9
11. IMAN KEPADA RASUL ALLAH PENGERTIAN Iman kepada rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Arti rasul menurut bahasa adalah utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Meneurut istilah rasul ialah sebagai seorang laki-lak pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan wajib disampaikan kepada umatnya. Selain rasul ada juga “nabi”. Nabi artinya sebagai seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya Tugas rasulullah adalah menyeru dan membimbing seluruh manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Allah SWT. Fungsi rasulullah adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Seperti firman Allah QS: an Nisa (4): 165: 165. (mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita wajib beriman kepada rasul, seperti dijelaskan dalam QS: an Nisa (4): 136: 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat- malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh- jauhnya. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25 orang. 5 orang rasul mendapat gelar ulul azmi. Dalil tentang iman kepada rasul, QS: An Nahl: 36: 36. Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] itu", [826] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. 71

11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

11. IMAN KEPADA RASUL ALLAH

PENGERTIANIman kepada rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Arti rasul menurut

bahasa adalah utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Meneurut istilah rasul ialah sebagai seorang laki-lak pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan wajib disampaikan kepada umatnya.

Selain rasul ada juga “nabi”. Nabi artinya sebagai seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya

Tugas rasulullah adalah menyeru dan membimbing seluruh manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Allah SWT.

Fungsi rasulullah adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Seperti firman Allah QS: an Nisa (4): 165:

165. (mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kita wajib beriman kepada rasul, seperti dijelaskan dalam QS: an Nisa (4): 136:

136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya.

Jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25 orang. 5 orang rasul mendapat gelar ulul azmi. Dalil tentang iman kepada rasul, QS: An Nahl: 36:

36. Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] itu", [826] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

Iman kepada rasul mencakup empat hal yaitu: 1. menyakini bahwa risalah para rasul benar-benar dari Allah SWT. 2. Menyakini nama-nama rasul Allah yang disebut dalam Al Quran dan Hadis. 3. Membenarkan berita-berita yang sahih tentang rasul Allah. 4. Mengamalkan syariat rasul yang diutus untuk umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW.

PARA RASUL DAN SIFAT-SIFATNYAJumlah rasul sangat banyak, yang tahu hanya Allah SWT. Seperti tersebut dalam

QS Al Mukmin: 78

78. Dan Sesungguhnya Telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu.

Nama Rasulullah dan wilayah kerasulan

71

Page 2: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

No. Nama Wilayah Kerasulan1. Adam, a.s. Di negeri Arab (Makkah)2. Idris, a.s. Di negeri Irak3. Nuh, a.s. Di negeri Iran4. Hud, a.s. Di negeri Arab (Yaman)5. Shaleh, a.s. Di negeri Arab (Hijaz)6. Ibrahim, a.s. Palestina dan Makkah7. Luth, a.s. Sodom , Mesopotamia8. Ismail, a.s. Makkah9. Ishak, a.s. Palestina10. Yakub, a.s. Mesir11. Yusuf,a s. Mesir12. Ayub, a.s. Mesir13. Zulkifli, a.s. Palestina14. Syu’aib, a.s. Palestina15. Musa, a.s. Madyan16. Harun, a.s. Mesir, Israel17. Daud, a.s. Mesir, Israel18. Sulaiman, a.s. Israel19. Ilyas, a.s. Israel20. Ilyasa, a.s. Israel21. Yunus, a.s. Babil22. Zakaria, a.s. Israel23. Yahya, a.s. Israel24. Isa, a.s. Israel25. Muhammad, SAW Seluruh alam semesta

Sifat para rasul digolongkan menjadi tiga yaitu: sifat wajib, mustahil dan jaiz, Semua rasulullah memiliki sifat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Sifat terpuji bagi para rasul Allah disebut sifat wajib rasul. Sifat yang tidak mungkin ada para rasul adalah sifat tercela yang disebut sifat mustahil para rasul. Sifat jaiz yaitu: rasul memiliki sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, contohnya: makan, tidur, minum, sakit, berumah tanggal dan sejenisnya.

