130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  1/20

  Principii generale

  Evaluarea ex ante

  Evaluarea ex post

  EVALUAREAPOLITICILOR

  PUBLICE

  85

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  2/20

  Prncp generle

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  3/20

  Termenul evlure pote lu sensur forte dferte: evlure cntt`prevzonle de ctvt`, evlure nevo de jutor pentru o person`

  dependent`, evlure nevolor unu intreg crter, evlure pertnene tpurlor de mpct vut supr popule de o poltc` publc`In ghdul de f`, termenul de evlure este utlzt in leg`tur`

  cu o poltc` publc` su cu un progrm de ctvt`.

  Obiectivele evalu`rii

  Respectarea exigen]elor democraticeDecidentul trebuie s` arate c` a f`cut eforturi pentru buna utilizare abanului public, mai ales n domeniul social unde procentajul cheltuie-lilor suportate de colectivitate este important.

  Exigen]ele democratice care se concretizeaz` prin evaluare oblig` nunumai s` se dea socoteal` de ceea ce s-a f`cut cu banii publici, dar [ide ceea ce se va face pentru a continua sau a orienta politica sau pro-

  gramul, cu posibilitatea de a refundamenta decizia ini]ial`.ntreruperea unei politici sau a unui program este mai u[oar` dac` sejustific` de ce politica sau programul respectiv a fost demarat [i apoioprit.

  Preg`tirea schimb`rilor necesareUna din mizele majore ale evalu`rii se situeaz` n domeniul manage-mentului. Fiindc` pune n eviden]` obiectivele explicite sau implicite,

  ac]iunile deja efectuate [i practicile profesionale, evaluarea permite caacestea s` fie redirec]ionate, d` posibilitatea evolu]iei acestora.

  Evaluarea deschide calea ajust`rii, nu opune ci conciliaz` cunoa[terea[i ac]iunea, judecata de valoare [i procesul de schimbare.

  Evaluarea vizeaz` dou` obiective

  87

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  4/20

  Capitolul 3

  PRINCIPII GENERALE

  nspec socl` re func de evlure prn cre se nlzez` mpctulpoltclor publce mplementte in domenul prestlor socle, in vedere

  stblr de dgnostce elbor`r de propuner recomnd`r deimbun`t`re cdrulu legl nsttuonl, precum de efcentzre

  loc`rlor bugetre necesre promov`r dezvolt`r sstemulu nonlde ssten` socl`.

  Diferitele moduri de evaluare

  Evaluarea prealabil` deciziei (evaluare a priori sau ex ante)

  Acest tip de evaluare este destinat s` clarifice decizia decidentuluicare are de optat ntre mai multe solu]ii posibile pentru ameliorareasitua]iei unei popula]ii ]int` sau pentru a rezolva o problem` dat`.Este o form` specific` de consiliere pentru decident.

  Evaluarea ex ante const` n a analiza dinainte eventualele avantaje [iinconvenientele ce pot ap`rea n urma aplic`rii uneia dintre solu]iileposibile. Evaluarea vizeaz` s` dea [i informa]ii precise cu privire lacosturile directe [i indirecte ale fiec`rei op]iuni.Analiza consecin]elor previzibile ale fiec`rei op]iuni trebuie s` l ajutepe responsabil s` decid` n cuno[tin]` de cauz`.

  Evaluarea ex ante contribuie astfel ca programul definitiv s` oferer`spunsuri adecvate la dificult`]ile identificate (programul este perti-nent) [i la obiectivele politice ale decidentului (programul este coerent).

  Evaluarea intermediar`Acest tip de evaluare este realizat pe parcursul punerii n aplicare aunei politici publice:

  Dac` de la nceput se prevede o durat` de punere n aplicaremai lung` (de ex. 5 ani), este interesant ca dup` doi ani s` se cunoasc`stadiul n care s-a ajuns;

  Cnd pentru un program nu s-a stabilit o durat` determinat`,trebuie [tiut dup` c]iva ani, dac` men]inerea sa f`r` schimb`ri sau

  n func]ie de momentul ales pentru a efectua evaluarea

  88

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  5/20

  modificarea, respectiv ncetarea sa, sunt oportune.Acest tip de evaluare are drept scop evitarea abaterilor [i preconizareaajust`rilor pe parcurs : dup` un anumit timp, evaluarea ofer` un punctde vedere critic asupra primelor realiz`ri [i a primelor rezultate ale

  activit`]ilor, ceea ce permite efectuarea de propuneri pentru ceea ceeventual trebuie corectat.

  Evaluarea posterioar` activit`]ii (a posteriori sau ex post)Este un demers sistematic de a ob]ine, de a clasa [i de a sintetizainforma]ii multiple, n scopul de a efectua o apreciere:

  Cu privire la adecvarea ntre ac]iunile efectuate [i obiectivele

  vizate ini]ial.

  Cu privire la conformitatea ntre ceea ce s-a f`cut efectiv [ia[tept`rile din momentul n care s-a luat decizia de a institui o politic`sau un program.

  Evaluarea ex post d` posibilitatea de a aprecia dac` efectele saurezultatele ac]iunilor ntreprinse corespund cu ceea ce era prev`zut.

  Ea contribuie deci la o apreciere a programului n ntregime,[i mai ales a impactului nregistrat. Permite s` se repun` ndiscu]ie retrospectiv bazele politicilor care au fost decise.

