of 53/53
Cap. 1 1 Adam, Set, Enoº, Gen 4.25-26;Gen 5.3-6; 2 Chenan, Mahalaleel, Iered, 3 Enoh, Metuºelah, Lemec, 4 Noe. Sem, Ham ºi Iafet. 5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meºec ºi Tiras. Gen 10.2; 6 Fiii lui Gomer: Aºchenaz, Difat ºi Togarma.- 7 Fiii lui Iavan: Eliºa, Tarsisa, Chitim ºi Rodanim. 8 Fiii lui Ham: Cuº, Miþraim, Put ºi Canaan.- Gen 10.6; 9 Fiii lui Cuº: Saba, Havila, Sabta, Raema ºi Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba ºi Dedan. 10 Cuº a nãscut pe Nimrod; el a început sã fie puternic pe pãmînt.- Gen 10.8; 11 Miþraim a nãscut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi, 12 Patrusimi, Casluhimi, din cari au ieºit Filistenii ºi Caftorimii. - Deut 2.23; 13 Canaan a nãscut pe Sidon, întîiul lui nãscut, ºi pe Het, Gen 10.15; 14 ºi pe Iebusiþi, Amoriþi, Ghirgasiþi, 15 Heviþi, Archiþi, Siniþi, 16 Arvadiþi, Þemariþi, Hamatiþi. 17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacºad, Lud ºi Aram; Uþ, Hul, Gheter ºi Meºec.- Gen 10.22;Gen 11.10; 18 Arpacºad a nãscut pe ªelah; ºi ªelah a nãscut pe Eber. 19 Lui Eber i s-au nãscut doi fii: numele unuia era Peleg, pentrucã pe vremea lui s-a împãrþit pãmîntul, iar numele fratelui sãu era Ioctan. 20 Ioctan a nãscut pe Almodad, pe ªelef, pe Haþarmavet, pe Ierah, Gen 10.26; 21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, 22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, 23 pe Ofir, pe Havila ºi pe Iobab.Toþi aceºtia au fost fii ai lui Ioctan. 24 Sem, Arpacºad, ªelah, Gen 11.10;Luc 3.36; 25 Eber, Peleg, Rehu, Gen 11.15; 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Avram, adicã Avraam. Gen 17.5;

13 - 1 Cronici

  • View
    232

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cronici

Text of 13 - 1 Cronici

Cap. 1

1 Adam, Set, Eno,

Gen 4.25-26;Gen 5.3-6;

2 Chenan, Mahalaleel, Iered,

3 Enoh, Metuelah, Lemec,

4 Noe. Sem, Ham i Iafet.

5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meec i Tiras.

Gen 10.2;

6 Fiii lui Gomer: Achenaz, Difat i Togarma.-

7 Fiii lui Iavan: Elia, Tarsisa, Chitim i Rodanim.

8 Fiii lui Ham: Cu, Miraim, Put i Canaan.-

Gen 10.6;

9 Fiii lui Cu: Saba, Havila, Sabta, Raema i Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba i Dedan.

10 Cu a nscut pe Nimrod; el a nceput s fie puternic pe pmnt.-

Gen 10.8;

11 Miraim a nscut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,

12 Patrusimi, Casluhimi, din cari au ieit Filistenii i Caftorimii. -

Deut 2.23;

13 Canaan a nscut pe Sidon, ntiul lui nscut, i pe Het,

Gen 10.15;

14 i pe Iebusii, Amorii, Ghirgasii,

15 Hevii, Archii, Sinii,

16 Arvadii, emarii, Hamatii.

17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacad, Lud i Aram; U, Hul, Gheter i Meec.-

Gen 10.22;Gen 11.10;

18 Arpacad a nscut pe elah; i elah a nscut pe Eber.

19 Lui Eber i s-au nscut doi fii: numele unuia era Peleg, pentruc pe vremea lui s-a mprit pmntul, iar numele fratelui su era Ioctan.

20 Ioctan a nscut pe Almodad, pe elef, pe Haarmavet, pe Ierah,

Gen 10.26;

21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,

22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,

23 pe Ofir, pe Havila i pe Iobab.Toi acetia au fost fii ai lui Ioctan.

24 Sem, Arpacad, elah,

Gen 11.10;Luc 3.36;

25 Eber, Peleg, Rehu,

Gen 11.15;

26 Serug, Nahor, Terah,

27 Avram, adic Avraam.

Gen 17.5;

28 Fiii lui Avraam: Isaac i Ismael.

Gen 21.2-3;Gen 16.11-15;

29 Iat smna lor:Nebaiot, ntiul nscut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

Gen 25.13-16;

30 Mima, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafi i Chedma. Acetia snt fiii lui Ismael.

32 Fiii Cheturei, iitoarea lui Avraam.. Ea a nscut pe Zimran, Iocan, Medan, Madian, Ibac i uah.-Fiii lui Iocan: Seba i Dedan.-

Gen 25.1-2;

33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida i Eldaa. - Acetia snt toi fiii Cheturei.

34 Avraam a nscut pe Isaac.-Fiii lui Isaac: Esau i Israel.

Gen 21.2-3;Gen 25.25-26;

35 Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieu, Iaelam i Core.-

Gen 36.9-10;

36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, efi, Gaetam, Chenaz, Timna, i Amalec.-

37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, ama i Miza.

38 Fiii lui Seir: Lotan, obal, ibeon, Ana, Dion, Eer, i Dian.-

Gen 36.20;

39 Fiii lui Lotan: Hori i Homam. Sora lui Lotan: Timna.-

40 Fiii lui obal: Alian, Manahat, Ebal, efi i Onam. - Fiii lui ibeon: Aia i Ana. -

41 Fiul lui Ana: Dion. Fiii lui Dion: Hamran, Eban, Itran i Cheran.-

Gen 36.25;

42 Fiii lui Eer: Bilhan, Zaavan i Iaacan. Fiii lui Dian: U i Aran.

43 Iat mpraii cari au domnit n ara Edomului, nainte ca s fi domnit un mprat peste copiii lui Israel.-Bela, fiul lui Beor;numele cetii lui era Dinhaba. -

Gen 36.31;

44 Bela a murit; i n locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Bora.-

45 Iobab a murit; i, n locul lui, a domnit Huam, din ara Temaniilor. -

46 Huam a murit; i, n locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a btut pe Madian n cmpia Moabului. Numele cetii lui era Avit.-

47 Hadad a murit; i, n locul lui, a domnit Samla din Masreca. -

48 Samla a murit; i, n locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Ru. -

Gen 36.37;

49 Saul a murit; i, n locul lui, a domnit Baal - Hanan, fiul lui Acbor. -

50 Baal - Hanan a murit; i, n locul lui, a domnit Hadad. Numele cetii lui era Pahi; i numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. -

51 Hadad a murit. Cpeteniile Edomului au fost: cpetenia Timna, cpetenia Alia, cpetenia Ietet,

Gen 36.40;

52 cpetenia Oholibama, cpetenia Ela, cpetenia Pinon,

53 cpetenia Chenaz, cpetenia Teman, cpetenia Mibar,

54 cpetenia Magdiel, cpetenia Iram. Acestea snt cpeteniile Edomului.

Cap. 2

1 Iat fiii lui Israel:Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

Gen 29.32;Gen 30.5;Gen 35.18-22;Gen 46.8;

2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad i Aer.

3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, ela; aceti trei i s-au nscut din fata lui ua, Cananita. Er , ntiul nscut al lui Iuda, era ru naintea Domnului, care l-a omort.

Gen 38.3;Gen 46.12;Num 26.19;Gen 38.2;Gen 38.7;

4 Tamar, nora lui Iuda, i-a nscut pe Pere i Zerah. Toi fiii lui Iuda au fost cinci.

Gen 38.29-30;Mat 1.3;

5 Fiii lui Pere: Heron i Hamul.

Gen 46.12;Rut 4.18;

6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol i Dara. De toi: cinci.

1Imp 4.31;

7 - Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cnd a svrit o frdelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite cu desvrire. -

1Cronici 4.1;Ios 6.18;Ios 7.1;

8 Fiul lui Etan: Azaria.

9 Fiii cari s-au nscut lui Heron au fost Ierahmeel, Ram i Chelubai (Caleb).

10 Ram a nscut pe Aminadab. Aminadab a nscut pe Nahon, domnul fiilor lui Iuda.

Rut 4.19-20;Mat 1.4;Num 1.7;Num 2.3;

11 Nahon a nscut pe Salma. Salma a nscut pe Boaz.

12 Boaz a nscut pe Obed. Obed a nscut pe Isai.

13 Isai a nscut pe Eliab, ntiul lui nscut, pe Abinadab, al doilea, pe imea, al treilea,

1Sam 16.6;

14 . pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,

15 pe Oem, al aselea, pe David, al aptelea.

16 Surorile lor erau:eruia i Abigail. Fiii eruiei au fost: Abiai, Ioab i Asael, trei.

2Sam 2.18;

17 Abigail a nscut pe Amasa; tatl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

2Sam 17.25;

18 Caleb, fiul lui Heron, a avut copii cu nevast-sa Azuba, i cu Ieriot. Iat fiii pe cari i-a avut cu Azuba: Ieer, obab i Ardon.

19 Azuba a murit; i Caleb a luat pe Efrat, care i-a nscut pe Hur.

1Cronici 2.50;

20 Hur a nscut pe Uri, i Uri a nscut pe Bealeel. -

Exod 31.2;

21 n urm, Heron a intrat la fiica lui Machir, tatl lui Galaad, i avea asezeci de ani cnd a luat-o; ea i-a nscut pe Segub.

Num 27.1;

22 Segub a nscut pe Iair, care a avut douzeci i trei de ceti n ara Galaadului.

23 Gheuriii i Sirienii le-au luat trgurile lui Iair cu Chenatul i cetile cari ineau de el: asezeci de ceti. Toi acetia erau fiii lui Machir, tatl lui Galaad.

Num 32.41;Deut 3.14;Ios 13.30;

24 Dup moartea lui Heron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heron, i-a nscut pe Ahur, tatl lui Tecoa.

1Cronici 4.5;

25 Fiii lui Ierahmeel, ntiul nscut al lui Heron, au fost: Ram, ntiul nscut, Buna, Oren i Oem, nscui din Ahia.

26 Ierahmeel a avut o alt nevast, numit Atara, care a fost mama lui Onam. -

27 Fiii lui Ram, ntiul nscut al lui Ierahmeel, au fost: Maa, Iamin i Echer. -

28 Fiii lui Onam au fost: amai i Iada. Fiii lui amai: Nadab i Abiur.

29 Numele nevestei lui Abiur era Abihail, i ea i-a nscut pe Ahban i Molid.

30 Fiii lui Nadab: Seled i Apaim.Seled a murit fr fii.

31 Fiul lui Apaim: Iei. Fiul lui Iei: ean. Fiul lui ean: Ahlai.

1Cronici 2.34-35;

32 Fiii lui Iada, fratele lui amai: Ieter i Ionatan. Ieter a murit fr fii.

33 Fiii lui Ionatan: Pelet i Zaza, - Acetia snt fiii lui Ierahmeel. -

34 ean n-a avut fii, dar a avut fete. ean avea un rob Egiptean numit Iarha.

35 i ean a dat pe fiic-sa de nevast robului su Iarha; ea i-a nscut pe Atai.

36 Atai a nscut pe Natan; Natan a nscut pe Zabad;

1Cronici 11.41;

37 Zabad a nscut pe Eflal; Eflal a nscut pe Obed;

38 Obed a nscut pe Iehu; Iehu a nscut pe Azaria;

39 Azaria a nscut pe Hale; Hale a nscut pe Elasa.

40 Elasa a nscut pe Sismai; Sismai a nscut pe alum;

41 alum a nscut pe Iecamia; Iecamia a nscut pe Eliama.

42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Mea, ntiul su nscut, care a fost tatl lui Zif, i fiii lui Marea, tatl lui Hebron.

43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem i ema.

44 ema a nscut pe Raham, tatl lui Iorcheam. Rechem a nscut pe amai.

45 Fiul lui amai: Maon; i Maon, tatl lui Bet-ur.

46 Efa, iitoarea lui Caleb, a nscut pe Haran, Moa i Gazez. Haran a nscut pe Gazez.

47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Ghean, Pelet, Efa i aaf.

48 Maaca, iitoarea lui Caleb, a nscut pe eber i Tirhana.

49 Ea a mai nscut pe aaf, tatl lui Madmana, i pe eva, tatl lui Macbena i tatl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.

Ios 15.17;

50 Acetia au fost fiii lui Caleb: obal, fiul lui Hur, ntiul nscut al Efratei, i tatl lui Chiriat-Iearim;

51 Salma, tatl lui Betleem; Haref, tatl lui Bet-Gader.

52 Fiii lui obal, tatl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hai-Hamenuhot.

53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriii, Putiii, umatiii i Miraiii; din aceste familii au ieit oreatiii i Etaoliii.

