190278816 Zbornik Radova o Popavama

 • View
  71

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 190278816 Zbornik Radova o Popavama

 • Okrugli stol

  Zatita od poplavau Hrvatskoj

  Vukovar, 18. - 19. listopada 2012.

  ZBORNIK RADOVA

  HRVATSKO

  DRUTVO ZA

  ODVODNJU I

  NAVODNJAVANJE

  HDN

  HHD

  HRVATSKO

  HIDROLOKO

  DRUTVO

 • Okrugli stol

  ZBORNIK RADOVA

  Zatita od poplavau Hrvatskoj

  Vukovar, 18. - 19. listopada 2012.

  HRVATSKO DRUTVOZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

  (HDON)

  HRVATSKO HIDROLOKO DRUTVO(HHD)

 • Izdava:HRVATSKE VODE

  Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

  Urednitvo:dr.sc. Danko Biondidr.sc. Danko Holjevi

  Grafi ko ureenje i priprema:IO d.o.o. Rijeka

  Realizacija:IO d.o.o. Rijeka

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 819023

  ISBN 978-953-7672-06-5

  Autori su u potpunosti odgovorni za sve to je iznijeto u njihovim radovima.Izdava, urednitvo Zbornika radova, te lanovi Organizacijskog i znanstvenog odbora Okruglog stola s

  time u svezi ne snose nikakvu odgovornost.

 • ZBORNIKRADOVA

  Urednitvo:dr.sc. Danko Biondidr.sc. Danko Holjevi

  O K R U G L I S T O LZatita od poplava u Hrvatskoj

  Vukovar, 18. - 19. listopada 2012.

  Vukovar, 2012.

 • VSADRAJ

  UVOD

  1. Draen Kurei, Elizabeta Kos, Ana Mesari ZAKONSKI OKVIR ZATITE OD TETNOG .............................................................................. 1 DJELOVANJA VODA

  2. Zoran urokovi, Danko Biondi, Silvija Sitar POPLAVE I OBRANA OD POPLAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ULOGA I ZNAENJE GLAVNOG CENTRA OBRANE OD POPLAVA ............ 9

  3. Danko Biondi, Danko Holjevi, Sanja Barbali, Vesna Grizelj imi, Darko Barbali SUVREMENI PRISTUP ZATITI OD TETNOG DJELOVANJA VODA ..... 23

  4. Ivan Ilii ULOGA I ZADACI VODNOGOSPODARSKIH TRGOVAKIH DRUTAVA U PREVENTIVNOJ, REDOVNOJ I IZVANREDNOJ OBRANI OD POPLAVA ................................................................................................................................... 37

  5. Borivoj Terek, Krunoslav Mikec, Kreo Pandi, Vlasta Tuti ULOGA I ZNAENJE DRAVNOG HIDROMETEOROLOKOG ZAVODA U OBRANI OD POPLAVA ................................................................................................. 45

  6. Zdenko Lovri, Igor Mili ULOGA I ZNAENJE DRAVNE UPRAVE ZA ZATITU I SPAAVANJE U OBRANI OD POPLAVA ................................................................................... 59

  7. Davorin Markovi, Neven Trenc ZATITA PRIRODE I OBRANA OD POPLAVA .................................................................... 75

  8. Zdenko Mahmutovi, Zlatko Pletikapi, eljko Pavlin VIENAMJENSKI SUSTAVI UREENJA I KORITENJA VODA I ZEMLJITA - STANJE I RAZVOJNE ODREDNICE ......................................................... 81

  9. Lidija Kratofi l, Vesna Tusi, Draen Budii, Arijana Seni, Marina Barbali ZATITA OD POPLAVA NA SLIVU SAVE - STANJE I RAZVOJNI PROJEKTI ........................................................................................................... 95

  10. Ljiljana Pavleti, Goran Petrovi ZATITA OD POPLAVA NA PRIMORSKO- ISTARSKIM SLIVOVIMA - STANJE I RAZVOJNI PROJEKTI .............................. 113