  89

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  6/20

  PRINCIPII GENERALE

  Autoevlure intervine atunci cnd politica sau programul

  sunt evaluate de responsabilul sau responsabilii de punerea lor npractic`; [i pentru a efectua autoevaluarea, ei utilizeaz` metode [i cri-terii pe care le-au stabilit ei n[i[i.

  Evlure ntern` se refer`, ca [i precedenta, la o evaluareefectuat` de responsabilii de politica sau programul evaluat; dar utili-zeaz` metode [i criterii care le sunt impuse din afar`.

  Evlure extern` se caracterizeaz` prin independen]a evalua-torului: este efectuat` de un organism exterior responsabilului deac]iune [i poate fi vorba de o inspec]ie, sau de institu]ii specializate.

  Se poate urm`ri care este nvelul de pertnen` a politicii sau aprogramului evaluat: se analizeaz` astfel dac` exist` adecvare ntre,pe de o parte, obiectivele explicite ale programului [i m`surile luatepe durata punerii sale n aplicare [i, pe de alt` parte, problemele socio-

  economice de care programul trebuie s` se ocupe. Evaluarea poate avea drept obiectiv s` m`soare efcctte :

  s` verifice dac` obiectivele stabilite de program sunt pe cale de a firealizate, f`r` a pune problema, n acest stadiu, a mijloacelor utilizate.

  n func]ie de criteriul de apreciere a politicii sau a programului

  n func]ie de responsabilul evalu`rii

  Nici unul din aceste trei tipuri de evaluare nu este n sinecel mai bun sau mai pu]in bun dect celelalte; dar, dac` politica

  public` sau programul se desf`[oar` pe mai mul]i ani, este deosebitde interesant s` aib` loc mai nti o autoevaluare sau o evaluareintern` (de ex. la jum`tatea perioadei), apoi o evaluare extern`.

  Eficien]` nseamn` [i c` se compar` rezultatele ob]inute,sau chiar mai bine impactul produs, [i resursele mobilizate; altfel

  spus: s-ar fi putut face mai multe cu mijloacele mobilizate?

  Sau s-ar fi putut mobiliza mai pu]ine mijloace pentru a atingeacela[i rezultat? Sau a e[uat programul din lips` de mijloace?

  90

  Capitolul 3

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  7/20

  Urm`toarele patru elemente constitutive formeaz` un soclu comun:

  Verificarea dac` diferitele opera]ii prev`zute lamomentul demar`rii ac]iunii sau a programului aufost efectiv implementate.

  Inventarierea efectelor, scontate sau nu, n urmaacestor opera]ii [i ncercarea de a identifica motivelecare explic` cauza apari]iei acestor efecte.

  Dup` analiza efectelor, evaluarea atingerii obiective-lor, n func]ie de importan]a mijloacelor utilizate.

  Deducerea, din evaluarea realizat`, a urm`rii cetrebuie dat` ac]iunii.

  Soclu comun pentru diferitele tipuri de evaluare

  91

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  8/20

  Nu se pote evlu corect un progrm su o poltc` f`r` odefne sufcent de precs` obectvelor cun su dc` suntpuse in evden` prncp forte generose, dr pre generle.Este necesr` dec o dentfcre corect` obectvelor poltcsu le progrmulu ce trebue evlut.

  Condi]ii ce trebuie ndeplinite

  Alegerea unor metode potrivite

  Metodele cu caracter [tiin]ific [i experimental presupun folosirea indi-catorilor, a instrumentelor de m`sur`, a e[antioanelor complexe [isofisticate.Unele dintre ele pot fi foarte utile atunci cnd evaluarea se limiteaz`la domeniul m`surabilului sau la identificarea rela]iilor cauzale ntreun num`r mic de variabile.

  Dar, n materie de evaluare social`, descrierea situa]iei reale se reali-zeaz` greu doar cu ajutorul datelor statistice, doar dac` realitatea estesimplificat` abuziv.

  Trebuie a[adar s` se ]in` cont [i de emergen]a factorului uman [i arela]iilor dintre persoane. Aspectele calitative trebuie s` fie prezenten materie de evaluare social`.

  Pe scurt, adesea este indicat, ca pe parcursul unei evalu`ri, s` se folo-seasc` concomitent diverse tehnici :

  Instrumente de ordin statistic, econometric

  Metodologii de evaluare a raportului cost/avantaj,de e[antionare [i de varietate (metodologii care ]in desociologie, de [tiin]e umane, de tehnici de animare, etc.

  n majoritatea cazurilor, trebuie identificate elementele nespusesau nescrise care ajut` la reconstituirea cu mai mult` precizie a

  con]inutului obiectivelor.

  PRINCIPII GENERALE

  92

  Capitolul 3

 • 7/29/2019 130809PHARE2003 2005Evaluarea Politicilor Publice

  9/2093

  Caracteristici comune ale evalu`rilor

  n toate aceste cazuri, evaluatorul trebuie s` adune informa]iipertinente, apoi s` [tie s` le organizeze [i s` le interpretezef`r` s` le deformeze.

  Informa]iile ajut` la cunoa[terea dificult`]ilor, acontradic]iilor, imperfec]iunilor, riscurilor ac]iunii efectuate

  (evaluare ex post) sau care trebuie efectuat` (evaluare ex ante