15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  1/39

  FARMAKOLOGIJAKARDIOVASKULARNOG

  SUSTAVA

  Prof. dr. sc. Frane Boi

  Zavod za farmakologiju & toksikologijuVeterinarskog fakulteta Sveu ilita u Zagrebu

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  2/39

  Hipertenzijaantihipertenzivi

  antiadrenergicidiureticihidralazinACE inhibitori

  Poremetnje regionalno

  krvotokakoronarnivazodilatatori

  organski nitratiCa++-antagonisti

  Bolesti srca i skupine lijekova

  Insuficijencija srcastimulatori srca

  adrenergijski agonistikardiotoni ni glikozidiinhibitori fosfodiesteraze

  Aritmijeantiaritmici

  stabilizatori st. membrane-blokatorilijekovi koji produujutrajanje akc. potencijalaCa++-antagonisti

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  3/39

  STIMULATORI SRCA

  1. Adrenergijski agonisti

  adrenalinizoprenalin

  dopamindobutamin

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  4/39

  STIMULATORI SRCA

  Adrenalin

  simpatomimetik

  adrenalin hidroklorids.c., i.m., i.v., intrakardijalnoagonist - i -adrenoceptora

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  5/39

  STIMULATORI SRCA

  Adrenalin

  uzrokuje vazokonstrikciju

  u koi, sluznicama iunutranjim organimadilatira krvne ile skeletnih mii adilatira koronarne krvne ile poja ava snagu kontrakcije miokarda

  pove ava frekvenciju sr anog rada

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  6/39

  STIMULATORI SRCA

  Adrenalin

  nakon i.v. primjene djeluje trenutno

  djelovanje traje kratko (nekoliko minuta)nakon s.c. primjene po me djelovati za 5-10 mindjelovanje traje 30-60 min

  vazokonstrikcija

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  7/39

  STIMULATORI SRCA

  Adrenalin

  Dodatne indikacije:

  alergijske reakcijelokalni hemostatik

  zajedno s injekcijskim oblicimalokalnih anestetika

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  8/39

  STIMULATORI SRCA

  Nuzdjelovanje adrenalinaanksioznosttremor

  uzbu enost povra anje

  hipertenzijasr ane aritmijenekroza na mjestu aplikacije

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  9/39

  STIMULATORI SRCA

  Kontraindikacije adrenalinagraviditet

  Adrenalin prolazi placentui uzrokuje kontrakcije glatkih mii a maternice !!!

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  10/39

  STIMULATORI SRCA

  Izoprenalin (izopropilnoradrenalin )

  sintetski katekolaminselektivni agonist-adrenoceptorarelaksira glatke mii euzrokuje vazodilataciju

  i ev. hipotenziju poti e rad srca

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  11/39

  STIMULATORI SRCA

  Izoprenalin

  Indikacije: bradikardijasr ani blok

  Na in primjene:i.v. (u oblikuinfuzije)

  opseno se metabolizira u jetriprije no to se resorbirau sistemni krvotok(NE! p er os )

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  12/39

  STIMULATORI SRCA

  2. Sr ani glikozidinajstariji stimulatori srcasteroidna strukturakratki e erni lancivrlo stabilne molekule

  DigoksinDigitoksin

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  13/39

  STIMULATORI SRCA

  Farmakokinetika sr anih glikozida

  dobra resorpcija iz probavila bioloka raspoloivost digoksina 40-90%

  i.v. ravnomjerna raspodjela u organizmu posebno se koncentriraju u:

  srcu bubrezima jetri

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  14/39

  STIMULATORI SRCA

  Farmakokinetika sr anih glikozida

  Kardiotonici se razgra uju u buragu pa se preiva ima primjenjuju isklju ivo i.v.

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  15/39

  STIMULATORI SRCA

  Farmakokinetika sr anih glikozida t/2 digoksina: 1,6 dana t/2 digitoksina 1 dan digoksin se izlu uje u mokra i

  nepromijenjen digitoksin se izlu uje uglavnom putem u i

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  16/39

  STIMULATORI SRCA

  inhibiraju Na/K ATP-azu posljedi no se smanjuje izbacivanje Na+ iz stanice time se pove ava con. Ca++u stanici kona ni iskod: pozitivno inotropno djelovanje

  Mehanizam djelovanja sr anih glikozida

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  17/39

  STIMULATORI SRCA

  Ca ++ potencira toksi nost kardiotonika !!!

  kontraindicirano je istodobno primjenjivatikardiotonike i Ca ++

  gubitak K + poti e aritmije istodobna primjena kardiotonika i diuretika

  ima za posljedicu hipokaliemiju

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  18/39

  STIMULATORI SRCA

  Imati na umu: mala terapijska irina

  velike individualne razlike u reakciji na glikozide produeno vrijeme eliminacije vanost doziranja:

  zapo inje se preporu enim dozamanastavlja se s obzirom na postignuti u inak

  doza optere enja (frakcionirano tijekom dan-dva)doza odravanja

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  19/39

  ANTIARITMICI

  Djeluju na:

  automatizam

  brzinu provo enja podraajau provodnom sustavurefrakterni period srca

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  20/39

  ANTIARITMICI1.Stabilizatori stani ne membrane:

  - ko e Na+ kanale -

  kinidin(antimalarik) prokainamidlidokainfenitoin(antiepileptik)

  2. -blokatori:

  - usporavaju spontanu dijastolnu depolarizaciju- usporavaju atrio-ventrikularnu provodljivost -

  propranolol(neselektivni-blokator)atenolol(selektivni1-blokator)

  lokalni anestetici

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  21/39

  ANTIARITMICI -blokatori:

  1-adrenoceptori u srcu

  2-adrenoceptori u bronhima i jetrineselektivni-blokatori:oprez kod alergijske opstrukcije bronha jer uzrokuju bronhokonstrikciju(pogoranje bolesti)

  oprez kod terapije aritmija pasa sdijabetesom jer smanjuju glikogenolizu(oteavaju uspostavljanje glikemije)

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  22/39

  ANTIARITMICI

  3.Antagonisti Ca ++:

  - koe akcijski potencijal uatrio-ventrikularnom voru -

  verapamil

  nifedipindiltiazem

  primjenjuju se per os

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  23/39

  Verapamil sintetski derivat papaverina

  ANTIARITMICI

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  24/39

  U inci verapamila: djeluje negativno inotropno

  (smanjuje kontraktilnost miokarda) dilatira koronarne & periferne krvne ile

  djeluje na supraventrikularne aritmije

  ANTIARITMICI

  Nusu inci verapamila: bradikardijahipotenzijasr ani blok

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  25/39

  Rijetko se primjenjuju u vet. med. Antiadrenergici

  rezerpin, prazosin,-blokatori Diuretici

  Vazodilatatorihidralazin

  ACE inhibitorikaptopril, enalapril

  ANTIHIPERTENZIVI

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  26/39

  Antiadrenergik Rezerpin...

  alkaloid iz grmolikih biljaka iz roda Rauwolfia.

  ko i transportne bjelan evineko i pohranu NA

  djeluje antihipertenzivnoIndijci: lije enje mentalnih poreme aja inesanice

  ANTIHIPERTENZIVI

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  27/39

  Antiadrenergik RezerpinProfilaksa rupture aorte doma ih purana ...

  1959. u Americi odrana konferencija o uporabi koddoma ih ivotinja i ptica s ciljem poboljanjanjihovih proizvodnih svojstava

  doma i purani: fizioloka hipertenzija; skloni razvojuaneurizme aorte uginu e (ogromna ekonomska

  teta)ali... rezerpin djeluje i na ostale neurotransmitore teulazi u SS i uzrokuje depresiju

  povu en iz klini ke uporabe

  ANTIHIPERTENZIVI

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  28/39

  Diuretici

  Poti

  u izlu

  ivanje Na+

  & vodesmanjeno zadravanje vode u k.. i tkivimaantiedematozno djelovanje

  smanjen venski tlak Nuzdjelovanje

  gubitak K +

  poreme

  aj sr

  anog ritmaspironolakton diuretik koji tedi K +nadoknada K +

  ANTIHIPERTENZIVI

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  29/39

  DiureticiANTIHIPERTENZIVI

  Nije ih uputno primjeniti samostalno

  Kod insuficijencije srca diuretici se u pravilu primjenjuju u kombinaciji s ACE(engl. angiotensin converting enzyme)inhibitorima

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  30/39

  Aldosteron Spironolakton(sintetski antagonist)

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  31/39

  ACE - inhibitori

  Renin katalizira konverziju angiotenzinogena

  u angiotenzin IAngiotenzin-konvertiraju i enzim (ACE)konvertira angiotenzin I u angiotenzin II,(vazo)aktivni peptidAngiotenzin II:

  Vazokonstriktor Poti e lu enje aldoserona iz adrena koji poja avareapsorpciju soli i vode i tako pove ava krvni tlak

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  32/39

  ACE - inhibitori

  ...lijekovi koji kompeticijski ko e ACE(angiotenzin-konvertiraju i enzim)... v a z o d i l a t a t o r i

  ...u inkoviti nakon samostalne primjene

  ...u inkovitiji u kombinaciji s

  diureticima (tiazidnim ili diureticimaHenlejeve petlje)

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  33/39

  Kaptopril

  Enalapril

  Lisinopril

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  34/39

  Enalapril

  sniava con. angiotenzina II u cirkulacijidilatator arterija

  venodilatator

  sniava con. aldosterona u cirkulacijismanjena retencija soli i vode

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  35/39

  Enalapril

  enalapril maleat (pro-lijek)nakon p.o. primjene brzo se resorbira ihidrolizira u enalaprilat biotransformacija u jetri

  zakanjeli u inak (2-3h)izlu uje se mokra om nepromijenjen

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  36/39

  Vazodilatatorima i ACE inhibitorima sevalja koristiti krajnje o p r e z n o zbognjihova djelovanja na krvni tlak (kolaps) !!!

  Posebice valja biti oprezan kada je rije o pacijentima sa dijastoli kim poremetnjamakao to je to pr. kod ma aka shipertrofi nom kardiomiopatijom !!!

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  37/39

  Enalaprilom se nije uputno koristiti kod pasa sa stenozom aorte !!!

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  38/39

  Nusu inci ACE inhibitora:hipotenzijadisfunkcija bubrega (reverzibilna)

  Interakcije ACE inhibitora:s NSPUL-a!Ko enje sinteze PG u bubregu gubitak

  autoregulacije (vazodilatacija) protoka krvikroz bubreg bubrena hipertenzija

 • 8/12/2019 15.Farmakologija Kardiovaskularnog Sustava

  39/39

  Kod zatajenja srca, pacijente lije itikombinacijom tri vrste lijekova:

  1. Srani glikozidi

  2. Diuretici

  3. ACE inhibitori