of 35/35
19. DANI FRANE PETRIĆA 19th DAYS OF FRANE PETRIĆ 19. FRANE-PETRIĆ-TAGE 19. GIORNI DI FRANCESCO PATRIZI GLAVNA TEMA: Pitanja identiteta MAIN THEME: Questions of Identity HAUPTTHEMA: Die Fragen der Identität TEMA PRINCIPALE: Questions d’identité Cres, Hrvatska, 19.–22. rujna 2010. Cres, Croatia, September 19–22, 2010 Cres, Kroatien, 19.–22. September 2010 Cherso, Croazia, 19–22 settembre 2010 STALNA TEMA: Petrić i renesansne filozofske tradicije REGULAR ANNUAL THEME: Petrić and Renaissance Philosophical Traditions STÄNDIGES THEMA: Petrić und die philosophischen Traditionen der Renaissance TEMA FISSO: Patrizi e tradizioni filosofiche rinascimentali HRVATSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO CROATIAN PHILOSOPHICAL SOCIETY KROATISCHE PHILOSOPHISCHE GESELLSCHAFT ASSOCIAZIONE CROATA DI FILOSOFIA Cres, Hrvatska, 22.–25. rujna 2010. Cres, Croatia, September 22–25, 2010 Cres, Kroatien, 22.–25. September 2010 Cherso, Croazia, 22–25 settembre 2010

19. DANI FRANE PETRIĆA

 • View
  252

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Međunarodna znanstveno interdisciplinarna konferencija posvećena Frani Petriću - Cres, 19.-22. rujna 2010.

Text of 19. DANI FRANE PETRIĆA

 • 19. DANI FRANE PETRIA19th DAYS OF FRANE PETRI

  19. FRANE-PETRI-TAGE19. GIORNI DI FRANCESCO PATRIZI

  GLAVNA TEMA: Pitanja identitetaMAIN THEME: Questions of Identity

  HAUPTTHEMA: Die Fragen der IdentittTEMA PRINCIPALE: Questions didentit

  Cres, Hrvatska, 19.22. rujna 2010.Cres, Croatia, September 1922, 2010

  Cres, Kroatien, 19.22. September 2010Cherso, Croazia, 1922 settembre 2010

  STALNA TEMA: Petri i renesansne filozofske tradicijeREGULAR ANNUAL THEME: Petri and Renaissance Philosophical Traditions

  STNDIGES THEMA: Petri und die philosophischen Traditionen der RenaissanceTEMA FISSO: Patrizi e tradizioni filosofiche rinascimentali

  HRVATSKO FILOZOFSKO DRUTVOCROATIAN PHILOSOPHICAL SOCIETY

  KROATISCHE PHILOSOPHISCHE GESELLSCHAFTASSOCIAZIONE CROATA DI FILOSOFIA

  Cres, Hrvatska, 22.25. rujna 2010.Cres, Croatia, September 2225, 2010

  Cres, Kroatien, 22.25. September 2010Cherso, Croazia, 2225 settembre 2010

 • 19. DANI FRANE PETRIA

  Uvod

  19th DAYS OF FRANE PETRI

  Introduction

 • 11

  PITANJA IDENTITETA

  Lino Veljak

  Predsjednik Programskog odbora simpozijaPitanja identiteta

  Pitanja o identitetu stara su koliko i filozofija, pa tako ostanemo li u okviru zapadnjake tradicije Aristotel, polazei od pretpostavki formu-liranih u ranijim tipovima filozofiranja, upravo na identitetu oblikuje te-meljni zakon miljenja i bitka, po svojoj naravi ujedno i formalan (logiki) i sadrajan (onto-teo-kozmo-antropo-logiki). Istovjetnost bia sa samim sobom ne odnosi se samo na individualna ljudska bia niti samo na pojedi-nane predmete i entitete, ve obuhvaa i sve dimenzije rodova i vrsta, kao i sve nadindividualne (interpersonalne i kolektivne) tvorbe, ali i sloene odnose izmeu oblikovanja individualnih (Ja) i skupnih (Mi) identiteta. U tom smislu pitanje identiteta sainjava jedan od sredinjih problema kako teorijske tako i praktike filozofije, ali se, dakako, u filozofiji nipoto ne is-crpljuje, ve i stoga to se ono konstitutivno odnosi na sve dimenzije ivota u najirem smislu rijei. Utoliko je to pitanje od konstitutivne (posebice metodologijske i epistemologijske) vanosti za svaku granu znanstvenog istraivanja, dakako, na osebujan nain ovisno o predmetu i drugim ka-rakteristikama pojedine discipline, pri emu ta osebujnost onemoguuje mehaniko svoenje problematike na jedinstvene obrasce, ali istodobno upuuje i na nunost potrage za zajednikim momentima pitanja o identite-tu i o konzekvencijama moguih odgovora (a te su konzekvencije po svojoj naravi i teorijske i praktike i aplikativne).

  Moderno je doba ukorijenjeno u Descartesovom stavljanju pitanja o in-dividualnom identitetu u prvi plan, ali i u Rousseauovom suprotstavljanju apsolutizmu u ime ideala slobodnoga i jednakopravnog graanstva (koje on formulira posredstvom teorije identiteta zasnovane na procesualnoj di-namici pojmovnog para volont de tous i volont gnrale) te antitetikim varijantama demokratskog poretka zasnovanima na formuliranju intere-snog identiteta politike zajednice kroz odluivanje veine (Locke, Kant). Svijet koji se oblikovao u prolom, dvadesetom stoljeu i koji se dinamiki oblikuje i u naim danima obiljeen je beskonanom (i esto nepregled-nom) sloenou identiteta. Poevi od takvih apsolutizacija skupnih (nu-

 • 12

  no parcijalnih) identiteta koje su rezultirale totalitarizmima 20. stoljea i fundamentalizmima koji postaju osobito vidljivima u ranom 21. stoljeu, preko krize identiteta (u prvom redu personalnog identiteta, ali i interper-sonalnih i kolektivnih dimenzija identiteta) pokazuje se kako je klasina Leibnizova definicija identiteta (dvije stvari su istovjetne ako se one ne razlikuju po bilo kojemu svojstvu) ve odavno postala isuvie neadekvat-na za smisleno suoavanje s evidentiranim problemima. Ukoliko bi se za-kljuak prema kojemu su naznaeni problemi sa zloporabama identiteta (hipostaziranje parcijalnog identiteta kao socijalnog ili ak metafizikog apsoluta) uinak nedoputenog uzdizanja posebnoga na rang apsolutizira-ne univerzalnosti i mogao ocijeniti kao plauzibilan, to nipoto ne bi moglo rezultirati odgovorom na pitanje zbog ega je faktiki dolazilo do takvih apsolutizacija i zbog ega u razliitim oblicima i diferentnim konteksti-ma do njih jo uvijek dolazi, u sve novijim i sve neprepoznatljivijim obli-cima. Taj zakljuak bi u jo manjoj mjeri mogao predstavljati arobni klju za odgovore na pitanja o korijenima i modalitetima procesa koji se oituju u tzv. suvremenoj krizi osobnog identiteta. On bi mogao biti od znaajnije koristi u problematiziranju pluralnosti identiteta, a od ograniene koristi pri razmatranju etike dimenzije odnosa izmeu individualnog identiteta i nadindividualnih (interpersonalnih, socijalnih i kolektivnih) identiteta, kao i pri razmatranju onih uinaka nadiruega kulturnog i moralnog relativiz-ma koji se oituju u neprepoznatljivosti zbiljskih problema oko identiteta te rezultiraju stvaranjem niza lanih alternativa koje danas u rastuoj mjeri gue medijski i javni prostor. Upitno je u kojoj mjeri spomenuti zakljuak moe posluiti kao putokaz u tematiziranju brojnih pitanja identiteta koja su u recentna vremena otvorena na razinama bioetikih, rodnih, kulturnih, postkolonijalnih i drugih istraivanja.

