of 24 /24
Дължима Внесена Стари задълже- ния (обща сума) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 БДЧР общ протокол 1.6.2015 гр.Варна, общ. Варна, обл.Варна територията на хотел "Персей"; сигнал с вх. № 32- 01-4/ 29.05.2015г. Не е установено замърсяване с битово- фекални води; няма опасност от замърсяване с отпадъчни води на факторите на жизнената среда не не сигнал с вх. № 32-01-4/ 29.05.2015г. не 0 0 0 10 2 БДЧР 313в 02.06.2015г. с. Стожер, общ. Добрич, обл. Добрич ТК "Управление на отпадъците- Стожер Регионално депо "Стожер" не са констатирани нарушения не не 2159 0199/ 16.04.2015г. Община Добрич 0 0 0 6 3 БДЧР 314в 02.06.2015г. С. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна С-1х "Силва- Любен Каравелово" Свинекомплекс "Саксфураж" не са констатирани нарушения не не 2152 0198/ 22.08.2011г. "Саксфураж" ООД 173,17 173,17 0 6 4 БДЧР 315в 02.06.2015г. гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна ТК "Канотранс- Игнатиево" Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн и превози - Канотранс" ООД 0 0 0 6 5 БДЧР 316в 2.6.2015 гр.Долни чифлик, обл.Варна "Семьонов индъстри" ООД промишлена зона сигнал с вх. № 05- 09-55/ 29.05.2015 Констатирано е наличие на нерегистрано ВС. В момента на проверката не се извършва водовземане.Дадено предписание за представяне на проект за ликвидация на ВС. не не сигнал с вх. № 05-09-55/ 29.05.2015 не 0 0 0 10 6 БДЧР 317в 2.6.2015 гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, обл.Варна ПС-1 - дренажи "Саръ баир", "Снежанка";ПС-2 - "Беш бунар", "Войнишки кладенец" "ВиК - Варна" ООД не са констатирани нарушения не не 2151 0337/ 13.12.2013 ВиК - Варна ООД 7736,52 0 0 6 7 БДЧР 318в 2.6.2015 гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, обл.Варна ПС-1 - дренажи "Саръ баир", "Снежанка";ПС-2 - "Беш бунар", "Войнишки кладенец" СОЗ пояс I не са констатирани нарушения - оградени и означени. Няма издадена заповед за учредяване на СОЗ не не 2151 0337/ 13.12.2013 ВиК - Варна ООД 7 8 БДЧР 319в 3.6.2015 гр.Варна, общ. Варна, обл.Варна находище №100 сондаж Р-1х комплекс водна пързалка "Ролба" не са констатирани нарушения не не 2161 0036/ 10.01.2013 ЕТ"Аркон Константин Петров" 1 428 1428 0 6,11 9 БДЧР 320в 3.6.2015 гр.Варна, общ. Варна, обл.Варна находище №100 сондаж Р-1х калолечебница не се извършва водовземане. Обекта е в ремонт не не 2161 0051/ 17.10.2014 "Лазурен Бряг- 91"ЕООД 50,4 50,4 0 6,11 10 БДЧР 321в 3.6.2015 гр.Девня, Общ.Девня, Обл.Варна сондаж Р-154х "Солвей соди"АД При проверката е извършено пломбиране на РУ не не 0526/14.09.200 1 "Солвей соди"АД 80 688,81 77 489,16 0 6 11 БДЧР 322в 3.6.2015 гр.Девня, Общ.Девня, Обл.Варна СОЗ пояс I СОЗ пояс I не са констатирани нарушения не не Заповед № 14/28.03.2007 "Солвей соди"АД 12 БДЧР 323в 3.6.2015 с. Гурково,общ. Балчик, обл. Добрич ТК "Кооперация Гурково- Гурково" Стопански двор "Гурково" не са констатирани нарушения не не 2152 0296/ 04.11.2015г. "Кооперация Гурково" 0 0 0 6 АУАН/ Наказателно постановление (No. и дата) Размер на наложе ната санкци я (в лв.) Данни по разрешителни Код на вид контролн а дейност* Титуляр на разрешител- ното Такса за водовземане/ползване (в лв.) Информация за извършена контролна дейност на БДЧР за месец Юни 2015г. в изпълнение на чл.188, ал.3 от ЗВ и З-д РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ No. по ред БДУВ No. на Констати вен протокол Дата на съставяне на протокола /дд.мм.гггг. / Място на проверката (Населено място, Община, Област) Воден обект/ Находище на минерална вода Проверен обект Констатации и предписания Разрешителн о (No. и дата)

13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са...

Page 1: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

Дължима Внесена

Стари задълже-

ния (обща сума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 БДЧР общ протокол 1.6.2015 гр.Варна, общ.

Варна, обл.Варнатериторията на хотел "Персей";

сигнал с вх. № 32-01-4/ 29.05.2015г.

Не е установено замърсяване с битово-

фекални води; няма опасност от замърсяване с

отпадъчни води на факторите на жизнената

среда

не несигнал с вх. №

32-01-4/ 29.05.2015г.

не 0 0 0 10

2 БДЧР 313в 02.06.2015г.с. Стожер, общ.

Добрич, обл. Добрич

ТК "Управление на отпадъците-

Стожер

Регионално депо "Стожер"

не са констатирани нарушения не не 2159 0199/

16.04.2015г.Община Добрич 0 0 0 6

3 БДЧР 314в 02.06.2015г.

С. Любен Каравелово, общ.

Аксаково, обл. Варна

С-1х "Силва- Любен

Каравелово"

Свинекомплекс "Саксфураж"

не са констатирани нарушения не не 2152 0198/

22.08.2011г."Саксфураж"

ООД 173,17 173,17 0 6

4 БДЧР 315в 02.06.2015г.гр. Игнатиево, общ. Аксаково,

обл. Варна

ТК "Канотранс- Игнатиево"

Автопарк "Канотранс"

не са констатирани нарушения не не 2159 0072/

18.04.2011г.

"Международни превози -Канотранс"

ООД

0 0 0 6

5 БДЧР 316в 2.6.2015 гр.Долни чифлик, обл.Варна

"Семьонов индъстри" ООД

промишлена зона

сигнал с вх. № 05-09-55/ 29.05.2015

Констатирано е наличие на нерегистрано ВС. В

момента на проверката не се извършва

водовземане.Дадено предписание за

представяне на проект за ликвидация на ВС.

не несигнал с вх. №

05-09-55/ 29.05.2015

не 0 0 0 10

6 БДЧР 317в 2.6.2015гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, обл.Варна

ПС-1 - дренажи "Саръ баир",

"Снежанка";ПС-2 - "Беш бунар", "Войнишки кладенец"

"ВиК - Варна" ООД

не са констатирани нарушения не не 2151 0337/

13.12.2013ВиК - Варна

ООД 7736,52 0 0 6

7 БДЧР 318в 2.6.2015гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, обл.Варна

ПС-1 - дренажи "Саръ баир",

"Снежанка";ПС-2 - "Беш бунар", "Войнишки кладенец"

СОЗ пояс I

не са констатирани нарушения - оградени и

означени. Няма издадена заповед за учредяване на

СОЗ

не не 2151 0337/ 13.12.2013

ВиК - Варна ООД 7

8 БДЧР 319в 3.6.2015 гр.Варна, общ. Варна, обл.Варна

находище №100 сондаж Р-1х

комплекс водна пързалка "Ролба"

не са констатирани нарушения не не 2161 0036/

10.01.2013

ЕТ"Аркон Константин

Петров"1 428 1428 0 6,11

9 БДЧР 320в 3.6.2015 гр.Варна, общ. Варна, обл.Варна

находище №100 сондаж Р-1х калолечебница

не се извършва водовземане. Обекта е в

ремонтне не 2161 0051/

17.10.2014"Лазурен Бряг-

91"ЕООД 50,4 50,4 0 6,11

10 БДЧР 321в 3.6.2015гр.Девня,

Общ.Девня, Обл.Варна

сондаж Р-154х "Солвей соди"АДПри проверката е

извършено пломбиране на РУ

не не 0526/14.09.2001

"Солвей соди"АД 80 688,81 77 489,16 0 6

11 БДЧР 322в 3.6.2015гр.Девня,

Общ.Девня, Обл.Варна

СОЗ пояс I СОЗ пояс I не са констатирани нарушения не не Заповед №

14/28.03.2007"Солвей соди"АД

12 БДЧР 323в 3.6.2015с. Гурково,общ.

Балчик, обл. Добрич

ТК "Кооперация Гурково- Гурково"

Стопански двор "Гурково"

не са констатирани нарушения не не 2152 0296/

04.11.2015г."Кооперация

Гурково" 0 0 0 6

АУАН/ Наказателно

постановление (No. и дата)

Размер на

наложената

санкция

(в лв.)

Данни по разрешителни

Код на вид

контролна

дейност*

Титуляр на

разрешител-ното

Такса за водовземане/ползване (в лв.)

Информация за извършена контролна дейност на БДЧР за месец Юни 2015г. в изпълнение на чл.188, ал.3 от ЗВ и З-д РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ

No. по ред БДУВ

No. на Констати

вен протокол

Дата на съставяне

на протокола/дд.мм.гггг.

/

Място на проверката

(Населено място,Община, Област)

Воден обект/Находище на

минерална водаПроверен обект Констатации и

предписания

Разрешително

(No. и дата)

Page 2: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

13 БДЧР 234в 3.6.2015

с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,

обл. Варна

ТК "ЗПК-Ген. Кантарджиево"

Стопански двор "Ген.

Кантарджиево"

не са констатирани нарушения не не 2152 0256/

20.06.2013г.ЗПК "Ген.

Кантарджиево" 0 0 0 6

14 БДЧР 325в 3.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

ШК "Нешков -Варна"

Апартаменти за гости "Нешков" Няма доклад по чл. 48 не не 2159 0143/

22.04.2013г. "Нешков" ООД 40 40 0 6

15 БДЧР 326в 4.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

ТК "Шел България" тревни площи

не е представено копие от протокола на химичния

анализ за 2014г.; дадено е предписание за

представяне на копие от анализа

не не 2159 0097/ 24.02.2012

"Шел България"ЕАД 21,92 21,92 0 6

16 БДЧР 327в 4.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.Варна

ТК"Тодор Карагюлиев" овощна градина няма констатирани

нарушения не не 2152 0009/ 02.07.2007

Тодор Ставрев Карагюлиев 0,61 0,61 0 6

17 БДЧР 328в 4.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаЧерно море мидена ферма няма предприети действия

по изграждане на фермата не не 2236 0009/ 01.04.2011 "ЕЙМ"ООД 0 0 0 6

18 БДЧР 329в 4.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаЧерно море мидена ферма няма предприети действия

по изграждане на фермата не не 2236 0002/ 14.12.2010 "ЕЙМ"ООД 0 0 0 6

19 БДЧР 330в 8.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

Морска гара, зад рейдова кула

СЖ-35/ 08.06.2015

Констатира се наличие на струпани боклуци и

опалисценция. Предния ден нефтосъбирач е

почистил замърсения морски участък

не не СЖ-35/ 08.06.2015 не 0 0 0 10

20 БДЧР 331в 9.6.2015с.Хаджи Димитър,

общ.Каварна, обл.Добрич

С-х1 "Димитър Димитров -

Живот"земеделска земя няма констатирани

нарушения не не 2152 0131/ 18.09.2009

ЕТ"Димитър Димитров -

Живот"34,46 36,9 0 6

21 БДЧР 332в 9.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаШК "Дълбока" ресторант няма констатирани

нарушения не не 2151 0336/ 02.12.2013

"Дълбока" ООД 484,5 484,5 0 6

22 БДЧР 333в 9.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаШК "Дълбока" пояс I на СОЗ няма констатирани

нарушения не не Заповед № 32/19.09.2007

"Дълбока" ООД 0 0 0 7

23 БДЧР 334в 9.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаЧерно море мидена ферма няма констатирани

нарушения не не 2236 0004/ 09.12.2010

"Дълбока" ООД 0 0 0 6

24 БДЧР 335в 9.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаЧерно море мидена ферма

няма предприети действия по изграждане на

мидената ферма; дадено предписание за представяне за

одобрение от БДЧР на план за сожствен

мониторинг и съгласуване на пунта за

мониторинг

не не2236

0005/17.12.2010

"Дълбока" ООД 0 0 0 6

25 БДЧР 336в 9.6.2015с.Българево, общ.Каварна,

обл.ВарнаЧерно море пасарелка до

мидена ферма

няма предприети действия по изграждане на

пасарелкатане не 0237 0004/

19.08.2009"Дълбока"

ООД 0 0 0 6

26 БДЧР 337в 09.06.2015г.гр. Шабла, общ.

