(n)*+)e). A!%e$ de e$e-en%e "e &e$eă  !%%#%#$ #n'& ,e&!'ne n )e&&) '&(n)*+)e)

  -ă&)-e 8)&'#$#)0  -'8)$ d)n "d$ "e!%#)0  !,+)#$ ,e&!'n$ de ,&"&e0  ")& &)%e"%#& "$ăd)&))0 e%". 

  $'('#$ f&-e)0 "&"%e&)!%)")$e 8)&'#$#)0 -'8)$ e%". H) "e!%e !#n% !)-8'$#&) "e %&n!-)

  !$&)+)$'& !e-n$e de!,&e "ee "e "'n!)de&ă-n(e&)) "ă e!%e )-,'&%n% H) "#- !e d)e&en+)*ăf&- de $%e$e !)-)$&e.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  20/42

  Arte%actele

  !2leProdusele artifciale fzice - !#n% ,&)- "'-,'nen%ă "#$%#&))'&(n)*)'n$e "# "&e n'#$ en)% n%&ă n &e$)e d)&e"%ă ) )"&ee*ă ,&)- )-,&e!)e &ee&)%'& $ "#$%#& "'-,n)e) d%e.

  d)-en!)#ne ) &)%e"%#& "$ăd)&)$'& d-)n)!%&%)e ) de ,&'d#")e7

  -,$!&e ) -'8)$)e$ 8)&'#&)$'&0 "&e&e "'nd)+))$'& de $#",en% n(+)7

  -en&e !,))$'& de!")!e7

  ")$)%ă) ,en% "&e&e "'n'&%#$#) >$'"#&) de $#" "'n'&%8)$e0)n!%-en%e de $#" )$#-)n&e0 $'"#$ #nde -ăn;n"ă?7

  P'$)%)" !'")$ă >'d)n (&n%%ă0 'e&)&e ') de 'd)nă0 8#$e%)ne

  de 8'$ă "# ,$%0 d,%&e n'#$#) n(% de "ă%&e #n -en%'&0$#" n& '&e$'& 0 'e&)&e 8'n-en%e$'& $ !$) de !,'&%0!$'ne de -#!e+e0e%".?

  e!%)-en%) !# #%'-'8)$e$e7

  den#-)&e f&-e)7

  !)-8'$#&) H) -!"'%e.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  21/42

  3enu&rea 4r&e #n")'n$ >C'n!%"%'$=0

  S%'-%'$'(=?7 8!%&"% >A$=0 Pe(!=0 O-e(=0

  'dJ=0 Ke&'5=?7  n n#-e$e 'nd%'$#) >F'&d=0 @e$e%%6

  P"J&d=0 D# P'n%=?7

  8&e)e&e den#-)&)) "'-,$e%e >IM=0CNN=?.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  22/42

  S&2olur *e 4r&e

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  23/42

  Su2aru

    S#8 '!% ,&)- -&" ,'ne* "&e '$'!)% #nn#-e de&)% d)n $)-8 ,'ne*. Se &ee& $ #n (, de!!e !%e$e d)n "'n!%e$%) T#!0 "#n'!"#%e )n ,'ne* !)!#8 n#-e$e de -#%!#&8'!). E!%e '&8 de P$e)de.

  To5ota

    S)($ T''% "'n%)ne %&e) e$),!e "&e &e,&e*)n% )n)-"$)en%#$#)0 ne$)-)n)- ,&'d#!#$#) H) ,&'(&e!#$ %en'$'()" !)','&%#n)%%)$e)%%e $e ))%'$#). In ,'ne*0 T''!e-n)f" 8#nden%0 )& % )n!e-n '&e*. In #ne$e

  "#$%#&) !)%)"e0 "e) 8)ne"#n%%) "# ' 8#nden% de '&e*!#n% 8)ne"#n%%) "# -#$% 8'(%)e.

  Vol6s7agen

    P'e!%e !)($e) '$J!(en e!%e !)-,$. A"e!% "'n%)ne$)%e&e$e !) '$J! )n!e-n ,','$#)0 )& (en

  6 -!)n.