54 Fiii lui Salma: Betleem i Netofatiii, Atrot-Bet-Ioab, Hai-Hamanahti, oreiii;

55 i familiile crturarilor cari locuiau la Iaebe, Tireatiii, imeatiii i Sucatiii. Acetia snt Cheniii, ieii din Hamat, tatl casei lui Recab.

Jud 1.16;Ier 35.2;

Cap. 3

1 Iat fiii lui David, cari i s-au nscut la Hebron:ntiul nscut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

2Sam 3.2;Ios 15.56;

2 al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, mpratul Gheurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,

3 al cincilea efatia, cu Abital; al aselea, Itream cu nevast-sa Egla.

2Sam 3.5;

4 Aceti ase i s-au nscut la Hebron. El a domnit acolo apte ani i ase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci i trei de ani.

2Sam 2.11;2Sam 5.5;

5 Iat cei ce i s-au nscut la Ierusalim:imea, obab, Natan i Solomon, patru, cu Bat-ua, fata lui Amiel;

2Sam 5.14;1Cronici 14.4;2Sam 12.24;

6 Ibhar, Eliama, Elifelet,

7 Noga, Nefeg, Iafia,

8 Eliama, Eliada i Elifelet, nou.

2Sam 5.14-16;

9 Acetia snt toi fiii lui David, afar de fiii iitoarelor. i Tamar era sora lor.

2Sam 13.1;

10 Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul su; Asa, fiul su; Iosafat, fiul su;

1Imp 11.43;1Imp 15.6;

11 Ioram, fiul su; Ahazia, fiul su; Ioas, fiul su;

12 Amaia, fiul su; Azaria, fiul su; Iotam, fiul su;

13 Ahaz, fiul su; Ezechia, fiul su; Manase, fiul su;

14 Amon, fiul su; Iosia, fiul su.

15 Fiii lui Iosia: ntiul nscut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, alum.

16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul su; Zedechia, fiul su.

17 Fiii lui Ieconia: Asir, al crui fiu a fost ealtiel;

18 Malchiram, Pedaia, enaar, Iecamia, Hoama i Nedabia.

19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel i imei. Fiii lui Zorobabel: Meulam i Hanania; elomit, sora lor;

20 i Hauba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuab-Hesed, cinci.

21 Fiii lui Hanania: Pelatia i Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui ecania.

22 Fiul lui ecania: emaia. Fiii lui emaia: Hatu, Igheal, Bariah, Nearia i afat, ase.

Ezra 8.2;

23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia i Azricam, trei.

24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia i Anani, apte.

Cap. 4

1 Fiii lui Iuda: Pere, Heron, Carmi, Hur i obal.

Gen 38.29;Gen 46.12;

2 Reaia, fiul lui obal, a nscut pe Iahat; Iahat a nscut pe Ahumai i Lahad. Acestea snt familiile oreatiilor.

3 Iat scobortorii tatlui lui Etam: Izreel, Ima i Idba; numele sorei lor era Haelelponi.

4 Penuel era tatl lui Ghedor, i Ezer tatl lui Hua. Acetia snt fiii lui Hur, ntiul nscut al Efratei, tatl lui Betleem.

1Cronici 2.50;

5 Ahur, tatl lui Tecoa, a avut dou neveste, Helea i Naara.

1Cronici 2.24;

6 Naara i-a nscut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni i pe Ahatari: acetia snt fiii Naarei.

7 Fiii Heleei: eret, ohar i Etnan.

9 Co a nscut pe Anub i Haobeba, i familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

8 Iaebe era mai cu vaz dect fraii si; mam-sa i-a pus numele Iaebe (Trist), zicnd: Pentru c l-am nscut cu durere."

Gen 34.19;

10 Iaebe a chemat pe Dumnezeul lui Israel, i a zis: Dac m vei binecuvnta i-mi vei ntinde hotarele, dac mna Ta va fi cu mine, i dac m vei feri de nenorocire, aa nct s nu fiu n suferin!..." i Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

11 Chelub, fratele lui uha, a nscut pe Mechir, care a fost tatl lui Eton.

12 Eton a nscut casa lui Rafa, Paseah i Techina, tatl cetii lui Naha. Acetia snt brbaii dela Reca.

13 Fiii lui Chenaz: Otniel i Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

Ios 15.17;

14 Meonotai a nscut pe Ofra. Seraia a nscut pe Ioab, tatl vii lucrtorilor; cci erau lucrtori.

Neem 11.3;

15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela i Naam, i fiii lui Ela, i Chenaz.

16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria i Asareel.

17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer i Ialon. Nevasta lui Mered a nscut pe Miriam, pe amai, i pe Ibah, tatl lui Etemoa.

18 Nevast-sa, Iudeica, a nscut pe Iered, tatl lui Ghedor, pe Eber, tatl lui Soco, i pe Iecutiel, tatl lui Zanoah. Acetia snt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevast.

19 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatl lui Chehila, Garmitul i Etemoa, Maacatitul.

20 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Fiii lui Iei: Zohet i Ben-Zohet.

21 Fiii lui ela, fiul lui Iuda: Er, tatl lui Leca, Laeda, tatl lui Marea, i familiile casei unde se lucreaz pnza, din casa lui Abea,

Gen 38.1-5;Gen 46.12;

22 i Iochim, i oamenii lui Cozeba, i Ioas i Saraf, cari au stpnit asupra Moabului i Iaubi-Lehem. Aceste lucruri snt vechi.

23 Ei erau olari i locuiau n livezi i n lunci; locuiau acolo lng mprat i lucrau pentru el.

24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

25 Fiul lui Saul: alum, Mibsam, fiul su; Mima, fiul su.

26 Fiii lui Mima: Hamuel, fiul su. Zacur, fiul su; imei, fiul su.

27 imei a avut asesprezece fii i ase fiice. Fraii si n-au avut muli fii. i toate familiile lor nu s-au nmulit att ct fiii lui Iuda.

28 Ei locuiau la Beer-eba, la Molada, la Haar-ual,

Ios 19.2;

29 la Bilha, la Eem, la Tolad,

30 La Betuel, la Horma, la iclag,

31 la Bet-Marcabot, la Haar-Susim, la Bet-Birei i la aaraim. Acestea au fost cetile lor pn la domnia lui David,

32 i satele lor. Ei mai aveau i Etam, Ain, Rimon, Tochen i Aan, cinci ceti;

33 i toate satele din mprejurimile acestor ceti, pn la Baal. Iat locuinele lor i spia neamului lor.

34 Meobab; Iamlec; Ioa, fiul lui Amaia;

35 Ioel; Iehu, fiul lui Ioibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

36 Elioenai; Iaacoba; Ieohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia;

37 Ziza, fiul lui ifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui imri, fiul lui emaia.

38 Acetia, numii pe nume, erau domni n familiile lor, i casele lor printeti au crescut mult.

39 Ei s-au dus nspre Ghedor pn la rsritul vii, s caute pune pentru turmele lor.

40 Au gsit pune grase i bune, i o ar ntins, linitit i pacinic, fiindc ceice o locuiau mai nainte se pogorau din Ham.

41 Oamenii acetia, scrii pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, mpratul lui Iuda; au sfrmat corturile lor i pe Maonii, cari se aflau acolo, i-au nimicit cu desvrire pn n ziua de azi, i s-au aezat n locul lor, cci acolo erau pune pentru turmele lor.

2Imp 18.8;

42 i dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, n numr de cinci sute de oameni. Aveau n frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia i Uziel, fiii lui Iei.

43 Au btut rmia de Amalecii care scpase cu via i s-au aezat acolo pn n ziua de azi.

1Sam 15.8;1Sam 30.17;2Sam 8.12;

Cap. 5

1 Fiii lui Ruben, ntiul nscut al lui Israel. - Cci el era ntiul nscut, dar, pentru c a spurcat patul tatlui su, dreptul lui de nti nscut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totu Iosif n-a fost scris n spiele de neam ca nti nscut.

Gen 29.32;Gen 49.3;Gen 35.22;Gen 49.4;Gen 48.15-22;

2 Iuda a fost n adevr puternic printre fraii si, i din el a ieit un domnitor; dar dreptul de nti nscut este al lui Iosif.

Gen 49.8-10;Ps 60.7;Ps 108.8;Mic 5.2;Mat 2.6;

3 Fiii lui Ruben, ntiul nscut al lui Israel: Enoh, Palu, Heron i Carmi.

Gen 46.9;Exod 6.14;Num 26.5;

4 Fiii lui Ioel: emaia, fiul su; Gog, fiul su; imei, fiul su;

5 Mica, fiul su; Reaia, fiul su; Baal, fiul su;

6 Beera, fiul su, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, mpratul Asiriei; el era domnul Rubeniilor. -

7 Fraii lui Beera, dup familiile lor, aa cum snt nscrii n spiele neamului dup neamurile lor: cel dinti, Ieiel; Zaharia;

1Cronici 5.17;

8 Bela, fiul lui Azaz, fiul lui ema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, i pn la Nebo i la Baal-Meon;

Ios 13.15.16;

9 la rsrit, locuia pn la ntrarea pustiei, dela rul Eufrat, cci turmele lor erau n mare numr n ara Galaadului.

Ios 22.9;

10 Pe vremea lui Saul, au fcut rzboi cu Hagareniii, cari au czut n mnile lor, i au locuit n corturile lor, pe toat partea de rsrit a Galaadului.

Gen 25.12;

11 Fiii lui Gad locuiau n faa lor, n ara Basanului, pn la Salca.

Ios 13.11-24;

12 Ioel, cel dinti, afam, al doilea, Iaenai, i afat, n Basan.

13 Fraii lor, dup casele prinilor lor: Micael, Meulam, eba, Iorai, Iaecan, Zia i Eber, apte.

14 Iat fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieiai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

15 Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era cpetenia caselor prinilor lor.

16 Ei locuiau n Galaad, n Basan, i n cetile lor, i n toate mprejurimile Saronului pn la marginile lor.

1Cronici 27.29;

17 Toi au fost scrii n spiele de neamuri, pe vremea lui Iotam, mpratul lui Iuda, i pe vremea lui Ieroboam, mpratul lui Israel.

2Imp 15.5-32;2Imp 14.16.28;

18 Fiii lui Ruben, Gadiii i jumtate din seminia lui Manase, aveau oameni viteji, cari purtau scut i sabie, trgeau cu arcul, i erau deprini cu rzboiul , n numr de patruzeci i patru de mii apte sute ase zeci n stare s mearg la oaste.

19 Au fcut rzboi cu Hagareniii, cu Ietur, cu Nafi i cu Nodab.

Gen 25.15;1Cronici 1.31;

20 Au primit ajutor mpotriva lor, i Hagareniii i toi ceice erau cu ei au fost dai n mnile lor. Cci, n timpul luptei, strigaser ctre Dumnezeu, care i-a ascultat, pentruc se ncrezuser n El.

1Cronici 5.22;Ps 22.4.5;

21 i le-au luat turmele, cincizeci de mii de cmile, dousute cincizeci de mii de oi, dou mii de mgari, i o sut de mii de ini;

22 cci au fost muli mori, pentruc lupta venea dela Dumnezeu. i s-au aezat n locul lor pn n vremea cnd au fost luai n robie.

2Imp 15.29;2Imp 17.6;

23 Fiii jumtii seminiei lui Manase locuiau n ar, dela Basan pn la Baal-Hermon i Senir, i pe muntele Hermon; erau muli la numr.

24 Iat cpeteniile caselor prinilor lor: Efer, Iei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia i Iahdiel, oameni viteji, oameni vestii, cpeteniile caselor prinilor lor.

25 Dar au pctuit mpotriva Dumnezeului prinilor lor, i au curvit dup dumnezeii popoarelor rii, pe cari Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

2Imp 17.7;

26 Dumnezeul lui Israel a aat duhul lui Pul, mpratul Asiriei, i duhul lui Tilgat-Pilneser, mpratul Asiriei; i Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubenii, Gadii i jumtate din seminia lui Manase i i-a dus la Halah , la Habor, la Hara i la rul Gozan, unde au rmas pn n ziua de azi.