Шабла, обл. Добрич

ТК "Кооперация изток- Шабла"

Стоп. Двор "Кооперация

Изток"

няма констатирани нарушения не не 2159 0168/

21.01.2014г."Кооперация

изток" 0 0 0 6

27 БДЧР 338в 09.06.2015г.гр. Шабла, общ.

Шабла, обл. Добрич

ТК "Янка Колева Шабла"

Ябълкова градина "Янка Колева"

няма констатирани нарушения не не Янка Колева 0 0 0 6

28 БДЧР 339в 09.06.2015г.гр. Шабла, общ.

Шабла, обл. Добрич

Шабленско езеро ПСОВ няма констатирани нарушения не не 2374 0030/

11.03.2009г."В и К" ЕООД

гр. Добрич 0 0 0 6

29 БДЧР 340в 10.6.2015с.Цонево,

общ.Дългопол, обл.Варна

яз. Г. Трайков НС-Варна месечен график комплексни язовири не не не не 0 0 0 4

Page 3: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

30 БДЧР 341в 10.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

Р-96х Сдружение "ТО на НТС"

Във връзка с получена информация за теч в шахатат на сондажа е

извършена проверка - не е установено дали теча е от

колоната на сонаджа

не не 01610268/ 26.09.2009

Сдружение "ТО на НТС" 2754,5 2754,5 0 11

31 БДЧР 342в 11.6.2015с.Цонево,

общ.Дългопол, обл.Варна

яз. Г.Трайков МВЕЦ Цонево месечен график комплексни язовири не не 01440006

/18.02.2009"Вестел -

2002"ООД 0 0 0 6

32 БДЧР 343в 11.6.2015с.Сава,

общ.Дългопол, обл.Варна

р. Камчия земеделска земя няма водовземане от 2012г. не не 2112 0006/

08.01.2009Милен Петков -

ЗП 0 0 0 6

33 БДЧР 344в 11.6.2015с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна

р. Камчия ПСОВ Камчия

не е заплатена таксата за 2014г., няма достъп до заустващия колектор;

дадено е предписание за почистване около

колектора

не не 2314 0006/ 29.10.2008

"ВиК-Варна"ООД 688,70 0 0 6

34 БДЧР 345в 11.6.2015с.Цонево,

общ.Дългопол, обл.Варна

яз. Г.Трайков земеделска земя

химичния анализ не е по всички показатели; дадено

е предписание за извършване на анализ през 2015г. По всички

показатели

не не 0142 0010/ 12.09.2012

СН "Камчийска

долина"213,15 213,15 0 6

35 БДЧР чек лист 11.6.2015гр.Девня,

Общ.Девня, Обл.Варна

Депо за фосфогипс, местността

Дренака

"Агрополихим" АД

Извършена е планова проверка по условията в

Комплексно разрешително - условията се изпълняват.

не не КР № 393-Н0/ 2010 г.

"Агрополихим" АД 0 0 0 6

36 БДЧР чек лист 12.6.2015гр.Девня,

Общ.Девня, Обл.Варна

КР № 68/ 2005 г. "Агрополихим" АД

не са констатирани нарушения не не КР № 68/

2005г."Агрополихим"

АД 17 595,00 17 595,00 0 6

37 БДЧР 346в 17.06.2015г.с. Дуранкулак,

общ. Шабла, обл. Добрич

ТК "Стратус-В" Селище от затворен тип

не са констатирани нарушения не не 2159 0167/

10.01.2014г."Стратус-В"

ООД 0 0 0 6

38 БДЧР 347в 17.06.2015г.с.Раковски, общ.

Каварна, обл. Добрич

Тх-19 ПС Раковски не не 2152 0309/ 30.10.2014г.

"Напоителни системи" ЕАД 0 0 0 6

39 БДЧР 348в 17.06.2015г.с. Кранево, общ.

Балчик, обл. Добрич

ШК-1"Атмаджови- Кранево" Вила "Амфора" не са констатирани

нарушения не не 2159 0132/ 14.09.2012г.

"Атмаджови" ООД 55,2 55,2 0 6

40 БДЧР 349в 22.6.2015 с.Крапец,Общ.Шабла,Обл.Добрич С-2x - Крапец х-л."Яница 2" Няма представен химичен

анализ21520094/ 16.01.2009

ЕТ "Димитър Катранджиев" 508,80 508,80 0 6

БДЧР АУАН 22.06.2015 г. с.Крапец,Общ.Шабла,Обл.Добрич С-2x - Крапец х-л."Яница 2" Няма представен химичен

анализАУАН 1554/

22.06.1521520094/ 16.01.2009

ЕТ "Димитър Катранджиев"

41 БДЧР 350в 22.6.2015 с.Крапец,Общ.Шабла,Обл.Добрич С-1x - Крапец х-л."Яница 1" Няма представен химичен

анализАУАН 1553/

22.06.1521590051/ 25.08.2009

ЕТ "Димитър Катранджиев" 228,16 228,16 0 6

42 БДЧР 351в 22.6.2015с.Спасово,

общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

ЕС-1 "Димитър Катранджиев-

Спасово"стопански двор не са монтирани отделни

РУ за различните целиАУАН № 1555/

22.06.1521590136/ 27.02.2015

ЕТ "Димитър Катранджиев" 648,00 648,00 0 6

43 БДЧР 352в 23.6.2015гр.Провадия,Общ.Провадия,Обл.Вар

на

гр.Провадия,Общ.Провадия,Обл.Вар

наавтомивка Атол

проверка по изпълнение на предписание.

Предписанието не е изпълнено

не не няма "Атол"ООД 0 0 0 3

БДЧР покана за Акт 26.06.2015г.

гр.Провадия,Общ.Провадия,Обл.Вар

на

гр.Провадия,Общ.Провадия,Обл.Вар

наавтомивка Атол

Да се яви титуляра в тридневен срок от

получаване на писмото за съставяне и връчване на

акт.

не не няма "Атол"ООД 0 0 0

44 БДЧР 353в 23.6.2015с.Осеново,

общ.Аксаково, обл.Варна

ТК "Селище-Осеново"

вилно селище и оранжерии

Подадено е заявление за изменение на

разрешителното. Не са констатирани нарушения.

не не 2159 0115/ 15.06.2012

ЗП Марияна Здравкова

Пашева252,00 252,00 0 6

Page 4: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

45 БДЧР

Протокол от

приемане на СОЗ

24.06.2015 г.с. Слънчево, общ.

Аксаково, обл. Варна

Р-139х СОЗ пояс I, II,III

Междуведомсвена комисия за приемане на

СОЗ назначена със Заповед на директора на

БДЧР №170/ 05.06.2015г.- приета.

не не 1109/ 19.03.2004г.

"Манекс сън" АД 7

46 БДЧР 354в 24.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

ТК "Лукстрой-Бялата чешма-

Варна"

жилищна група Бялата вода

Изпъляват се условията в разрешителното. Дадени

предписания за представяне на прошнурован и

номериран дневник, както и копие от

дневника за 2014г.

АУАН № 1557/ 24.06.15 не 2151 0128/

27.05.2010"Луксстрой БГ" ООД 350,19 350,19 0 6

47 БДЧР 355в 24.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

ТК "Лукстрой-Бялата чешма-

Варна"СОЗ пояс I

Има издадена заповед за учредяване на СОЗ -

изградена и маркирана. Не е приета от комисия.

не не 2151 0128/ 27.05.2010

"Луксстрой БГ" ООД 7

48 БДЧР 356в 24.6.2015

м-ст Тузлата, гр.Балчик,

общ.Балчик, обл.Добрич

ТХ-15х "Тузлата" Росика ООД

Изпъляват се условията в разрешителното. Дадено

предписание да се представи прошнурован

и номериран дневник

01610325/ 19.05.2010 Росика ООД 189,21 189,21 0 11

49 БДЧР 357в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма

не е представен за одобрение от директора

план за собствен мониторинг на водите;

дадено е предписание за представяне на план

не не 3042/03.07.2003

"Морски дарове"ООД 0 0 0 6

50 БДЧР 358в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма не са констатирани нарушения не не 3675/

12.07.2005

ЕТ "Сяд-Стефка

Атанасова"0 0 0 6

51 БДЧР 359в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма

Изпълняват се поставените в разрешителното условия.

Дадено предписание за представяне на протокол

от хим.анализ (за металите)- до 30.06.2015

не не 3624/07.02.2007

"Бляк Сий Шелс"ООД 0 0 0 6

52 БДЧР 360в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно морепредприятие за преработка на

миди

няма предприети действия по изграждане на обекта не не 2136 0004/

07.11.2014"Бляк Сий

Шелс"ООД 0 0 0 6

БДЧР АУАН 24.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

ТК "Лукстрой-БГ" комплекс от 9бр. Къщи

не са представени декларация и доклад по ЗВ

АУАН № 1556/ 30.04.2015 не 2151 0128/

27.05.2010Лукстрой - БГ"ООД 0 0 0 6

53 БДЧР 361в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич

мидена ферма няма предприети действия по изграждане на фермата не не 2236 0019/

24.01.2013"Аква Стар

Ко"ООД 0 0 0 6

54 БДЧР 362в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма

няма предприети действия по изграждане на фермата; дадено е предписание за представяне на план за собствен мониторинг,

съгласуване на пункта за мониторинг и

извършване на анализ на водите

не не 2236 0020/ 05.09.2014

"Бойс-Арт"ООД 0 0 0 6

55 БДЧР 363в 23.6.2015гр.Каварна,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма

няма предприети действия по изграждане на фермата; дадено е предписание за представяне на план за собствен мониторинг,

съгласуване на пункта за мониторинг и

извършване на анализ на водите

не не 2236 0021/ 05.09.2014

"Мексико-Р"ООД 0 0 0 6

Page 5: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

56 БДЧР 364в 24.6.2015с.Топола,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма не са констатирани нарушения не не 2236 0016/

20.01.2012"Бляк сии

фуудс" ООД 0 0 0 6

57 БДЧР 365в 24.6.2015

с.Топола, с.Божурец,

общ.Каварна, обл.Добрич

Черно море мидена ферма

Към момента на проверката не са

предприети действия по изграждането на мидената

ферма

не не 0236 0006/ 03.12.2007 "Сетта" ЕООД 0 0 0 6

БДЧРпредписа

ние с писмо

25.06.2015г.гр. Шабла, общ.