 • VI

  11. Igor Ljubenkov, Berislav Glava, ivko Barbari ZATITA KRKIH POLJA OD POPLAVA U DALMACIJI - PRIMJER IMOTSKO-BEKIJSKO POLJE .................................................................................. 125

  12. Mladen Petriec, Renata Vidakovi uti ISKUSTVA U PRIPREMI PRETHODNIH (PRELIMINARNIH) PROCJENA POPLAVNIH RIZIKA .................................................................................................... 137

  13. Neven Kuspili, Kristina Potoki, Gordon Gilja ZATITA OD BUJINIH POPLAVA SUSTAVOM RETENCIJA .......................... 157

  14. Nevenka Oani, eljko Arbanas, Snjeana Mihali Arbanas, Ivana Suanj, Elvis ic, Igor Rui, Nevena Dragievi HRVATSKO-JAPANSKI PROJEKT O POPLAVAMA I KLIZITIMA: ZNANSTVENE AKTIVNOSTI I PRIMJENA REZULTATA ............................................................................................................................................................. 171

  15. Lidija Hubalek, Ljiljana Klasanovi VODNI PUTOVI - STANJE I RAZVOJNE ODREDNICE ............................................ 189

  16. Dragutin Petoi, Josip Marui, Franjo Tomi, Ivan Musta, Ivo Strievi ULOGA, ZNAAJ I SVRSISHODNOST MELIORACIJSKE ODVODNJE U FUNKCIJI ZATITE OD POPLAVA U HRVATSKOJ ................................................ 207

 • O K R U G L I S T O LZatita od poplava u Hrvatskoj

  Vukovar, 18. - 19. listopada 2012.

  UVODPoplave su svuda u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj sve uestalije, intenzivnije i opasnije. Ne mogu se sprijeiti, ali se poduzimanjem uinkovitih preventivnih i operativnih mjera njihove tetne posljedice mogu znaajno ublaiti. Hrvatska ima dugu tradiciju i velika iskustva u zatiti od poplava i drugih oblika tetnog djelovanja voda, a njenim strunjacima razliitih profi la koji se bave takvim poslovima predstoje veliki izazovi zbog stalnog intenziviranja hidrolokih ekstrema uslijed evidentnih klimatskih promjena. Stoga je nuno da se oni povremeno sastaju i meusobno razmjenjuju svoja bogata znanja i iskustva. Strukovna drutva Hrvatsko drutvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidroloko drutvo prepoznala su tu potrebu i odluila su zajedniki organizirati Okrugli stol Zatita od poplava u Hrvatskoj. Cilj Okruglog stola je da se kroz esnaest pozvanih predavanja i diskusije cjelovito i sveobuhvatno sagleda stanje i razvojne mogunosti vodnogospodarske djelatnosti zatite od poplava i drugih oblika tetnog djelovanja voda, naroito vodei rauna o lekcijama nauenim tijekom nedavnih poplava. Rezultati Okruglog stola biti e korisne smjernice nadlenim dravnim tijelima i institucijama za unapreenje stanja zatite od tetnog djelovanja voda u Hrvatskoj.

  Organizatori Okruglog stola:- Hrvatsko drutvo za odvodnju i navodnjavanje,- Hrvatsko hidroloko drutvo.

  Pokrovitelji Okruglog stola:- Ministarstvo poljoprivrede,- Hrvatske vode.

  Organizacijski i znanstveni odbor:Sanja Barbali, Danko Biondi, Ivan ai, Zoran urokovi, Danko Holjevi, Ivan Ilii, Miroslav Ituk, Elizabeta Kos, Draen Kurei, Neven Kuspili, Zdenko Mahmutovi, Zijah Mahmutspahi, Davorin Markovi, Josip Marui, Nevenka Oani, Jadran Perini, Dragutin Petoi, Josip Petra, Mladen Petriec, Ivica Plii, Davor Romi, Zvonimir Sever, Nedjeljko imundi, Sinia irac, Diana usti, Franjo Tomi.