2Imp 15.19;2Imp 15.29;2Imp 17.6;2Imp 18.11;

Cap. 6

1 Fiii lui Levi: Gherom, Chehat i Merari.

Gen 46.11;Exod 6.16;Num 26.57;1Cronici 23.6;

2 Fiii lui Chehat: Amram, Iehar, Hebron i Uziel.

3 Fiii lui Amram: Aaron i Moise, i Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

Lev 10.1;

4 Eleazar a nscut pe Fineas; Fineas a nscut pe Abiua:

5 Abiua a nscut pe Buchi; Buchi a nscut pe Uzi;

6 Uzi a nscut pe Zerahia; Zerahia a nscut pe Meraiot;

7 Meraiot a nscut pe Amaria: Amaria a nscut pe Ahitub;

8 Ahitub a nscut pe adoc; adoc a nscut pe Ahimaa :

2Sam 8.17;2Sam 15.27;

9 Ahimaa a nscut pe Azaria; Azaria a nscut pe Iohanan;

10 Iohanan a nscut pe Azaria, care a fost preot n casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;

2Cron 26.17-18;1Imp 6;2Cron 3;

11 Azaria a nscut pe Amaria; Amaria a nscut pe Ahitub;

Ezra 7.3;

12 Ahitub a nscut pe adoc; adoc a nscut pe alum;

13 alum a nscut pe Hilchia, Hilchia a nscut pe Azaria;

14 Azaria a nscut pe Seraia. Seraia a nscut pe Iehoadac.

15 Iehoadac a plecat i el cnd a dus Domnul n robie pe Iuda i Ierusalimul prin Nebucadnear.

2Imp 25.18;

16 Fiii lui Levi: Gherom, Chehat i Merari.-

Exod 6.16;

17 Iat numele fiilor lui Gherom: Libni i imei. -

18 Fiii lui Chehat: Amram, Iehar, Hebron i Uziel.

19 Fiii lui Merari: Mahli i Mui. -Acestea snt familiile lui Levi, dup prinii lor.

20 Din Gherom: Libni, fiul su; Iahat, fiul su; Zima, fiul su;

1Cronici 6.42;

21 Ioah, fiul su; Ido, fiul su; Zerah, fiul su; Ieatrai, fiul su. -

22 Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul su; Core, fiul su; Asir, fiul su;

23 Elcana, fiul su; Ebiasaf, fiul su; Asir, fiul su;

24 Tahat, fiul su; Uriel, fiul su; Ozia, fiul su; Saul, fiul su.

25 Fiii lui Elcana: Amasai i Ahimot;

1Cronici 6.35-36;

26 Elcana, fiul su; Elcana - ofai, fiul su; Nahat, fiul su;

27 Eliab, fiul su; Ieroham, fiul su; Elcana, fiul su;

28 i fiii lui Samuel, ntiul nscut: Vani i Abia. -

29 Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul su; imei, fiul su; Uza, fiul su;

30 imea, fiul su; Haghia, fiul su; Asaia, fiul su.

31 Iat aceia pe cari i-a pus David pentru crmuirea cntrii n Casa Domnului, de cnd a avut chivotul un loc de odihn:

1Cronici 16.1;

32 ei mplineau slujba de cntrei naintea locaului cortului ntlnirii, pn cnd a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, i i fceau slujba dup rnduiala care le era poruncit.

33 Iat cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiilor: Heman, cntreul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34 fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35 fiul lui uf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36 fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui efania,

37 fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

Exod 6.24;

38 fiul lui Iehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. -

39 Fratele su Asaf, care sttea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui imea,

40 fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41 fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42 fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui imei,

43 fiul lui Iahat, fiul lui Gherom, fiul lui Levi. -

44 Fiii lui Merari, fraii lor, la stnga; Etan, fiul lui Chii, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45 fiul lui Haabia, fiul lui Amaia, fiul lui Hilchia,

46 fiul lui Ami, fiul lui Bani, fiul lui emer,

47 fiul lui Mahli, fiul lui Mui, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48 Fraii lor, Leviii, erau nsrcinai cu toat slujba locaului Casei lui Dumnezeu.

49 Aaron i fiii si aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot i tmie pe altarul tmiei, mplineau toate slujbele n Locul prea sfnt, i fceau ispire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

Lev 1.9;Exod 30.7;

50 Iat fiii lui Aaron: Eleazar, fiul su; Fineas, fiul su; Abiua, fiul su;

51 Buchi, fiul su; Uzi, fiul su; Zerahia, fiul su;

52 Meraiot, fiul su; Amaria, fiul su; Ahitub, fiul su;

53 adoc, fiul su; Ahimaa, fiul su.

54 Iat locuinele lor, dup satele lor, n hotarele cari le-au fost nsemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiilor, ieii cei dinti la sor,

Ios 21;

55 li s-a dat Hebronul n ara lui Iuda, i locurile lui de punat;

Ios 21.11-12;

56 dar cmpia cetii i satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

Ios 14.13;Ios 15.13;

57 Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scpare Hebron, Libna, i locurile ei de punat, Iatir, Etemoa cu locurile ei de punat,

Ios 21.13;

58 Hilen cu locurile lui de punat, Debir cu locurile lui de punat,

59 Aan cu locurile lui de punat, Bet-eme cu locurile lui de punat;

60 i din seminia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de punat, Alemet cu locurile lui de punat, Anatot cu locurile lui de punat. Toate cetile lor erau treisprezece ceti, dup familiile lor.

61 Celorlali fii ai lui Chehat li s-au dat prin sori zece ceti din familiile seminiei lui Efraim, din seminia lui Dan, i din jumtatea seminiei lui Manase.

1Cronici 6.66;Ios 21.5;

62 Fiii lui Gherom, dup familiile lor, au cptat treisprezece ceti din seminia lui Isahar, din seminia lui Aer, din seminia lui Neftali i din seminia lui Manase n Basan.

63 Fiii lui Merari, dup familiile lor, au cptat prin sori dousprezece ceti din seminia lui Ruben, din seminia lui Gad i din seminia lui Zabulon.

Ios 21.7-34;

64 Copiii lui Israel au dat astfel Leviilor cetile i locurile lor de punat.

65 Au dat prin sori, din seminia fiilor lui Iuda, din seminia fiilor lui Simeon i din seminia fiilor lui Beniamin, aceste ceti, pe cari le-au numit pe nume.

66 Ct pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetile inutului lor au fost luate din seminia lui Efraim.

1Cronici 6.61;

67 Le-au dat cetatea de scpare Sihem cu locurile lui de punat, n muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de punat,

Ios 21.21;

68 Iocmeam cu locurile lui de punat, Bet-Horon cu locurile lui de punat,

Ios 21.22-35;

69 Aialon cu locurile lui de punat, i Gat-Rimon cu locurile lui de punat;

70 i din jumtatea seminiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de punat, i Bileam cu locurile lui de punat, pentru familia celorlali fii ai lui Chehat.

71 Fiilor lui Gherom le-au dat: din familia jumtii seminiei lui Manase, Golan n Basan cu locurile lui de punat, i Atarot cu locurile lui de punat;

72 din seminia lui Isahar: Chede cu locurile lui de punat, Dobrat cu locurile lui de punat,

73 Ramot cu locurile lui de punat, i Anem cu locurile lui de punat;

74 din seminia lui Aer, Maal cu locurile lui de punat, Abdon cu locurile lui de punat,

75 Hucoc cu locurile lui de punat i Rehob cu locurile lui de punat;

76 i din seminia lui Neftali: Chede din Galilea cu locurile lui de punat, Hamon cu locurile lui de punat, i Chiriataim cu locurile lui de punat.

77 Celorlali Levii, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de punat, i Taborul cu locurile lui de punat,

78 iar de cealalt parte a Iordanului, n faa Ierihonului, la rsrit de Iordan: din seminia lui Ruben, Beer, n pustie, cu locurile lui de punat, Iaha cu locurile lui de punat,

79 Chedemot cu locurile lui de punat, i Mefaat cu locurile lui de punat;

80 i din seminia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de punat, Mahanaim cu locurile lui de punat,

81 Hesbonul cu locurile lui de punat, i Iaezer cu locurile lui de punat.

Cap. 7

1 Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaub i imron, patru.

Gen 46.13;Num 26.23;

2 Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam i Samuel, cpeteniile caselor prinilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji n neamul lor; pe vremea lui David numrul lor era de douzeci i dou de mii ase sute.

2Sam 24.1-2;1Cronici 27.1;

3 Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Iia, de toi cinci cpetenii;

4 aveau cu ei, dup neamurile lor, dup casele prinilor lor, treizeci i ase de mii de oameni, ostai narmai pentru rzboi, cci aveau multe neveste i fii.

5 Fraii lor, dup toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toi optzeci i apte de mii, scrii n spiele de neam.

6 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher i Iediael, trei.Gen 46.21;Num 26.39;1Cronici 8.1;

7 Fiii lui Bela: Ebon, Uzi, Uziel, Ierimot, i Iri, cinci cpetenii ai caselor prinilor lor, oamenii viteji, i scrii n spiele de neam n numr de douzeci i dou de mii treizeci i patru. -

8 Fiii lui Becher: Zemira, Ioa, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot i Alamet; toi acetia erau fii ai lui Becher,

9 i scrii n spiele de neam, dup neamurile lor, drept cpetenii ale caselor prinilor lor, oameni viteji, n numr de douzeci de mii dou sute. -

10 Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieu, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis i Ahiahar;

11 toi acetia erau fii ai lui Iediael, cpetenii ale caselor prinilor lor, oameni viteji, n numr de aptesprezece mii dou sute, n stare s poarte armele i s mearg la rsboi.

12 upim i Hupim, fiii lui Ir; Huim, fiul lui Aher.

Num 26.39;

13 Fiii lui Neftali: Iahiel, Guni, Ieer i alum, fiii Bilhei.

Gen 46.24;

14 Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a nscut iitoarea sa siriac; ea a nscut pe Machir, tatl lui Galaad.

15 Machir a luat de nevast pe sora lui Hupim i upim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era elofhad; i elofhad a avut fete.

16 Maaca, nevasta lui Machir, a nscut un fiu, i i-a pus numele Pere; numele fratelui su era ere, i fiii si erau Ulam i Rechem.

17 Fiul lui Ulam: Bedan. Acetia snt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

1Sam 12.11;

18 Soru-sa Homalechet a nscut pe Ihod, pe Abiezer i pe Mahla.

Num 26.30;

19 Fiii lui emida erau: Ahian, Sihem, Lichi i Aniam.

20 Fiii lui Efraim: utelah; Bered, fiul su; Tahat, fiul su; Eleada, fiul su; Tahat, fiul su:

Num 26.35;

21 Zabad, fiul su; utelah, fiul su; Ezer i Elead. Oamenii din Gat, nscui n ar, i-au omort, pentruc se pogorser s le ia turmele.

22 Efraim, tatl lor, s-a jlit mult vreme, i fraii si au venit s-l mngie.

23 Apoi a intrat la nevast-sa, i ea a zmislit i a nscut un fiu; el i-a pus numele Beria (n nenorocire), pentruc nenorocirea era n cas.

24 A avut ca fiic pe eera care a zidit Bet-Horonul de jos i Bet-Horonul de sus i pe Uzen-eera.

25 Refah, fiul su, i Reef; Telah, fiul su; Tahan, fiul su.

26 Laedan, fiul su; Amihud, fiul su; Eliama, fiul su;

27 Nun, fiul su; Iosua, fiul su.

28 Ei aveau n stpnire i ca locuin Betelul cu satele lui; la rsrit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, pn la Gaza cu satele ei.

Ios 16.7;

29 Fiii lui Manase stpneau Bet-eanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. n aceste ceti au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Ios 17.7;Ios 17.11;

30 Fiii lui Aer: Imna, Iva, Ivi, i Beria; i Serah, sora lor.

Gen 46.17;Num 26.44;

31 Fiii lui Beria: Eber i Malchiel.

32 Malchiel a fost tatl lui Birzavit. i Eber a nscut pe Iaflet, pe omer i pe Hotam, i pe sora lor ua. -

33 Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, i Avat. Acetia snt fiii lui Iaflet. -

34 Fiii lui amer: Ahi, Rohega, Huba i Aram. -

35 Fiii lui Helem, fratele su: ofah, Imna, ele i Amal.

36 Fiii lui ofah: Suah, Harnefer, ual, Beri, Imra,

37 Beer, Hod, ama, ila, Itran i Beera.

38 Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa i Ara. -

39 Fiii lui Ula: Arah, Haniel i Riia. -

40 Toi acetia erau fiii lui Aer, cpeteniile caselor prinilor lor, oameni alei i viteji, cpeteniile domnilor, scrii n numr de douzeci i ase de mii de oameni, n stare s poarte armele i s mearg la rzboi.

Cap. 8

1 Beniamin a nscut pe Bela, ntiul lui nscut, pe Abel, al doilea, Ahrah, al treilea,

Gen 46.21;Num 26.38;1Cronici 7.6;

2 Noha, al patrulea, i Rafa, al cincilea.

3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,

4 Abiua, Naaman, Ahoah,

5 Ghera. efufan i Huram.

6 Iat fiii lui Ehud, cari erau capi de familie ntre locuitorii din Gheba, i cari i-au strmutat la Manahat:

1Cronici 2.52;

7 Naaman, Ahia i Ghera. Ghera, care i-a strmutat, a nscut pe Uza i pe Ahihud.

8 aharaim a avut copii n ara Moabului, dupce a ndeprtat pe nevestele sale: Huim i Baara.