Шабла, обл. Добрич

ТК-1 "Александрова-

Шабла"земеделска земя

Да подготви съоръжението за консервация и да

уведоми БДЧР

АУАН № 1513/ 30.04.2015

0 21520062/ 23.06.2008г.

ЗП Ламбина Александрова 0 0 0 6

БДЧРписмо за връчване на АУАН

25.06.2015г. БДЧР ТК "Пейчо Пеев-Крапец" земеделска земя

не е представена декларация по чл. 194б от ЗВ и доклад за изпълнение

на условията в разрешителното

21520171/ 17.12.2010г.

ЗП Венелин Въклов 6

58 БДЧР 366в 25.06.2015г.гр. и общ.

Провадия, обл. Варна

Яз. Елешница и Тръстиково Провадсол не са констатирани

нарушения не не 1151/ 05.03.2008г.

Консорциум Девня 0 0 0 6

59 БДЧР 367в 25.06.2015г. Гр. и общ. Девня обл. Варна С-ж Р-148х Торов завод Торов завод не не 2151 0361/

17.10.2014г."Агрополихим"

АД 73035 73035 0 6

60 БДЧР 368в 25.06.2015г. Гр. и общ. Девня обл. Варна С-ж Р-124х Торов завод Подменена

консервационна пломба не не РКС 674 "Агрополихим" АД 0 0 0 3

61 БДЧР 369в 26.6.2015гр.Девня,

Общ.Девня, Обл.Варна

ПСОВ Девня ПСОВ Девня не са констатирани нарушения не не 2311 0013/

25.08.2010"ВиК-

Варна"ООД 20710,45 20710,45 6

62 БДЧР 370в 26.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

Р-106х Дом Младост

При проверката се констатира, че БДЧР не е уведомена за повредата на

РУ

не не 01610343/ 21.10.2010

"Феста холдинг" АД 5298,06 5298,06 0 11

63 БДЧР 371в 26.6.2015гр.Варна,

общ.Варна, обл.Варна

Р-106х СОЗ пояс IИма издадена заповед за

учредяване на СОЗ - изградена и маркирана.

не не 01610343/ 21.10.2010

"Феста холдинг" АД 7

64 БДЧР 372в 23.6.2015 с.Ветрино,Общ.Ветрино,Обл.Варна

Канализационна система на с.Ветрино

ПСОВ Ветрино не са констатирани нарушения не не 23110019/

18.04.2011"ВиК-

Варна"ООД 47,45 0 0 6

65 БДЧР 373в 23.6.2015гр.Провадия,Общ.Провадия,Обл.Вар

наТК-1,2,3,4,5,6 Община

Провадияне са констатирани

нарушения не не 21520128/ 15.09.2009

Община Провадия 48,69 48,69 0 6

66 БДЧР 374в 29.06.2015г. с. Тополи, общ. и обл. Варна

ТК-1 "Пътища и мостове Тополи"

Производствена база "Тополи"

свалена консервационна пломба не не 2153 01399/

16.06.2013г.

"Пътища и мостове"

ЕООД0 0 0 3

67 БДЧР 375в 30.06.2015г. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна

ТК" Миг-Маркет-Варна" бетонов бъзел няма констатирани

нарушения не не 200355/ 08.11.2005г.

"Миг- Маркет" ООД 70,42 70,42 0 6

68 БДЧР 376в 30.06.2015г.гр. Игнатиево, общ. Аксаково,

обл. ВарнаТК-2 "Игнатиево" оранжерии водовземане без

разрешителноАУАН №1569/

30.06.2015г.няма "Дружба -

4"ООД 3

69 БДЧР 377в 30.06.2015г.гр. Игнатиево, общ. Аксаково,

обл. ВарнаТК-2 "Игнатиево" земеделска земя

дружеството не е представило в БД доклад и декларация по чл. 194б от

ЗВ. Съставен е Акт на 15.05 15г. И изпратен на

Общ. Варна зая връчване, т.к. нарушителя не се

явява в БД.

21520216/ 15.12.2015г.

"Провадинвест" ООД 0 0 0 6

70 БДЧР 378в 29.6.2015с.Стефаново,

общ.Добрич,обл.Добрич

Р-ВН-34 Стефаново

сондаж Р-ВН-34 Стефаново

съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

71 БДЧР 379в 29.6.2015с.Стожер,

общ.Добрич, обл.Добрич

Р-Стожер Р-Стожер съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

72 БДЧР 380в 29.6.2015с.Безводица, общ.Добрич, обл.Добрич

Р-75 Безводица Р-75 Безводица съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

73 БДЧР 381в 30.6.2015с.Драганово,Общ.Добрич,Обл.Добр

ич

Каптаж - 1 Драганово

Каптаж - 1 Драганово

съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

Page 6: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

74 БДЧР 382в 30.6.2015с.Драганово,Общ.Добрич,Обл.Добр

ич

Каптаж - 2 Драганово

Каптаж - 2 Драганово

съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

75 БДЧР 383в 30.6.2015с.Драганово,Общ.Добрич,Обл.Добр

ич

Каптаж -3 Драганово

Каптаж -3 Драганово

съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

76 БДЧР 384в 30.6.2015с.Драганово,Общ.Добрич,Обл.Добр

ич

Каптаж - 4 Драганово

Каптаж - 4 Драганово

съоръжението се ползва без разрешително не не не не 3

77 БДЧР 363 Б 1.6.2015 Община Поморие, Област Бургас Яз. "Ахелой"

"Напоителни системи" ЕАД,

клон Черно море

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит.не не

0211/30.12.04 г. Реш. 235/

03.08.2010 г. за прод. на

срока.

"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно

море

3,00 0

128 платени на 05.06.2015

г.

4

78 БДЧР 364 Б 1.6.2015 Община Поморие, Област Бургас яз."Порой"

"Напоителни системи" ЕАД,

клон Черно море

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит.не не

0213/ 29.12.2004 г. и

Реш. 236/ 03.08.2010 г.

за изменение и продължение

на срока

"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно

море

25,00 0

310 лв. платени на 05.06.2015

г.

4

79 БДЧР 365Б 1.6.2015 Община Поморие, Област Бургас яз."Порой"

МВЕЦ "Порой" на

"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно море

ВЕЦ Порой не е в експлоатация. Няма

ползвани водни количества за

производство на ел енергия.

не не

0214/20.03.01 и Реш. 327/

01.12.2010 г. за изм. и прод.

на срока.

"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно

море

73,53 0

1069,01 лв.

платени на 05.06.2015

г.

4

80 БДЧР 366Б 2.6.2015гр. Средец,

общ. Средец,обл. Бургас

СК-1 Туристически к-с "Божура"

Изпълняват се условията в разрешителното. Такса водовземане 2014 г. е

заплатена.

не не 21520184/02.06.11 г.

"Таурус-2001" ЕООД, гр.

Средец26,56 25,56 0 6

81 БДЧР 367Б 2.6.2015гр. Средец,

общ. Средец,обл. Бургас

СК-2, СК-3

Завод за преработка на пластмаси и производство на пластмасови изделия

Изпълняват се условията в разрешителното. Такса

водовземане 2013 г. и 2014 г. не е заплатена.

не не

200027/08.09.03 г.

497/20.08.09 г. за

продължаване

"Пластмасови изделия" АД,

гр. Средец1225,74 0 1939,36 6

82 БДЧР 368Б 2.6.2015гр. Средец,

общ. Средец,обл. Бургас

заустване в р. Средецка

Завод за преработка на пластмаси и

производство на пластмасови

изделия

Има ИУ, таксата за 2014 г. не е платена. Добро

състояние на заустващия колектор, почистен, необрасъл. 1. Да се изпрати СМ за ІІ

шестмесечие 2014 г.

не не

0919/07.10.05 г.

398/02.10.08 г. решение за

продължаване и изменение

"Пластмасови изделия" АД,

гр. Средец329,4 329,4 0 6

83 БДЧР 369Б 2.6.2015 с. Черни връх, община Камено ТК овощна градина

Разрешителното е за изграждане на ново съоръжение. ТК е

изграден и приет. Няма ползвани водни

количества и не е дължима такса за водовземане за

2014 г.

не не2152

0280/16.12.2013

"Таня Пекова"ЕООД 0 0 0 6

84 БДЧР 370 Б 2.6.2015с. Димчево,общ. Бургасобл. Бургас

Яз. "Мандра" Помпена станция

Изпълняват се условията в разрешителното. Такса водовземане е правилно

изчислена и платена.1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

10.06.2015 г.

не не 01420003/28.09.2010

"Панорама-2000" ЕООД,гр. Несебър

21,86 21,86 0 6

85 БДЧР 372Б 3.6.2015 Община Созопол, Област Бургас дере КС и ЛПСОВ, с.

Равна гора

Преизчислена такса заустване. Представен

дневник за 2014 г. 1.) Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

10.06.2015 г.

не не2371

0085/13.05.2013 г.

Община Созопол 25,4 21,93 3,47 6

Page 7: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

86 БДЧР 373Б 4.6.2015 община Руен река Хаджийска мост

ДПК за обект : "Укрепване устоите на мост над река Хаджийска". Приет без

забележки. Неизпълнени 2 условия в разрешителното.

АУАН №1530/ 04.06.2015 не

2217 0097//26.02.20

15 г.Община Руен не не не 6

87 БДЧР 383Б 8.6.2015 община Котел с. Малко село извор "Башпунар" ПБВ на с. Малко

село

Изпълняват се условията в разрешителното . Не е представена информация

зя извършени измерванияя в БДЧР 2.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок :

18.06.2015 г.

АУАН № 1540/ 17.06.2015 не 2151 0153/

23.08.2010 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 301,84 301,84 0 6

88 БДЧР 384Б 8.6.2015 община Котел с. Малко село

СОЗ извор "Башпунар"

ПБВ на с. Малко село

СОЗ е учредена със Заповед № 26 / 23.11.2005 г. на Директор БДЧР. Не е

приета. 1.) Да се заяви писмено пред БДЧР

готовност за приемане на изградената съгласно проекта СОЗ, в срок до

31.07. 2015 г.

не не 2151 0153/ 23.08.2010 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен не не не 7

89 БДЧР 385Б 8.6.2015 община Котел с. Остра могила извор "Али ага" ПБВ на с. Остра

могила

Изпълняват се условията в разрешителното . Не е представена информация

зя извършени измерванияя в БДЧР 2.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок :

18.06.2015 г.

АУАН № 1539/ 17.06.2015 не 2151 0155/

19.08.2010 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 143,8 143,8 0 6

90 БДЧР 386Б 8.6.2015 община Котел с. Остра могила

СОЗ извор "Али ага"

ПБВ на с. Остра могила

СОЗ е учредена със Заповед № 03 /03.05.2006 г. на Директор БДЧР. Не е

приета. 1.) Да се заяви писмено пред БДЧР

готовност за приемане на изградената съгласно проекта СОЗ, в срок до

31.07. 2015 г.

не не 2151 0155/ 19.08.2010 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен 143,8 143,8 не 7

Page 8: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

91 БДЧР 387Б 8.6.2015 община Котел с. Тича Изворни групи

ПБВ на с. Тича, с. Филаретово,

с.Малко село, с. Топузово и с.