  Nije, meutim, upitno da se apsolutizacijom bilo koje discipline, bilo kojega pristupa, bilo koje filozofijske ili teorijske pozicije (a posebno bilo kojega i bilo kakvoga identiteta) ne moe izai iz zaarana kruga lanih dilema, nakaradnih socijalnih metafizika i antitetiki solidarnih (tek pri-vidno suprotstavljenih) ideologija. Stoga se pluriperspektivistiki pristup pitanju identiteta namee kao put koji ako nita drugo obeava valjano postavljanje problema.

  Pluriperspektivistiki pristup podrazumijeva, dakako, multidisciplinar-nost i interdisciplinarnost, i to na vioj razini od klasine interdisciplinar-nosti, koja je meu inim obiljeila i prve godine Dana Frane Petria, da bi u novijim zasjedanjima posveenima glavnoj temi u sve veoj mjeri

 • 13

  bivala obiljeena afirmacijom pluriperspektivizma. U tom smislu naa je konferencija otvorena:

  filozofima i filozofkinjama, ukljuujui i etiare/ke, logiare/ke, estetiare/ke, te sve one koji hoe nadmaiti usko specijalistiki dis-ciplinaran pristup; filozofima svih relevantnih i tzv. kontinentalnih i tzv. anglosaksonskih orijentacija,

  sociolozima/ginjama i antropolozima/ginjama, posveenima istrai-vanjima vezanima uz socijalne i antropologijske dimenzije proble-matike identiteta i upuenima na refleksiju nalaza i uvida steenih na temelju tih istraivanja,

  istraivaima/icama u podruju znanosti o kulturi, od kojih se oe-kuje promiljanje kulturologijskih dimenzija pitanja o identitetu,

  politolozima/ginjama i drugim istraivaima/icama u podruju dru-tvenih znanosti, koji mogu dati vrijedne doprinose u promiljanju politikih, ekonomijskih i drugih socijalnih aspekata problematike,

  teolozima/ginjama i reliogiolozima/ginjama, suoenima s pitanjima identiteta koji se meu ostalima profiliraju u antitezama fundamen-talizma, relativizma i sinkretizma, kao i u uporabama i zlouporaba-ma vjerskog identiteta u sekularne svrhe,

  istraivaima/icama u podruju prirodnih znanosti, koji mogu dati doprinos promiljanju naturalistikih aspekata identiteta,

  istraivaima/icama u podruju tehnikih znanosti, upuenima na pitanja tehnikih i tehnologijskih dimenzija oblikovanja identiteta u dananjem i buduem svijetu,

  umjetnicima/ama i teoretiarima/kama umjetnosti, koji mogu dati znaajne uvide u specifina oblikovanja identiteta posredovanoga umjetnikom praksom.

  Popis disciplina nije time zakljuen. Tko god reflektira vlastitu djelat-nost s onu stranu puko funkcionalistikog i pragmatikog vrednovanja ui-naka znanosti, tehnike i umjetnosti neizbjeno se sueljava s konzekvenci-jama pitanja o identitetu, a zajednikim promiljanjem mogue je dospjeti do prodornijih uvida u zbiljnost suvremenosti i u perspektive budunosti ovjeanstva.

 • 14

  QUESTIONS OF IDENTITY

  Lino VeljakPresident of the Programme Committeeof the Questions of Identity Symposium

  Questions about identity are as old as philosophy itself. Remaining within the framework of western tradition, take for instance Aristotle, who starts from the assumptions underpinning earlier philosophy to ground precisely on identity the basic law of thinking and being, which pertains to both form (logic) and content (onto-theo-cosmo-anthropo-logical). The identity of being with itself refers to not only individual human beings or particular entities or objects, but also all dimensions of genera and spe-cies, all super-individual forms (interpersonal and collective), as well as complex relationships between the formations of individual (I) and group (We) identities. Question of identity in this sense becomes one of the cen-tral problems of both theoretical and practical philosophy, being thereby in no way exhausted, because the issue of identity constitutively refers to all dimensions of life in the broadest sense. Question of identity has inasmuch constitutive (especially methodological and epistemological) importance for every field of scientific research, even though it naturally depends on specificities of a discipline and the subject matter, whereby that specificity disables mechanical subsumption of the issue under unique patterns, at the very same time pointing to the need for searching the shared part within identity issues and to the consequences of possible answers (theoretical, practical, and applicable).

  The roots of modern age can be traced back to Descartes focal posi-tioning of the question about individual identity, but also to Rousseaus opposition to absolutism on behalf of the free and equal citizenship ideal (formulated by means of an identity theory based on process dynamics between concepts volont de tous and volont gnrale), as well as to anti-thetical versions of the democratic system founded on the proclaimed iden-tity of interests of an entire political community through decisions made by majority (Locke, Kant). The world that was formed in the 20th century and that is being dynamically reshaped is nowadays marked by endless (and not rarely confusing) complexity of identity. Both the absolutization of group identities (that are necessarily partial), which resulted in totalitarian

 • 15

  systems of the 20th century and in fundamentalist views especially visib-le in the early 21st century, and the crisis of identity (primarily personal, but also interpersonal and collective dimensions of identity) indicate well enough that classical definition of identity given by Leibniz (two objects or entities are identical if they have all their properties in common) can no longer be held adequate. Even if the conclusion that the mentioned prob-lems of identity abuses (promulgating a partial identity as a social or even metaphysical absolute) arise from the inadmissible promotion of the par-ticular to the rang of the absolutely universal can be deemed plausible, it would still not answer the question why the mentioned absolutization took place or why it though in different shapes and contexts still appears in ever newer and less recognizable shapes. That conclusion would to an even lesser degree be able to provide a magical key to questions about roots and modalities of the processes that are evident in the so-called contemporary personal identity crisis. It could more significantly be of use in dealing with the plurality of identities, while it is of limited use when considering not only ethical dimension of the relationship between individual and super-individual (interpersonal, social, collective) identity, but also the effects of the penetrating cultural and moral relativism evident in the lack of recogni-tion of real identity issues, which results in the creation of a series of false alternatives that are increasingly pervading the media and public space. It is very questionable whether the mentioned conclusion could serve as a guide in pronouncing numerous questions of identity that have recently been raised onto the levels of bioethical, gender, cultural, postcolonial and other research attempts.

  It is however not questionable that the absolutization of any discipline, approach, philosophical or theoretical position (and especially any iden-tity) cannot serve to lead us out of the vicious circle of quasi dilemmas, misshapen social metaphysics and antithetically joint (only seemingly con-flicting) ideologies. Therefore, pluriperspectivist approach is imposed as a way that if anything promises to rightly set the problem.