9 Cu nevast-sa Hode a avut pe: Iobab, ibia, Mea, Malcam,

10 Ieu, ochia i Mirma. Acetia snt fiii si, capii de familie.

11 Cu Huim a avut pe : Abitub i Elpaal.

12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mieam, i emer, care a zidit Ono, Lod i satele lui.

13 Beria i ema, cari erau capi de familie ntre locuitorii Aialonului, au pus pe fug pe locuitorii din Gat.

14 Ahio, aac, Ieremot,

15 Zebadia, Arad, Eder,

16 Micael, Ifa i Ioha erau fiii lui Beria. -

17 Zebadia, Meulam, Hizchi, Eber,

18 Imerai, Izlia i Iobab erau fiii lui Elpaal. -

19 Iachim, Zicri, Zabdi,

20 Elienai, iltai, Eliel,

21 Adaia, Beraia i imrat erau fiii lui imei.

22 Ipan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Zicri, Hanan,

24 Hanania, Elam, Antotia,

25 Ifdeia i Penuel erau fiii lui aac. -

26 amerai, eharia, Atalia,

27 Iaareia, Elia i Zicri erau fiii lui Ieroham. -

28 Acetia snt capi de familie, capi dup neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

29 Tatl lui Gabaon locuia la Gabaon, i numele nevestei lui era Maaca.

1Cronici 9.35;

30 Abdon era fiul su nti nscut, apoi ur, Chis, Baal, Nadab,

31 Ghedor, Ahio, i Zecher.

32 Miclot a nscut pe imea. i ei locuiau tot la Ierusalim lng fraii lor, mpreun cu fraii lor. -

33 Ner a nscut pe Chis; Chis a nscut pe Saul; Saul a nscut pe Ionatan, pe Malchi-ua, pe Abinadab i pe Ebaal.

1Sam 14.51;

34 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nscut pe Mica.

2Sam 9.12;

35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea i Ahaz.

36 Ahaz a nscut pe Iehoada; Iehoada a nscut pe Alemet, Azmavet i Zimri; Zimri a nscut pe Moa;

37 Moa a nscut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Ael a fost fiul acestuia;

1Cronici 9.43;

38 Ael a avut ase fii, ale cror nume iat-le: Azricam, Bocru, Ismael, earia, Obadia i Hanan. Toi acetia erau fiii lui Ael. -

39 Fiii fratelui su Eec: Ulam, ntiul lui nscut, Ieus, al doilea, i Elifelet, al treilea.

40 Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, cari trgeau cu arcul i au avut muli fii i nepoi, o sut cinci zeci.Toi acetia snt fiii lui Beniamin.

Cap. 9

1 Tot Israelul este scris n spiele de neam i trecut n cartea mprailor lui Israel. i Iuda a fost luat rob n Babilon, din pricina frdelegilor lui.

Ezra 2.59;

2 Cei dinti locuitori cari au locuit n moiile lor, n cetile lor, erau Israeliii, preoii, Leviii i Netiniii.

Ezra 2.70;Neem 7.73;Ios 9.27;Ezra 2.43;Ezra 8.20;

3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, i fii de ai lui Efraim i Manase. -

Neem 11.1;

4 Fii de ai lui Pere, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

5 Dintre ilonii: Asaia, ntiul nscut, i fiii si.

6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel, i fraii si, ase sute nouzeci. -

7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meulam, fiul lui efatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9 i fraii lor, dup neamurile lor, nou sute cincizeci i ase. Toi oamenii acetia erau capi de familie n casele prinilor lor.

10 Din preoi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin;

Neem 11.10;

11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meulam, fiul lui adoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pahur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meulam, fiul lui Meilemit, fiul lui Imer;

13 i fraii lor, cpetenii ale caselor prinilor lor, o mie apte sute asezeci, oameni viteji, pui n slujba Casei lui Dumnezeu.

14 Din Levii: emaia, fiul lui Haub, fiul lui Azricam, fiul lui Haabia, din fiii lui Merari;

15 Bacbacar; Here; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

16 Obadia, fiul lui emaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia n satele Netofatiilor.

17 i uierii: alum, Acub, Talmon, Ahiman, i fraii lor; Salum era cpetenia lor,

18 i pn n ziua de azi el este la ua mpratului, la rsrit. Acetia snt uierii taberei fiilor lui Levi.

19 alum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, i fraii si din casa tatlui su, Coreiii, mplineau slujba de pzitori ai pragurilor cortului; prinii lor pziser intrarea n tabra Domnului,

20 i Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioar capetenia lor, i Domnul era cu el.

Num 31.6;

21 Zaharia, fiul lui Meelemia, era uier la intrarea cortului ntlnirii.

22 De toi erau dou sute doisprezece, alei ca uieri ai pragurilor, i scrii n spiele de neam, dup satele lor. David i vztorul Samuel i puseser n slujba lor.

1Sam 9.9;1Cronici 16.1-2;

23 Ei i copiii lor pzeau uile Casei Domnului, adec ale casei cortului.

24 Erau uieri n cele patru vnturi: la rsrit, la apus, la miaznoapte i la miazzi.

25 Fraii lor, cari locuiau n satele lor, trebuiau s vin din timp n timp la ei apte zile.

2Imp 11.5;

26 Cci aceste patru cpetenii ale uierilor, aceti Levii, erau totdeauna n slujb, i mai aveau privigherea asupra odilor i vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

27 petreceau noaptea n jurul Casei lui Dumnezeu, a crei paz o aveau, i pe care trebuiau s-o deschid n fiecare diminea.

28 Unii din Levii aveau grij de uneltele pentru slujb, pe cari le numrau la intrare i le numrau i la ieire.

29 Alii ngrijeau de unelte, de toate uneltele sfntului loca, i de floarea finii, de vin, de untdelemn, de tmie i de miresme.

30 Fii de ai preoilor pregteau tmia mirositoare.

Exod 30.23;

31 Matitia, unul din Levii, ntiul nscut al lui alum Coreitul, avea grij de turtele coapte n tigaie.

Lev 2.5;Lev 6.21;

32 i unii din fraii lor, dintre Chehatii, erau nsrcinai s pregteasc pentru fiecare Sabat pnile pentru punerea naintea Domnului.

Lev 24.8;

33 Acetia snt cntreii, capii de familie ai Leviilor, cari locuiau n odi, scutii de alte slujbe, pentru c lucrau zi i noapte.

1Cronici 6.31;1Cronici 25.1;

34 Acetia snt capii de familie ai Leviilor, capi dup neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

35 Tatl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, i numele nevestei lui era Maaca.

1Cronici 8.29;

36 Abdon a fost fiul su nti nscut, apoi ur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

37 Ghedor, Ahio, Zaharia i Miclot.

38 Miclot a nscut pe imeam. i ei locuiau tot la Ierusalim lng fraii lor, cu fraii lor.

39 Ner a nscut pe Chis; Chis a nscut pe Saul; Saul a nscut pe Ionatan, pe Malchi-ua, pe Abinadab, i pe Ebaal.

1Cronici 8.33;

40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nscut pe Mica.

41 Fiii lui Mica: Piton, Melec i Tahrea.

42 Ahaz a nscut pe Iaera; Iaera a nscut pe Alemet, Azmavet i Zimri; Zimri a nscut pe Moa;

1Cronici 8.35;

43 Moa a nscut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ael a fost fiul acestuia.

44 Ael a avut ase fii, ale cror nume iat-le: Azricam, Bocru, Ismael, earia, Obadia i Hanan. Acetia snt fiii lui Ael.

Cap. 10

1 Filistenii s-au luptat cu Israel, i oamenii lui Israel au luat-o la fug naintea Filistenilor i au czut mori pe muntele Ghilboa.

1Sam 31.1-2;

2 Filistenii au urmrit pe Saul i pe fiii lui, i au ucis pe Ionatan, Abinadab i Malchi-ua, fiii lui Saul.

3 nvlmeala luptei a prins i pe Saul; arcaii l-au ajuns i l-au rnit.

4 Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: Scoate-i sabia, i strpunge-m cu ea, ca nu cumva s vin aceti netiai mprejur s m batjocoreasc." Cel ce-i ducea armele n-a voit, cci se temea. i Saul i-a luat sabia i s-a aruncat n ea.

5 Cel ce ducea armele lui Saul, vzndu-l mort, s-a aruncat i el n sabia lui, i a murit.

6 Astfel a perit Saul i cei trei fii ai lui, i toat casa lui a perit n acela timp.

7 Toi brbaii lui Israel, cari erau n vale, vznd fuga i vznd c Saul i fiii lui au murit, i-au prsit cetile i au fugit i ei. i Filistenii au venit i s-au aezat acolo.

8 A doua zi, Filistenii au venit s jfuiasc morii, i au gsit pe Saul i pe fiii lui, czui pe muntele Ghilboa.

9 L-au jfuit, i i-au luat capul i armele. Apoi au trimes s dea de tire prin toat ara Filistenilor, idolilor lor i poporului.

10 Au pus armele lui Saul n casa dumnezeului lor, i i-au atrnat easta capului n templul lui Dagon.

1Sam 31.10;

11 Cnd au auzit toi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au fcut Filistenii lui Saul,

12 s-au sculat toi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul i trupurile fiilor lui, i le-au dus la Iabes. Le-au ngropat oasele supt stejar, la Iabes, i au postit apte zile.

13 Saul a murit, pentruc s-a fcut vinovat de frdelege fa de Domnul, al crui cuvnt nu l-a pzit, i pentruc a ntrebat i cerut sfatul celor ce cheam morii.

1Sam 13.13;1Sam 15.23;1Sam 28.7;

14 N-a ntrebat pe Domnul: deaceea Domnul l-a omort, i mpria a dat-o lui David, fiul lui Isai.

1Sam 15.28;2Sam 3.9-10;2Sam 5.3;

Cap. 11

1 Tot Israelul s-a strns la David la Hebron, zicnd: Iat c noi sntem os din oasele tale i carne din carnea ta.

2Sam 5.1;

2 Odinioar, chiar cnd era Saul mprat, tu duceai i aduceai pe Israel napoi. Domnul, Dumnezeul tu, i-a zis: Tu vei pate pe poporul Meu Israel i tu vei fi cpetenia poporului Meu Israel."

Ps 78.71;

3 Astfel toi btrnii lui Israel au venit la mprat la Hebron, i David a fcut legmnt cu ei la Hebron naintea Domnului. Au uns pe David mprat peste Israel, dup cuvntul Domnului, spus prin Samuel.

2Sam 5.3;1Sam 16.1-13;

4 David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adic Iebus. Acolo erau Iebusiii, locuitorii rii.

2Sam 5.6;Jud 1.21;Jud 19.10;

5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: Nu vei intra aici." Dar David a luat cetuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

6 David zisese: Oricine va bate cel dinti pe Iebusii va fi cpetenie i domn." Ioab, fiul eruiei, s-a suit cel dinti, i a ajuns cpetenie.

7 David s-a aezat n cetuie; deaceea au numit-o cetatea lui David.

8 A fcut zid mprejurul cetii, dela Milo de jur mprejur; i Ioab a dres cealalt parte a cetii.

9 David ajungea din ce n ce mai mare, i Domnul otirilor era cu el.

10 Iat cpeteniile vitejilor cari erau n slujba lui David, i cari l-au ajutat mpreun cu tot Israelul s-i ntreasc stpnirea, ca s-l pun mprat, dup cuvntul Domnului cu privire la Israel.

2Sam 23.8;1Sam 16.1-12;

11 Iat, dup numrul lor, vitejii cari erau n slujba lui David. Iaobeam, fiul lui Hacmoni, unul din cpitanii de seam. El i-a nvrtit sulia peste trei sute de oameni, pe cari i-a omort dintr-o singur dat.

12 Dup el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei rzboinici.

13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strnseser Filistenii pentru lupt. Acolo era o bucat de pmnt plin cu orz: i poporul fugea dinaintea Filistenilor.

14 S-au aezat n mijlocul ogorului, l-au ocrotit, i au btut pe Filisteni. i Domnul a dat o mare izbvire.

15 Trei din cele treizeci de cpetenii s-au pogort la David pe stnc n petera Adulam, cnd tabra Filistenilor era n valea Refaimiilor.