  Volo

    '$' )n!e-n e# -e&( )n $%)n0 )& "e&"#$ -&()n)% de' !(e% e!%e !e-n#$ "'nen%)'n$ ,en% fe& 6 8'(%)"e -) "#n'!"#% S#ed)e). Ce&"#$ !) !(e% &e,&e*)n%!"#%#$ !) !(e% $#) M&%e0 $ &nd#$ $'& !)-8'$#&) ,en%fe&.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  24/42

  8ro*usele art4cale er2ale

  L&2a9u : 9argonul. F)e"&e '&(n)*+)e &e %end)n+de 6H) "&e #n $)-8 ,&',&)#0 !,e")f"0 "e &e/e"%ă %;%"&"%e&)!%)")$e -e-8&)$'& !ă)0 ";% H) n%#& "%))%ă+)$'&de!ăH#&&e H) '8)e"%)e$'& #&-ă&)%e.

   ;argonul 6 ' '&-ă ,&%)"#$&)*%ă "e!%#) %), de%&n!-)%e&e #n'& n+e$e!#&) !,e")f"e -e-8&)$'& #n#)(,. E$ '$'!eH%e " #n e$ de :!"#&%ă%#&ă= ,en% "-e-8&)) #n#) (, !ă "'-#n)"e -) #H'& H) -) "$&0

  ;nd #n "&"%e& !,e")f". Sloganul 6 &e,&e*)n%ă ' &*ă "&e e5,&)-ă0 n -'d!#"")n%0 $'&e "e)e '&(n)*)e). Ade!e f&-e$e"# ' "#$%#&ă ,#%e&n)"ă ) e$8'&e*ă ) #n )-n ,&',&)#,e "&e !$&))) $ ";n%ă "# '"*) #n'& "e&e-'n)).

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  25/42

  8ro*use art4cale *eco&+orta&ent

  Rtualul 9 !#n% "%))%ă+) "'$e"%)e "# #nn#-)% (&d de '&-$)!- "&e -&"e*ă)n)+)e&e !# n"e)e&e #ne) n#-)%e e%,e!# #n#) n#-)% ,&'"e! '&(n)*%)'n$.

  E5e-,$e de &)%#$#&) '&(n)*%'&)"eE$#&e ,e&'&-n+e)7Șed)n+e '8)Hn#)%e7

  P&'(&-e de ,e&e"+)'n&e ,&'e!)'n$e7 Te!%e H) )n%e&)#&)7Me!e e!%)e "# d)e&)%e '"*))7

  Qn%;-,)n&e n')$'& n(+).

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  26/42

  Rtualur organ!atorce ritualuri de trecere "&e -&"e*ă ' -'d)f"&e ,'*))e) !#

  !%%#%#$#) #ne) ,e&!'ne >,&'-'ă&)0 n#-)&) ,e #n")e?.

    ritualuri de deliitare  &'n%)e&e$'& '&(n)*)e) "&e !e'&(n)*e*ă ,en% &e%&(e ,#%e&e "'&d%ă #ne) ,e&!'ne "&en# !6 &)d)"% $ n)e$#$ %e,%ă&)$'& '&(n)*)e).

  ritualuri de realizare  "&e !e '&(n)*e*ă ,en% -&"

  ,e&'&-ne$e '8)n#%e de '-en)) '&(n)*)e) ,&)n "'&d&e de,&e-))0 d),$'-e ) $%e &e"'-,en!e.

  ritualuri de de!ă"ire  "'n/)"%e$'& "&e !e '&(n)*e*ă ,en% &e!%8)$) 8#ne$e &e$)) n%&e ,ă&) /%e %e-,'&& n "'n/)"%>"#-,ă&ă%'&6;n*ă%'&0 ,%&'n%6!$&))0 ")'n&)6-n(e-en%e%"?.