  Pluriperspectivism clearly implies multidisciplinarity and interdisci-plinarity, not the classical one, which among other things marked the early years of the Days of Frane Petri, but the new interdisciplinarity ever more marked by the affirmation of pluriperspectivism at newer conferences. Our conference is in this sense open to:

  philosophers, including experts in ethics, logic, aesthetics, and all who strive to exceed the narrow professional framework of a disci-

 • 16

  pline; philosophers of all relevant orientations, both continental and Anglo-Saxon,

  sociologists and anthropologists who conduct research on social or anthropological dimensions of identity and who strive to reflect on the results and insights obtained from their research,

  researchers in the field of culture who are expected to consider the culturological dimensions of identity issues,

  political scientists and other researchers in the field of social sci-ences who can make valuable contributions considering political, economic and other social aspects of the problem,

  theology and religion experts who are faced with identity questions in the context of fundamentalism, relativism and syncretism, as well as uses and abuses of religious identity for secular purposes,

  researchers in the field of natural sciences who can make contribu-tions regarding naturalistic aspects of identity,

  researchers in the field of engineering disciplines who ponder on technical and technological dimensions of identity formation in the world of both today and tomorrow,

  artists and art theorists who can contribute by providing significant insights into specific formation of identity by means of artistic prac-tice.

  The list of disciplines is thereby not completed. Whoever reflects upon ones own activity beyond mere functionalistic or pragmatic evaluation of the effects of science, technology and arts is inevitably faced with the con-sequences of identity questions. Our joint intellectual effort could lead us to more acute insights into both the reality of contemporary times and the future perspective of humankind.

 • 17

  PETRI I RENESANSNE FILOZOFSKE TRADICIJE

  Ivica Martinovi

  Predsjednik Programskog odborasimpozija Petri i renesansne filozofske tradicije

  Frane Petri (15291597), znameniti hrvatski renesansni polihistor, pi-sao je od prve godine studija filozofije na Sveuilitu u Padovi pa gotovo do posljednjeg daha. Ostavio nam je pozamanu biblioteku tiskanih radova, a uz nju rukopise rasute po raznim arhivima, pa je tako do stanovite mjere dokumentirao razvoj svoje misli: od snanih utjecaja razliitih filozofskih tradicija i ocjene aristotelovske batine do izvornih uvida u poetici, metafi-zici i prirodnoj filozofiji. I danas prouavatelji renesansne epohe stoje pred evolucijom Petrievih koncepcija kao pred velikim i trajnim istraivakim zadatkom.

  Meunarodni simpozij Petri i renesansne filozofske tradicije u sklopu 19. Dana Frane Petria eli posluiti istraivaima da izloe rezultate svo-jih istraivanja i doprinesu tonijoj prosudbi o ulozi i znaenju Petrieve misli u renesansnom kontekstu, napose u totalitetu renesansnih filozofskih tradicija. Petrievu mnogodimenzionalnom djelu primjerene su ove stalne istraivake teme:

  0. ivot, rukopisi i tiskana djela Frane Petria; 1. obiljeja, dometi i znaenje njegovih izvornih uvida;2. raznorodni izvori Petrieve misli;3. poredbene prosudbe Petrievih stajalita i rjeenja;4. recepcija Petrieva djela, kako ona raznolika meu suvremenicima,

  tako i kasnija koja odjekuje stoljeima;5. Petriev doprinos razliitim filozofskim disciplinama, primjerice pri-

  rodnoj filozofiji, metafizici, estetici, politikoj filozofiji;6. Petriev doprinos egzaktnim znanostima, osobito geometriji, geofizici

  i astronomiji;7. Petrievi prinosi mnogim drugim umijeima, primjerice glazbi, medi-

  cini, tehnici;8. Petrieva knjievna djela;9. Petriev doprinos prevoenju, izdavatvu i traduktologiji;

 • 18

  10. Petrievo razumijevanje povijesti i povijesne znanosti;11. Petriev odnos prema latinskom i grkom jeziku;12. sve renesansne filozofske tradicije u svojim dvostoljetnim mijenama

  1400.1600. (na tragu Platona, Aristotela, Hermesa, Zoroastra, stoe, humanistikih nadahnua, itd.)

  Time, dakako, nije iscrpljen krug tema koje se mogu prijaviti za izlaga-nje na simpoziju Petri i renesansne filozofske tradicije.

  PETRI AND RENAISSANCE PHILOSOPHICAL TRADITIONS

  Ivica Martinovi

  President of the Programme Committee of the Petri and Renaissance Philosophical Traditions Symposium

  Frane Petri (Franciscus Patricius, 15291597), a renown Croatian Renaissance polyhistor, wrote from the first days of his philosophical stud-ies at the Padua University until the very end. His voluminous scientific legacy includes an impressive collection of published works, together with an array of manuscripts scattered in different archives. Well-documented, we are able to follow the development of his thought, from the strong in-fluence of diverse philosophical traditions and evaluation of Aristotelian heritage to the original insights in poetics, metaphysics, and natural phi-losophy. Todays researchers of the Renaissance are equally challenged by the evolution of Petris concepts.

  The international symposium Petri and Renaissance Philosophical Traditions, held within the 19th Days of Frane Petri, aims to help the scholars submit their results and contribute to a more accurate assessment of the role and significance of Petris thought in the Renaissance context and in the overall framework of the philosophical traditions. Petris multi-dimensional work features the following ongoing research themes:

 • 19

  0. life, manuscripts and printed works of Frane Petri; 1. nature, results, and significance of Petris original insights; 2. diverse sources of Petris thought; 3. comparative assessment of Petris views and solutions; 4. reception of Petris work, from that of his contemporaries to the cur-

  rent one; 5. Petris contributions to different philosophical disciplines, as, for

  instance, to natural philosophy, metaphysics, aesthetics, political phi-losophy;

  6. Petris contributions to the exact sciences, particularly to geometry, geophysics, and astronomy;

  7. Petris contributions to other fields, for instance, music, medicine, engineering;

  8. Petris literary work; 9. Petris contributions to translating, publishing, and traductology;10. Petris approach to history and historical sciences;11. Petris relation to Latin and Greek;12. all Renaissance philosophical traditions.

  This, however, does not exhaust the choice of themes which can be submitted at the symposium Petri and Renaissance Philosophical Traditions.

 • 19. DANI FRANE PETRIA

  Program

  19th DAYS OF FRANE PETRI

  Programme

 • 23

  SimpozijPITANJA IDENTITETA

  Symposium

  QUESTIONS OF IDENTITY

  PETAK, 17. rujna 2010. / FRIDAY, September 17, 2010

  19:00 Javno predavanje, Grad CresLINO VELJAK, Predsjednik Programskog odbora simpozija Pitanja identiteta: to je identitet?Public lecture, Town of CresLINO VELJAK, President of a Programme Committee of the Questi-ons of Identity symposium: What is Identity?

  NEDJELJA, 19. rujna 2010. / SUNDAY, September 19, 2010

  Dolazak i smjetaj sudionika u hotel Kimen u Cresu /Arrival and accommodation of participants at Kimen Hotel, Cres

  19:30 Veera / Dinner

 • 24

  PONEDJELJAK, 20. rujna 2010. / MONDAY, September 20, 2010

  8:309:00 Otvaranje skupa i pozdravne rijei / Opening ceremony and greetings

  PLENARNA PREDAVANJA ::: PLENARY LECTURES Sekcija A ::: Section A

  Predsjedava / Chairperson: IVANA ZAGORAC

  9:009:15 LINO VELJAK (Croatia/Hrvatska): Questions of Identity / Pitanja identiteta

  9:159:45 ANKICA AKARDI (Croatia/Hrvatska): Why We Need Identity? / Zato nam treba identitet?

  9:4510:00 Pauza / Break

  Sekcija A (engleski) ::: Section A (English)

  Predsjedava / Chairperson: MARIEME HLIE LUCAS

  10:0010:15 DAA DUHAEK (Serbia/Srbija): From Identity Politics to Political Identity? / Od politika identiteta do politikog identiteta?

