Click here to load reader

14. Martin Hajdeger i Žan-Pol Sartr

 • View
  276

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of 14. Martin Hajdeger i Žan-Pol Sartr

 • (1889-1976)

  MARTIN HAJDEGER

 • 2

  Biografske kontroverze

  Udaljavanje Huserla sa univerziteta i

  dolazak Hajdegera

  Govori i javni istupi (rektorski govor) u

  kontekstu nacistikog preuzimanja

  vlasti i velianje istorijskog poziva

  Nemake

  Kasnije povlaenje iz direktnog i

  aktivnog angamana za Trei Rajh

  Posle rata predaje samo povremeno

  na univerzitetima Nemake, ali tampa

  niz dela koja znatno utiu na

  mnogobrojne filozofske autore irom

  sveta

  Mnogi njegovi uenici, bezbroj

  apologeta, ali i originalnih filozofa

  (naroito u Francuskoj) smatraju ga

  jednim od najveih filozofa

  savremenog sveta

 • 3

  pitanje o bivstvovanju

  Temeljna filozofska interesovanja i celokupni misaoni napor upereni su na

  pitanje o bivstvovanju

  Dok je kod predsokratovskih mislilaca (Anaksimandra, Parmenida i

  Heraklita) dola do rei istina samog bitka

  ona se ve kod Platona i Aristotela pretvara u metafiziko pitanje i tako

  postaje poprite zaborava bivstvovanja

  Bivstvovanje se skriva ukoliko se otkriva u bivstvujue.

  Cela istorija zapadnoevropske metafizike (zakljuno sa Nieom) pokazuje

  upravo tu skrivenost bivstvovanja, koje se kao zaboravljen prikriva u stalnu

  prisutnost bia

  Metafizika pita za bivstvujue kao bivstvujue, ostaje kod bia i ne okree

  se bitku kao bitku

  Zato se metafizika nadvladava u miljenju o istini bivstvovanja.

  Zaborav bivstvovanja:

  nije nikakva subjektivna greka filozofa

  nije nesmotrenost ili propust

  niti neko objektivno dogaanje nezavisno od oveka

  ve je bitna karakteristika otuenja oveka i itave istorije Zapada

 • 4

  kritika zapadne metafizike

  Dekartova metaforina predstava filozofije kao drveta (koren metafizika,

  stablo fizika, grane posebne nauke) i nunost zasnivanja fundamentalne

  ontologije kao ispitivanja tla na kome to drvo poiva

  Metafizika pita o bivstvujuem kao bivstvujuem, a ne osvre se na

  bivstvovanje

  Ona izlae bivstvujue na razliite naine: kao duh, silu, tvar, bivanje, ivot,

  predstavu, supstanciju, subjekat, energiju, veno vraanje istog i sl.

  Meutim, bivstvujue se uvek javlja rasvetljeno bivstvovanjem i kada to

  uspemo da razumemo, bivstvovanje dospeva u neprikrivenost (aletheia)

  Metafizika:

  ne pita da li i kako bivstvovanje sa sobom donosi takvu neprikrivenost

  govori iz neprimeene objavljenosti bivstvovanja, koja joj je temelj

  biva prevladana u miljenju istine bivstvovanja prevladana, ali ne i uklonjena

  je dispozicija oveka shvaenog kao animal rationale (pri emu je duh

  pretumaen u inteligenciju, koja se sastoji od razuma i uma)

 • 5

  ontoloka razlika

  Metafizika:

  u svojim odgovorima na pitanje o bivstvujuem kao bivstvujuem, predoava pre

  bivstvujueg bivstvovanje, izgovara ga nuno i stalno, ali ga ne dovodi do rei, jer

  ga ne pomilja u njegovoj istini

  u njoj se sutina istine pojavljuje uvek ve u kasnijem obliku iskaza i saznanja

  (izvedenog suprotstavljanja bia i miljenja)

  misli bivstvujue u celini i govori o bivstvovanju, ona ova dva neprekidno

  zamenjuje. No ova zamena nije greka, ona je dogaaj

  o n t o l o k a r a z l i k a

  bivstvovanje bivstvujue

  bitak bie

  bie bivstvujue

 • 6

  tu-bivstvovanje kao egzistencija

  Da bi se ujedinio odnos bitka prema biti oveka i odnos oveka prema biti

  bitka koristi se naziv tu-bivstvovanje

  Sutina tu-bivstvovanja je egzistencija

  Ekstatiki smisao egzistencije treba misliti kao ospoljenje otvorenosti

  bivstvovanja samog

  Jedino ovek egzistira, jer jedini on istrajava u neprikrivenosti bivstvovanja

  Metafizika predoava bivstvujue kao bivstvujue u celini (bievnost

  bivstvujueg) i to na dvostruki nain:

  u smislu njegovih najoptijih crta ontologija

  u smislu najvieg i, stoga, boanskog bia teologija

  Metafizika nema svest o ovoj dvoznanosti, jer uvek ve predstavlja

  bivstvujue kako se ono samo od sebe pokazalo, dok ne obraa panju na

  ono to se u bivstvujuem, koje je postalo neprikriveno, ve skrilo

  Napor da se promisli ono to ostaje prikriveno u metafizici naziva se

  fundamentalna ontologija (mada odrednica ontologija navodi na pomisao

  da se radi o ontologiji kao ispitivanju istine bivstvujueg, a ne bivstvovanja)

 • 7

  bivstvovanje bivstvujueg

  Metafizika zaboravlja bie:

  ne misli ontoloku razliku

  pokuava da objasni bivstvujue njegovim svoenjem na rod i stvar

  Jedna od osnovnih karakteristika metafizike je svoenje saznanja na logiko, nauno miljenje i iz toga je proistekla prevlast naunog duha i tehnika revolucija

  Protagora, Heraklit i Parmenid bili na tragu razumevanja bivstvovanja

  Physis je osnova svega to jeste, ono je proces, dogaanje u smislu otvorenosti, osvetljavanja svega postojeeg metafizika ne dosee do istine kao otvorenosti

  itava metafizika ostaje povezana sa fizikom, jer prouava bie samo kako se manifestuje u bivstvujuem ona ostaje proeta izvesnom partikularnou, koja je spreava da bude istinski metafizika

  U potrazi za bivstvovanjem, grka (i srednjevekovna) metafizika je mislila bivstvovanje e kao neto bivstvujue to se samo dovrava u miljenju uklopljenost miljenja u bie ostaje osnovna pretpostavka antike i srednjevekovne metafizike

  Istorija metafizike ispostavlja se kao istorija nihilizma, jer se sve to nije odreeno bivstvujue smatra za nita

  Bivstvovanje nije nita bivstvujue niti njegov sastavni deo, ve je temelj koji postavlja bivstvujue kao bivstvujue

 • 8

  metafiziki zaborav bivstvovanja

  Istorija bivstvovanja poinje, i to nuno, sa zaboravom bivstvovanja

  Metafizika je samo epoha u istoriji bivstvovanja samog

  U svojoj sutini metafizika je nihilizam

  Osnovni zadatak miljenja je da ponovo probudi smisao za bivstvovanje, tj.

  za ono to omoguuje postojanje svakog bivstvujueg

  Taj zadatak mogue je postaviti samo onda ako se sam ovek razume

  drugaije nego do sada: ako se pitanjem o smislu bitka ovek otkrije kao

  eksistencija i kao mjesto boravljenja bivstvovanja (kua bivstvovanja)

  Ispitivanje egzistencije u njenoj vremenitosti, tj. njeno ispitivanje kao ljudsko

  postojanje, priprema i omoguuje pitanje o samom bivstvovanju

  Ljudsko postojanje tu-bivstvovanje, tj. tu bivstvovanja (Dasein ist das Da

  des Seins)

  Zaborav diferencijacije izmeu bivstvovanja i bivstvujueg rezultuje

  metafizikim nihilizmom, pa ovek ostaje bez zaviaja, ostaje stranac u

  ovom svetu, ostaje u njemu u tuini, u enji za izgubljenim zaviajem

  Filozofija kao metafizika nije osvetlila, nego doprinela tom otuenju

 • 9

  shvatanje bia iz horizonta vremena

  Postavljajui pitanje o smislu bivstvovanja ovek postaje:

  ono tu bivstvovanja

  mesto objavljivanja bitne istine

  Ovo postavljanje pitanja ne dolazi od nas ve je realan proces bivstvovanja

  (ono nas uzima u posed)

  ovek je tu-bivstvovanje kao:

  integrisanost oveka i bivstvoanja

  pripadanje oveka bivstvovanju

  objavljivanje bivstvovanja oveku

  ovek:

  uvek na neki nain transcendira bivstvujue ostajui otvoren za bivstvovanje

  odreuje time i otkriva svoju ekstatinu sutinu

  Razumevanje bivstvovanje postaje zbivanje samog bivstvovanja u bitnom

  miljenju

  Sutina tu-bivstvovanja jeste njegova egzistencija

  Razumevajui svoju konanost tu-bivstvovanje:

  se transcendira kao konano, obino bivstvujue

  ono ek-sistira ostvarujui se u svojim projektima

 • 10

  vremenitost

  Smisao tu-bivstvovanja otkriva se u ekstatinoj strukturi vremena

  Tu-bivstvovanje je vremenito: preko vremenitosti ono transcendira

  konanost

  Samo ovek moe da ide ka:

  svom roenju (prolosti) - bivstvovanje-ka-roenju

  svojoj smrti (budunosti) bivstvovanje-ka-smrti

  Preduzima se tako izvorna interpretacija vremenitosti, da se samo bie

  tumai iz horizonta vremena

  Autentino vreme (vremenitost) omoguava jedinstvo vremenskih ekstaza

  (bilosti, sadanjosti i budunosti) i to preko budunosti

  Autentino vreme sadanjost tumai kao:

  momenat projekcije budunosti

  obnavljanje bilosti sa stanovita novih mogunosti (istorinost)

  Beskonano vreme:

  zapalost meu unutarsvetska bivstvujua

  beskonana serija sada

 • 11

  Duboka veza izmeu ovek i vremena omoguava oveku da se otvori

  manifestaciji bivstvovanja

  Otvorenost prema bivstvovanju omoguava briga, koja se prvobitno otkriva

  kao teskoba

  Teskoba otkriva:

  nau baenost u svet (biti-ve-u)

  nau propalost meu bivstvujue (biti-kod) nezaviajnost

  ekstatiku prirodu naeg bivstvujueg kao projekta (biti-unapred)

  Kad se svi ovi momenti strepnje razviju dobija se briga kao osnovni oblik

  egzistirajueg razumevanja sveta

  Iz brige kao ekstatinosti i doivljaja bezzaviajnosti (svet nam je tu)

  otkriva se tu-bivstvovanje kao bivstvovanje-ka-smrti

  Briga otkriva smrt ne kao injenicu kraja, ve kao neprestano prisustvo kraja

  Tek svest o smrti (konanosti) okree tubivstvovanje prema njemu samom

  (od svakodnevice) i omoguuje autentinost

  U brizi se tu-bivstvovanje se nalazi pred ne bivstvovanjem kao svojim

  bivstovavanjem

 • 12

  savest i autentino vreme

  Iz razumevanja konanosti nastaje savest

  Savest:

  se obraa tu-bivstvovanju kao krivcu, tj. odgovornom za neispunjenost (svih) svojih

  mogunosti

  je nedokaziva, ona je fakt

  poziva tu-bivstvovanje da se trgne iz oslukivanja Se prema sebi samom

  otvorenost prema svojoj budunosti (spremnost na poziv)

  dovodi do ina odlunosti

  Odlunost stvara egzistenciju

  Egzistirati znai biti u vremenu egzistencija je projekat

  Beskonano vreme:

  derivat egzistencijalnog (konanog) vremena

  hronometarsko, proraunljivo vreme (jer svakodnevica zahteva proraunavanje efekata

  upotrebe pribora i u tu svrhu i vremena)

  budunost ima samo karakter iekivanja efekata koji su rezultat prostog produetka

  sadanjosti, istog trajanja

  prolost je identina sa sadanjou

  ima poreklo u zaboravu bivstvujueg

  je osnova kategorije prostora koji dominira u svetu shvaenom kao prirunost

  Autentino vreme:

  sadanjost je uvek samo momenat projekcije budunosti

 • 13

  vremenitost, autentinost i istorinost

  Svaki oblik tu-bivstvovanja izraava na odreen nain vreme:

  neautentian (propalost, zaborav, svakodnevica, bezlinost)

  autentinog (egzistiranje na nain brige)

  Bivstvovanje i vreme su jedno

  Autentino vreme je sinonim za bivstvovanje, za smisao naeg egzistiranja

  Tu-bivsvovanje nije vremenito zato to je u istoriji, ve je ono istorino zato

  to je vremenito

  Istorinost:

  autentinog tubia sudbina

  neautentinog udes

  Vreme je izvorno ovremenjavanje vremenitosti, koja kao takva omoguuje

  konstituciju strukture brige.

