141113 HR Inspiratiesessie - inspiratiesessie Marthe...  vertrouwenspersoon/HR - Werkhervattingsdrempel

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 141113 HR Inspiratiesessie - inspiratiesessie Marthe...  vertrouwenspersoon/HR -...

1

Inspiratiesessie AANWEZIGHEIDSBELEID

MARTHE VERJANS Preventieadviseur Psychosociale Aspecten

AANREIKEN VAN DENKKADERS & MEERWAARDE VAN DE LEIDINGGEVENDE

2

Ziekte versus ziekteverzuim? Hoe kijk je er zelf naar?

Ziekte en ziekteverzuim?! Ziekte:

- Fysieke en/ of psychische verschijnselen ahv medische diagnose die wijzen op verstoring van functionele evenwicht van lichaam en/of geest

Ziekteverzuim: - Gedrag om op een bepaalde manier om te gaan met een

ziektetoestand - Strategie om ziekte een plaats te geven in dagelijks

functioneren

3

Soorten ziekteverzuim

Wit verzuim (

4

Zich ziek melden

Zich ziek voelen

Ziek zijn

Wit verzuim + + +

Grijs verzuim + +(-) +(-)

Zwart verzuim

+ - -

Roze verzuim

- +(-) +(-)

Wit verzuim Attentiebeleid, betrokkenheid behouden

Grijs verzuim Zicht krijgen op werkgerelateerde oorzaken en preventieve

maatregelen Zwart verzuim Consequent reageren en

zicht krijgen op werkgerelateerde oorzaken

5

Ziekte is een privzaak maar moet bespreekbaar zijn voor

zover het een probleem van de organisatie is. Rol van de leidinggevende is cruciaal : hoe hoger de

sociale steun van de leidinggevende, hoe lager de kans op ziekteverzuim.

Aandacht voor ziekteverzuim is aandacht voor:

- zieke werknemer als persoon - werknemers die het werk overnemen - goed functioneren van de organisatie

ZIEK IS ZIEK MAAR

Ziekteverzuim

jobinhoud

Jobomstandigheden

Jobvoorwaarden

Contacten op het werk

Persoonlijke factoren

6

Gefaseerde en gestructureerde aanpak

ESSENTILE ELEMENTEN

VISIE & BELEIDSORINTERING

METEN = WETEN

CONTROLEBELEID

ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL

GESPREKSVOERING

SMT

7

1. VISIE & BELEIDSORINTERING

VISIE

Kader voor het traject dat u in de organisatie wil uittekenen & kapstok voor acties

Engagement vanuit beleid Uitgangspunt voor interne communicatie over

verzuimbeleid Schept vertrouwen bij medewerkers in waarom en

hoe van verzuimbeleid

8

Uitgangspunten?

Diagnose = arts Leidinggevende en

organisatie arts Focus op alle medewerkers:

ziek en niet ziek Preventief en curatief Geen jacht op medewerkers Gedeelde

verantwoordelijkheid Belangrijke rol

leidinggevenden

Economische motieven : kostenbeheersing, kwaliteitsbeheersing

Sociale motieven : zorg en aandacht voor zieke medewerkers en voor medecollegas om werkbelasting evenredig te verdelen en arbeidstevredenheid te verhogen

Maatschappelijke motieven : verantwoord ethisch ondernemen, kosten niet afwentelen naar gemeenschap

Motieven?

9

Rol van direct leidinggevende 1. Preventie van ziekte:

- Aanspreken op signalen van onwelbevinden - Demotivatie voorkomen

2. Opvolging van ziekte: - Afwezige betrokken houden: Ziektemelding en contactname

tijdens ziekteperiode - Demotivatie van anderen voorkomen: Planning

3. Opvang bij terugkeer: - Motiveren van medewerker: - Interessegesprek na korte afwezigheid - Werkhervattingsgesprek na langdurige afwezighei - Verzuimgesprek na herhaaldelijke afwezigheid - Demotivatie voorkomen: Zinvol aangepast werk of

maatregelen

Discussie

Welke concrete doelstellingen vindt u belangrijk om na te streven in een verzuimbeleid?

Welke waarden wil u dat het verzuimbeleid uitstraalt?

Hoe ziet u eigen rol als leidinggevende: - op vlak van preventie - op vlak van opvolging : - op vlak van terugkeer naar het werk?

10

2. METEN = WETEN

ARGUMENTEN

Vermijdbare kost maar hoe hoog is die kost precies?

Planning en continuteit Indicator voor welzijnsniveau van

organisatie Betere en objectieve communicatie Benchmarking

11

Ziekteverzuim in capaciteitsbenutting van de organisatie Hoeveel personeel is inzetbaar?

