of 11 /11
Materiały szkoleniwoe 2012-05-14 (c) Jarosław Żeliński 1 Szkolenie i warsztaty modelownia dla zespołów wdrożeniowych i analitycznych Od 1991 roku w branży IT i zarządzania Od 1998 roku jako niezależny analityk i projektant, wydawca serwisu IT-Consulting.pl Dziesiątki publikacji w prasie branżowej i gospodarczej Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Projekty analityczne między innymi dla… Publikacje między innymi w … 2 (c) Jarosław Żeliński

1.Analiza Systemowa Kontekst Modelowania

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anal

Text of 1.Analiza Systemowa Kontekst Modelowania

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 1

  Szkolenie i warsztaty modelownia dla zespow wdroeniowych i analitycznych

  Od 1991 roku w brany IT i zarzdzaniaOd 1998 roku jako niezaleny analityk i projektant, wydawca serwisu IT-Consulting.plDziesitki publikacji w prasie branowej i gospodarczejCzonek Stowarzyszenia Doradcw GospodarczychWykadowca Katedry Systemw Informacyjnych Wydziau Przedsibiorczoci Akademii Morskiej w GdyniKilkudziesiciu odbiorcw usug doradczych, mae, rednie i due firmy zarwno informatyczne jak i ich klienci.Powiadczenie bezpieczestwa wydane przez ABW

  Projekty analityczne midzy innymi dla

  Publikacje midzy innymi w

  2(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 2

  3(c) Jarosaw eliski

  Teoria systemw bazuje na pojciu system, pierwotnie bya teori biologiczn, nastpnie zostaa rozwinita i poszerzona przez cybernetykw i inynierw (inynieria systemowa), s w niej te nurty nauk spoecznych jak socjologia i ekonomia.

  Ostatnio staje si te punktem odniesienia w kognitywistyce i informatyce i dy do coraz to szerszych uoglnie jako "oglna teoria systemw".

  Obecnie teoria ta aspiruje do caociowego tumaczenia funkcjonowania organizmw ywych, spoeczestw i urzdze/systemw sztucznych, co z jednej strony czyni j uniwersaln, z drugiej jest przedmiotem krytyki za jej zbytni oglno/abstrakcyjno.

  * Kognitywistyka - dziedzina nauki zajmujc si zjawiskami dotyczcymi dziaania umysu, w szczeglnoci ich modelowaniem.

  4(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 3

  Analiza systemowa, to podejcie badawcze w naukach spoecznych, uznajce pojcie systemu i jego analiz za kluczowe dla zrozumienia zjawisk spoecznych.

  Analiza systemowa jest szczeglnie przydatna do zoonych zada w szybko zmiennym otoczeniu, typowym dla naszych czasw. Jest ona formalnym i jawnym badaniem wspomagajcym dziaanie osb odpowiedzialnych za decyzje lub lini postpowania w okrelonej (zoonej) sytuacji charakteryzujcej si niepewnoci. Ma na celu okrelenie podanego dziaania lub linii postpowania przez rozpoznanie i rozwaenie dostpnych wariantw oraz porwnanie ich przewidywanych nastpstw.

  Wymaga jasnego okrelenia granic badanego systemu i jego czci skadowych.

  5(c) Jarosaw eliski

  UWAGA! Modele same z siebie nigdy nie s celem pracy, nie s adnymi produktami, s tylko narzdziami analizy. Dlatego nie ma ich na tym diagramie, s scenariusze ktre z nich korzystaj. Produktem s jednak nie raz mapy procesw (te modele) dokumentujce organizacj i prace firmy.

  6(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 4

  Co to i po co

  Bytem nazywamy tu jakikolwiek element rodowiska z jakim mamy do czynienia w jakim kontekcie.

  Granica systemu jest elementem rozdzielajcym system od jego otoczenia.

  Otoczenie systemu narzuca ograniczenia.

  Zachowanie systemu jest okrelone reguami.

