172
790 Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Pre- mijera Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti čl. 1., 2., 3. i 5. Zak- ona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu Bosansko-podrinjsk- og kantona Goražde, na temelju članka IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne ras- prave održanoj dana 15.10.2019. godine, d o n i o j e P R E S U D U Utvrđuje se da čl. 1., 2., 3. i 5. Za- kona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-podrinjsk- og kantona Goražde“, broj: 15/14), u di- jelovima koji se odnose na bazne i mik- robazne stanice mobilne telefonije, nisu sukladne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto- na Goražde“. O b r a z l o ž e nj e 1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva Postupak u ovom ustavnosudsk- om predmetu pokrenut je zahtjevom za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 1., 2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zako- na o porezu na imovinu, naslijeđe i po- klon (u daljnjem tekstu: osporeni Zakon, odnosno osporene odredbe Zakona). Za- htjev je, u svojstvu ovlaštenog predlaga- telja, Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) podnio Premijer Federa- cije Bosne i Hercegovine (u daljnjem te- kstu: podnositelj zahtjeva), podneskom broj:01-02-1038/17 od 12.09.2017.godine. Godina XXII–Broj 14 10.decembar/prosinac 2019. GORAŽDE Akontacija za IV kvartal 2019.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”– 40 KM

10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

790

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Pre-mijera Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti čl. 1., 2., 3. i 5. Zak-ona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na temelju članka IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne ras-prave održanoj dana 15.10.2019. godine, d o n i o j e

P R E S U D U Utvrđuje se da čl. 1., 2., 3. i 5. Za-kona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde“, broj: 15/14), u di-jelovima koji se odnose na bazne i mik-robazne stanice mobilne telefonije, nisu sukladne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“.

O b r a z l o ž e nj e 1. Podnositelj zahtjeva i predmet

zahtjeva

Postupak u ovom ustavnosudsk-om predmetu pokrenut je zahtjevom za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 1., 2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zako-na o porezu na imovinu, naslijeđe i po-klon (u daljnjem tekstu: osporeni Zakon, odnosno osporene odredbe Zakona). Za-htjev je, u svojstvu ovlaštenog predlaga-telja, Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) podnio Premijer Federa-cije Bosne i Hercegovine (u daljnjem te-kstu: podnositelj zahtjeva), podneskom broj:01-02-1038/17 od 12.09.2017.godine.

Godina XXII–Broj 14

10.decembar/prosinac 2019. GORAŽDE

Akontacija za IV kvartal 2019.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”– 40 KM

Page 2: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2090 2. Stranke u postupku

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim su-dom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), stranke u ovom postupku su podnositelj zahtjeva i Skupština Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde, kao donositelj osporenog Zakona. 3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima podnositelja zahtjeva, osporeni Zakon je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela na 1. redovitoj sjednici održanoj dana 29.12.2014. godine. Prema tranzito-rnoj odredbi iz članka 10. taj je Zakon na snagu stupio narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu BPK, tj. 30.12.2014., a kao početak njegove pri-mjene u toj odredbi je utvrđen 01.01. 2015. godine. Podnositelj zahtjeva prob-lematizira osporene odredbe Zakona po-dsjećajući na raniji pravni režim nastao pet godina ranije, stupanjem na snagu osporenog Zakona u lipnju 2009. godine koji je u članku 9. taksativno nabrojao kao obveznike poreza na imovinu sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici i korisnici: zgrade ili stana za odmor i re-kreaciju, poslovnih prostorija, stamben-ih zgrada ili stana, garaže i parking-pro-stora koji se izdaju pod zakup, putničk-og motornog vozila sa preko 2000 m3 radne zapremine motora, motocikla pre-ko 50 m3 radne zapremine motora, plo-vnog objekta preko 5 m dužine, benzins-ke pumpe kao prodajnog mjesta, zem-ljišta za benzinsku pumpu, automata za igre na sreću i stolova u kazinu, auto-mata, kompjutera ili drugih uređaja koji nisu isključivo predviđeni za igre na

10. decembar/prosinac 2019.

sreću, ukoliko se koriste kao uređaji za igre na sreću. Člankom 1. osporenog Za-kona je promijenjen i dopunjen raniji čl-anak istoga tako što se dodale nove toč-ke: točkom 9. porezom na imovinu poč-inju se oporezivati bazne i mikrobazne stanice mobilne telefonije instalirane na području općina u sastavu ovoga kanto-na, a točkom 10. se porezom na imovi-nu primjenjuje i na terminale za klađe-nje na uplatnim mjestima, samouslužne terminale za klađenje instalirane na up-latnim mjestima i uređaje za priređiva-nje klađenja prilikom kojih se koristi ge-nerator slučajnih brojeva. Smatra da je poistovjećivanje baznih i mikrobaznih stanica mobilne telefonije (u daljnjem tekstu: stanice mobilne telefonije), kao osnovnog sredstva za rad mobilnih op-eratera, sa vlasnicima koji drže igre na sreću i vlasnicima koji imaju viškove po-slovnog, stambenog i garažnog prosto-ra, mobilne operatere stavilo u neravno-pravan položaj jer je ugrozilo njihovu li-kvidnost, a davanje i korištenje usluga mobilne telefonije, po mišljenju podno-sitelja zahtjeva, ne predstavlja luksuz koji bi se trebao dodatno oporezivati, jer BH Telecom plaća poreze sukladno sa Zakonom o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16). Napomi-nje da zakoni o imovini, naslijeđu i pok-lonu u Zeničko-dobojskom i Unsko-san-skom kantonu ne propisuju oporeziva-nje imovine pravnih i fizičkih osoba, ako ista služi za obavljanje osnovne djelatno-sti, uključujući i vlasnike i korisnike sta-nica mobilne telefonije. Zaključuje na te-melju odredaba osporenog Zakona da se porez odnosi na imovinu i korištenje im-ovine koja ne predstavlja djelatnost od javnog interesa i da se oporezuje samo ona imovina koja predstavlja luksuz, ko-

Page 3: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ja se ne koristi ili koja se daje u zakup, a to, po njegovom mišljenju, nikako ne može biti imovina koja služi za obav-ljanje osnovne djelatnosti, koja je, pored toga, još i djelatnost od javnog interesa. Smatra da je na navedeni način povrije-đeno ustavno pravo na jednakost pred zakonom iz članka II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ističe da je BH Telecom društveno odgovorna ko-mpanija, koja svake godine ulaže stotine tisuća KM na području Bosansko-podri-njskog kantona Goražde (u daljnjem te-kstu: BPK Goražde), a oporezivanjem svake stanice mobilne telefonije godiš-nja visina poreza na imovinu bi prešla i samu vrijednost te imovine. Pored toga, BH Telecom ima dodatne troškove za održavanje stanica u vidu plaćanja zak-upnina jer je većina tih stanica privre-menog karaktera i najčešće se nalaze na šumskim i tuđim zemljištima. Zbog toga bi svako dodatno financijsko opterećenje BH Telecom dovelo u pitanje ekonoms-ku opravdanost tih stanica koje pružaju usluge veoma malom broju korisnika obzirom na rijetku naseljenost ovoga Kantona. Vrijednost pomenutih stanica je veoma niska jer se uglavnom radi o metalnim kontejnerima i prizemnim zi-danim objektima male površine. Smatra da ova dodatna financijska opterećenja nisu sukladna ni sa Zakonom o porezu na imovinu, koji se temelji na sustavu pravičnosti i ekonomičnosti, i po kojem je osnovica za oporezivanje imovine tr-žišna vrijednost iste, sa drugim dodat-nim parametrima (atraktivnost lokacije, veličina objekta, materijal od kojeg je ob-jekat napravljen, starost i namjena obje-kta) i što je veća tržišna vrijednost obje-kta plaća se i veći porez. BH Telecom posjeduje licence za fiksnu i mobilnu te-lefoniju na teritoriji Bosne i Hercegovine

Broj 14 - strana 2091

i za to izdvaja ogromna novčana sredst-va, a dio sredstava od GSM (mobilne) li-cence raspoređuje se na kantone i općine za komunikacijske projekte. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Herce-govine (u daljnjem tekstu: RAK) nameće obvezu BH Telecom da razvija GSM mr-eže na način da obezbijedi potpunu lice-nciranu GSM uslugu za 80% stanovništ-va u Bosni i Hercegovini i na 80% duži-ne pojedinačnih saobraćajnica.

Smatra da osporeni članci Zakona nisu sukladni ni sa čl. II.A.2 (1) c) i k), III.1. e) i III.2.d) i predlaže da Ustavni sud Federacije na temelju članka 29. Za-kona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Služb-ene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) i članka 39. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Herc-egovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16) donese presu-du kojom se utvrđuje da osporeni članci Zakona nisu u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavno i zakonodavno-pravno povjerenstvo pri Skupštini Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde na temelju članka 36. Poslovnika Skupštine Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde („Slu-žbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde“, br.: 10/08 i 1/15) i Zak-ljučka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:01-02-801-1/27 od 30.10.2017.godine dostavilo je Ustavnom sudu Federacije odgovor na zahtjev u kojem navodi sadržaj osporenih članaka Zakona i skreće pažnju na to da se u za-htjevu argumentiraju samo oni dijelovi osporenih odredbi Zakona koje se od-nose na oporezivanje baznih stanica mo-

Page 4: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2092 bilne telefonije i ukazuje se na, navodno, ugrožavanje ustavnog prava na jedna-kost pred zakonom i prava na imovinu tvrtke BH Telecom. Osporavaju se tvrd-nje podnositelja zahtjeva da se osporen-im odredbama ovo gospodarsko društ-vo dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge pravne i fizičke osobe koje posluju na teritoriji Općine Goražde i da se na taj način ugrožava likvidnost ove i ostalih tvrtki koje se bave mobiln-om telefonijom.

Naprotiv, ukazujući na neustav-nost osporenih članaka Zakona, koji se ne odnose samo na stanice mobilne tele-fonije, već i na vlasnike kladionica, vlas-nike putničkih motornih vozila preko 2000 kubnih centimetara radne zapremi-ne motora (ovisno i o starosti vozila), te vlasnike motocikala preko 50 kubnih ce-ntimetara radne zapremine, podnositelj zahtjeva zapada u kontradiktornost tvr-dnjom da je u redu da svi drugi plaćaju plaćaju porez, osim mobilnih operatera. Kao pozitivan primjer zakonskih rješe-nja iz ove oblasti navode se Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kantoni u koji-ma se oporezuje imovina pravnih i fizič-kih osoba ako služi za obavljanje osnov-ne djelatnosti. Smatra da je donošenje Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon u isključivoj nadležnosti kanto-na, u konkretnom slučaju BPK Goražde, što je i propisano u članku III.16. (L) Us-tava Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde i da je osporenim odredbama upr-avo obezbijeđena jednakost svih građa-na pred zakonom koju je i Federacija Bo-sne i Hercegovine dužna obezbijediti.

Navodi podnositelja zahtjeva da se osporenim člancima Zakona ugroža-va ustavno pravo na imovinu dodatnim opterećivanjima imovine pravnih osoba koje se bave djelatnošću mobilne telefo-

10. decembar/prosinac 2019.

nije i da godišnja visina poreza prelazi vrijednost oporezovane imovine, nisu utemeljeni jer se ovdje samo radi o pot-rebi za uvođenjem veće pravičnosti u sustav oporezivanja vodeći računa o kri-terijumima koristi i mogućnosti plaća-nja. Ako vlasnici imovine imaju koristi od države koja im pruža zaštitu imovine putem administracije, policije i sudstva i koja im gradi puteve pored njihovih obj-ekata omogućavajući im lakši pristup imovini istovremeno povećavajući vrije-dnost njihove imovine, onda je potpuno logično da ti vlasnici plate porez na pos-jedovanje imovine kantonu i općini gdje se ta imovina nalazi, kako bi isti imali prihode neophodne za financiranje nav-edenih djelatnosti. Opravdano je, osim dohotka, oporezovati i tu imovinu, a vr-ednija imovina ukazuje i na veću plate-žnu sposobnost korisnika te imovine. BPK Goražde obezbjeđuje pomenutu zaštitu imovine svim vlasnicima, zbog čega navode podnositelja zahtjeva da je neopravdano određivanje poreza za fin-anciranje opisanih aktivnosti ocjenjuje neshvatljivim, tim prije što je provjera-ma u službenoj evidenciji utvrđeno da d.d. BH Telecom na godišnjem nivou na ime osporavanog poreza na imovinu za stanice mobilne telefonije uplaćuje iznos koji je jednak iznosu koji treba uplatiti samo za pet baznih stanica, a vrijednost svake bazne stanice je sigurno znatno veća od tog iznosa. U drugim kantoni-ma i općinama, ovo gospodarsko društ-vo na ime komunalne pristojbe za sva-ku baznu i mikrobaznu stanicu uplaćuje višestruko veće iznose, iako obveze tih gradova i općina na pravnoj i fizičkoj za-štiti imovine pravnih i fizičkih osoba ni-su ni približne obvezama ovoga kanto-na.

Gotovo sve obveze pravnim oso-

Page 5: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. bama koje se bave mobilnom telefonij-om, nameću se zakonima na nivou Fed-eracije Bosne i Hercegovine i apsurdno je da podnositelj zahtjeva ne osporava nijedan od tih zakona, već samo jedan kantonalni zakon kojim se tim pravnim osobama nameće obveza plaćanja pore-za na imovinu. Problematiziraju točnost navoda iz zahtjeva da godišnja visina poreza prelazi vrijednost oporezovane imovine d.d. BH Telecom u ovome Ka-ntonu, i to pretpostavkom, da se ovaj navod najvjerojatnije odnosi na „sve po-rezne obveze pravnih osoba koje se bave mobilnom telefonijom“. Posebice ističu da čl. III.1.e) i III.2.d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisuju da je uređivanje komunikacija u isključivoj nadležnosti Federacije, a da su federalna vlast i kantoni, između ostalog, nadlež-ni za komunikacijsku i transportnu inf-rastrukturu sukladno sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Poziva se na članak III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i zaključuje da je nesporno da federalna vlast prilikom izrade zakona mora uzeti u obzir da je oporezivanje u isključivoj nadležnosti kantona zbog čega je opore-zivanje imovine regulirano kantonalnim zakonima, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nijednim zakonom nije regulirao oporezivanje imovine.

Smatra se da je ovaj zahtjev neu-temeljen, jer su osporeni članci Zakona, kako oni smatraju, u suglasnosti sa Ust-avom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te isti samo predstavlja pokuš-aj podnositelja zahtjeva da se od Ustav-nog suda Federacije izdejstvuje odluka koja bi imala za posljedicu umanjenje ustavom zagarantiranih nadležnosti ka-ntona i stavljanje određenih osoba u pri-vilegiran položaj. Ističe da na temelju čl-

Broj 14 - strana 2093

anka IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine Premijer Federacije Bosne i Hercegovine može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti propisa koje je donijelo zakonodavno tijelo kant-ona samo u slučajevima iz članka IV.C.3.10.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a kako nema spora izme-đu Federacije Bosne i Hercegovine i BPK Goražde, zaključuje da podnositelj zaht-jeva nije nadležan da pokreće ovaj post-upak jer je osporene članke Zakona don-ijela Skupština ovoga kantona koji nije u sporu ni s Federacijom, niti s nekim dru-gim kantonom.

Smatra da, eventualno, postupak za ocjenu ustavnosti osporenih članaka Zakona mogu pokrenuti samo Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili jedna trećina zastupnika u Skupštini tog kantona i pri tom se poziva na član-ak IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bo-sne i Hercegovine. Predlaže da Ustavni sud Federacije odbaci ili odbije ovaj za-htjev jer je isti pokrenut od strane neov-laštenog predlagatelja. 5. Relevantno pravo

A. Ustav Bosne i Hercegovine Članak I.4.

4. Kretanje roba, usluga, kapitala i osoba

Postoji sloboda kretanja širom Bosne Hercegovine. Bosna i Hercegovi-na i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja, osoba, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nijedan ent-itet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta.

Članak III.1.h)

Nadležnosti i odnosi između ins-

Page 6: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2094 titucija Bosne i Hercegovine i entiteta 1. Nadležnosti institucija Bosne i Herc-

egovine Sljedeća pitanja su u nadležnosti

institucija Bosne i Hercegovine: h) Uspostavljanje i funkcioniranje zaje-

dničkih i međunarodnih komunika-cijskih sredstava.

B. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak II.A.2 (1) c) i k)

(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uži-

vaju prava na: c) jednakost pred zakonom; k) imovinu;

Članak III.1.e)

U isključivoj su ovlasti Federaci-je:

e) dodjela elektronskih frekvencija za radio, TV i druge svrhe, sukladno sa Ustavom Bosne i Hercegovine,

Članak III.2.d)

Federalna vlast i kantoni nadlež-ni su za:

d) komunikacijska i saobraćajna infrastruktura, sukladno sa Ustavom Bosne i Hercegovine

Članak III.4. l)

Kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. Posebice su nadležni za: 1) financiranje djelatnosti kantonalne

vlasti ili njenih agencija oporezivanj-

10. decembar/prosinac 2019.

em, zaduživanjem ili drugim sredst-vima.

Članak IV.C.3.10.(2) d)

(2) Ustavni sud:

d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti sukladan sa ovim Ustavom.

C. Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

(prečišćeni tekst)

(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“,

br.: 8/98, 10/00 i 5/03)

Članak 23. i)

Nadležnosti Skupštine Skupština Kantona:

i) Usvaja proračun Kantona i dono-si zakone o oporezivanju i na dr-ugi način osigurava potrebno fi-nanciranje;

D. Zakon o komunikacijama („Službeni glasnik BiH“, broj: 31/03)

Članak 1.

Predmet Zakona 1. Ovim zakonom regulira se oblast

komunikacija u Bosni i Hercegovini te uspostavljanje i rad Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i He-rcegovine sukladno sa Ustavom Bos-

Page 7: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

ne i Hercegovine, koji predviđa usp-ostavljanje i funkcioniranje zajednič-kih i međunarodnih komunikacijsk-ih sredstava.

2. Komunikacije uključuju telekomuni-kacije, radio, emitiranje (uključujući kablovsku televiziju), i usluge i sre-dstva koja su s tim u svezi.

3. Ovaj zakon ne odnosi se na teleko-munikacijsku opremu instaliranu i u upotrebi isključivo za potrebe javne sigurnosti i odbrane i Regulatorne agencije za komunikacije. Međutim, frekvencije koje ta oprema koristi dogovaraju se sa Regulatornom age-ncijom za komunikacije.

Članak 3.

Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine u oblasti komunikacija

1. U cilju provođenja ustavnih odredbi

u oblasti komunikacija, Vijeće minis-tara je nadležno za kreiranje politike, a Agencija je nadležna za reguliranje oblasti komunikacija.

2. Vijeće ministara nadležno je za: a) izradu i usvajanje politike sukla-

dno s postojećim zakonima; i b) određivanje zastupanja Bosne i

Hercegovine na međunarodnim forumima u oblasti komunikaci-ja.

3. Agencija je nadležna za: a) reguliranje emiterskih i javnih te-

lekomunikacijskih mreža i uslu-ga, uključujući izdavanje dozvo-la, utvrđivanje cijena, međupo-vezivanje i definiranje osnovnih uvjeta za osiguravanje zajedni-čkih i međunarodnih komuni-kacijskih sredstava; i

b) planiranje, koordiniranje, namje-nu i dodjelu radiofrekvencijskog

Broj 14 - strana 2095

spektra.

4. Vijeće ministara i Agencija, sukladno s pojedinačnim nadležnostima defin-iranim ovim zakonom, poduzimaju sve razumne mjere za ostvarenje slj-edećih ciljeva: a) promoviranje pravične konkure-

ncije u cilju ostvarenja maksima-lne dobiti za korisnike u smislu izbora, cijene i kvaliteta;

b) da ne postoji ugrožavanje ili ogr-aničenje konkurencije u sektoru komunikacija sukladno sa sekto-rskim politikama Vijeća minista-ra;

c) podsticanje efikasnog investira-nja u infrastrukturu i promovira-nje inovacija;

d) zaštita autorskih prava i drugih prava na intelektualnu svojinu, kao i osobnih podataka i privatn-osti;

e) osiguranje efikasnog korištenja i efikasnog upravljanja resursima radiofrekvencija i brojeva sukla-dno s propisima iz oblasti radio-komunikacija i drugim preporu-kama Međunarodne unije za te-lekomunikacije, i s drugim međ-unarodnim sporazumima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

f) poštovanje i promoviranje ravn-opravnosti spolova i uklanjanje svih oblika predstavljanja muš-karaca ili žena na stereotipan i uvredljiv ili ponižavajući nacin.

Članak 4. stavak 2. točka d)

Regulatorna načela emitiranja i telekomunikacija

2. Regulatorna načela emitiranja obuh-

vataju: d) razina kvalitete u pružanju tele-

Page 8: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2096

komunikacijskih usluga i teleko-munikacijske opreme će, što je prije moguće, biti kompatibilna sa općeprihvaćenim normama u Europskoj uniji;

Članak 7. stavak 1.

Pružanje telekomunikacijskih usluga 1. Za pružanje telekomunikacijskih usl-

uga putem mobilnih i fiksnih mreža potrebna je dozvola sukladno s odr-edbama ovoga zakona.

Članak 10. stavak 1. Izdavanje dozvola

1. Zahtjev za izdavanje dozvole upuću-

je se Agenciji. Agencija izdaje dozvo-lu u roku od dva mjeseca. U sluča-jevima u kojima treba primijeniti po-stupak utvrđivanja konkurentnosti i selektivnosti na temelju poređenja, Agencija može produžiti razdoblje potrebno za procjenu zahtjeva do če-tiri mjeseca kako bi osigurala da se postupak obavi na pravičan, razum-an, otvoren, nediskriminatoran i tra-nsparentan način za sve zainteresira-ne strane.

Članak 34.

1. Radio i telekomunikacijska terminal-

na oprema mora ispunjavati sljedeće osnovne zahtjeve:

a) zahtjeve o zaštiti zdravlja i sigur-nosti korisnika i bilo kojih drug-ih osoba; i

b) zahtjeve koji se tiču elektromag-netne kompatibilnosti.

2. Radiooprema bit će ugrađena na ta-

kav način da učinkovito koristi ra-

10. decembar/prosinac 2019.

diofrekvencijski spektar za zemaljs-ke, svemirske i orbitalne radiokomu-nikacije i izbjegava štetne utjecaje.

3. Smatrat će se da je svaki uređaj koji ispunjava usklađene norme Europs-ke unije sukladno sa st. 1. i 2. ovoga članka.

E. Pravilo 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne

agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH, br.: 92/18

i 50/19)

Članak 1. (Predmet pravila)

Ovim Pravilom propisuje se obveza plaćanja, način obračuna, iznos naknade i način plaćanja naknada za do-zvole u telekomunikacijama, radiokom-unikacijama i emitiranju u Bosni i Her-cegovini (u daljnjem tekstu: naknada za dozvole), koje izdaje Regulatorna agenc-ija za komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) i određuju se izuzeci od pla-ćanja ovih naknada, kao i postupanje Agencije u slučaju neplaćanja istih.

Članak 2. (Obveznici plaćanja naknade)

Svi korisnici dozvola u telekomu-nikacijama, radiokomunikacijama i emi-tiranju u Bosni i Hercegovini dužni su plaćati naknade za dozvole, s izuzetkom određenih korisnika koji su oslobođeni plaćanja naknade za dozvole, sukladne s odredbama ovog Pravila.

Članak 7. (Vrste naknada)

Naknade za dozvole su:

Page 9: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

a) naknada za administrativno-teh-ničku obradu zahtjeva za izdava-nje dozvole ili izmjenu dozvole;

b) godišnja naknada za dozvolu.

Članak 15. (Plaćanje naknade za dozvolu)

(1) Godišnja naknada za dozvolu plaća

se jednokratno ukoliko ne prelazi iz-nos od 10.000,00 KM, s dospijećem plaćanja na dan 31.1. tekuće godine.

(2) Ukoliko je iznos godišnje naknade za dozvolu veći od 10.000,00 KM, pl-aćanje se vrši u dva jednaka iznosa obračunata u fakturi s dospijećem plaćanja u sljedećim rokovima:

a) do 31.1. za prvo polugodište tek-uće godine,

b) do 30.6. za drugo polugodište te-kuće godine.

(3) U slučaju da dozvola ističe u tijeku kalendarske godine, obračunata nak-nada za period važenja dozvole pla-ća se jednokratno.

Članak 16.

(Obračun godišnjih naknada za dozvole u telekomunikacijama)

(1) Naknada za dozvolu za obavljanje

djelatnosti telekomunikacija: mobil-ne telekomunikacijske mreže, javne fiksne telekomunikacijske mreže, pr-istup internetu, upravljanje multipl-eksom, distribucija audiovizuelnih medijskih usluga, distribucija medij-skih usluga radija i ostalih usluga iz djelatnosti telekomunikacija, obraču-nava se po stopi do najviše 1,50% od ukupnog prihoda korisnika dozvole ostvarenog po osnovu obavljanja dj- elatnosti telekomunikacija u pretho- dnoj fiskalnoj godini.

Broj 14 - strana 2097

(2) Visina stope prema kojoj će se vršiti obračun godišnje naknade za dozvo-lu utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Vijeće Agencije na teme-lju financijskog plana Agencije za narednu godinu, u roku od 30 dana od dana usvajanja financijskog plana za narednu godinu.

Članak 17. stavak 1.

(Utvrđivanje iznosa godišnje naknade

za dozvole u telekomunikacijama) 1. Iznos godišnje naknade za dozvolu

u telekomunikacijama Agencija utv-rđuje posebnim rješenjem nakon ist-eka kalendarske godine, a na osnovu Izvješća o ukupnom godišnjem pri-hodu korisnika dozvole.

F. Odluka o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra

u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 15/14)

Članak 1. (Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se ob-

veza plaćanja, način obračuna i iznos naknade za korištenje radiofrekventnog spektra.

Članak 8. (Kopneni mobilni sustavi)

(1) Naknada za korištenje radiofrekven-

tnog spektra u kopnenoj mobilnoj sl-užbi (PMR, PAMR, telemetrija, tele-komanda i sl.) ovisno od dodijeljenih radiofrekventnih kanala i broja opći-na na kojima se realizira radiokomu-nikacijski servis upotrebom tih rad-

Page 10: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2098

iofrekventnih kanala se utvrđuje na godišnjem nivou koji je dat u Tabeli 4. (......)

G. Zakon o pripadnosti javnih prihoda

u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,

br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15)

Članak 1. Ovim Zakonom uređuje se pri-padnost javnih prihoda koji su ustanov-ljeni zakonima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Članak 2. Javnim prihodima, u smislu ov-og zakona, smatraju se indirektni pore-zi, direktni porezi, naknade, pristojbe, doprinosi, donacije i drugi prihodi, utvr-đeni zakonima i drugim propisima Bo-sne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Članak 3. Javni prihodi, u smislu ovog Za-kona, raspodjeljuju se između Federaci-je, kantona i jedinica lokalne samoupra-ve, a služe za financiranje funkcija Fede-racije, Direkcije za ceste. Raspodjela ov-ih sredstava utvrđuje se i iskazuje u pr-oračunu: Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Proračun Federacije), Direkcije za ceste, kantona i jedinica lok-alne samouprave.

10. decembar/prosinac 2019.

H.1. Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“, broj: 7/09)

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuje se por-

ez na imovinu, naslijeđe i poklon (u da-ljnjem tekstu: porezi), koje plaćaju prav-ne i fizičke osobe na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde (u daljnj-em tekstu: Kanton).

Članak 2.

Utvrđuju se sljedeće vrste poreza:

1. porez na imovinu, 2. porez na naslijeđe i poklon.

Članak 3.

Svaka vrsta poreza posebice se obračunava i uplaćuje.

Članak 4.

Prihode od poreza na imovinu i prihode od poreza na naslijeđe i poklon Kantonalni trezor raspoređuje kanton-alnom i općinskim proračunima u omje-ru i na način utvrđen kantonalnim pro-pisima.

Članak 5. Pravne i fizičke osobe (porezni obveznici na području Kantona imaju pod jednakim uvjetima, koji su određeni zakonom, jednaka prava i obaveze u pogledu poreskih obveza.

Page 11: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 9. Obveznik poreza na imovinu je pravna i fizička osoba koja je vlasnik i korisnik sljedeće imovine:

1. zgrade ili stana za odmor i rekrea-ciju

2. poslovnih prostorija koje se ne kori-ste

3. poslovne prostorije, stambene zgra-de ili stana koje se izdaju pod zakup

4. garaže koja se izdaje pod zakup 5. putničkog motornog vozila preko

2000 cm3 radne zapremine motora 6. motocikla preko 50 cm3 radne zap-

remine motora 7. plovnog objekat preko 5m dužine. Obveznik poreza na imovinu je pravna i fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik automata za igre na sreću i sto-lova u kazinu ukoliko se isti nalaze na teritoriji općine u sastavu Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde.

Obveznik poreza na imovinu je pravna i fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik automata, kompjutera ili drug-ih uređaja koji nisu isključivo predviđe-ni za igre na sreću ukoliko se isti nalaze na na teritoriji općine u sastavu Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde. Ako je imovina u vlasništvu vi-še osoba svaka od njih je obveznik pore-za srazmjerno dijelu vlasništva odnosno korisništva.

Članak 10. Porez na imovinu plaća se u go-dišnjem paušalnom iznosu koji ne može biti manji od:

1. za zgradu ili stan za odmor ili rekre-aciju 2,00 KM po 1 m2

Broj 14 - strana 2099

2. za poslovnu prostoriju koja se ne koristi 3,00 po 1 m2

3. za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu ili stan koji se izdaje pod za-kup 3,00 KM po 1 m2.

4. za garažu koja se izdaje pod zakup 2,00 KM po 1 m2.

5. za putničko motorno vozilo preko 2000 cm3 radne zapremine motora i starosti do 5 godine 150,00 KM, od 5 do 10 godina 100,00 KM i od 10 do 15 godina 50,00 KM

6. za motociklo preko 50 cm3 radne za-premine u iznosu od 50,00 KM

7. za plovne objekte dužine preko 5m u iznosu od 150,00 KM

8. za automate za igre na sreću odnos-no automate, kompjutere i druge ur-eđaje koji se koriste za igre na sreću po jednom uređaju u iznosu od 1.200.00 KM

9. za jedan sto u kazinu u iznosu od 7.000,00 KM

Ako u tijeku kalendarske godine

dođe do promjene vlasništva nad imovi-nom iz točki 1., 2. i 3. predhodnog stav-ka, ili se ista izda pod zakup odnosno otpočne s korištenjem iste novi vlasnik, zadužiće se odgovarajućom visinom pa-ušala koja je srazmjerna odnosno odgo-vara vremenu od stjecanja vlasništva nad tom imovinom.

Visina poreza utvrđuje se općin-skim propisom koje će općine donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na sn-agu ovog Zakona.

Općinskim propisom iz prethod-nog stavka se može utvrditi visina po-reza u godišnjem paušalnom iznosu na-jviše dva puta većem od najmanjeg izno-sa utvrđenog u ovom članku.

Obveznici poreza na imovinu koja podliježe obvezi registracije dužni

Page 12: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2100 su prilikom registracije priložiti dokaz o uplati poreza.

H.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu,

naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-

podrinjskog kantona“, broj: 4/13)

Članak 1. U Zakonu o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon (“Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/09), u poglavlju II - Porez na im-ovinu, u članku 9. stavak 1. točka 4. se mjenja na način da se iza riječi “pravna ili fizička osoba koja je vlasnik” umjesto riječi “i korisnik” dodaju riječi “a ukoli-ko se ne može utvrditi vlasnik pravna ili fizička osoba koje je korisnik imovine”, te se mijenja i točka 4. tako da ista sada glasi: “4. garaže i parking prostora ko-ji se izdaje pod zakup” dok se iza točke 7. dodaju točke 8. i 9. koje glase: “8. benzinska pumpa kao jedno prodajno mjesto 9. zemljište upotrebljeno za ben-zinsku pumpu”. U poglavlju II - Porez na imovi-nu, u članku 9. stavak 4. se mijenja tako da sada glasi:

“Obveznik poreza na imovinu je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik automata za igre za zabavu uk-oliko se isti nalaze na teritoriji općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.” U poglavlju II - Porez na imovi-nu, u članku 9. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase: “Zgradom ili stanom za odmor i

10. decembar/prosinac 2019.

rekreaciju se u smislu odredbi ovog Za-kona smatraju sve zgrade, kuće, stanovi i druge nekretnine namijenjene za stano-vanje, a koje se ne koriste za stanovanje obzirom da vlasnik ili druga osoba ne stanuju u toj nekretnini i nemaju prebi-valište na toj adresi. Poslovnim prostorijama koje se ne koriste u smislu odredbi ovog Zako-na smatraju sve kancelarijske, ugostitelj-ske, trgovinske, proizvodne i druge gos-podarske poslovne prostorije i objekti koje se ne koriste na način da se u njima obavlja registrirana gospodarska djelat-nost bez obzira da li su iste u stanju koje omogućava upotrebu istih. Ako je imovina u vlasništvu ili je koristi više osoba, svatko od njih je ob-veznik poreza na imovinu srazmjerno dijelu vlasništva ili dijelu korisnika”.

Članak 2.

U poglavlju II - Porez na imovi-nu, u članku 10. stavak 1. točka 4. se mi-jenja tako da ista sada glasi:

“4. za garažu i parking-prostor koji se izdaje pod zakup 2,00 KM po 1m2”.

U poglavlju II - Porez na imovi-nu, u članku 10. stavak 1. iza točke 9. dodaju se nove točke 10.,11. i 12. koje gl-ase:

“10. za automate za igre za zaba-vu, odnosno za automate, kompjutere i druge uređaje koji se koriste za igre za zabavu po jednom uređaju 300,00 KM;

11. za benzinsku pumpu kao jed-no prodajno mjesto 3.000,00 KM ako ima do 15 uposlenih radnika, odnosno 1.500,00 KM ako ima više od 15 uposlenih rad-nika;

12. za zemljište upotrebljeno za

Page 13: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. benzinsku pumpu 3,00 KM po 1m2”.

U poglavlju II - Porez na imovi-nu, u članku 10. stavak 4. se mijenja tako da se na kraju rečenice umjesto točke st-avlja zarez i dodaju se riječi: ”izuzev po-reza koji se prema ovom članku plaća u godišnjem paušalnom iznosu za poslov-ne prostorije koje se ne koriste i poslov-ne prostorije koje se izdaju u zakup uko-liko se radi o proizvodnim i skladišnim poslovnim prostorijama za koje se plaća porez u visini utvrđenoj u točkama 2. i 3. stavka 1. ovog članka i ne može se op-ćinskim propisom utvrditi plaćanje u većem iznosu”.

Članak 3.

U poglavlju II - Porez na imovi-nu, u članku 15. stavak 1. točka b). se mijenja a tako da ista sada glasi:

“b) za pokretnu imovinu obuh-vaćenu člankom 10. stavak 1. točke 8., 9. i 10. prema mjestu gdje se imovina na-lazi.”