  Vremenitost:

  je bitno ekstatika

  se izvorno ovremenjuje iz budunosti

  Izvorno vreme je konano

 • 14

  U svojim kasnijim radovima:

  miljenje bivstvovanja (umesto filozofija)

  pitanje o bivstvovanju (umesto fundamentalna ontologija)

  Dosadanja filozofija (racionalistika, mistino-iracionalistika) samo je jednostrano filozofsko stremljenje koja izviru iz istog temeljnog ne-razumevanja bivstvovanja

  Sutina nauke je istraivanje, a sutina istraivanja je u tome da saznavanje samo sebe usmerava u neko podruje bivstvujeg, prirode ili istorije

  Nauka postaje istraivanjem kad tzv. injenice postanu predmetne

  Meutim, ono to stoji u injenicama, ali i ono to je stalnost njihovog menjanja, jeste pravilo

  Postojanost promene u nunosti njenog proticanja je zakon

 • 15

  Tek u vidnom krugu pravila injenice kao injenice postaju jasnima

  Istraivanje injenica jeste uspostavljanje i ouvanje pravila i zakona

  Utemeljivanje zakona, meutim, postaje odluno za eksperiment

  Izvriti eksperiment znai: predstaviti uslove u skladu s kojima se odreena

  povezanost mijene moe slediti u nunosti njenog proticanja, a to znai tako

  da se njime moe unapred ovladati za raunanje

  U nauci specijalnost nije neka posledica, ve temelj napretka samog

  istraivanja, jer ono raspolae biima kada moe da ih prorauna u

  njihovom buduem toku ili naknadno izrauna kao prolost

  Misliti u blizini bivstvovanja znai istovremeno se odeliti od nauke

  tavie, nauka ne misli na nain mislioca:

  to za nju nije nikakav nedostatak

  ve prednost, jer osigurava mogunost da se na nain istraivanja upusti u bilo

  koje predmetno podruje i da se tamo nastani

 • 16

  Umetnost i tehnika

  Kada metafizika postane univerzalna i planetarna (kad se sve vie

  rasprostire celom Zemljom) dolazi do velikog razvoja nauke i tehnike

  Moderna tehnika i savremena nauka predstavljaju krajnju fazu zaborava

  bivstvovanja to dolazi u vreme svetske noi: u tehnikom redu gasi se

  svaki trag zaviajne blizine oveka bivstvovanju

  Postavlja se pitanje mogunosti i odrivosti svih metafizikih disciplina, pa

  tako i estetike

  Kao metafiziko pitanje o sutini umetnosti (a umetnost on definie kao

  sebe-u-delo-postavljanje istine bia) estetika ne moe da dopre do svog

  pravog izvora, jer je njen horizont ogranien na nain bitka stvari, a i samoj

  stvari ne doputa da bivstvuje u svojoj stvarnosti, ve je gura u odreene

  kategorije

 • AN-POL SARTR

  (19051980)

 • 18

  Pod uticajem: Kjerkegora,

  Huserla i Hajdegera

  Vlastito egzistencijalistiko

  shvatanje sveta i ivota, u

  kojem se u raznim fazama

  njegovog stvaralatva

  isprepliu mnogobrojne

  filozofske i idejne tendencije

  vremena

  Angaovan u drutvenom

  ivotu i nekim politikim

  akcijama

  Pisac izuzetnih dela iz podruja

  romana i drama

 • 19

  punina stvari i praznina svesti

  itavo bie je izvan oveka koji egzistira sve svoje mogunosti i tako

  nadilazi puni i masivni pozitvum bia

  1. ovek ima telo koje se moe posmatrati kao stvar meu drugim stvarima, ali on

  nikada nije samo svoje telo

  2. Usred masivne punine njegove telesnosti

  3. njegova svest se pojavljuje kao praznina koja ima potrebu da bude ispunjena

  4. ova potreba navodi svest da imitira nain bivstvovanja materijalnih stvari koje su