  10:1510:30 BILJANA KAI (Croatia/Hrvatska): Confronting the Shadows: Disruptive Others / Sueljavajui se sa sjenama: razor(e)ni Drugi

  10:3010:45 VERENA SCHUH (Germany/Njemaka): Identity within the Area of Normative Obedience and Disobedience / Identitet u podruju norma-tivne pokornosti i nepokornosti

  10:4511:00 ANTON MLINAR (Slovenia/Slovenija): Arendts Natality and Identity: An Ethical Reflection / O natalitetu i identitetu kod H. Arendt: etika refleksija

  11:0011:30 Rasprava / Discussion

  11:3011:45 Pauza / Break

 • 25

  Predsjedava / Chairperson: BILJANA KAI

  11:4512:00 NADJA FURLAN TANTE (Slovenia/Slovenija): Ecologi-cal Interdependence and the Question of Identity / Ekoloka meuovisnost i pitanje identiteta

  12:0012:15 TOMA GRUOVNIK (Slovenia/Slovenija): Environmental Moral Identity / Okolini moralni identitet

  12:1512:30 BARBARA STAMENKOVI (Croatia/Hrvatska): An Under-standing of Identity in the Gestalt Psychotherapy / Poimanje identiteta u Ge-stalt psihoterapiji

  12:3013:00 Rasprava / Discussion

  Sekcija B (njemaki & hrvatski) ::: Section B (German & Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: PAVO BARII

  10:0010:15 DAMIR SMILJANI (Serbien/Srbija): Okkasionelle Identitt / Okazionalni identitet

  10:1510:30 ELJKO PAVI (Kroatien/Hrvatska): Identitt der Differenz. Ethische Implikationen der ontologischen Differenz / Identitet razlike. Etike implikacije ontologijske diferencije

  10:3010:45 NORBERT WALZ (Deutschland/Njemaka): Identitt und Wa-renform / Identitet i forma robe

  10:4511:00 BLAENKA PERICA (Kroatien/Hrvatska): Performative Bilder / Performativne slike

  11:0011:30 Rasprava / Discussion

  11:3011:45 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: MARKO URI

  11:4512:00 ATTILA PAT (eka/Czech Republic): On the Conditions of Identification / O uvjetima identifikacije

  12:0012:15 ARTO MUTANEN (Finland/Finska): Identity and the Methods of Identification / Identitet i metode identifikacije

 • 26

  12:1512:30 TOMISLAV PETKOVI (Croatia/Hrvatska): Particle Identifi-cation (PID) in Physics Philosophical Considerations / Identitet estica (PID) u fizici filozofska promiljanja

  12:3013:00 Rasprava / Discussion

  Sekcija C (hrvatski) ::: Section C (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: DAFNE VIDANEC

  10:0010:15 BUDISLAV VUKAS, ml. (Hrvatska/Croatia): Pax Adriatica nove odrednice hrvatsko (slovensko)-talijanskih odnosa u cilju oblikovanja identiteta suivota / Pax Adriatica New Features of the Croatian (Slove-nian)-Italian Relations Aimed at Shaping the Coexistence Identity

  10:1510:30 VLADIMIR GOATI (Srbija/Serbia): Identitet politikih partija / Identity of Political Parties

  10:3010:45 MARINA PRAETINA (vicarska/Switzerland): Europski kul-turni identitet / European Cultural Identity

  10:4511:00 IVAN KARLI (Hrvatska/Kroatien): Doprinos kranstva sui-votu u europskom kulturalnom i religijskom pluralizmu / Christlicher Beitrag zum Zusammenleben im europischen kulturellen und religisen Pluralismus

  11:0011:30 Rasprava / Discussion

  11:3011:45 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: IVANA ZAGORAC

  11:4512:00 VANI ROI (Hrvatska/Kroatien): Odgojna narav lijepog / Die Erzieherische Natur des Schnen

  12:0012:15 EDINA VEJO (Bosna i Hercegovina/Bosnien und Herzegowi-na): Suvremena konceptualizacija identiteta u podruju preveniranja rizinih ponaanja mladih / Moderne Konzepte der Identitt in der Verhinderung von jugendlichem Risikoverhalten

  12:1512:30 MILE MARINI (Hrvatska/Kroatien): Uloga uitelja u obliko-vanju identiteta mladih / Die Rolle des Lehrers bei der Identittsgestaltung der Jugendlichen

  12:3013:00 Rasprava / Discussion

 • 27

  Sekcija D (hrvatski) ::: Section D (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: ESTELLA PETRI-BAJLO

  10:0010:15 IVAN DODLEK (Hrvatska/Croatia): Identitet umjetnikog djela / The Identity of the Work of Art

  10:1510:30 KATARINA RUKAVINA (Hrvatska/Croatia): Dijalektika iden-titeta moderne i postmoderne umjetnosti / The Dialectics of Identity of the Modern and Postmodern Art

  10:3010:45 DUBRAVKA BOGUTOVAC (Hrvatska/Croatia): Tvorba nara-tivnog identiteta u romanima Maurov posljednji uzdah Salmana Rushdiea i Sto godina samoe G. G. Mrqueza / The Constitution of the Narrative Identity in the Novels Maurs Last Sight by Salman Rushdie and One Hundred Years of Solitude by G. G. Mrquez

  10:4511:00 BORIS POSTNIKOV (Hrvatska/Croatia): Otii odavde: tranzi-cijski identiteti, popularna kultura i postjugoslavenski roman / To Leave this Place: Identities in Transition, Popular Culture and the Post-Yugoslav Novel

  11:0011:30 Rasprava / Discussion

  11:3011:45 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: SEAD ALI

  11:4512:00 LIVIA PAVLETI (Hrvatska/Croatia): Fluidnost kulturnog iden-titeta / Fluidity of Cultural Identity

  12:0012:15 SAA MILI (Srbija/Serbia): Pregovaranje i identitet idealnog gledatelja na filmu / Negotiation and Identity of the Ideal Viewer in Film

  12:1512:30 MAJA URI (Crna Gora/Montenegro): Fotografija u funkciji kreiranja kulturnog identiteta Crne Dore od 1840. do 1950. godine / The Func-tion of Photography as a Creator of the Cultural Identity of Montenegro from 1840 to 1950

  12:3013:00 Rasprava / Discussion

  13:00 Ruak / Lunch

  14:00 Obilazak grada Cresa uz struno vodstvo / A sightseeing tour of the City of Cres with professional guide

 • 28

  Sekcija A (engleski) ::: Section A (English)

  Predsjedava / Chairperson: TOMISLAV PETKOVI

  16:0016:15 MARKO URI (Slovenia/Slovenija): Personal Identity and the Question of Afterlife / Osobni identitet i pitanje posmrtnog ivota

  16:1516:30 IVAN ANDRIJANI (Croatia/Hrvatska): Controversy over Conti-nuity of the Self and the Problem of Personal Identity in Indian Philosophy / Prijepor o kontinuitetu sopstva i problem osobnoga identiteta u indijskoj filo-zofiji

  16:3016:45 HELENA MOTOH (Slovenia/Slovenija): Mr. Kong and Mr. De-mocracy The Issue of Chineseness in the Concept of Confucian Democracy / Gosp. Kong i gosp. Demokracija pitanje kineskosti u konceptu konfucijanske demokracije

  16:4517:00 ALEXANDRA BAIN (Canada/Kanada): Food and Islamic Iden-tity / Hrana i islamski identitet