Соколарци

Не е представена информация зя извършени

измерванияя в БДЧР . Констатира се

превишаване на разрешените водни обеми

за 2014 г.3.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок : 18.06.2015 г.3. Да се открие процедура в

БДЧР по изменение на разрешителното в частта лимит на

ползваната вода в срок до 30.07. 2015 г.

АУАН № 1537/ 17.06.2015 не 2151 0156/

23.08.2010 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 2299,84 2299,84 0 6

92 БДЧР 388Б 8.6.2015 община Котел с. Тича

СОЗ Изворни групи

ПБВ на с. Тича, с. Филаретово,

с.Малко село, с. Топузово и с.

Соколарци

СОЗ е учредена със Заповед № 12 /

22.12.2006 г. на Директор БДЧР. Не е приета. 1.) Да се заяви писмено пред

БДЧР готовност за приемане на изградената съгласно проекта СОЗ, в

срок до 31.07. 2015 г.

не не 2151 0156/ 23.08.2010 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен не не не 7

93 БДЧР 389Б 9.6.2015 община Котел с. Орлово

извор "Аладжа бунар" ПБВ на с. Орлово

Изпълняват се условията в разрешителното . Не е представена информация

зя извършени измерванияя в БДЧР 2.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок :

18.06.2015 г.

АУАН № 1538/ 17.06.2015 не 2151 0154/

23.08.2010 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 102,8 102,8 0 6

94 БДЧР 390Б 9.6.2015 община Котел с. Орлово

СОЗ извор "Аладжа бунар" ПБВ на с. Орлово

СОЗ е учредена със Заповед №04 / 03,05,2006 на Директор БДЧР. Не е приета. 1.) Да се заяви писмено пред БДЧР

готовност за приемане на изградената съгласно проекта СОЗ, в срок до

31.07. 2015 г.

не не 2151 0154/ 23.08.2010 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен не не не 7

95 БДЧР 391Б 9.6.2015 община Сливен с.Ичера

Изворна група каптажи "Съби -

1,2 и 3"ПБВ на с. Ичера

СОЗ не е учредена със Заповед на Директор

БДЧР 1.) Да се открие процедура в БДЧР за учредяване на СОЗ, в срок до 15.09. 2015 г.

не не 2151 0274/ 21.11.2011 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен не не не 6

Page 9: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

96 БДЧР 392Б 9.6.2015 община Сливен с.Ичера

СОЗ Изворна група каптажи

"Съби - 1,2 и 3"ПБВ на с. Ичера

Изпълняват се условията в разрешителното . Не е представена информация

зя извършени измерванияя в БДЧР 3.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок : 18.06.2015 г.3. Да се открие процедура в

БДЧР по изменение на разрешителното в частта лимит на

ползваната вода в срок до 30.07. 2015 г.

АУАН № 1541/ 17.06.2015 не 2151 0274/

21.11.2011 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 864 864 0 7

97 БДЧР 393Б 9.6.2015 община Сливен с.Раково

Каптирани дренажи "Северен 1" и "Северен 2"

ПБВ на с. Раково

Изпълняват се условията в разрешителното . Не е представена информация

зя извършени измерванияя в БДЧР 3.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок :

18.06.2015 г., 3. Да се открие процедура в

БДЧР по изменение на разрешителното в частта лимит на

ползваната вода в срок до 30.07. 2015 г.

АУАН № 1543/ 17.06.2015 не 2151 0284/

06.01.2012 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 301,58 301,58 0 6

98 БДЧР 394Б 9.6.2015 община Сливен с.Раково

СОЗ Каптирани дренажи "Северен 1" и "Северен 2"

ПБВ на с. Раково

СОЗ не е учредена със Заповед на Директор

БДЧР. 1.) Да се открие процедура за учредяване на СОЗ в БДЧР в срок

до 15.09. 2015 г.

не не 2151 0284/ 06.01.2012 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен не не не 7

99 БДЧР 395Б 10.6.2015 гр.Сливен язовир Камчия ПБВ

Не е представена информация за извършени

измервания на добитит водни количества за 2014 г.Не е извършен химичен

анализ на добиваната вода. Такса водовземане е платена. 3.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок :

18.06.2015 г., 3. Да се представят в БДЧР и

МОСВ географски координати на водовземните

съоръжения, в срок до 10.07.2015 г.

АУАН № 1542/ 17.06.2015 не 003 898 /

23.08.2006 г."ВиК" ООД, гр. Сливен

1755,80 +1144,20

1755,80 +1144,20 0 6

Page 10: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

100 БДЧР 396Б 10.6.2015 община Сливен с. Ичера река Луда Камчия ПБВ

Не е представена информация за извършени

измервания на добитит водни количества за 2014

г. Такса водовземане е платена. 2.) 1. Да се представи в БДЧР

дневник с измервания за 2014 г. в срок до

18.06.2015 г.2. Да се прономерова и

прошнурова дневникът с измервания, срок :

18.06.2015 г.

АУАН № 1536/ 17.06.2015 не 2111 0001/

17.09.2007 г."ВиК" ООД, гр. Сливен 0 0 0 6

101 БДЧР 397Б 10.6.2015 община Сливен с. Ичера река Луда Камчия СОЗ

СОЗ е учредена със Заповед № 10/15.07.2009

г. на Директор БДЧР. Не е приета. 1.) Да се заяви писмено пред БДЧР

готовност за приемане на изградената съгласно проекта СОЗ, в срок до

31.07. 2015 г.

не не 2111 0001/ 17.09.2007 г.

"ВиК" ООД, гр. Сливен не не не 7

102 БДЧР 398Б 11.6.2015 община Котел, с. Жеравна КС гр. Котел дере

Извърши се проверка по процедура, вх. № РР 3646/15.04.2015 г..

Изпълняват се условията в разрешителното. Такса

ползване за 2014 г. е заплатена. Няма стари

задължения.

не нер. № 2314

0021/04.07.2011 г.

Община Котел 3126,23 3126,23 0 6

103 БДЧР 401Б 11.6.2015 община Котел, с. Жеравна КС с. Жеравна дере

Планова проверка. Изпълняват се условията в

разрешителното. Такса ползване за 2014 г. е

заплатена. Няма стари задължения.

не не

р. № 1405/01.07.201

4 г. за продължаване

на р. № 200 394/

01.11.2005 г.

Община Котел 301,5 301,5 0 6

104 БДЧР 402Б 10.6.2015 община Бургас, кв. Банево частен имот сондаж

Извърши се проверка по сигнал, вх. № СЖ № 34/

02.06.2015 г.Констатира се наличен, регистриран в

БДЧР сондаж за собствени потребности. Не са

констатирани нарушения по ЗВ.

не не не не не не не 10

БДЧР без КП 10.6.2015 гр. Бургас, ПИ 07079.831.23 ТК

Представено писмо от "Виан комерс" ЕООД, с

невъзможност за представане на

информация по процедура, вх. № РР 3576/12.01.2015 г. и желание за закриване

на водовземното съоръжение. 1.) Да се представи проект за консервация на ВС в срок до 27.07. 2015 г.

не не не не не не не 6

105 БДЧР 189 Б 9.6.2015с. Извор,

общ. Созопол,обл. Бургас

ШК-3, ШК-4, ШК-5

ПБВ на с.Извор, с. Маринка, с.

Твърдица

Съставен АУАН от 09.06.2015 г. за

превишавене на лимита за 2014 г. на "В и К" ЕАД,

гр. Бургас

АУАН №1531/ 09.06.2015 не 200231/

01.03.2005 г."В и К" ЕАД,

гр. Бургас 527,72 527,72 0 6

106 БДЧР 409 Б 12.6.2015с. Кости,

общ. Царево,обл. Бургас

р. Велека

изземване на наносни

отложения от р. Велека

Изпълняват се условията в разрешителното. Такси

платени и потвърдени от БДЧР.

не не

2215 0010/ 18.09.2008 г. и реш. № 1214/ 21.10.2013 г.

"Технометалстройкомплект"

ЕООД4959 4958 0 6

Page 11: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

107 БДЧР 410 Б 12.6.2015с. Кости,

общ. Царево,обл. Бургас

р. Велека ТМСИ

Изпълняват се условията в разрешителното. Такси

платени и потвърдени от БДЧР.1. ) 1.Да се

представят за заверка в БДЧР прономеровани и

прошнуровани дневници, срок :

10.07.2015 г.

не не 2113 0006/ 18.09.2009 г.

"Технометалстройкомплект"

ЕООД126,07 126,07 0 6

108 БДЧР 411 Б 16.5.2014гр. Царево,

Община Царевообл. Бургас

заустване в р. Попска ПСОВ "Царево"

Има РУ. Дължимите такси ползване не са платени.

Добро състояние на заустващия колектор.

не не

23140007/27.10.2008 г.

847/17.09.2011

реш. за прод.

" Община Царево" 5485,71 5485,71 0 6

109 БДЧР 412 Б 16.5.2014с. Лозенец,

Община Царевообл. Бургас

заустване в сухо дере ПСОВ "Лозенец"

Има РУ. Дължимите такси ползване не са платени.

Добро състояние на заустващия колектор.

не не 23710083/18.03.2013 г.

" Община Царево" 813,72 813,72 0 6

110 БДЧР 418 Б 16.6.2015 с. Варвара, община Царево Аязменско дере ПСОВ

Извърши се проверка относно нерегламентирано заустване на непречистени води от КС на с. Варвара.

Констатира се че ПСОВ не работи и се осъществява

заустване на непречистени отпадъчни води във воден

обеикт.

АУАН № 1535/ 16.06.2015 не 2374 0046/

12.02.2014 г." Община Царево" 111,44 111,44 0 6

111 БДЧР 419 Б 17.6.2015ММЦ Приморско,

община Приморско

Черно мореЧерно море добив на бяла пясъчна

мида

Извърши се проверка във връзка с постъпило в

БДЧР писмо, вх. № 26-00-1165/ 01.06.2015 г. на

район в който се извършва добив на бяла пясъчна

мида- ММЦ, гр. Примирско. Констатира

се: Към момента на проверката не се

осъществява добив на бяла пясъчна мида. Не се констатират хора и

съоръжения за за целта.

не не не не не не не 3

112 БДЧР без КПс. Извор,

общ. Созопол,обл. Бургас

ШК-3, ШК-4, ШК-6

СОЗ на ПБВ на с.Извор, с.

Маринка, с. Твърдица

Съгласно резолюция на Директор Дирекция

"Контрол" е изготвено предписание до

"ВиК"ЕАД, гр. Бургас 1) .Да се монтират

водомери на ШК-3, ШК-4 и ШК-5, срок до

30.08.2015 г.

не не 200231/01.03.2005 г.

"В и К" ЕАД, гр. Бургас не не не 6

113 БДЧР 425 Б 22.6.2015с. Порой

общ. Помориеобл. Бургаска

ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 Бадемова градина

Изпълняват се условията в разрешителното. Такса

водовземане е платена 1) 1. Да се представят в

БДЧР прономоровани и прошнуровани

дневници, срок : 15.07.2015 г.

не не 21520264/22.07.13 г.

ЗП Драгомила Миланова Станкова- Вълканова

2 2 0 6

114 БДЧР 426 Б 23.6.2015гр. Бургас

Община Бургасобл. Бургас

ТК "Дамвент Бургас" Складова база

Изпълняват се условията в разрешителното.1. ) 1.Да се представят за заверка в БДЧР прономеровани

и прошнуровани дневници, срок :

15.07.2015 г.