  ritualuri integratoare  "&e !e de!ă'&ă "# d)e&!e '"*))e!%)e >C&ă")#n0 An#$ N'#0 Z)# de M&%)e0 Z)# de N%e&e? )"&e !e '&(n)*e*ă ,en% d ,&)$e#$ '-en)$'& '&(n)*)e) !ă!e de!%)ndă n%&6#n "d ,$ă"#% ) e!e$0 !ă !e "#n'!"ă -) 8)ne0!ă "'-#n)"e -) ,#)n '&-$.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  27/42

  8ro*use art4cale *eco&+orta&ent Cere&ona 9 &e,&e*)n%ă ' -n)e!%&e "'$e"%)ă0 de ' -n)e&ă '&-$ă H) !'$e-nă0

  "e e5,&)-ă de!e ' "'nH%)en%)*&e %&d)+)e) H) )!%'&)e) f&-e). Ce&e-'n))$e !#n%"e$e8&ă&) $e $'&)$'& "#$%#&$e H) "'n"e,+))$e de 8*ă $e '&(n)*+)e)7 !#n%een)-en%e "e &ee$"%ă H) 'n'&e*ă "#$%#& '&(n)*+)e).

  De e5e-,$#0 "e$e8&&e #n'& een)-en%e !'")$e )-,'&%n%e >C&ă")#n#$0 -,$)n)&e#n#) n#-ă& de n) de $ nf)n&e f&-e)?0 !ă&8ă%'&)&e #n'& een)-en%e ,e&!'n$e$e !$&))$'& >,&'-'&e n ,'!%0 !ă&8ă%'&)&e 'n'-!%)")$'&0 "ă!ă%'&)e0,en!)'n&e0 e%".?.

  -tul e!%e #n#$ d)n%&e "'n"e,%e$e -) !en!)8)$e H) (&e# de "'&e$% "# ,%e$e &e$e d)n'&(n)*+)e. E!%e ,'!)8)$ " de -#$%e '&)0 $ '&)()ne -)%#$#) !ă e5)!%e d'& #n:!;-8#&e de deă&=0 "&e ,') e!%e ,&e$#"&% H) %&n!-)! n '&(n)*+)e0 #n "'-,$e5"e n"e&"ă #n !)!%e- de "&ed)n+e "'$e"%)e "# ,&))&e $ -e"n)!-e$e de #n"+)'n&e $#-)) n"'n#&ă%'&e H) e$e-en%e$e ne"e!&e ,en% %e 8#"#& de !#""e!!.

  M)%#&)$e ,'% !e&) $ &e$)*&e #n'& !"',#&) )-,'&%n%e ,&e"#- !ă e5,$)"e !#&! #n'&$'&)0 %)%#d)n) H) "'-,'&%-en%0 !ă (ene&e*e )n%e&e!e ,en% n') )de)0 )n'&-+))0','&%#n)%ă+)0 !ă n+e$e(ă -) 8)ne &e$)%%e0 !ă de*'$%e -e"n)!-e "e ne ,'% #% n "'n!%)&e ))%'$#).

  Actor < !#n% ,e&!'ne$e "&e # "%)% !# "%)e*ă n "d$ f&-e) $ #n-'-en% d%. C# &'$#&) -) -#$% !# -) ,#)n )-,'&%n%e0 "%'&)) '&(n)*)e) !#n%0 n (ene&$0 de!%)n) #)%ă&)).

  Ero < !#n% )nd))*))0 "&e n )&%#%e ,e&!'n$)%ă))0 "%e$'& !# ,%)%#d)n)$'&0 )n%&ă n-e-'&) "'$e"%)ă '&(n)*)e). De &e(#$ă0 !#n% ,e&!'ne$e "en%&$e $e -)%#)&)$'&.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  28/42

  Nelul n!2l al culturorgan!a"onale

  Conce+,le *e 2a!# 6 "'n!%# d)n ,&)n"),))$e,&'-'%e de "'nd#"e&e de n)e$ !#,e&)'&. E$e !#n%e5,&)-%e ,&)n ,ă&e&) de $ !)ne ne$e! ,e "&e-n(e&)) $e # de!,&e e) " )nd))*)0 de!,&e $)) )de!,&e f&-ă0 " en%)%%e ) de!,&e $#-e n (ene&$.