  17:0017:30 Rasprava / Discussion

  17:3017:45 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: BORIS GUNJEVI

  17:4518:00 MARCEL V. MCELARU (Croatia/Hrvatska): The Politics of Ancient Hebrew Literature: Writing and Identity Rhetorics in Post-Exilic Judaism / Politika drevne hebrejske literature: pisanje i retorika identiteta u judaizmu nakon Egzodusa

  18:0018:15 MARTIN ALONSO (Spain/panjolska): Identity as a Rhetori-cal Device / Identitet kao retorika figura

  18:1518:30 ESTELLA PETRI-BAJLO (Croatia/Hrvatska): Literature and Identity / Knjievnost i identitet

  18:3018:45 ANGELINA MILOSAVLJEVI-AULT (Serbia/Srbija): An Iden-tity in Peril / Identitet u opasnosti

  18:4519:15 Rasprava / Discussion

 • 29

  Sekcija B (engleski) ::: Section B (English)

  Predsjedava / Chairperson: ANGELINA MILOSAVLJEVI-AULT

  16:0016:15 SLAANA MITROVI (Slovenia/Slovenija): The Identity of an Art Work / Identitet umjetnikog djela

  16:1516:30 GIZELA HORVATH (Romania/Rumunjska): Whose Shoes? Identity in Works of Art / ije cipele? Identitet u umjetnikim djelima

  16:3016:45 LEONIDA KOVA (Croatia/Hrvatska): The Reality of Fiction: Ivan Faktor and Fritz Lang / Stvarnost fikcije: Ivan Faktor i Fritz Lang

  16:4517:00 SEAD ALI (Croatia/Hrvatska): Violence and Identity / Nasilje i identitet

  17:0017:30 Rasprava / Discussion

  17:3017:45 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: RAUL RAUNI

  17:4518:00 NIKOLA SKLEDAR (Hrvatska/Croatia): Kulturni identitet u procesu globalizacije / Cultural Identity in the Process of Globalisation

  18:0018:15 NEDILJKO MATI (Hrvatska/Croatia): Identitet u potroakom drutvu / Identity in Consumer Society

  18:1518:30 ALPAR LOONC (Srbija/Serbia): Identitetski obrasci: predstav-ljaju li oni apoteozu kapitalistikog poretka? / Identity-Patterns: Are They Apotheosis of Capitalist Order?

  18:3018:45 KAREL TURZA (Srbija/Serbia): Legitimacija identiteta u kas-noj/refleksivnoj modernosti / Legitimization of Identity in Late/Reflexive Mo-dernity

  18:4519:15 Rasprava / Discussion

 • 30

  Sekcija C (hrvatski) ::: Section C (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: IRIS TIAC

  16:0016:15 ALEKSANDRA GOLUBOVI (Hrvatska/Croatia): Vjerski iden-titet pred izazovima suvremenog doba / Religious Identity Against the Chal-lenges of Modern Times

  16:1516:30 TOMISLAV KRZNAR (Hrvatska/Croatia): Kranstvo de-struktor identiteta? Misao Miguela de Unamuna / Christianity Destructor of Identity? Thinking of Miguel de Unamuno

  16:3016:45 BORIS GUNJEVI (Hrvatska/Croatia): Ispovijesti i interven-cije militantnog istraivaa / Confessions and Interventions of Militant Rese-archer

  16:4517:00 MATKO METROVI (Hrvatska/Croatia): Neizvjesnost poj-ma. Povijesni i/ili politiki identitet mnotva / Uncertainty of the Notion. Hi-storical and/or Political Identity of Multitude

  17:0017:30 Rasprava / Discussion

  17:3017:45 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: HAJRUDIN HROMADI

  17:4518:00 ASIM MUJKI (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzego-vina): Ontologija po-stavljanja i mobilizacija etno-nacionalnog identiteta u post-jugoslavenskim zemljama / Ontology of Framing and Mobilization of an Ethno-National Identity in Post-Yugoslav Countries

  18:0018:15 ZLATAN DELI (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovi-na): Uloga entiteta i kolektivnih identiteta u manipulaciji ljudima u postdayton-skoj Bosni i Hercegovini / The Role of Entities and Collective Identities in Manipulation of People in Postdayton Bosnia and Herzegovina

  18:1518:30 LUKA BOGDANI (Hrvatska/Croatia): Nacionalni identitet i teritorij / National Identity and Land

  18:3018:45 SNJEAN HASNA (Hrvatska/Croatia): Jamesonova Italija / Jamesons Italy

  18:4519:15 Rasprava / Discussion

 • 31

  Sekcija D (hrvatski) ::: Section D (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: IRIL OH

  16:0016:15 RAJKA VRLJUGA (Hrvatska/Croatia): Dualizam / Dualism

  16:1516:30 FULVIO URAN (Hrvatska/Croatia): Sumrak osobnog identi-teta u suvremenom tehnikom razdoblju / Decline of Personal Identity in the Modern Technical Age

  16:3016:45 KREIMIR CEROVAC (Hrvatska/Croatia): Znanost i religija u krizi identiteta / Science and Religion in Identity Crisis

  16:4517:00 IMO OKEVI (Hrvatska/Croatia): Identitet i pluralni mo-nokulturalizam / Identity and Plural Monoculturalism

  17:0017:30 Rasprava / Discussion

  19:30 Veera / Dinner

  UTORAK, 21. rujna 2010. / TUESDAY, September 21, 2010

  PLENARNA PREDAVANJA ::: PLENARY LECTURES Sekcija A (engleski) ::: Section A (English)

  Predsjedava / Chairperson: MISLAV KUKO

  9:009:30 ZAGORKA GOLUBOVI (Serbia/Srbija): An Anthropological Conceptualization of Identity Problem / Antropoloka konceptualizacija po-jma identiteta

  9:3010:00 MARINA CALLONI (Italy/Italija): Does a European Identity Exist? / Postoji li europski identitet?

  10:0010:15 Pauza / Break

 • 32

  Sekcija A (engleski & njemaki) ::: Section A (English & German)

  Predsjedava / Chairperson: MARINA CALLONI

  10:1510:30 BLA MESTER (Hungary/Maarska): From the Best State to the Possible One Origins of the Modern Political Community / Od najbolje drave do one mogue ishodita moderne politike zajednice

  10:3010:45 MISLAV KUKO (Croatia/Hrvatska): Collective Identities in the Age of Globalization / Kolektivni identiteti u doba globalizacije

  10:4511:00 NOLLE BURGI (France/Francuska): Modern Social Poli-cies, Wounded Identities: A Political Dilemma for Europe / Moderne soci-jalne politike, ranjeni identiteti: politika dilema za Europu

  11:0011:15 STANKO GERJOLJ (Slovenia/Slovenija): Education for the Creation of Personal and Collective (National) Identity after the Fall of the Berlin Wall / Odgoj za stvaranje osobnoga i kolektivnog (nacionalnog) ident-iteta nakon pada Berlinskog zida

  11:1511:45 Rasprava / Discussion

  11:4512:00 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: NICOLAO MERKER

  12:0012:15 PAVO BARII (Kroatien/Hrvatska): Identitt und Pluriper-spektivismus der Wahrheit bei Hegel / Identitet i pluriperspektivizam istine u Hegela

  12:1512:30 GOTTFRIED KENZLEN (Deutschland/Njemaka): Kulturel-les Gedchtnis als Vergegenwrtigung kultureller Identitt / Kulturno pamenje kao posadanjenje kulturnog identiteta

  12:3012:45 NENAD MALOVI (Kroatien/Hrvatska): Missbrauch religi-ser Symbolik fr die Bildung politischer Identitt / Zloporaba religijske sim-bolike u stvaranju politikog identiteta

  12:4513:00 STJEPAN RADI (Kroatien/Hrvatska): Ist mein Ich auf die bio-mentalen Prozesse zurckzufhren? / Je li moj ja svediv na bio-men-talne procese?