  Zbornik radova sadri 16 pozvanih i recenziranih radova, koji su i usmeno izloeni na Okruglom stolu. Radove su recenzirali lanovi Organizacijskog i znanstvenog odbora Okruglog stola.

  Organizatori Okruglog stola Zatita od poplava u Hrvatskoj zahvaljuju pokroviteljima, lanovima Organizacijskog i znanstvenog odbora, autorima radova i svim ostalim sudionicima na njihovom doprinosu uspjehu skupa.

  Urednitvo

 • O K R U G L I S T O LZatita od poplava u Hrvatskoj

  Vukovar, 18. - 19. listopada 2012.

  ZAKONSKI OKVIR ZATITE OD TETNOG DJELOVANJA VODA

  Draen Kurei, dipl.ing.agr. a, Elizabeta Kos dipl.ing.agr. b,Ana Mesari, dipl.ing.preh.teh. c

  SAETAK:Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/09 i 130/11) defi niran je pravni okvir zatite od tetnog djelovanja voda, upravljanje rizicima od poplava, izrada i provedba plana upravljanja rizicima od poplava te je temeljem predmetnog Zakona izraen i donesen itav niz podzakonskih akata vezanih za podruje zatite od tetnog djelovanja voda. Za potrebe operativnog upravljanja rizicima od poplava donesen je Dravni plan obrane od poplava, Odluka o popisu voda I. reda, Glavni provedbeni plan obrane od poplava, a pravilnicima je regulirano podruje evidencije vaenja i deponiranja ljunka i pijeska u duhu novog Zakona o vodama. U radu je dan sistematski pregled donesenih akata s osvrtom na njihov sadraj. Posebno su naglaene novine i promjene unutar ove vodnogospodarske djelatnosti, te oekivani uinci usvojenih rjeenja i mjera.KLJUNE RIJEI: Zakon o vodama; Podzakonski akti; Zatita od tetnog djelovanja voda; Upravljanje rizicima od tetnog djelovanja voda; Obrana od poplava; ljunak i pijesak.

  1. UVODDonoenjem novog Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09 i 130/11), koji je u potpunosti usuglaen s pravnom steevinom Europske unije (EU), stvoreni su uvjeti za nesmetano funkcioniranje hrvatskog vodnog gospodarstva u narednom razdoblju, neposredno prije i nakon oekivanog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ovim

  a Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, 10000 Republika Hrvatska, dkurecic@voda.hr b Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, 10000 Republika Hrvatska, elikos@voda.hr c Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, 10000 Republika Hrvatska, ana.mesaric@voda.hr

 • Draen Kurei, Elizabeta Kos, Ana Mesari2

  Zakonom o vodama postignut je kompromis izmeu zadanih regulatornih okvira EU i povijesnih steevina hrvatskog vodnog gospodarstva (iskustvo od 136 godina organiziranog vodnog gospodarstva, uz postojanje tradicionalnog oblika organizacije upravljanja vodama). Istim je predvieno donoenje itavog niza podzakonskih akta, kojima se precizno defi niraju i razrauju pojedine odredbe, odnosno lanci samog Zakona. Podzakonske akte donosi Vlada ili ministar nadlean za vodno gospodarstvo, a ministar je nadlean i za defi niranje postupka izrade prijedloga svih akata.U okviru problematike zatite od tetnog djelovanja voda Zakon o vodama predvidio je donoenje Dravnog plana obrane od poplava kao najznaajnijeg provedbenog akta, izradu karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, izradu planova upravljanja rizicima od poplava, odluke kojom se defi nira popis voda I. reda te posebno izraen popis graevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mjeovitih melioracijskih graevina od interesa za Republiku Hrvatsku, pravilnika kojim su defi nirani uvjeti z