No. Sifat Wajib Rasul Sifat Mustahi rasul1. Siddiq (selalu benar) Kizib (selalu dusta)2. Amanah (selalu dapat dipercaya) Khianat (tidak dapat dipercaya)3. Tablig (selalu menyampaikan) Khitman (menyembunyikan)4. Fatonah (cerdas) Jahlun/baladah (bodoh)

RASUL ULUL AZMIRasul ulul azmi adalah rasul yang dapat menghadapi tantangan ujian dan cobaan

dari Allah SWT dengan penuh ketabahan, keteguhan, dan kesabaran hati. Beliau ini adalah: Nuh, a.s. Ibrahim, a.s. Musa, a.s. Isa, a.s. Muhammad, SAW.

Nuh, a.s. diutus untuk kaum keturunan Qabil dan Syis yang semula mengikuti seruan nabi Nuh. Namun kemudian memusuhi, termasuk anaknya sendiri Kan’an. Tantangan yang besar adalah semua umatnya yang membangkang termasuk anaknya sendiri. Yang kemudian mati diterjang banjir. Pengikut nabi Nuh, a,s. selamat karena naik kapal yang dibuatnya.

Ibrahim, a.s. tantangannya adalah ayahnya sendiri yang bernama Azar keturunan Syam bin Nuh lahir di Mausul pada zaman raja Namrud. Ayahnya selalu membuat patung yang dijadikan sembahan. Semua patung dihancurkan, akhirnya nabi Ibrahim, a.s. dibakar namun diselamatkan oleh Allah SWT.

Musa, a.s. tantangan yang besar adalah menghadapi raja Fir’aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang didukung oleh tukang sihir. Semuanya dapat diatasi berkat pertolongan Allah SWT dengan diberi mukjizat tongkat yang dapat untuk mengalahkan para penyihir.

Isa, a.s. tantangan yang besar adalah bani Israel yang mempertanyakan status kerasulanya, selalu membangkang. Yang akhirnya atas pertolongan Allah SWT. Semuanya dapat diatasi dengan diberi mukjizat oleh Allah SWT. Yaitu: 1. dapat membuat burung dari tanah liar dan dapat hidup. 2. dapat menyembuhkan orang buta,

72

Page 3: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

kusta, menghidupkan orang mati. 3. dapat menerangkan jenis makanan yang dimakan oleh kaumnya yang tersimpan di rumah mereka. 4. dapat menurunkan makanan dari langit.

Muhammad SAW., tantangannya menghadapi kaumnya yang kafir jauh lebih besar. Sejak di Makkah hingga Madinah. Dengan kesabarannya akhirnya ajarannya dapat diterima dan memperoleh kelapangan umat manusia seluruh dunia. Al Qur’an, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW., yang terbesar dapat diterima oleh seluruh manusia.

Fungsi iman kepada rasul Allah SWT adalah: 1. mengenal Allah dan menghindari segala bentuk kemusyrikan Allah. 2. Mengetahui informasi tentang akhirat, kabar gembira dan duka. 3. memiliki suri tauladan dalam hidupnya.

SOAL MATERI IMAN KEPADA RASUL ALLAH

I. JAWABLAH PERTANYAAN YANG DIANGGAP BENAR DENGAN MEMBERI TANDA X PADA HURUF A, B, C, D !

1. Iman kepada rasul Allah termasuk rukun iman yang ke ....a. 2b. 3c. 4d. 5

2. Arti rasul menurut bahasa adalah ....a. utusanb. pesuruhc. abdid. hamba

3. Arti rasul menurut istilah tersebut di bawah ini, kecuali ....a. sebagai seorang laki-laki pilihanb. sebagai seorang laki-laki luar biasac. yang diberi wahyu oleh Allahd. untuk diamalkan dan disampaikan kepada umatnya.

4. Urutan arti nabi yang benar adalah sebagai berikut ....untuk diamalkan dan tidak wajib 1sebagai seorang laki-laki pilihan 2disampaikan kepada umatnya 3yang diberi wahyu oleh Allah 4

a. 2, 4, 1, 3.b. 4, 2, 1, 3.c. 1, 2, 4, 3.d. 3, 2, 4, 1.