H.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu,

naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde“, broj: 15/14)

Članak 1. – osporena odredba

U Zakonu o porezu na imovinu,

naslijeđe i poklon (“Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/09, 4/13), u Poglavlju II - Porez na imovinu, u članku 9. stavak 1. briše se točka 2. tako da točke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8, a

Broj 14 - strana 2101

iza točke 8. se dodaju nove točke 9. i 10. koje glase:

“9. bazne i mikrobazne stanice mobilne telefonije koje su instalirane na lokacijama na području općina u sasta-vu Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde.

10. terminali za klađenje na upla-tnim mjestima, samoposlužni terminali za klađenje instalirani na uplatnim mjes-tima i uređaji za priređivanje klađenja prilikom kojih se koristi generator sluča-jnih brojeva”

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članku 9. stavak 2. se mijenja tako da sada glasi:

“Obveznik poreza na imovinu je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik bazne i mikrobazne stanice mo-bilne telefonije, terminala za klađenje na uplatnim mjestima, samoposlužnih ter-minala za klađenje instaliranih na upla-tnim mjestima, uređaja za priređivanje klađenja prilikom kojih se koristi gene-rator slučajnih brojeva, automata za igre na sreću i stolova u kazinu, ukoliko se isti nalaze na teritoriji općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goraž-de”.

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članku 9. iza stavka 6. se mijenja i glasi:

“Terminalom za klađenje na up-latnim mjestima se, u smislu odredbi ov-og Zakona, smatraju svi uređaji na koji-ma se vrši uplata za igre na sreću koje priređivač organizira kao posebne igre na sreću u kojima sudionici (igrači) suk-ladno s pravilima igre pogađaju ishode različitih sportskih i drugih stvarnih do-gađaja s neizvjesnim rezultatom, dok se samoposlužnim terminalom za klađe-nje smatraju svi uređaji na kojima se up-lata za igre na sreću vrši bez posredova-

Page 14: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2102 nja prodavača. Uređajem za priređivanje klađenja prilikom kojih se na bilo koji način koristi generator slučajnih brojeva se, u smislu odredbi ovog Zakona, smat-raju svi uređaji koji na osnovu slučajnih uzoraka generiraju slučajne potpuno ne-ovisne i nepredvidive nizove brojeva ili simbola koji su jednoliko raspoređeni unutar definiranih granica.”

Članak 2. – osporena odredba

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članku 10. stavak 1. briše se točka 2., tako da dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11., a onda se toč-ke 4. i 5. mijenjaju tako da iste sada gla-se:

“4. za putničko motorno vozilo preko 2000 cm2 radne zapremine moto-ra i starosti do 5 godina 200,00 KM, od 5 do 10 godina 150,00 KM i od 10 do 15 godina 100,00 KM.

5. za motocikle preko 50 cm2 ra-dne zapremine 100,00 KM”.

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članku 10. stavak 1. iza točke 11. dodaju se nove točke 12., 13., 14. i 15., koje glase:

“12. za svaki instalirani terminal za klađenje na uplatnom mjestu, odnos-no za svaki instalirani samoposlužni ter-minal za klađenje instaliran na uplatn-om mjestu 5.000,00 KM.

13. za svaki postavljeni uređaj za priređivanje klađenja prilikom kojih se na bilo koji način koristi generator sluča-jnih brojeva 5.000,00 KM.

14. za svaku baznu stanicu mobi-lne telefonije 10.000,00 KM.

15. za svaku mikrobaznu stanicu mobilne telefonije 5.000,00 KM”.

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 3. – osporena odredba

U Poglavlju II – Porez na imovi-nu u članku 12. stavak 4. se mijenja i gl-asi:

“Pravna i fizička osoba koja je vl-asnik ili korisnik baznih i mikrobaznih stanica mobilne telefonije, terminala za klađenje na uplatnim mjestima, samopo-služnih terminala za klađenje instaliran-ih na uplatnim mjestima, uređaja za pri-ređivanje klađenja prilikom kojih se ko-risti generator slučajnih brojeva, autom-ata za igre na sreću i stolova u kazinu te automata za igre za zabavu dužno je u roku od 30 dana od dana nastanka obve-ze, odnosno od dana stjecanja imovine ili od dana početka korištenja imovine podnijeti poresku prijavu poreznoj upr-avi, odnosno poreskoj ispostavi nadlež-noj za općinu na čijoj teritoriji se nalaze ti terminali, automati, kompjuter i uređ-aji, odnosno stolovi.

Članak 5. – osporena odredba

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članku 15. stavak 1. točka b). se mi-jenja, tako da ista sada glasi:

“b) za pokretnu imovinu obuh-vaćenu člankom 10. stavak 1. točke 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 15. prema mjestu gdje se imovina nalazi.” 6. Činjenično stanje i stav Ustavnog

suda Federacije Nakon pomne analize zahtjeva i odgovora na zahtjev, te ostale dokumen-tacije u spisu predmeta, a u svjetlu rele-vantnog prava, Ustavni sud Federacije utvrdio je kako slijedi.

Zakon o porezu na imovinu, nas-lijeđe i poklon („Službene novine Bosan-

Page 15: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. sko podrinjskog kantona Goražde“, broj: 7/09) je u Bosansko podrinjskom kan-tonu Goražde (u daljnjem tekstu: BPK) stupio na snagu 19.06.2009. godine, a pr-vi put je izmijenjen i dopunjen u ožujku mjesecu 2013. godine Zakonom o izmje-nama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/13).

Prema tadašnjem pravnom reži-mu, dakle prije stupanja na snagu ospo-renog Zakona, obveznici poreza na imo-vinu su prema odredbama članka 9. bili vlasnici, odnosno korisnici sljedeće imo-vine: 1. zgrade ili stana za odmor i rek-reaciju; 2. poslovnih prostorija koje se ne koriste; 3. poslovne prostorije, stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zak-up; 4. garaže i parking prostora koji se izdaje pod zakup; 5. putničkog motorn-og vozila preko 2000 kubnih centimetara radne zapremine motora; 6. motocikla preko 50 kubnih centimetara radne zap-remine motora; 7. plovnog objekta preko 5 metara dužine; 8. benzinske pumpe kao jednog prodajnog mjesta i 9. Zem-ljišta upotrijebljenog za benzinsku pum-pu (članak 9. Zakona o porezu na imo-vinu naslijeđe i poklon, „Službene novi-ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde“, br.: 7/09 i 4/13). Mimo ove enum-eracije devet kategorija imovine čiji su vlasnici i korisnici dužni plaćati porez na imovinu, u stavku 2. obveza plaćanja tog poreza proširena je i na vlasnike ili korisnike automata za igre na sreću i stolova u kazinu, a u stavku 3. i na vlas-nike ili korisnike automata, kompjutera ili drugih uređaja koji nisu isključivo pr-edviđeni za igre na sreću, ukoliko se ko-riste u tu svrhu, a nalaze se na teritoriji BPK. Ovako propisana fiskalna matrica pokazuje da je kantonalni zakonodavac

Broj 14 - strana 2103

tada slijedio standardni model, po koj-em zakonodavac, u državnom interesu, treba na ovaj ili onaj način oporezovati višak stambenog, poslovnog, garažnog i parking prostora, kao i luksuz posjedo-vanja pokretnih stvari velike vrijednosti, poput motornih vozila i motocikala sa nadprosječnom radnom zapreminom motora odnosno, prema drugom primje-renom standardu, posjedovanja luksuz-nih plovila i tome slično. Manje više iste ili slične odredbe o obveznicima poreza na imovinu sadrže i istovrsni zakoni u drugim kantonima u Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo pravno stanje promijenjeno je stupanjem na snagu osporenog Zako-na utoliko, što se obveza plaćanja poreza na imovinu propisuje i za vlasnike odn-osno korisnike baznih i mikrobaznih st-anica mobilne telefonije instaliranih na području općina u sastavu BPK, te na vlasnike odnosno korisnike terminala za klađenje na uplatnim mjestima, samo-poslužnih terminala za klađenje i uređa-ja za priređivanje klađenja prilikom koj-ih se koristi generator slučajnih brojeva (osporena odredba članka 1.).

Podnositelj zahtjeva osporava pojedine odredbe tog Zakona, koji je pr-ema utvrđenju Suda, a na temelju doku-mentacije u spisu predmeta, donesen na 1. redovitoj sjednici Skupštine BPK od 29.12.2014. godine i koji je prema vlastit-oj tranzitornoj odredbi članka 10. u pri-mjeni od 01.01.2015. godine. Konkretni-je, podnositelj zahtjeva izričito ukazuje na četiri odredbe osporenog Zakona i to čl. 1., 2., 3. i 5., za koje on drži da nisu sukladne sa odredbama čl. II.A.2.(1) c) i k), te s odredbama čl.III.1.e) i III.2.d) Us-tava Federacije Bosne i Hercegovine, po-sebice naglašavajući da je novim zakon-skim rješenjima djelatnost telekom ope-

Page 16: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2104 ratera „poistovijećena s igrama na sreću, viškom poslovnog i stambenog prosto-ra, viškom garažnog prostora“. Po strukturi argumentacije u za-htjevu, ovaj bi predmet dakle najprije tr-ebalo promatrati i raspravljati u ravni ostvarivanja ustavnih garancija koje se odnose na jednakost pred zakonom i pr-avo na imovinu, i utvrditi utemeljenost navoda o diskriminatornom učinku osp-orenih odredbi. Pitanje je dakle, da li je BPK Go-ražde donošenjem Izmjena i dopuna Za-kona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, propisujući oporezivanje baznih i mikrobaznih stanica mobilne telefonije, diskriminirao jednu kategoriju pravnih subjekata (operatere mobilne telefonije in concreto) obvezujući ih na plaćanje poreza kao i vlasnike viška stambenog prostora, vlasnike motornih vozila s na-dprosječnom radnom zapreminom mot-ora, vlasnike plovila s nadprosječnom dužinom, te vlasnike uređaja koji se ko-ristite za igre na sreću i sl., iako njima (tj. operaterima mobilne telefonije), opore-zovana imovina služi za obavljanje osn-ovne djelatnosti, koja je uz to i od javnog interesa?

Kod takvog stanja stvari, Sud je morao svaku od osporenih odredbi sta-viti u kontekst relevantnog prava, i to ne samo ustavnih odredbi na koje referira podnositelj, već i onih koje čine širi pra-vni kontekst u ovom predmetu.

Međutim, sa stanovišta Ustavn-og suda Federacije neuporedivo je važn-ije što podnositelj zahtjeva ukazuje i na to da je zakonodavac u BPK Goražde odlučio samostalno regulirati jedno važ-no pitanje iz domena zajedničke ustavne nadležnosti Federacije i kantona. Stoga je Ustavni sud Federacije zauzeo stav, da težište odlučivanja u ovom predmetu

10. decembar/prosinac 2019.

mora biti premješteno upravo u konte-kst ustavnih normi koje se odnose na to i to iz više veoma važnih razloga.

Najprije, ovaj Sud je riješio mno-go predmeta u kojima su jedinice lok-alne samouprave pokušale svojim odlu-kama praktično „oporezovati“ telekom operatere po kriteriju djelatnosti kojom se bave, propisujući im visoke pristojbe za istaknutu tvrtku, pa je, upravo štiteći ustavno načelo jednakosti pred zakon-om, van snage stavio takve diskrimina-torne općinske propise.

U ovom predmetu je istina riječ o kantonalnom propisu, odnosno zakonu, ali je ratio legis tog Zakona, barem kad je riječ stanicama mobilne telefonije, isti onaj kojim su se rukovodile druge opći-ne donoseći svoje odluke o komunalnim pristojbama.

Osporeni Zakon, točnije ospore-ne odredbe u dijelu u kojem se one tiču mobilnih operatera, indiciraju da je Sku-pština BPK Goražde odlučila problem koji je Ustavni sud Federacije prepoznao kao diskriminaciju u općinskim odluka-ma o komunalnim pristojbama za ista-knutu tvrtku, izdići na nivo kantonalnog zakona o porezu na imovinu, što dalje ukazuje na to da bi odluka u ovom pre-dmetu mogla imati mnogo šire posljedi-ce u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne-go što se to na prvi pogled čini. Najprije i očigledno zato, što su predmet ospora-vanja odredbe kantonalnog zakona, koje samim time imaju širi prostorni domaš-aj, ali još više zato što bi odluka u ovom predmetu, kakva god ona bila, mogla posredno, via facti, da utječe na zakono-davce u drugim kantonima i tako nadm-ašiti uobičajeno dejstvo odluka ovoga Suda usmjereno samo na pravnu sudbi-nu konkretno osporenog pravnog akta. Dakle, mnogo ozbiljnija ravan

Page 17: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. promatranja ovdje je ona koja nije vid-ljiva prima facie, ili barem nije na taj na-čin vidljiva iz navoda podnositelja zaht-jeva, a za ovaj Sud i njegovu odluku ima daleko veći značaj, a to je razmatranje osporenih odredbi Zakona u svjetlu ust-avne podjele nadležnosti između Fede-racije i kantona, posebice u svezi s nači-nom na koji je BPK Goražde zakonoda-vno intervenirao u području koje je Ust-avom Federacije Bosne i Hercegovine određeno kao zajednička, ili podijeljena nadležnost između Federacije i kantona. Riječ je zapravo o tome da su, prema ustavnoj odredbi iz članka III. 2. d) Federacija Bosne i Hercegovine i ka-ntoni nadležni za pravno uređenje kom-unikacijske i transportne infrastrukture „sukladno sa Ustavom Bosne i Hercego-vine“. Iz ove se ustavne odredbe nepo-sredno izvode dva, za rješavanje ovog predmeta krucijalna zaključka. Najprije, komunikacijska i saobraćajna infrastruk-tura, po svome smislu i funkciji, ne trpi uske granice jedinica lokalne samoupra-ve i svoju općedruštvenu funkciju može ostvaritivati samo na najširem prostoru, što je u ovoj ustavnoj odredbi jasno poe-ntirano pominjanjem državnog ustavn-og okvira, odnosno Ustava Bosne i Her-cegovine i državnog Zakona o komuni-kacijama te pratećih propisa. Ali ne sa-mo to. Kada Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje način ostvariva-nja zajedničkih nadležnosti iz pomenute odredbe, on izričito propisuje da se one „prema potrebama“ mogu ispunjavati „zajednički“, „zasebno“ ili „od strane kantona koordinirano od federalne vl-asti“. Sukladno s tim, u ostvarivanju tih nadležnosti (pa tako i u materiji komu-nikacijske i saobraćajne infrastrukture) kantonalne i federalna vlast se „među-

Broj 14 - strana 2105 sobno dogovaraju na trajnoj osnovi“, što je pretpostavka koja u ovom slučaju nije samo smisleni, logički i tehnološki im-perativ, već je i ustavna obveza za kan-tonalne vlasti, s jedne, i federalnu vlast, s druge strane. Osporeni Zakon, posma-tran u toj ravni, nameće neizbježno pita-nje: da li je kantonalni zakonodavac, s obzirom na vrlo jasne ustavne norme o načinu ostvarivanja zajedničkih nadlež-nosti trebao, a potom i da li je smio, ov-ako, ad hoc, prema vlastitom nahođenju, regulirati materiju koja se tiče komuni-kacijske infrastrukture iz zajedničke na-dležnosti. Upravo zato, Ustavni sud Fe-deracije, smatra, da je u ustavnopravn-om kontekstu, to pravno pitanje nesum-njivo od većeg značaja i mnogo važnije od pitanja da li su osporene odredbe Za-kona poistovijetile tehničku opremu mo-bilnih operatera, kao sredstvo za vršenje osnovne djelatnosti od javnog interesa, s viškom stambenog, poslovnog i garažn-og prostora s aparatima i terminalima za hazardne igre. Ustavni sud Federacije smatra, kako je van razumne sumnje činjenica da telekom operateri vrše djelatnost od javnog i općedruštvenog značaja. O to-me nesumnjivo svjedoči činjenica da oni posluju u strogim pravnim okvirima i da moraju udovoljavati zahtjevnim inte-rnacionalnim tehničkim standardima koji su implementirani državnim propi-sima. Uz to, njihova imovina u vidu te-hničkih postrojenja koja neposredno slu-že jedino rasprostiranju GSM signala pr-edstavlja upravo dio “komunikacijske infrastrukture” koja se pominje u odred-bi članka III.(2) d) Ustava Federacije, pa već zbog toga ne bi trebalo da se, u pog-ledu načina oporezivanja izjednačava s viškom poslovnog i stambenog prosto-ra, aparatima za klađenje ili benzinskim

Page 18: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2106 pumpama. Upravo zato i podnositelj zahtje-va posebice ukazuje na činjenicu da mo-bilni operateri moraju udovoljiti zadat-om standardu kvaliteta svoje usluge. Tako iz obima GSM dozvole koju daje RAK, za korisnika dozvole, dakle mobil-nog operatera, proističe dužnost da raz-vije uslugu za 80% populacije Bosne i Hercegovine i 80% dužine pojedinačnih saobraćajnica. Dakle s jedne strane RAK nameće obvezu visokog procenta pokri-venosti teritorije GSM signalom, a s dr-uge strane kantonalni zakonodavac na-meće obvezu plaćanja poreza na pojedi-načna sredstva (postrojenja odnosno ur-eđaje) kojima se ta pokrivenost ostvaruje (bazne i mikrobazne stanice). Obveza plaćanja poreza propisa-na osporenom odredbom odnosi se na privredna društva čija je djelatnost pru-žanje usluga mobilne telefonije, dakle djelatnost od javnog interesa čije vršenje uz to iziskuje korištenje složene tehničke infrastrukturne opreme na odgovarajući način razmještene u prostoru, te korište-nje segmenta radiofrekventnog spektra u mikrotalasnom području, pa je u tom pogledu podložno tehničkim, ali i prav-nim standardima, te obvezi plaćanja po-sebnih naknada utvrđenih propisima na nivou Bosne i Hercegovine. Stoga je Us-tavni sud Federacije pitanje o kojem se ovdje odlučuje, morao staviti u širi prav-ni kontekst. Gospodarska društva koja u pru-žaju telekomunikacijske usluge putem mobilnih mreža, djelatnost vrše suklad-no sa Zakonom o komunikacijama, a od-obrenje za rad dobila su od RAK. Za ins-taliranje neophodne tehničke opreme je na temelju planske dokumentacije izda-to odobrenje za građenje, kako bi se om-ogućio osnovni tehnološki proces koji

10. decembar/prosinac 2019. podrazumijeva ovakva djelatnost za ko-ju je izdata dozvola uz prethodno priba-vljene potrebne suglasnosti. Uz to je va-ženje tih odobrenja i suglasnosti i rezo-lutivno uvjetovanje održavanjem zadat-og standarda kvaliteta u pružanju tele-komunikacijskih usluga. Mobilne opera-tere je na prijedlog RAK imenovalo Vi-jeće ministara Bosne i Hercegovine i to za pružanje univerzalnih telekomunika-cijskih usluga na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, uz poštovanje načela obj-ektivnosti, transparentnosti, nediskrimi-nacije i proporcionalnosti. Sukladno s Pravilom 89/2018 Regulatorne agencije za komunikacije ovi subjekti obvezni su plaćati naknade za korištenje dozvole za obavljanje djelatnosti telekomunikacija (telefonske mreže, pristup internetu, di-stribucija audio-vizuelnih sadržaja) koja se obračunava po stopi od 1,5% od uku-pnog prihoda koji je korisnik dozvole po osnovu obavljanja te djelatnosti ostvario u prethodnoj fiskalnoj godini. Uz to po-stoji i obveza plaćanja naknade za kori-štenje radiofrekventnog spektra u kopn-enoj mobilnoj službi, prema Odluci o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini. Ove su naknade utvrđene jedinstveno od strane RAK za sve telekom operatere u Bosni Hercegovini. Prema Zakonu o komuni-kacijama, regulatorna načela odnose se i na cijene telekomunikacijskih usluga ko-je treba da su transparentne i nediskri-minirajuće, dok standardi kvaliteta tele-komunikacijskih usluga i kontrola njiho-vog održavanja također podliježe pravi-lima koja donosi RAK. Očigledno je, prema tome, da te-lekom operateri zacijelo nisu u istom pr-avnom položaju u odnosu prema drug-im obveznicima poreza na imovinu ozn-ačenim u osporenim odredbama, te da

Page 19: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. bi „jednako postupanje“ u takvim uvje-tima moglo upravo dovesti do diskrimi-nacije. Uz sve to treba imati na umu da dopuštajući i omogućujući djelovanje mobilnih operatera na svome području, kantonalne vlasti zapravo zadovoljavaju neke od elementarnih potreba građana: potrebu za efikasnom komunikacijom na daljinu i za informacijama. Upravo zato pravna regulacija te općedruštveno iznimno važne oblasti i jeste u zajedničkoj nadležnosti Federaci-je i kantona i stoga bi kantonalni zako-nodavci trebalo da ih ostvaruju s naro-čitom pažnjom i u potpunom skladu sa ustavnim odredbama iz članka III.3. Us-tava Federacije. A to znači primjenu on-og od Ustavom ponuđenih mehaniza-ma, koji je najprimjereniji i koji će spri-ječiti “pravni partikularizam” koji bi bio poguban po sam smisao telekomunika-cijskih usluga, a time i po jednakost gr-ađana Federacije s obzirom na njihovo jednako pravo na slobodnu i efikasnu komunikaciju na daljinu, bez obzira na to u kojem kantonu žive. Nesporno je da zakonodavac u BPK Goražde ima ustavno pravo da pr-opisuje poreze na svojoj teritoriji, što je utvrđeno odredbama članka III.4.1.l) Us-tava Federacije Bosne i Hercegovine i čl-anka 23.i) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ali je, po mišljenju ov-oga suda, morao biti svjestan, da dono-seći fiskalni propis koji ulazi u sferu ko-munikacijske infrastrukture na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, zadire u nadlež-nost koja je u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, ne slučajno, data “paralel-no” kantonima i federalnoj vlasti. Za vršenje nadležnosti iz ove sfe-re, a ima ih osam, sam Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisao je tri mo-

Broj 14 - strana 2107

guća mehanizma, čime implicite sugeri-ra da bi za svaku od njih trebalo odabra-ti onaj ustavni mehanizam koji će, s ob-zirom na karakter pojedinih od tih nad-ležnosti biti najpodesniji i najbolje odgo-varati “potrebama”. To se jasno vidi iz odredbi članka III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U prvom stavu st-oji upravo da “u sukladno s potreba-ma,” zajedničke nadležnosti mogu biti ostvarene “zajednički” ili “odvojeno” ili “od strane kantona koordinirano od fe-deralne vlasti”. Potom, u stavku (2), stoji da se u ostvarivanju tih nadležnosti ka-ntoni i federalna vlast “dogovaraju na trajnoj osnovi”. I konačno, u stavku (4), propisano je da će se u vršenju tih nad-ležnosti kantoni “obraćati međukanto-nalnom savjetu za rješavanje međukan-tonalnih pitanja i za dosljedno rješavanje pitanja koja se tiču interesa van njihovih kantonalnih granica provodit će odluke, učestvovati u odlučivanju“ i, kad je to potrebno, predlagati odluke u zakono-davnim tijelima”. Kako je nesporno da stanice mo-bilne telefonije predstavljaju, s jedne str-ane, sredstvo za rad i da služe za vršenje osnovne djelatnosti (u ovom slučaju još i djelatnosti od javnog interesa), a, sa dr-uge strane, elemente “komunikacijske infrastrukture”, koja se sukladno sa smi-slom i funkcijom telekomunikacijskih usluga prostire na cijelom području Fed-eracije Bosne i Hercegovine, nije prihva-tljiv postupak zakonodavca u BPK Gor-ažde koji je, zanemarivši sve propisane ustavne mehanizme koji su mogli osigu-rati potreban nivo koordinacije, samos-talno i bez objektiviziranog kriterija, os-porenim odredbama Zakona uveo porez i na stanice mobilne telefonije. Točno je da Ustav Federacije Bo-sne i Hercegovine u članku III.3.(1) pro-

Page 20: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2108 pisuje da zajedničke nadležnosti mogu biti ostvarene “zajednički ili odvojeno”, ali zakonodavac u BPK Goražde je, ov-om slučaju, neopravdano zanemario to da ta ustavna odredba započinje riječi-ma “Sukladno s potrebama”, što znači da opredjeljenje za odvojeno ostvariva-nje te nadležnosti mora biti utemeljeno na objektivnim dokazima o postojanju stvarne potrebe za takvim postupanjem. U tom pravcu, od strane donositelja osp-orenog Zakona, ovome sudu nije pruže-na nikakva argumentacija. Nasuprot tome, činjenice koje su supstrat ovog ustavnosudskog predme-ta, jasno ukazuju da zajednička nadlež-nost o kojoj se ovdje radi – komunikacij-ska infrastruktura – najprije po svojoj prirodi i svrsi, a potom i po naročitom pravnom položaju subjekata koji svojom djelatnošću omogućuju telekomunikaci-ju naprosto iziskuje koordinaciju, kako međukantonalnu, tako i onu između ka-ntonalnih i federalne vlasti. Ta nadlež-nost je upravo eklatantan primjer zaje-dničke nadležnosti koju je moguće, valj-ano i sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ostvarivati jedino “zajednički”, a nikako “odvojeno”. U suprotnom, unilateralno uvođenje pore-za na imovinu za bazne i mikrobazne st-anice mobilne telefonije, kao elemente tehnički i operativno jedinstvene teleko-munikacijske infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, i fiskalno poistov-jećivanje tih objekata s viškom stamben-og, poslovnog, garažnog i parking pros-tora, te sa luksuznim motornim vozili-ma, motociklima i plovnim objektima u jednom kantonu, po mišljenju Ustavnog suda Federacije, može otvoriti put ka donošenju sličnih odredbi i u ostalim kantonima. A kako je visina poreza u os-porenim odredbama utvrđena bez obje-

10. decembar/prosinac 2019. ktivnih kriterija, nastanak “pravnog pa-rtikularizma” gotovo je izvjestan, sa sv-im negativnim posljedicama o kojima je ranije bilo riječi. Takav postupak kantonalnog za-konodavca ne može se opravdati niti us-tavnom odredbom iz članka III.3.(4) Us-tava Federacije Bosne i Hercegovine pre-ma kojoj “kantoni imaju pravo utvrđi-vati politiku i provoditi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti” (misli se na zajedničke nadležnosti). Naime, poli-tiku u oblasti telekomunikacija naprosto nije moguće utvrđivati partikularno, po kantonima, a uz to, ovdje se ne radi o “provođenju”, već o donošenju zakona. Na temelju svega iznesenog, Us-tavni sud Federacije odlučio je kao u iz-reci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Fede-racije donio je jednoglasno, u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Su-da, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr.sc. Kata Senjak, suci Suda. Broj:U-51/17 Predsjednica 15.10.2019.god. Ustavnog Suda FBiH S a r a j e v o

................................

790

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву Премијера Федерације Босне и Херце-говине за оцјену уставности чл. 1., 2., 3. и 5. Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на имовину Босанско -подрињског кантона Горажде, на ос-нову члана IV.Ц.3.10.(2) б) Устава Фе-дерације Босне и Херцеговине, на сје-дници без јавне расправе одржаној дана 15.10.2019. године, д о н и о ј е

Page 21: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

П Р Е С У Д У Утврђује се да чл. 1., 2., 3. и 5. Закона о измјенама и допунама Зак-она порезу на имовину, наслијеђе и поклон („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/14), у дијеловима који се односе на базне и микробазне станице мобилне телефоније, нису у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Пресуду објавити у „Службен-им новинама Федерације БиХ“ и „Сл-ужбеним новинама Босанско-подри-њског кантона Горажде“.

О б р а з л о ж е њ е (1) Подносилац захтјева и предмет

захтјева

Поступак у овом уставносудск-ом предмету покренут је захтјевом за оцјену уставности одредби чл. 1., 2., 3. и 5. Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на имовину, наслије-ђе и поклон (у даљем тексту: оспоре-ни Закон, односно оспорене одредбе Закона). Захтјев је, у својству овлашће-ног предлагача, Уставном суду Феде-рације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) под-нио Премијер Федерације Босне и Хе-рцеговине (у даљем тексту: подноси-лац захтјева), поднеском број: 01-02-1038/17 од 12.09.2017. године. (2) Странке у поступку

На основу члана 39. став 1. За-кона о поступку пред Уставним суд-ом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,

Broj 14 - strana 2109 бр.: 6/95 и 37/03), странке у овом по-ступку су подносилац захтјева и Ску-пштина Босанско-подрињског канто-на Горажде, као доносилац оспореног Закона. (3) Битни наводи захтјева

Према наводима подносиоца захтјева, оспорени Закон је Скупшти-на Босанско-подрињског кантона Го-ражде донијела на 1. редовној сједни-ци одржаној дана 29.12.2014. године. Према транзиторној одредби из чла-на 10. тај је Закон на снагу ступио на-редног дана од дана објављивања у службеном гласилу БПК, тј. 30.12.2014., а као почетак његове примјене у тој одредби је утврђен 01.01.2015. године. Подносилац захтјева проблематизује оспорене одредбе Закона подсјећају-ћи на ранији правни режим настао пет година раније, ступањем на снагу оспореног Закона у јуну 2009. године који је у члану 9. таксативно набројао као обавезнике пореза на имовину сва правна и физичка лица која су влас-ници и корисници: зграде или стана за одмор и рекреацију, пословних пр-осторија, стамбених зграда или стана, гараже и паркинг-простора који се издају под закуп, путничког моторног возила са преко 2000 м3 радне запре-мине мотора, мотоцикла преко 50 м3 радне запремине мотора, пловног обј-екта преко 5 м дужине, бензинске пу-мпе као продајног мјеста, земљишта за бензинску пумпу, аутомата за игре на срећу и столова у каcину, аутома-та, компјутера или других уређаја ко-ји нису искључиво предвиђени за иг-ре на срећу, уколико се користе као уређаји за игре на срећу. Чланом 1. оспореног Закона је промијењен и до-

Page 22: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2110 пуњен ранији члан истога тако што се додале нове тачке: тачком 9. порез-ом на имовину почињу се опорезива-ти базне и микробазне станице моби-лне телефоније инсталисане на под-ручју општина у саставу овога канто-на, а тачком 10. се порезом на имови-ну примјењује и на терминале за кла-ђење на уплатним мјестима, самоус-лужне терминале за клађење инста-лисане на уплатним мјестима и уре-ђаје за приређивање клађења прилик-ом којих се користи генератор случај-них бројева. Сматра да је поистовјећи-вање базних и микробазних станица мобилне телефоније (у даљем тексту: станице мобилне телефоније), као ос-новног средства за рад мобилних оп-ератера, са власницима који држе иг-ре на срећу и власницима који имају вишкове пословног, стамбеног и гар-ажног простора, мобилне оператере ставило у неравноправан положај јер је угрозило њихову ликвидност, а да-вање и коришћење услуга мобилне телефоније, по мишљењу подносиоца захтјева, не представља луксуз који би се требао додатно опорезивати, јер БХ Телецом плаћа порезе у складу са Законом о порезу на добит Федера-ције Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 15/16). Напомиње да закони о имовини, на-слијеђу и поклону у Зеничко-добојс-ком и Унско-санском кантону не пр-описују опорезивање имовине правн-их и физичких лица, ако иста служи за обављање основне дјелатности, ук-ључујући и власнике и кориснике ст-аница мобилне телефоније. Закључу-је на основу одредаба оспореног Зак-она да се порез односи на имовину и коришћење имовине која не предста-вља дјелатност од јавног интереса и

10. decembar/prosinac 2019. да се опорезује само она имовина која представља луксуз, која се не користи или која се даје у закуп, а то, по њего-вом мишљењу, никако не може бити имовина која служи за обављање осн-овне дјелатности, која је, поред тога, још и дјелатност од јавног интереса. Сматра да је на наведени начин пов-ријеђено уставно право на једнакост пред законом из члана II.А.2.(1) ц) Ус-тава Федерације Босне и Херцегови-не. Истиче да је БХ Телеком друштве-но одговорна компанија, која сваке године улаже стотине хиљада КМ на подручју Босанско-подрињског кант-она Горажде (у даљем тексту: БПК Го-ражде), а опорезивањем сваке стани-це мобилне телефоније годишња ви-сина пореза на имовину би прешла и саму вриједност те имовине. Поред тога, БХ Телеком има додатне трош-кове за одржавање станица у виду пл-аћања закупнина јер је већина тих ст-аница привременог карактера и на-јчешће се налазе на шумским и туђим земљиштима. Због тога би свако дода-тно финансијско оптерећење БХ Тел-еком довело у питање економску оп-равданост тих станица које пружају услуге веома малом броју корисника обзиром на ријетку насељеност овога Кантона. Вриједност поменутих стан-ица је веома ниска јер се углавном ра-ди о металним контејнерима и при-земним зиданим објектима мале пов-ршине. Сматра да ова додатна фина-нсијска оптерећења нису у складу ни са Законом о порезу на имовину, који се заснива на систему правичности и економичности, и по којем је основи-ца за опорезивање имовине тржишна вриједност исте, са другим додатним параметрима (атрактивност локације, величина објекта, материјал од којег

Page 23: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. је објекат направљен, старост и намје-на објекта) и што је већа тржишна вр-иједност објекта плаћа се и већи пор-ез. БХ Телеком посједује лиценце за фиксну и мобилну телефонију на територији Босне и Херцеговине и за то издваја огромна новчана средства, а дио средстава од ГСМ (мобилне) ли-ценце распоређује се на кантоне и општине за комуникационе пројекте. Регулаторна агенција за комуникаци-је Босне и Херцеговине (у даљем текс-ту: РАК) намеће обавезу БХ Телеком да развија ГСМ мреже на начин да обезбиједи потпуну лиценцирану ГСМ услугу за 80% становништва у Босни и Херцеговини и на 80% ду-жине појединачних саобраћајница.

Сматра да оспорени чланови Закона нису у складу ни са чл. II.А.2 (1) ц) и к), III.1. е) и III.2.д) и предлаже да Уставни суд Федерације на основу члана 29. Закона о поступку пред Ус-тавним судом Федерације Босне и Хе-рцеговине („Службене новине Феде-рације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) и чла-на 39. став 2. Пословника Уставног су-да Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16) донесе пресуду кој-ом се утврђује да оспорени чланови Закона нису у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. (4) Битни наводи одговора

на захтјев

Уставна и законодавно-правна комисија при Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде на осн-ову члана 36. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Гораж-де („Службене новине Босанско-под-рињског кантона Горажде“, бр.: 10/08

Broj 14 - strana 2111

и 1/15) и Закључка Скупштине Боса-нско-подрињског кантона Горажде број: 01-02-801-1/27 од 30.10.2017. год-ине доставила је Уставном суду Феде-рације одговор на захтјев у којем нав-оди садржај оспорених чланова Зако-на и скреће пажњу на то да се у захт-јеву аргументују само они дијелови оспорених одредби Закона које се од-носе на опорезивање базних станица мобилне телефоније и указује се на, наводно, угрожавање уставног права на једнакост пред законом и права на имовину фирме БХ Телеком. Оспора-вају се тврдње подносиоца захтјева да се оспореним одредбама ово привре-дно друштво доводи у неравноправан положај у односу на друга правна и физичка лица која послују на тери-торији Општине Горажде и да се на тај начин угрожава ликвидност ове и осталих фирми које се баве мобилном телефонијом.