не не

21590111/25.04.2012 г.,

1044/29.01.2013

"Дамвент" ООД,

гр. Бургас123,52 123,52 0 6

Page 12: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

115 БДЧР 427 Б 23.6.2015гр. Бургас

Община Бургасобл. Бургас

СД-1 "Дамвент Дебелт" Складова база

Изпълняват се условията в разрешителното.1. ) 1.Да се представят за заверка в БДЧР прономеровани

и прошнуровани дневници, срок :

15.07.2015 г.

не не 21590096/21.02.2012 г.

"Дамвент" ООД,

гр. Бургас27,2 27,2 0 6

116 БДЧР 428 Б 23.6.2015с. Твърдица,общ. Бургас,обл. Бургас

Конна база сондажен кладенец

Извърши се проверка по писмо, вх. № 94-00-285/ 12.06.2015 г. Проверката констатира: Регистриран за собствени потребности собствен водоизточник -

сондаж, който не се експлоатира. Изпратено по компетентност писмо до 4

РПУ.

не не не не не не не 10

БДЧР без КП 24.6.2015Община

Приморско, Област Бургас

Черно море

Морски плаж Централевн

Северен Приморско

Проверка по СЖ -41/ 23.06.2015 г., съвместно с РИОСВ Бургас и РЛ. Не се констатира замърсяване на посочения участък, както и изтичане на отпадъчни

води.

не не не не не не не 10

117 БДЧР Протокол № 18 25.6.2015 Община Поморие

, Област БургасТК "Тера - Реал

Естейт" УПИ 1-80, кв.31

С решение на Комисията Протокол № 18 е прието водовземно съоръжение

наТК "Тера Реал Естейт",с. Горица и е

пломбирано разходомерното

устройство.

не не 2169 0191/24.01.2015 г.

"Тера реал Естейт - "

ЕООД,гр. Бургас

0 0 0 6

118 БДЧР 429 Б 25.6.2015 Община Поморие , Област Бургас

ТК "Тера - Реал Естейт" УПИ 1-80, кв.31

Извърши се пломбиране на РУ на новоизградено водовземно съоръжение ТК "Тера реал Естейт -

Горица"

не не 2169 0191/24.01.2015 г.

"Тера реал Естейт - "

ЕООД,гр. Бургас

0 0 0 3

119 БДЧР 430 Б 26.6.2015с. Момина църква,

общ. Средец,обл. Бургас

яз. "Паздерковица"

яз. "Паздерковица"

Изпълняват се условията в действащото

разрешително. 1) 1. Да се представят в БДЧР прономеровани и

прошнуровани дневници с измервания за целия период на действие на

разрешителното в срок до 15.07.2015 г.

не не 21420010/15.05.2010 г.

СН "Момина църква",

с. Момина църква

0,00 0,00 0 6,3

120 БДЧР 431 Б 26.6.2015с. Момина църква,

общ. Средец,обл. Бургас

яз. "Дачковица" яз. "Дачковица"

Изпълняват се условията в действащото

разрешително. 1) 1. Да се представят в БДЧР прономеровани и

прошнуровани дневници с измервания за целия период на действие на

разрешителното в срок до 15.07.2015 г.

не не 21420011/15.05.2010 г.

СН "Момина църква",

с. Момина църква

0,00 0,00 0 6,3

121 БДЧР 432 Б 26.6.2015с. Момина църква,

общ. Средец,обл. Бургас

яз. "Паздерковица"

яз. "Паздерковица"

Изпълняват се условията в действащото

разрешително. не не 2246 0062/

17.05.2011 г.

СН "Момина църква",

с. Момина църква

0,00 0,00 0,00 6

122 БДЧР 433 Б 26.6.2015с. Момина църква,

общ. Средец,обл. Бургас

яз. "Дачковица" яз. "Дачковица"Изпълняват се условията в

действащото разрешително.

не не 2246 0061/17.05.2011 г.

СН "Момина църква",

с. Момина църква

0,00 0,00 0,00 6

Page 13: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

123 БДЧР Протокол № 19 29.6.2015 Община Поморие

, Област БургасШК "Сияна мебел -

Каблешково"

Цех за производство но

мебели

С решение на Комисията Протокол № 19 е прието водовземно съоръжение

наТК "Сияна мебел - Каблешково", гр.

Каблешково

не не 2159 0180/ 30.09.2014 г-

"Сияна мебел " ООД 0,00 0,00 0,00 6

124 БДЧР 442 Б 29.6.2015 Община Поморие , Област Бургас

ШК "Сияна мебел - Каблешково"

Цех за производство но

мебели

Извърши се пломбиране на монтирано РУ на

новоизградено водовземно съоръжение ТК "Сияна мебел - Каблешково"

не не 2159 0180/ 30.09.2014 г-

"Сияна мебел " ООД 0,00 0,00 0,00 3

БДЧР без КП 30.6.2015 Община Царево , гр. Царево РС , гр. Царево РС , гр. Царево

Разпит като актосъставител вв НАХД

№ 161 / 2015 г.не не не не не не не

125 БДЧР 357Б 29.5.2015 с. Кръстина, община Камено ЛПСОВ КС и ГПСОВ

Изпълняват е условията в разрешителното. Такса

ползване платена в деня на проверката.

не не 2371 0076/ 03.12.2012 г.

Община Камено 51,05 51,05 не 6

126 БДЧР 358Б 29.5.2015 гр. Бургас ТК автомивка Изпълняват се условията в разрешителното. не не 2159 0050/

25.08.2009 г."АУТОФРЕШ"

ЕООД 119,36 124,64 не 6

127 БДЧР 359Б 29.5.2015гр. Поморие,

община Помориеобл. Бургас

заустване в Черно море ПСОВ "Поморие"

Изградено е дълбоководното заустване

и нови съоръжения на ПСОВ.

не не

03340018/26.09.2009925/27.04.2012 реш. за изм.

Община Поморие не не не 1,6

128 БДЧР общ протокол 29.5.2015

гр. Поморие,община Поморие

обл. Бургас

заустване в Черно море ПСОВ "Поморие"

Изградено е дълбоководното заустване

и нови съоръжения на ПСОВ.

не не не не не не не

129 БДЧР 360Б 1.6.2015Община

Сунгурларе, Област Бургас

яз. "Камчия" МВЕЦ "Камчия"Разходът е в рамките на

утвърдения месечен лимит.

не не 0440015/10.08.10 г.

"Булгарлизинг Бургас" АД, гр. Бургас

4034,44 4034,44 0 6

130 БДЧР 361Б 1.6.2015Община

Сунгурларе, Област Бургас

яз. "Камчия" яз. "Камчия"- ПСПВ

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит. не не

0308/ 20.05.04 г., 256/17.08.10 г. - реш. за изм.

"В и К" ЕАД, гр. Бургас 946980 629 000 0 6

131 БДЧР 362Б 1.6.2015Община

Приморско, Област Бургас

яз. "Ясна поляна" "В и К" ЕАД, гр. Бургас

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит. не не 0309/

26.05.04 г. "В и К" ЕАД, гр. Бургас 222 740 153 000 0 6

132 БДЧР 371Б 2.6.2015гр. Бургас,

общ. Бургас,обл. Бургас

Кюфдере Община Бургас

Корекция на дере съгласно разрешителното.

Изпълнени са условията в разрешителното.

не не 22170063/10.04.2012 г. Община Бургас не не не 6

133 БДЧР общ протокол 2.6.2015

гр. Бургас,общ. Бургас,обл. Бургас

Кюфдере Община Бургас Подписа се образец 16. не не не не не не не

134 БДЧР 374Б 3.6.2015 Община БургасОбласт Бургас Яз. "Мандра" "В и К" ЕАД,

гр. Бургас

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит.не не 01430010/

01.12.08 г."В и К" ЕАД, гр. Бургас 52204,50 0 0 6

135 БДЧР 375Б 3.6.2015 Община БургасОбласт Бургас Яз. "Мандра"

ПС на "Лукойл Нефтохим

Бургас" АД, гр. Бургас

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит.не не 0767/

14.12.07 г.

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас

406147,31 406147,31 0 6

136 БДЧР 376Б 3.6.2015 Община БургасОбласт Бургас Яз. "Мандра"

Цех за производство на

риба

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит.не не 01430027/

24.01.12 г.

"Сий фууд" ООД, гр. Бургас

6,10 6,10 0 6

137 БДЧР 377Б 3.6.2015 Община БургасОбласт Бургас Яз. "Мандра" Баластриера

Разходът е в рамките на утвърдения месечен

лимит.не не 01430014/

19.08.09 г."Андела" АД,гр. Бургас 0 0 0 6

138 БДЧР 378Б 3.6.2015с. Димчево,общ. Бургасобл. Бургас

Яз. "Мандра" Помпена станция Разходът е в рамките на

утвърдения месечен лимит.

не не 01420003/28.09.2010

"Панорама-2000" ЕООД,гр. Несебър

6,95 6,95 0 6

139 БДЧР 379Б 3.6.2015с. КонстантиновоОбщина КаменоОбласт Бургас

Яз. "Мандра" Баластриера Изпълняват се условията в разрешителното. не не 01430014/

19.08.09 г."Андела" АД,гр. Бургас 0 0 0 6

Page 14: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

140 БДЧР 380Б 3.6.2015гр. Бургас

Община БургасОбласт Бургас

Заустване в Бургаско езеро Хвостохранилище

Изпълняват се условията в разрешителното. Нарочна

проверка . 1. Да се представят подробни

изчисления на заустени количества за 2014 г. по

дни и месеци.

не не

23220006/07.10.2002 г.811/07.06.2011 реш. за изменение1353/10.05.2014 и продължение

"Андела" АД,гр. Бургас 915,52 915,52 0 1,6

141 БДЧР 381Б 3.6.2015гр. Несебър

Община НесебърОбласт Бургас

ТК-1 "Форт Нокс- Несебър"

Ваканционно селище

Изпълняват се условията в разрешителното. не не 21520123/

24.08.2009

"Форт Нокс" ООД,гр. София

491,04 491,04 0 6

142 БДЧР 382Б 4.6.2015гр. Бургас

Община БургасОбласт Бургас

Мониторингови пунктове

Програма за отстраняване на

минали екологогични

щети

Извършва се пробовземане, изпълнява

се програмата за СМ.не не не не не не не 8

143 БДЧР 399Б 8.6.2015Община

Сунгурларе, Област Бургас

яз. "Камчия" яз. "Камчия"- ПСПВ Нарочна проверка. не не

0308/ 20.05.04 г., 256/17.08.10 г. - реш. за изм.

"В и К" ЕАД, гр. Бургас 946 980 629 000 0 6

144 БДЧР 400Б 8.6.2015Община

Приморско, Област Бургас

яз. "Ясна поляна" "В и К" ЕАД, гр. Бургас Нарочна проверка. не не 0309/

26.05.04 г. "В и К" ЕАД, гр. Бургас 222 740 153 000 0 6

145 БДЧР 403Б 9.6.2015гр. Китен,

общ. Приморскообл. Бургаска

ТК - ЕТК-2 "Жасмин" Хотел "Жасмин"

Разрешителното е с изтекъл срок. Не се

извършва нерегламентирано

водовземане. 1. Да се плати дължимата такса водовземане за 2013 г. и

2014 г.

не не 21520104/09.04.2009 г.

"Жасмин" ЕООД,гр. Китен

224,32 224,32 0 3,6

146 БДЧР 404Б 9.6.2015

с. Ново Паничарево,

общ. Приморско,обл. Бургас

яз. "Язлата" яз. "Язлата" и овощни градини

Не се изпълняват условията в

разрешителното. 1. Да се заплати такса

водовземане за 2013 г. и 2014 г. 2. Да се представи

СМ за 2014 г.