  Valorle 9!#n% ,&ee&)ne$e !# %)%#d)n)$e "'$e"%)e"&e !e )-,#n -e-8&)$'& '&(n)*)e). $'&)$e ,'%,&'en) fe d)n -ed)#$ !'")$ 9 " %)%#d)n) (ene&$e,&'-'%e de "#$%#& n)'n$ă0 !,&e e5e-,$#0 ăde -#n"ă0 'n'&e e%".0 6 !# d)n e5,e&)enn()$'& )0 -) $e!0 -n(e&)$'&.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  29/42

  Valorle co&+anlorPhilli!s Petroleu

  "ratarea cu re-$ect a 3ec!rui in,i/i,5

  Oferirea ,e o$ortunit!i egale $entru toi angaaii5Meninerea unui #e,iu ,e #unc! -igur5

  Co#unicarea ,e-c&i-! %i -incer!5

  S$riinirea creati/it!ii in,i/i,uale %i a ino/!rii5

  Qn "%))%%e de *) "# *) #chi!a $inella !e "'nd#"e de#&-ă%'&e$e $'&) "'&,'&%)e

  Pen% n') C$)en%#$ e!%e Re(eNe ,e&e")'nă- n "'n%)n## ,en% de,ă)%e,%ă&)$e "$)en)$'& n'%&).

  N') !#n%e- &e!,'n!8)$) ) "'n%&)8#)- $ 8#nă!%&e0!%8)$)%%e ) "&ed)8)$)%%e "'-,n)e).

  N') "&eă- "'nd))) 8#ne ) !)(#&e de $#".

  L#"$ n e"),ă "'n!%)%#)e n%#$ n'!% "'-,e%)%)) e!%e (&n) !#""e!#$#) "'-,n)e).N') ne &e!,e"%ă- &e"),&'" ) %)nde- !,&e &-'n)e.

  N') !#n%e- n de*'$%&e "'n%)n#ă.

  N') "&eă- ,&%ene&)%e de $#n(ă d#&%ă0 '&)en%%e !,&e

  8enef")) &e"),&'"e e%".

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  30/42

  Co&+onentele culturorgan!a"onale Cre*n,ele 9 ,&','*)+)) (ene&$e de!,&e #n"+)'n&e

  #n#) (,. S,&e e5e-,$#0 )dee "ă #n (, 'd%ă"'n!%)%#)% e!%e -) ,#%e&n)" " #n )nd))d )*'$% ) "ăn!e$e $#) de !e de!"#&" n !)%#)) d)f")$e n "'',e&&e"# (,#$ !#n% -#$% -) -&) "'n!%)%#)e ' "&ed)nă. Dee5e-,$# C&ed)n+ n f :"e$ -) 8#n=

  C&ed)n+ n )-,'&%n+ de%$))$'& ,en% e5e"#+)e0 "e %&e8ă8#nă7

  C&ed)n+ă n "$)%%e7 C&ed)n+ă - )-,'&%n+ fe"ă) )nd))d7

  Nor&ele 9 !#n% &e(#$) !,e")f"e de "'-,'&%-en% "&e !e

  ,$)"ă %#%#&'& -e-8&)$'& '&(n)*)e). E$e de&)ă d)n $'&)) "&ed)ne. N'&-e$e de "'nd#)%ă ,'% f

  6or#ale0 !%8)$)%e ,&)n &e($e-en%ă&) 'f")$e de "ă%&e-n(e-en%#$ f&-e)7

  Infor#ale0 !%8)$)%e ne'f")$ de -e-8&)) "'$e"%))%ă+))&e!,e"%)e !# !#8(,#&)$'& d)n '&(n)*+)e.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  31/42

  T+ologa culturorgan!a,onale

  I. 3u+# contr2u,a la +er%or&an,ele4r&e'

  Cultur %orte sau +o!te0 "&"%e&)*%e

  ,&)n '-'(en)%%e $'&)$'& ) ,e&!,e"%)e"&e 'e&ă -'%)&e ,'*)%)ă.