2Sam 23.13;1Cronici 14.9;

16 David era atunci n cetuie, i o ceat a Filistenilor era la Betleem.

17 David a avut o dorin, i a zis: Cine-mi va aduce ap de but din fntna de la poarta Betleemului?"

18 Atunci cei trei brbai au trecut prin tabra Filistenilor, i au scos ap din fntna dela poarta Betleemului. Au adus-o i au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vrsat-o naintea Domnului.

19 El a zis: S m fereasc Dumnezeul meu s fac una ca aceasta! S beau eu sngele acestor oameni, cari s-au dus cu primejdia vieii lor? Cci cu primejdia vieii lor au adus-o." i n-a voit s-o bea. Iat ce au fcut aceti trei viteji.

20 Abiai, fratele lui Ioab, era cpetenia celor trei. El i-a nvrtit sulia peste trei sute de oameni, i i-a omort; i i-a mers faima ntre cei trei.

2Sam 23.18;

21 El era cel mai cu vaz din cei trei din rndul al doilea, i a fost cpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dinti.

2Sam 23.19;

22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabeel, om de pre i vestit prin isprvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a pogort n mijlocul unei gropi pentru ap, unde a ucis un leu, ntr-o zi cnd czuse zpada.

2Sam 23.20;

23 El a ucis pe un Egiptean, care avea o statur de cinci coi i avea n mn o suli, ca sulul unui estor; s-a pogort mpotriva lui cu un toiag, a smuls sulia din mna Egipteanului, i l-a ucis cu ea.

24 Iat ce a fcut Benaia, fiul lui Iehoiada; i i-a mers faima printre cei trei viteji.

25 Era cel mai cu vaz din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dinti. David l-a primit n sfatul celor mai aproape de el.

26 Vitejii otirii:Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

2Sam 23.24;

27 amot, din Haror. Hele, din Palon.

28 Ira, fiul lui Iche, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

29 Sibecai, Huatitul. Ilai, din Ahoah.

30 Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

32 Hurai, din Nahale-Gaa. Abiel, din Araba.

33 Azmavet, din Baharum. Eliahba, din aalbon.

34 Bene-Haem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui aghe, din Harar.

35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

36 Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

37 Hero, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

38 Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

39 elec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul eruiei.

40 Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

41 Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

42 Adina, fiul lui iza, Rubenitul, cpetenia Rubeniilor, i treizeci mpreun cu el.

43 Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

44 Ozia, din Atarot. ama i Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

45 Iediael, fiul lui imri. Ioha, fratele su, Tiitul.

46 Eliel, din Mahavim, Ieribai i Ioavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

47 Eliel, Obed i Iaasiel-Meobaia.

Cap. 12

1 Iat cei ce s-au dus la David la iclag, pe cnd se inea el departe de faa lui Saul, fiul lui Chis. Ei fceau parte din vitejii cari i-au dat ajutor n timpul rzboiului.

1Sam 27.2;1Sam 27.6;

2 Erau arcai, cu mna dreapt i cu mna stng aruncau pietre, iar cu arcul trgeau sgei: erau din Beniamin, din numrul frailor lui Saul.

Jud 20.16;

3 Cpetenia Ahiezer i Ioas, fiii lui emaa, din Ghibea; Ieziel i Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot;

4 Imaia, din Gabaon, viteaz ntre cei treizeci, i cpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera;

5 Eluzai; Ierimot; Bealia; emaria; efatia, din Harof;

6 Elcana, Iia, Azareel, Ioezer i Iaobeam, Coreii;

7 Ioela i Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

8 Dintre Gadii, nite viteji au plecat s se duc la David n cetuia din pustie, ostai deprini la rzboi, narmai cu scut i cu suli, ca nite lei, i iui ca nite cprioare de pe muni.

2Sam 2.18;

9 Ezer, cpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;

10 Mimana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;

11 Atai, al aselea; Eliel, al aptelea;

12 Iohanan, al optulea; Elzabad, al noulea;

13 Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

14 Acetia erau fiii lui Gad, cpetenii ale otirii; unul singur, cel mai mic, putea s se lupte cu o sut de oameni, i cel mai mare cu o mie.

15 Acetia au trecut Iordanul n luna nti, cnd ieea din matc, pe tot cursul lui, i ei snt aceia cari au pus pe fug pe toi locuitorii din vi, la rsrit i la apus.

Ios 3.15;

16 i din fiii lui Beniamin i ai lui Iuda au fost unii cari s-au dus la David n cetuie.

17 David le-a ieit nainte, i le-a vorbit astfel: Dac venii la mine cu gnduri bune, ca s m ajutai, inima mea se va uni cu voi; dar dac venii s m nelai, n folosul vrjmailor mei, cnd nu fac nicio slnicie, Dumnezeul prinilor notri s vad i s judece!"

18 Amasai, unul din cpitanii de seam, a fost apucat de Duhul, i a zis: Sntem cu tine, Davide, i cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ie, i pace celor ce te ajut, cci Dumnezeul tu i-a ajutat!" i David i-a primit, i i-a pus ntre cpeteniile otirii.

2Sam 17.25;

19 Nite oameni din Manase s-au unit cu David, cnd a pornit cu rzboi mpotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n-au fost de ajutor Filistenilor; cci, dupce s-au sftuit, domnii Filistenilor au trimes napoi pe David, zicnd: S-ar putea ca el s treac de partea stpnului su Saul, i s ne pun astfel n primejdie capetele noastre."

1Sam 29.2;1Sam 29.4;

20 Cnd s-a ntors la iclag, iat cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu i iltai, cpetenia miilor lui Manase.

21 Au dat ajutor lui David mpotriva cetei (jfuitorilor Amalecii), cci toi erau oameni viteji, i au ajuns cpetenii n otire.

1Sam 30.1-10;

22 i din zi n zi veneau oameni la David s-l ajute, pn ce a avut o tabr mare, ca o tabr a lui Dumnezeu.

23 Iat numrul oamenilor narmai pentru rzboi, cari s-au dus la David n Hebron, ca s treac asupra lui domnia lui Saul, dup porunca Domnului.

2Sam 2.3-4;2Sam 5.1;1Cronici 11.1;1Cronici 10.14;1Sam 16.1-3;

24 Fiii lui Iuda, cari purtau scutul i sulia, ase mii opt sute, narmai pentru rzboi.

25 Din fiii lui Simeon, oameni viteji la rzboi, apte mii o sut.

26 Din fiii lui Levi, patru mii ase sute;

27 i Iehoiada, mai marele Aaroniilor, i cu el trei mii apte sute;

28 i adoc, tnr viteaz, i casa tatlui su, douzeci i dou de cpetenii.

2Sam 8.17;

29 Din fiii lui Beniamin, fraii lui Saul, trei mii; cci pn atunci cea mai mare parte dintre ei rmseser credincioi casei lui Saul.

2Sam 2.8-9;

30 Din fiii lui Efraim, douzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faim, dup casele prinilor lor.

31 Din jumtatea seminiei lui Manase, optsprezece mii, cari au fost numii pe nume s se duc s pun mprat pe David.

32 Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau n nelegerea vremurilor i tiau ce trebuia s fac Israel, dou sute de cpetenii, i toi fraii lor erau pui supt porunca lor.

Est 1.13;

33 Din Zabulon, cincizeci de mii, n stare s mearg la otire, narmai pentru lupt cu toate armele de rzboi, i gata s se lupte cu o inim hotrt.

34 Din Neftali, o mie de cpetenii, i cu ei treizeci i apte de mii, cari purtau scutul i sulia.

35 Din Danii, narmai pentru rzboi, douzeci i opt de mii ase sute.

36 Din Aer, n stare s mearg la oaste, i gata de lupt: patruzeci de mii.

37 i de cealalt parte a Iordanului, din Rubenii, din Gadii, i din jumtatea seminiei lui Manase, cu toate armele de rzboi, o sut douzeci de mii.

38 Toi aceti brbai, oameni de rzboi, gata de lupt, au venit la Hebron cu inima neprefcut, ca s pun pe David mprat peste tot Israelul. i toi ceilali din Israel erau tot cu un gnd s fac mprat pe David.

39 Au stat acolo trei zile cu David, mncnd i bnd, cci fraii lor le pregtiser de mncare.

40 i chiar ceice locuiau lng ei pn la Isahar, la Zabulon i Neftali, aduceau merinde pe mgari, pe cmile, pe catri i pe boi: aluaturi, turte de smochine i de stafide, vin, untdelemn, boi i oi din belug, cci era bucurie n Israel.

Cap. 13

1 David a inut sfat cu cpeteniile peste mii i peste sute, cu toi mai marii.

2 i David a zis ntregei adunri a lui Israel: Dac gsii cu cale, i dac lucrul acesta vine dela Domnul, Dumnezeul nostru, s trimetem n toate prile la fraii notri cari au rmas n toate inuturile lui Israel, i la preoi i Levii n cetile i mprejurimile lor, ca s se strng la noi,

1Sam 31.1;Isa 37.4;

3 i s aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, cci nu ne-am mai ngrijit de el de pe vremea lui Saul."

1Sam 7.1-2;

4 Toat adunarea a hotrt s fac aa, cci lucrul acesta a prut bun ntregului popor.

5 David a strns pe tot Israelul, dela ilhor n Egipt, pn la intrarea Hamatului, ca s aduc din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.

1Sam 7.5;2Sam 6.1;Ios 13.3;1Sam 6.21;1Sam 7.1;

6 i David, mpreun cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca s ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, naintea cruia este chemat Numele Domnului care ade ntre heruvimi.

Ios 15.9-60;1Sam 4.4;2Sam 6.2;

7 Au pus ntr-un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza i Ahio crmuiau carul.

Num 4.15;1Cronici 15.2-13;1Sam 7.1;

8 David i tot Israelul jucau naintea lui Dumnezeu cu toat puterea lor, cntnd i zicnd din arfe, din lute, din tobe, din chimvale i din trmbie.

2Sam 6.5;

9 Cnd au ajuns la aria lui Chidon, Uza a ntins mna s apuce chivotul, pentru c boii erau s-l rstoarne.

10 Domnul S-a aprins de mnie mpotriva lui Uza, i Domnul l-a lovit, pentruc ntinsese mna pe chivot. Uza a murit acolo naintea lui Dumnezeu.

Num 4.15;1Cronici 15.13-15;Lev 10.2;

11 David s-a mniat c Domnul fcuse o sprtur, lovind pe Uza cu o asemenea pedeaps. De aceea locul acesta a fost numit pn n ziua de azi Pere-Uza.

12 David s-a temut de Dumnezeu n ziua aceea, i a zis: Cum s aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?"

13 David n-a tras chivotul la el n cetatea lui David, ci l-a dus n casa lui Obed-Edom din Gat.

14 Chivotul lui Dumnezeu a rmas trei luni la familia lui Obed-Edom, n casa lui. i Domnul a binecuvntat casa lui Obed-Edom i tot ce era al lui.

2Sam 6.11;Gen 30.27;1Cronici 26.5;

Cap. 14

1 Hiram, mpratul Tirului, a trimes soli lui David, i lemn de cedru i cioplitori de piatr i tmplari, s-i zideasc o cas.

2Sam 5.11;

2 David a cunoscut c Domnul l ntrea ca mprat al lui Israel, i c mpria lui s-a nlat foarte mult, din pricina poporului Su Israel.

3 David a mai luat neveste i la Ierusalim: i a mai nscut fii i fiice.

4 Iat numele celor ce i s-au nscut la Ierusalim; amua, obab, Natan, Solomon,

1Cronici 3.5;

5 Ibhar, Eliua, Elfelet,

6 Noga, Nefeg, Iafia,

7 Eliama, Beeliada i Elifelet.

8 Filistenii au auzit c David fusese uns mprat peste tot Israelul, i s-au suit cu toii s-l caute. David a fost ntiinat de acest lucru, i le-a ieit nainte.

2Sam 5.17;

9 Filistenii au venit, i s-au rspndit n valea Refaimiilor.

1Cronici 11.15;

10 David a ntrebat pe Dumnezeu, zicnd: S m sui mpotriva Filistenilor, i i vei da n mnile mele?" i Domnul i-a zis: Sui-te, i-i voi da n mnile tale."

11 S-au suit la Baal-Peraim, unde David i-a btut. Apoi a zis: Dumnezeu a risipit pe vrjmaii mei prin mna mea, ca pe nite ape cari se scurg. Deaceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Peraim.

12 Ei i-au lsat acolo dumnezeii, cari au fost ari n foc, dup porunca lui David.

13 Filistenii s-au rspndit din nou n vale.

2Sam 5.22;

14 David a ntrebat iar pe Dumnezeu. i Dumnezeu i-a zis: S nu te sui dup ei; ntoarce-te dela ei, i mergi asupra lor prin faa duzilor.

2Sam 5.23;

15 Cnd vei auzi un vuiet de pai n vrfurile duzilor, atunci s iei la lupt, cci Dumnezeu merge naintea ta, ca s bat oastea Filistenilor."