АУАН № 1558/30.04.2015

АУАН № 1559/23.06.2015

21420016/19.09.2012 СН "Язлата" 25,20 25,20 0 6

147 БДЧР 405Б 9.6.2015гр. Созопол,

общ. Созопол,обл. Бургас

заустване в Черно море

КС на гр. Созопол и гр. Черноморец

Нарочна проверка. Няма РУ. Дължимите такси са

декларирани по инкасирани количества за

2014 г.

не не

23340003/31.08.2011 г.917/19.04.2012 г. реш. за изменение1465/ 16.10.2014 г. реш. за продължение

Община Созопол 8980,65 5 133,49 0 1,6

148 БДЧР 406Б 11.6.2015гр. Созопол,

общ. Созопол,обл. Бургас

заустване в Черно море

КС на гр. Созопол и гр. Черноморец

Нарочна проверка. Доизясняване на

дължимите такси.не не

23340003/31.08.2011 г.917/19.04.2012 г. реш. за изменение1465/ 16.10.2014 г. реш. за продължение

Община Созопол 8980,65 5 133,49 0 1,6

149 БДЧР 407Б 11.6.2015гр. Ахтопол,

община Царево,обл. Бургас

заустване в Черно море

КС на гр. Ахтопол

Нарочна проверка. Няма РУ. Дължимите такси са

декларирани по инкасирани количества за

2014 г. Разрешителното е с изтекъл срок.

23710070/16.09.2011 г.940/13.06.2012 реш. за изменение954/26.07.2012 г. реш. за изменение

Община Царево 2750,00 0,00 0 1,3,6

Page 15: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

150 БДЧР 408Б 11.6.2015гр. Айтос,

община Айтос,обл. Бургаска

заустване в Аланско дере КС на гр. Айтос

Нарочна проверка. Няма РУ. Дължимите такси са

декларирани по инкасирани количества за

2014 г.

не не 23140035/17.09.2014 Община Айтос 4 685,83 0 0 1,6

151 БДЧР 413Б 19.6.2015гр. БургасОбщина Бургасобл. Бургас

заустване в ІІ предезеро ПСОВ

Нарочна проверка. Такса заустване е платена. 1. Да

се изпрати справка за заустени водни

количества по месеци и с показания на РУ.

не не

6-Н1/20096-Н1-И0-А1/2012 реш. за актуализиране

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас

52084,02 52084,02 0 6

152 БДЧР 414Б 11.6.2015гр. БургасОбщина Бургасобл. Бургас

- КС на кв. "Долно Езерово"

Нарочна проверка. Няма заустване. БФВ се

отвеждат към ПСОВ - Бургас.

не не 23240003/19.05.2009 г.

"В и К" ЕАД, гр. Бургас не не не 3,6

153 БДЧР 420Б 19.6.2015гр. Поморие,община Помориеобл. Бургас

заустване в Черно море ПСОВ "Поморие"

Изградено е дълбоководното заустване

и нови съоръжения на ПСОВ. Пломбиране на

ново РУ.

не не

03340018/26.09.2009925/27.04.2012 реш. за изм.

Община Поморие не не не 3,6

154 БДЧР 421Б 19.6.2015с. Емона,общ. Несебър,обл. Бургас

Черно море Рибарска хижаНарочна проверка.

Изпълняват се условията в разрешителното.

не не 21390003/10.12.2012 г.

"Роуз бийч" ЕООД, с. Кошарица

0,91 0,91 0 6

155 БДЧР 422Б 22.6.2015с. Равда,общ. Несебър,обл. Бургас

Черно море

Апартаментен комплекс "Емералд Хоспиталити ресорт бийч и спа"

СЖ за замърсяване на Черно море. 1. Да се

представи Договор за ПБВ и за КС. 2. Да се представи проекта на

дъждовната канализация на обекта. 3. Да се представи схема на промивните води на пясъчните филтри на

басейните.

не не не не не не не 10

156 БДЧР 424Б 22.6.2015с. Лъка,общ. Поморие,обл. Бургас

заустване в река Азмак

Рудник "Черно море-2"

Засичане на географски координати на точки на

заустване на двата потока отпадъчни води.

не не

23150003/12.02.10 г.814/14.06.11 г. реш. за изм.1035/21.12.12 г. реш. за прод.

"Мина Черно море-Бургас" ЕАД, гр. Бургас

не не не 1

157 БДЧР 435Б 24.6.2015гр. Бургас,общ. Бургас,обл. Бургас

ТК-1 и ТК-2 Летище Бургас

Изпълняват се условията в разрешителното.

Пломбиране на ново РУ. 1. Да се изпрати Договора с

"В и К" ЕАД за отвеждане на БФВ.

не не

21530046/25.07.2008 г.1337/23.04.2014 г. реш. за продължение

"Фрапорт Туин Стар Еъпорт Мениджмънт" АД, гр. Варна

8,19 8,19 0 3, 6

158 БДЧР 436Б 24.6.2015

с. Бръшлян,община Малко Търново,обл. Бургас

река Катун Рибарник

Нарочна проверка. Изпълняват се условията в разрешителното. 1. Да се

представи подробен дневник за иззети

количества за 2014 г. 2. СМ за 2015 г. да се направи по всички

показатели, посочени в разрешителното.

21760004/02.02.2011 г.

"Еф Ен Консулт" ЕООД,гр. Малко Търново

492,63 492,63 0 6

159 БДЧР 437Б 24.6.2015гр. Черноморец,общ. Созопол,

обл. Бургас

ШК-1 "Арастрой - Черноморец" Вила "Маре"

Не се изпълняват условията в

разрешителното.

21590120/17.07.2012 г.

"Арастрой" ООД,гр. Бургас

39,52 0 0 6

160 БДЧР 439Б 25.6.2015гр. Бургас,

общ. Бургас,обл. Бургас

ез. "Вая" Кариера за пясък Изпълняват се условията в разрешителното. не не 21230001/

26.03.10 г."Вая-96" ООД, гр. Бургас 1 335,60 1 335,60 0 6

БДЧР към 313Б 15.5.2015гр. Бургас,

общ. Бургас,обл. Бургас

- Керамична фабрика

Проверка по комплексно разрешително. Няма

изпратен Доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ.

АУАН № 1534/08.06.2015

Предупрежден

ие

61/200561-НО-И1-ТГ1/2014 реш. за актуализация

"Керамика Бургас" АД,гр. Бургас

не не не 6

Page 16: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

БДЧР към 320Б 18.5.2015гр. Айтос,

общ. Айтос,обл. Бургас

ШКОбщински имот - УПИ VІ, кв. 264 в

гр. Айтос

Констатира се неизпълнение на

предписание на БДЧР за консервация на ВС с изх. № СЖ-83/7/ 12.02.2015 г.

АУАН № 1533/08.06.2015 не не не не не 10

БДЧР към 270Б 4.5.2015гр. Свети Влас,

община Несебър,област Бургас

заустване в Черно море ПСОВ "Елените"

Констатира се нерегламентирано

заустване. 1. Да се открие процедура по издаване

на разрешително за ПВО за заустване на

отпадъчни води в повърхностни води.

3

БДЧР към 319Б 18.5.2015гр. Айтос,

общ. Айтос,обл. Бургас

заустване в Аланско дере

Предприятие за обработка на рибни продукти

Връчване на АУАН за 2 бр. нарушения - няма

Доклад за 2014 г. и не е монтирано РУ.

АУАН № 1552/16.06.15

23720015/05.12.2014 г.

"Алмар сийфуд" АД не не не 6

БДЧР към 268Б 4.5.2015гр. Бургас,

общ. Бургас,обл. Бургас

ТК "РМ - Бургас"зелени площи

околи жилищна сграда

ВС е изградено напълно. БДЧР не е уведомена за

това. Връчване на АУАН за констатираното

нарушение.

АУАН № 1560/23.06.15

21590149/05.06.2013 г.

"РМ" ООД,гр. Бургас не не не 6

161 04.06.2015г.кв.Сарафово,

Община Бургас, Област Бургас

Извършване на ремонтно -

възстановителни дейности във

връзка с реализацията на

етап ІІІ.2 от обект “Укрепване свлачище

кв.Сарафово”.

Комисия

162 09.06.2015г.с.Равда, Община

Несебър , Област Бургас

„Изграждане на регионална система за

управление на отпадъците в

регион Бургас”, Оперативна

програма „Околна среда 2007-

2013г.” ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА

ОТПАДЪЦИ/ПСО/ - НЕСЕБЪР И ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТ

УРА в ПИ 61056.21.2 по КК

на с.Равда, местност „Мерата”.

Държавна приемателна комисия /ДПК/

Page 17: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

163 11.06.2015г.кв.Сарафово,

Община Бургас, Област Бургас

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИМОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКОПРИСТАНИЩЕ „САРАФОВО” поОперативна програма заразвитие насектор „Рибарство” 2007-2013г.” в ПИ сидентификатори 07079.820.1234, 07079.820.1235, 07079.820.1236, 07079.820.1238, 07079.820.1239, 07079.820.1241, 07079.820.1242, 07079.820.1245, 07079.820.1246, 07079.820.1247 поКККР на гр.Бургас, попадащив обхвата на УПИІІ – за рибарскопристанище, кв.63 по ПУП накв.Сарафово, гр.БУРГАС, Община Бургас,

Държавна приемателна комисия /ДПК/

164 БДЧР 415Б 15.06.2015г.с.Черни връх,

Община Камено, Област Бургас

Тръбен кладенец „Борела - Черни

връх”.

земеделски земи в имот №069047 в землището на с.

Черни връх , общ.Камено

Изпълняват се условията в разрешителното не не

№ 2152 0168/ 03.12.2010 г.

за водовземане от подземни

води

„Борела” ЕООД гр.

Бургас5,89 лв 5,89 лв не 6

165 БДЧР 416Б 15.06.2015г.гр.Бургас, Община

Бургас, Област Бургас

Тръбен кладенец СК - 10 „Равда”

Бургас

автомивка в имот УПИ I , кв.1 , парцел 13, к-с „Изгрев” , ул.

„Транспортна” в гр.Бургас, община

Бургас

Изпълняват се условията в разрешителното не не

№ 2159 0022/ 11.07.2008 г.

за водовземане от подземни

води и решение №1322/

03.04.2014 г. за

продължаванет

„Равда” ООД гр. Бургас 0,96 лв 0,96 лв не 6

166 БДЧР 417Б 15.06.2015г.с.Равда, Община

Несебър , Област Бургас

Тръбен кладенец ТК „Хит - Равда”.

Бетонов възел, собственост на

„Хит - 90” ООД , намиращ се в

имот 61056.20.13 по кадастралната карта на с.Равда, община Несебър

Изпълняват се условията в разрешителното не не

№ 2153 0112/ 09.07.2013 г.

за водовземане от подземни

води

„Хит - 90” ООД гр. Несебър

258,44 лв 258,44 лв не 6

167 БДЧР

протокол на

РИОСВ - Бургас

17.06.2015г.м.Кара Дере, Община Бяла, Област Варна

Разпореждане на МОСВ за спешна

проверка по изнесена в медиите

информация за незаконно

рибарско селище, разположено на

дюните в местност „Кара

дере” и наличието на мъртъв делфин.

Комисия 10

Page 18: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

168 БДЧР 423Б 19.06.2015г.