Напротив, указујући на неус-тавност оспорених чланова Закона, који се не односе само на станице мо-билне телефоније, већ и на власнике кладионица, власнике путничких мо-торних возила преко 2000 кубних це-нтиметара радне запремине мотора (зависно и о старости возила), те вла-снике мотоцикала преко 50 кубних центиметара радне запремине, подн-осилац захтјева запада у контрадик-торност тврдњом да је у реду да сви други плаћају плаћају порез, осим мо-билних оператера. Као позитиван пр-имјер законских рјешења из ове обла-сти наводе се Зеничко-добојски и Ун-ско-сански кантони у којима се опоре-зује имовина правних и физичких ли-ца ако служи за обављање основне дј-елатности. Сматра да је доношење За-кона о порезу на имовину, наслијеђе

Page 24: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2112 и поклон у искључивој надлежности кантона, у конкретном случају БПК Горажде, што је и прописано у члану III.16. (Л) Устава Босанско-подрињск-ог кантона Горажде и да је оспореним одредбама управо обезбијеђена једна-кост свих грађана пред законом коју је и Федерација Босне и Херцеговине дужна обезбиједити.

Наводи подносиоца захтјева да се оспореним члановима Закона угро-жава уставно право на имовину дода-тним оптерећивањима имовине прав-них лица која се баве дјелатношћу мо-билне телефоније и да годишња вис-ина пореза прелази вриједност опоре-зоване имовине, нису основани јер се овдје само ради о потреби за увођењ-ем веће правичности у систем опорез-ивања водећи рачуна о критеријуми-ма користи и могућности плаћања. Ако власници имовине имају користи од државе која им пружа заштиту им-овине путем администрације, полиц-ије и судства и која им гради путеве поред њихових објеката омогућавају-ћи им лакши приступ имовини исто-времено повећавајући вриједност њи-хове имовине, онда је потпуно логич-но да ти власници плате порез на пос-једовање имовине кантону и општи-ни гдје се та имовина налази, како би исти имали приходе неопходне за финансирање наведених дјелатности. Оправдано је, осим дохотка, опорезо-вати и ту имовину, а вреднија имови-на указује и на већу платежну способ-ност корисника те имовине. БПК Гор-ажде обезбјеђује поменуту заштиту имовине свим власницима, због чега наводе подносиоца захтјева да је нео-правдано одређивање пореза за фин-ансирање описаних активности оцје-њује несхватљивим, тим прије што је

10. decembar/prosinac 2019. провјерама у службеној евиденцији утврђено да д.д. БХ Телеком на годи-шњем нивоу на име оспораваног пор-еза на имовину за станице мобилне телефоније уплаћује износ који је јед-нак износу који треба уплатити само за пет базних станица, а вриједност сваке базне станице је сигурно знатно већа од тог износа. У другим канто-нима и општинама, ово привредно друштво на име комуналне таксе за сваку базну и микробазну станицу уплаћује вишеструко веће износе, иа-ко обавезе тих градова и општина на правној и физичкој заштити имовине правних и физичких лица нису ни приближне обавезама овога кантона.

Готово све обавезе правним ли-цима која се баве мобилном телефо-нијом, намећу се законима на нивоу Федерације Босне и Херцеговине и апсурдно је да подносилац захтјева не оспорава ниједан од тих закона, већ само један кантонални закон којим се тим правним лицима намеће обавеза плаћања пореза на имовину. Пробле-матизују тачност навода из захтјева да годишња висина пореза прелази ври-једност опорезоване имовине д.д. БХ Телеком у овоме Кантону, и то претп-оставком, да се овај навод највјероват-није односи на „све порезне обавезе правних лица која се баве мобилном телефонијом“. Посебно истичу да чл. III.1.е) и III.2.д) Устава Федерације Бо-сне и Херцеговине прописују да је ур-еђивање комуникација у искључивој надлежности Федерације, а да су фед-ерална власт и кантони, између оста-лог, надлежни за комуникацијску и транспортну инфраструктуру у скла-ду са Уставом Босне и Херцеговине. Позива се на члан III.3. Устава Феде-рације Босне и Херцеговине и закљу-

Page 25: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. чује да је неспорно да федерална вл-аст приликом израде закона мора уз-ети у обзир да је опорезивање у искљ-учивој надлежности кантона због чега је опорезивање имовине регулисано кантоналним законима, а Парламент Федерације Босне и Херцеговине ни-једним законом није регулисао опоре-зивање имовине.

Сматра се да је овај захтјев нео-снован, јер су оспорени чланови Зак-она, како они сматрају, у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херц-еговине и Уставом Босанско-подрињ-ског кантона Горажде, те исти само представља покушај подносиоца зах-тјева да се од Уставног суда Федерац-ије издејствује одлука која би имала за посљедицу умањење уставом загаран-тованих надлежности кантона и ста-вљање одређених лица у привилего-ван положај. Истиче да на основу чла-на IV.Ц.3.10.(2) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине Премијер Феде-рације Босне и Херцеговине може по-кренути поступак за оцјену уставнос-ти прописа које је донијело законода-вно тијело кантона само у случајеви-ма из члана IV.Ц.3.10.1. Устава Феде-рације Босне и Херцеговине, а како нема спора између Федерације Босне и Херцеговине и БПК Горажде, закљ-учује да подносилац захтјева није над-лежан да покреће овај поступак јер је оспорене чланове Закона донијела Скупштина овога кантона који није у спору ни са Федерацијом, нити са не-ким другим кантоном.

Сматра да, евентуално, поступ-ак за оцјену уставности оспорених чл-анова Закона могу покренути само Премијер Босанско-подрињског кан-тона Горажде или једна трећина пос-ланика у Скупштини тог кантона и

Broj 14 - strana 2113 при том се позива на члан IV.Ц.3. 10.(2) б) Устава Федерације Босне и Херцеговине. Предлаже да Уставни суд Федерације одбаци или одбије ов-ај захтјев јер је исти покренут од стр-ане неовлашћеног предлагача. (5) Релевантно право

A. Устав Босне и Херцеговине

Члан I.4. 4. Кретање роба, услуга,

капитала и лица

Постоји слобода кретања шир-ом Босне Херцеговине. Босна и Херц-еговина и ентитети неће ометати пу-ну слободу кретања, лица, роба, услу-га и капитала широм Босне и Херц-еговине. Ниједан ентитет неће прово-дити било какву контролу на грани-ци између ентитета.

Члан III.1.х) Надлежности и односи између

институција Босне и Херцеговине и ентитета

1. Надлежности институција Босне и

Херцеговине Сљедећа питања су у надлеж-

ности институција Босне и Херцего-вине:

х) Успостављање и функциониса- ње заједничких и међународн-их комуникационих средстава.

Б. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан II.А.2 (1) ц) и к)

(1) Сва лица на територији Федерац-

Page 26: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2114

ије уживају права на: ц) једнакост пред законом; к) имовину;

Члан III.1.е)

У искључивој су овласти Феде-рације:

е) додјела електронских фреквен- ција за радио, ТВ и друге свр-хе, у складу са Уставом Босне и Херцеговине,

Члан III.2.д)

Федерална власт и кантони надлежни су за:

д) комуникациона и саобраћајна инфраструктура, у складу са Уставом Босне и Херцеговине

Члан III.4. л)

Кантони имају све надлежнос-ти које нису изричито повјерене фед-ералној власти. Посебно су надлежни за:

л) финансирање дјелатности ка- нтоналне власти или њених аг-енција опорезивањем, задужи-вањем или другим средствима.

Члан IV.Ц.3.10.(2) д)

(2) Уставни суд:

д) на захтјев премијера, или кант- она, утврђује да ли неки пред-ложени или усвојени пропис које је донијело неко тијело ка-нтоналне, градске или општи-нске власти у складу са овим Уставом.

10. decembar/prosinac 2019.

B. Устав Босанско-подрињског кантона Горажде

(пречишћени текст) („Службене новине Босанско-

подрињског кантона Горажде“, бр.: 8/98, 10/00 и 5/03)

Члан 23. и)

Надлежности Скупштине

Скупштина Кантона: и) усваја буџет Кантона и доноси

законе о опорезивању и на др-уги начин осигурава потребно финансирање;

Г. Закон о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број:

31/03)

Члан 1. Предмет Закона

1. Овим законом регулише се област

комуникација у Босни и Херцегов-ини те успостављање и рад Регу-латорне агенције за комуникације Босне и Херцеговине у складу са Уставом Босне и Херцеговине, ко-ји предвиђа успостављање и фун-кционисање заједничких и међу-народних комуникационих сред-става.

2. Комуникације укључују телекому-никације, радио, емитирање (укљ-учујући кабловску телевизију), и услуге и средства која су с тим у вези.

3. Овај закон не односи се на телеко-муникациону опрему инсталиса-ну и у употреби искључиво за по-требе јавне сигурности и одбране

Page 27: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

и Регулаторне агенције за комуни-кације. Међутим, фреквенције ко-је та опрема користи договарају се са Регулаторном агенцијом за ко-муникације.

Члан 3.

Надлежности институција Босне и Херцеговине у области комуникација 1. У циљу провођења уставних одре-

дби у области комуникација, Савј-ет министара је надлежaн за креи-рање политике, а Агенција је над-лежна за регулисање области ком-уникација.

2. Савјет министара надлежaн је за: a) израду и усвајање политике у

складу са постојећим закони-ма; и

б) одређивање заступања Босне и Херцеговине на међународн-им форумима у области кому-никација.

3. Агенција је надлежна за: a) регулисање емитерских и јав-

них телекомуникационих мре-жа и услуга, укључујући издав-ање дозвола, утврђивање ције-на, међуповезивање и дефини-сање основних услова за осигу-равање заједничких и међуна-родних комуникационих сред-става; и

б) планирање, координирање, намјену и додјелу радиофрек-венцијског спектра.

4. Савјет министара и Агенција, у ск-ладу са појединачним надлежнос-тима дефинисаним овим законом, предузимају све разумне мјере за остварење сљедећих циљева: a) промовисање правичне конку-

ренције у циљу остварења мак-

Broj 14 - strana 2115

сималне добити за кориснике у смислу избора, цијене и ква-литета;

б) да не постоји угрожавање или ограничење конкуренције у сектору комуникација у скла-ду са секторским политикама Савјета министара;

ц) подстицање ефикасног инвес- тирања у инфраструктуру и промовисање иновација;

д) заштита ауторских права и др- угих права на интелектуалну својину, као и личних подата-ка и приватности;

е) осигурање ефикасног кориш- ћења и ефикасног управљања ресурсима радиофреквенција и бројева у складу са прописи-ма из области радиокомуника-ција и другим препорукама Међународне уније за телеко-муникације, и са другим међу-народним споразумима чији је потписник Босна и Херцегови-на.

ф) поштовање и промовисање ра- вноправности сполова и укла-њање свих облика представља-ња мушкараца или жена на ст-ереотипан и увредљив или по-нижавајући нацин.

Члан 4. став 2. тачка д)

Регулаторни принципи емитовања и телекомуникација

2. Регулаторни принципи емитова-

ња обухватају: д) разина квалитете у пружању

телекомуникационих услуга и телекомуникационе опреме ће, што је прије могуће, бити компатибилна са општеприх-

Page 28: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2116

ваћеним нормама у Европској унији;

Члан 7. став 1.

Пружање телекомуникационих услуга

1. За пружање телекомуникационих

услуга путем мобилних и фиксн-их мрежа потребна је дозвола у ск-ладу са одредбама овога закона.

Члан 10. став 1.

Издавање дозвола 1. Захтјев за издавање дозволе упућу-

је се Агенцији. Агенција издаје до-зволу у року од два мјесеца. У слу-чајевима у којима треба примијен-ити поступак утврђивања конку-рентности и селективности на ос-нову поређења, Агенција може продужити раздобље потребно за процјену захтјева до четири мјесе-ца како би осигурала да се посту-пак обави на правичан, разуман, отворен, недискриминаторан и транспарентан начин за све заин-тересоване стране.

Члан 34.

1. Радио и телекомуникациона тер-

минална опрема мора испуњавати сљедеће основне захтјеве:

a) захтјеве о заштити здравља и

сигурности корисника и било којих других лица; и

б) захтјеве који се тичу електро- магнетне компатибилности. 2. Радиоопрема бит ће уграђена на

такав начин да учинковито корис-

10. decembar/prosinac 2019.

ти радиофреквенцијски спектар за земаљске, свемирске и орбитал-не радиокомуникације и избјегава штетне утицаје.

3. Сматрат ће се да је сваки уређај који испуњава усклађене норме Европске уније у складу са ст. 1. и 2. овога члана.

Д. Правило 89/2018 о накнадама за дозволе Регулаторне

агенције за комуникације („Службени гласник БиХ,

бр.: 92/18 и 50/19)

Члан 1. (Предмет правила)

Овим Правилом прописује се обавеза плаћања, начин обрачуна, из-нос накнаде и начин плаћања накна-да за дозволе у телекомуникацијама, радиокомуникацијама и емитовању у Босни и Херцеговини (у даљем текс-ту: накнада за дозволе), које издаје Ре-гулаторна агенција за комуникације (у даљем тексту: Агенција) и одређују се изузеци од плаћања ових накнада, као и поступање Агенције у случају неплаћања истих.

Члан 2. (Обавезници плаћања накнаде)

Сви корисници дозвола у теле-комуникацијама, радиокомуникациј-ама и емитовању у Босни и Херцего-вини дужни су плаћати накнаде за дозволе, са изузетком одређених кор-исника који су ослобођени плаћања накнаде за дозволе, у складу са одре-дбама овог Правила.

Page 29: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Члан 7. (Врсте накнада)

Накнаде за дозволе су:

a) накнада за административно-техничку обраду захтјева за из-давање дозволе или измјену дозволе;

б) годишња накнада за дозволу.

Члан 15. (Плаћање накнаде за дозволу)

(1) Годишња накнада за дозволу пл-

аћа се једнократно уколико не пр-елази износ од 10.000,00 КМ, са до-спијећем плаћања на дан 31.1. тек-уће године.

(2) Уколико је износ годишње накна-де за дозволу већи од 10.000,00 КМ, плаћање се врши у два једнака из-носа обрачуната у фактури са до-спијећем плаћања у сљедећим ро-ковима: a) до 31.1. за прво полугодиште

текуће године, б) до 30.6. за друго полугодиште текуће године. (3) У случају да дозвола истиче у току

календарске године, обрачуната накнада за период важења дозволе плаћа се једнократно.

Члан 16.

(Обрачун годишњих накнада за дозволе у телекомуникацијама)

(1) Накнада за дозволу за обављање

дјелатности телекомуникација: мо-билне телекомуникационе мреже, јавне фиксне телекомуникационе мреже, приступ интернету, управ-љање мултиплексом, дистрибуци-ја аудиовизуелних медијских услу-

Broj 14 - strana 2117

га, дистрибуција медијских услуга радија и осталих услуга из дјела-тности телекомуникација, обрачу-нава се по стопи до највише 1,50% од укупног прихода корисника дозволе оствареног по основу оба-вљања дјелатности телекомуника-ција у претходној фискалној годи-ни.

(2) Висина стопе према којој ће се вр-шити обрачун годишње накнаде за дозволу утврђује се посебном одлуком коју доноси Вијеће Агенције на основу финансијског плана Агенције за наредну годи-ну, у року од 30 дана од дана усва-јања финансијског плана за наре-дну годину.

Члан 17. став 1.

(Утврђивање износа годишње накнаде за дозволе у телекомуникацијама)

(1) Износ годишње накнаде за дозво-

лу у телекомуникацијама Агенци-ја утврђује посебним рјешењем након истека календарске године, а на основу Извјештаја о укупном годишњем приходу корисника до-зволе.

Ђ. Одлука о накнади за коришћење

радиофреквентног спектра у Босни и Херцеговини

(„Службени гласник БиХ“, број: 15/14)

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Овом Одлуком утврђује се оба-веза плаћања, начин обрачуна и изн-

Page 30: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2118 ос накнаде за коришћење радиофрек-вентног спектра.

Члан 8. (Копнени мобилни системи)

(1) Накнада за коришћење радиофр-

еквентног спектра у копненој мо-билној служби (ПМР, ПАМР, теле-метрија, телекоманда и сл.) завис-но од додијељених радиофреквен-тних канала и броја општина на којима се реалзује радиокомуни-кациони сервис употребом тих ра-диофреквентних канала се утврђ-ује на годишњем нивоу који је дат у Табели 4. (......)

E. Закон о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 и 94/15)

Члан 1. Овим Законом уређује се при-падност јавних прихода који су уста-новљени законима на територији Фе-дерације Босне и Херцеговине (у даљ-ем тексту: Федерација).

Члан 2. Јавним приходима, у смислу овог закона, сматрају се индиректни порези, директни порези, накнаде, таксе, доприноси, донације и други приходи, утврђени законима и друг-им прописима Босне и Херцеговине, Федерације, кантона и јединица лока-лне самоуправе.

10. decembar/prosinac 2019.

Члан 3. Јавни приходи, у смислу овог Закона, расподјељују се између Феде-рације, кантона и јединица локалне самоуправе, а служе за финансирање функција Федерације, Дирекције за цесте. Расподјела ових средстава утв-рђује се и исказује у буџету: Федера-ције Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Буџет Федерације), Дирекције за цесте, кантона и јединица локалне самоуправе.

Ж.1. Закон о порезу на имовину, наслијеђе и поклон

(„Службене новине Босанско-подрињског кантона“, број: 7/09)

Члан 1.

Овим Законом утврђује се пор-

ез на имовину, наслијеђе и поклон (у даљем тексту: порези), које плаћају правна и физичка лица на подручју Босанско-подрињског кантона Гораж-де (у даљем тексту: Кантон).

Члан 2.

Утврђују се сљедеће врсте поре-за: 1. порез на имовину, 2. порез на наслијеђе и поклон.

Члан 3. Свака врста пореза посебно се обрачунава и уплаћује.

Члан 4. Приходе од пореза на имовину

Page 31: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. и приходе од пореза на наслијеђе и поклон Кантонални трезор распоре-ђује кантоналном и општинским буџ-етима у омјеру и на начин утврђ-ен кантоналним прописима.

Члан 5.

Правна и физичка лица (поре-зни обавезници) на подручју Канто-на имају под једнаким условима, који су одређени законом, једнака рава и обавезе у погледу пореских обавеза.

Члан 9. Обавезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је влас-ник и корисник сљедеће имовине: 1. зграде или стана за одмор и рек-

реацију 2. пословних просторија које се не

користе 3. пословне просторије, стамбене зг-

раде или стана које се издају под закуп

4. гараже која се издаје под закуп 5. путничког моторног возила преко

2000 цм3 радне запремине мотора 6. мотоцикла преко 50 цм3 радне за-

премине мотора 7. пловног објекат преко 5м дужине. Обавезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је влас-ник или корисник аутомата за игре на срећу и столова у касину уколико се исти налазе на територији општи-не у саставу Босанско-подрињског ка-нтона Горажде.

Обавезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је влас-ник или корисник аутомата, компјут-

Broj 14 - strana 2119 ера или других уређаја који нису иск-ључиво предвиђени за игре на срећу уколико се исти налазе на на терито-рији општине у саставу Босанско-по-дрињског кантона Горажде. Ако је имовина у власништву више лица свако од њих је обавезник пореза сразмјерно дијелу власништва односно корисништва.

Члан 10. Порез на имовину плаћа се у годишњем паушалном износу који не може бити мањи од: 1. за зграду или стан за одмор или

рекреацију 2,00 КМ по 1 м2 2. за пословну просторију која се не

користи 3,00 по 1 м2 3. за пословну просторију, стамбену

зграду или стан који се издаје под закуп 3,00 КМ по 1 м2.

4. за гаражу која се издаје под закуп 2,00 КМ по 1 м2.

5. за путничко моторно возило пре-ко 2000 цм3 радне запремине мот-ора и старости до 5 године 150,00 КМ, од 5 до 10 година 100,00 КМ и од 10 до 15 година 50,00 КМ

6. за мотоцикло преко 50 цм3 радне запремине у износу од 50,00 КМ

7. за пловне објекте дужине преко 5м у износу од 150,00 КМ

8. за аутомате за игре на срећу одно-

сно аутомате, компјутере и друге уређаје који се користе за игре на срећу по једном уређају у износу од 1.200.00 КМ

9. за један сто у касину у износу од 7.000,00 КМ

Ако у току календарске године

Page 32: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2120 дође до промјене власништва над им-овином из тачки 1., 2. и 3. предходног става, или се иста изда под закуп од-носно отпочне са коришћењем исте нови власник, задужиће се одговара-јућом висином паушала која је сразмј-ерна односно одговара времену од ст-ицања власништва над том имовин-ом.

Висина пореза утврђује се оп-штинским прописом које ће општине донијети у року од 30 дана од дана ст-упања на снагу овог Закона.

Општинским прописом из пр-етходног става се може утврдити вис-ина пореза у годишњем паушалном износу највише два пута већем од на-јмањег износа утврђеног у овом чла-ну.

Обавезници пореза на имови-ну која подлијеже обавези регистрац-ије дужни су приликом регистрације приложити доказ о уплати пореза. Ж.2. Закон о измјенама и допунама

Закона о порезу на имовину, наслијеђе и поклон

(„Службене новине Босанско-подрињског кантона“, број: 4/13)

Члан 1.

У Закону о порезу на имовину, наслијеђе и поклон (“Службене нови-не Босанско-подрињског кантона Го-ражде”, број: 7/09), у поглављу II - По-рез на имовину, у члану 9. став 1. та-чка 4. се мјења на начин да се иза ријечи “правно или физичко лице ко-је је власник” умјесто ријечи “и кори-сник” додају ријечи “а уколико се не може утврдити власник правно или физичко лице које је корисник имов-

10. decembar/prosinac 2019. ине”, те се мијења и тачка 4. тако да иста сада гласи: “4. гараже и паркинг простора који се издаје под закуп” док се иза тачке 7. додају тачке 8. и 9. које гласе: “8. бензинска пумпа као једно продајно мјесто 9. земљиште употребљено за бензинску пумпу”. У поглављу II - Порез на имо-вину, у члану 9. став 4. се мијења тако да сада гласи:

“Обавезник пореза на имовину је правно или физичко лице које је вл-асник или корисник аутомата за игре за забаву уколико се исти налазе на територији општине у саставу Босан-ско-подрињског кантона Горажде.” У поглављу II - Порез на имо-вину, у члану 9. иза става 4. додају се нови ставови 5., 6. и 7. који гласе: “Зградом или станом за одмор и рекреацију се у смислу одредби ов-ог Закона сматрају све зграде, куће, станови и друге некретнине намије-њене за становање, а које се не корис-те за становање обзиром да власник или друго лице не станују у тој некре-тнини и немају пребивалиште на тој адреси. Пословним просторијама које се не користе у смислу одредби овог Закона сматрају све канцеларијске, угоститељске, трговинске, производ-не и друге привредне пословне прос-торије и објекти које се не користе на начин да се у њима обавља регистро-вана привредна дјелатност без обзира да ли су исте у стању које омогућава употребу истих. Ако је имовина у власништву или је користи више лица, свако од

Page 33: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. њих је обавезник пореза на имовину сразмјерно дијелу власништва или дијелу корисника”.

Члан 2.

У поглављу II - Порез на имо-вину, у члану 10. став 1. тачка 4. се ми-јења тако да иста сада гласи:

“4. за гаражу и паркинг-прос-тор који се издаје под закуп 2,00 КМ по 1м2”.

У поглављу II - Порез на имо-

вину, у члану 10. став 1. иза тачке 9. додају се нове тачке 10.,11. и 12. које гласе:

“10. за аутомате за игре за за-баву, односно за аутомате, компјутере и друге уређаје који се користе за иг-ре за забаву по једном уређају 300,00 КМ;

11. за бензинску пумпу као јед-но продајно мјесто 3.000,00 КМ ако има до 15 запослених радника, однос-но 1.500,00 КМ ако има више од 15 за-послених радника;

12. за земљиште употребљено за бензинску пумпу 3,00 КМ по 1м2”.

У поглављу II - Порез на имо-вину, у члану 10. став 4. се мијења та-ко да се на крају реченице умјесто та-чке ставља зарез и додају се ријечи: ”изузев пореза који се према овом чл-ану плаћа у годишњем паушалном износу за пословне просторије које се не користе и пословне просторије које се издају у закуп уколико се ради о производним и складишним послов-ним просторијама за које се плаћа по-рез у висини утврђеној у тачкама 2. и 3. става 1. овог члана и не може се оп-

Broj 14 - strana 2121

штинским прописом утврдити плаћа-ње у већем износу”.

Члан 3.

У поглављу II - Порез на имо-вину, у члану 15. став 1. тачка б). се мијења а тако да иста сада гласи:

“б) за покретну имовину обух-ваћену чланом 10. став 1. тачке 8., 9. и 10. према мјесту гдје се имовина на-лази.” Ж.3. Закон о измјенама и допунама

Закона о порезу на имовину, наслијеђе и поклон

(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:

15/14)

Члан 1. – оспорена одредба

У Закону о порезу на имовину, наслијеђе и поклон (“Службене нови-не Босанско-подрињског кантона Го-ражде”, број: 7/09, 4/13), у Поглављу II - Порез на имовину, у члану 9. став 1. брише се тачка 2. тако да тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8. и 9. постају тачке 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8, а иза тачке 8. се додају нове тачке 9. и 10. које гласе:

“9. базне и микробазне стани-це мобилне телефоније које су инста-лисане на локацијама на подручју оп-штина у саставу Босанско-подрињск-ог кантона Горажде.

10. терминали за клађење на уплатним мјестима, самопослужни те-рминали за клађење инсталисани на уплатним мјестима и уређаји за при-ређивање клађења приликом којих се користи генератор случајних бројева”

Page 34: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2122

У Поглављу II - Порез на имо-вину у члану 9. став 2. се мијења тако да сада гласи:

“Обавезник пореза на имовину је правно или физичко лице које је вл-асник или корисник базне и микро-базне станице мобилне телефоније, терминала за клађење на уплатним мјестима, самопослужних терминала за клађење инсталисаних на уплатн-им мјестима, уређаја за приређивање клађења приликом којих се користи генератор случајних бројева, аутома-та за игре на срећу и столова у каси-ну, уколико се исти налазе на терито-рији општина у саставу Босанско-по-дрињског кантона Горажде”.

У Поглављу II - Порез на имо-вину у члану 9. иза става 6. се мијења и гласи:

“Терминалом за клађење на уплатним мјестима се, у смислу одре-дби овог Закона, сматрају сви уређаји на којима се врши уплата за игре на срећу које приређивач организује као посебне игре на срећу у којима судио-ници (играчи) у складу са правилима игре погађају исходе различитих спо-ртских и других стварних догађаја са неизвјесним резултатом, док се само-послужним терминалом за клађење сматрају сви уређаји на којима се уп-лата за игре на срећу врши без пос-редовања продавача. Уређајем за при-ређивање клађења приликом којих се на било који начин користи генерат-ор случајних бројева се, у смислу одр-едби овог Закона, сматрају сви уређ-аји који на основу случајних узорака генеришу случајне потпуно независ-не и непредвидиве низове бројева или симбола који су једнолико распоређе-ни унутар дефинисаних граница.”

10. decembar/prosinac 2019.

Члан 2. – оспорена одредба

У Поглављу II - Порез на имо-вину у члану 10. став 1. брише се тач-ка 2., тако да досадашње тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. постају тач-ке 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11., а он-да се тачке 4. и 5. мијењају тако да ис-те сада гласе:

“4. за путничко моторно вози-ло преко 2000 цм2 радне запремине мотора и старости до 5 година 200,00 КМ, од 5 до 10 година 150,00 КМ и од 10 до 15 година 100,00 КМ.

5. за мотоцикле преко 50 цм2 радне запремине 100,00 КМ”.

У Поглављу II - Порез на имо-вину у члану 10. став 1. иза тачке 11. додају се нове тачке 12., 13., 14. и 15., које гласе:

“12. за сваки инсталирани тер-минал за клађење на уплатном мјесту, односно за сваки инсталисани само-послужни терминал за клађење инс-талисан на уплатном мјесту 5.000,00 КМ.

13. за сваки постављени уређај за приређивање клађења приликом којих се на било који начин користи генератор случајних бројева 5.000,00 КМ.

14. за сваку базну станицу моб-илне телефоније 10.000,00 КМ.

15. за сваку микробазну стани-цу мобилне телефоније 5.000,00 КМ”.

Члан 3. – оспорена одредба

У Поглављу II – Порез на имо-вину у члану 12. став 4. се мијења и гласи:

“Правно и физичко лице које је власник или корисник базних и ми-кробазних станица мобилне телефон-

Page 35: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ије, терминала за клађење на уплатн-им мјестима, самопослужних терми-нала за клађење инсталисаних на уп-латним мјестима, уређаја за приређи-вање клађења приликом којих се кор-исти генератор случајних бројева, ау-томата за игре на срећу и столова у касину те аутомата за игре за забаву дужно је у року од 30 дана од дана на-станка обавезе, односно од дана стиц-ања имовине или од дана почетка ко-ришћења имовине поднијети пореску пријаву порезној управи, односно по-реској испостави надлежној за општи-ну на чијој територији се налазе ти те-рминали, аутомати, компјутер и уре-ђаји, односно столови.

Члан 5. – оспорена одредба

У Поглављу II - Порез на имо-вину у члану 15. став 1. тачка б). се мијења, тако да иста сада гласи:

“б) за покретну имовину обу-хваћену чланом 10. став 1. тачке 7., 8., 9., 12., 13., 14. и 15. према мјесту гдје се имовина налази.” 6. Чињенично стање и став Устав-

ног суда Федерације Након помне анализе захтјева и одговора на захтјев, те остале доку-ментације у спису предмета, а у свјет-лу релевантног права, Уставни суд Федерације утврдио је како слиједи.

Закон о порезу на имовину, наслијеђе и поклон („Службене нови-не Босанско подрињског кантона Го-ражде“, број: 7/09) је у Босанско под-рињском кантону Горажде (у даљем тексту:БПК) ступио на снагу 19.06.2009. године, а први пут је измијењен и до- пуњен у марту мјесецу 2013. године

Broj 14 - strana 2123

Законом о измјенама и допунама Зак-она о порезу на имовину, наслијеђе и поклон („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 4/13).

Према тадашњем правном ре-жиму, дакле прије ступања на снагу оспореног Закона, обавезници пореза на имовину су према одредбама чла-на 9. били власници, односно корис-ници сљедеће имовине: 1. зграде или стана за одмор и рекреацију; 2. пос-ловних просторија које се не користе; 3. пословне просторије, стамбене згр-аде или стана који се издају под зак-уп; 4. гараже и паркинг простора који се издаје под закуп; 5. путничког мо-торног возила преко 2000 кубних цен-тиметара радне запремине мотора; 6. мотоцикла преко 50 кубних центиме-тара радне запремине мотора; 7. пло-вног објекта преко 5 метара дужине; 8. бензинске пумпе као једног продај-ног мјеста и 9. земљишта употријеб-љеног за бензинску пумпу (члан 9. За-кона о порезу на имовину наслијеђе и поклон, „Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.: 7/09 и 4/13). Мимо ове енумерације девет категорија имовине чији су вла-сници и корисници дужни плаћати порез на имовину, у ставу 2. обавеза плаћања тог пореза проширена је и на власнике или кориснике аутомата за игре на срећу и столова у касину, а у ставу 3. и на власнике или корисн-ике аутомата, компјутера или других уређаја који нису искључиво предви-ђени за игре на срећу, уколико се ко-ристе у ту сврху, а налазе се на тери-торији БПК. Овако прописана фиска-лна матрица показује да је кантонал- ни законодавац тада слиједио станда-

Page 36: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2124 рдни модел, по којем законодавац, у државном интересу, треба на овај или онај начин опорезовати вишак стам-беног, пословног, гаражног и паркинг простора, као и луксуз посједовања покретних ствари велике вриједнос-ти, попут моторних возила и мотоци-кала са надпросјечном радном запре-мином мотора односно, према другом примјереном стандарду, посједовања луксузних пловила и томе слично. Мање више исте или сличне одредбе о обавезницима пореза на имовину садрже и истоврсни закони у другим кантонима у Федерације Босне и Хер-цеговине.

Ово правно стање промијење-но је ступањем на снагу оспореног За-кона утолико, што се обавеза плаћања пореза на имовину прописује и за вл-аснике односно кориснике базних и микробазних станица мобилне теле-фоније инсталисаних на подручју оп-штина у саставу БПК, те на власнике односно кориснике терминала за кла-ђење на уплатним мјестима, самопос-лужних терминала за клађење и уре-ђаја за приређивање клађења прилик-ом којих се користи генератор случај-них бројева (оспорена одредба члана 1.).

Подносилац захтјева оспорава поједине одредбе тог Закона, који је према утврђењу Суда, а на основу до-кументације у спису предмета, донес-ен на 1. редовној сједници Скупшти-не БПК од 29.12.2014. године и који је према властитој транзиторној одред-би члана 10. у примјени од 01.01.2015. године. Конкретније, подносилац зах-тјева изричито указује на четири од-редбе оспореног Закона и то чл. 1., 2., 3. и 5., за које он држи да нису у складу са одредбама чл. II.А.2.(1) ц) и

10. decembar/prosinac 2019. к), те са одредбама чл.III.1.е) и III.2.д) Устава Федерације Босне и Херцего-вине, посебно наглашавајући да је но-вим законским рјешењима дјелатност телеком оператера „поистовијећена са играма на срећу, вишком пословн-ог и стамбеног простора, вишком гар-ажног простора“. По структури аргументације у захтјеву, овај би предмет дакле најпр-ије требало проматрати и расправља-ти у равни остваривања уставних га-ранција које се односе на једнакост пред законом и право на имовину, и утврдити основаност навода о диск-риминаторном учинку оспорених од-редби. Питање је дакле, да ли је БПК Горажде доношењем Измјена и допу-на Закона о порезу на имовину, насл-ијеђе и поклон, прописујући опорези-вање базних и микробазних станица мобилне телефоније, дискриминисао једну категорију правних субјеката (оператере мобилне телефоније in co-ncreto) обавезујући их на плаћање по-реза као и власнике вишка стамбеног простора, власнике моторних возила са надпросјечном радном запремин-ом мотора, власнике пловила са над-просјечном дужином, те власнике ур-еђаја који се користите за игре на ср-ећу и сл., иако њима (тј. оператерима мобилне телефоније), опорезована имовина служи за обављање основне дјелатности, која је уз то и од јавног интереса?