5. Tugas rasulullah terangkum di bawah ini, kecuali ....a. menyeru dan membimbingb. seluruh manusia untuk menjalani kehidupanc. sesuai dengan tuntunan syariat Allah SWTd. menjadi pemimpin manusia sebagai presiden

6. Fungsi rasulullah adalah ....a. Sebagai penyempurna akhlaq agar manusia berbakti kepad orang tuab. sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatanc. sebagai pemimpin manusia untuk menguasai dunia sehingga lebih majud. sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat hidup lebih baik

7. Kita wajib beriman kepada Rasul, seperti disebutkan dalam al Qur’an surat ....a. Al Baqarah (2): 136b. Al Baqarah (2): 137c. an Nisa (4): 136d. an Nisa (4): 137

8. Jumlah rasul Allah yang wajib diimani ada ... oranga. 10

73

Page 4: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

b. 20c. 25d. 27

9. Urutan arti QS: An Nahl: 36 yang benar adalah ....pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan)

1

dan jauhilah Thaghut itu 2Sembahlah Allah (saja) 3Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul

4

a. 1, 4, 3, 2.b. 4, 1, 3, 2.c. 4, 3, 1, 2.d. 2, 4, 1, 3.

10. Arti taghut tercakup di bawah ini, kecuali ....a. syaitanb. pohon besar yang di pujac. malaikatd. keris yang dikeramatkan

11. Di bawah ini adalah cakupan iman kepada rasul Allah, kecuali ....a. menyakini bahwa risalah para rasul benar-benar dari Allah SWT.b. Menyakini nama-nama rasul Allah yang disebut dalam Al Quran dan Hadis.c. Membenarkan berita-berita yang sahih tentang rasul Allah.d. Membedakan rasul Muhammad SAW dengan rasul sebelumnya.

12. Berikut ini adalah nama-nama rasul, kecuali ....a. Syu’aib, a.s.b. Zulkifli, a.s.c. Shaleh, a.sd. Atid, a.s.

13. Rasul Allah yang meliputi kerasulan Mesir adalah tersebut di bawah ini kecuali ....a. Harun, a.s.b. Ayub, a.sc. Yusuf,a s.d. Musa, a.s.

14. Rasul Allah yang meliputi kerasulan Irak adalah ....a. Idris, a.s.b. Yahya, a.s.c. Zakaria, a.s.d. Yunus, a.s.

15. Urutan arti QS: Al Mukmin: 78 yang benar adalah ....Dan Sesungguhnya Telah kami utus beberapa orang Rasul

1

ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu.

2

kepadamu dan di antara mereka 3sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan

4

a. 1, 4, 3, 2.b. 4, 1, 3, 2.c. 1, 3, 2, 4.d. 2, 1, 4, 3.

16. Pengertian ulul azmi tercakup di bawah ini, kecuali ....a. rasul yang dapat menghadapi tantangan ujianb. dan cobaan dari Allah SWT dengan penuh ketabahanc. rasul yang cerdas, dapat dipercaya, selalu benar.d. keteguhan, dan kesabaran hati

17. Jumlah rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah ....a. 3b. 4

74

Page 5: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

c. 5d. 6

18. Berikut ini adalah rasul yang mendapat gelar ulul azmi, kecuali ....a. Muhammad, SAWb. Yakub, a.s.c. Isa, a.s.d. Ibrahim, a.s

19. Sifat wajib rasul artinya adalah ....a. Unggulb. terpilihc. terbaikd. terpuji

20. Sifat mustakhil bagi rasul adalah ....a. tercelab. terbiasac. terbuktid. asing

21. Jumlah sifat wajib bagi rasul ada ... macama. 2b. 3c. 4d. 5

22. Arti fatonah adalah ....a. pandaib. benarc. terpercayad. cerdas

23. Arti sidiq adalah ....a. Selalu pandaib. Selalu jujurc. Selalu benard. Selalu tenang

24. Arti amanah adalah ....a. Selalu sabarb. selalu dapat dipercayac. selalu membimbingd. selalu memimpin

25. Arti tablig adalah ....a. Selalu menyampaikanb. Selalu menyimpanc. Selalu terbukad. Selalu riang

26. Nabi Nuh, a.s. adalah keturunan dari ....a. Qabil dan Syisb. Habil dan Qabilc. Habil dan Syisd. Qabil dan Ilyas

27. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Nuh a.s. adalah ....a. Umatnya termasuk putra sendiri membangkangb. Umatnya membangkangc. Putranya membangkangd. Semua pengikutnya membangkang