Пунктове - 1.р.Чакърлийска-

устие преди вливане в ез. Вая; 2.II -ри мост кв. Долно Езерово -

от дясно и от ляво; 3.I -ри мост кв. Долно Езерово

- от дясно и от ляво; 4.Пункт ез.

Вая -запад; Община Бургас, Област Бургас

вземане на проби от ИАОС - Регионална лаборатория

гр.Бургас

вземане на проби

169 БДЧР 24.06.2015г.

Пунктове - 1.р.Чакърлийска-

устие преди вливане в ез. Вая; 2.II -ри мост кв. Долно Езерово -

от дясно и от ляво; 3.I -ри мост кв. Долно Езерово

- от дясно и от ляво; 4.Пункт ез. Вая -запад; 5.ТК-

1на „Деспред” Бургас, кв. Долно Езерово ; Община

Бургас, Област Бургас

вземане на проби от ИАОС - Регионална лаборатория

гр.Бургас

вземане на проби

170 БДЧР 434Б 26.06.2015г.гр. Айтос ,

Община Айтос, Област Бургас

Тръбен кладенец - ТК „Ай джи

консулт - Айтос”

автомивка, намираща се в УПИ I - 166 по

плана на гр. Айтос, общ.

Айтос

Изпълняват се условията в разрешителното не не

№ 2159 0076/21.07.2011 г.за водовземанеот подземниводи

„Ай джи консулт” ООД

гр. Айтос4,46 лв 4,46 лв не 6

171 БДЧР 440Б 26.06.2015г.гр. Айтос ,

Община Айтос, Област Бургас

Шахтов кладенец ШК-1 „Георги Тончев и сие -

Айтос”

мелница, намираща се в кв. 252, ПИ №3191

гр. Айтос

Изпълняват се условията в разрешителното не не

№ 0406/ 04.07.2001 г.

за водовземане от подземни

води и решение за

продължаването му №827/

04.07.2011 г.

„Георги Тончев и сие” ООД гр. Айтос

42,98 лв 42,98 лв не 6

172 БДЧР 441Б 26.06.2015г.гр. Айтос ,

Община Айтос, Област Бургас

Тръбен кладенец ЕТК

цех за производство на кабели, намиращ се в ПИ 3220, кв. 254, гр. Айтос,

общ. Айтос

Изпълняват се условията в разрешителното не не

№2159 0088/ 03.12.2010 г.

за водовземане от подземни

води

„НСКФ Трейд” ООД гр. Бургас 0,34 лв 0,34 лв не 6

173 БДЧР 97ш 1.6.2015община

Върбица,област Шумен

яз.Тича НС"ЕАД" - клон Шумен

Спазен е месечния график.Язовира се изпуска. КО не е

достигнат

0166/08/12/2004

Напоителни системиЕАД,

София0,00 0,00 0,00 6

174 БДЧР 98ш 1.6.2015община

Върбица,област Шумен

яз.Тича "ВиК-Шумен"ООД

Спазен е месечния график.

003644/03/06/2005

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

175 БДЧР 99ш 1.6.2015община

Върбица,област Шумен

яз.Тича "ВиК"ООД,гр. Търговище Спазен е месечния график. 003643/03/06/2

005"ВиК"ООД,гр.

Търговище 0,00 0,00 0,00 6

176 БДЧР 100ш 1.6.2015община

Върбица,област Шумен

яз.Тича МВЕЦ"Моста";"Касиопея 7"ЕООД

Спазен е месечния график. Работи голямата турбина.

0144013/23/04/2010 и

решение за изменение

319/21/10/2011

"Касиопея - 7"ЕООД 0,00 0,00 0,00 6

Page 19: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

177 БДЧР 101ш 5.5.2015

с. Съединение,общи

на Търговище,област

Търговище

яз. Съединение

НСЕАД - клон Долен

Дунав,районТърговище

Спазен е месечния график; източва се за достигане на

КО.КО е достигнат.

0230/22.11.2004 и решение за

изменение 196/07.07.2010

Напоителни системиЕАД,

София0,00 0,00 0,00 6

178 БДЧР 102ш 10.6.2015гр.Шумен,община

Шумен,област Шумен

к-ж "Папаз бунар" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на

водовземане.Дадено предписание - да се

подаде заявление за изменение на

разрешителното

АУАН № 1544/ 22.06.15

21510159/18.08.2010

"ВиК-Шумен"ООД 629,00 0,00 629,00 6

179 БДЧР 103ш 10.6.2015гр.Шумен,община

Шумен,област Шумен

к-ж "Папаз бунар" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 16/29.11.2010

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

180 БДЧР 104ш 10.6.2015гр.Шумен,община

Шумен,област Шумен

к-ж "Папаз бунар" водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510159/18.0

8.2010"ВиК-

Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

181 БДЧР 105ш 10.6.2015

с. Салманово,община Шумен,област

Шумен

ШК "Салманово" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

21510266/21.09.2011

"ВиК-Шумен"ООД 1088,40 0,00 1088,40 6

182 БДЧР 106ш 10.6.2015

с. Салманово,община Шумен,област

Шумен

ШК "Салманово" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 60/10.11.2010

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

183 БДЧР 107ш 10.6.2015с. Средня,община

Шумен,област Шумен

ДС"Средня" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадено предписание - да се монтира РУ до ДС

АУАН № 1546/ 22.06.15

21510242/16.09.2011

"ВиК-Шумен"ООД 5725,28 0,00 5725,28 6

184 БДЧР 108ш 10.6.2015с. Средня,община

Шумен,област Шумен

ДС"Средня" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 65/18.12.2011

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

185 БДЧР 109ш 10.6.2015с. Лозево,община

Шумен,област Шумен

К-ж 1 "ВиК-Чатал бунар-Шумен"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадено предписание - Да се монтира РУ,

измерващо водата от каптяжа

АУАН 1549/ 22.06.15

21510304/04.05.2012

"ВиК-Шумен"ООД 280,00 0,00 280,00 6

186 БДЧР 110ш 10.6.2015с. Лозево,община

Шумен,област Шумен

К-ж 1 "ВиК-Чатал бунар-Шумен"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена - не е приета.Спазват се

забраните и ограниченията. Дадено

предписаниее да се уведоми БДЧР за приемане на СОЗ

З-д № 57/03.07.2012

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

187 БДЧР 111ш 10.6.2015с. Лозево,община

Шумен,област Шумен

К-ж 1 "ВиК-Чатал бунар-Шумен"

водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510304/04.0

5.2012"ВиК-

Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

188 БДЧР 112ш 10.6.2015с. Лозево,община

Шумен,област Шумен

К-ж 2 "ВиК-Синоза-Лозево"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1550/ 22.06.15

21510305/04.05.2012

"ВиК-Шумен"ООД 147,66 0,00 147,66 6

189 БДЧР 112ш 10.6.2015с. Лозево,община

Шумен,област Шумен

К-ж 2 "ВиК-Синоза-Лозево"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана не е

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д 53/14.06.2012

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

Page 20: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

190 БДЧР 113ш 11.6.2015

с. Осмар, община Велики

Преслав,област Шумен

ШК"Осмар" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадено предписание да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

АУАН 1545 /22.06.15

21510240/16.09.2011

"ВиК-Шумен"ООД 1213,40 0,00 1213,40 6

191 БДЧР 114ш 11.6.2015

с. Осмар, община Велики

Преслав,област Шумен

ШК"Осмар" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана - не

е приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д 77/28.11.2011

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

192 БДЧР 115ш 11.6.2015

с. Драгоево, община Велики Преслав,област

Шумен

К-ж "Язовира-Драгоево"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1548 /22.06.15

21510272/21.11.2011

"ВиК-Шумен"ООД 1695,10 0,00 1695,10 6

193 БДЧР 115ш 11.6.2015

с. Драгоево, община Велики Преслав,област

Шумен

К-ж "Язовира-Драгоево"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана - не

е приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д 10/12.01.2012

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

194 БДЧР 116ш 11.6.2015с. Мараш,община

Шумен,област Шумен

ШК 1 "Мараш" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1547 /22.6.15

21510265/21.09.2011

"ВиК-Шумен"ООД 1102,00 0,00 1102,00 6

195 БДЧР 116ш 11.6.2015с. Мараш,община

Шумен,област Шумен

ШК 1 "Мараш" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д 59/10.11.2011

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

196 БДЧР 117ш 11.6.2015с. Черна, община Хитрино, област

ШуменШК 2 "Черна" водоснабдяване

на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1551/ 22.06.15

21510308/09.07.2012

"ВиК-Шумен"ООД 2379,78 0,00 2379,78 6

197 БДЧР 117ш 11.6.2015с. Черна, община Хитрино, област

ШуменШК 2 "Черна" СОЗ около

водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана - не

е приета. Спазват се забраните и

ограниченията. Дадено предписание да се уведоми БДЧР за приемане на СОЗ

З-д 58/11.07.2012

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

198 БДЧР 118ш 11.6.2015с. Черна, община Хитрино, област

ШуменШК 2 "Черна" водоснабдяване

на НМ РУ е пломбирано 21510308/09.07.2012

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

199 БДЧР 119ш 15.6.2015

с. Ивански,община Шумен,област

Шумен

ШК 2 "Друмево-Ивански"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане. Да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

АУАН № 1564/ 25.06.15

21510275/21.11.2011

"ВиК-Шумен"ООД 2824,30 0,00 2824,30 6

200 БДЧР 120ш 15.6.2015

с. Ивански,община Шумен,област

Шумен

ШК 2 "Друмево-Ивански"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана - не

е приета. Спазват се забраните и

ограниченията. Дадено предписание да се

представят документи за изменение на заповедта

за учредяване

З-д 19/26.01.2012

"ВиК-Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 7

201 БДЧР 121ш 15.6.2015

с. Ивански,община Шумен,област

Шумен

ШК 2 "Друмево-Ивански"

водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510275/21.1

1.2011"ВиК-

Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

202 БДЧР 122ш 15.6.2015гр. Смядово,

община Смядово, област Шумен

ШК-5, 6, 7,8 9 и 10 водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1563/ 25.06.15

21510256/21.09.2011

"ВиК - Шумен" ООД 4838,54 0,00 4838,54 6

Page 21: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

203 БДЧР 122ш 15.6.2015гр. Смядово,

община Смядово, област Шумен

ШК-5, 6, 7,8 9 и 10 СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана не е

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 15/17.01.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

204 БДЧР 123ш 15.6.2015гр. Смядово,

община Смядово, област Шумен

ШК-5, 6, 7,8 9 и 10 водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510256/21.0

9.2011"ВиК - Шумен"

ООД 0,00 0,00 0,00 6

205 БДЧР 124ш 16.6.2015с.Избул, община

Нови пазар, област Шумен

К-ж 1 "ВиК Шумен-Избул"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадено предписание да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

АУАН № 1566/ 25.06.15

21510288/25.01.2012

"ВиК - Шумен" ООД 291,92 0,00 291,92 6

206 БДЧР 124ш 16.6.2015с.Избул, община

Нови пазар, област Шумен

К-ж 1 "ВиК Шумен-Избул"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана не е

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 23/16.02.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

207 БДЧР 125ш 16.6.2015

с.Правенци, община Нови пазар, област

Шумен

К-ж 1"Правенци" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1568/ 25.06.15

21510295/02.04.2012

"ВиК - Шумен" ООД 271,40 0,00 271,40 6

208 БДЧР 125ш 16.6.2015

с.Правенци, община Нови пазар, област

Шумен

К-ж 1"Правенци" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана не е

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 41/04.05.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