  Cultur sla2e sau negate0 !e n%;$ne!"0

  de &e(#$ă0 n -&)$e "'&,'&)). Se"&"%e&)*e*ă ,&)n "'n"e,)) "e,&'-'e*ă &'(n >'8&ă*n)")e?08)&'"&)0 "en%&$)*&e e5"e!)ă.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  32/42

  T+ologa +ro+us# *e C.)an*5*ent4c# +atru t+ur *e cultur

  %%& 'u!ă confguraţiaorganizaţiei 

  Cultura a7at! $e $utere 8ti$ $9nz! ,e $!ianen:

  Cultur! a7at! $e roluri 8ti$te#$lu:

  Cultura a7at! $e -arcini 8ti$reea:

  Cultura a7at! $e $er-oan!

  8ti$ roi:

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  33/42

  Cultura aată !e !utere Cultura res+ect# este s+ec4c# organ!a,lor antre+renorale &c=

  sn*catelor= organ!a,lor +oltce e%". Mn(e$ ) $e(e "# -)n#)'*)%%e ,e&!'n$#$.

  C'n%&'$#$ e!%e &e$)*% de ,e&!'ne$e6"e)e d)n '&(n)*)e. S)!%e-#$ n'&-%) $'&(n)*)e) e!%e &e!%&;n!.

   In'&-))$e n$)%)"e0 &,'&%#&)$e # -) ,#)nă )-,'&%nă.

  Se ,&ee&ă "'-#n)"&e e&8$ă n $'"#$ "e$e) !"&)!e.

  Mn(e$ '&(n)*)e) "# ' "#$%#&ă de %), ,#%e&e0 de '8)"e)0 n#6) ,$n)f"ă"%))%%e. De")*))$e !#n% $#%e &,)d0 d& "e!% n# (&n%e*ă "$)%%e.

  F$#"%#) ,e&!'n$#$#) e!%e -&e.

  Se$e"%&e ,e&!'n$#$#) ) !#""e!)#ne !#n% &)8)$e "&)%)"8)$e.

  Re*#$%%e$e !#8$%e&n)$'& # ' )-,'&%nă -) -&e de";% -'%)e$e0 )& ")#n)$e$'& # ' ,'nde&e -) -&e de";% &(#-en%e$e.

   S#8$%e&n)) d)!,#n de $)8e&%%e de ")#ne ) !#n% &e!,'n!8)$). A"e!%ă "#$%#&ă !e de*'$%ă &,)d ) !e &ă!,;nde%e d%'&)%ă #ne) '&-e -) ,#)n

  '8)n#)%e de "'-#n)"&e "'-,%)8)$)%ă)$e.

  O&(n)*) de "e!% %), &e")'ne*ă &e,ede $ !")-8ă&)$e "e # $'" n !'")e%%e.

  Cre>terea nurulu +ersonalulu /n organ!a,e creea!# +ro2le&e=*eoarece este %oarte greu a coor*ona acttatea unu gru+ &are *e

  oa&en /n 2a!a unu control e%ectuat *e o sngur# +ersoan#.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  34/42

  Cultură aată !e roluri  C'$'ne$e !#n% #n"))$e ) d))*)#n)$e #ne) '&(n)*)) 'nd%e

  ,e &'$#&).  C''&d'n&e &'$#&)$'& !e %&)8#)e #n#) (, &e!%&;n! d)n

  "'nd#"e&e !#,e&)'&ă. P$'n#$ %e-,$#$#) &e,&e*)n%ă "'nd#"e&e '&(n)*)e). C#$%#&

  de %), &'$ este caracterstc# organ!a,e %or&ale=

  clasce= 2rocratce= f)nd !,e")f"ă n%&e,&)nde&)$'& -&) 6 /ntre+rn*erlor *e stat= a*&nstra,lor locale e%".  E!%e '&8 de!,&e o cultur# /n care se +une accentul +e

  rolul ce tre2ue s#te.

   A#%'&)%%e n# de,)nde de "$)%ă)$e ,e&!'n$e $e-n(e$#)0 ") de ,'*)) ,e "&e ' de)ne "e!% ,e !"&)e&&)"ă.