  Celem modelowania systemw jest wykrycie tych ogranicze i regu.

  Zrozumienie systemu pozwala zrozumie jego obecne i przewidywa przysze zachowania.

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  Jaki byt

  SYSTEM: zbir wzajemnie powizanych elementw wystpujcych jako okrelona cao

  7(c) Jarosaw eliski

  8(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 5

  9(c) Jarosaw eliski

  10(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 6

  11(c) Jarosaw eliski

  12(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 7

  Metodyka to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejcie do rozwizywania problemw.

  Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia si na metodach realizacji zada, szczeglnie metodach zarzdzania.

  Metodyka modelowania organizacji, ktr stosuj: Model strategii

  Opracowanie opisu otoczenia rynkowego na bazie Modelu Piciu si Portera Opracowanie modelu biznesowego na bazie Teorii acucha Wartoci Portera

  Opracowanie modelu procesw biznesowych na bazie: Metod identyfikacji procesw zorientowanych na produkty Metod analizy acuchw procesw end-to-end Dekompozycji procesw z podziaem na trzy warstwy: strategiczna, zarzdcza, wykonawcza (metoda

  Rummlera-Brachea)

  Kady etap stanowi uszczegowienie (dekompozycj) poprzedzajcego, jest to analiza metod top-down (od ogu do szczegu)

  Brzytwa Ockhama (nazywana take zasad ekonomii lub zasad ekonomii mylenia) zasada, zgodnie z ktr w wyjanianiu zjawisk naley dy do prostoty, wybierajc takie wyjanienia, ktre opieraj si na jak najmniejszej liczbie zaoe i poj. Tradycyjnie wizana jest z nazwiskiem Williama Ockhama.

  13(c) Jarosaw eliski

  Model organizacji to zwizy opis jej kluczowych cech, funkcjonalnoci, zachowa, zasobw oraz relacji z otoczeniem. W organizacjach gospodarczych dodatkowym elementem jest jej model biznesowy czyli opis organizacji i jej miejsce w rynkowym acuchu wartoci. Wszelkie dziaania zmierzajce do poprawy konkurencyjnoci podmiotu rynkowego musz by osadzone w realiach modelu tej organizacji. Modele takie najczciej prezentuje si w postaci diagramw i schematw co przyczynia si do ich atwiejszego zrozumienia.

  Bardzo duo korzyci w podejmowaniu strategicznych decyzji w organizacjach przynosi stosowanie analizy systemowej. Modelowanie jest jej kluczowym elementem.

  14(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 8

  Powinien w sposb jasny i zrozumiay dla pracownikw firmy opisywa firm, jej cel rynkowy oraz wszelkie jej wewntrzne i zewntrzne zachowania oraz reakcje.

  Jest niezbdny do przewidywania zachowa firmy w tym take do przygotowania jej do wdroenia nowych systemw zarzdzania.

  Wiele firm doradczych i informatycznych pod pojciem mapy lub modelu procesw biznesowych dostarcza nieprzydatne, utrwalone na dziesitkach diagramw opisy czynnoci realizowanych przez ankietowanych pracownikw, ktre tak naprawd nie wiele maj wsplnego z modelowaniem.

  Model to co co odzwierciedla rzeczywisto w uproszczonej formie i symuluje zachowanie modelowanego przedmiotu lub zjawiska.

  15(c) Jarosaw eliski

  Diagram sekwencji UML stosowany do tworzenia niektrych modeli B2B

  Model o podobnej treci mona zbudowa w notacji BPMN w postaci diagramu konwersacji

  16(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 9

  Warstwa tworzenia strategii

  Warstwa zarzdzania realizacj strategii

  Warstwa wykonania

  Istot analizy systemowej jest midzy innymi podzia zoonego problemu na mniejsze elementy. Posugujc si metodyka Rummlera-Brachea analizy organizacji korzystamy z trjwarstwowego meta modelu organizacji.