Код таквог стања ствари, Суд је морао сваку од оспорених одредби ставити у контекст релевантног пра-ва, и то не само уставних одредби на које реферира подносилац, већ и он-их које чине шири правни контекст у овом предмету.

Page 37: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Међутим, са становишта Уста-вног суда Федерације неупоредиво је важније што подносилац захтјева ука-зује и на то да је законодавац у БПК Горажде одлучио самостално регули-сати једно важно питање из домена заједничке уставне надлежности Фед-ерације и кантона. Стога је Уставни суд Федерације заузео став, да тежиш-те одлучивања у овом предмету мора бити премјештено управо у контекст уставних норми које се односе на то и то из више веома важних разлога.

Најприје, овај Суд је ријешио много предмета у којима су јединице локалне самоуправе покушале својим одлукама практично „опорезовати“ телеком оператере по критерију дје-латности којом се баве, прописујући им високе таксе за истакнуту фирму, па је, управо штитећи уставни прин-цип једнакости пред законом, ван снаге ставио такве дискриминаторне општинске прописе.

У овом предмету је истина риј-еч о кантоналном пропису, односно закону, али је ratio legis тог Закона, барем кад је ријеч станицама мобил-не телефоније, исти онај којим су се руководиле друге општине доносећи своје одлуке о комуналним таксама.

Оспорени Закон, тачније оспо-рене одредбе у дијелу у којем се оне тичу мобилних оператера, индицира-ју да је Скупштина БПК Горажде од-лучила проблем који је Уставни суд Федерације препознао као дискрими-нацију у општинским одлукама о ко-муналним таксама за истакнуту фи-рму, издићи на ниво кантоналног за-кона о порезу на имовину, што даље указује на то да би одлука у овом пр-едмету могла имати много шире пос-љедице у Федерацији Босне и Херце-

Broj 14 - strana 2125 говине, него што се то на први поглед чини. Најприје и очигледно зато, што су предмет оспоравања одредбе кант-оналног закона, које самим тиме има-ју шири просторни домашај, али још више зато што би одлука у овом пре-дмету, каква год она била, могла пос-редно, via facti, да утиче на законо-давце у другим кантонима и тако на-дмашити уобичајено дејство одлука овога Суда усмјерено само на правну судбину конкретно оспореног прав-ног акта. Дакле, много озбиљнија раван проматрања овдје је она која није вид-љива prima faciе, или барем није на тај начин видљива из навода поднос-иоца захтјева, а за овај Суд и његову одлуку има далеко већи значај, а то је разматрање оспорених одредби Зако-на у свјетлу уставне подјеле надлежн-ости између Федерације и кантона, посебно у вези са начином на који је БПК Горажде законодавно интерве-нисао у подручју које је Уставом Фед-ерације Босне и Херцеговине одређе-но као заједничка, или подијељена надлежност између Федерације и ка-нтона. Ријеч је заправо о томе да су, према уставној одредби из члана III. 2. д) Федерација Босне и Херцеговине и кантони надлежни за правно уре-ђење комуникацијске и транспортне инфраструктуре „у складу са Уставом Босне и Херцеговине“. Из ове се уставне одредбе неп-осредно изводе два, за рјешавање овог предмета круцијална закључка. Најп-рије, комуникацијска и саобраћајна инфраструктура, по своме смислу и функцији, не трпи уске границе једи-ница локалне самоуправе и своју оп-штедруштвену функцију може оства-

Page 38: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2126 ритивати само на најширем просто-ру, што је у овој уставној одредби јас-но поентирано помињањем државног уставног оквира, односно Устава Бос-не и Херцеговине и државног Закона о комуникацијама те пратећих проп-иса. Али не само то. Када Устав Феде-рације Босне и Херцеговине пропису-је начин остваривања заједничких на-длежности из поменуте одредбе, он изричито прописује да се оне „према потребама“ могу испуњавати „зајед-нички“, „засебно“ или „од стране кантона координирано од федералне власти“. У складу с тим, у остварива-њу тих надлежности (па тако и у ма-терији комуникацијске и саобраћајне инфраструктуре) кантоналне и фед-ерална власт се „међусобно договара-ју на трајној основи“, што је претпос-тавка која у овом случају није само см-ислени, логички и технолошки имп-ератив, већ је и уставна обавеза за ка-нтоналне власти, с једне, и федералну власт, са друге стране. Оспорени Зак-он, посматран у тој равни, намеће не-избјежно питање: да ли је кантонални законодавац, с обзиром на врло јасне уставне норме о начину остваривања заједничких надлежности требао, а потом и да ли је смио, овако, ad hoc, према властитом нахођењу, регулиса-ти материју која се тиче комуникациј-ске инфраструктуре из заједничке на-длежности. Управо зато, Уставни суд Федерације, сматра, да је у уставнопр-авном контексту, то правно питање несумњиво од већег значаја и много важније од питања да ли су оспорене одредбе Закона поистовијетиле техни -чку опрему мобилних оператера, као средство за вршење основне дјелатно-сти од јавног интереса, са вишком ст-амбеног, пословног и гаражног прос-

10. decembar/prosinac 2019. тора са апаратима и терминалима за хазардне игрe. Уставни суд Федерације смат-ра, како је ван разумне сумње чињен-ица да телеком оператери врше дјела-тност од јавног и општедруштвеног значаја. О томе несумњиво свједочи чињеница да они послују у строгим правним оквирима и да морају удо-вољавати захтјевним интернационал-ним техничким стандардима који су имплементирани државним прописи-ма. Уз то, њихова имовина у виду те-хничких постројења која непосредно служе једино распростирању ГСМ си-гнала представља управо дио “кому-никацијске инфраструктуре” која се помиње у одредби члана III.(2) д) Ус-тава Федерације, па већ због тога не би требало да се, у погледу начина опорезивања изједначава са вишком пословног и стамбеног простора, апа-ратима за клађење или бензинским пумпама. Управо зато и подносилац зах-тјева посебно указује на чињеницу да мобилни оператери морају удовољи-ти задатом стандарду квалитета своје услуге. Тако из обима ГСМ дозволе коју даје РАК, за корисника дозволе, дакле мобилног оператера, происти-че дужност да развије услугу за 80% популације Босне и Херцеговине и 80% дужине појединачних саобраћај-ница. Дакле с једне стране РАК наме-ће обавезу високог процента покриве-ности територије ГСМ сигналом, а с друге стране кантонални законодав-ац намеће обавезу плаћања пореза на појединачна средства (постројења од-носно уређаје) којима се та покривен-ост остварује (базне и микробазне ст-анице). Обавеза плаћања пореза проп-

Page 39: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. исана оспореном одредбом односи се на привредна друштва чија је дјелат-ност пружање услуга мобилне теле-фоније, дакле дјелатност од јавног ин-тереса чије вршење уз то изискује ко-ришћење сложене техничке инфраст-руктурне опреме на одговарајући на-чин размјештене у простору, те кор-ишћење сегмента радиофреквентног спектра у микроталасном подручју, па је у том погледу подложно техни-чким, али и правним стандардима, те обавези плаћања посебних накнада утврђених прописима на нивоу Босне и Херцеговине. Стога је Уставни суд Федерације питање о којем се овдје одлучује, морао ставити у шири пра-вни контекст. Привредна друштва која у пр-ужају телекомуникацијске услуге пут-ем мобилних мрежа, дјелатност врше у складу са Законом о комуникација-ма, а одобрење за рад добила су од РАК. За инсталисање неопходне тех-ничке опреме је на основу планске документације издато одобрење за гр-ађење, како би се омогућио основни технолошки процес који подразуми-јева оваква дјелатност за коју је издата дозвола уз претходно прибављене по-требне сагласности. Уз то је важење тих одобрења и сагласности и резолу-тивно условљено одржавањем задатог стандарда квалитета у пружању теле-комуникационих услуга. Мобилне оп-ератере је на приједлог РАК именовао Савјет министара Босне и Херцегови-не и то за пружање универзалних тел-екомуникацијских услуга на цијелом територију Босне и Херцеговине, уз поштовање принципа објективности, транспарентности, недискриминаци-је и пропорционалности. У складу са Правилом 89/2018 Регулаторне аген-

Broj 14 - strana 2127 ције за комуникације ови субјекти об-авезни су плаћати накнаде за кориш-ћење дозволе за обављање дјелатнос-ти телекомуникација (телефонске мр-еже, приступ интернету, дистрибуци-ја аудио-визуелних садржаја) која се обрачунава по стопи од 1,5% од уку-пног прихода који је корисник дозво-ле по основу обављања те дјелатности остварио у претходној фискалној го-дини. Уз то постоји и обавеза плаћа-ња накнаде за кориштење радиофре-квентног спектра у копненој мобилн-ој служби, према Одлуци о накнади за коришћење радиофреквентног сп-ектра у Босни и Херцеговини. Ове су накнаде утврђене јединствено од ст-ране РАК за све телеком оператере у Босни Херцеговини. Према Закону о комуникацијама, регулаторни принц-ипи односе се и на цијене телекому-никацијских услуга које треба да су транспарентне и недискриминирају-ће, док стандарди квалитета телеко-муникационих услуга и контрола њи-ховог одржавања такође подлијеже правилима која доноси РАК. Очигледно је, према томе, да телеком оператери зацијело нису у истом правном положају у односу пр-ема другим обавезницима пореза на имовину означеним у оспореним од-редбама, те да би „једнако поступа-ње“ у таквим условима могло управо довести до дискриминације. Уз све то треба имати на уму да допуштајући и омогућујући дјеловање мобилних оп-ератера на своме подручју, кантонал-не власти заправо задовољавају неке од елементарних потреба грађана: по-требу за ефикасном комуникацијом на даљину и за информацијама. Управо зато правна регулација те општедруштвено изнимно важне

Page 40: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2128 области и јесте у заједничкој надлеж-ности Федерације и кантона и стога би кантонални законодавци требало да их остварују са нарочитом пажњом и у потпуном складу са уставним од-редбама из члана III.3. Устава Феде-рације. А то значи примјену оног од Уставом понуђених механизама, који је најпримјеренији и који ће сприје-чити “правни партикуларизам” који би био погубан по сам смисао теле-комуникационих услуга, а тиме и по једнакост грађана Федерације с обзи-ром на њихово једнако право на сло-бодну и ефикасну комуникацију на даљину, без обзира на то у којем кан-тону живе. Неспорно је да законодавац у БПК Горажде има уставно право да прописује порезе на својој територи-ји, што је утврђено одредбама члана III.4.1.л) Устава Федерације Босне и Херцеговине и члана 23.и) Устава Бо-санско-подрињског кантона Горажде, али је, по мишљењу овога суда, морао бити свјестан, да доносећи фискални пропис који улази у сферу комуника-ционе инфраструктуре на територију Федерације Босне и Херцеговине и државе Босне и Херцеговине, задире у надлежност која је у Уставу Федера-ције Босне и Херцеговине, не случај-но, дата “паралелно” кантонима и федералној власти. За вршење надлежности из ове сфере, а има их осам, сам Устав Феде-рације Босне и Херцеговине прописао је три могућа механизма, чиме impli-cite сугерише да би за сваку од њих требало одабрати онај уставни меха-низам који ће, с обзиром на карактер појединих од тих надлежности бити најподеснији и најбоље одговарати “потребама”. То се јасно види из одр-

10. decembar/prosinac 2019. едби члана III.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине. У првом ставу стоји управо да “у складу са потреба-ма,” заједничке надлежности могу би-ти остварене “заједнички” или “одво-јено” или “од стране кантона коор-динирано од федералне власти”. Пот-ом, у ставу (2), стоји да се у остварива-њу тих надлежности кантони и фед-ерална власт “договарају на трајној основи”. И коначно, у ставу (4), про-писано је да ће се у вршењу тих над-лежности кантони “обраћати међука-нтоналном савјету за рјешавање међу-кантоналних питања и за досљедно рјешавање питања која се тичу инте-реса ван њихових кантоналних гран-ица проводит ће одлуке, учествовати у одлучивању“ и, кад је то потребно, предлагати одлуке у законодавним тијелима”. Како је неспорно да станице мобилне телефоније представљају, с једне стране, средство за рад и да служе за вршење основне дјелатности (у овом случају још и дјелатности од јавног интереса), а, са друге стране, елементе “комуникационе инфраст-руктуре”, која се у складу са смислом и функцијом телекомуникационих услуга простире на цијелом подручју Федерације Босне и Херцеговине, ни-је прихватљив поступак законодавца у БПК Горажде који је, занемаривши све прописане уставне механизме који су могли осигурати потребан ни-во координације, самостално и без об-јективизираног критерија, оспореним одредбама Закона увео порез и на ст-анице мобилне телефоније. Тачно је да Устав Федерације Босне и Херцеговине у члану III.3.(1) прописује да заједничке надлежности могу бити остварене “заједнички или

Page 41: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. одвојено”, али законодавац у БПК Го-ражде је, овом случају, неоправдано занемарио то да та уставна одредба започиње ријечима “У складу са пот-ребама”, што значи да опредјељење за одвојено остваривање те надлежно-сти мора бити засновано на објектив-ним доказима о постојању стварне по-требе за таквим поступањем. У том правцу, од стране доносиоца оспоре-ног Закона, овоме суду није пружена никаква аргументација. Насупрот томе, чињенице које су супстрат овог уставносудског пред-мета, јасно указују да заједничка над-лежност о којој се овдје ради – кому-никацијска инфраструктура – најпр-ије по својој природи и сврси, а потом и по нарочитом правном положају су-бјеката који својом дјелатношћу омог-ућују телекомуникацију напросто из-искује координацију, како међуканто-налну, тако и ону између кантоналн-их и федералне власти. Та надлежно-ст је управо еклатантан примјер зајед-ничке надлежности коју је могуће, ва-љано и у складу са Уставом Федерац-ије Босне и Херцеговине, остваривати једино “заједнички”, а никако “одво-јено”. У супротном, унилатерално ув-ођење пореза на имовину за базне и микробазне станице мобилне телефо-није, као елементе технички и опера-тивно јединствене телекомуникацио-не инфраструктуре у Федерацији Бо-сне и Херцеговине, и фискално поис-товјећивање тих објеката са вишком стамбеног, пословног, гаражног и па-ркинг простора, те са луксузним мот-орним возилима, мотоциклима и пл-овним објектима у једном кантону, по мишљењу Уставног суда Федерације, може отворити пут ка доношењу сли-чних одредби и у осталим кантонима.

Broj 14 - strana 2129 А како је висина пореза у оспореним одредбама утврђена без објективних критерија, настанак “правног парти-куларизма” готово је извјестан, са св-им негативним посљедицама о којима је раније било ријечи. Такав поступак кантоналног законодавца не може се оправдати нити уставном одредбом из члана III.3.(4) Устава Федерације Босне и Хе-рцеговине према којој “кантони имају право утврђивати политику и прово-дити законе који се тичу сваке од ов-их надлежности” (мисли се на зајед-ничке надлежности). Наиме, полити-ку у области телекомуникација нап-росто није могуће утврђивати парти-куларно, по кантонима, а уз то, овдје се не ради о “провођењу”, већ о доно-шењу закона. На основу свега изнесеног, Ус-тавни суд Федерације одлучио је као у изреци ове пресуде. Ову пресуду Уставни суд Фед-ерације донио је једногласно, у саста-ву: Александра Мартиновић, предсје-дница Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминов-ић и др сц. Ката Сењак, судије Суда. Број:У-51/17 Предсједница 15.10.2019.год. Уставног Суда ФБХ С а р а ј е в о Александра Мартиновић,с.р.

...................................

790

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Pre-mijera Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti čl. 1., 2., 3. i 5. Zak-ona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, na osnovu člana IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne

Page 42: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2130 i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 15.10.2019. god-ine, d o n i o j e

P R E S U D U Utvrđuje se da čl. 1., 2., 3. i 5. Za-kona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde“, broj: 15/14), u di-jelovima koji se odnose na bazne i mi-krobazne stanice mobilne telefonije, nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“.

O b r a z l o ž e nj e 1. Podnosilac zahtjeva i predmet

zahtjeva

Postupak u ovom ustavnosudsk-om predmetu pokrenut je zahtjevom za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 1., 2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zako-na o porezu na imovinu, naslijeđe i pok-lon (u daljem tekstu: osporeni Zakon, odnosno osporene odredbe Zakona). Za-htjev je, u svojstvu ovlaštenog predlaga-ča, Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) podnio Premijer Federa-cije Bosne i Hercegovine (u daljem teks-tu: podnosilac zahtjeva), podneskom br-oj: 01-02-1038/17 od 12.09.2017. godine. 2. Stranke u postupku

Na osnovu člana 39. stav 1. Zak-

10. decembar/prosinac 2019. ona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Služ-bene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), stranke u ovom postupku su po-dnosilac zahtjeva i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao do-nosilac osporenog Zakona. 3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima podnosioca za-htjeva, osporeni Zakon je Skupština Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde donijela na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 29.12.2014. godine. Prema tranzito-rnoj odredbi iz člana 10. taj je Zakon na snagu stupio narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu BPK, tj. 30.12.2014., a kao početak njegove pri-mjene u toj odredbi je utvrđen 01.01. 2015. godine. Podnosilac zahtjeva probl-ematizuje osporene odredbe Zakona po-dsjećajući na raniji pravni režim nastao pet godina ranije, stupanjem na snagu osporenog Zakona u junu 2009. godine koji je u članu 9. taksativno nabrojao kao obaveznike poreza na imovinu sva pra-vna i fizička lica koja su vlasnici i kori-snici: zgrade ili stana za odmor i rekrea-ciju, poslovnih prostorija, stambenih zg-rada ili stana, garaže i parking-prostora koji se izdaju pod zakup, putničkog mo-tornog vozila sa preko 2000 m3 radne zapremine motora, motocikla preko 50 m3 radne zapremine motora, plovnog objekta preko 5 m dužine, benzinske pu-mpe kao prodajnog mjesta, zemljišta za benzinsku pumpu, automata za igre na sreću i stolova u kazinu, automata, kom-pjutera ili drugih uređaja koji nisu isklj-učivo predviđeni za igre na sreću, uko-liko se koriste kao uređaji za igre na sre-ću. Članom 1. osporenog Zakona je pro-mijenjen i dopunjen raniji član istoga

Page 43: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. tako što se dodale nove tačke: tačkom 9. porezom na imovinu počinju se opore-zivati bazne i mikrobazne stanice mobi-lne telefonije instalisane na području op-ština u sastavu ovoga kantona, a tačkom 10. se porezom na imovinu primjenjuje i na terminale za klađenje na uplatnim mjestima, samouslužne terminale za kla-đenje instalisane na uplatnim mjestima i uređaje za priređivanje klađenja prilik-om kojih se koristi generator slučajnih brojeva. Smatra da je poistovjećivanje baznih i mikrobaznih stanica mobilne telefonije (u daljem tekstu: stanice mob-ilne telefonije), kao osnovnog sredstva za rad mobilnih operatera, sa vlasnicima koji drže igre na sreću i vlasnicima koji imaju viškove poslovnog, stambenog i garažnog prostora, mobilne operatere stavilo u neravnopravan položaj jer je ugrozilo njihovu likvidnost, a davanje i korištenje usluga mobilne telefonije, po mišljenju podnosioca zahtjeva, ne pre-dstavlja luksuz koji bi se trebao dodatno oporezivati, jer BH Telecom plaća pore-ze u skladu sa Zakonom o porezu na do-bit Federacije Bosne i Hercegovine („Sl-užbene novine Federacije BiH“, broj: 15/16). Napominje da zakoni o imovini, naslijeđu i poklonu u Zeničko-dobojsk-om i Unsko-sanskom kantonu ne propi-suju oporezivanje imovine pravnih i fiz-ičkih lica, ako ista služi za obavljanje os-novne djelatnosti, uključujući i vlasnike i korisnike stanica mobilne telefonije. Zaključuje na osnovu odredaba ospore-nog Zakona da se porez odnosi na imo-vinu i korištenje imovine koja ne pred-stavlja djelatnost od javnog interesa i da se oporezuje samo ona imovina koja pr-edstavlja luksuz, koja se ne koristi ili ko-ja se daje u zakup, a to, po njegovom mi-šljenju, nikako ne može biti imovina ko-ja služi za obavljanje osnovne djelatno-

Broj 14 - strana 2131

sti, koja je, pored toga, još i djelatnost od javnog interesa. Smatra da je na navede-ni način povrijeđeno ustavno pravo na jednakost pred zakonom iz člana II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Herce-govine. Ističe da je BH Telecom društv-eno odgovorna kompanija, koja svake godine ulaže stotine hiljada KM na pod-ručju Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (u daljem tekstu: BPK Goražde), a oporezivanjem svake stanice mobilne te-lefonije godišnja visina poreza na imo-vinu bi prešla i samu vrijednost te imo-vine. Pored toga, BH Telecom ima doda-tne troškove za održavanje stanica u vi-du plaćanja zakupnina jer je većina tih stanica privremenog karaktera i najčešće se nalaze na šumskim i tuđim zemljišti-ma. Zbog toga bi svako dodatno finan-sijsko opterećenje BH Telecom dovelo u pitanje ekonomsku opravdanost tih sta-nica koje pružaju usluge veoma malom broju korisnika obzirom na rijetku nase-ljenost ovoga Kantona. Vrijednost pom-enutih stanica je veoma niska jer se ugl-avnom radi o metalnim kontejnerima i prizemnim zidanim objektima male po-vršine. Smatra da ova dodatna finansi-jska opterećenja nisu u skladu ni sa Za-konom o porezu na imovinu, koji se za-sniva na sistemu pravičnosti i ekonom-ičnosti, i po kojem je osnovica za opore-zivanje imovine tržišna vrijednost iste, sa drugim dodatnim parametrima (atra-ktivnost lokacije, veličina objekta, mate-rijal od kojeg je objekat napravljen, sta-rost i namjena objekta) i što je veća tr-žišna vrijednost objekta plaća se i veći porez. BH Telecom posjeduje licence za fiksnu i mobilnu telefoniju na teritoriji Bosne i Hercegovine i za to izdvaja og-romna novčana sredstva, a dio sredsta-va od GSM (mobilne) licence raspoređu-je se na kantone i opštine za komunika-

Page 44: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2132 cione projekte. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RAK) nameće obavezu BH Telecom da razvija GSM mreže na način da obezbijedi potpunu licenciranu GSM uslugu za 80% stanovništva u Bo-sni i Hercegovini i na 80% dužine poje-dinačnih saobraćajnica.

Smatra da osporeni članovi Zak-ona nisu u skladu ni sa čl. II.A.2 (1) c) i k), III.1. e) i III.2.d) i predlaže da Ustavni sud Federacije na osnovu člana 29. Zak-ona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Služb-ene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) i člana 39. stav 2. Poslovnika Ust-avnog suda Federacije Bosne i Hercego-vine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16) donese presudu koj-om se utvrđuje da osporeni članovi Zak-ona nisu u saglasnosti sa Ustavom Fede-racije Bosne i Hercegovine. 4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavna i zakonodavno-pravna komisija pri Skupštini Bosansko-podri-njskog kantona Goražde na osnovu čl-ana 36. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“, br.: 10/08 i 1/15) i Zaklju-čka Skupštine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde broj: 01-02-801-1/27 od 30.10.2017.godine dostavila je Ustavnom sudu Federacije odgovor na zahtjev u kojem navodi sadržaj osporenih članova Zakona i skreće pažnju na to da se u za-htjevu argumentuju samo oni dijelovi osporenih odredbi Zakona koje se odno-se na oporezivanje baznih stanica mobil-ne telefonije i ukazuje se na, navodno, ugrožavanje ustavnog prava na jedna-kost pred zakonom i prava na imovinu

10. decembar/prosinac 2019.

firme BH Telecom. Osporavaju se tvrd-nje podnosioca zahtjeva da se osporen-im odredbama ovo privredno društvo dovodi u neravnopravan položaj u odn-osu na druga pravna i fizička lica koja posluju na teritoriji Opštine Goražde i da se na taj način ugrožava likvidnost ove i ostalih firmi koje se bave mobiln-om telefonijom.

Naprotiv, ukazujući na neustav-nost osporenih članova Zakona, koji se ne odnose samo na stanice mobilne tele-fonije, već i na vlasnike kladionica, vlas-nike putničkih motornih vozila preko 2000 kubnih centimetara radne zapremi-ne motora (zavisno i o starosti vozila), te vlasnike motocikala preko 50 kubnih ce-ntimetara radne zapremine, podnosilac zahtjeva zapada u kontradiktornost tvr-dnjom da je u redu da svi drugi plaćaju plaćaju porez, osim mobilnih operatera. Kao pozitivan primjer zakonskih rješe-nja iz ove oblasti navode se Zeničko-do-bojski i Unsko-sanski kantoni u kojima se oporezuje imovina pravnih i fizičkih lica ako služi za obavljanje osnovne dje-latnosti. Smatra da je donošenje Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon u isključivoj nadležnosti kantona, u ko-nkretnom slučaju BPK Goražde, što je i propisano u članu III.16. (L) Ustava Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde i da je osporenim odredbama upravo ob-ezbijeđena jednakost svih građana pred zakonom koju je i Federacija Bosne i He-rcegovine dužna obezbijediti.

Navodi podnosioca zahtjeva da se osporenim članovima Zakona ugrož-ava ustavno pravo na imovinu dodatn-im opterećivanjima imovine pravnih lica koja se bave djelatnošću mobilne telefo-nije i da godišnja visina poreza prelazi vrijednost oporezovane imovine, nisu osnovani jer se ovdje samo radi o pot-

Page 45: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. rebi za uvođenjem veće pravičnosti u si-stem oporezivanja vodeći računa o kri-terijumima koristi i mogućnosti plaća-nja. Ako vlasnici imovine imaju koristi od države koja im pruža zaštitu imovine putem administracije, policije i sudstva i koja im gradi puteve pored njihovih obj-ekata omogućavajući im lakši pristup imovini istovremeno povećavajući vrije-dnost njihove imovine, onda je potpuno logično da ti vlasnici plate porez na po-sjedovanje imovine kantonu i opštini gd-je se ta imovina nalazi, kako bi isti imali prihode neophodne za finansiranje nav-edenih djelatnosti. Opravdano je, osim dohotka, oporezovati i tu imovinu, a vr-ednija imovina ukazuje i na veću plate-žnu sposobnost korisnika te imovine. BPK Goražde obezbjeđuje pomenutu za-štitu imovine svim vlasnicima, zbog če-ga navode podnosioca zahtjeva da je ne-opravdano određivanje poreza za finan-siranje opisanih aktivnosti ocjenjuje nes-hvatljivim, tim prije što je provjerama u službenoj evidenciji utvrđeno da d.d. BH Telecom na godišnjem nivou na ime osporavanog poreza na imovinu za sta-nice mobilne telefonije uplaćuje iznos k-oji je jednak iznosu koji treba uplatiti sa-mo za pet baznih stanica, a vrijednost svake bazne stanice je sigurno znatno veća od tog iznosa. U drugim kantoni-ma i opštinama, ovo privredno društvo na ime komunalne takse za svaku baznu i mikrobaznu stanicu uplaćuje višestru-ko veće iznose, iako obaveze tih grado-va i opština na pravnoj i fizičkoj zaštiti imovine pravnih i fizičkih lica nisu ni približne obavezama ovoga kantona.

Gotovo sve obaveze pravnim lic-ima koja se bave mobilnom telefonijom, nameću se zakonima na nivou Federa-cije Bosne i Hercegovine i apsurdno je da podnosilac zahtjeva ne osporava ni-

Broj 14 - strana 2133 jedan od tih zakona, već samo jedan ka-ntonalni zakon kojim se tim pravnim licima nameće obaveza plaćanja poreza na imovinu. Problematizuju tačnost na-voda iz zahtjeva da godišnja visina por-eza prelazi vrijednost oporezovane im-ovine d.d. BH Telecom u ovome Kanto-nu, i to pretpostavkom, da se ovaj navod najvjerovatnije odnosi na „sve porezne obaveze pravnih lica koja se bave mo-bilnom telefonijom“. Posebno ističu da čl. III.1.e) i III.2.d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisuju da je ur-eđivanje komunikacija u isključivoj nad-ležnosti Federacije, a da su federalna vl-ast i kantoni, između ostalog, nadležni za komunikacijsku i transportnu infrast-rukturu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Poziva se na član III.3. Us-tava Federacije Bosne i Hercegovine i zaključuje da je nesporno da federalna vlast prilikom izrade zakona mora uzeti u obzir da je oporezivanje u isključivoj nadležnosti kantona zbog čega je opore-zivanje imovine regulisano kantonalnim zakonima, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nijednim zakonom nije regulisao oporezivanje imovine.

Smatra se da je ovaj zahtjev neo-snovan, jer su osporeni članovi Zakona, kako oni smatraju, u saglasnosti sa Ust-avom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te isti samo predstavlja poku-šaj podnosioca zahtjeva da se od Ustav-nog suda Federacije izdejstvuje odluka koja bi imala za posljedicu umanjenje ustavom zagarantovanih nadležnosti kantona i stavljanje određenih lica u pri-vilegovan položaj. Ističe da na osnovu člana IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine Premijer Federacije Bosne i Hercegovine može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti propisa

Page 46: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2134 koje je donijelo zakonodavno tijelo kan-tona samo u slučajevima iz člana IV.C.3.10.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a kako nema spora izme-đu Federacije Bosne i Hercegovine i BPK Goražde, zaključuje da podnosilac zahtj-eva nije nadležan da pokreće ovaj postu-pak jer je osporene članove Zakona do-nijela Skupština ovoga kantona koji nije u sporu ni sa Federacijom, niti sa nekim drugim kantonom.

Smatra da, eventualno, postupak za ocjenu ustavnosti osporenih članova Zakona mogu pokrenuti samo Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili jedna trećina poslanika u Skupštini tog kantona i pri tom se poziva na član IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Predlaže da Ustavni sud Federacije odbaci ili odbije ovaj zahtjev jer je isti pokrenut od strane neovlašten-og predlagača. 5. Relevantno pravo

A. Ustav Bosne i Hercegovine

Član I.4. 4. Kretanje roba, usluga, kapitala i lica

Postoji sloboda kretanja širom

Bosne Hercegovine. Bosna i Hercegovi-na i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala šir-om Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta.

Član III.1.h) Nadležnosti i odnosi između institucija

Bosne i Hercegovine i entiteta

1. Nadležnosti institucija Bosne i Her-cegovine

10. decembar/prosinac 2019.

Sljedeća pitanja su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine:

h) Uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih ko-munikacionih sredstava.

B. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član II.A.2 (1) c) i k)

(1) Sva lica na teritoriji Federacije uživa-

ju prava na: c) jednakost pred zakonom; k) imovinu;

Član III.1.e)

U isključivoj su ovlasti Federaci-je:

e) dodjela elektronskih frekvencija za radio, TV i druge svrhe, u skl-adu sa Ustavom Bosne i Herce-govine,

Član III.2.d)

Federalna vlast i kantoni nadlež-ni su za:

d) komunikaciona i saobraćajna inf-rastruktura, u skladu sa Ustav-om Bosne i Hercegovine

Član III.4. l)

Kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. Posebno su nadležni za:

l) finansiranje djelatnosti kantonal-ne vlasti ili njenih agencija opo-rezivanjem, zaduživanjem ili dr-ugim sredstvima.

Page 47: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Član IV.C.3.10.(2) d) (2) Ustavni sud:

d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili opštinske vlasti u skladu sa ovim Ustavom.

C. Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (prečišćeni tekst)

(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“,

br.: 8/98, 10/00 i 5/03)

Član 23. i) Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

i) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finan-siranje;

D. Zakon o komunikacijama („Službeni glasnik BiH“, broj: 31/03)

Član 1.

Predmet Zakona 1. Ovim zakonom reguliše se oblast

komunikacija u Bosni i Hercegovini te uspostavljanje i rad Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i He-rcegovine u skladu sa Ustavom Bos-ne i Hercegovine, koji predviđa usp-ostavljanje i funkcionisanje zajednič-kih i međunarodnih komunikacion-ih sredstava.

2. Komunikacije uključuju telekomuni-

Broj 14 - strana 2135

kacije, radio, emitiranje (uključujući kablovsku televiziju), i usluge i sre-dstva koja su s tim u vezi.

3. Ovaj zakon ne odnosi se na teleko-munikacionu opremu instalisanu i u upotrebi isključivo za potrebe javne sigurnosti i odbrane i Regulatorne agencije za komunikacije. Međutim, frekvencije koje ta oprema koristi dogovaraju se sa Regulatornom age-ncijom za komunikacije.

Član 3.

Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine u oblasti komunikacija

1. U cilju provođenja ustavnih odredbi

u oblasti komunikacija, Vijeće minis-tara je nadležno za kreiranje politike, a Agencija je nadležna za regulisanje oblasti komunikacija.

2. Vijeće ministara nadležno je za: a) izradu i usvajanje politike u skl-

adu sa postojećim zakonima; i b) određivanje zastupanja Bosne i

Hercegovine na međunarodnim forumima u oblasti komunikaci-ja.

3. Agencija je nadležna za: a) regulisanje emiterskih i javnih te-

lekomunikacionih mreža i uslu-ga, uključujući izdavanje dozvo-la, utvrđivanje cijena, međupo-vezivanje i definisanje osnovnih uslova za osiguravanje zajednič-kih i međunarodnih komunika-cionih sredstava; i

b) planiranje, koordiniranje, namje-nu i dodjelu radiofrekvencijskog spektra.

4. Vijeće ministara i Agencija, u skladu sa pojedinačnim nadležnostima defi-nisanim ovim zakonom, preduzima-ju sve razumne mjere za ostvarenje

Page 48: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2136 sljedećih ciljeva: a) promovisanje pravične konkure-

ncije u cilju ostvarenja maksimal-ne dobiti za korisnike u smislu izbora, cijene i kvaliteta;

b) da ne postoji ugrožavanje ili og-raničenje konkurencije u sektoru komunikacija u skladu sa sekto-rskim politikama Vijeća minista-ra;

c) podsticanje efikasnog investira-nja u infrastrukturu i promovi-sanje inovacija;

d) zaštita autorskih prava i drugih prava na intelektualnu svojinu, kao i ličnih podataka i privatnos-ti;

e) osiguranje efikasnog korištenja i efikasnog upravljanja resursima radiofrekvencija i brojeva u skla-du sa propisima iz oblasti radio-komunikacija i drugim preporu-kama Međunarodne unije za te-lekomunikacije, i sa drugim me-đunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

f) poštovanje i promovisanje ravn-opravnosti spolova i uklanjanje svih oblika predstavljanja mušk-araca ili žena na stereotipan i uv-redljiv ili ponižavajući nacin.