   A"%))%%e '&(n)*)e) e!%e d))*%ă ,e !e"%'&e #n")'n$e0de!e'&) !,e")$)*%e0 f)nd "''&d'n%ă de #n !)!%e- de &e(#$)) !%nd&de de "%))%%e0 "ă&'& nde,$)n)&e %&e8#)e !ă(&n%e*e ef")en. Ef"")%%e "e!%e) "#$%#&) e!%ede,enden%ă de #n -ed)# !%8)$0 ";nd ) e!%e ,&e)*)8)$ă.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  35/42

  Cultura aată !e sarcini

  E$e-en%#$ "en%&$ $ e) $ &e,&e*)n%ă e5e"#%&e!&")n)) ) !)(#&&e &e!#&!e$'& ne"e!&e ,en%fe"&e n)e$ $ '&(n)*)e).

   ?n*e+lnrea o2ectelor organ!a,e *e+n*e*e 4ecare &e&2ru al ec+e.

   C'n%&)8#)0 ,&%enen (,#$#) !e 8*e*ă ,e%$en%#$ ) "&e%))%%e )nd))d#$#).  S)!%e-#$ de )n/#ene &e $ 8*ă ,#%e&e

  ,&'e!)'n$ă. A"e!%ă '&(n)*)e0 de!e de d)-en!)#n) -)")0 e!%e

  /e5)8)$ă ) d,%)ă0 f)nd ef")en%ă n "*#$!")-8ă&)$'& ,e&-nen%e.  O&(n)*) de "e!% %), &e ,'!)8)$)%%e de 6)

  -'8)$)* &e,ede &e!#&!e$e0 n!ă n "*#$ n "&en#-ă$ n()$'& "&e%e0 "e!% %), de "#$%#&ă !e

  %&n!'&-ă n "#$%#&ă de %), ,#%e&e !# n "#$%#&ă de%), &'$.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  36/42

  Cultura aată !e

   !ersonalitate ?n aceast# cultur# +ro%eson>t > sco+urle lor n**uale

  re+re!nt# esen,a organ!a,e. A)") ,&'e!)'n)%)) !#n% n !)(#&nă de,$)nă n "ee "e ,&)e%e -#n"0 e5)!%ă

  %&e,%e )e&&)"e "&e $e "'n)n0 n)%e !e&e de )n/#enă &e"#n'!"#%e ) (&n))de )nde,endenă.

  Me-8&)) '&(n)*+)e) !#n% &e!,'n!8)$)0 !)n(#&%)") H) )n%&ă n '&(n)*+)e ded&(#$ "'-'d)%ă+)) H) ','&%#n)%ă+)$'& ,e "&e $e 'e&ă '&(n)*+).

  E!%e 8)ne ,en% e)0 d& n# ) ,en% "e) "&e ) "'nd#". P&'e!)'n)%)) n# &e"#n'!" n)") #n "'nd#"ă%'&0 -,'%&) $'& n# ,'% f #%)$)*%e

  !n")#n)0 e) n# )#8e!" '&d)n#$0 n# "'-,$e%e*ă 8ene'$ '&-#$&e0 ""e,%ă "#(&e# "'-,&'-)!#$.

  Ade,+)) "#$%#&)) de %), ,e&!'n$)%%e n# !e )den%)f"ă "# '&(n)*+)0 d& "#,&'e!)0 d)"ă !e ,e&"e, &%)H%) $)8e&) H) ,&'e!)'n)H%) "&e 'e&ă %e-,'&&%$en%e$e $'& '&(n)*+)e).

   D)n "e!%e "'n!)de&en%e0 d-)n)!%&&e H) "'n%&'$#$ "e!%'& ,e&!'ne e!%e)&e$)*8)$. C'nd#"e&e '&()*+)e) "# ' "#$%#&ă de %), ,e&'n$)%%e e!%e -)-#$% "'n!#$%%)ă.

   C'n%&'$#$ !e 8*e*ă ,e 8'&dă&) )nd))d#$e0 ,&)n #&-&e0 -n(e$ e!%e'8$)(% !ă $#"&e*e !e,&% "# fe"&e --8# $ '&(n)*+)e).

