of 16/16
13th String Strings Summer Contest Winner List July 2016

13th String Strings Summer Contest Winner List · VN/E7a Angelina Gai VN/E8 Ariana Lee VN/E8 Peter Cho VN/E8a Isaac Lee VN/EM13 Yeyoung Ju VN/J10 Jacob Kwon VN/J10 Nathan Hwang VN/J11

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 13th String Strings Summer Contest Winner List · VN/E7a Angelina Gai VN/E8 Ariana Lee VN/E8 Peter...

 • 13th String Strings Summer Contest

  Winner List

  July 2016

 • Grand Prize Concert

  String Categories

  Grand Prize Winners Age Strings Category

  Anson Fong 8 Age 9 Year old or under for strings

  Mana Tatsuki 11 Age 10 - 12

  Rey Kao 12 Age 10 - 12

  Megan Martono / John Cho 14 Age 13 - 15

  Sudi Feng 13 Age 13 - 15

  Stephan Yang / Alex Hwang 15 Age 13 – 15

  Kelly Huang 16 Age 16 or older division

  Zhihao Yu 17 Age 16 or older division

  Grand Prize Winners Age Ensemble Category

  Elliot Kim / Priscilla Kim 15

  George Daghlian / Saren

  Daghlian / Patill Daghlian

  15

  Grace Moore / Silvia Huang /

  Janell Lo

  17

 • Prodigy Categories

  First Place Winner

  Category No Name

  VA/PC19 Charlotte Van Houten

  VC/P15 Elliot Kim

  VC/P15 Kyung Hwan (Alex) Hwang

  VC/PB3 Kyung Hwan (Alex) Hwang

  VC/PC15 Priscilla Kim

  VN/P12 Corey Sy

  VN/P12 Rey Kao

  VN/P15 Saren Daghlian

  VN/P19 Grace Moore

  VN/PC15 Megan Martono

  VN/PC15 Sudi Feng

  VN/PC19 Jeffrey Wu

  Second Place Winner

  Category No Name

  VA/P15 Caleb Cheung

  VC/P19 Jin Hyung Chung

 • VC/PC15 Stephen Yang

  VN/P15 Matthew Yee

  VN/P16 Kelly Huang

  Third Place Winner

  Category No Name

  VA/P15 Christopher Yang

  VC/P15 Darren Jiang

  VC/PC15 Clair Jang

  VC/PC15 Kyung Hwan (Alex) Hwang

  VN/P15 Bryan Sy

 • Open Category

  First Place Winner

  Category Name

  EM/O19 George Daghlian / Saren Daghlian / Patill Daghlian

  PT/O13 Michelle Wong / Edmund Wong / Bernard Sheng

  PT/O19 Jeffrey Wu / William Castro / Caleb Cheung

  SD/O16 Priscilla Kim / Elliot Kim

  ST/O19 Grace Moore / Silvia Huang / Jannell Lo

  VA/B15 Hannah Zhang

  VA/B8 Samuel Tatsuki

  VA/B9 Sharani Bhattacharya

  VA/O15 Hannah Zhang

  VA/O16 Christine Lin

  VA/O19 Andy Kunwoo Lee

  VC/B12 Isaac Liu

  VC/O12 Isaac Liu

  VC/O15 Kevin Choi

  VC/O15 Phillip Suwandi

  VC/O15 Soomin Kwon

  VN/B13 Vera Hong

  VN/B17 Younghu Park

 • VN/O10 Ethan Lin

  VN/O10 Rey Kao

  VN/O11 Mana Tatsuki

  VN/O12 William Suwandi

  VN/O13 Saren Daghlian

  VN/O13 Sudi Feng

  VN/O14 John Cho

  VN/O15 Jullian Pepito

  VN/O17 Grace Moore

  VN/O17 Zhihao Yu

  VN/O7 Sofia Alexandrakis

  VN/O8 Anson Fong

  Second Place Winner

  Category Name

  PT/O16 Chloe Harsojo / Sophia Jin / Eric Lim

  VA/B12 Tommy An

  VA/O15 Eugene Rhee

  VA/O16 Camille Lin

  VA/O19 Kristin Liu

  VC/B15 Judith No

  VC/O15 Edmund Wong

  VC/O15 Nathan Kuo

  VC/O15 Sarah Kang

 • VN/B10 Lillian Feng

  VN/B11 Shannon Cheng

  VN/B13 Charis Cheung

  VN/B14 David Zhu

  VN/B15 Gary Ong

  VN/B15 Sunny Jang

  VN/O10 Miyako Kato

  VN/O12 Dustin Huang

  VN/O13 Emily Jin

  VN/O13 Vera Hong

  VN/O14 Shalome Chae

  VN/O15 Donghwan Yi

  VN/O15 Erin Han

  VN/O17 Wendy Chiyun Liu

  VN/O7 Claire Lee

  VN/O9 Charles Pei

  VN/OC15 Albert Yeung

  VN/OD13 Bryan Sy / Corey Sy

  VN/OS19 Jannell Lo

  Third Place Winner

  Category Name

  SD/O16 Charis Cheung / Caleb Cheung

  VC/O15 Emily Kang

 • VC/O15 Judith No

  VN/B16 Melody Loi

  VN/O13 Daniel Chou

  VN/O13 Yoshifumi Miki

  VN/O15 Sunny Jang

  VN/O17 Jason Kang