  13:0013:30 Rasprava / Discussion

 • 33

  Sekcija B (engleski) ::: Section B (English)

  Predsjedava / Chairperson: MARCEL V. MCELARU

  10:1510:30 MICHAEL GEORGE (Canada/Kanada): Identity, Imagination and Ethics / Identitet, imaginacija i etika

  10:3010:45 VOJKO STRAHOVNIK (Slovenia/Slovenija): Identity, Char-acter and Ethics / Identitet, karakter i etika

  10:4511:00 BOJAN ALEC (Slovenia/Slovenija): On Not Knowing Who We Are, Faith and Possibilities of Ethical Relationships / O neznanju tko smo, vjeri i mogunostima etikih veza

  11:0011:15 DAFNE VIDANEC (Croatia/Hrvatska): Revealing Moral Di-mension of Identity: Charles Taylor on Identity and the Good / (Raz)otkrivajui moralnu dimenziju identiteta: Charles Taylor o identitetu i dobru

  11:1511:45 Rasprava / Discussion

  11:4512:00 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: MICHAEL GEORGE

  12:0012:15 NIKOLA PETKOVI (Croatia/Hrvatska): What We Talk About When We Talk About Identities / O emu govorimo kada govorimo o identite-tima

  12:1512:30 IVA URI (Croatia/Hrvatska): Narrative Construction of Iden-tity / Narativna konstrukcija identiteta

  12:3012:45 JANEZ VODIAR (Slovenia/Slovenija): Narrative as a Means of Creating an Identity for Ourselves and Others / Narativ kao sredstvo stvara-nja identiteta za nas i druge

  12:4513:00 DUNJA MATI (Croatia/Hrvatska): Identity, Identification and the Politics of Representation / Identitet, identifikacija i politike predstavljanja

  13:0013:30 Rasprava / Discussion

 • 34

  Sekcija C (hrvatski) ::: Section C (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: HRVOJE JURI

  10:1510:30 MIODRAG KAPETANOVI (Srbija/Serbia): Suvremeni pri-stup pojmu identiteta u logici / A Modern Treatment of the Concept of Identity in Logic

  10:3010:45 BORIS KOZJAK (Hrvatska/Croatia): Kockanje i identitet / Gambling and Identity

  10:4511:00 SANDRA RADENOVI (Srbija/Serbia): Identitet(i) i (kritika) kultura sjeanja bioetiki aspekti / Identity/ies and (Critical) Memory Cultu-re Bioethical Aspects

  11:0011:15 NUSRET ISANOVI (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herze-govina): Identitet i posthumani ovjek / Identity and Posthuman Man

  11:1511:45 Rasprava / Discussion

  11:4512:00 Pauza / Break

  Predsjedava / Chairperson: DIVNA VUKSANOVI

  12:0012:15 DRAGAN ALOVI (Srbija/Serbia): Identitet u vremenu cy-ber-svjetova / The Identity in the Time of Cyber-Worlds

  12:1512:30 IVANA GREGURIC (Hrvatska/Croatia): Identitet u doba teh-niki kiborgiziranog ovjeka / Identity in the Era of Technically Cyborgised Human

  12:3012:45 VLATKO ILI (Srbija/Serbia): Tijela na tritu. O radikalnim strategijama hibridizacije / Bodies on the Market. On Radical Strategies of Hybridization

  12:4513:00 KATARINA PEOVI VUKOVI (Hrvatska/Croatia): Robot, kiborg, avatar / Robot, Cyborg, Avatar

  13:0013:30 Rasprava / Discussion

 • 35

  Sekcija D (hrvatski) ::: Section D (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: DRAGAN ALOVI

  10:1510:30 DIVNA VUKSANOVI (Srbija/Serbia): Estetika neidentinog, pluralizam kultura i nova medijska osjeajnost / Aesthetics of Non Identical, Pluralism of Cultures, and New Sensibility of Media

  10:3010:45 MARKO M. OREVI (Srbija/Serbia): Virtualni identitet u stvarnom svijetu nestvarnih mogunosti i medijsko-tehnicistikih opsjena / Virtual Identity in the Real World of Unreal Possibilities and the Most Deve-loped Media Illusions

  10:4511:00 JERKO VALKOVI (Hrvatska/Croatia): Utjecaj mass medija na oblikovanje identiteta i drutvenih odnosa / Mass Medias Influence on For-mation of Identity and Social Relations

  11:0011:15 HAJRUDIN HROMADI (Hrvatska/Croatia): Uloga medija u konstrukciji (nacionalnog) identiteta / The Role of the Media in Construction of (National) Identity

  11:1511:45 Rasprava / Discussion

  13:30 Ruak / Lunch

  14:00 Sastanak Organizacijskog odbora Dana Frane Petria / Meeting of the Organization Committee of the Days of Frane Petri

  16:00 Izlet / Excursion

  20:00 Veera / Dinner

  21:00 Predstavljanje knjiga / Book presentation

  Predstavljanje zbornika ovjek i kultura, ur. Nikola Skledar, Ivana Za-gorac, Hrvatsko filozofsko drutvo, Zagreb 2010. /Presentation of Book of essays ovjek i kultura (Man and Culture), edited by Nikola Skledar, Ivana Zagorac, Hrvatsko filozofsko dru-tvo, Zagreb 2010

  Predstavlja / Presenter: Nikola Skledar

 • 36

  Predstavljanje zbornika Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feministikoj epistemologiji, ur. Ankica akardi, Centar za enske studije, Hrvatsko filozofsko drutvo, Zagreb 2010. /Presentation of Book of essays Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feministikoj epistemologiji (Edges Becoming Privileged. In-terventions and Contributions to the Feminist Epistemology), edited by Ankica akardi, Centar za enske studije, Hrvatsko filozofsko drutvo, Zagreb 2010

  Predstavljai / Presenters: Hrvoje Juri, Ankica akardi

  Predstavljanje zbornika Kultura, Drugi, ene, ur. Jasenka Kodrnja, Svenka Savi, Svetlana Slapak, Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu, Hrvatsko filozofsko drutvo, Plejada, Zagreb 2010. /Presentation of Book of essays Kultura, Drugi, ene (Culture, Others, Women), edited by Jasenka Kodrnja, Svenka Savi, Svetlana Slapak, Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu, Hrvatsko filozofsko drutvo, Plejada, Zagreb 2010

  Predstavlja / Presenter: Ana Maskalan

  Predstavljanje zbornika Filozofija i suvremenost, ur. Lino Veljak, Fi-lozofski fakultet, Zagreb 2010. /Presentation of Book of essays Filozofija i suvremenost (Philosophy and Contemporaneity), edited by Lino Veljak, Filozofski fakultet, Zagreb 2010

  Predstavlja / Presenter: eljko Pavi

  Predstavljanje knjige Nikole Petkovia Identitet i granica. Hibrid-nost i jezik, kultura i graanstvo 21. stoljea, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2010. /Presentation of book by Nikola Petkovi Identitet i granica. Hibrid-nost i jezik, kultura i graanstvo 21. stoljea (Identity and Borderline. Hybridity and Language, Culture, and Citizenship of 21st Century), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2010