16 David a fcut cum i poruncise Dumnezeu, i oastea Filistenilor a fost btut dela Gabaon pn la Ghezer.

2Sam 5.25;

17 Faima lui David s-a rspndit n toat ara, i Domnul l-a fcut de temut pentru toate neamurile.

Ios 6.27;2Cron 26.8;Deut 2.25;Deut 11.25;

Cap. 15

1 David i-a zidit case n cetatea lui David; a pregtit un loc chivotului lui Dumnezeu, i a ridicat un cort pentru el.

1Cronici 16.1;

2 Atunci David a zis: Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat dect de Levii, cci pe ei i-a ales Domnul s duc chivotul lui Dumnezeu i s-I slujeasc pe vecie.

Num 4.2-15;Deut 10.8;Deut 31.9;

3 i David a strns tot Israelul la Ierusalim ca s suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregtise.

1Imp 8.1;1Cronici 13.5;

4 David a strns pe fiii lui Aaron i pe Levii:

5 din fiii lui Chehat: pe cpetenia Uriel i pe fraii si, o sut douzeci;

6 din fiii lui Merari: pe cpetenia Asaia i pe fraii si, dou sute douzeci;

7 din fiii lui Gherom:pe cpetenia Ioel i pe fraii si, o sut treizeci;

8 din fiii lui Eliafan: pe cpetenia Semaia i pe fraii si, dou sute;

Exod 6.22;

9 din fiii lui Hebron, pe cpetenia Eliel i pe fraii si,optzeci;

Exod 6.18;

10 din fiii lui Uziel, pe cpetenia Aminadab i pe fraii si, o sut doisprezece.

11 David a chemat pe preoii adoc i Abiatar, i pe Leviii Uriel, Asaia, Ioel, emaia, Eliel i Aminadab.

12 i le-a zis: Voi sntei capii de familie ai Leviilor, sfinii-v, voi i fraii votri, i suii chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregtit.

13 Pentru c n-ai fost ntia dat, deaceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, cci nu L-am cutat dup lege."

2Sam 6.3;1Cronici 13.7;1Cronici 13.10-11;

14 Preoii i Leviii s-au sfinit ca s suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.

15 Fiii Leviilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nite drugi, cum poruncise Moise, dup cuvntul Domnului.

Exod 25.14;Num 4.15;Num 7.9;

16 i David a zis cpeteniilor Leviilor s aeze pe fraii lor cntrei cu instrumente de muzic, cu lute, arfe i imbale, i s sune din ele cntri rsuntoare, n semn de bucurie.

17 Leviii au aezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fraii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; i dintre fiii lui Merari, fraii lor, pe Etan , fiul lui Cuaia;

1Cronici 6.33;1Cronici 6.39;1Cronici 6.44;

18 apoi mpreun cu ei pe fraii lor de a doua mn: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, emiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele i Micneia, i Obed-Edom i Ieiel, uieri.

19 Cntreii Heman, Asaf i Etan aveau imbale de aram, ca s sune din ele.

20 Zaharia, Aziel, emiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia i Benaia aveau lute pe alamot;

Ps 46-titlu;

21 i Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel i Azazia, aveau arfe cu opt coarde, ca s sune tare.

22 Chenania, cpetenia muzicii ntre Levii, crmuia muzica, fiindc era meter.

23 Berechia i Elcana erau uierii chivotului.

24 ebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia i Eliezer, preoii, sunau din trmbie naintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom i Iehia erau uierii chivotului.

Num 10.8;Ps 81.3;

25 David, btrnii lui Israel, i cpeteniile miilor au pornit astfel s suie chivotul legmntului Domnului de la casa lui Obed-Edom, n mijlocul bucuriei.

2Sam 6.12;1Imp 8.1;

26 Cnd a ajutat Dumnezeu pe Levii s ridice chivotul legmntului Domnului, au jertfit apte viei i apte berbeci.

27 David era mbrcat cu o manta de in supire; tot aa erau mbrcai toi Leviii, cari duceau chivotul, cntreii, i Chenania, cpetenia muzicii ntre cntrei, i David avea pe el un efod de in.

28 Tot Israelul a suit chivotul legmntului Domnului cu strigte de bucurie, cu sunete de goarne, de trmbie, i de chimvale, i fcnd s rsune lutele i arfele.

1Cronici 13.8;

29 Pe cnd intra n cetatea lui David chivotul legmntului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastr, i cnd a vzut pe mpratul David srind i jucnd, l-a dispreuit n inima ei.

2Sam 6.16;

Cap. 16

1 Dupce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus n mijlocul cortului pe care-l ntinsese David pentru el, i au adus naintea lui Dumnezeu arderi de tot i jertfe de mulmiri.

2Sam 6.17-19;

2 Cnd a isprvit David de adus arderile de tot i jertfele de mulmiri, a binecuvntat poporul n Numele Domnului.

3 Apoi a mprit tuturor celor din Israel brbai i femei, fiecruia cte o pne, o bucat de carne i o turt de stafide.

4 A dat Leviilor sarcina s fac slujba naintea chivotului Domnului, s chieme, s laude i s slveasc pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Ps 38;Ps 70-titlu;

5 Acetia erau: Asaf, cpetenia; Zaharia, al doilea dup el, Ieiel, emiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom i Ieiel. Ei aveau instrumente de muzic, alute i arfe, i Asaf suna din imbale.

6 Preoii Benaia i Iahaziel sunau mereu din trmbie naintea chivotului legmntului lui Dumnezeu.

7 n ziua aceea David a nsrcinat pentru ntia dat pe Asaf i fraii si s vesteasc laudele Domnului.

2Sam 23.1;

8 Ludai pe Domnul, chemai Numele Lui:facei cunoscut printre popoare faptele Lui nalte!

Ps 105.1-15;

9 Cntai, cntai n cinstea Lui!Vorbii despre toate minunile Lui!

10 Flii-v cu Numele Lui cel sfnt!S se bucure inima celor ce caut pe Domnul!

11 Cutai pe Domnul i sprijinul Lui, cutai necurmat Faa Lui!

12 Aducei-v aminte de minunile pe cari le-a fcut,de minunile Lui i de judecile rostite de gura Lui,

13 voi, smna lui Israel, robul Su, copiii lui Iacov, aleii Lui!

14 Domnul este Dumnezeul nostru;judecile Lui se mplinesc pe tot pmntul.

15 Aducei-v aminte totdeauna de legmntul Su;de fgduinele Lui, fcute pentru o mie de neamuri de oameni,

16 de legmntul pe care l-a fcut cu Avraam,i de jurmntul pe care l-a fcut lui Isaac;

Gen 17.2;Gen 26.3;Gen 28.13;Gen 35.11;

17 El l-a fcut o lege pentru Iacov,un legmnt vecinic pentru Israel,

18 zicnd: i voi da ara Canaanului, ca motenire care v-a czut la mpreal."

19 Ei erau puini la numr atunci,foarte puini la numr, i strini n ara aceea.

Gen 34.30;

20 i mergeau dela un neam la altul,i dela o mprie la un alt popor;

21 dar El n-a ngduit nimnui s-i asupreasc,i a pedepsit mprai din pricina lor,

Gen 12.17;Gen 20.3;Exod 7.15-18;

22 zicnd: Nu v atingei de unii Mei,i nu facei nici un ru proorocilor mei!

Ps 105.15;

23 Cntai Domnului, toi locuitorii pmntului!Vestii din zi n zi mntuirea Lui;

Ps 96.1;

24 povestii printre neamuri slava Lui,printre toate popoarele minunile Lui!

25 Cci Domnul este mare i foarte vrednic de laud,El este de temut mai pesus de toi dumnezeii;

26 cci toi dumnezeii popoarelor snt idoli,dar Domnul a fcut cerurile.

Lev 19.4;

27 Mreia i strlucirea snt naintea Feei Lui,tria i bucuria snt n locaul Lui.

28 Familii de popoare, dai Domnului,dai Domnului slav i cinste!

29 Dai Domnului slav pentru Numele Lui!Aducei daruri i venii naintea Lui,nchinai-v naintea Domnului cu podoabe sfinte.

30 Tremurai naintea Lui, toi locuitorii pmntului!Cci lumea este ntrit, i nu se clatin.

31 S se bucure cerurile, i s se veseleasc pmntul!S se spun printre neamuri c Domnul mprete!

32 S urle marea cu tot ce este n ea!Cmpia s se veseleasc mpreun cu tot ce este pe ea!

33 S chiuie copacii din pdurenaintea Domnului! Cci El vine s judece pmntul.

34 Ludai pe Domnul, cci este bun,cci ndurarea Lui ine n veac!

Ps 106.1;Ps 107.1;Ps 118.1;Ps 136.1;

35 Zicei: Mntuiete-ne, Dumnezeul mntuirii,strnge-ne i scoate-ne din mijlocul neamurilor,ca s ludm Numele Tu cel sfnt,i s ne punem slava n a Te luda!

Ps 106.47-48;

36 Binecuvntat s fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecinicie n vecinicie!i tot poporul a zis: Amin! i luda pe Domnul!

1Imp 8.15;Deut 27.15;

37 David a lsat acolo, naintea chivotului legmntului Domnului, pe Asaf i pe fraii lui, ca s slujeasc necurmat naintea chivotului, mplinindu-i datoria zi de zi.

38 A lsat pe Obed-Edom i pe Hosa cu fraii lor, n numr de asezeci i opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, i pe Hosa, ca uieri.

39 A pus pe preotul adoc i pe preoi, fraii si, naintea locaului Domnului, pe nlimea din Gabaon,

1Cronici 21.29;2Cron 1.3;1Imp 3.4;

40 ca s aduc necurmat Domnului arderi de tot, dimineaa i seara, pe altarul arderilor de tot, i s mplineasc tot ce este scris n legea Domnului, poruncit lui Israel de Domnul.

Exod 29.38;Num 28.3;

41 Cu ei erau Heman i Iedutun, i ceilali cari fuseser alei i numii pe nume ca s laude pe Domnul, cci ndurarea Lui ine n veac.

1Cronici 16.24.2Cron;1Cronici 7.3;Ezra 3.11;Ier 33.11;

42 Cu ei erau Heman i Iedutun, cari aveau trmbie i imbale pentru ceice sunau din ele, i instrumente pentru cntri n cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uieri.

43 Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui, i David s-a ntors s-i binecuvinteze casa.

2Sam 6.19-20;

Cap. 17

1 Pe cnd locuia David n casa lui, a zis proorocului Natan: Iat, eu locuiesc ntr-o cas de cedru, i chivotul legmntului Domnului este ntr-un cort."

2Sam 7.1;

2 Natan a rspuns lui David: F tot ce-i spune inima, cci Dumnezeu este cu tine."

3 n noaptea urmtoare, cuvntul Domnului a vorbit lui Natan:

4 Du-te i spune robului Meu David: Aa vorbete Domnul: Nu tu mi vei zidi o cas de locuit.

5 Cci Eu n-am locuit ntr-o cas din ziua cnd am scos pe Israel din Egipt pn n ziua de azi; ci am mers din cort n cort, i din loca n loca.

6 Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorb vreunuia din judectorii lui Israel, crora le poruncisem s pasc pe poporul Meu, am zis Eu: Pentruce nu-Mi zidii o cas de cedru?

7 Acum s spui robului Meu David: Aa vorbete Domnul otirilor: Te-am luat dela pune, dinapoia oilor, ca s fii cpetenia poporului Meu Israel;

8 am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toi vrjmaii ti dinaintea ta, i i-am fcut nume ca numele celor mari de pe pmnt:

9 am dat o locuin poporului Meu Israel, i l-am sdit ca s fie statornic acolo i s nu mai fie turburat, pentruca cei ri s nu-l mai nimiceasc aa cum l nimiceau mai nainte

10 i pe vremea cnd pusesem judectori peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toi vrjmaii ti. i i vestesc c Domnul i va zidi o cas.

11 Cnd i se vor mplini zilele, i cnd te vei duce la prinii ti, voi ridica smna ta dup tine, i anume pe unul din fiii ti, i-i voi ntri domnia.

12 El mi va zidi o cas, i-i voi ntri pe vecie scaunul lui de domnie.

13 Eu i voi fi Tat i el mi va fi fiu; i nu voi ndeprta buntatea Mea dela el, cum am ndeprtat-o dela cel dinaintea ta.

2Sam 7.14-15;

14 l voi aeza pentru totdeauna n Casa Mea, i n mpria Mea scaunul lui de domnie va fi ntrit pe vecie."

Luc 1.33;

15 Natan a spus lui David toate aceste cuvinte i toat vedenia aceasta.

16 i mpratul David s-a dus i s-a nfiat naintea Domnului, i a zis: Cine snt eu, Doamne Dumnezeule, i ce este casa mea, de m-ai fcut s ajung unde snt?