  Aceast# cultur# este caracterstc# +entru cate*rele *e +ro%esor*e la nsttu,le *e /n#,#&@nt su+eror= asoca" *e aoca,=&e*c= alte +ro%es. 

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  37/42

  (actor *e nuen,# a culturorgan!a,onale

  Factorii ce influenţează cultura pot fi interni şi externi .

   Identificarea factorilor care influenţează cultura reprezintă una din problemele

  cu care se confruntă orice organizaţie.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  38/42

  (actor ntern

  1. I!%'&) ) %&d)) '&(n)*)e) >,&)n -'d#$ de nf)n&e0 "ee"e e!%e %&d))'n$?. C# ";% )!%'&) e!%e -) nde$#n(%ă ) -)"'-,$e5ă0 "# %;% )n/#en !#,& "#$%#&)) '&(n)*)'n$ee!%e -) ,#%e&n)"ă. I!%'&) "'ne&ă "'n%)n#)%%e0 ,&e!%)()# )'&ă de )n/#en&e e$e-en%e$'& "#$%#&))0 "'ne&)nd

  '&(n)*)e) !%8)$)%%e ) )ne&)e '&(n)*)'n$ă72. P&',&)e%&)) '&(n)*)e) ,'% f &e,&e*en%) de ' ,e&!'nă !##n (, -) -)" !# -) -&e de ,e&!'ne. In/#en $'&!#,& "#$%#&)) ")'ne*ă0 !#&,&)n*ă%'& $ ,&)- ede&e0 n$)-)%e '&%e $&(). D"ă ,&',&)e%%e e!%e #ne) ,e&!'ne

  !# #n#) (, -)" de ,e&!'ne0 de &e(#$ă )n/#en e!%e!#8!%n)$ă.

  3. S)!%e-#$ de -n(e-en% $ '&(n)*)e) ,&)n "&"%e&)!%)")$e-e%'d'$'()"'6-n(e&)$e0 de")*)'n$e0 )n'&-)'n$e )!%"%#&$ '&(n)*%'&)"e &e ' ,#%e&n)"ă )n/#enă !#,&

  "'nf(#&)e) "#$%#&)) '&(n)*)'n$e.

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  39/42

  (actor ntern4. Mn(e&)) '&(n)*)e) !#n% "%'$ "&e -&"e*ă !#8!%n)$"#$%#& '&(n)*)e). Pe&!'n$)%%e -n(e&)$'&0 n)e$#$ de

  ,&e(ă%)&e -n(e&)$ă ) de !,e")$)%%e0 $ede&!),#$ "&e )"&"%e&)*e*ă0 &)*ă n $)-)%e '&%e $&().

  . S$&))) d)n "d$ '&(n)*)e) "'n!%)%#)e0 $ă%#&) de -n(e&)0#n#$ d)n "%'&)) de%e&-)nn) ) "#$%#&)). N#-ă$0 ,&e(ă%)&e0;&!%0 !e5#$0 %e-,e&-en%#$ "e!%'& !#n% %'% %;) ,&-e%&))#-n) "&e -&"e*ă n -#$%),$e ) d)e&!e -'d#&) !)!%e-#$ de$'&) $ ,e&!'n$#$#)0 "e&)ne$e0 %e,%ă&)$e ) !,)&))$e !$e0n'&-e$e ) "'-,'&%-en%#$ '&(n)*)'n$7

  V. D)-en!)#ne '&(n)*)e) e5,&)-%ă ,&)n ")& de "e&)0

  $'&e ",)%$#$#) )W!# n#-ă$ de ,e&!'n$ e!%e n "'&e$)ed)&e"%ă "# "#$%#& '&(n)*)e) &e!,e"%)e. O '&(n)*)e ded)-en!)#n) -) -&) e -) -#$%e !#8"#$%#&)0 ,e ";nd #n-) -)"ă e ' "#$%#&ă -) '-'(enă0 -) !%8)$ă7

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  40/42

  (actor nternX.  Ten)" ) %en'$'() #%)$)*%ă e!%e #n "%'& "e &e n ede&e %;%

  (&d#$ de n*e!%&&e n%&e,&)nde&)$'&0 ";% ) &nd-en%#$ #%)$e$'&

  '$'!)%e. U$%)-e$e de"en)) # '!% -&"%e de ' ,&'n#n%ă -,$)f"&e (&d#$#) de d'%&e %en)"ă n%&e,&)nde&)$'&0 ,&)n #%'-%)*&e/e5)8)$ă0 )n'&-%)*&e ) &'8'%)*&e ,&'"e!e$'& de ,&'d#")e.