Kerncijfers ziekteverzuim -Verzuimpercentage

# aantal dagen verzuim * 100 / # opgegeven dagen per jaar die voor prestaties in aanmerking komen

-Frequentie van verzuim # Nieuw begonnen ziekteperiodes per jaar

-Gemiddelde ziekteduur # aantal dagen verzuim per jaar / # Nieuw begonnen

ziekteperiodes per jaar -Nulverzuim -Bradford factor

12

KLASSIEKE VERZUIMPARAMETERS Bradford Geeft aan hoe storend frequente korte termijn

afwezigheden zijn - Voorbeeld:

1 maal afwezig voor 14 dagen (1x1x14=14) 7 maal afwezig voor telkens 2 dagen (7x7x14=686) 14 maal afwezig voor telkens 1 dag (14x14x14= 2744)

METEN IS WETEN Doel:

- Zicht krijgen op de omvang van verzuim in de organisatie

- Benchmarking? - Trends

Wat breng je in kaart? - Verzuimpercentage van de organisatie - Hoeveel dagen per jaar zijn medewerkers

gemiddeld afwezig? - Hoe vaak zijn medewerkers gemiddeld afwezig? -

13

METEN IS WETEN Als je meet krijg je duidelijke cijfers

het is een eerste stap

Na het weten komt het bezinnen en de analyse

Na analyse kun je toekomstige werkpunten distilleren

3. CONTROLEBELEID

14

Aandeel werknemers volgens frequentie

50% verzuimt niet

Taken van controle arts

NIET vaststellen welke ziekte NIET interveniren in behandeling WEL bevragen symptomen, medicatie WEL onmiddellijk overhandigen van

advies (wat is onmiddellijk? Ev. Overleg huisarts)

Slide 28

15

Discussie

Opdracht: bedenk zelf 3 objectieve criteria om controle te laten uitvoeren

Welke criteria hanteren we voor het sturen van controle?

Hoe volgen we medewerkers op die controle gehad hebben?

Voor en nadelen van controle

Misbruik bestraffen Nuttige info over

oorzaken

Past niet in positief verzuimbeleid

Bevestig: geen ruimte meer voor gesprek?

Beperkte winst (2-7%) Kwaad bloed

Slide 30

16

Eis: 1.Controle organisatie kent bedrijf 2.Samenwerking met preventiedienst 3.Overzichts rapportering diagnosen 4.Eenvoudige online aanvraag en rapportering 5.Afspraken over wie wel en niet controleren

Kritische keuze controle dienst

4. ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL

Slide 32

17

ZIEKTEVERZUIM- PROTOCOL is een document waarin alle acties, afspraken, omtrent het

omgaan met ziekteverzuim systematisch gebundeld zijn Waarom?

- Formaliseren van algemene afspraken schept vertrouwen dat iedereen op eenzelfde manier behandeld wordt.

- Een duidelijke en eenduidige procedure van ziektemelding biedt mogelijkheid tot correcte ziekteverzuimregistratie en goede aanzet tot analyse van het verzuim.

- Via uitgewerkte procedure over contactname tijdens ziekte biedt mogelijkheid beter zicht te krijgen op werkgerelateerde oorzaken.

- Duidelijke communicatie naar iedereen over protocol geeft meer garantie op uniformiteit in handelen.

ZIEKTEVERZUIM- PROTOCOL

Procedure ziektemelding Contact houden tijdens ziekte Werkhervatting Norm voor interessegesprekken Controlebeleid Maatregelen indien de procedures niet gevolgd

worden Bewaking en evaluatie van de procedures

18

SAMENWERKING MET DE PREVENTIEDIENST

Discussie

Welke afspraken zijn er? Hoe kunnen we deze verder verfijnen?

19

5. GESPREKSVOERING

Hoe hoger de sociale steun van de leidinggevende (en collegas),

hoe lager de kans op ziekteverzuim

Uit Onderzoek Vlaamse ziekenhuizen, Rik Verhaeghe, Universiteit Gent

Als leidinggevende in dialoog met je medewerkers ...

Gespreksvoering bij ziekte

20

Basishouding

LAISSEZ-FAIRE Niets doen, want ieders verantwoordelijkheid

MEEHUILEN

Veel aandacht en sympathie

STRAF VOOR GEDRAG Boeman, boos omwille van verzuim en voor melden van verzuim

BEZORGD EN LEREND HELPEN

Duidelijk, redelijk, maakt afspraken en stelt verwachtingen

liefdevolle confrontatie

Mat

e va

n ac

cept

atie

Bereidheid tot helpen

Uitgangspunten bij gespreksvoering bij ziekte Ziek = ziek, maar Ook de leidinggevende heeft een probleem als een werknemer

zich ziek meldt

Leidinggevende is mee verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemer

Ziekte is een priv-zaak maar moet bespreekbaar zijn voor zover het een probleem van de organisatie is

Aandacht voor ziekteverzuim moet ook uitgaan van aandacht voor werknemer als persoon

Ziek zijn is niemands schuld, wel iemands verantwoordelijkheid om mee te denken wat eraan kan gedaan worden

21

Aanwezigheidsbeleid

Ziekmelding/ Verlenging

Contactname tijdens ziekte

Werkhervatting

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

Ziektemelding

Ziektemelding Waarom rechtstreeks naar LG?

- zorg en betrokkenheid kunnen tonen - meer confrontatie met impact van afwezigheid op afdeling - vervanging plannen

Wat niet? - ziekte in vraag stellen - druk verhogen om te snel te hervatten - pijnpunten bespreken tijdens dit contactmoment

22

.

Geen ruimte voor verhaal medewerker

Onmogelijkheid impact en effect te zien bij medewerker

Ben