2Sam 7.18;

17 i atta este puin lucru naintea ta, Dumnezeule! Tu vorbeti i de casa robului Tu pentru vremile viitoare. i binevoieti s-i ndrepi privirile asupra mea n felul oamenilor, Tu care eti nlat, Doamne Dumnezeule!

18 Ce ar putea s-i mai spun David fa de slava dat robului Tu? Tu cunoti pe robul Tu.

19 Doamne, din pricina robului Tu, i dup inima Ta, ai fcut aceste lucruri mari, i i le-ai descoperit.

20 Doamne! nimeni nu este ca Tine, i nu este alt Dumnezeu afar de Tine, dup tot ce am auzit cu urechile noastre.

21 Este oare pe pmnt un singur popor, care s fie ca poporul Tu Israel, pe care Dumnezeu a venit s-l rscumpere, ca s fac din el poporul Lui, ca s-i faci un nume i s svreti minuni i semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tu, pe care l-ai rscumprat din Egipt?

22 Tu ai pus pe poporul Tu Israel, ca s fie poporul Tu pe vecie; i Tu, Doamne, Te-ai fcut Dumnezeul lui.

23 Acum, Doamne, cuvntul pe care l-ai rostit asupra robului Tu i asupra casei lui s rmn n veac, i f dup cuvntul Tu!

24 S rmn, pentruca Numele Tu s fie slvit pe vecie i s se spun: Domnul otirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel! i casa robului Tu David s fie ntrit naintea Ta!

25 Cci Tu nsui, Dumnezeule, ai descoperit robului Tu c i vei zidi o cas. De aceea a ndrznit robul Tu s se roage naintea Ta.

26 Acum, Doamne, Tu eti adevratul Dumnezeu, i Tu ai vestit harul acesta robului Tu.

27 Binecuvinteaz dar casa robului Tu, ca s rmn pe vecie naintea Ta! Cci ce binecuvntezi Tu, Doamne, este binecuvntat pentru vecinicie!"

Cap. 18

1 Dup aceea, David a btut pe Filisteni i i-a smerit, i a luat din mna Filistenilor Gatul i satele lui.

2Sam 8.1;

2 A btut pe Moabii, i Moabiii au fost supui lui David i i-au pltit un bir.

3 David a btut pe Hadarezer, mpratul obei, spre Hamat, cnd s-a dus s-i aeze stpnirea peste rul Eufratului.

4 David i-a luat o mie de car, apte mii de clrei, i dou zeci de mii de pedestrai; a tiat vinele tuturor cailor de trsuri, i n-a pstrat dect o sut de car.

5 Sirienii din Damasc au venit n ajutorul lui Hadarezer, mpratul obei, i David a btut douzeci i dou de mii de Sirieni.

6 David a pus o straj de oti n Siria Damascului. i Sirienii au fost supui lui David, i i-au pltit bir.Domnul ocrotea pe David ori unde mergea.

7 i David a luat scuturile de aur pe cari le aveau slujitorii lui Hadarezer, i le-a adus la Ierusalim.

8 David a mai luat mult aram din Tibhat i din Cun, cetile lui Hadarezer. Solomon a fcut din ea marea de aram, stlpii i uneltele de aram.

1Imp 7.15-23;2Cron 4.12-16;

9 Tohu, mpratul Hamatului, a auzit c David btuse toat otirea lui Hadarezer, mpratul obei,

10 i a trimes pe fiul su Hadoram la mpratul David s-i ureze de bine, i s-l laude c a luptat mpotriva lui Hadarezer i l-a btut. Cci Tohu era n rzboi cu Hadarezer. A trimes de asemenea tot felul de vase de aur, de argint i de aram.

11 mpratul David le-a nchinat Domnului, mpreun cu argintul i aurul pe care-l luase dela toate popoarele, dela Edom, dela Moab, dela fiii lui Amon, dela Filisteni i dela Amalec.

12 Abiai, fiul eruiei, a btut n Valea Srii optsprezece mii de Edomii.

2Sam 8.13;

13 A pus oti de straj n Edom, i tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea.

2Sam 8.14;

14 David a domnit peste tot Israelul, i fcea judecat i dreptate tot poporului su.

15 Ioab, fiul eruiei, era mai mare peste otire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

16 adoc, fiul lui Ahitub, i Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoi; ava era logoft;

17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era cpetenia Cheretiilor i a Peletiilor; i fiii lui David erau cei dinti pe lng mprat.

2Sam 8.18;

Cap. 19

1 Dup aceea, Naha, mpratul fiilor lui Amon, a murit, i n locul lui a domnit fiul su.

2Sam 10.1;

2 David a zis: Voi arta bunvoin lui Hanun, fiul lui Naha, cci tatl lui a artat bunvoin fa de mine." i David a trimes soli s-l mngie pentru moartea tatlui su. Cnd au ajuns slujitorii lui David n ara fiilor lui Amon, la Hanun, ca s-l mngie,

3 cpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: Crezi c David i trimete oameni s te mngie, ca s cinsteasc pe tatl tu? - Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca s cunoasc cetatea i s-o nimiceasc, i ca s iscodeasc ara?"

4 Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus s-i rad, i s le taie hainele pela mijloc pn la bru. Apoi le-a dat drumul.

5 David, cruia au venit i i-au dat de tire despre cele ntmplate cu oamenii acetia, a trimes nite oameni naintea lor, cci li se fcuse mare ruine; i mpratul a trimes s le spun: Rmnei la Ierihon pn v va crete barba, i apoi s v ntoarcei."

6 Fiii lui Amon au vzut c se fcuser uri lui David, i Hanun i fiii lui Amon au trimes o mie de talani de argint s tocmeasc n slujba lor car i clrei dela Sirienii din Mesopotamia i dela Sirienii din Maaca i din oba.

1Cronici 18.5-9;

7 Au tocmit treizeci i dou de mii de car i pe mpratul din Maaca mpreun cu poporul lui, cari au venit i au tbrt naintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strns din cetile lor, i au mers la lupt.

8 La auzul acestei veti, David a trimes mpotriva lor pe Ioab i toat otirea de oameni viteji.

9 Fiii lui Amon au ieit, i s-au nirat n linie de btaie la intrarea cetii; mpraii cari veniser au tbrt deosebit pe cmp.

10 Ioab a vzut c avea de luptat i nainte i napoi. A ales atunci din toi voinicii de frunte ai lui Israel o ceat, pe care a aezat-o mpotriva Sirienilor;

11 i a pus supt porunca fratelui su Abiai cealalt parte a poporului, ca s in piept fiilor lui Amon.

12 El a zis: Dac Sirienii vor fi mai tari dect mine, s-mi vii tu n ajutor; i dac fiii lui Amon vor fi mai tari dect tine, i voi veni eu n ajutor.

13 Fii tare, i s ne mbrbtm pentru poporul nostru i pentru cetile Dumnezeului nostru, i Domnul s fac ce va crede!"

14 Ioab, cu poporul lui, a naintat la lupt mpotriva Sirienilor, i ei au fugit dinaintea lui.

15 i cnd au vzut fiii lui Amon c Sirienii o luaser la fug, au fugit i ei dinaintea lui Abiai, fratele lui Ioab, i s-au ntors n cetate. i Ioab s-a ntors la Ierusalim.

16 Sirienii, vznd c fuseser btui de Israel, au trimes i au adus pe Sirienii cari erau de cealalt parte a Rului; i ofah, cpetenia otirii lui Hadarezer, era n fruntea lor.

17 Au dat de tire lui David, care a strns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers mpotriva lor, i s-a pregtit de lupt mpotriva lor. David s-a niruit n linie de btaie mpotriva Sirienilor. Dar Sirienii, dup ce se btuser cu el,

18 au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii dela apte mii de car i patruzeci de mii de pedestrai, i a omort pe ofah, cpetenia otirii.

19 Slujitorii lui Hadarezer, vzndu-se btui de Israel, au fcut pace cu David, i i s-au supus. i Sirienii n-au vrut s mai ajute pe fiii lui Amon.

Cap. 20

1 n anul urmtor, pe vremea cnd porneau mpraii la rzboi, Ioab a pornit, n fruntea unei puternice otiri, s pustiasc ara fiilor lui Amon i s mpresoare Raba. Dar David a rmas la Ierusalim. Ioab a btut Raba i a nimicit-o.

2Sam 11.1;2Sam 12.26;

2 David a luat cununa de pe capul mpratului ei, i a gsit-o n greutate de un talant de aur: era mpodobit cu petre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare prad din cetate.

2Sam 12.30-31;

3 A scos afar pe locuitori, i i-a tiat n buci cu ferestraie, cu securi, i cu topoare; tot aa a fcut tuturor cetilor fiilor lui Amon. David s-a ntors la Ierusalim cu tot poporul.

4 Dup aceea, a avut loc o btlie la Ghezer cu Filistenii. Atunci Sibecai, Huatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. i Filistenii au fost smerii.

2Sam 21.18;1Cronici 11.29;

5 A mai fost o btlie cu Filistenii. i Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suli al crei mner era ca un sul de esut.

6 A mai fost o btlie la Gat. Acolo a fost un om de statur nalt, care avea ase degete la fiecare mn i la fiecare picior, douzeci i patru de toate, i care se trgea i el din Rafa.

2Sam 21.20;

7 El a batjocorit pe Israel; i Ionatan, fiul lui imea, fratele lui David, l-a ucis.

8 Oamenii acetia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au perit ucii de mna lui David i de mna slujitorilor lui.

Cap. 21

1 Satana s-a sculat mpotriva lui Israel, i a aat pe David s fac numrtoarea lui Israel.

2Sam 24.1;

2 i David a zis lui Ioab i cpeteniilor poporului: Ducei-v, de facei numrtoarea lui Israel, dela Beer-eba, pn la Dan, i spunei-mi ca s tiu la ct se ridic numrul poporului."

1Cronici 27.23;

3 Ioab a rspuns: Domnul s fac pe poporul Lui nc de o sut de ori pe atta! mprate, domnul meu, nu snt ei toi slujitori ai domnului meu? Dar pentruce cere domnul meu lucrul acesta? Pentruce s faci pe Israel s pctuiasc astfel?"

4 mpratul a struit n porunca pe care o ddea lui Ioab. i Ioab a plecat, i a strbtut tot Israelul; apoi s-a ntors la Ierusalim.

5 Ioab a dat lui David cartea numrtorii poporului: n tot Israelul erau o mie de mii i o sut de mii de brbai n stare s scoat sabia, iar n Iuda erau patrusute aptezeci de mii de brbai n stare s scoat sabia.

6 ntre ei n-a numrat i pe Levi i Beniamin, cci porunca mpratului i se prea o urciune.

1Cronici 27.24;

7 Porunca aceasta n-a plcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel.

8 i David a zis lui Dumnezeu: Am svrit un mare pcat fcnd lucrul acesta! Acum, iart frdelegea robului Tu, cci am lucrat n totul ca un nebun!"

2Sam 24.10;2Sam 12.13;

9 Domnul a vorbit astfel lui Gad, vztorul lui David:

1Sam 9.9;

10 Du-te i spune lui David: Aa vorbete Domnul: i pun nainte trei urgii; alege una din ele, i te voi lovi cu ea."

11 Gad s-a dus la David, i i-a zis: Aa vorbete Domnul: Primete:

12 sau trei ani de foamete, sau trei luni n timpul crora s fii nimicit de protivnicii ti i atins de sabia vrjmailor ti, sau trei zile n timpul crora sabia Domnului i ciuma s fie n ar i ngerul Domnului s duc nimicirea n tot inutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie s rspund Celui ce m trimete."

2Sam 24.13;

13 David a rspuns lui Gad: Snt ntr-o mare strmtorare! S cad n mnile Domnului, cci ndurrile Lui snt nemrginite; dar s nu cad n mnile oamenilor!"

14 Domnul a trimes ciuma n Israel, i au czut aptezeci de mii de oameni din Israel.

15 Dumnezeu a trimes un nger la Ierusalim, ca s-l nimiceasc; i, pe cnd l nimicea, Domnul S-a uitat, i I-a prut ru de rul acesta; i a zis ngerului care nimicea: Destul! Acum, trage-i mna napoi!" ngerul Domnului sttea lng aria lui Ornan, Iebusitul.

2Sam 24.16;Gen 6.6;

16 David a ridicat ochii, i a vzut pe ngerul Domnului stnd ntre pmnt i cer, i innd n mn sabia scoas i ntoars mpotriva Ierusalimului. Atunci David i btrnii, nvelii cu saci, au czut cu faa la pmnt.