  . S)%#) e"'n'-)"ă '&(n)*)e). C#$%#& d)e&ă de $ ' '&(n)*)e $$% ) n #n")e de !)%#) e"'n'-)"ă "&e ) e5e&")%ă )n/#en ,&)n-ă&)-e ) ""e!)8)$)%%e &e!#&!e$'& ,en% !$&))0 ,&)n &e!%&)"))$eW")$)%ă)$e e"'n'-)"e ,&"%)"%e0 ,&)n )n%en!)%%e !%&e!#$#) e"'n'-)"!#,& e'$#)e) '&(n)*)e) ) !$&))$'& d)n "d$ !ă#.

  Y. F* ")"$#$#) de )ă $ '&(n)*)e) e!%e #n "%'& de'!e8)% de)-,'&%n%0 de) -) ,#)n $#% n "'n!)de&&e. Qn fe"&e *ă "#$%#&'&(n)*)'n$ă ,&e*)n%ă ,&-e%&)) ) d)n-)") ,&)$ d)e&)%e0 "e%&e8#)e defn)%e ) $#%e n "'n!)de&&e.

  ;0.Sco$ul i o*iecti/ele organizaiei0 "&e n '&(n)*))$e "'nd#!e,&'e!)'n)!% !#n% n"'&,'&%e n ,'$)%)") H) !%&%e()) "'e&en%e ) &e$)!%e.S%8)$)&e ,&e")!ă !"',#&)$'& ) '8)e"%)e$'& '&(n)*)e)0 "#n'%e&e$'& de "ă%&e n()0 !)(#&&e #ne) "'&e$)) n%&e !"',#&)$e )'8)e"%)e$e '&(n)*)e) ) "e$e $e n()$'& !#n% e$e-en%e e!en)$e,en% &e-'de$&e "#$%#&)).

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  41/42

  (actor e0tern;. Me,iul uri,ico+legi-lati/ . C#$%#& e!%e )n/#en%ă ) de -'d#$ de

  )n%e&,&e%&e ) (&d#$ de &e!,e"%&e $e()$'&. P&)n )n%e&-ed)#$$e()$'&0 '&d'nne$'&0 -e%'d'$'())$'&0 )n!%)%#))$'& ,e "&e !%%#$ $e!%8)$e%e n fe"&e &ă0 !e !%8)$e!" ,&)n"),$e$e &e(#$) $e nf)nă&))0 #n")'nă&))0 de*'$%ă&)) ) $)")dă&)) n%&e,&)nde&)$'&7

  2. Me,iul econo#ic al organizaiei e!%e !%&;n! $e(% de "%'$

  ,&e"eden%. Med)#$ e"'n'-)"0 n!ă0 &e/e"%ă ) !%&e de#n")'n$)%%e ) ,e&'&-nă e"'n'-)e) n)'n$e. C;nde"'n'-) !e /ă n%&6' ,e&)'dă de "&e%e&e0 de$&e "%))%ă)$'&(en)$'& e"'n'-)") !e &e$)*e*ă n "'nd))) f!"$e0 8n"&e0"'-e&")$e ne% !#,e&)'&e. C;nd n!ă e"'n'-) n)'n$ă !e /ă n"&)*ă0 -ed)#$ e"'n'-)" e5e&")%ă !%&e!#&) e"'n'-)"e -) -#$%e )

  -) )n%en!e !#,& '&(n)*))$'&7

 • 8/19/2019 1Cultura organizationala

  42/42

  ă -#$+#-e!",en% %en+)e