28. Mukjizat Nabi Nuh, a.s. adalah ....a. Dapat mendatangkan banjir bandangb. Dapat membuat perahu yang besarc. Dapat mendatangkan hujan lebat

75

Page 6: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

d. Dapat menyebrang lautan

29. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Musa, a.s. adalah ....a. Disuruh naik bukit Sinai yang tinggib. Dapat membelah lautan dengan tongkatc. Dapat mengalahkan raja Fir’aun dan pengikutnyad. Dapat menciptakan burung

30. Mukjizat Nabi Musa, a.s. adalah ....a. Dari jari tangannya mengeluarkan airb. Dilindungi awan ketika berjalanc. Dapat menghidupkan orang matid. Tongkatnya dapat mengalahkan ular sihir

31. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Isa, a.s. adalah ....a. Umatnya membangkang dan mempertanyakan status kerasulannyab. Dilahirkan tanpa mempunyai ayahc. Dikejar-kejar oleh para pengikutnyad. Ketika masih banyi dibuang oleh ibunya

32. Salah satu mukjizat Nabi Isa, a.s. tersebut di bawah ini, kecuali ....a. dapat membuat burung dari tanah liar dan dapat hidupb. dapat menyembuhkan orang buta, kustac. menghidupkan orang matid. dapat membelah bulan menjadi dua

33. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Muhammad SAW., adalah ....a. Orang Islam lebih sedikit dibanding dengan orang kafirb. Orang Islam lebih banyak dibanding orang kafirc. Kesulitan menghafal al Qur’an yang sangat banyakd. Disuruh hijrah dari Makkah ke Madinah.

34. Salah satu mukjizat nabi Muhammad SAW., adalah ....a. dapat menerangkan jenis makanan yang dimakan oleh kaumnya yang tersimpan di rumah merekab. dapat menurunkan makanan dari langitc. Menerima wahyu berupa Al Qur’an al karimd. Dapat membuat burung dari tanah liat dan hidup

35. Salah satu fungsi iman kepada rasul Allah adalah sebagai berikut, kecuali ....a. Mengimani nabi Muhammad SAW saja, menolak rasul yang lain.b. memiliki suri tauladan dalam hidupnyac. Mengetahui informasi tentang akhiratd. kabar gembira dan duka

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DI LEMBAR JAWAB1. Sebutkan arti rasul Allah menurut bahasa !2. Sebutkan arti rasul menurut istilah !3. Apa arti nabi ?4. Sebutkan tugas dan fungsi rasulullah !5. QS: an Nisa (4): 165, menjelaskan tentang apa ?6. Sebutkan jumlah rasul Allah yang wajib diimani, dan sebutkan lima saja !7. QS: An Nahl: 36 menjelaskan tentang ?8. Sebutkan arti taghut !9. Sebutkan cakupan iman kepada rasul Allah !10. Sebutkan tiga saja rasul yang tugasnya meliputi kerasulan Palestina !11. Sebutkan Rasul Allah yang meliputi kerasulan Iran !12. QS: Al Mukmin: 78 menjelaskan tentang ?13. Sebutkan apa arti Ulul azmi !14. Ada berapa rasul Allah yang mendapat gelar ulul azmi, dan sebutkan tida saja !15. Apa arti sifat wajib rasul ?16. Apa arti sifat mustakhil bagi rasul ?17. Ada berapa jumlah sifat wajib bagi rasul ?18. Apa arti fatonah, dan apa arti sidiq ?19. Apa arti amanah, dan apa arti tablig ?20. Nabi Nuh, a.s. adalah keturunan dari ....21. Sebutkan tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Nuh a.s. !22. Sebutkan mukjizat Nabi Nuh, a.s. !23. Sebutkan tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Musa, a.s. !24. Sebutkan mukjizat Nabi Musa, a.s. !25. Sebutkan tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Isa, a.s. !26. Sebutkan salah satu mukjizat Nabi Isa, a.s. !27. Sebutkan tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Muhammad SAW. !

76

Page 7: 11.71-76IMANKEPADARASULALLAH

28. Sebutkan salah satu mukjizat nabi Muhammad SAW. !29. Sebutkan dua saja fungsi iman kepada rasul Allah !

77