Član 4. stav 2. tačka d)

Regulatorni principi emitovanja i telekomunikacija

2. Regulatorni principi emitovanja ob-

uhvataju: d) razina kvalitete u pružanju tele-

komunikacionih usluga i teleko-munikacione opreme će, što je prije moguće, biti kompatibilna sa opšteprihvaćenim normama u Evropskoj uniji;

10. decembar/prosinac 2019.

Član 7. stav 1. Pružanje telekomunikacionih usluga

1. Za pružanje telekomunikacionih usl-

uga putem mobilnih i fiksnih mreža potrebna je dozvola u skladu sa odr-edbama ovoga zakona.

Član 10. stav 1.

Izdavanje dozvola 1. Zahtjev za izdavanje dozvole upuću-

je se Agenciji. Agencija izdaje dozvo-lu u roku od dva mjeseca. U slučaje-vima u kojima treba primijeniti post-upak utvrđivanja konkurentnosti i selektivnosti na osnovu poređenja, Agencija može produžiti razdoblje potrebno za procjenu zahtjeva do če-tiri mjeseca kako bi osigurala da se postupak obavi na pravičan, razum-an, otvoren, nediskriminatoran i tra-nsparentan način za sve zaintereso-vane strane.

Član 34.

1. Radio i telekomunikaciona terminal-

na oprema mora ispunjavati sljedeće osnovne zahtjeve:

a) zahtjeve o zaštiti zdravlja i sigu-rnosti korisnika i bilo kojih dru-gih lica; i

b) zahtjeve koji se tiču elektromag-netne kompatibilnosti.

2. Radiooprema bit će ugrađena na ta-

kav način da učinkovito koristi radi-ofrekvencijski spektar za zemaljske, svemirske i orbitalne radiokomuni-kacije i izbjegava štetne utjecaje.

3. Smatrat će se da je svaki uređaj koji ispunjava usklađene norme Evrops-ke unije u skladu sa st. 1. i 2. ovoga člana.

Page 49: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

E. Pravilo 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne

agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH,

br.: 92/18 i 50/19)

Član 1. (Predmet pravila)

Ovim Pravilom propisuje se ob-aveza plaćanja, način obračuna, iznos naknade i način plaćanja naknada za dozvole u telekomunikacijama, radioko-munikacijama i emitovanju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: naknada za dozvole), koje izdaje Regulatorna ag-encija za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) i određuju se izuzeci od plaća-nja ovih naknada, kao i postupanje Age-ncije u slučaju neplaćanja istih.

Član 2. (Obaveznici plaćanja naknade)

Svi korisnici dozvola u telekomu-nikacijama, radiokomunikacijama i emi-tovanju u Bosni i Hercegovini dužni su plaćati naknade za dozvole, sa izuzetk-om određenih korisnika koji su oslobo-đeni plaćanja naknade za dozvole, u sk-ladu sa odredbama ovog Pravila.

Član 7. (Vrste naknada)

Naknade za dozvole su:

a) naknada za administrativno-teh-ničku obradu zahtjeva za izdava-nje dozvole ili izmjenu dozvole;

b) godišnja naknada za dozvolu.

Član 15. (Plaćanje naknade za dozvolu)

(1) Godišnja naknada za dozvolu plaća

Broj 14 - strana 2137 se jednokratno ukoliko ne prelazi iz-nos od 10.000,00 KM, sa dospijećem plaćanja na dan 31.1. tekuće godine.

(2) Ukoliko je iznos godišnje naknade za dozvolu veći od 10.000,00 KM, pl-aćanje se vrši u dva jednaka iznosa obračunata u fakturi sa dospijećem plaćanja u sljedećim rokovima:

a) do 31.1. za prvo polugodište tek-uće godine,

b) do 30.6. za drugo polugodište te-kuće godine.

(3) U slučaju da dozvola ističe u toku kalendarske godine, obračunata nak-nada za period važenja dozvole pla-ća se jednokratno.

Član 16.

(Obračun godišnjih naknada za dozvole u telekomunikacijama)

(1) Naknada za dozvolu za obavljanje

djelatnosti telekomunikacija: mobil-ne telekomunikacione mreže, javne fiksne telekomunikacione mreže, pr-istup internetu, upravljanje multipl-eksom, distribucija audiovizuelnih medijskih usluga, distribucija medij-skih usluga radija i ostalih usluga iz djelatnosti telekomunikacija, obraču-nava se po stopi do najviše 1,50% od ukupnog prihoda korisnika dozvole ostvarenog po osnovu obavljanja dj-elatnosti telekomunikacija u pretho-dnoj fiskalnoj godini.

(2) Visina stope prema kojoj će se vršiti obračun godišnje naknade za dozvo-lu utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Vijeće Agencije na osno-vu finansijskog plana Agencije za narednu godinu, u roku od 30 dana od dana usvajanja finansijskog plana za narednu godinu.

Page 50: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2138

Član 17. stav 1. (Utvrđivanje iznosa godišnje naknade

za dozvole u telekomunikacijama) (1) Iznos godišnje naknade za dozvolu

u telekomunikacijama Agencija utv-rđuje posebnim rješenjem nakon ist-eka kalendarske godine, a na osnovu Izvještaja o ukupnom godišnjem pri-hodu korisnika dozvole.

F. Odluka o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra

u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 15/14)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se oba-veza plaćanja, način obračuna i iznos naknade za korištenje radiofrekventnog spektra.

Član 8. (Kopneni mobilni sistemi)

(1) Naknada za korištenje radiofrekven-

tnog spektra u kopnenoj mobilnoj sl-užbi (PMR, PAMR, telemetrija, tele-komanda i sl.) zavisno od dodijelje-nih radiofrekventnih kanala i broja opština na kojima se realzuje radio-komunikacioni servis upotrebom tih radiofrekventnih kanala se utvrđuje na godišnjem nivou koji je dat u Ta-beli 4. (......)

G. Zakon o pripadnosti javnih prihoda

u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,

br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15)

10. decembar/prosinac 2019.

Član 1. Ovim Zakonom uređuje se prip-adnost javnih prihoda koji su ustanov-ljeni zakonima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2. Javnim prihodima, u smislu ov-og zakona, smatraju se indirektni pore-zi, direktni porezi, naknade, takse, dopr-inosi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedi-nica lokalne samouprave.

Član 3. Javni prihodi, u smislu ovog Za-kona, raspodjeljuju se između Federaci-je, kantona i jedinica lokalne samoup-rave, a služe za finansiranje funkcija Fe-deracije, Direkcije za ceste. Raspodjela ovih sredstava utvrđuje se i iskazuje u budžetu: Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije), Di-rekcije za ceste, kantona i jedinica lokal-ne samouprave.

H.1. Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“, broj: 7/09)

Član 1.

Ovim Zakonom utvrđuje se por-

ez na imovinu, naslijeđe i poklon (u da-ljnjem tekstu: porezi), koje plaćaju prav-ne i fizičke osobe na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde (u daljnj-em tekstu: Kanton).

Page 51: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Član 2.

Utvrđuju se sljedeće vrste poreza: 1. porez na imovinu, 2. porez na naslijeđe i poklon.

Član 3.

Svaka vrsta poreza posebno se obračunava i uplaćuje.

Član 4. Prihode od poreza na imovinu i prihode od poreza na naslijeđe i poklon Kantonalni trezor raspoređuje kanton-alnom i opštinskim budžetima u omj-eru i na način utvrđen kantonalnim pro-pisima.

Član 5.

Pravna i fizička lica (porezni oba-veznici) na području Kantona imaju pod jednakim uslovima, koji su određeni za-konom, jednaka prava i obaveze u pog-ledu poreskih obaveza.

Član 9. Obaveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je vlasnik i ko-risnik sljedeće imovine: 1. zgrade ili stana za odmor i rekreaciju 2. poslovnih prostorija koje se ne kori-

ste 3. poslovne prostorije, stambene zgra-

de ili stana koje se izdaju pod zakup 4. garaže koja se izdaje pod zakup 5. putničkog motornog vozila preko

2000 cm3 radne zapremine motora 6. motocikla preko 50 cm3 radne zap-

remine motora 7. plovnog objekat preko 5m dužine.

Broj 14 - strana 2139 Obaveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je vlasnik ili ko-risnik automata za igre na sreću i stolo-va u kasinu ukoliko se isti nalaze na te-ritoriji opštine u sastavu Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Obaveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je vlasnik ili ko-risnik automata, kompjutera ili drugih uređaja koji nisu isključivo predviđeni za igre na sreću ukoliko se isti nalaze na na teritoriji opštine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ako je imovina u vlasništvu vi-še lica svako od njih je obaveznik poreza srazmjerno dijelu vlasništva odnosno korisništva.

Član 10. Porez na imovinu plaća se u god-išnjem paušalnom iznosu koji ne može biti manji od: 1. za zgradu ili stan za odmor ili rekre-

aciju 2,00 KM po 1 m2 2. za poslovnu prostoriju koja se ne ko-

risti 3,00 po 1 m2 3. za poslovnu prostoriju, stambenu

zgradu ili stan koji se izdaje pod za-kup 3,00 KM po 1 m2.

4. za garažu koja se izdaje pod zakup 2,00 KM po 1 m2.

5. za putničko motorno vozilo preko 2000 cm3 radne zapremine motora i starosti do 5 godine 150,00 KM, od 5 do 10 godina 100,00 KM i od 10 do 15 godina 50,00 KM

6. za motociklo preko 50 cm3 radne zapremine u iznosu od 50,00 KM

7. za plovne objekte dužine preko 5m u iznosu od 150,00 KM

8. za automate za igre na sreću odnos-

no automate, kompjutere i druge ur-

Page 52: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2140

eđaje koji se koriste za igre na sreću po jednom uređaju u iznosu od 1.200.00 KM

9. za jedan sto u kasinu u iznosu od 7.000,00 KM

Ako u toku kalendarske godine

dođe do promjene vlasništva nad imovi-nom iz tački 1., 2. i 3. predhodnog stava, ili se ista izda pod zakup odnosno otpo-čne sa korištenjem iste novi vlasnik, za-dužiće se odgovarajućom visinom pauš-ala koja je srazmjerna odnosno odgova-ra vremenu od sticanja vlasništva nad tom imovinom.

Visina poreza utvrđuje se opštin-skim propisom koje će opštine donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na sn-agu ovog Zakona.

Opštinskim propisom iz pretho-dnog stava se može utvrditi visina pore-za u godišnjem paušalnom iznosu najvi-še dva puta većem od najmanjeg iznosa utvrđenog u ovom članu.

Obaveznici poreza na imovinu koja podliježe obavezi registracije dužni su prilikom registracije priložiti dokaz o uplati poreza.

H.2. Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“, broj: 4/13)

Član 1.

U Zakonu o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon (“Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/09), u poglavlju II - Porez na im-ovinu, u članu 9. stav 1. tačka 4. se mje-nja na način da se iza riječi “pravno ili

10. decembar/prosinac 2019. fizičko lice koje je vlasnik” umjesto riječi “i korisnik” dodaju riječi “a ukoliko se ne može utvrditi vlasnik pravno ili fizi-čko lice koje je korisnik imovine”, te se mijenja i tačka 4. tako da ista sada glasi:

“4. garaže i parking prostora ko-ji se izdaje pod zakup” dok se iza tačke 7. dodaju tačke 8. i 9. koje glase: “8. benzinska pumpa kao jedno prodajno mjesto 9. zemljište upotrebljeno za benzinsku pumpu”. U poglavlju II - Porez na imo-vinu, u članu 9. stav 4. se mijenja tako da sada glasi:

“Obaveznik poreza na imovinu je pravno ili fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik automata za igre za zabavu ukoliko se isti nalaze na teritoriji opštine u sastavu Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde.” U poglavlju II - Porez na imo-vinu, u članu 9. iza stava 4. dodaju se novi stavovi 5., 6. i 7. koji glase:

“Zgradom ili stanom za odmor i rekreaciju se u smislu odredbi ovog Za-kona smatraju sve zgrade, kuće, stanovi i druge nekretnine namijenjene za stano-vanje, a koje se ne koriste za stanovanje obzirom da vlasnik ili drugo lice ne sta-nuju u toj nekretnini i nemaju prebiva-lište na toj adresi. Poslovnim prostorijama koje se ne koriste u smislu odredbi ovog Zako-na smatraju sve kancelarijske, ugostite-ljske, trgovinske, proizvodne i druge pr-ivredne poslovne prostorije i objekti ko-je se ne koriste na način da se u njima obavlja registrovana privredna djelatno-st bez obzira da li su iste u stanju koje omogućava upotrebu istih. Ako je imovina u vlasništvu ili je koristi više lica, svako od njih je obavez-

Page 53: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. nik poreza na imovinu srazmjerno dijelu vlasništva ili dijelu korisnika”.

Član 2.

U poglavlju II - Porez na imo-vinu, u članu 10. stav 1. tačka 4. se mije-nja tako da ista sada glasi:

“ 4. za garažu i parking-prostor koji se izdaje pod zakup 2,00 KM po 1m2”.

U poglavlju II - Porez na imo-vinu, u članu 10. stav 1. iza tačke 9. Do-daju se nove tačke 10.,11. i 12. koje glase:

“10. za automate za igre za zaba-vu, odnosno za automate, kompjutere i druge uređaje koji se koriste za igre za zabavu po jednom uređaju 300,00 KM;

11. za benzinsku pumpu kao jed-no prodajno mjesto 3.000,00 KM ako ima do 15 zaposlenih radnika, odnosno 1.500,00 KM ako ima više od 15 zaposle-nih radnika;

12. za zemljište upotrebljeno za benzinsku pumpu 3,00 KM po 1m2”.

U poglavlju II - Porez na imo-vinu, u članu 10. stav 4. se mijenja tako da se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez i dodaju se riječi: ”izuzev poreza koji se prema ovom članu plaća u godišnjem paušalnom iznosu za pos-lovne prostorije koje se ne koriste i po-slovne prostorije koje se izdaju u zakup ukoliko se radi o proizvodnim i skladiš-nim poslovnim prostorijama za koje se plaća porez u visini utvrđenoj u tačka-ma 2. i 3. stava 1. ovog člana i ne može se opštinskim propisom utvrditi plaća-nje u većem iznosu”.

Član 3.

U poglavlju II - Porez na imo-

Broj 14 - strana 2141

vinu, u članu 15. stav 1. tačka b). se mije-nja a tako da ista sada glasi:

“b) za pokretnu imovinu obuhv-aćenu članom 10. stav 1. tačke 8., 9. i 10. prema mjestu gdje se imovina nalazi.”

H.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu,

naslijeđe i poklon („Službene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde“, broj: 15/14)

Član 1. – osporena odredba

U Zakonu o porezu na imovinu,

naslijeđe i poklon (“Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/09, 4/13), u Poglavlju II - Porez na imovinu, u članu 9. stav 1. briše se tačka 2. tako da tačke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju tačke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8, a iza tačke 8. se dodaju nove tačke 9. i 10. koje glase:

“9. bazne i mikrobazne stanice mobilne telefonije koje su instalisane na lokacijama na području opština u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

10. terminali za klađenje na upla-tnim mjestima, samoposlužni terminali za klađenje instalisani na uplatnim mjes-tima i uređaji za priređivanje klađenja prilikom kojih se koristi generator sluča-jnih brojeva”

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članu 9. stav 2. se mijenja tako da sada glasi:

“Obaveznik poreza na imovinu je pravno ili fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik bazne i mikrobazne stanice mo-bilne telefonije, terminala za klađenje na

Page 54: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2142 uplatnim mjestima, samoposlužnih ter-minala za klađenje instalisanih na upla-tnim mjestima, uređaja za priređivanje klađenja prilikom kojih se koristi gene-rator slučajnih brojeva, automata za igre na sreću i stolova u kasinu, ukoliko se isti nalaze na teritoriji opština u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goraž-de”.

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članu 9. iza stava 6. se mijenja i gl-asi:

“Terminalom za klađenje na up-latnim mjestima se, u smislu odredbi ov-og Zakona, smatraju svi uređaji na koji-ma se vrši uplata za igre na sreću koje priređivač organizuje kao posebne igre na sreću u kojima sudionici (igrači) u sk-ladu sa pravilima igre pogađaju ishode različitih sportskih i drugih stvarnih do-gađaja sa neizvjesnim rezultatom, dok se samosposlužnim terminalom za klađ-enje smatraju svi uređaji na kojima se uplata za igre na sreću vrši bez posredo-vanja prodavača. Uređajem za priređi-vanje klađenja prilikom kojih se na bilo koji način koristi generator slučajnih br-ojeva se, u smislu odredbi ovog Zakona, smatraju svi uređaji koji na osnovu slu-čajnih uzoraka generišu slučajne potpu-no nezavisne i nepredvidive nizove bro-jeva ili simbola koji su jednoliko raspo-ređeni unutar definisanih granica.”

Član 2. – osporena odredba

U Poglavlju II - Porez na imo-vinu u članu 10. stav 1. briše se tačka 2., tako da dosadašnje tačke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju tačke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11., a onda se tačke 4. i 5. mijenjaju tako da iste sada glase:

“4. za putničko motorno vozilo preko 2000 cm2 radne zapremine moto-

10. decembar/prosinac 2019. ra i starosti do 5 godina 200,00 KM, od 5 do 10 godina 150,00 KM i od 10 do 15 godina 100,00 KM.

5. za motocikle preko 50 cm2 ra-dne zapremine 100,00 KM”.

U Poglavlju II - Porez na imo-vinu u članu 10. stav 1. iza tačke 11. do-daju se nove tačke 12., 13., 14. i 15., koje glase:

“12. za svaki instalirani terminal za klađenje na uplatnom mjestu, odnos-no za svaki instalisani samoposlužni ter-minal za klađenje instalisan na uplatn-om mjestu 5.000,00 KM.

13. za svaki postavljeni uređaj za priređivanje klađenja prilikom kojih se na bilo koji način koristi generator sluča-jnih brojeva 5.000,00 KM.

14. za svaku baznu stanicu mobi-lne telefonije 10.000,00 KM.

15. za svaku mikrobaznu stanicu mobilne telefonije 5.000,00 KM”.

Član 3. – osporena odredba

U Poglavlju II – Porez na imovi-nu u članu 12. stav 4. se mijenja i glasi:

“Pravno i fizičko lice koje je vlas-nik ili korisnik baznih i mikrobaznih st-anica mobilne telefonije, terminala za kl-ađenje na uplatnim mjestima, samopos-lužnih terminala za klađenje instalisanih na uplatnim mjestima, uređaja za prire-đivanje klađenja prilikom kojih se koris-ti generator slučajnih brojeva, automata za igre na sreću i stolova u kasinu te au-tomata za igre za zabavu dužno je u ro-ku od 30 dana od dana nastanka obave-ze, odnosno od dana sticanja imovine ili od dana početka korištenja imovine po-dnijeti poresku prijavu poreznoj upravi, odnosno poreskoj ispostavi nadležnoj za opštinu na čijoj teritoriji se nalaze ti ter-

Page 55: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. minali, automati, kompjuter i uređaji, odnosno stolovi.

Član 5. – osporena odredba

U Poglavlju II - Porez na imovi-nu u članu 15. stav 1. tačka b). se mije-nja, tako da ista sada glasi:

“b) za pokretnu imovinu obuhv-aćenu članom 10. stav 1. tačke 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 15. prema mjestu gdje se imovina nalazi.” 6. Činjenično stanje i stav Ustavnog

suda Federacije Nakon pomne analize zahtjeva i odgovora na zahtjev, te ostale dokumen-tacije u spisu predmeta, a u svjetlu rele-vantnog prava, Ustavni sud Federacije utvrdio je kako slijedi.

Zakon o porezu na imovinu, na-slijeđe i poklon („Službene novine Bosa-nsko podrinjskog kantona Goražde“, br-oj:7/09) je u Bosansko podrinjskom kan-tonu Goražde (u daljem tekstu: BPK) st-upio na snagu 19.06.2009. godine, a prvi put je izmijenjen i dopunjen u martu mj-esecu 2013. godine Zakonom o izmjena-ma i dopunama Zakona o porezu na im-ovinu, naslijeđe i poklon („Službene no-vine Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde“, broj: 4/13).

Prema tadašnjem pravnom reži-mu, dakle prije stupanja na snagu ospo-renog Zakona, obaveznici poreza na im-ovinu su prema odredbama člana 9. bili vlasnici, odnosno korisnici sljedeće imo-vine: 1. zgrade ili stana za odmor i rek-reaciju; 2. poslovnih prostorija koje se ne koriste; 3. poslovne prostorije, stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zak-up; 4. garaže i parking prostora koji se izdaje pod zakup; 5. putničkog motorn-

Broj 14 - strana 2143

og vozila preko 2000 kubnih centimetara radne zapremine motora; 6. motocikla preko 50 kubnih centimetara radne zap-remine motora; 7. plovnog objekta preko 5 metara dužine; 8. benzinske pumpe kao jednog prodajnog mjesta i 9. zem-ljišta upotrijebljenog za benzinsku pum-pu (član 9. Zakona o porezu na imovinu naslijeđe i poklon, „Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.: 7/09 i 4/13). Mimo ove enumeracije devet kategorija imovine čiji su vlasnici i korisnici dužni plaćati porez na imovi-nu, u stavu 2. obaveza plaćanja tog por-eza proširena je i na vlasnike ili koris-nike automata za igre na sreću i stolova u kasinu, a u stavu 3. i na vlasnike ili ko-risnike automata, kompjutera ili drugih uređaja koji nisu isključivo predviđeni za igre na sreću, ukoliko se koriste u tu svrhu, a nalaze se na teritoriji BPK. Ova-ko propisana fiskalna matrica pokazuje da je kantonalni zakonodavac tada slije-dio standardni model, po kojem zakono-davac, u državnom interesu, treba na ovaj ili onaj način oporezovati višak sta-mbenog, poslovnog, garažnog i parking prostora, kao i luksuz posjedovanja pok-retnih stvari velike vrijednosti, poput motornih vozila i motocikala sa nadpro-sječnom radnom zapreminom motora odnosno, prema drugom primjerenom standardu, posjedovanja luksuznih plo-vila i tome slično. Manje više iste ili sli-čne odredbe o obaveznicima poreza na imovinu sadrže i istovrsni zakoni u dru-gim kantonima u Federacije Bosne i He-rcegovine.

Ovo pravno stanje promijenjeno je stupanjem na snagu osporenog Zako-na utoliko, što se obaveza plaćanja pore-za na imovinu propisuje i za vlasnike odnosno korisnike baznih i mikrobaznih stanica mobilne telefonije instalisanih na

Page 56: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2144 području opština u sastavu BPK, te na vlasnike odnosno korisnike terminala za klađenje na uplatnim mjestima, samopo-služnih terminala za klađenje i uređaja za priređivanje klađenja prilikom kojih se koristi generator slučajnih brojeva (osporena odredba člana 1.).

Podnosilac zahtjeva osporava po-jedine odredbe tog Zakona, koji je pre-ma utvrđenju Suda, a na osnovu doku-mentacije u spisu predmeta, donesen na 1. redovnoj sjednici Skupštine BPK od 29.12.2014. godine i koji je prema vlastit-oj tranzitornoj odredbi člana 10. u prim-jeni od 01.01.2015. godine. Konkretnije, podnosilac zahtjeva izričito ukazuje na četiri odredbe osporenog Zakona i to čl. 1., 2., 3. i 5., za koje on drži da nisu u sk-ladu sa odredbama čl. II.A.2.(1) c) i k), te sa odredbama čl.III.1.e) i III.2.d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, poseb-no naglašavajući da je novim zakonskim rješenjima djelatnost telekom operatera „poistovijećena sa igrama na sreću, višk-om poslovnog i stambenog prostora, vi-škom garažnog prostora“. Po strukturi argumentacije u za-htjevu, ovaj bi predmet dakle najprije tr-ebalo promatrati i raspravljati u ravni ostvarivanja ustavnih garancija koje se odnose na jednakost pred zakonom i pr-avo na imovinu, i utvrditi osnovanost navoda o diskriminatornom učinku osp-orenih odredbi. Pitanje je dakle, da li je BPK Go-ražde donošenjem Izmjena i dopuna Za-kona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, propisujući oporezivanje baznih i mikrobaznih stanica mobilne telefonije, diskriminisao jednu kategoriju pravnih subjekata (operatere mobilne telefonije in concreto) obavezujući ih na plaćanje poreza kao i vlasnike viška stambenog prostora, vlasnike motornih vozila sa

10. decembar/prosinac 2019. nadprosječnom radnom zapreminom motora, vlasnike plovila sa nadprosječ-nom dužinom, te vlasnike uređaja koji se koristite za igre na sreću i sl., iako njima (tj. operaterima mobilne telefoni-je), oporezovana imovina služi za obav-ljanje osnovne djelatnosti, koja je uz to i od javnog interesa?

Kod takvog stanja stvari, Sud je morao svaku od osporenih odredbi sta-viti u kontekst relevantnog prava, i to ne samo ustavnih odredbi na koje referira podnosilac, već i onih koje čine širi pra-vni kontekst u ovom predmetu.

Međutim, sa stanovišta Ustavn-og suda Federacije neuporedivo je važ-nije što podnosilac zahtjeva ukazuje i na to da je zakonodavac u BPK Goražde odlučio samostalno regulisati jedno važ-no pitanje iz domena zajedničke ustavne nadležnosti Federacije i kantona. Stoga je Ustavni sud Federacije zauzeo stav, da težište odlučivanja u ovom predmetu mora biti premješteno upravo u kontek-st ustavnih normi koje se odnose na to i to iz više veoma važnih razloga.

Najprije, ovaj Sud je riješio mno-go predmeta u kojima su jedinice lokal-ne samouprave pokušale svojim odluka-ma praktično „oporezovati“ telekom op-eratere po kriteriju djelatnosti kojom se bave, propisujući im visoke takse za is-taknutu firmu, pa je, upravo štiteći usta-vni princip jednakosti pred zakonom, van snage stavio takve diskriminatorne opštinske propise.

U ovom predmetu je istina riječ o kantonalnom propisu, odnosno zakonu, ali je ratio legis tog Zakona, barem kad je riječ stanicama mobilne telefonije, isti onaj kojim su se rukovodile druge opšti-ne donoseći svoje odluke o komunalnim taksama.

Osporeni Zakon, tačnije ospore-

Page 57: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ne odredbe u dijelu u kojem se one tiču mobilnih operatera, indiciraju da je Sku-pština BPK Goražde odlučila problem koji je Ustavni sud Federacije prepoznao kao diskriminaciju u opštinskim odluka-ma o komunalnim taksama za istaknutu firmu, izdići na nivo kantonalnog zako-na o porezu na imovinu, što dalje uka-zuje na to da bi odluka u ovom predme-tu mogla imati mnogo šire posljedice u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego što se to na prvi pogled čini. Najprije i očig-ledno zato, što su predmet osporavanja odredbe kantonalnog zakona, koje sam-im time imaju širi prostorni domašaj, ali još više zato što bi odluka u ovom pred-metu, kakva god ona bila, mogla posre-dno, via facti, da utječe na zakonodavce u drugim kantonima i tako nadmašiti uobičajeno dejstvo odluka ovoga Suda usmjereno samo na pravnu sudbinu ko-nkretno osporenog pravnog akta. Dakle, mnogo ozbiljnija ravan promatranja ovdje je ona koja nije vidlji-va prima facie, ili barem nije na taj način vidljiva iz navoda podnosioca zahtjeva, a za ovaj Sud i njegovu odluku ima dal-eko veći značaj, a to je razmatranje ospo-renih odredbi Zakona u svjetlu ustavne podjele nadležnosti između Federacije i kantona, posebno u vezi sa načinom na koji je BPK Goražde zakonodavno inter-venisao u području koje je Ustavom Fe-deracije Bosne i Hercegovine određeno kao zajednička, ili podijeljena nadležno-st između Federacije i kantona. Riječ je zapravo o tome da su, prema ustavnoj odredbi iz člana III. 2. d) Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni nadležni za pravno uređenje komunika-cijske i transportne infrastrukture „u sk-ladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine“. Iz ove se ustavne odredbe nepos-redno izvode dva, za rješavanje ovog pr-

Broj 14 - strana 2145 edmeta krucijalna zaključka. Najprije, komunikacijska i saobraćajna infrastruk-tura, po svome smislu i funkciji, ne trpi uske granice jedinica lokalne samoupra-ve i svoju opštedruštvenu funkciju može ostvaritivati samo na najširem prostoru, što je u ovoj ustavnoj odredbi jasno poe-ntirano pominjanjem državnog ustavn-og okvira, odnosno Ustava Bosne i Her-cegovine i državnog Zakona o komuni-kacijama te pratećih propisa. Ali ne sa-mo to. Kada Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje način ostvariva-nja zajedničkih nadležnosti iz pomenute odredbe, on izričito propisuje da se one „prema potrebama“ mogu ispunjavati „zajednički“, „zasebno“ ili „od strane kantona koordinirano od federalne vla-sti“. U skladu s tim, u ostvarivanju tih nadležnosti (pa tako i u materiji komu-nikacijske i saobraćajne infrastrukture) kantonalne i federalna vlast se „među-sobno dogovaraju na trajnoj osnovi“, što je pretpostavka koja u ovom slučaju nije samo smisleni, logički i tehnološki impe-rativ, već je i ustavna obaveza za kanto-nalne vlasti, s jedne, i federalnu vlast, sa druge strane. Osporeni Zakon, posmatr-an u toj ravni, nameće neizbježno pita-nje: da li je kantonalni zakonodavac, s obzirom na vrlo jasne ustavne norme o načinu ostvarivanja zajedničkih nadlež-nosti trebao, a potom i da li je smio, ov-ako, ad hoc, prema vlastitom nahođenju, regulisati materiju koja se tiče komuni-kacijske infrastrukture iz zajedničke na-dležnosti. Upravo zato, Ustavni sud Fe-deracije, smatra, da je u ustavnopravn-om kontekstu, to pravno pitanje nesum-njivo od većeg značaja i mnogo važnije od pitanja da li su osporene odredbe Za-kona poistovijetile tehničku opremu mo-bilnih operatera, kao sredstvo za vršenje osnovne djelatnosti od javnog interesa,

Page 58: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2146 sa viškom stambenog, poslovnog i gara-žnog prostora sa aparatima i termina-lima za hazardne igre. Ustavni sud Federacije smatra, kako je van razumne sumnje činjenica da telekom operateri vrše djelatnost od javnog i opštedruštvenog značaja. O to-me nesumnjivo svjedoči činjenica da oni posluju u strogim pravnim okvirima i da moraju udovoljavati zahtjevnim inte-rnacionalnim tehničkim standardima koji su implementirani državnim propi-sima. Uz to, njihova imovina u vidu the-ničkih postrojenja koja neposredno služe jedino rasprostiranju GSM signala pred-stavlja upravo dio “komunikacijske inf-rastrukture” koja se pominje u odredbi člana III.(2) d) Ustava Federacije, pa već zbog toga ne bi trebalo da se, u pogledu načina oporezivanja izjednačava sa višk-om poslovnog i stambenog prostora, ap-aratima za klađenje ili benzinskim pum-pama. Upravo zato i podnosilac zahtje-va posebno ukazuje na činjenicu da mo-bilni operateri moraju udovoljiti zadat-om standardu kvaliteta svoje usluge. Tako iz obima GSM dozvole koju daje RAK, za korisnika dozvole, dakle mobil-nog operatera, proističe dužnost da raz-vije uslugu za 80% populacije Bosne i Hercegovine i 80% dužine pojedinačnih saobraćajnica. Dakle s jedne strane RAK nameće obavezu visokog procenta pokr-ivenosti teritorije GSM signalom, a s druge strane kantonalni zakonodavac nameće obavezu plaćanja poreza na poj-edinačna sredstva (postrojenja odnosno uređaje) kojima se ta pokrivenost ost-varuje (bazne i mikrobazne stanice). Obaveza plaćanja poreza propis-ana osporenom odredbom odnosi se na privredna društva čija je djelatnost pru-žanje usluga mobilne telefonije, dakle

10. decembar/prosinac 2019. djelatnost od javnog interesa čije vršenje uz to iziskuje korištenje složene tehničke infrastrukturne opreme na odgovarajući način razmještene u prostoru, te korište-nje segmenta radiofrekventnog spektra u mikrotalasnom području, pa je u tom pogledu podložno tehničkim, ali i prav-nim standardima, te obavezi plaćanja po-sebnih naknada utvrđenih propisima na nivou Bosne i Hercegovine. Stoga je Us-tavni sud Federacije pitanje o kojem se ovdje odlučuje, morao staviti u širi prav-ni kontekst. Privredna društva koja u pružaju telekomunikacijske usluge putem mobi-lnih mreža, djelatnost vrše u skladu sa Zakonom o komunikacijama, a odobre-nje za rad dobila su od RAK. Za instali-sanje neophodne tehničke opreme je na osnovu planske dokumentacije izdato odobrenje za građenje, kako bi se omo-gućio osnovni tehnološki proces koji po-drazumijeva ovakva djelatnost za koju je izdata dozvola uz prethodno pribavlje-ne potrebne saglasnosti. Uz to je važenje tih odobrenja i saglasnosti i rezolutivno uslovljeno održavanjem zadatog standa-rda kvaliteta u pružanju telekomunika-cionih usluga. Mobilne operatere je na prijedlog RAK imenovalo Vijeće minis-tara Bosne i Hercegovine i to za pruža-nje univerzalnih telekomunikacijskih us-luga na cijelom teritoriju Bosne i Herce-govine, uz poštovanje principa objektiv-nosti, transparentnosti, nediskriminacije i proporcionalnosti. U skladu sa Pravil-om 89/2018 Regulatorne agencije za ko-munikacije ovi subjekti obavezni su pl-aćati naknade za korištenje dozvole za obavljanje djelatnosti telekomunikacija (telefonske mreže, pristup internetu, di-stribucija audio-vizuelnih sadržaja) koja se obračunava po stopi od 1,5% od uku-pnog prihoda koji je korisnik dozvole po

Page 59: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. osnovu obavljanja te djelatnosti ostvario u prethodnoj fiskalnoj godini. Uz to po-stoji i obaveza plaćanja naknade za ko-rištenje radiofrekventnog spektra u kop-nenoj mobilnoj službi, prema Odluci o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini. Ove su naknade utvrđene jedinstveno od strane RAK za sve telekom operatere u Bosni Hercegovini. Prema Zakonu o komuni-kacijama, regulatorni principi odnose se i na cijene telekomunikacijskih usluga koje treba da su transparentne i nedis-kriminirajuće, dok standardi kvaliteta telekomunikacionih usluga i kontrola njihovog održavanja takođe podliježe pravilima koja donosi RAK. Očigledno je, prema tome, da te-lekom operateri zacijelo nisu u istom pr-avnom položaju u odnosu prema dru-gim obaveznicima poreza na imovinu označenim u osporenim odredbama, te da bi „jednako postupanje“ u takvim us-lovima moglo upravo dovesti do diskri-minacije. Uz sve to treba imati na umu da dopuštajući i omogućujući djelovanje mobilnih operatera na svome području, kantonalne vlasti zapravo zadovoljavaju neke od elementarnih potreba građana: potrebu za efikasnom komunikacijom na daljinu i za informacijama. Upravo zato pravna regulacija te opštedruštveno iznimno važne oblasti i jeste u zajedničkoj nadležnosti Federaci-je i kantona i stoga bi kantonalni zako-nodavci trebalo da ih ostvaruju sa naro-čitom pažnjom i u potpunom skladu sa ustavnim odredbama iz člana III.3. Us-tava Federacije. A to znači primjenu on-og od Ustavom ponuđenih mehaniza-ma, koji je najprimjereniji i koji će spri-ječiti “pravni partikularizam” koji bi bio poguban po sam smisao telekomunika-cionih usluga, a time i po jednakost gra-