  VN/O17 David Son

 • All Qualified Categories

  First Place Winner

  Category No Name

  VA/E15 Christian Chae

  VA/Q12 Rui Dennis

  VA/Q19 Kristin Liu

  VC/E12 Lauren Cho

  VC/E8 Lynn Yoon

  VC/EB/12 Priscilla J. Lee

  VC/EB9 Robin H. Kim

  VC/J11 Lauren Kim

  VC/J12 Gina Lee

  VC/J12a Nathan C. Park

  VC/J15 Candice Oh

  VC/J15a David Nam

  VC/J19 Kimberly Yoo

  VC/J9 Ian Park

  VC/JB19 Kimberly Yoo

  VC/Q15 Emily Kang

  VC/Q19 Alice Park

  VC/QB15 Darren Jiang

  VN/E10 David Namhuyk Lee

 • VN/E11 Vivien Chen

  VN/E7 Chloe Woo

  VN/E7 Jake Lo

  VN/E7 Sophia Minsuh Lim

  VN/E7a Christine Han

  VN/E8 Colette Mijin Park

  VN/E8a Victoria Chen

  VN/E9 Hanna Kim

  VN/E9 Lucy Woo

  VN/E9 Valerie Chen

  VN/E9a Ephraim Sunha Yu

  VN/E9a Sean Jinho Kim

  VN/EB11 Jasmine Chao

  VN/J10 Angela Hernandez

  VN/J10 Danielle Tsai

  VN/J10 Jeffery Lin

  VN/J11 Katie Chung

  VN/J11a Jason Chen

  VN/J12 Alice Park

  VN/J12 Joseph Yu

  VN/J13 Yeonwoo Chu

  VN/J14 Allison Jeemin Kim

  VN/J14 Ethan Wang

  VN/J15 Ariana Caguioa

  VN/J7 Anna Rosenblatt

  VN/J7 Rowen Lee

 • VN/J8 Lena Kim

  VN/J8a Joshua Chae

  VN/J8a Robert Sturdevant

  VN/J9 Allison Wang

  VN/J9 Lucas Nguyen

  VN/J9 Madeline Son

  VN/JB10 Angela Hernandez

  VN/JB10 Esther Jang

  VN/JB9 Madeline Son

  VN/Q10 Lauren Kim

  VN/Q11 Erica Delos Santos

  VN/Q12 Ian Donghyun Shin

  VN/Q17 Younghu Park

  VN/Q19 Edward Lau

  VN/Q8 Andrea Zheng

  VN/QD10 Madeline Son / Angela Hernandez

  Second Place Winner

  Category No Name

  SQ/Q13 Al Wen / Andrea Zheng / Eyla Najafi / Arwen Wen

  VA/J15 Christopher Paik

  VA/J19 Catherine Li

 • VA/Q12 Elsie Lin

  VC/E12 Jun Ian

  VC/E19 Tevin K. Pak

  VC/E9 Zachary Tsai

  VC/EB/12 Nadya Li

  VC/EB9 Elliot Yun

  VC/J12 Yoo Jin Lee

  VC/J12a Nathan Vuong

  VC/J12a Timothy Chen

  VC/J13 John Kim

  VC/J15 Helen Ku

  VC/J15 Josh Park

  VC/Q15 Daniel Hui

  VC/Q15 James Choi

  VC/Q19 Derek Van Delden

  VC/Q9 Roy Baek

  VC/QB15 Irene So

  VN/E10 Nicole Wang

  VN/E11 Yujin Lim

 • VN/E12 Christopher Kim

  VN/E7a Angelina Gai

  VN/E8 Ariana Lee

  VN/E8 Peter Cho

  VN/E8a Isaac Lee

  VN/EM13 Yeyoung Ju

  VN/J10 Jacob Kwon

  VN/J10 Nathan Hwang

  VN/J11 Henry Tan

  VN/J11 Inhee Lee

  VN/J11 Phoebe Wang

  VN/J11 Seo Jin Lee

  VN/J11a Annie Min

  VN/J12 Karis Haeun Yun

  VN/J13 Seoyoung Lee

  VN/J7 Chloe Liu

  VN/J8 Isabelle Lee

  VN/J8 Victoria Chun

  VN/J8a Eyla Najafi

 • VN/J9 Reina Lee

  VN/J9 Sebastian Sumrit

  VN/JB13 Joseph Yu

  VN/Q12 Andrew Lee

  VN/Q12 Kevin Joseph Hwang

  VN/Q13 Esther Jung

  VN/Q14 Amy Jia

  VN/Q14 Amy Moon

  VN/Q14 Darbin Lee

  VN/Q15 Seung Min Han

  VN/Q15 Seyoung Seo

  VN/Q16 Harrison Min

  VN/Q16 Yeonjeong Chu

  VN/QB11 An Pham

  VN/QB12 Ronica Cheng

  VN/QB17 Younghu Park

  VN/QD10 Andrea Zheng / Miqi Lin

  VN/QD16 Joshua Paik / Seung Min Han

  VN/QD19 Kristen Lau / Erica Delos Santos

 • Third Place Winner

  Category No Name

  VA/J12 Hannah Kim

  VC/E12 Victoria Yoo

  VC/J12 Sean Kim

  VC/J15 Jonathan Kim

  VC/J15a Ji Lu

  VN/E15 Angela Park

  VN/E7a Eason Wu

  VN/E7a Matthew Poberezhskiy

  VN/E8a Miqi Lin

  VN/E9a Clara Chung

  VN/J10 Kaitlin Chow

  VN/J11 Injoon Baek

  VN/J11a Al Wen

  VN/J11a Hamin Lee

  VN/J12 Caitlin Lee

  VN/J13 Alex Chu

 • VN/J13 Justin Byun

  VN/J17 Gloria Lee

  VN/J7 Chloe Kim

  VN/J8a Eric Gu

  VN/Q11 Renee Lee

  VN/Q12 Ronica Cheng

  VN/Q12 Vivian Ko

  VN/Q15 Joo Hun Kim

  VN/Q16 Matthew Kim

  VN/Q17 Kristen Lau