  Predstavlja / Presenter: Biljana Kai

  Predstavljanje knjige Ivana Devia Filozofija povijesti i kulture Nikolaja A. Berdjajeva, Glas Koncila, Zagreb 2010. /

 • 37

  Presentation of book by Ivan Devi Filozofija povijesti i kulture Nikolaja A. Berdjajeva (Nikolai A. Berdjajevs Philosophy of History and Culture), Glas Koncila, Zagreb 2010

  Predstavljai / Presenters: Borislav Dadi, Iris Tiac

  Predstavljanje zbornika Vjeno u vremenu. U ast Ivana Devia, Kranska sadanjost, Zagreb 2010. / Presentation of Book of Essays Vjeno u vremenu. U ast Ivana Devia (Eternity in Time. In Honor of Ivan Devi), Kranska sadanjost, Zagreb 2010

  Predstavljai / Presenters: Aleksandra Golubovi, Lino Veljak

  SRIJEDA, 22. rujna 2010. / WEDNESDAY, September 22, 2010

  Sekcija A (engleski & hrvatski) ::: Section A (English & Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: SANDRA RADENOVI

  9:009:15 NUNZIO ALLOCCA (Italy/Italija): Body and Identity of Self: The Invention of Consciousness and the Problem of Animal Minds in Descartes and Locke / Tijelo i osobni identitet: otkrie svijesti i problem ivotinjskoga uma kod Descartesa i Lockea

  9:159:30 HRVOJE JURI (Croatia/Hrvatska): Human Identity as a Cultural and Biological Construction / Ljudski identitet kao kulturna i bioloka kon-strukcija

  9:309:45 BILJANA STOJKOVI (Serbia/Srbija): Biology and Society: Use and Abuse of the Evolutionary Theory / Biologija i drutvo: upotreba i zloupotreba teorije evolucije

  9:4510:00 SREKO GAJOVI (Croatia/Hrvatska): Neurogenesis in the Adult Human Brain and Questions of Identity / Stvaranje novih ivanih stani-ca u mozgu odraslog ovjeka i pitanje osobnog identiteta

  10:0010:30 Rasprava / Discussion

  10:3010:45 Pauza /Break

 • 38

  Predsjedava / Chairperson: DAA DUHAEK

  10:4511:00 ANA MASKALAN, MIRJANA ADAMOVI (Hrvatska/Croatia): Identitet i tijelo / Identity and the Body

  11:0011:15 ADRIANA ZAHARIJEVI (Srbije/Serbia): Jesu li guvernante bile ene? O identitetu ene / Had Governesses Been Women? On Womans Identity

  11:1511:30 MILENA KARAPETROVI (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina): U sjeni avatara o (re)konstrukciji enskog identiteta / Shad-owed by Avatar About (Re)Construction of the Female Identity

  11:3012:00 Rasprava / Discussion

  12:0012:15 Pauza / Break

  Sekcija B (hrvatski & engleski) ::: Section B (Croatian & English)

  Predsjedava / Chairperson: ANKICA AKARDI

  9:009:15 ENIS ZEBI (Hrvatska/Croatia): Mogunost liberalnog identiteta u totalitarnom sustavu / Is It Possible to Preserve Liberal Identity in Authori-tarian System?

  9:159:30 RAUL RAUNI (Hrvatska/Croatia): Politika identiteta i demokrat-ska pravednost / Politics of Identity and Democratic Fairness

  9:309:45 JOSIP BERDICA (Hrvatska/Croatia): Uloga religijskog identiteta u drutvu razlonog pluralizma / The Role of Religious Identity in the Society of Reasonable Pluralism

  9:4510:00 ELJKO SENKOVI (Hrvatska/Croatia): Pluralizam i identitet kod Michela Foucaulta / Michael Foucaults Pluralism and Identity

  10:0010:30 Rasprava / Discussion

  10:3010:45 Pauza /Break

 • 39

  Predsjedava / Chairperson: ATTILA PAT

  10:4511:00 ERIKA PRIJATELJ (Slovenia/Slovenija): Identities of Human Self / Identiteti ovjekova sebstva

  11:0011:15 MARJAN IMENC (Slovenia/Slovenija): Personal Identity and Teaching Philosophy / Osobni identitet i nastava filozofije

  11:1511:30 ROZLIA KLRA BAK (Romania/Rumunjska): Building Organizational Identities through Discoursive Practices / Izgraivanje organiza-cijskog identiteta kroz diskurzivne prakse

  11:3012:00 Rasprava / Discussion

  12:0012:15 Pauza / Break

  Sekcija C (hrvatski) ::: Section C (Croatian)

  Predsjedava / Chairperson: ALEKSANDRA GOLUBOVI

  9:009:15 BORISLAV DADI (Hrvatska/Croatia): Metafizike osnove identiteta ljudske osobe / Metaphysical Foundations of the Identity of a Hu-man Person

  9:159:30 MARKO VUETI (Hrvatska/Croatia): Identitet osobe i sloboda / Identity of Person and Freedom

  9:309:45 IRIL OH (Hrvatska/Kroatien): Identitet u bezdanu razdijeljenos-ti i nezasitnosti / Die durch Zerteilung und Unersttlichkeit der menschlichen Seele zerklftete Identitt

  9:4510:00 NIKOLA VRANJE (Hrvatska/Croatia): Identitet i djelovanje / Identity and Action

  10:0010:30 Rasprava / Discussion

  10:3010:45 Pauza /Break

  Predsjedava / Chairperson: BORISLAV DADI

  10:4511:00 IVO DINI (Hrvatska/Kroatien): ovjek kao animal symboli-cum / Mensch als animal symbolicum

 • 40

  11:0011:15 MLADEN PLANINC (Hrvatska/Kroatien): Identifikacija subjek-ta i fenomen nasilja / Identifikation des Subjekts und das Phnomen der Ge-walt

  11:1511:30 IRIS TIAC (Hrvatska/Kroatien): Doprinos Edith Stein suvre-menim raspravama o personalnom identitetu / Steins Beitrag zu heutigen De-batten zur personalen Identitt

  11:3012:00 Rasprava / Discussion

  12:0012:15 Pauza / Break

  PLENARNA PREDAVANJA ::: PLENARY LECTURES Sekcija A (njemaki & engleski) ::: Section A (German & English)

  Predsjedava / Chairperson: LINO VELJAK

  12:1512:45 NICOLAO MERKER (Italien/Italija): Was ist denn das Volk? Ein Beitrag zur Begriffsanalytik / to je to narod? Prilog analizi pojma

  12:4513:15 MARIEME HLIE LUCAS (Algeria & France / Alir & Francus-ka): Under Culture Arrest: Identity Politics and the Struggle for Secularism of Women of Migrant Muslim Descent in France / U kulturnom zatoenitvu: politike identiteta i borba za sekularizam ena migrantskog muslimanskog porijekla u Francuskoj

  13:1513:30 Zavrna rasprava i zatvaranje simpozija / Closing discussion and closing of the Symposium

  13:30 Ruak / Lunch

  15:00 Polazak organiziranog autobusa za Zagreb / Departure of organized bus to Zagreb

 • 41

  17. simpozijPETRI I RENESANSNE

  FILOZOFSKE TRADICIJE

  17th SymposiumPETRI AND RENAISSANCE

  PHILOSOPHICAL TRADITIONS

  SRIJEDA, 22. rujna 2010. / WEDNESDAY, September 22, 2010

  Dolazak i smjetaj sudionika u hotel Kimen u Cresu / Arrival and accommoda-tion of participants at Kimen Hotel, Cres

