12/8 (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa pagtukoy
12/8 (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa pagtukoy
12/8 (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa pagtukoy
12/8 (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa pagtukoy

12/8 (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa pagtukoy

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 12/8 (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa...

 • Makipag-ugnayan sa

  mics Ota Interpeople Community Centre

  03-6424-8822 FAX03-5710-6330

  Otapia Net HP

  http://otakokusaikoryu.main.jp/

  12/8

  Taga pamahalaOtapia Net~ N a m a m a h a n g M u l t i c u l t u r a l Promotion Network~ Sa pakikipagtulungan ng Ota City Petsa: Dec. 8, 2013 (Sun.) 11:00 a.m ~ 5:00 p.m (walang entrance fee) Lugar: Aprico Exhibition Hall (B1F.)

  Halinang magsaya, kumain

  at maki-halubilo sa mundo

  Mga adults

  Mga bata

  Otapia Int

  erpeople Fiesta 2013

  2013.11 Vol.26

  Impormasyon para sa mga dayuhan

  Tagalog

 • 2 Maliban sa wikang hapon makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mics ota(Interpeople Community Center)

  TEL 03-6424-8822 Opening hours 10am 5pm

  Sanggunian Child-rearing Support Division

  03-5744-1274FAX 03-5744-1525

  Ipapadala ang porma ng Ulat ng Katayuan (genkyou todoke) sa mga nararapat na makatanggap upang mabigyan ng Medikal na Sertipiko na magagamit mula Enero, 2014. Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang panahon o deadline. Sa mga hindi nakatanggap ng Medikal na Sertipiko, kung ang kinita ng taong 2012 ay napapaloob sa halaga ng pamantayan,maaaring mag-apply ng Medikal na Sertipiko na magagamit para sa taong 2014.

  Ang bagong Health Insurance Card na magagamit mula Oktubre 1, ay ipinadala sa pamamagitan ng regular mail o registered mail noong kalagitnaan ng Septiembre, ngunit mayroong ilang koreyo na bumalik sa ward office.Kahit na hilingin na ipadala muli ang koreyo, hindi ito ipapadala.Sa mga hindi pa nakakatanggap,mangyaring tumawag sa nakatalang numero ng sanggunian.

  Panahon ng Taglagas sa Japan

  Dumating na ang buwan ng Nobyembre, paunti-unti ng lumalamig, at nakikita ang mga

  tanawin sa panahon ng taglagas. Dito sa Japan, may pananalitang naglalarawan ng taglagas

  katulad ng [shokuyoku no aki o gana sa pagkain sa panahon ng taglagas], undou no aki o

  ang pagkilos ng katawan sa panahon ng taglagas] at [geijitsu no aki o sining sa panahon ng

  taglagas]. Ibig sabihin nito ay pagtamasa sa kagandahan ng panahon ng taglagas at pagiging

  masigasig sa mga palaro o sports at gawaing panloob.

  Dito sa Japan, may ibat-ibang paraan ng pagtatamasa sa kagandahan ng panahon ng

  taglagas. Maaaring mamasyal upang matanaw ang mga punong nagpapalit ng kulay ang mga

  dahon o ang tinatawag nilang kouyou, o subukang magluto na gamit ang chestnut o kuri at

  mushrooms. Ngayong taong ito, ano po ang nais ninyong gawin sa panahon ng taglagas?

  Para sa mga tahanang nagbabayad ng Health Insurance na gamit ang payment slip, ipapadala sa Nobyembre 8 ang payment slip para sa buwang Nobyembre hanggang Marso (ikalawang bahagi ng taon).Lugar ng pagbabayad: Ward office, piling tanggapan, bangko, Japan Post Bank, Convenience store

  Para sa mga hindi nag-ulat ng kinita noong nakaraang taon, ipapadala sa huling bahagi ng Oktubre ang Income Status Questionnaire (declaration form). Mangyaring i-submit ito sa nakatakdang petsa. Ito ay kinakailangan sa pagtukoy ng pagbabawas at pagkalkula ng bayad ng seguro o insurance premium ng National Health Insurance.