Broj 14 - strana 2147

đana Federacije s obzirom na njihovo je-dnako pravo na slobodnu i efikasnu ko-munikaciju na daljinu, bez obzira na to u kojem kantonu žive. Nesporno je da zakonodavac u BPK Goražde ima ustavno pravo da pr-opisuje poreze na svojoj teritoriji, što je utvrđeno odredbama člana III.4.1.l) Ust-ava Federacije Bosne i Hercegovine i čl-ana 23.i) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ali je, po mišljenju ov-oga suda, morao biti svjestan, da dono-seći fiskalni propis koji ulazi u sferu ko-munikacione infrastrukture na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, zadire u nadležno-st koja je u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, ne slučajno, data “parallel-no” kantonima i federalnoj vlasti. Za vršenje nadležnosti iz ove sf-ere, a ima ih osam, sam Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisao je tri mo-guća mehanizma, čime implicite sugeriše da bi za svaku od njih trebalo odabrati onaj ustavni mehanizam koji će, s obzi-rom na karakter pojedinih od tih nadle-žnosti biti najpodesniji i najbolje odgo-varati “potrebama”. To se jasno vidi iz odredbi člana III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U prvom stavu stoji upravo da “u skladu sa potreba-ma,” zajedničke nadležnosti mogu biti ostvarene “zajednički” ili “odvojeno” ili “od strane kantona koordinirano od fe-deralne vlasti”. Potom, u stavu (2), stoji da se u ostvarivanju tih nadležnosti ka-ntoni i federalna vlast “dogovaraju na trajnoj osnovi”. I konačno, u stavu (4), propisano je da će se u vršenju tih nad-ležnosti kantoni “obraćati međukanto-nalnom savjetu za rješavanje međukan-tonalnih pitanja i za dosljedno rješavanje pitanja koja se tiču interesa van njihovih kantonalnih granica provodit će odluke,

Page 60: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2148 učestvovati u odlučivanju“ i, kad je to potrebno, predlagati odluke u zakono-davnim tijelima”. Kako je nesporno da stanice mo-bilne telefonije predstavljaju, s jedne st-rane, sredstvo za rad i da služe za vrše-nje osnovne djelatnosti (u ovom slučaju još i djelatnosti od javnog interesa), a, sa druge strane, elemente “komunikacione infrastrukture”, koja se u skladu sa smi-slom i funkcijom telekomunikacionih us-luga prostire na cijelom području Fede-racije Bosne i Hercegovine, nije prihvat-ljiv postupak zakonodavca u BPK Gor-ažde koji je, zanemarivši sve propisane ustavne mehanizme koji su mogli osi-gurati potreban nivo koordinacije, sam-ostalno i bez objektiviziranog kriterija, osporenim odredbama Zakona uveo po-rez i na stanice mobilne telefonije. Tačno je da Ustav Federacije Bos-ne i Hercegovine u članu III.3.(1) propis-uje da zajedničke nadležnosti mogu biti ostvarene “zajednički ili odvojeno”, ali zakonodavac u BPK Goražde je, ovom slučaju, neopravdano zanemario to da ta ustavna odredba započinje riječima “U skladu sa potrebama”, što znači da op-redjeljenje za odvojeno ostvarivanje te nadležnosti mora biti zasnovano na obj-ektivnim dokazima o postojanju stvarne potrebe za takvim postupanjem. U tom pravcu, od strane donosioca osporenog Zakona, ovome sudu nije pružena nika-kva argumentacija. Nasuprot tome, činjenice koje su supstrat ovog ustavnosudskog predm-eta, jasno ukazuju da zajednička nadlež-nost o kojoj se ovdje radi – komunikaci-jska infrastruktura – najprije po svojoj prirodi i svrsi, a potom i po naročitom pravnom položaju subjekata koji svojom djelatnošću omogućuju telekomunikaci-ju naprosto iziskuje koordinaciju, kako

10. decembar/prosinac 2019. međukantonalnu, tako i onu između ka-ntonalnih i federalne vlasti. Ta nadlež-nost je upravo eklatantan primjer zajed-ničke nadležnosti koju je moguće, valja-no i u skladu sa Ustavom Federacije Bo-sne i Hercegovine, ostvarivati jedino “zajednički”, a nikako “odvojeno”. U suprotnom, unilateralno uvođenje pore-za na imovinu za bazne i mikrobazne stanice mobilne telefonije, kao elemente tehnički i operativno jedinstvene teleko-munikacione infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, i fiskalno poistovj-ećivanje tih objekata sa viškom stamben-og, poslovnog, garažnog i parking pros-tora, te sa luksuznim motornim vozili-ma, motociklima i plovnim objektima u jednom kantonu, po mišljenju Ustavnog suda Federacije, može otvoriti put ka donošenju sličnih odredbi i u ostalim kantonima. A kako je visina poreza u os-porenim odredbama utvrđena bez obje-ktivnih kriterija, nastanak “pravnog pa-rtikularizma” gotovo je izvjestan, sa sv-im negativnim posljedicama o kojima je ranije bilo riječi. Takav postupak kantonalnog za-konodavca ne može se opravdati niti us-tavnom odredbom iz člana III.3.(4) Usta-va Federacije Bosne i Hercegovine pre-ma kojoj “kantoni imaju pravo utvrđiva-ti politiku i provoditi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti” (misli se na zajedničke nadležnosti). Naime, politiku u oblasti telekomunikacija naprosto nije moguće utvrđivati partikularno, po kan-tonima, a uz to, ovdje se ne radi o “pro-vođenju”, već o donošenju zakona. Na osnovu svega iznesenog, Us-tavni sud Federacije odlučio je kao u izreci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Fede-racije donio je jednoglasno, u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Su-

Page 61: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. da, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr.sc. Kata Senjak, sudije Suda. Broj:U-51/17 Predsjednica 15.10.2019.godine Ustavnog Suda FBiH S a r a j e v o Aleksandra Martinović,s.r.

791

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o predočenom ustavnom pitanju od strane Kantonaln-og suda u Zenici koje se odnosi na utv-rđivanje ustavnosti članka 116. Zakona o mirovinskom i invalidskom osigura-nju, te zahtjevu Dopredsjednika Federa-cije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti istog članka, na temelju čl. IV.C.3.10.(2)a) i članka IV.C.3.10.(4) Ust-ava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj da-na 12.11.2019. godine, donio je

P R E S U D U

Utvrđuje se da članak 116. Zako-na o mirovinskom i invalidskom osigur-anju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18) nije sukladan Ustavu Fede-racije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona.

O b r a z l o ž e nj e 1. Podnositelji zahtjeva i predmet

zahtjeva

Kantonalni sud u Zenici dana 26. 12.2018. godine podneskom broj: 004-0-SuDp-18-001429 od 25.12.2018. godine predočio je Ustavnom sudu Federacije

Broj 14 - strana 2149

Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti članka 116. Zakona o mirovinskom i in-validskom osiguranju (u daljnjem teks-tu: osporena odredba Zakona). Zahtjev je zaveden pod brojem: U-36/18.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti os-porene odredbe Zakona je dostavio i do-predsjednik Federacije Bosne i Hercego-vine Milan Dunović, podneskom broj: 03-01-2-37-1/19 od 07.02.2019. godine. Uz podneseni zahtjev za ocjenu ustavn-osti zatraženo je i određivanje privreme-ne mjere kojom bi se obustavila primje-na osporenog članka Zakona do konač-ne odluke Ustavnog suda Federacije. Za-htjev je zaveden pod brojem: U-11/19.

Ovlaštenje za podnošenje zahtje-va oba podnositelja sadržano je u članku IV.C.3.10.(2) a) odnosno IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 2. Rješenje o spajanju postupaka Imajući u vidu da se radi o zaht-jevima za ocjenu ustavnosti istog članka Zakona, Ustavni sud Federacije je na sj-ednici održanoj 28.05.2019.godine, prim-jenom članka 38. Zakona o postupku pr-ed Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federa-cije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) donio Rje-šenje broj: U-36/18 o spajanju postupa-ka u predmetima U-11/19 i U-36/18 , te će voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku pod brojem: U-36/18. 3. Stranke u postupku Sukladno članku 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Fede-racije Bosne i Hercegovine stranke u ov-om postupku su: Kantonalni sud u Ze-

Page 62: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2150 nici kao podnositelj predočenog ustavn-og pitanja, Faruk Turkić iz Zenice i Fe-deralni Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje/Federalni Zavod za mirovin-sko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Federalni Zavod) kao stranka u postupku pred redovnim sudom koji je predočio ustavno pitanje i Dopredsjed-nik Federacije Bosne i Hercegovine kao podnositelj zahtjeva za ocjenu ustavnos-ti, te Parlament Federacije Bosne i Herc-egovine, kao donositelj osporene odred-be Zakona. 4. Bitni navodi zahtjeva Kantonalni sud u Zenici je ovom sudu predočio ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti ospor-ene odredbe Zakona. U obrazloženju za-htjeva se navodi da je kod tog suda u ti-jeku upravni spor po tužbi tužitelja Far-uka Turkića iz Zenice protiv rješenja tu-ženog Federalnog Zavoda u upravnoj st-vari prestanka isplate starosne mirovi-ne. Tijekom trajanja postupka postavilo se ustavno pitanje i to: „da li je osporena odredba Zakona po kojima je tužitelju prestalo pravo na isplatu starosne miro-vine, a koje pravo mu je priznato pravo-moćnim i konačnim rješenjem prvostu-panjskog organa Kantonalne administ-rativne službe u Zenici matični broj: 1134624364 od 13.05.2011. godine, primj-enom tada važećeg Zakona o mirovinsk-om i invalidskom osiguranju u suglasn-osti sa Ustavom Federacije Bosne i Her-cegovine“, te da od toga, kao prethodn-og pitanja, ovisi rješavanje ovog upravn-og spora. Pozivajući se na članak IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni sud u Zenici predočio je ustavno pitanje utvrđivanja usklađenosti osporene odredbe Zakona

10. decembar/prosinac 2019. s odredbama članka II.A.2.(1) c) i k) Us-tava Federacije Bosne i Hercegovine, smatrajući da se određivanjem prestan-ka korištenja predmetnog prava na mi-rovinu povrjeđuju ustavne odredbe o je-dnakosti pred zakonom i pravu na imo-vinu, a na što je tužitelj utemeljeno uka-zivao u tužbi, kojom je pokrenuo upra-vni spor, pozivajući se na citirane propi-se, kao i Odluku Ustavnog suda Repub-like Srpske broj:U-38/12 od 30.10.2013. godine, kojom je utvrđena neustavnost sadržajno istovjetne odredbe, članka 114. stavak 1. Zakona o mirovinskom i inva-lidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj: 134/11). Pored predočenog ustavnog pit-anja od strane Kantonalnog suda u Zeni-ci, zahtjev za ocjenu ustavnosti osporen-og članka Zakona podnio je i Dopred-sjednik Federacije Bosne i Hercegovine smatrajući da pomenuta odredba da nije sukladna s člankom II.A.2.(1) c), k), l), n) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Amandmanom XVIII na Ustav Federaci-je Bosne i Hercegovine te s člankom 1. Protokola 1. i člankom 1. Protokola br. 12. uz Europsku konvenciju o zaštiti lju-dskih prava i temeljnih sloboda, Univer-zalnom deklaracijom o ljudskim pravi-ma, čl. 17. i 23. Europske socijalne pove-lje, te Međunarodnim paktom o ekono-mskim, socijalnim i kulturnim pravima, iz razloga jer se ovim člankom obustav-lja isplata mirovine u slučaju stjecanja st-atusa osiguranika u obveznom osigura-nju. Osporenim člankom Zakona određ-eno je da: „Korisniku mirovine koji suk-ladno s ovim zakonom stekne status osi-guranika u obveznom osiguranju, izuz-ev osiguranika iz članka 12. toč. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata mirovine se ob-ustavlja za period trajanja osiguranja“. Prema članku 10. stavak (1) ovog Zako-

Page 63: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. na osiguranik u obveznom osiguranju su: a) osobe uposlena na temelju ugovo-ra o radu ili drugog akta poslodavca (u daljnjem tekstu: osiguranik uposlenik), b) osobe koje obnašaju samostalnu djela-tnost (u daljnjem tekstu: osiguranik sa-mostalnih djelatnosti), c) osobe koje ob-našaju vjersku službu (u daljnjem teks-tu: osiguranik vjerski službenik) i d) os-obe koje obnašaju poljoprivrednu djelat-nost (u daljnjem tekstu: osiguranik polj-oprivrednik), izuzev osiguranika iz čla-nka 12. točka c), d), e) i f), istog Zakona isplata mirovine se obustavlja za period trajanja osiguranja. Ističe da su od pred-metne obustave izuzeti članovi gospo-darskog društva ili druge organizacije koje za svoj rad primaju ugovornu nak-nadu, članovi organa upravljanja ili or-gana nadzora koji za svoj rad primaju ugovornu naknadu, osobe koja obnašaju poslove na temelju ugovora o djelu, au-torskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruju ugovorenu naknadu i osoba izabrana i imenovana na javnu fu-nkciju ako za obnašanje iste ostvaruju naknadu. Nadalje, smatra da pravo na mirovinu spada u kategoriju stečenih prava koje se kao takvo ne može ograni-čiti ili oduzeti i koje je zaštićeno odred-bama članka II.A.2.(1) c), k), l), n) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Navodi na činjenicu da se o predmetnoj pravnoj problematici izjasnio i Ustavni sud Rep-ublike Srpske, koji je svojom odlukom broj:U-38/12 od 30.10.2013.godine, utvr-dio da: „članak 114. Zakona o mirovin-skom i invalidskom osiguranju Republi-ke Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 134/11), nije u suglasnosti sa Ustavom Republike Srpske“. Smatra da je pravo na isplatu mirovine stečeno pravo i da isto spada u kategoriju imovinskih pra-va građana koje se mora na jednak način

Broj 14 - strana 2151 štititi na cijelom teritoriju Bosne i Herce-govine, i da je Europski sud za ljudska prava u svojoj praksi ranije zaključio da pravo na mirovinu spada u okvir pojma prava na mirno uživanje imovine, pod uvjetom da je pravo na mirovinu steče-no na temelju prava države potpisnice. Pored pomenutog se navodi da je ospo-rena odredba Zakona suprotna članku II.A.2. točka c. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojom se građanima gara-ntira jednakost pred zakonom pri čemu se posebice ukazuje na stečeno pravo na mirovinu pod zakonom propisanim uvj-etima. Pozivajući se na praksu Europsk-og suda za ljudska prava prema kojoj se pored uobičajnog pojma vlasništva, ist-im pojmom obuhvaćaju i sva stečena pr-ava neke osobe uključujući takva priva-tnopravna dobra kao što je stečeno pra-vo u sastavu mirovinskog ili socijalnog osiguranja (slučaj „Gavella protiv Hrva-tske“), u kojem ovaj Sud zaključuje da: „Vlasništvo može biti postojeće vlasniš-tvo ili imovina, uključujući potraživanja u odnosu na koja podnositelj zahtjeva može tvrditi da ima barem legitimno oč-ekivanje (koje mora biti konkretnije na-ravi od same nade) da će biti ostvareno, tj. da će dobiti djelotvorno uživanje pra-va vlasništva“. Također, smatra da se primjenom osporenog članka krše i odr-edbe članka 1. Europske socijalne pove-lje od 03.05.1996. godine, kao i članak 30. točka b., te članak 6. st. 1. i 2. Međunaro-dnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima od 16.12.1966. godi-ne i čl. 17. i 23. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima od 10.12.1948. godi-ne. Zbog svega navedenog, Dopred-sjednik Federacije predlaže da Ustavni sud Federacije donese Presudu kojom se

Page 64: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2152 utvrđuje da osporena odredba nije u su-glasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Iz istih razloga predlaže i donošenje Rješenja o privremenoj mjeri do donošenja odluke Ustavnog suda Fe-deracije o ustavnosti osporene odredbe Zakona. 5. Bitni navodi odgovora na zahtjev Ustavni sud Federacije je u odn-osu na predočeno ustavno pitanje na te-melju članka 16., a u svezi s člankom 39. stavak 2. Zakona o postupku pred Usta-vnim sudom Federacije Bosne i Herceg-ovine aktom broj:U-36/18 od 23.01.2019. godine, zatražio odgovor od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federa-lnog zavoda i Faruka Turkića iz Zenice. Isto tako, Ustavni sud Federacije je u od-nosu na zahtjev za ocjenu ustavnosti u smislu članka 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine aktom broj: U-11/19 od 13.02.2019. godine zatražio od Parlame-nta Federacije Bosne i Hercegovine odg-ovor na podneseni zahtjev, te, aktom br-oj: U-11/19 od 13.02.2019. godine i miš-ljenje od Federalnog zavoda. Parlament Federacije Bosne i He-rcegovine nije dostavio odgovor. Fede-ralni zavod je dostavio odgovor broj: FZ3/2/2-35-1-618-9/18 MB/OB: 1134624364 od 07.02.2019. godine, u kojemu je nave-deno da je tužitelju priznato pravo na st-arosnu mirovinu počev od 05.02.2011. godine, sukladno članku 30. Zakona. Tužitelj je na dan priznavanja prava na starosnu mirovinu imao navršenih 65 godina života i 38 godina, 7 mjeseci i 10 dana mirovinskog staža. Tužitelj je pre-ma službenim podacima matične evide-ncije aktivnih osiguranika koja se vodi kod tuženog dana 01.06.2011.godine, za-

10. decembar/prosinac 2019. snovao radni odnos, dok je prema pod-acima financijske datoteke ista mirovina isplaćivana redovito, zaključno sa 28.02. 2018. godine. Člankom 114. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju propisano da „korisniku mirovine, koji je istu ostvario prije navršenih 40 godina staža, odnosno 65 godina života i kori-sniku invalidske mirovine koji zasnuje radni odnos ili započne da obavlja dje-latnost iz članka 11. toč. 1. i 2. Zakona, mirovina se ne isplaćuje za to vrijeme, a najduže do navršenja 40 godina mirovi-nskog staža, odnosno 65 godina života“. Navodi se da je člankom 152. Zakona koji je stupio na snagu 01.03.2018. godi-ne, propisano, da „danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Za-kon o mirovinskom i invalidskom osig-uranju („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/98, 32/01, 73/05, 59/06, 04/09 i 55/12)“, a da je polazeći od os-porene odredbe, te činjenice da je žalitelj na dan 01.03.2018. godine, imao status osiguranika u obveznom osiguranju, a isti nije osoba iz članka 12. toč. c), d), e) i f) Zakona, prvostupanjski organ je u postupku po službenoj dužnosti, donio rješenje kojim je tužitelju prestalo pravo na isplatu starosne mirovine, počev od 01.03.2018. godine, zbog statusa osigura-nika u obveznom osiguranju. Rješavaju-ći po prizivu, drugostupanjski organ je donio rješenje kojim je priziv tužitelja odbio kao neutemeljen. Smatraju da pravo na rad tužite-lja ni na koji način nije ugroženo primje-nom osporene odredbe Zakona, već je naprotiv data mogućnost korisniku mi-rovine da mu se privremeno obustavi is-plata mirovine, te da nakon što mu pre-stane obvezno osiguranje podnese zahtj-ev za ponovnu isplatu iste. Ističu da je u javnom interesu da se prava iz mirovin-

Page 65: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. skog i invalidskog osiguranja ostvaruju na zakonit način, a kako je u konkretn-om slučaju i postupljeno, takvim postu-panjem nisu povrijeđena Ustavom Fede-racije Bosne i Hercegovine zagarantira-na ljudska prava. U odgovoru Ustavnom sudu Fe-deracije, tužitelj u upravnom sporu Far-uk Turkić iz Zenice navodi da je blago-vremeno podnio tužbu Kantonalnom su-du u Zenici, radi poništenja rješenja broj: FZ3/2/2-35-1-618-3/18 od 24.05.2018. godine, te je predložio Kantonalnom su-du u Zenici da zastane s postupkom i da Ustavnom sudu Federacije predoči ust-avno pitanje koje se odnosi na utvrđiva-nje ustavnosti osporene odredbe. Parlament Federacije Bosne i He-rcegovine nije dostavio odgovor na zah-tjev za ocjenu ustavnosti, dok je Federal-ni zavod dostavio Mišljenje broj: FZ1/3-49-4-3763-2/19 od 06.03.2019.godine, ko-je je u cijelosti istovjetno odgovoru koje je Federalni zavod dostavio u odnosu na predočeno ustavno pitanje, smatrajući da je osporena odredba u cijelosti sukla-dna sa Ustavom Federacije Bosne i Her-cegovine. 6. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak II.A.2.(1) k)

„Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumen-tima navedenim u Aneksu ovog ustava. Posebice: (1) Sve osobe na teritoriji Federacije uži-

vaju prava na:

k) imovinu;

Broj 14 - strana 2153

Članak IV.C.3 10.(2) Ustavni sud: a) Na zahtjev Predsjednika Fede-racije, Dopredsjednika Federacije, Prem-ijera, zamjenika Premijera ili na zahtjev jedne trećine članova bilo kog doma Pa-rlamenta Federacije, utvrdit će da li je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova, ili zakon koji su usvojila oba doma, sukladno sa ustavom; b) Na zahtjev Premijera, kanto-na ili jedne trećine zastupnika u zakono-davnom tijelu kantona, utvrdit će da li su ustav kantona i amandman na ustav, predloženi zakon ili zakon koga je usvo-jilo to zakonodavno tijelo, sukladni sa ovim ustavom; c) na zahtjev Predsjednika Fede-racije, Dopredsjednika Federacije, Prem-ijera ili zamjenika Premijera, utvrdit će da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ federalne vlasti sukladan s ovim ustavom; d) na zahtjev premijera ili kanto-na, utvrđuje da li neki predloženi ili us-vojeni propis koji je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti sukladan s ovim ustavom.

Članak IV.C.3.10 (4)

(4) Ustavni sud odlučuje i o ust-avnim pitanjima koja mu predoči Vrho-vni sud ili neki kantonalni sud a koja se jave tijekom postupka pred dotičnim su-dom.

Članak VII. 3.

Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosne i He-rcegovine i Federacije, te opća pravila

Page 66: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2154 međunarodnog prava čine dio zakono-davstva Federacije. U slučaju neusuglaš-enosti međunarodnog ugovora, odnos-no sporazuma i zakonodavstva, prevla-dava međunarodni ugovor, odnosno sp-orazum.

Članak 12. stavak 1. točka b)

Odluke Ustavnog suda konačne

su i obvezujuće, posebice kada: b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili

pedloženi zakon ili drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo koje općine nije su-kladan s ovim ustavom. Taj ili drugi propis neće se primjenjiva-ti, odnosno stupiti na snagu, os-im ukoliko se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja, koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.

B. Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava

i temeljnih sloboda

Protokol 1. Članak 1.

Zaštita imovine Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava. Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine sukladno s općim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih

10. decembar/prosinac 2019. doprinosa ili kazni.

C. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju

osiguranju („Službene novine Federacije BiH“,

broj: 13/18)

Članak 2. stavak 1. točka a) ( Pojmovi )

Pojedini pojmovi u smislu ovog

zakona imaju sljedeće značenje:

a) Mirovinsko i invalidsko osigura-nje na osnovu generacijaske soli-darnosti je sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja u kojem se osiguranicima na načelima uz-ajamnosti i solidarnosti osigura-vaju prava za slučaj nastanka ri-zika starosti, invalidnosti i tjeles-ne onesposobljenosti, a članovi-ma njihovih obitelji prava za slu-čaj smrti osiguranika, odnosno korisnika prava.

Članak 3.

Osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osi-guravaju prava za slučaj starosti ili inva-lidnosti, a članovima njihovih obitelji pr-avo za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine.

Članak 4. st. (2) i (3) (2) Prava iz mirovinskog i invalidskog

osiguranja ostvaruju se i koriste pod uvjetima propisanim ovim Zakon-om.

(3) Obujam prava zavisi od dužine mir-ovinskog staža osiguranika i visine

Page 67: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

plaće i osnovice osiguranja na koju je plaćen doprinos na mirovinsko i in-validsko osiguranje, izuzev u slučaj-evima propisanim zakonom.

Članak 5. st. (1) i (2)

(Opća načela o pravima ) (1) Prava iz mirovinskog i invalidskog

osiguranja su neotuđiva, osobna i materijalna prava i ne mogu se pre-nijeti na drugoga niti se mogu nasli-jeđivati.

(2) Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti.

Članak 12. toč. c), d), e) i f)

(Osiguranik samostalnih djelatnosti)

c) član gospodarskog društva ili dr-uge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu (u daljnjem tekstu: ugovorena nak-nada),

d) član organa upravljanja ili orga-

na nadzora, koji za svoj rad pri-ma ugovorenu naknadu,

e) osoba koja obnaša poslove na te-

melju ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu nak-nadu, i

f) osoba izabrana ili imenovana na

javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje naknadu.

Članak 116.

(osporena odredba) Korisniku mirovine koji suklad-no s ovim zakonom stekne status osigu-ranika u obveznom osiguranju, izuzev

Broj 14 - strana 2155 osiguranika iz članka 12. toč. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata mirovine se obust-avlja za period trajanja osiguranja.

D. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju

(„Službeni glasnik Republike Srpske, br.: 134/11, 82/13, 96/13 i 103/15)

Članak 12. stavak 1. toč. g) i d)

Osiguranik samostalnih djelatno-

sti je :

g) član organa upravljanja ili nadz-ora, koji za svoj rad prima ugov-orenu naknadu;

d) osoba koja obnaša poslove na os-nivanju ugovora o djelu, autors-kog ili drugog ugovora i za izv-ršen posao ostvaruje naknadu.

Članak 141. stavak 1. (odredba koja

je proglašena neustavnom) (1) Korisniku mirovine koji sukladno sa

ovim zakonom stekne status osigu-ranika u obveznom ili dobrovoljnom osiguranju, izuzev osiguranika iz čl-anka 12. t. g) i d) ovog Zakona, isp-lata mirovine se obustavlja za period tog osiguranja.

E. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije

Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,

br.: 6/95 i 37/03)

Članak 38.

Kad se Ustavnom sudu dostavi više zahtjeva za ocjenjivanje ustavnosti istog propisa, Ustavni sud će o svim tim

Page 68: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2156 zahtjevima voditi, po pravilu, jedan pos-tupak i donijeti jednu odluku. Spajanje predmeta u smislu stav-ka 1. ovog članka neće se vršiti ako bi to utjecalo na znatnije odugovlačenje post-upka. 7. Sudska praksa

Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br.AP 639/04 od 23.09.2005. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/05), AP 406/08 od 13.05.2010.godine („Službeni glasnik BiH“, broj:84/10), AP 2075/14 od 07.03.2017 godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/17) i dr.

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj:U-38/12 od 30.10.2013. godi-ne („Službeni glasnik RS“, broj: 96/13). 8. Činjenično stanje i stav Ustavnog

suda Federacije Analizom navoda iz predočenog ustavnog pitanja i podnesenog zahtjeva za ocjenu ustavnosti osporenog članka Zakona i odgovora na zahtjev, uvažava-njem ustavnosudske prakse u Bosni i Hercegovini, na temelju naprijed označ-enih relevantnih odredbi Ustava Federa-cije Bosne i Hercegovine i Europske ko-nvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Ustavni sud Federacije utvrdio je sljedeće:

Zakon o mirovinskom i invalid-skom osiguranju (u daljnjem tekstu: Za-kon), donio je Parlament Federacije Bos-ne i Hercegovine na sjednici Zastupnič-kog doma od 24.01.2018. godine i na sje-dnici Doma naroda od 25.01.2018. godi-ne. Isti je objavljen u „Službenim novin-ama Federacije BiH“, broj: 13/18 21.01. 2018.godine, te je stupio na snagu osm-og dana od dana objavljivanja. Zakon-

10. decembar/prosinac 2019. om je ustanovljeno, na načelima uzajam-nosti i solidarnosti, obvezno i dobrovolj-no mirovinsko i invalidsko osiguranje, te su propisani uvjeti za ostvarivanje pr-ava po osnovu ovog osiguranja. Između ostalog, osporenom odredbom Zakona propisano je da će se obustaviti isplata mirovina korisnicima koji steknu status osiguranika u obveznom osiguranju izu-zev članova gospodarskog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad pri-maju ugovorenu naknadu, članovima organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad primaju ugovorenu nak-nadu, osobama koje obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu te osobama izabranim ili imenovanim na javnu fu-nkciju ako za obnašanje te funkcije pri-maju naknadu. Ustavni sud Federacije je u rješa-vanju ovog predmeta imao u vidu i či-njenice da se pravo na mirovinu utvrđu-je pravomoćnim odlukama nadležnih organa, da su prava iz mirovinskog i in-validskog osiguranju neotuđiva, osobna i materijalna prava koja se ne mogu pre-nijeti na drugoga, ne mogu se naslijeđiv-ati i ne mogu zastarjeti (članak 5. Zako-na).

Nesporno je prema jurispruden-ciji Europskog suda za ljudska prava, a što je potvrđeno i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i praks-om Ustavnog suda Republike Srpske da mirovina spada u stečena prava imovin-skog karaktera. Takva imovinska prava spadaju pod opseg ispitivanja i zaštite u svezi s pravom na imovinu iz članka 1. Protokola 1. uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih slobo-da. Stoga je, uzimajući u obzir iznijeto, Ustavni sud Federacije u rješavanju kon-kretne ustavnopravne stvari pošao od prava i sloboda utvrđenih u članku

Page 69: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te međunarodnih instrum-enata za zaštitu ljudskih prava i sloboda koje čine sastavni dio Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Odredbom članka 1. Protokola br. 1. uz Europsku konven-ciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, je propisano da svaka fizička osoba ili pravna osoba ima pravo na ne-ometano uživanje svoje imovine. U kon-kretnom slučaju ovdje se radi o osobnoj imovini i pravu koje je neotuđivo, osob-no i materijalno, ne može se prenijeti na drugoga niti se može naslijeđivati. Izu-zeci od ovog općeg pravila su definirani na način da nitko ne može biti lišen svo-je imovine osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava, kao i da ove odredbe ni na koji način ne utječu na pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebitim za reguliranje ko-rištenja imovine sukladno s općim inte-resima ili da bi osigurala naplatu poreza i drugih dažbina ili kazni. Ustavni sud Federacije je, prije svega, imao u vidu pravnu prirodu pra-va iz mirovinskog i invalidskog osigura-nja, kao i činjenicu da se radi o pravima stečenim pod zakonski propisanim uvje-tima. Naime, člankom 3. Zakona propis-ano je da se obveznim i dobrovoljnim osiguranjem, na načelima dobrovoljnosti i uzajamnosti, osiguranicima osigurava-ju prava za slučaj starosti i invalidnosti, a u slučaju smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine, pravo se osigurava članovima njihovih obitelji. Pored toga, prema istom Zakonu, obim prava iz mi-rovinskog i invalidskog osiguranja ovisi od dužine mirovinskog staža osigurani-ka i visine plaće i osnovica osiguranja na koje je plaćan doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a prava stečena

Broj 14 - strana 2157 po ovom osnovu su osobna prava i ne mogu se prenositi na druge osobe i ne zastarijevaju. Ustavni sud Federacije nadalje konstatira da se osporenom odredbom Zakona, kojom se propisuje obustava is-plate mirovine u slučaju stjecanja statusa osiguranika u obveznom osiguranju, ne-proporcionalno i neopravdano, bez ute-meljenja u eventualnom opravdanom ja-vnom interesu, zakonodavac umiješao, odnosno ograničio neometano uživanje tog prava na stečenu imovinu (mirovi-nu), u suštini derogirao stečeno pravo fi-zičke osobe na neometano uživanje imo-vine, a što nije sukladno sa Ustavom Fe-deracije Bosne i Hercegovine i Europsk-om konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Stajalište ovog suda je da se u konkretnom slučaju, ne može donositelj osporene odredbe Zakona po-zivati na izuzetke od općeg pravila da svatko ima pravo na neometano uživa-nje svoje imovine, jer ne postoji utvrđen javni interes koji bi eventualno opravda-vao derogiranje ovog stečenog prava. Druge eventualne povrede ljudsk-ih prava garantiranih Ustavom Federac-ije Bosne i Hercegovine i međunarodn-im instrumentima za zaštitu istih, a na koje se poziva u zahtjevima, Ustavni sud Federacije smatra da nije nužno raz-matrati, s obzirom na utvrđenu nesugla-snost sa Ustavom Federacije Bosne i He-rcegovine osporene odredbe Zakona zb-og povrede prava na imovinu, imajući u vidu da se od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH iste ne prim-jenjuju, jer je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano dejstvo odluka kojima je utvrđena neustavnost. Obzir-om da je ovim odlučeno u meritumu za-htjeva, Ustavni sud Federacije nije odlu-čivao o zahtjevu za donošenje privreme-

Page 70: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2158 ne mjere. Imajući u vidu sve navedeno, Ust-avni sud Fedracije je odlučio kao u izreci. Ovu presudu Ustavni sud Federa-cije donio je jednoglasno u sastavu: Ale-ksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr.sc. Kata Senjak, suci Suda. Broj:U-36/18 Predsjednica 12.11.2019.g. Ustavnog suda FBiH S a r a j e v o Aleksandra Martinović,v.r.

.............................

791

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о предоч-еном уставном питању од стране Ка-нтоналног суда у Зеници које се одно-си на утврђивање уставности члана 116. Закона о пензијском и инвалидс-ком осигурању, те захтјеву Потпред-сједника Федерације Босне и Херцего-вине за утврђивање уставности истог члана, на основу чл. IV.Ц.3.10.(2)а) и члана IV.Ц.3.10.(4) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе одржаној дана 12.11. 2019. године, д о н и о ј е

П Р Е С У Д У

Утврђује се да члан 116. Закона о пензијском и инвалидском осигура-њу („Службене новине Федерације БиХ“, број: 13/18) није у складу са Ус-тавом Федерације Босне и Херцегов-ине.

Пресуду објавити у „Службен-им новинама Федерације БиХ“ и сл-ужбеним гласилима кантона.

10. decembar/prosinac 2019.