  19:30 Veera / Dinner

  ETVRTAK, 23. rujna 2010. / THURSDAY, September 23, 2010

  9:009:30 Otvaranje skupa i pozdravne rijei / Opening ceremony and greetings

  Predsjedavaju / Chairpersons: IVICA MARTINOVI & BRUNO URKO

  9:3010:15 Uvodno predavanje / Introductory lecture

  ELISABETH VON ERDMANN, Das Telos der Geschichte. Die Typologie als Denkform bei Franciscus Patricius / Telos povijesti. Tipologija kao forma mi-ljenja kod Frane Petria

  10:1510:30 Rasprava / Discussion

  10:3010:45 Odmor / Break

 • 42

  10:4511:15 Renesansna alkemija / Renaissance alchemy

  Predsjedava / Chairperson: ERNA BANI-PAJNI

  IGOR KAMPERLE (Ljubljana), Iconografia alchemica nel Rinascimento. Un esempio: Rosarium philosophorum / Alkemijska ikonografija u doba Re-nesanse. Primjer: Rosarium philosophorum

  SNJEANA PAUEK-BADAR (Zagreb), Uloga duhovne komponente u alkemijskoj pretvorbi kod Giulija Camilla Delminija i Danijela Istranina / The role of spiritual component in alchemical transmutation with Giulio Camillo Delminio and Daniel of Istria

  11:1511:30 Rasprava / Discussion

  11:3011:45 Odmor / Break

  11:4512:15 Hrvatski filozofi i znanstvenici u digitalnom svijetu / Croatian philosophers and scientists in digital world

  Predsjedava / Chairperson: DAVOR BALI

  BRUNO URKO (Zagreb), Prisutnost originalnih djela hrvatskih renesansnih filozofa u digitalnom svijetu / The presence of the original works of Croatian Renaissance philosophers in the digital world

  ANKICA VALENTA (Zagreb), Mjesto Frane Petria meu hrvatskim velika-nima od Hermana Dalmatina do Ruera Bokovia temeljem pretraivanja bibliografskih baza podataka / The position of Frane Petri amongst foremost Croatian scientists according to bibliographical databases: from Hermannus of Dalmatia to Ruer Bokovi

  12:1513:00 Radionica / Workshop

  13:00 Ruak / Lunch

  16:00 Razgledavanje grada Cresa / Sightseeing tour of the City of Cres Struno vodstvo / Professional tour guide

 • 43

  19:00 Predstavljanje knjige / Book presentation

  Franciscus Patricius / Frane Petri, Discussionum peripateticarum tomus ter-tius / Peripatetike rasprave: svezak trei, uredile / edited by Mihaela Girardi-Karulin & Olga Peri (Zagreb: Institut za filozofiju, 2009)

  Sudjeluju / Participants: Erna Bani-Pajni, Ivica Martinovi, Olga Peri, Mi-haela Girardi-Karulin

  20:00 Veera / Dinner

  PETAK, 24. rujna 2010. / FRIDAY, September 24, 2010

  9:009:45 Hrvatska sastavnica renesansne filozofije / Croatian component of the Renaissance philosophy

  Predsjedava / Chairperson: HEDA FESTINI

  DAVOR BALI (Osijek), Maruliev odnos prema filozofima u Instituciji / Marulis attitute towards philosophers in De institutione bene vivendi per ex-empla sanctorum

  VANJA FLEGAR (Zagreb), Alkemijsko-ijatrokemijska gledita u prepisci An-drije Dudia od 1568. do 1573. godine / Alchemical and iatrochemical topics in Andrija Dudis correspondence dated between 1568 and 1573

  IVANA SKUHALA KARASMAN (Zagreb), Dva renesansna razumijevanja astrologije Federik Grisogono i Juraj Dubrovanin / Two Renaissance under-standings of astrology: Federik Grisogono and Juraj Dubrovanin

  9:4510:00 Rasprava / Discussion

  10:0010:15 Odmor / Break

  10:1510:45 Iz riznice Petrievih Discussiones peripateticae / From the treasure of Petris Discussiones peripateticae

  Predsjedava / Chairperson: SNJEANA PAUEK-BADAR

  MIHAELA GIRARDI-KARULIN (Zagreb), Petrieva borba s metodama / Petris struggle with methods

 • 44

  IVICA MARTINOVI (Zagreb), Petrievi prigovori Aristotelovu razumije-vanju beskonanine / Petris objections to Aristotles understanding of the infinite

  10:45-11:00 Rasprava / Discussion

  11:0011:15 Odmor / Break

  11:1511:45 Prilozi Petrievoj biografiji / Contributions to Petris biography

  Predsjedava / Chairperson: IGOR KAMPERLE

  PERSIDA LAZAREVI DI GIACOMO (Pescara), Petrievi talijanski para-tekstovi / Petris Italian paratexts

  KREIMIR VRLJAK (Zagreb), Ope i posebno u odnosima Frane Petria i Ippolita Aldobrandinija / pape Klementa VIII. / Universal and particular in the relations between Frane Petri and cardinal Ippolito Aldobrandini/Pope Cle-ment VIII

  11:4512:00 Rasprava / Discussion

  13:00 Ruak / Lunch

  20:00 Veera / Dinner

  SUBOTA, 25. rujna 2010. / SATURDAY, September 25, 2010

  9:009:30 Interpretacije renesansnih filozofa / Interpretations of Renaissance philosophers

  Predsjedava / Chairperson: MIHAELA GIRARDI-KARULIN

  LUKA BORI (Zagreb), Leibnizov Uvod u Nizolijevu knjigu De veris principiis / Leibnizs Introduction to Nizolios De veris principiis

  FULVIO URAN (Pula), Letica di Giordano Bruno / Etika Giordana Bruna

  9:309:45 Rasprava / Discussion

  9:4510:00 Odmor / Break

 • 45

  10:0011:00 Petri i filozofija / Petri and philosophy

  Predsjedava / Chairperson: FULVIO URAN

  STJEPAN POLJARI (Zagreb), Fiore di virt kao izvor prvog Petrieva susreta s filozofijom / Fiore di virt as source of Petris first contact with philosophy

  ESTELLA PETRI-BAJLO (Zadar), G. Pomata, A. Grafton and E. Breisach on Petris place in historiography / G. Pomata, A. Grafton i E. Breisach o Petrievu mjestu u historiografiji

  HEDA FESTINI (Rijeka), Frane Petri i Acastos, nastavak drugi / Frane Petri e Acastos, la continuazione seconda

  IVAN KAPEC (Zagreb), Mjesto i znaenje treeg fragmenta kaldejskih pro-rotava u Petrievoj Novoj sveopoj filozofiji / The context and meaning of the third fragment of Oracula Chaldaica in Petris Nova de universis philo-sophia

  11:0011:15 Rasprava / Discussion

  11:1511:30 Odmor / Break

  11:3012:00 Zakljuno predavanje / Closing lecture

  Predsjedava / Chairperson: ELISABETH VON ERDMANN

  ERNA BANI-PAJNI (Zagreb), Petriev govor o govoru / Petris discourse on language

  12:0013:00 Zavrna rasprava i zatvaranje skupa / Closing discussion and closing of the Symposium

  Predsjedavaju / Chairpersons: IVICA MARTINOVI & BRUNO URKO

  14:00 Ruak / Lunch

  Odlazak sudionika / Departure of participants