2Cron 3.1;

17 i David a zis lui Dumnezeu: Oare n-am poruncit eu numrtoarea poporului? Eu am pctuit i am fcut rul acesta; dar oile acestea, ce au fcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mna Ta s fie dar peste mine i peste casa tatlui meu i s nu peard pe poporul Tu!"

18 ngerul Domnului a spus lui Gad s vorbeasc lui David, s se suie s ridice un altar Domnului n aria lui Ornan, Iebusitul.

2Cron 3.1;

19 David s-a suit, dup cuvntul pe care-l spusese Gad n Numele Domnului.

20 Ornan s-a ntors i a vzut ngerul, i cei patru fii ai lui s-au ascuns mpreun cu el: treiera grul atunci.

21 Cnd a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat, i a zrit pe David; apoi a ieit din arie, i s-a nchinat naintea lui David, cu faa la pmnt.

22 David a zis lui Ornan: D-mi locul ariei s zidesc n el un altar Domnului; d-mi-l pe preul lui n argint, ca s se deprteze urgia deasupra poporului."

23 Ornan a rspuns lui David: Ia-l, i s fac domnul meu mpratul ce va crede; iat eu dau boii pentru arderea de tot, carle n loc de lemne, i grul pentru darul de mncare, toate le dau."

24 Dar mpratul David a zis lui Ornan: Nu! Vreau s-l cumpr pe preul lui n argint, cci nu voi da Domnului ce este al tu, i nu voi aduce o ardere de tot care s nu m coste nimic."

25 i David a dat lui Ornan ase sute de sicli de aur pentru locul ariei.

2Sam 24.24;

26 David a zidit acolo un altar Domnului, i a adus arderi de tot i jertfe de mulmire. A chemat pe Domnul, i Domnul i-a rspuns prin foc, care s-a pogort din cer pe altarul arderii de tot.

Lev 9.24;2Cron 8.1;2Cron 7.1;

27 Atunci Domnul a vorbit ngerului, care i-a vrt iar sabia n teac.

28 Pe vremea aceasta, David, vznd c Domnul l ascultase n aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo.

29 Dar locaul Domnului, fcut de Moise n pustie, i altarul arderilor de tot, erau atunci pe nlimea Gabaonului.

1Cronici 16.39;

30 David nu putea s mearg naintea acestui altar s caute pe Dumnezeu, pentru c l nspimntase sabia ngerului Domnului.

1Imp 3.4;1Cronici 16.39;2Cron 1.3;

Cap. 22

1 i David a zis: Aici s fie Casa Domnului Dumnezeu, i aici s fie altarul arderilor de tot pentru Israel."

Deut 12.5;Deut 2Sam..24.18;1Cronici 21.18-28;2Cron 3.1;

2 David a strns pe strinii din ara lui Israel, i a nsrcinat pe cioplitorii de piatr s pregteasc pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.

1Imp 9.21;

3 A pregtit i fer din belug pentru cuiele dela aripile uilor i pentru scoabe, aram att de mult nct nu puteau s-o numere,

1Cronici 22.14;1Imp 7.47;

4 i lemne de cedru fr numr, cci Sidonienii i Tirienii aduseser lui David lemne de cedru din belug.

1Imp 5.6;

5 David zicea: Fiul meu Solomon este tnr i plpnd, i casa care va fi zidit Domnului trebuie s fie de mare faim i slav n toate rile; de aceea vreau s-i pregtesc cele de trebuin pentru zidirea ei." i David a fcut mari pregtiri nainte de moarte.

1Cronici 29.1;

6 David a chemat pe fiul su Solomon, i i-a poruncit s zideasc o cas Domnului, Dumnezeul lui Israel.

7 David a zis lui Solomon: Fiul meu, aveam de gnd s zidesc o cas Numelui Domnului, Dumnezeului meu.

2Sam 7.2;1Imp 8.17;1Cronici 17.1;1Cronici 28.2;Deut 12.5-11;

8 Dar cuvntul Domnului mi-a vorbit astfel: Tu ai vrsat mult snge, i ai fcut mari rzboaie; de aceea nu vei zidi o cas Numelui Meu, cci ai vrsat naintea Mea mult snge pe pmnt.

1Imp 5.3;1Cronici 28.3;

9 Iat c i se va nate un fiu, care va fi un om al odihnei, i cruia i voi da odihn, izbvindu-l din mna tuturor vrjmailor lui de jur mprejur; cci numele lui va fi Solomon (Pace), i voi aduce peste Israel pacea i linitea n timpul vieii lui.

1Cronici 28.5;1Imp 4.25;1Imp 5.4;

10 El va zidi o cas Numelui Meu. El mi va fi fiu, i Eu i voi fi Tat; i voi ntri pe vecie scaunul de domnie al mpriei lui n Israel.

2Sam 7.13;1Imp 5.5;1Cronici 17.12-13;1Cronici 28.6;Evr 1.5;

11 Acum, fiule, Domnul s fie cu tine, ca s propeti i s zideti Casa Domnului, Dumnezeului tu, cum a spus El despre tine!

1Cronici 22.16;

12 Numai s-i dea Domnul nelepciune i pricepere, i s te fac s domneti peste Israel n pzirea legii Domnului, Dumnezeului tu!

1Imp 3.9-12;Ps 72.1;

13 Atunci vei propi, dac vei cuta s mplineti legile i poruncile pe cari le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. ntrete-te i mbrbteaz-te, nu te teme i nu te spimnta.

Ios 1.7-8;1Cronici 28.7;Deut 31.7-8;Ios 1.6-9;1Cronici 28.20;

14 Iat, prin strduinele mele, am pregtit pentru Casa Domnului o sut de mii de talani de aur, un milion de talani de argint, i o mulime de aram i de fer, care nu se poate cntri, cci este foarte mult; am pregtit deasemenea lemne i pietre, i vei mai aduga i tu.

1Cronici 22.3;

15 Tu ai la tine un mare numr de lucrtori, cioplitori de piatr, i tmplari, i oameni ndemnatici n tot felul de lucrri.

16 Aurul, argintul, arama i ferul snt fr numr. Scoal-te dar i lucreaz, i Domnul s fie cu tine."

1Cronici 22.11;

17 David a poruncit tuturor cpeteniilor lui Israel s vin n ajutor fiului su Solomon, zicnd:

18 Domnul, Dumnezeul vostru, nu este oare cu voi, i nu v-a dat El odihn de toate prile? Cci a dat n mnile mele pe locuitorii rii, i ara este supus naintea Domnului i naintea poporului Su.

Deut 12.10;Ios 22.4;2Sam 7.1;1Cronici 23.25;

19 Punei-v acum inima i sufletul s caute pe Domnul, Dumnezeul vostru; sculai-v, i zidii sfntul loca al Domnului Dumnezeu, ca s aducei chivotul legmntului Domnului i uneltele nchinate lui Dumnezeu n casa care va fi zidit Numelui Domnului."

2Cron 30.3;1Imp 8.6-21;2Cron 5.7;2Cron 6.11;1Cronici 22.7.1mp;

Cap. 23

1 David, fiind btrn i stul de zile, a pus pe fiul su Solomon mprat peste Israel.

1Imp 1.33-39;1Cronici 28.5;

2 El a strns pe toate cpeteniile lui Israel, pe preoi i pe Levii.

3 Au fcut numrtoarea Leviilor, dela vrsta de treizeci de ani n sus; socotii pe cap i pe brbai, s-au gsit n numr de treizeci i opt de mii.

Num 4.3-47;

4 i David a zis: Douzeci i patru de mii dintre ei s vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, ase mii s fie dregtori i judectori,

Deu 16.18;1Cronici 26.29;2Cron 19.8;

5 patru mii s fie portari, i patru mii s fie nsrcinai s laude pe Domnul cu instrumentele pe cari le-am fcut ca s-L prea mrim."

2Cron 20.25-26;Amos 6.5;

6 David i-a mprit n cete dup fiii lui Levi: Gheron, Chehat i Merari.

Exod 6.16;Num 26.57;1Cronici 6.1;2Cron 8.14;2Cron 29.25;

7 Din Gheronii: Laedan i imei. -

1Cronici 26.21;

8 Fiii lui Laedan: cpetenia Iehiel, Zetam i Ioel, trei.

9 Fiii lui imei: elomit, Haziel i Haran, trei. Acetia erau capii caselor printeti ale familiei lui Laedan. -

10 Fiii lui imei: Iahat, Zina, Ieu i Beria. Acetia snt cei patru fii ai lui imei.

11 Iahat era cpetenia, i Zina al doilea; Ieu i Beria n-au avut muli fii, i au alctuit o singur cas printeasc la numrtoare.

12 Fiii lui Chehat: Amram, Iehar, Hebron i Uziel, patru. -

Exod 6.18;

13 Fiii lui Amram: Aaron i Moise. Aaron a fost pus deoparte s fie sfinit ca prea sfnt, el i fiii lui pe vecie, ca s aduc tmie naintea Domnului, s-I fac slujba , i s binecuvinteze pe vecie n Numele Lui.

Exod 6.20;Exod 28.1;Evr 5.4;Exod 30.7;Num 16.40;1Sam 2.28;Deut 21.5;Deut ;Num 6.23;

14 Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost numrai n seminia lui Levi.

1Cronici 26.23-25;

15 Fiii lui Moise: Gherom i Eliezer.

Exod 2.22;Exod 18.3-4;

16 Fiul lui Gherom: ebuel, cpetenia.

1Cronici 26.24;

17 i fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, cpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte muli la numr. -

1Cronici 26.25;

18 Fiul lui Iehar: elomit, cpetenia. -

19 Fiii lui Hebron: Ieria, cpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; i Iecameam, al patrulea. -

1Cronici 24.23;

20 Fiii lui Uziel: Mica, cpetenia; i Iia, al doilea.

21 Fiii lui Merari: Mahli i Mui. - Fiii lui Mahli: Eleazar i Chis.

1Cronici 24.26;1Cronici 24.29;

22 Eleazar a murit fr s aib fii; dar a avut fete pe cari le-au luat de neveste fiii lui Chis, fraii lor. -

1Cronici 24.23;Num 36.6-8;

23 Fiii lui Mui: Mahli, Eder i Ieremot, trei.

1Cronici 24.30;

24 Acetia snt fiii lui Levi, dup casele lor printeti, capii caselor printeti, dup numrtoarea fcut numrnd numele pe cap. Ei erau ntrebuinai n slujba Casei Domnului, dela vrsta de douzeci de ani n sus.

Num 10.17-21;1Cronici 23.27;Num 1.3;Num 4.3;Num 8.24;Ezra 3.8;

25 Cci David a zis: Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihn poporului Su, i va locui pe vecie la Ierusalim;

1Cronici 22.18;

26 i Leviii nu vor mai avea s poarte cortul i toate uneltele pentru slujba lui."

Num 4.5;

27 Dup cele din urm porunci ale lui David, numrtoarea fiilor lui Levi s-a fcut dela vrsta de douzeci de ani n sus.

28 Pui lng fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau s ngrijeasc de curi i de odi, de curirea tuturor lucrurilor sfinte, de mplinirea slujbei n Casa lui Dumnezeu,

29 de pnile pentru punerea naintea Domnului, de floarea de fin pentru darurile de mncare, de plcintele fr aluat, de turtele coapte n tigae i de turtele prjite, de toate msurile de ncpere i de lungime;

Exod 25.30;Lev 6.20;1Cronici 9.29;Lev 2.4;Lev 2.5-7;Lev ;Lev 19.35;

30 ei aveau s stea n fiecare diminea i n fiecare sear, ca s laude i s mreasc pe Domnul,

31 i s aduc nencetat naintea Domnului toate arderile de tot Domnului, n zilele de Sabat, de lun nou i de srbtori, dup numrul i obiceiurile rnduite.

Num 10.10;Ps 81.3;Lev .23.4;

32 ngrijeau de cortul ntlnirii, de sfntul loca i de fiii lui Aaron, fraii lor, pentru slujba Casei Domnului.

Num 1.53;Num 3.6-9;

Cap. 24

1 Iat cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

Lev 10.1-6;Num 26.60;

2 Nadab i Abihu au murit naintea tatlui lor, fr s aib fii; i Eleazar i Itamar au mplinit slujba de preoi.

Num 3.4;Num 26.61;

3 David a mprit pe fiii lui Aaron, rnduindu-i dup slujba pe care o aveau s-o fac; adoc fcea parte din urmaii lui Eleazar, i Ahimelec din urmaii lui Itamar.

4 Printre fiii lui Eleazar s-au gsit mai multe cpetenii dect printre fiii lui Itamar, i i-au mprit aa c fiii lui Eleazar aveau asesprezece cpetenii de case printeti, i fiii lui Itamar opt cpetenii de case printeti.

5 I-au mprit prin sor, ntre unii i alii, cci cpeteniile sfntului loca i cpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar i din fiii lui Itamar.