  sobom ispunjene da bi veno mirovale u venoj sadanjosti

  Suprotnost bia i egzistencije ostaje nesavladiva, jer egzistencija u svojoj

  ekstatinoj nezasitosti nikada ne moe koincidirati sa sobom kao stena ili

  komad gvoa to ostaje samo nedostina elja

  Zato to ovek ne moe da dostigne bie u realnom ivotu, otelovljenje bia

  u umetnikom delu ima za njega neodoljivu dra koja ga navodi na nova

  iskuenja i nove projekte

  Projekat dostizanja bia je fundamentalan i on lei u osnovi svih drugih

  projekata

 • 20

  stvar i svest

  U nesavladivoj suprotnosti bivstvovanja i egzistencije nema ontoloke

  prednosti nijednog od dva pretpostavljena tipa bivstvovanja:

  ni svesti kao bivstvovanju-za-sebe

  ni stvarima kao bivstvovanju-po-sebi (u sebe zatvorenom bivstvovanju)

  I stvari i svest bivstvuju, ali na razliite naine:

  svest bivstvuje kao:

  ista unutranjost

  ista spontanost

  providna praznina (bez sadraja) (koja postoji samo dok se rasprskava prema stvarima)

  (Bie-za-sebe je nita, jer je nedostatak smisla bia. Bie je mogue samo preko delatnosti

  bia-za-sebe (rasprskavanja) bie-za-sebe nema esenciju, ve je stvara negacijom svake

  faktinosti negacija je izraz slobode kao to je pozicija izraz sluajnosti.)

  stvari bivstvuju kao:

  neto nestvoreno

  bez cilja i odnosa

  bez mogunosti

  kao inertna prisutnost (koja postoji po sebi i koincidira sa sobom i miruje)

 • 21

  miljenje i svet

  U miljenju treba poi od iste svesti:

  ali to jo ne znai da ona u sebi nosi osnovu svoga bia

  ona se ne moe zamisliti ni kao akt ni kao geneza

  svest ne postoji samo u aktu

  svest ne prethodi vlastitoj egzistenciji

  Svest nije osnova svoga bia:

  potpuno je kontingentna

  prethodi nitavilu

  izvlai se iz samog bia

  Bivstvovanje sveta u celini i nae vlastito bivstvovanje-u-svetu ostaju:

  nestvoreni

  sluajni

  apsurdni (njihovo postojanje se ne moe opravdati)

  Ontologija slobode:

  ne trai nita metafiziko (ni duh iza sveti, ni stvar po sebi iza pojava, ni vene i

  nepromenljive istine)

  samo nastoji da utvrdi taan odnos koji ujedinjuje fenomen bia sa biem

  fenomena, unutar iskustva svesti, da bi tako dovela oveka u posed njegovih

  vlastitih mogunosti i uinila ga odgovornim za njegovu sudbinu

 • 22

  ovek kao bie slobode

  Sloboda:

  oslanja se na samu sebe

  pokazuje se kao ono to je poslednje utemeljeno bez temelja je

  moe da bude dostignuta samo kroz sebe samu (a sve drugo samo su neophodni

  instrumenti koji omoguavaju (ili spreavaju) tok slobode)

  je ovekova spontanost, a nije samo tekovina njegovog vlastitog aktiviteta

  ovek:

  slobodan je samo ukoliko moe da se oslobodi

  izvorno je slobodan, jer nema neku unapred odreenu sutinu

  ali je njegova sloboda suvie apstraktna i neivotna (ona koincidira sa nitavilom koje ga

  odvaja od sebe samog)

  nije nego se stvara (do smrti): dok je iv nikada ne koincidira sa samim sobom

  kreira svoju esenciju, samo angaujui se u nekom konkretnom inu koji obavezuje

  oveka

  samo kroz in moemo da ispunimo nau slobodu i da postanemo esencijalni

  ovek je primarno slobodan i neesencijalan, ali on mora delovati da bi

  ostao slobodan i postao esencijalan

  Egzistencija nije faktum ve zadatak

 • 23

  ispunjenje slobode

  Ali kako moe da se ispuni praznina slobode?