  Sanggunian National Health Insurance and Pension

  Division National Health Insurance Qualification Section

  03-5744-1210FAX 03-5744-1516

  Sanggunian National Health Insurance and Pension

  Division National Health Insurance Qualification Section

  03-5744-1210FAX 03-5744-1516

  Sanggunian National Health Insurance and Pension

  Division National Health Insurance Qualification Section

  03-5744-1210FAX 03-5744-1516

  Notice from the City Office

  j a p a n e s e kultura

  Pagsubmit ng Ulat ng Katayuan at Aplikasyon ng Medikal na Sertipiko ng Solong magulang

  Sa mga hindi pa nakakatanggap ng bagong Health Insurance C a r d n g N a t i o n a l H e a l t h Insurance

  Pagpapadala ng payment slip ng National Health Insurance para sa kabayaran ng ikalawang bahagi ng taon

  Pagsusuri ng Kalagayan ng Kita

 • Ota City Navigation 2013/11/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto) 3

  Makipag-ugnaya Health Promotion

  03-5744-1265FAX 03-5744-1523

  Natapos na din ang panahon ng tag-init at sa wakas ay medyo nararamdaman na natin ang malamig na simoy ng hangin ng autumn. Sa western ang autumn ay panahon ng pagdiriwang ng halloween. Ipagpaumanhin sana ninyo kung hindi nyo gusto ang usapang ito.

  Ang topic natin ngayon ay walang iba kundi tungkol sa spot ng multo dito sa Ota City.

  Mula pa noon ay gusto ko na ang kwento tungkol sa multo ng Japan. Alam nyo ba na mayroong ilang spot ng multo dito sa Ota-Ku?

  Sa Ikegami Honmonji, ay may lugar na sa pangalan pa lamang ay nakakakilabot naKubitsuri SakaAyon sa mga kwento

  Katanungan Tourism Department

  03-3733-6190FAX 03-3733-6103

  Makipag-ugnayan ,Commerce

  Promotion

  03-3733-6184FAX 03-3733-6103

  ay may multo dito at nakapangingilabot. Ito ay tinawag na pangkaraniwang kwentong lunsod. Sa malapit sa Haneda Airport ay mayroon din, sa Anamori Inari. Sa mainit na panahon ng tag-araw at panahon ng halloween ay magandang pasyalan ang ilan sa mga ganitong spot dito sa Ota-Ku. Isa ito sa magandang pasyalan ng mga gustong makalanghap ng kakaibang hangin, subalit iwasan lamang kung malakas ang inyong pakiramdam sa multo.

  kanser sa serbiksShikyu keiSinomga babaeng residente ng ward na may 20 taong gulang pataas (even numbers) Uri ng pagsusuripagtatanong (monshin), inspeksyon, (shishin) internal (naishin) serbikskeibuSelyulasaibou Magtatapos ang tanggapan ng bilang ng magpasuri depende sa pasilidad-medikal. kanser sa susoSinoMga babaeng residente ng ward na may 40 taong gulang pataas. Ang may edad na odd numbers (kisuu) ay may bayad na 4,000yen S a m g a b u n t i s n a g p a p a d e d e , g u m a g a m i t n g p a c e m a k e r , n a g p a l a k i n g s u s o H o u k y o u a t m g a operada,mangyaring iwasan ang pagsusuring ito.Uri ng pagsusuripagtatanong,pagsuri a t Zagkapa (shishokushin), at Mammography. Magtatapos ang tanggapan ng bilang ng magpasuri depende sa mga pasilidad-medikal.

  Libre! Sa mga residente ng ward, elementarya pababa. Kailantuwing unang Linggo ng buwan ilan sa mga public bath ay iba ang iskedyul.Saan mag-aaplaySabihin lamang ang edad sa bantay sa mismong araw na ito.