  Konkurowanie wiedz

  Konkurowanie sprawnoci

  Konkurowanie kosztami

  Modele biznesowe

  Modele procesw

  biznesowych

  Procedury lub scenariusze przepywu

  pracy w procesach

  Poziom opisu abstrakcyjnego firmy

  17(c) Jarosaw eliski

  Poziom modelu biznesowego

  Na tym poziomie identyfikujemy kluczowe procesy (czasem zwane "megaprocesami", ktrych celem jest przetwarzanie wejciowych danych w wyjciowe. Metoda opera si na zaoeniach:1. wszystkie istotne

  zdarzenia s dokumentowane

  2. granice procesw wyznaczaj dokumenty

  3. kady gwny proces (megaproces) ma swj pocztek i koniec na styku firmy z jej otoczeniem.

  Metoda ta to analiza top-down end-to-end, system identyfikacji procesw zorientowany na produkty, Dokumentem jest tu kada utrwalana informacja.

  18(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 10

  Poziom procesw biznesowych

  Na tym poziomie identyfikowane s wszystkie procesy prowadzce do powstawania produktw czyli utrwalanych informacji, take wewntrznych.

  Kluczowym elementem tej czci jest ogarnicie caej firmy. W przypadku duych organizacji w celu uporzdkowania analizy procesy mona agregowa w grupy, etapy, poziomy dekompozycji. Sposb grupowania zaley od stopnia komplikacji organizacji oraz tego czy firma ma struktur poziom czy pionow.W przypadku struktur poziomych zaleca si podzia na logiczne grupy procesw i etapy. W przypadku organizacji o strukturze pionowej zaleca si uszczegowienie modelu procesw poprzez kolejn dekompozycj procesw.

  W przypadku gdy analiza zmierza do okrelenia wymaga na system IT na tym poziomie dokonujemy analizy zakresu projektu (wdroenia) i oceny jego rentownoci.

  Na poziomie I i II definiujemy tylko wacicieli procesw.

  19(c) Jarosaw eliski

  Poziom scenariuszy procesw (procedur)

  Na tym poziomie modelujemy szczegowo przepyw pracy w poszczeglnych procesach objtych zakresem projektu (tak szczegowo modelujemy tylko to co jest konieczne z uwagi na koszt modelowania i czas trwania tych prac). Diagram obok to scenariusz dla Proces1.

  Na tym poziomie za pomoc poziomych obszarw, tak zwanych basenw i torw, wskazujemy na zasoby (role) odpowiedzialne za realizacj poszczeglnych czynnoci.

  Na poziomie II, tworzc porednie dekompozycje procesw, mona sie posuy metod "basenw" do wskazania komrek organizacyjnych jeeli to konieczne.

  Na wszystkich trzech poziomach konsultujemy na bieco diagramy z kierownikami szczebla, ktrego diagram dotyczy np. poziom I. z zarzdem.

  Ten poziom suy docelowo take do identyfikacji przypadkw uycia.

  20(c) Jarosaw eliski

 • Materiay szkoleniwoe 2012-05-14

  (c) Jarosaw eliski 11

  Przede wszystkim jest to wgld w struktur przedsibiorstwa i procesy w nim zachodzce oraz baza do wprowadzania wszelkich zmian.

  Analiza modelu pozwala dostrzec wszelkie niedoskonaoci i wskie garda, ktre mog utrudnia dziaalno przedsibiorstwa, czy hamowa obieg wiedzy lub informacji.

  Model stanowi swoiste repozytorium wiedzy o przedsibiorstwie, moe zatem by wykorzystywany do podejmowania decyzji, alokacji zasobw czy jako narzdzie strategiczne oraz jako abstrakcja organizacji na potrzeby tworzenia dla niej oprogramowania.

  Warto rwnie zauway, e jako swoista "pami zapobiega wypywaniu i utracie wiedzy ukrytej wraz z odejciem pracownikw.

  21(c) Jarosaw eliski