  Kako neto moe da nastane iz Niega?

  ovek je bie koje ima mo:

  da iz niega stvara neto

  da (besmislenom i bezvrednom) ivotu podari smisao i vrednost

  ovek mora prvo uskoiti u svet i egzistirati, da bi se zatim odredio

  ovek je zbir svojih inova i nita drugo

  Meutim, ovek je zbog samoizdaje u korenu ugroen

  On bi morao izai iz sveta zamenice, iz zamorne i izvetaene stvarnosti u

  slobodu kroz pravo delovanje

  Prednost ima individualna i konkretna egzistencija nad objektivnom i

  optom esencijom

  Moralne norme, kao opte pojmove, takoe treba odbaciti u ime

  neuslovljene slobode

  Mi sudimo subjektivno bez ikakvih unapred datih normi i potpuno smo

  odgovorni za nae suenje i vrednovanje samostalnost suenja i

  vrednovanja

 • 24

  opasnost neautentino postojanje

  ivotne kukavice prihvataju ve gotove i ve konstruisane vrednosti da bi izbegle strepnju pred slobodom i odgovornou - one ive neautentino

  Bie biva redukovano na defektnu ulogu obinog pozitivuma bez ikakvih mogunosti, dok egzistenciji ostavlja itav prostor mogueg

  Sloboda:

  prokletstvo

  izvor ljudske veliine

  Pravi optimizam poinje tek sa oajanjem

  To je optimizam oveka:

  kome niko nita ne duguje

  koji nita ne oekuje

  koji zna da nema nikakvog prava

  koji rauna samo na sebe samog dok radi za dobro svih

  U nemogunosti da prui bilo kakva praktina uputstva, a da tim ne doe u protivreje sa svojom osnovnom pretpostavkom, Sartr je ostao kod namere da podseti na stalnu mogunost slobode za oveka

  Neuslovljena sloboda postaje bitni element egzistencije i najvia vrednost, pa stoga i merilo svih drugih vrednosti (pa i umetnike)

  Umetniko delo je vredno ako prikazje postajanje (egzistenciju, slobodu), a nevredno, ako prikazuje postojanje (bie, idealni lik)

 • 25

  Sam pojam egzistencije shvaen je u smislu tradicionalnog suprotstavljanja

  egzistencije i esencije:

  Egzistencija oveka prethodi njegovoj esenciji

  ovek prvo postoji, nalazi se, dolazi na svet, a zatim se odreuje.

  U tome lei razlog to je svoju doktrinu osmislio do kraja, pre svega, u

  romanu i drami kao izraajnim formama koje su najblie i najprimerenije

  konkretnoj neponovljivoj egzistenciji

  Radikalni ateizam oznaava otvorenost za savremena idejna kretanja:

  Ako bog postoji, onda ne postoji ovek; jedan drugoga iskljuuju.

  Jedan od centralnih problema jeste pitanje slobode: ovek je osuen da

  bude slobodan, tj. ovek nije nita drugo do sama sloboda

  Ne vezujui se za boga, istinu ili dato bie, ovek u potpunoj naputenosti

  ostvaruje svojom aktivnou smisao svoga bia: ovek je zbir svojih akcija i

  nita drugo

 • 26

  Zasnivanje ontologije u glavnom filozofskom delu Bie i nita

  Ideji slobode daje se i odreeno drutveno znaenje, kao i konkretni i

  istorijski sadraj ( Hajdeger)

  ovek, bez boanskog tutora, osuen da bude slobodan, sasvim je sam, ali

  je upravo njegova sloboda smisao njegove egzistencije

  ivot e biti samo ono (ali i sve ono) to ovek od njega uini: oaj ili radost,

  smisao ili besmisao to zavisi samo od njega

  Jedino stoga moramo i moemo biti odgovorni, a to znai i opredeljeni,

  angaovani: kako sloboda ne bi ostala prazna, treba je ispuniti drutvenom

  aktivnou u skladu s progresivnim istorijskim kretanjima

  Postoje dve vrste bivstvovanja:

  bivstvovanje po sebi

  sainjava celokupno bivstvovanje osim oveka

  ono materijalno, masivno, teko, nivelirajue, gnjecavo

  bivstvovanje za sebe

  ovekovo postojanje

  svest i svet kao konstitucija suprotstavljanja bivstvovanju po sebi

 • 27

  prelaz od ontologije na etiku

  Otkrie nita oznaava izvor vrednosti: to je nedostatak

  ovek vidi sebe kao nedostatak, pa vrednosti izbijaju iz njegove osnovne

  namere koju eli da ostvari sintezom svesti i bivstvovanja

  Stoga ovek i eli sebi da da apsolutnu egzistenciju, u kojoj bi nedostatak

  bio iskljuen: stoga eli da, u sutini, postane bog

  Ovu njegovu nameru otkriva egzistencijalna psihoanaliza, koja u isto vreme

  uverava oveka da je samo on bie putem kojeg postoje vrednosti