  Joe Swift:O t a - K u T o u r i s m

  Ambassador

  Novel version Grudge=

  Hinanakit)

  Translator in English

  Sino:residente ng ward na may edad: 30,35,40,45,50,55,60,66,68,70,72,74,76.Hindi maaring magpatingin ang mga kasalukuyang ginagamot sa ngipin at gilagidUri ng pagsusuri:pagtatanong,pagtingin ng kalagayan ng periodontal tissues,paglilinis ng mouth cavity atbp.

  Kakaibang pagsusuri para sa kanser pambabae

  pagpapatingin ng at kasalukuyang edad sa Marso 31, 2014.Panahon ng pagpapatingin:Enero 31, 2014

  Dental Health Examination sa Adult

  Spot ng multo dito sa Ota City

  Ota City Punta tayo dito

  Pagpapasuri ng Medikal Araw ng paligo ng mga bata sa pampublikong paliguan ng ward.

 • Mula sa mics OtaPaalala mula sa kindergarten at eskwelahan.

  Sa wakas ay lumamig na rin ang panahon. Pag ingatan ang pisikal na kondisyon dahil madaling sumama ang

  pakiramdam dahil sa pag-iba ng panahon.

  Kamakailan ay may dumating sa Mics na may dalang paalala mula sa kindergarten, nakasulat dito ang

  kinakailangang isuot sa araw ng exkursyon at kung ano ang dapat dalahin at anong oras dapat pumunta sa

  hoikuen. Hindi lamang sa kindergarten gayun din sa elementarya at junior high school ay may mga print na

  iniuuwi sa bahay. Kahit hindi nakalagay sa envelop ay maaaring ito ay importante,

  kaya kapag may gustong ikunsulta tungkol sa mga anak, mangyaring pumunta

  lamang sa mics, may mga staff na maaari ninyong makausap sa inyong lengwahe at

  makalutas sa inyong mga suliranin.

  Ang autumn sa Japan ay panahon ng pag aani ng kamote (sweet potato) at Chestnut.

  Halina kayong sumubok ng ibat - ibang luto at mag saya sa panahon ng autumn.

  Tokyu Line

  to KawasakiKampachi Ave.

  East Exit

  Kamata Sta. City Office

  East Exit

  Wika Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes Sabado Linggo

  Ingles 10am-5pm 1pm-5pm(4th)

  Intsik 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 1pm-5pm(1st,3rd)

  Tagalog 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 1pm-5pm(2nd)

  Kinakailangan ang reserbasyon para sa interpretation sa mga wika na susunod:

  Korean,Spanish,Portuguese,Vietnam, Thai,Russian,Urdu,Nepali,Hindi,Bengali.

  InquiriesInterpeople Community Center

  03-6424-8822FAX03-5710-6330

  http://www.micsota.jp/

  micsOta (Interpeople Community Center) Ito ay ang samahan para sa

  mga naninirahang immigrante dito sa Ota City.

  Konsultasyon:Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho. Kapag may mga suliranin ay maaring kumonsulta sa pamamagitan ng ibat-ibang lingwahe. Interpretasyon:Ang samahang ito ay magpapadala ng mga interpreter sa Ota Ward City office o mga Hoikuen para matulungan kayo sa pag-aayos ng mga kinakailangang papeles. Iba:Mga boluntaryong klase sa pag-aaral ng Japanese

  Walang bayad ang mga konsultasyon at pagsasalin ng lingwahe na ginagawa dito sa mics Ota. Pumunta kung kinakailangan.

  Konsultasyon sa ibat-ibang wika

  Ipagkatiwala sa mics Ota (Interpeople Community

  Center) ang mga konsultasyon o

  pag sasalin ng lingwahe!

  4 Issued by Multicultural Society Section, Ota City Office 144-8621, 5-13-14, Kamata, Ota City

  TEL= 03-5744-1717 FAX=