209 БДЧР 126ш 16.6.2015

гр. Нови пазар, община Нови пазар, област

Шумен

ДС"Парка-Нови пазар"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

21510270/21.11.2011

"ВиК - Шумен" ООД 1578,00 0,00 1578,00 6

210 БДЧР 127ш 16.6.2015

гр. Нови пазар, община Нови пазар, област

Шумен

ДС"Бешика-Нови пазар"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

21510269/22.11.2011

"ВиК - Шумен" ООД 1684,00 0,00 1684,00 6

211 БДЧР 127ш 16.6.2015

гр. Нови пазар, община Нови пазар, област

Шумен

ДС"Бешика-Нови пазар"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 9/05.01.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

212 БДЧРПротокол

о от комисия

17.6.2015

гр. Върбица,община Върбица,област

Шумен

р. Герила незаконни зауствания

установини са незаконните зауствания

вх. №05-11-33/15.06.2015

РИОСВ-Шумен 0,00 0,00 0,00

213 БДЧР 128ш 23.6.2015с. Ловец,община Върбица,област

ШуменК-ж "Ереклик-1" водоснабдяване

на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

АУАН № 1562/ 25.06.15

21510253/09.09.2011

"ВиК - Шумен" ООД 329,62 0,00 329,62 6

214 БДЧР 128ш 23.6.2015с. Ловец,община Върбица,област

ШуменК-ж "Ереклик-1" СОЗ около

водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 56/10.11.2011

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

215 БДЧР 129ш 23.6.2015яз. Тича,община Върбица,област

Шуменяз. Тича

водовземане от повърхностни

води

Уточнена е дължимата такса

000364/03.06.2005

"ВиК - Шумен" ООД 464363,22 0,00 464363,22 6

216 БДЧР 130ш 23.6.2015с.Иваново,община

Върбица,област Шумен

К-ж"Шестца-Иваново"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадено предписание да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

АУАН № 1565/ 25.06.15

21510280/20.01.2012

"ВиК - Шумен" ООД 1670,02 0,00 1670,02 6

Page 22: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

217 БДЧР 131ш 23.6.2015с.Иваново,община

Върбица,област Шумен

К-ж"Шестца-Иваново"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 25/16.02.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

218 БДЧР 132ш 23.6.2015с.Иваново,община

Върбица,област Шумен

К-ж"Шестца-Иваново"

водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510280/20.0

1.2012"ВиК - Шумен"

ООД 0,00 0,00 0,00 6

219 БДЧР 133ш 23.6.2015

гр. Върбица,община Върбица,област

Шумен

4 бр. каптажи водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадени предписания: 1.Да се монтира РУ на

отклонението. 2. Дасе подаде заявление за

изменение на разрешителното

АУАН № 1561/ 25.06.15

21510250/16.09.2011

"ВиК - Шумен" ООД 3830,88 0,00 3830,88 6

220 БДЧР 134ш 23.6.2015

гр. Върбица,община Върбица,област

Шумен

4 бр. каптажи СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 87/02.12.2011

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

221 БДЧР 135ш 23.6.2015

с. Станянци,община Върбица,област

Шумен

Каптаж "Станянци"

водоснабдяване на НМ

не се извършва водовземане

21510299/26.04.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 6

222 БДЧР 136ш 23.6.2015

с. Станянци,община Върбица,област

Шумен

Каптаж "Скалата" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит на водовземане.

Дадени предписания: 1.Да се промие монтираното

РУ. 2. Дасе подаде заявление за изменение

на разрешителното

АУАН № 1567 /25.06.15

21510292/21.04.2012

"ВиК - Шумен" ООД 536,60 0,00 536,60 6

223 БДЧР 137ш 23.6.2015

с. Станянци,община Върбица,област

Шумен

Каптаж "Станянци"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана - не

е приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 47/16.05.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

224 БДЧР 137ш 23.6.2015

с. Станянци,община Върбица,област

Шумен

Каптаж "Скалата" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана - не

е приета. Спазват се забраните и

ограниченията. Дадено предписание - Да се

подадат документи за изменение на заповедта

за учредяване

З-д № 48/186.05.2012

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

225 БДЧР 138ш 23.6.2015

с. Менгишево,община Върбица,област

Шумен

ШК "Менгишево" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното. Дадено

предписание да се монтира РУ

21510249/16.09.2011

"ВиК - Шумен" ООД 353,68 0,00 353,68 6

226 БДЧР 138ш 23.6.2015

с. Менгишево,община Върбица,област

Шумен

ШК "Менгишево" СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 57/10.11.2011

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

227 БДЧР 139ш 23.6.2015

с. Менгишево,община Върбица,област

Шумен

К-жи 1, 2 и 3 "Менгишево"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното. Дадено

предписание да се монтира РУ

21510239/16.09.2011

"ВиК - Шумен" ООД 63,12 0,00 63,12 6

228 БДЧР 139ш 23.6.2015

с. Менгишево,община Върбица,област

Шумен

К-жи 1, 2 и 3 "Менгишево"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 58/10.11.2011

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

Page 23: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

229 БДЧР 140ш 23.6.2015

гр. Върбица,община

Венец, област Шумен

К-ж "Студен кладенец"

водоснабдяване на НМ

не се извършва водовземане

21510252/09.09.2011

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 6

230 БДЧР 140ш 23.6.2015

гр. Върбица,община

Венец, област Шумен

К-ж "Студен кладенец"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 78/28.11.2011

"ВиК - Шумен" ООД 0,00 0,00 0,00 7

231 БДЧР 141ш 29.6.2015

гр. Търговище,общин

а Търговище,област

Търговище

р. Врана изграждане на канализация

За обекта има издадени разрешителни

СЖ-43/25.06.2015

Обл. у-л Търговище 0,00 0,00 0,00 10

232 БДЧР 142ш 29.6.2015с. Бистра,община Търговище,област

ТърговищеДС - Р 117х водоснабдяване

на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит

21510173/12.01.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 832,54 832,54 0,00 6

233 БДЧР 142ш 29.6.2015с. Бистра,община Търговище,област

ТърговищеДС - Р 117х СОЗ около

водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 5/21.01.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

234 БДЧР 143ш 29.6.2015с. Бистра,община Търговище,област

ТърговищеДС - Р 117х водоснабдяване

на НМ РУ е пломбирано 21510173/12.01.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 6

235 БДЧР 144ш 29.6.2015с. Дралфа,община Търговище,област

ТърговищеДС - Р 91х водоснабдяване

на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит. Дадено

предписание- Да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

21510174/12.01.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 673,70 673,70 0,00 6

236 БДЧР 144ш 29.6.2015с. Дралфа,община Търговище,област

ТърговищеДС - Р 91х СОЗ около

водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 6/21.01.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

237 БДЧР 145ш 29.6.2015

с. Буховци,община

Търговище,област Търговище

ДС - Р 120х водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит. Дадено

предписание - Да се монтира РУ до ДС

21510175/12.01.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 1724,88 1724,88 0,00 6

238 БДЧР 145ш 29.6.2015

с. Буховци,община

Търговище,област Търговище

ДС - Р 120х СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 7/17.02.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

239 БДЧР 146ш 29.6.2015

с. Буховци,община

Търговище,област Търговище

ДС - Р 120х водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510175/12.0

1.2011"ВиК"ООД,гр.

Търговище 0,00 0,00 0,00 6

240 БДЧР 147ш 29.6.2015с. Кралево,община Търговище,област

Търговище

Дренажи "БПС-1 и БПС-2"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит

21510328/20.08.2013

"ВиК"ООД,гр. Търговище 525,4 525,4 0,00 6

241 БДЧР 148ш 29.6.2015с. Кралево,община Търговище,област

Търговище

Дренажи "БПС-1 и БПС-2"

СОЗ около водоизточника СОЗ е изграден-не е приет

З-д №18/20.09.201

3

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

242 БДЧР 149ш 29.6.2015с. Осен,община

Търговище,област Търговище

ШК 1, 2 и 3 "Осен 1"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит

21510257/17.09.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 1188,90 1188,90 0,00 6

243 БДЧР 149ш 29.6.2015с. Осен,община

Търговище,област Търговище

ШК 1, 2 и 3 "Осен 1"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 89/07.12.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

Page 24: 13 БДЧР 234в 3.6 2015_1.pdf · Автопарк "Канотранс" не са констатирани нарушения не не 2159 0072/ 18.04.2011г. "Международн

244 БДЧР 150ш 29.6.2015с. Осен,община

Търговище,област Търговище

ШК 1, 2 и 3 "Осен 1"

водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510257/17.0

9.2011"ВиК"ООД,гр.

Търговище 0,00 0,00 0,00 6

245 БДЧР 151ш 29.6.2015с. Дългач,община Търговище,област

ТърговищеШК - 2 "Дългач" водоснабдяване

на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит

21510259/17.09.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 253,30 253,30 0,00 6

246 БДЧР 151ш 29.6.2015с. Дългач,община Търговище,област

ТърговищеШК - 2 "Дългач" СОЗ около

водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 91/07.12.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

247 БДЧР 152ш 29.6.2015с. Дългач,община Търговище,област

ТърговищеШК - 2 "Дългач" водоснабдяване

на НМ РУ е пломбирано 21510259/17.09.2011

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 6

248 БДЧР 153ш 30.6.2015

с. Плъстина,община Омуртаг,област

Търговище

Каптиран извор водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит. Дадени

предписания: Да се монтира РУ, измерващо водата от каптажа; Да се

подаде заявление за изменение на разрешително

21510286/20.01.2012

"ВиК"ООД,гр. Търговище 545,80 545,80 0,00 6

249 БДЧР 153ш 30.6.2015

с. Плъстина,община Омуртаг,област

Търговище

Каптиран извор СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 32/11.04.2012

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7

250 БДЧР 154ш 30.6.2015

с. Плъстина,община Омуртаг,област

Търговище

Дренаж "Петрино" водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит. Дадено

предписание - Да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

21510322/18.05.2013

"ВиК"ООД,гр. Търговище 224,66 224,66 0,00 6

251 БДЧР 155ш 30.6.2015

с. Плъстина,община Омуртаг,област

Търговище

Дренаж "Петрино" СОЗ около водоизточника СОЗ е изграден-не е приет З-д №

13/22.07.2013"ВиК"ООД,гр.

Търговище 0,00 0,00 0,00 7

252 БДЧР 156ш 30.6.2015

с. Плъстина,община Омуртаг,област

Търговище

Дренаж "Петрино" водоснабдяване на НМ РУ е пломбирано 21510322/18.0

5.2013"ВиК"ООД,гр.

Търговище 0,00 0,00 0,00 6

253 БДЧР 157ш 30.6.2015

с. Кипилово,община

Котел,област Сливен

Каптиран извор "Кипилово"

водоснабдяване на НМ

Изпълнени са условията на разрешителното.

Надвишен е годишния лимит. Дадено

предписание - Да се подаде заявление за

изменение на разрешителното

21510075/15.09.2009

"ВиК"ООД,гр. Търговище 26976,88 26976,88 0,00 6

254 БДЧР 157ш 30.6.2015

с. Кипилово,община

Котел,област Сливен

Каптиран извор "Кипилово"

СОЗ около водоизточника

СОЗ е учредена, изградена, маркирана и

приета. Спазват се забраните и ограниченията

З-д № 1/23.01.2013

"ВиК"ООД,гр. Търговище 0,00 0,00 0,00 7