О б р а з л о ж е њ е 1. Подносиоци захтјева и предмет

захтјева

Кантонални суд у Зеници дана 26.12.2018. године поднеском број: 004-0-СуДп-18-001429 од 25.12.2018. го-дине предочио је Уставном суду Фе-дерације Босне и Херцеговине (у даљ-ем тексту: Уставни суд Федерације) уставно питање које се односи на ут-врђивање уставности члана 116. Зако-на о пензијском и инвалидском оси-гурању (у даљем тексту: оспорена од-редба Закона). Захтјев је заведен под бројем: У-36/18.

Захтјев за оцјену уставности ос-порене одредбе Закона је доставио и потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине Милан Дуновић, подне-ском број:03-01-2-37-1/19 од 07.02.2019. године. Уз поднесени захтјев за оцје-ну уставности затражено је и одређи-вање привремене мјере којом би се обуставила примјена оспореног члана Закона до коначне одлуке Уставног суда Федерације. Захтјев је заведен под бројем: У-11/19.

Овлаштење за подношење зах-тјева оба подносиоца садржано је у члану IV.Ц.3.10.(2) а) односно IV.Ц.3.10. (4) Устава Федерације Босне и Херце-говине. 2. Рјешење о спајању поступака Имајући у виду да се ради о за-хтјевима за оцјену уставности истог члана Закона, Уставни суд Федераци-је је на сједници одржаној 28.05.2019. године, примјеном члана 38. Закона о поступку пред Уставним судом Феде-рације Босне и Херцеговине („Служб-

Page 71: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03) донио Рјешење број: У-36/18 о спајању поступака у предме-тима У-11/19 и У-36/18, те ће водити један поступак и донијети једну одл-уку под бројем: У-36/18. 3. Странке у поступку У складу са чланом 39. Закона о поступку пред Уставним судом Фе-дерације Босне и Херцеговине стран-ке у овом поступку су: Кантонални суд у Зеници као подносилац предо-ченог уставног питања, Фарук Турк-ић из Зенице и Федерални Завод за пензијско и инвалидско осигурање/ Федерални Завод за мировинско и инвалидско осигурање (у даљем текс-ту: Федерални Завод) као странка у поступку пред редовним судом који је предочио уставно питање и Потпред-сједник Федерације Босне и Херцегов-ине као подносилац захтјева за оцјену уставности, те Парламент Федерације Босне и Херцеговине, као доносилац оспорене одредбе Закона. 4. Битни наводи захтјева Кантонални суд у Зеници је овом суду предочио уставно питање које се односи на утврђивање уставн-ости оспорене одредбе Закона. У обр-азложењу захтјева се наводи да је код тог суда у току управни спор по туж-би тужиоца Фарука Туркића из Зени-це против рјешења туженог Федерал-ног Завода у управној ствари престан-ка исплате старосне пензије. Током трајања поступка поставило се устав-но питање и то: „да ли је оспорена од-редба Закона по којима је тужиоцу престало право на исплату старосне

Broj 14 - strana 2159 пензије, а које право му је признато правомоћним и коначним рјешењем првостепеног органа Кантоналне ад-министративне службе у Зеници мат-ични број: 1134624364 од 13.05.2011. године, примјеном тада важећег Зако-на о пензијском и инвалидском осигу-рању у сагласности са Уставом Феде-рације Босне и Херцеговине“, те да од тога, као претходног питања, зависи рјешавање овог управног спора. Поз-ивајући се на члан IV.Ц.3.10.(4) Устава Федерације Босне и Херцеговине, Ка-нтонални суд у Зеници предочио је уставно питање утврђивања усклађе-ности оспорене одредбе Закона са од-редбама члана II.А.2.(1) ц) и к) Устава Федерације Босне и Херцеговине, см-атрајући да се одређивањем престан-ка кориштења предметног права на пензију поврјеђују уставне одредбе о једнакости пред законом и праву на имовину, а на што је тужилац основа-но указивао у тужби, којом је покрен-уо управни спор, позивајући се на ци-тиране прописе, као и Одлуку Устав-ног суда Републике Српске број: У-38 /12 од 30.10.2013.године, којом је утв-рђена неуставност садржајно иденти-чне одредбе, члана 114. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигура-њу („Службени гласник РС“, број: 134/11). Поред предоченог уставног пи-тања од стране Кантоналног суда у Зеници, захтјев за оцјену уставности оспореног члана Закона поднио је и Потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине сматрајући да поменута одредба да није у складу са чланом II.А.2.(1) ц), к), л), н) Устава Федера-ције Босне и Херцеговине, Амандма-ном XVIII на Устав Федерације Босне и Херцеговине те са чланом 1. Прото-

Page 72: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2160 кола 1. и чланом 1. Протокола бр. 12. уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, Универзалном декларацијом о људск-им правима, чл. 17. и 23. Европске со-цијалне повеље, те Међународним па-ктом о економским, социјалним и ку-лтурним правима, из разлога јер се овим чланом обуставља исплата пен-зије у случају стицања статуса осигу-раника у обавезном осигурању. Оспо-реним чланом Закона одређено је да: „Кориснику пензије који у складу са овим законом стекне статус осигура-ника у обавезном осигурању, изузев осигураника из члана 12. тач. ц), д), е) и ф) овог закона, исплата пензије се обуставља за период трајања осигура-ња“. Према члану 10. став (1) овог За-кона осигураник у обавезном осигу-рању су: а) лица запослена на основу уговора о раду или другог акта посло-давца (у даљем тексту: осигураник за-посленик), б) лица која обављају само-сталну дјелатност (у даљем тексту: ос-игураник самосталних дјелатности), ц) лица која обављају вјерску службу (у даљем тексту: осигураник вјерски службеник) и д) лица која обављају пољопривредну дјелатност (у даљем тексту:осигураник пољопривредник), изузев осигураника из члана 12. тачка ц), д), е) и ф), истог Закона исплата пензије се обуставља за период траја-ња осигурања. Истиче да су од пред-метне обуставе изузети чланови прив-редног друштва или друге организа-ције које за свој рад примају уговорну накнаду, чланови органа управљања или органа надзора који за свој рад примају уговорну накнаду, лица која обављају послове на основу уговора о дјелу, ауторског или другог уговора и за извршени посао остварују уговоре-

10. decembar/prosinac 2019. ну накнаду и лица изабрана и имено-вана на јавну функцију ако за обављ-ање исте остварују накнаду. Надаље, сматра да право на пензију спада у категорију стечених права које се као такво не може ограничити или одузе-ти и које је заштићено одредбама чла-на II.А.2.(1) ц), к), л), н) Устава Феде-рације Босне и Херцеговине. Наводи на чињеницу да се о предметној прав-ној проблематици изјаснио и Уставни суд Републике Српске, који је својом одлуком број: У-38/12 од 30.10.2013. године, утврдио да: „члан 114. Закона о пензијском и инвалидском осигура-њу Републике Српске („Службени гл-асник РС“, број: 134/11), није у саглас-ности са Уставом Републике Српске“. Сматра да је право на исплату пензи-је стечено право и да исто спада у кат-егорију имовинских права грађана које се мора на једнак начин штитити на цијелом територији Босне и Херце-говине, и да је Европски суд за људска права у својој пракси раније закључио да право на пензију спада у оквир пој-ма права на мирно уживање имовине, под условом да је право на пензију ст-ечено на основу права државе потпи-снице. Поред поменутог се наводи да је оспорена одредба Закона супротна члану II.А.2. тачка ц. Устава Федера-ције Босне и Херцеговине којом се гр-ађанима гарантује једнакост пред зак-оном при чему се посебно указује на стечено право на пензију под законом прописаним условима. Позивајући се на праксу Евро-пског суда за људска права према кој-ој се поред уобичајног појма власни-штва, истим појмом обухваћају и сва стечена права неког лица укључујући таква приватноправна добра као што је стечено право у саставу пензијског

Page 73: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. или социјалног осигурања (случај „Га-велла против Хрватске“), у којем овај Суд закључује да: „Власништво може бити постојеће власништво или имо-вина, укључујући потраживања у од-носу на која подносилац захтјева мо-же тврдити да има барем легитимно очекивање (које мора бити конкрет-није нарави од саме наде) да ће бити остварено, тј. да ће добити дјелотвор-но уживање права власништва“. Тако-ђе, сматра да се примјеном оспорен-ог члана крше и одредбе члана 1. Ев-ропске социјалне повеље од 03.05.1996. године, као и члан 30. тачка б., те чл-ан 6. ст. 1. и 2. Међународног пакта о економским, социјалним и културн-им правима од 16.12.1966. године и чл. 17. и 23. Универзалне декларације о људским правима од 10.12.1948. год-ине. Због свега наведеног, Потпред-сједник Федерације предлаже да Уст-авни суд Федерације донесе Пресуду којом се утврђује да оспорена одредба није у сагласности са Уставом Феде-рације Босне и Херцеговине. Из истих разлога предлаже и доношење Рјеше-ња о привременој мјери до доношења одлуке Уставног суда Федерације о уставности оспорене одредбе Закона. 5. Битни наводи одговора

на захтјев Уставни суд Федерације је у односу на предочено уставно питање на основу члана 16., а у вези са члан-ом 39. став 2. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине актом број: У-36/18 од 23.01.2019. године, затражио одговор од Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Федералног завода и

Broj 14 - strana 2161 Фарука Туркића из Зенице. Исто та-ко, Уставни суд Федерације је у од-носу на захтјев за оцјену уставности у смислу члана 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Бо-сне и Херцеговине актом број:У-11/19 од 13.02.2019. године затражио од Па-рламента Федерације Босне и Херцег-овине одговор на поднесени захтјев, те, актом број: У-11/19 од 13.02.2019. године и мишљење од Федералног за-вода. Парламент Федерације Босне и Херцеговине није доставио одговор. Федерални завод је доставио одговор број: ФЗ3/2/2-35-1-618-9/18 МБ/ОБ: 1134624364 од 07.02.2019. године, у ко-јему је наведено да је тужиоцу призн-ато право на старосну пензију почев од 05.02.2011. године, у складу са чла-ном 30. Закона. Тужилац је на дан пр-изнавања права на старосну пензију имао навршених 65 година живота и 38 година, 7 мјесеци и 10 дана пензиј-ског стажа. Тужилац је према службе-ним подацима матичне евиденције активних осигураника која се води код туженог дана 01.06.2011. године, засновао радни однос, док је према подацима финансијске датотеке иста пензија исплаћивана редовито, закљ-учно са 28.02.2018.године. Чланом 114. Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописано да „кориснику пензије, који је исту остварио прије навршених 40 година стажа, односно 65 година живота и кориснику инва-лидске пензије који заснује радни од-нос или започне да обавља дјелатност из члана 11. тач. 1. и 2. Закона, пензи-ја се не исплаћује за то вријеме, а нај-дуже до навршења 40 година пензиј-ског стажа, односно 65 година живо-та“. Наводи се да је чланом 152. Зако-

Page 74: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2162 на који је ступио на снагу 01.03.2018. године, прописано, да „даном ступа-ња на снагу овог Закона престаје да важи Закон о пензијском и инвалидс-ком осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 29/98, 32/01, 73/05, 59/06, 04/09 и 55/12)“, а да је полазећи од оспорене одредбе, те чи-њенице да је жалилац на дан 01.03. 2018. године, имао статус осигурани-ка у обавезном осигурању, а исти није лице из члана 12. тач. ц), д), е) и ф) Закона, првостепени орган је у пост-упку по службеној дужности, донио рјешење којим је тужиоцу престало право на исплату старосне пензије, почев од 01.03.2018. године, због стат-уса осигураника у обавезном осигура-њу. Рјешавајући по жалби, другостеп-ени орган је донио рјешење којим је жалба тужиоца одбијена као неосно-вана. Сматрају да право на рад туж-иоца ни на који начин није угрожено примјеном оспорене одредбе Закона, већ је напротив дата могућност кори-снику пензије да му се привремено обустави исплата пензије, те да нак-он што му престане обавезно осигу-рање поднесе захтјев за поновну ис-плату исте. Истичу да је у јавном инт-ересу да се права из пензијског и ин-валидског осигурања остварују на за-конит начин, а како је у конкретном случају и поступљено, таквим поступ-ањем нису повријеђена Уставом Фед-ерације Босне и Херцеговине загаран-тована људска права. У одговору Уставном суду Фе-дерације, тужилац у управном спору Фарук Туркић из Зенице наводи да је правовремено поднио тужбу Кантон-алном суду у Зеници, ради пониште-ња рјешења број: ФЗ3/2/2-35-1-618-3/

10. decembar/prosinac 2019. 18 од 24.05.2018. године, те је предло-жио Кантоналном суду у Зеници да застане са поступком и да Уставном суду Федерације предочи уставно пи-тање које се односи на утврђивање ус-тавности оспорене одредбе. Парламент Федерације Босне и Херцеговине није доставио одговор на захтјев за оцјену уставности, док је Федерални завод доставио Мишљење број:ФЗ1/3-49-4-3763-2/19 од 06.03.2019. године, које је у цијелости идентично одговору које је Федерални завод до-ставио у односу на предочено уставно питање, сматрајући да је оспорена од-редба у цијелости у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. 6. Релевантно право

A. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан II.А.2.(1) к)

„Федерација ће осигурати пр-имјену највишег нивоа међународно признатих права и слобода утврђен-их у документима наведеним у Ане-ксу овог устава. Посебно: (1) Сва лица на територији Федера-

ције уживају права на:

к) имовину;

Члан IV.Ц.3 10.(2)

Уставни суд: а) На захтјев Предсједника Фе-дерације, Потпредсједника Федерац-ије, Премијера, замјеника Премијера или на захтјев једне трећине чланова било ког дома Парламента Федераци-је, утврдит ће да ли је приједлог зако-

Page 75: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. на који је усвојио један од домова, или закон који су усвојила оба дома, у ск-ладу са уставом; б) На захтјев Премијера, кан-тона или једне трећине посланика у законодавном тијелу кантона, утврд-ит ће да ли су устав кантона и аманд-ман на устав, предложени закон или закон кога је усвојило то законодавно тијело, у складу са овим уставом; ц) на захтјев Предсједника Фе-дерације, Потпредсједника Федерац-ије, Премијера или замјеника Преми-јера, утврдит ће да ли је предложени или усвојени пропис који доноси орг-ан федералне власти у складу са овим уставом; д) на захтјев премијера или ка-нтона, утврђује да ли неки предложе-ни или усвојени пропис који је дони-јело неко тијело кантоналне, градске или општинске власти у складу са ов-им уставом.

Члан IV.Ц.3.10 (4) (4) Уставни суд одлучује и о уставним

питањима која му предочи Врхо-вни суд или неки кантонални суд а која се јаве током поступка пред дотичним судом.

Члан VII. 3.

Међународни уговори и други споразуми који су на снази у Босне и Херцеговине и Федерације, те општа правила међународног права чине дио законодавства Федерације. У случају неусаглашености међународног угов-ора, односно споразума и законодавс-тва, превладава међународни уговор, односно споразум.

Broj 14 - strana 2163

Члан 12. став 1. тачка б)

Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће, посебно када: б) Суд утврди да закон, усвојени

или педложени закон или дру-ги пропис Федерације или би-ло којег кантона, града или би-ло које општине није у складу са овим уставом. Тај или други пропис неће се примјењивати, односно ступити на снагу, ос-им уколико се измијени на на-чин који пропише Суд или ук-олико Суд не утврди пријелаз-на рјешења, која не могу бити на снази дуже од шест мјесеци.

Б. Европска конвенција о заштити људских права

и основних слобода

Протокол 1. Члан 1.

Заштита имовине Свако физичко или правно ли-це има право на неометано уживање своје пензије. Нико не може бити ли-шен своје иовине, осим у јавном инте-ресу и под условима предвиђеним за-коном и општим принципима међу-народног права. Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примјењује такве законе које сматра потребним да би надзи-рала коришћење имовине у складу са општим интересима или да би оси-гурала наплату пореза или других до-приноса или казни.

Page 76: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2164

В. Закон о пензијском и инвалидском

осигурању осигурању („Службене новине Федерације БиХ“,

број: 13/18)

Члан 2. став 1. тачка а) (Појмови )

Поједини појмови у смислу ов-

ог закона имају сљедеће значење:

a) Пензијско и инвалидско осигу-рање на основу генерацијаске солидарности је систем пензиј-ског и инвалидског осигурања у којем се осигураницима на принципима узајамности и со-лидарности осигуравају права за случај настанка ризика стар-ости, инвалидности и тјелесне онеспособљености, а чланови-ма њихових породица права за случај смрти осигураника, од-носно корисника права.

Члан 3.

Осигураницима се на принци-пима узајамности и солидарности об-авезно осигуравају права за случај ст-арости или инвалидности, а чланови-ма њихових породица право за случај смрти осигураника, односно корисн-ика мировине.

Члан 4. ст. (2) и (3) (2) Права из пензијског и инвалидск-

ог осигурања остварују се и кори-сте под условима прописаним ов-им законом.

(3) Обим права зависи од дужине пе-нзијског стажа осигураника и вис- ине плате и основице осигурања

10. decembar/prosinac 2019. на коју је плаћен допринос на пе-нзијско и инвалидско осигурање, изузев у случајевима прописаним законом.

Члан 5. ст. (1) и (2)

(Општи принципи о правима ) (1) Права из пензијског и инвалидск-

ог осигурања су неотуђива, лична и материјална права и не могу се пренијети на другога нити се могу наслијеђивати.

(2) Права из пензијског и инвалидск-ог осигурања не могу застарјети.

Члан 12. тач. ц), д), е) и ф) (Осигураник самосталних

дјелатности)

b) члан привредних друштва или друге организације, који за свој рад прима уговорену накнаду (у даљем тексту: уговорена на-кнада),

д) члан органа управљања или

органа надзора, који за свој рад прима уговорену накнаду,

е) лице која обаваља послове на

основу уговора о дјелу, аутор-ског или другог уговора и за извршени посао остварује уго-ворену накнаду, и

ф) лице изабрано или именовано

на јавну функцију ако за обав-љање те функције остварује на-кнаду.

Члан 116.

(оспорена одредба) Кориснику пензије који у скла-

Page 77: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ду са овим законом стекне статус оси-гураника у обавезном осигурању, из-узев осигураника из члана 12. тач. ц), д), е) и ф) овог закона, исплата пензи-је се обуставља за период трајања оси-гурања.

Г. Закон о пензијском и инвалидском осигурању

(„Службени гласник Републике Српске, бр.: 134/11, 82/13, 96/13

и 103/15)

Члан 12. став 1. тач. г) и д)

Осигураник самосталних дјел-атности је :

г) члан органа управљања или надзора, који за свој рад прима уговорену накнаду;

д) лице које обавља послове на ос- нивању уговора о дјелу, аутор-ског или другог уговора и за извршен посао остварује накн-аду.

Члан 141. став 1.

(одредба која је проглашена неуставном)

(1) Кориснику пензије који у складу

са овим законом стекне статус ос-игураника у обавезном или добр-овољном осигурању, изузев осигу-раника из члана 12. т. г) и д) овог закона, исплата пензије се обуста-вља за период тог осигурања.

Д. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,

бр.: 6/95 и 37/03)

Broj 14 - strana 2165

Члан 38.

Кад се Уставном суду достави више захтјева за оцјењивање уставно-сти истог прописа, Уставни суд ће о свим тим захтјевима водити, по пра-вилу, један поступак и донијети једну одлуку. Спајање предмета у смислу ст-ава 1. овог члана неће се вршити ако би то утицало на знатније одуговла-чење поступка. 2. Судска пракса

Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине бр. АП 639/04 од 23.09. 2005. године („Службени гласник БиХ“, број: 83/05), АП 406/08 од 13.05.2010.го-дине („Службени гласник БиХ“, број: 84/10), АП 2075/14 од 07.03.2017 го-дине („Службени гласник БиХ“, број: 32/17) и др.

Одлука Уставног суда Републ-ике Српске број: У-38/12 од 30.10.2013. године („ Службени гласник РС“, бр-ој: 96/13). 8. Чињенично стање и став

Уставног суда Федерације Анализом навода из предочен-ог уставног питања и поднесеног зах-тјева за оцјену уставности оспореног члана Закона и одговора на захтјев, ув-ажавањем уставносудске праксе у Бо-сни и Херцеговини, на основу напри-јед означених релевантних одредби Устава Федерације Босне и Херцегов-ине и Европске конвенције о људским правима и основним слободама, Уста-вни суд Федерације утврдио је сљеде-ће:

Закон о пензијском и инвали-

Page 78: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2166 дском осигурању (у даљем тексту: За-кон), донио је Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Пр-едставничког дома од 24.01.2018. год-ине и на сједници Дома народа од 25.01.2018. године. Исти је објављен у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 13/18 21.01.2018. године, те је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања. Законом је установљено, на принципима узајамности и соли-дарности, обавезно и добровољно пе-нзијско и инвалидско осигурање, те су прописани услови за остваривање права по основу овог осигурања. Изм-еђу осталог, оспореном одредбом Зак-она прописано је да ће се обуставити исплата пензија корисницима који ст-екну статус осигураника у обавезном осигурању изузев чланова привредн-ог друштва или друге организације, који за свој рад примају уговорену на-кнаду, члановима органа управљања или органа надзора, који за свој рад примају уговорену накнаду, лицима која обављају послове по основу уго-вора о дјелу те лицима изабраним или именованим на јавну функцију ако за обављање те функције примају накн-аду. Уставни суд Федерације је у рј-ешавању овог предмета имао у виду и чињенице да се право на пензију утв-рђује правомоћним одлукама надлеж-них органа, да су права из пензијског и инвалидског осигурању неотуђива, лична и материјална права која се не могу пренијети на другога, не могу се наслијеђивати и не могу застарјети (члан 5. Закона).

Неспорно је према јуриспруде-нцији Европског суда за људска пра-ва, а што је потврђено и одлукама Ус-тавног суда Босне и Херцеговине, као

10. decembar/prosinac 2019. и праксом Уставног суда Републике Српске дапензија спада у стечена пр-ава имовинског карактера. Таква имо-винска права спадају под опсег испи-тивања и заштите у вези са правом на имовину из члана 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију о заштити људс-ких права и основних слобода. Стога је, узимајући у обзир изнијето, Устав-ни суд Федерације у рјешавању кон-кретне уставноправне ствари пошао од права и слобода утврђених у чл-ану II.А.2.(1) к) Устава Федерације Бо-сне и Херцеговине, те међународних инструмената за заштиту људских права и слобода које чине саставни дио Устава Федерације Босне и Херц-еговине. Одредбом члана 1. Протоко-ла бр. 1. уз Европску конвенцију за за-штиту људских права и основних сл-обода, је прописано да свако физичко лице или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. У конкретном случају овдје се ради о личној имовини и праву које је нео-туђиво, лично и материјално, не може се пренијети на другога нити се може наслијеђивати. Изузеци од овог општ-ег правила су дефинисани на начин да нико не може бити лишен своје имовине осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим принципима међународн-ог права, као и да ове одредбе ни на који начин не утјечу на право државе да примјењује законе које сматра пот-ребним за регулисање коришћења имовине у складу са општим интере-сима или да би осигурала наплату пореза и других дажбина или казни. Уставни суд Федерације је, пр-ије свега, имао у виду правну приро-ду права из пензијског и инвалидског осигурања, као и чињеницу да се ра-

Page 79: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ди о правима стеченим под законски прописаним условима. Наиме, члан-ом 3. Закона прописано је да се обаве-зним и добровољним осигурањем, на принципима добровољности и узаја-мности, осигураницима осигуравају права за случај старости и инвалид-ности, а у случају смрти осигураника, односно корисника мировине, право се осигурава члановима њихових по-родица. Поред тога, према истом Зак-ону, обим права из пензијског и инв-алидског осигурања зависи од дужи-не пензијског стажа осигураника и висине плате и основица осигурања на које је плаћан допринос за пензијс-ко и инвалидско осигурање, а права стечена по овом основу су лична пра-ва и не могу се преносити на друга лица и не застаријевају. Уставни суд Федерације нада-ље констатује да се оспореном одред-бом Закона, којом се прописује обу-става исплате пензије у случају стица-ња статуса осигураника у обавезном осигурању, непропорционално и нео-правдано, без заснованости у евенту-алном оправданом јавном интересу, законодавац умијешао, односно огра-ничио неометано уживање тог права на стечену имовину (пензију), у суш-тини дерогирао стечено право физи-чког лица на неометано уживање им-овине, а што није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода. Стајалиште овог суда је да се у конк-ретном случају, не може доносилац оспорене одредбе Закона позивати на изузетке од општег правила да свако има право на неометано уживање св-оје имовине, јер не постоји утврђен ја-вни интерес који би евентуално опра-

Broj 14 - strana 2167 вдавао дерогирање овог стеченог пра-ва. Друге евентуалне повреде људ-ских права гарантованих Уставом Фе-дерације Босне и Херцеговине и ме-ђународним инструментима за зашт-иту истих, а на које се позива у захтје-вима, Уставни суд Федерације сматра да није нужно разматрати, с обзиром на утврђену несагласност са Уставом Федерације Босне и Херцеговине ос-порене одредбе Закона због повреде права на имовину, имајући у виду да се од дана објаве у Службеним нови-нама Федерације БиХ исте не примје-њују, јер је Уставом Федерације Босне и Херцеговине прописано дејство од-лука којима је утврђена неуставност. Обзиром да је овим одлучено у мери-туму захтјева, Уставни суд Федераци-је није одлучивао о захтјеву за донош-ење привремене мјере. Имајући у виду све наведено, Уставни суд Федрације је одлучио као у изреци. Ову пресуду Уставни суд Феде-рације донио је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, предсједни-ца Суда, Весна Будимир, Мирјана Чу-чковић, проф.др Един Муминовић и др сц. Ката Сењак, судије Суда. Број:У-36/18 Предсједница 12.11.2019.г. Уставног суда ФБиХ С а р а ј е в о Александра Мартиновић,с.р.

..............................

791

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o predočenom ustavnom pitanju od strane Kantonaln-og suda u Zenici koje se odnosi na utvr-

Page 80: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2168 đivanje ustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te zahtjevu Potpredsjednika Federacije Bo-sne i Hercegovine za utvrđivanje ustav-nosti istog člana, na osnovu čl. IV.C.3.10.(2) a) i člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez jav-ne rasprave održanoj dana 12.11.2019. godine, donio je

P R E S U D U

Utvrđuje se da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18) nije u skladu sa Ustavom Federa-cije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona.

O b r a z l o ž e nj e 1. Podnosioci zahtjeva i predmet

zahtjeva

Kantonalni sud u Zenici dana 26. 12.2018. godine podneskom broj: 004-0-SuDp-18-001429 od 25.12.2018. godine predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje ustavnos-ti člana 116. Zakona o penzijskom i inva-lidskom osiguranju (u daljem tekstu: os-porena odredba Zakona). Zahtjev je zav-eden pod brojem: U-36/18.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti osp-orene odredbe Zakona je dostavio i pot-predsjednik Federacije Bosne i Hercego-vine Milan Dunović, podneskom broj: 03-01-2-37-1/19 od 07.02.2019. godine. Uz podneseni zahtjev za ocjenu ustavn-

10. decembar/prosinac 2019. osti zatraženo je i određivanje privreme-ne mjere kojom bi se obustavila primje-na osporenog člana Zakona do konačne odluke Ustavnog suda Federacije. Zahtj-ev je zaveden pod brojem: U-11/19.

Ovlaštenje za podnošenje zahtje-va oba podnosioca sadržano je u članu IV.C.3.10.(2) a) odnosno IV.C.3.10.(4) Us-tava Federacije Bosne i Hercegovine. 2. Rješenje o spajanju postupaka Imajući u vidu da se radi o zaht-jevima za ocjenu ustavnosti istog člana Zakona, Ustavni sud Federacije je na sj-ednici održanoj 28.05.2019. godine, pri-mjenom člana 38. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fede-racije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) donio Rj-ešenje broj: U-36/18 o spajanju postup-aka u predmetima U-11/19 i U-36/18, te će voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku pod brojem: U-36/18. 3. Stranke u postupku U skladu sa članom 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Fede-racije Bosne i Hercegovine stranke u ov-om postupku su: Kantonalni sud u Zen-ici kao podnosilac predočenog ustavnog pitanja, Faruk Turkić iz Zenice i Federal-ni Zavod za penzijsko i invalidsko osi-guranje/Federalni Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Federalni Zavod) kao stranka u postup-ku pred redovnim sudom koji je predo-čio ustavno pitanje i Potpredsjednik Fe-deracije Bosne i Hercegovine kao podn-osilac zahtjeva za ocjenu ustavnosti, te Parlament Federacije Bosne i Hercegovi-ne, kao donosilac osporene odredbe Za-kona.

Page 81: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 4. Bitni navodi zahtjeva Kantonalni sud u Zenici je ovom sudu predočio ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti ospor-ene odredbe Zakona. U obrazloženju za-htjeva se navodi da je kod tog suda u to-ku upravni spor po tužbi tužioca Faru-ka Turkića iz Zenice protiv rješenja tuže-nog Federalnog Zavoda u upravnoj st-vari prestanka isplate starosne penzije. Tokom trajanja postupka postavilo se ustavno pitanje i to: „da li je osporena odredba Zakona po kojima je tužiocu prestalo pravo na isplatu starosne penzi-je, a koje pravo mu je priznato pravomo-ćnim i konačnim rješenjem prvostepen-og organa Kantonalne administrativne službe u Zenici matični broj: 1134624364 od 13.05.2011. godine, primjenom tada važećeg Zakona o penzijskom i invalid-skom osiguranju u saglasnosti sa Ustav-om Federacije Bosne i Hercegovine“, te da od toga, kao prethodnog pitanja, zav-isi rješavanje ovog upravnog spora. Poz-ivajući se na član IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Kanto-nalni sud u Zenici predočio je ustavno pitanje utvrđivanja usklađenosti ospore-ne odredbe Zakona sa odredbama člana II.A.2.(1) c) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, smatrajući da se određi-vanjem prestanka korištenja predmetn-og prava na penziju povrjeđuju ustavne odredbe o jednakosti pred zakonom i pravu na imovinu, a na što je tužilac os-novano ukazivao u tužbi, kojom je po-krenuo upravni spor, pozivajući se na citirane propise, kao i Odluku Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-38/12 od 30.10.2013. godine, kojom je utvrđena neustavnost sadržajno identične odred-be, člana 114. stav 1. Zakona o penzijsk- om i invalidskom osiguranju („Službeni

Broj 14 - strana 2169

glasnik RS“, broj: 134/11). Pored predočenog ustavnog pit-anja od strane Kantonalnog suda u Ze-nici, zahtjev za ocjenu ustavnosti ospo-renog člana Zakona podnio je i Potpred-sjednik Federacije Bosne i Hercegovine smatrajući da pomenuta odredba da nije u skladu sa članom II.A.2.(1) c), k), l), n) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Amandmanom XVIII na Ustav Federa-cije Bosne i Hercegovine te sa članom 1. Protokola 1. i članom 1. Protokola br. 12. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljud-skih prava i osnovnih sloboda, Univerz-alnom deklaracijom o ljudskim pravima, čl. 17. i 23. Evropske socijalne povelje, te Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, iz raz-loga jer se ovim članom obustavlja isp-lata penzije u slučaju stjecanja statusa os-iguranika u obaveznom osiguranju. Os-porenim članom Zakona određeno je da: „Korisniku penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osigurani-ka u obaveznom osiguranju, izuzev osi-guranika iz člana 12. tač. c), d), e) i f) ov-og zakona, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja“. Prema čl-anu 10. stav (1) ovog Zakona osiguranik u obaveznom osiguranju su: a) lica zap-oslena na osnovu ugovora o radu ili dr-ugog akta poslodavca (u daljem tekstu: osiguranik zaposlenik), b) lica koja oba-vljaju samostalnu djelatnost (u daljem tekstu: osiguranik samostalnih djelatno-sti), c) lica koja obavljaju vjersku službu (u daljem tekstu: osiguranik vjerski sl-užbenik) i d) lica koja obavljaju poljopri-vrednu djelatnost (u daljem tekstu: osi-guranik poljoprivrednik), izuzev osigu-ranika iz člana 12. tačka c), d), e) i f), ist-og Zakona isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja. Ističe da su od predmetne obustave izuzeti članovi

Page 82: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2170 privrednog društva ili druge organiza-cije koje za svoj rad primaju ugovornu naknadu, članovi organa upravljanja ili organa nadzora koji za svoj rad primaju ugovornu naknadu, lica koja obavljaju poslove na osnovu ugovora o djelu, au-torskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruju ugovorenu naknadu i lica izabrana i imenovana na javnu fun-kciju ako za obavljanje iste ostvaruju na-knadu. Nadalje, smatra da pravo na pe-nziju spada u kategoriju stečenih prava koje se kao takvo ne može ograničiti ili oduzeti i koje je zaštićeno odredbama čl-ana II.A.2.(1) c), k), l), n) Ustava Federa-cije Bosne i Hercegovine. Navodi na či-njenicu da se o predmetnoj pravnoj pro-blematici izjasnio i Ustavni sud Republi-ke Srpske, koji je svojom odlukom broj: U-38/12 od 30.10.2013. godine, utvrdio da: „član 114. Zakona o penzijskom i in-validskom osiguranju Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 134/11), ni-je u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske“. Smatra da je pravo na isplatu penzije stečeno pravo i da isto spada u kategoriju imovinskih prava građana koje se mora na jednak način štititi na ci-jelom teritoriji Bosne i Hercegovine, i da je Evropski sud za ljudska prava u svoj-oj praksi ranije zaključio da pravo na pe-nziju spada u okvir pojma prava na mir-no uživanje imovine, pod uslovom da je pravo na penziju stečeno na osnovu pra-va države potpisnice. Pored pomenutog se navodi da je osporena odredba Zako-na suprotna članu II.A.2. tačka c. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojom se građanima garantuje jednakost pred za-konom pri čemu se posebno ukazuje na stečeno pravo na penziju pod zakonom propisanim uslovima. Pozivajući se na praksu Evropsk-og suda za ljudska prava prema kojoj se

10. decembar/prosinac 2019. pored uobičajnog pojma vlasništva, ist-im pojmom obuhvaćaju i sva stečena pr-ava nekog lica uključujući takva privat-nopravna dobra kao što je stečeno pravo u sastavu penzijskog ili socijalnog osigu-ranja (slučaj „Gavella protiv Hrvatske“), u kojem ovaj Sud zaključuje da: „Vlasni-štvo može biti postojeće vlasništvo ili imovina, uključujući potraživanja u od-nosu na koja podnosilac zahtjeva može tvrditi da ima barem legitimno očekiva-nje (koje mora biti konkretnije naravi od same nade) da će biti ostvareno, tj. da će dobiti djelotvorno uživanje prava vlasn-ištva“. Također, smatra da se primjenom osporenog člana krše i odredbe člana 1. Evropske socijalne povelje od 03.05.1996. godine, kao i član 30. tačka b., te član 6. st. 1. i 2. Međunarodnog pakta o ekono-mskim, socijalnim i kulturnim pravima od 16.12.1966. godine i čl. 17. i 23. Univ-erzalne deklaracije o ljudskim pravima od 10.12.1948. godine. Zbog svega navedenog, Potpred-sjednik Federacije predlaže da Ustavni sud Federacije donese Presudu kojom se utvrđuje da osporena odredba nije u sa-glasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Iz istih razloga predlaže i donošenje Rješenja o privremenoj mjeri do donošenja odluke Ustavnog suda Fe-deracije o ustavnosti osporene odredbe Zakona. 5. Bitni navodi odgovora na zahtjev Ustavni sud Federacije je u odn-osu na predočeno ustavno pitanje na os-novu člana 16., a u vezi sa članom 39. St-av 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine aktom broj: U-36/18 od 23.01.2019. godi-ne, zatražio odgovor od Parlamenta Fe-deracije Bosne i Hercegovine, Federaln-

Page 83: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. og zavoda i Faruka Turkića iz Zenice. Isto tako, Ustavni sud Federacije je u od-nosu na zahtjev za ocjenu ustavnosti u smislu člana 16. Zakona o postupku pr-ed Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine aktom broj: U-11/19 od 13. 02.2019. godine zatražio od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgovor na podneseni zahtjev, te, aktom broj: U-11/19 od 13.02.2019. godine i mišljenje od Federalnog zavoda. Parlament Federacije Bosne i He-rcegovine nije dostavio odgovor. Federalni zavod je dostavio odg-ovor broj:FZ3/2/2-35-1-618-9/18 MB/OB: 1134624364 od 07.02.2019. godine, u ko-jemu je navedeno da je tužiocu priznato pravo na starosnu penziju počev od 05. 02.2011. godine, u skladu sa članom 30. Zakona . Tužilac je na dan priznavanja prava na starosnu penziju imao navrše-nih 65 godina života i 38 godina, 7 mjes-eci i 10 dana penzijskog staža. Tužilac je prema službenim podacima matične evi-dencije aktivnih osiguranika koja se vo-di kod tuženog dana 01.06.2011. godine, zasnovao radni odnos, dok je prema po-dacima finansijske datoteke ista penzija isplaćivana redovito, zaključno sa 28.02. 2018.godine. Članom 114. Zakona o pen-zijskom i invalidskom osiguranju pro-pisano da „korisniku penzije, koji je istu ostvario prije navršenih 40 godina staža, odnosno 65 godina života i korisniku invalidske penzije koji zasnuje radni od-nos ili započne da obavlja djelatnost iz člana 11. tač. 1. i 2. Zakona, penzija se ne isplaćuje za to vrijeme, a najduže do navršenja 40 godina penzijskog staža, odnosno 65 godina života“. Navodi se da je članom 152. Zakona koji je stupio na snagu 01.03.2018. godine, propisano, da „danom stupanja na snagu ovog Za-kona prestaje da važi Zakon o penzijsk-

Broj 14 - strana 2171 om i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/98, 32/01, 73/05, 59/06, 04/09 i 55/12)“, a da je polazeći od osporene odredbe, te činjenice da je žalilac na dan 01.03.2018. godine, imao status osiguranika u oba-veznom osiguranju, a isti nije lice iz čla-na 12. tač. c), d), e) i f) Zakona, prvoste-peni organ je u postupku po službenoj dužnosti, donio rješenje kojim je tužiocu prestalo pravo na isplatu starosne penzi-je, počev od 01.03.2018. godine, zbog st-atusa osiguranika u obaveznom osigura-nju. Rješavajući po žalbi, drugostepeni organ je donio rješenje kojim je žalba tu-žioca odbijena kao neosnovana. Smatraju da pravo na rad tužio-ca ni na koji način nije ugroženo primje-nom osporene odredbe Zakona, već je naprotiv data mogućnost korisniku pe-nzije da mu se privremeno obustavi isp-lata penzije, te da nakon što mu presta-ne obavezno osiguranje podnese zahtjev za ponovnu isplatu iste. Ističu da je u ja-vnom interesu da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju na za-konit način, a kako je u konkretnom slu-čaju i postupljeno, takvim postupanjem nisu povrijeđena Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine zagarantovana lju-dska prava. U odgovoru Ustavnom sudu Fe-deracije, tužilac u upravnom sporu Far-uk Turkić iz Zenice navodi da je pravo-vremeno podnio tužbu Kantonalnom sudu u Zenici, radi poništenja rješenja broj:FZ3/2/2-35-1-618-3/18 od 24.05.2018. godine, te je predložio Kantonalnom su-du u Zenici da zastane sa postupkom i da Ustavnom sudu Federacije predoči ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđi-vanje ustavnosti osporene odredbe. Parlament Federacije Bosne i He-rcegovine nije dostavio odgovor na zah-

Page 84: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2172 tjev za ocjenu ustavnosti, dok je Federa-lni zavod dostavio Mišljenje broj: FZ1/3-49-4-3763-2/19 od 06.03.2019. go-dine, koje je u cijelosti identično odgov-oru koje je Federalni zavod dostavio u odnosu na predočeno ustavno pitanje, smatrajući da je osporena odredba u ci-jelosti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 1. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član II.A.2.(1) k)

„Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumen-tima navedenim u Aneksu ovog ustava. Posebno:

(1) Sva lica na teritoriji Federacije uživa-ju prava na:

k) imovinu;

Član IV.C.3 10.(2)

Ustavni sud:

a) Na zahtjev Predsjednika Federa-cije, Potpredsjednika Federacije, Premijera, zamjenika Premijera ili na zahtjev jedne trećine člano-va bilo kog doma Parlamenta Fe-deracije, utvrdit će da li je prijed-log zakona koji je usvojio jedan od domova, ili zakon koji su usv-ojila oba doma, u skladu sa usta-vom;

b) Na zahtjev Premijera, kantona ili jedne trećine poslanika u zakon-odavnom tijelu kantona, utvrdit

10. decembar/prosinac 2019. će da li su ustav kantona i aman-dman na ustav, predloženi zak-on ili zakon koga je usvojilo to zakonodavno tijelo, u skladu sa ovim ustavom;

c) na zahtjev Predsjednika Federac-ije, Potpredsjednika Federacije, Premijera ili zamjenika Premije-ra, utvrdit će da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi or-gan federalne vlasti u skladu sa ovim ustavom;

d) na zahtjev premijera ili kantona, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koji je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili opštinske vlasti u skladu sa ovim ustavom.

Član IV.C.3.10 (4)

(4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim

pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se jave tokom postupka pred dotičnim sudom.

Član VII. 3.

Međunarodni ugovori i drugi sp-orazumi koji su na snazi u Bosne i Herc-egovine i Federacije, te opšta pravila me-đunarodnog prava čine dio zakonodav-stva Federacije. U slučaju neusaglašeno-sti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporaz-um.

Član 12. stav 1. tačka b)

Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, posebno kada:

b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili

Page 85: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. pedloženi zakon ili drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo koje opštine nije u skladu sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis neće se primjenjiva-ti, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja, koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.

B. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih

sloboda

Protokol 1. Član 1.

Zaštita imovine

Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje pe-nzije. Niko ne može biti lišen svoje im-ovine, osim u javnom interesu i pod us-lovima predviđenim zakonom i opštim principima međunarodnog prava. Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje im-ovine u skladu sa opštim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

C. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

(„Službene novine Federacije BiH“,

broj: 13/18)

Član 2. stav 1. tačka a) (Pojmovi )

Pojedini pojmovi u smislu ovog

Broj 14 - strana 2173 zakona imaju sljedeće značenje:

a) Penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu generacijaske solidar-nosti je sistem penzijskog i inv-alidskog osiguranja u kojem se osiguranicima na principima uz-ajamnosti i solidarnosti osigura-vaju prava za slučaj nastanka ri-zika starosti, invalidnosti i tjeles-ne onesposobljenosti, a članovi-ma njihovih porodica prava za slučaj smrti osiguranika, odnos-no korisnika prava.

Član 3.

Osiguranicima se na principima uzajamnosti i solidarnosti obavezno osi-guravaju prava za slučaj starosti ili inva-lidnosti, a članovima njihovih porodica pravo za slučaj smrti osiguranika, odno-sno korisnika mirovine.

Član 4. st. (2) i (3) (2) Prava iz penzijskog i invalidskog os-

iguranja ostvaruju se i koriste pod uslovima propisanim ovim zakon-om.

(3) Obim prava zavisi od dužine penzij-skog staža osiguranika i visine plate i osnovice osiguranja na koju je pla-ćen doprinos na penzijsko i invalid-sko osiguranje, izuzev u slučajevima propisanim zakonom.

Član 5. st. (1) i (2)

(Opšti principi o pravima ) (1) Prava iz penzijskog i invalidskog os-

iguranja su neotuđiva, lična i mate-rijalna prava i ne mogu se prenijeti na drugoga niti se mogu naslijeđi-vati.

Page 86: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2174 (2) Prava iz penzijskog i invalidskog os-

iguranja ne mogu zastarjeti.

Član 12. tač. c), d), e) i f) (Osiguranik samostalnih djelatnosti)

e) član privrednih društva ili druge

organizacije, koji za svoj rad pri-ma ugovorenu naknadu (u dalj-em tekstu: ugovorena naknada),

f) član organa upravljanja ili orga-na nadzora, koji za svoj rad pri-ma ugovorenu naknadu,

g) lice koja obavalja poslove na osn-ovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu nak-nadu, i

h) lice izabrano ili imenovano na ja-vnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje naknadu.

Član 116.

(osporena odredba) Korisniku penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osigura-nika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12. tač. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata penzije se obustav-lja za period trajanja osiguranja.

D. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

(„Službeni glasnik Republike Srpske, br.: 134/11, 82/13, 96/13 i 103/15)

Član 12. stav 1. tač. g) i d)

Osiguranik samostalnih djelatno-

sti je: g) član organa upravljanja ili nadz-

10. decembar/prosinac 2019. ora, koji za svoj rad prima ugov-orenu naknadu;

d) lice koje obavlja poslove na osni-vanju ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršen posao ostvaruje naknadu.

Član 141. stav 1. (odredba koja je

proglašena neustavnom) (1) Korisniku penzije koji u skladu sa ov-

im zakonom stekne status osigurani-ka u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, izuzev osiguranika iz čl-ana 12. t. g) i d) ovog zakona, isplata penzije se obustavlja za period tog osiguranja.

E. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije

Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,

br.: 6/95 i 37/03)

Član 38.

Kad se Ustavnom sudu dostavi više zahtjeva za ocjenjivanje ustavnosti istog propisa, Ustavni sud će o svim tim zahtjevima voditi, po pravilu, jedan po-stupak i donijeti jednu odluku. Spajanje predmeta u smislu sta-va 1. ovog člana neće se vršiti ako bi to utjecalo na znatnije odugovlačenje pos-tupka. 1. Sudska praksa

Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br.AP 639/04 od 23.09.2005. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/05), AP 406/08 od 13.05.2010. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 84/10),

Page 87: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. AP 2075/14 od 07.03.2017.godine („Slu-žbeni glasnik BiH“, broj: 32/17) i dr.

Odluka Ustavnog suda Republi-ke Srpske broj:U-38/12 od 30.10.2013. go-dine („Službeni glasnik RS“, broj:96/13). 2. Činjenično stanje i stav Ustavnog

suda Federacije Analizom navoda iz predočenog ustavnog pitanja i podnesenog zahtjeva za ocjenu ustavnosti osporenog člana Zakona i odgovora na zahtjev, uvažava-njem ustavnosudske prakse u Bosni i Hercegovini, na osnovu naprijed ozna-čenih relevantnih odredbi Ustava Fede-racije Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnov-nim slobodama, Ustavni sud Federacije utvrdio je sljedeće:

Zakon o penzijskom i invalidsk-om osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), donio je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 25.01.2018. godine. Isti je objavljen u „Službenim novinama Fe-deracije BiH“, broj:13/18 21.01.2018.go-dine, te je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Zakonom je usta-novljeno, na principima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno i dobrovoljno pe-nzijsko i invalidsko osiguranje, te su pr-opisani uslovi za ostvarivanje prava po osnovu ovog osiguranja. Između ostal-og, osporenom odredbom Zakona pro-pisano je da će se obustaviti isplata pen-zija korisnicima koji steknu status osigu-ranika u obaveznom osiguranju izuzev članova privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad primaju ug-ovorenu naknadu, članovima organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad primaju ugovorenu naknadu,

Broj 14 - strana 2175 licima koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu te licima izabranim ili imenovanim na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije primaju naknadu. Ustavni sud Federacije je u rješa-vanju ovog predmeta imao u vidu i či-njenice da se pravo na penziju utvrđuje pravomoćnim odlukama nadležnih org-ana, da su prava iz penzijskog i invalid-skog osiguranju neotuđiva, lična i mate-rijalna prava koja se ne mogu prenijeti na drugoga, ne mogu se naslijeđivati i ne mogu zastarjeti (član 5. Zakona).

Nesporno je prema jurispruden-ciji Evropskog suda za ljudska prava, a što je potvrđeno i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i praks-om Ustavnog suda Republike Srpske dapenzija spada u stečena prava imovi-nskog karaktera. Takva imovinska pra-va spadaju pod opseg ispitivanja i zašti-te u vezi sa pravom na imovinu iz člana 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih slobo-da. Stoga je, uzimajući u obzir iznijeto, Ustavni sud Federacije u rješavanju kon-kretne ustavnopravne stvari pošao od prava i sloboda utvrđenih u članu II.A. 2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Herce-govine, te međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda koje čine sastavni dio Ustava Federacije Bos-ne i Hercegovine. Odredbom člana 1. Pr-otokola br. 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih slo-boda, je propisano da svako fizičko lice ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. U konkretnom slučaju ovdje se radi o ličnoj imovini i pravu koje je neotuđivo, lično i materi-jalno, ne može se prenijeti na drugoga niti se može naslijeđivati. Izuzeci od ov-og opšteg pravila su definisani na način da niko ne može biti lišen svoje imovine

Page 88: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2176 osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim princi-pima međunarodnog prava, kao i da ove odredbe ni na koji način ne utječu na pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim za regulisanje korištenja imovine u skladu sa opštim interesima ili da bi osigurala naplatu po-reza i drugih dažbina ili kazni. Ustavni sud Federacije je, prije svega, imao u vidu pravnu prirodu pra-va iz penzijskog i invalidskog osigura-nja, kao i činjenicu da se radi o pravima stečenim pod zakonski propisanim uslo-vima. Naime, članom 3. Zakona propisa-no je da se obaveznim i dobrovoljnim osiguranjem, na principima dobrovoljn-osti i uzajamnosti, osiguranicima osigu-ravaju prava za slučaj starosti i invalidn-osti, a u slučaju smrti osiguranika, odno-sno korisnika mirovine, pravo se osigu-rava članovima njihovih porodica. Por-ed toga, prema istom Zakonu, obim pra-va iz penzijskog i invalidskog osiguranja zavisi od dužine penzijskog staža osigu-ranika i visine plate i osnovica osigura-nja na koje je plaćan doprinos za penzi-jsko i invalidsko osiguranje, a prava ste-čena po ovom osnovu su lična prava i ne mogu se prenositi na druga lica i ne zas-tarijevaju. Ustavni sud Federacije nadalje konstatuje da se osporenom odredbom Zakona, kojom se propisuje obustava is-plate penzije u slučaju stjecanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju, neproporcionalno i neopravdano, bez zasnovanosti u eventualnom opravdan-om javnom interesu, zakonodavac umi-ješao, odnosno ograničio neometano už-ivanje tog prava na stečenu imovinu (penziju), u suštini derogirao stečeno pr-avo fizičkog lica na neometano uživanje imovine, a što nije u skladu sa Ustavom

10. decembar/prosinac 2019. Federacije Bosne i Hercegovine i Evro-pskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stajalište ov-og suda je da se u konkretnom slučaju, ne može donosilac osporene odredbe Za-kona pozivati na izuzetke od opšteg pr-avila da svako ima pravo na neometano uživanje svoje imovine, jer ne postoji ut-vrđen javni interes koji bi eventualno opravdavao derogiranje ovog stečenog prava. Druge eventualne povrede ljudsk-ih prava garantovanih Ustavom Federa-cije Bosne i Hercegovine i međunarodn-im instrumentima za zaštitu istih, a na koje se poziva u zahtjevima, Ustavni sud Federacije smatra da nije nužno raz-matrati, s obzirom na utvrđenu nesagla-snost sa Ustavom Federacije Bosne i He-rcegovine osporene odredbe Zakona zb-og povrede prava na imovinu, imajući u vidu da se od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH iste ne primje-njuju, jer je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano dejstvo odluka kojima je utvrđena neustavnost. Obzir-om da je ovim odlučeno u meritumu za-htjeva, Ustavni sud Federacije nije odlu-čivao o zahtjevu za donošenje privreme-ne mjere.

Imajući u vidu sve navedeno, Ust-avni sud Fedracije je odlučio kao u izre-ci.

Ovu presudu Ustavni sud Federa-cije donio je jednoglasno u sastavu: Ale-ksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr.sc. Kata Senjak, sudije Suda. Broj:U-36/18 Predsjednica 12.11.2019.g. Ustavnog suda FBiH S a r a j e v o Aleksandra Martinović,s.r.

Page 89: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 792

Na temelju članaka 109. i 111. Po-slovnika Skupštine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog katnona Goraž-de“, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, na 8. redovitoj sjednici, održanoj 27. studenog 2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA

I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

GORAŽDE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog pl-ana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu dan-om donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:01-14-830/19 PREDSJEDATELJICA 27.11.2019. godine S K U P Š T I N E G o r a ž d e Edita Velić,s.r.

793

Na temelju člana 19. Statuta Zav-oda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, članka 103. stavak 1. alineja 4. Zakona o zdrav-

Broj 14 - strana 2177 stvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), članaka 6, 27 i 37 Zakona o pro-računima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 5/18 i 11/19), Upravni odbor Kantonal-nog zavoda zdravstvenog osiguranja Go-ražde, na svojoj 4. (četvrtoj) redovitoj sj-ednici, održanoj 08.11.2019.g., donio je:

O D L U K U o usvajanju Izmjena i dopuna

Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Fi-

nansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde za 2019.godinu u iznosu: PRIHODI 17.934.841,97 KM RASHODI I IZDACI 17.934.841.97 KM RAZLIKA 0 KM

Članak 2.

Usvojeni Prijedlog Izmjena i do-

puna Finansijskog plana iz članka 1. ove Odluke dostavlja se, sukladno članku 27. stavak 5. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Fede-racije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) Ministarstvu za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Članak 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

Page 90: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2178 uje se direktor Kantonalnog zavoda zdr-avstvenog osiguranja Goražde

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om donošenja, a primjenjivat će se od dana davanja saglasnosti Skupštine Bo-sanko-podrinjskog kantona Goražde na Izmjene i dopune Finansijskog plana za-voda zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu. Broj:14-3736-2.1/19 Predsjednik 08.11.2019.godine Upravnog odbora G o r a ž d e Enver Ratković,v.r.

794

Na temelju člana 19. Statuta Zav-oda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, članaka 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osigu- ranju („Službene novine Federacije BiH“, broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), članaka 27, 37. i 38. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Fede-racije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 5/18 i 11/19), Upravni odbor Kantonalnog za-voda zdravstvenog osiguranja Goražde, na svojoj 4. (četvrtoj) redovitoj sjednici, održanoj 08.11.2019.godine, d o n i o j e:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Izmjenama i dopunama Financij-

10. decembar/prosinac 2019. skog plana Zavoda zdravstvenog osigu-ranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, utvrđuje se uk-upan obim prihoda i rashoda i izdataka i to: PRIHODI 17.934.841,97 KM RASHODI I IZDATCI 17.934.841,97 KM RAZLIKA 0 KM

Članak 2. Prihodi, rashodi i izdatci utvrđu-

ju se u bilansu prihoda i rashoda za 2019. godinu kako slijejdi:

Page 91: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 - strana 2179

Page 92: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 - strana 2180 10. decembar/prosinac 2019.

Page 93: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 - strana 2181

Page 94: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj:14.3736-2/19 PREDSJED

AV

AJU

ĆI

08.11.2019.godine UPRA

VN

OG

OD

BOR

A

G o r a ž d e Enver Ratković,v.r.

Broj 14 – strana 2182 10. decembar/prosinac 2019.

Page 95: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 795

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

na produženje Ugovoraza zakup kancelarijskog prostora

Članak 1.

Daje se suglasnost ministru Min-istarstva za gospodarstvo Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde da izvrši pr-oduženje Ugovora broj: 04-14-647/10 od 29.03.2010. godine, a koji se odnosi na zakup uredskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo – podružnica Goražde, na period od 6 (šest) mjeseci i to počevši od mjeseca srpnja 2019. go-dine, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde.

Članak 2. Ovlašćuje se ministar Ministarst-va za gospodarstvo Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde da zaključi aneks Ugovora o zakupu uredskog prostora iz članka 1. ove Odluke sa Gospodarskom bankom Sarajevo – podružnica Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj

Broj 14 – strana 2183 ploči Kantona, a naknadno će se objavi-ti u „Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1636/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

796

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za plaćanje

Računa broj: 287/19 ispostavljenog po I privremenoj situaciji za izvedene

radove na redovitom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448

Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost Ministarstvu za gospodarstvo - Direkcija za ceste Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 287/19 od 05.09.2019.godine po I privremenoj situ-aciji broj: 287/19 od 05.09.2019.godine, u iznosu od 48.055,00 KM, ispostavljenog od strane gospodarskog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-870-1/19 od 05.07.2019. godine, za izve-dene radove na redovitom (ljetnom) od-ržavanju regionalne ceste R-448 Potko-zara – Goražde -Hrenovica za 2019. go-dinu.

Page 96: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2184

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo - Direkcija za ceste i Ministarstvo za fina-ncije Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, a sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 613700 - Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova) izdvojenih na podračunu Direkcije za ceste.

Članak 3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1635/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

797

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Programa utroška sredstava Ministarst-va za gospodarstvo Bosansko–podrinjs-kog kantona Goražde „Program podrš-ke privatnim poduzećima i poduzetnici-ma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”za 2019. godinu, broj: 04-14-1094-2/19 od 02.09.2019. godine, Ugovora o poslovnoj suradnji za plasira-nje linije financiranja uz subvencionira-nje dijela profitne marže za gospodarska društva i obrtnike koji posluju na pod-ručju Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, broj: 03-14-1669/17 od 20.10.2017. godine, Odluke o odobravanju predlož-

10. decembar/prosinac 2019. enog Ugovora i financiranja uz subven-cioniranje dijela profitne marže za gos-podarska društva, broj: 03-14-942/18 od 09.07.2018.godine i Ugovora o subvenci-oniranju kamatne stope, broj: 04-14-351-2/18 od 05.06.2018.godine, Vlada Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže

Članak 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko

-podrinjskog kantona Goražde daje sug-lasnost za isplatu subvencije trećeg dije-la profitne marže od 2% gospodarskom društvu „HOŠO-TRANSPORT“ d.o.o. Goražde u iznosu od 1.163,62KM, za pe-riod 15.03.2019-14.09.2019. godine.

Članak 2.

Subvencioniranje trećeg dijela pr-ofitne marže iz članka 1. ove Odluke će se izvršiti sukladno Ugovoru o poslovn-oj suradnji za plasiranje linije financira-nja uz subvencioniranje dijela profitne marže za gospodarska društva i obrtni-ke koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14-1669/17 od 20.10.2017.godine, pred-loženim Ugovorom o dugoročnom fina-ncijskom partnerstvu, broj: 14135580400 02031 od 20.02.2018.godine, zaključenim između BBI banke d.d. Sarajevo i gos-podarskog društva „HOŠO-TRANSPO-RT“ d.o.o. Goražde, Odluke o odobrava- nju predloženog Ugovora i financiranja uz subvencioniranje dijela profitne mar-

Page 97: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. že za gospodarska društva i Ugovora o subvencioniranju dijela kamatne stope, zaključenim između gospodarskog dru-štva „HOŠO-TRANSPORT“ d.o.o. Gora-žde i Ministarstva za gospodarstvo Bos-ansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1634/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

798

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) te Programa utroška sredstava Ministar-stva za socijalnu politiku, zdravstvo, ra-seljene osobe i izbjeglice Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, sa ekonoms-kog koda 615100 Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu, broj: 08-37-1405-2/19 od 12.09.2019.godine (suglasnost: Odluka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, broj:03-14-1233/19 od 04.09.2019. godine), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjed-nici, održanoj dana 06.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o isplati novčanih sredstava

JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku bipolarnih elektroda, neophodnih za urološke operacije

Broj 14 – strana 2185

Članak 1. Odobrava se isplata novčanih sr-edstava u iznosu od 3.000,00 KM (slovi-ma: tri tisuće konvertibilnih maraka), na ime financiranja zahtjeva JZU Kantona-lna bolnica Goražde, za nabavku bipola-rnih elektroda neophodnih za operacijs-ku salu bolnice - za urološke operacije.

Članak 2. Sredstva u iznosu od 3.000,00 KM isplatiti na teret Proračuna Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raselje-ne osobe i izbjeglice Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zd-ravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu, a u korist JZU Kantonalna bol-nica Goražde, na račun broj: 1011400000 263226, kod PBS podružnica Goražde.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Obvezuje se JZU Kantonalna bol-nica Goražde da, sukladno Programu utroška, a po utrošku odobrenih sred-stava, Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi izviješće o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu dan-

Page 98: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2186 om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1631/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

799

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti JZU Kantonalna

bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme

Članak 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-

ntona Goražde daje suglasnost JZU Ka-ntonalna bolnica Goražde da provede potrebnu zakonom propisanu procedu-ru za nabavku medicinske opreme – ru-čki za endoskopski aparat, u vrijednosti 28.000,00 KM. Po okončanju iste, nakna-dno će se odobriti financiranje JZU Kan-tonalna bolnica Goražde za navedenu nabavku.

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog zaht-jeva osigurana su u Proračunu Ministar-stva za socijalnu politiku, zdravstvo, ra-seljene osobe i izbjeglice Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde za 2019.godi-

10. decembar/prosinac 2019. nu, na ekonomskom kodu 615100 – Ka-pitalni transferi za zdravstvo (od znač-aja za Kanton) za 2019.godinu.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke, pored JZU Kantonalna bolnica Goražde, zadu-žuje se Ministarstvo za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjegli-ce i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1630/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

800

Na temelju članaka 23. i 24. Zak-ona o Vladi Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde („Službene novine Bosan-sko–podrinjskog kantona Goražde“, broj 8/15), Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.g., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

na potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja

Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva

na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Page 99: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 1. Ovom Odlukom Vlada Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde daje suglasnost na tekst Protokola i potpisi-vanje istog, a u svrhu vođenju pregovo-ra i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zap-oslenika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 2. Za potpisivanje Protokola iz čla-nka 1. ove Odluke ovlašćuje se ministar Ministarstva za socijalnu politiku, zdra-vstvo, raseljene osobe i izbjeglice u Vla-di Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, Eniz Halilović, da u ime Vlade Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde po-tpiše prijedlog Protokola.

Članak 3. Prijedlog protokola iz članka 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–34-1637/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

801

Na temelju članaka 23. i 24. Zak-ona o Vladi Bosansko–podrinjskog kant-ona Goražde („Službene novine Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a sukladno članku 64. Zakona o

Broj 14 – strana 2187 zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10) i člancima 18. i 19. Statuta JZU Kantonalna bolnica Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/14), Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.g., d o n o s i:

R J E Š E NJ E o razrješenju članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica

Goražde

Članak 1. Razrješavaju se dužnosti predsje-dnik i članovi Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, kako slije-di:

1. Osman Subašić -predsjednik, 2. Medina Kulelija - član, 3. Alen Pašović - član, 4. Elvira Kazagić - član, 5. Enisa Karović - član.

Članak 2.

Rješenje stupa na snagu danom

donošenja i isto će se objaviti u „Službe-nim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Članak 3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage rješenje Vlade Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde, broj:03-05-1424-1/19 od 03.10.2019.god. Broj:03–05–1629-1/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Page 100: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2188 802

Na temelju članaka 23. i 24. Zak-ona o Vladi Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde (“Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde”, br-oj:8/15), a sukladno članku 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10), te odred-bama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 34/03 i 65/13) i člancima 18. i 19. Statuta JZU Kantonalna bolnica Goraž-de („Službene novine Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde'', broj:1/14), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o imenovanju predsjednika i članova

Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde

Članak 1.

Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora JZU Kantonalna boln-ica Goražde, kako slijedi:

1. Osman Subašić - predsjednik, 2. Elvira Kazagić - član, 3. Medina Kulelija - član, 4. Enisa Karović - član, 5. Edina Gušo - član.

Članak 2.

Imenovani predsjednik i članovi

Upravnog odbora iz članka 1. Rješenja za svoj rad i angažovanje u radu Upra-vnog odbora imaju pravo na naknadu, koja će se isplaćivati iz sredstava ustan-ove.

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 3.

Imenovanje iz članka 1. Rješenja vrši se na period od četiri (4) godine.

Članak 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u “Službe-nim novinama Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”.

Članak 5. Protiv ovog Rješenja može uputiti prigovor zainteresirana stranka. Prigov-or se podnosi Vladi Bosansko–podrinjs-kog kantona Goražde, a preslika istog se dostavlja Ombudsmenu za ljudska pra-va Bosne i Hercegovine.

Broj:03–05–1629-2/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

803

Na temelju članaka 23. i 24. Zak-ona o Vladi Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde („Službene novine Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a sukladno članku 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj:46/10) i odredba-ma Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde”, broj:11/15), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za javno

zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Page 101: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 1. Razrješavaju se dužnosti predsj-ednik i članovi Upravnog odbora JU Za-vod za javno zdravstvo Bosansko-podri-njskog kantona Goražde, kako slijedi: 1. Mirsad Tatarin - predsjednik, 2. Edina Šalo-Halilagić - član, 3. Amela Hamzić - član, 4. Lejla Tihić - član, 5. Melisa Ferhatović - član.

Članak 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u „Službe-nim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Članak 3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje Vlade Bos-ansko–podrinjskog kantona Goražde, broj:03-05-1188-1/19 od 29.08.2019.god-ine. Broj:03–05–1650-1/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

804

Na temelju članaka 23. i 24. Zak-ona o Vladi Bosansko–podrinjskog kant-ona Goražde („Službene novine Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a sukladno članku 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj:46/10) i odredba-ma Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde”, broj:11/15), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-

Broj 14 – strana 2189 žde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za javno

zdravstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde, kako slijedi: 1. Edina Halilagić - predsjednik, 2. Lejla Tihić - član, 3. Senada Gabela - član, 4. Nedim Čengić - član, 5. Rabija Adilović - član.

Članak 2. Imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora iz članka 1. Rješenja za svoj rad i angažovanje u radu Uprav-nog odbora imaju pravo na naknadu ko-ja će se isplaćivati iz sredstava ustanove.

Članak 3.

Imenovanje iz članka 1. Rješenja vrši se na period od četiri (4) godine.

Članak 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u “Službe-nim novinama Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”.

Članak 5. Protiv ovog Rješenja može upu-

Page 102: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2190 titi prigovor zainteresirana stranka. Pri-govor se podnosi Vladi Bosansko–podri-njskog kantona Goražde, a preslika istog se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH. Broj:03–05–1650-2/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

805

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate VI rate studentskih stipendija studentima sa područja

Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za studijsku

2018/2019. godinu I

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 25.620,00 KM na ime isplate VI rate studentskih stipendi-ja studentima sa područja Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 001) – Tekući transferi pojedinci-ma – Isplate stipendija.

10. decembar/prosinac 2019.

III Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03–14-1649/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

806

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a sukladno Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi – Informiranje za 2019. godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih

sredstava Javnom poduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaest) redovitih

tranši za 2019 godinu I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 41.043,47 KM Javnom po-duzeću RTV Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde d.o.o. na ime uplate X (de-sete) od ukupno XII (dvanaest) redovit-ih tranši za 2019. godinu namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

Page 103: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi – In-formiranje.

Novčana sredstva doznačiti na žiroračun Javnog poduzeća RTV Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. broj: 1325002001666685, otvoren kod NLB Tuzlanske banke podružnica Goražde, ID broj: 4245030110002.

III Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport u roku od 15 (pet-naest) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dokumentira navedeni utroš-ak, te da zahtjev za narednu mjesečnu tranšu dostavi Ministarstvu za obrazo-vanje, mlade, znanost, kulturu i sport prvog radnog dana nakon isteka mjese-ca za koji se zahtjev podnosi.

IV Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03-14-1648/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

807

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-

Broj 14 – strana 2191 ražde („Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na 25. redovitoj sjednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju službenog

putovanjau inozemstvo – Ljubljana (Republika Slovenija)

Članak 1.

Odobrava se službeno putovanje

u inozemstvo – Ljubljana (Republika Sl-ovenija), za učešće na studijskom puto-vaju u obasti obrazovanja odraslih, za sljedeće osobe: 1. Aida Obuća, premijerka 2. Arman Bešlija, ministar za obrazova-

nje, mlade, znanost, kulturu i sport, 3. Mirsad Agović, ministar za financije, 4. Nataša Danojlić, ministrica za pravo-

suđe, upravu i radne odnose, 5. Amir Duhoviću, kontakt osoba za

obrazovanje odraslih.

Službeno putovanje će se obaviti u periodu od 11. do 15. studenog 2019. godine.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči BPK Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03-49-1647/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Page 104: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2192 808

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i Programa utroška sredstava Ministarst-va za obrazovanje, mlade, znanost, kult-uru i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući transfer za sport za 2019.godinu, Vlada Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na 25. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec studeni 2019. godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 5.138,33 KM Spo-rtskom savezu Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde za mjesec studeni 2019. godine, i to: 1. 33,33 KM na ime tehničkog funkci-

onisanja Sportskog saveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i

2. 5.150,00 KM na ime korištenja sport-skih objekata za klubove i saveze - pripreme i takmičenje.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući transfer za sport za

10. decembar/prosinac 2019. 2019. godinu.

Novčana sredstva uplatiti na ži-roračun Sportskog saveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 1990540006336521, otvoren kod Sparka-sse banke podružnica Goražde, ID br-oj: 4245007300007.

Članak 3. Korisnik sredstava dužan je Min-istarstvu za obrazovanje, mlade, znano-st, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana provedbe sredstava u vi-sini tri redovne tranše predati izviješće o utrošku proračunskih sredstava za re-dovne programe nositelja sportskih dje-latnosti na razini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za (IV) kvartal 2019. godine.

Izviješće se predaje na obrascu RP-2, koji je sastavni dio Kriterijuma za financiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na razini Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde („Službene novi-ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde“, broj:16/11, 3/12, 2/13 i 2/14).

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde Goražde”. Broj:03–14-1646/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

809

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

Page 105: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), a sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu (“Službene novine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde” br-oj: 03/19), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjed-nici, održanoj 06.11.2019.g., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju tekući transferi općinama u sastavu Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde zamjesec kolovoz 2019. godine iz Prora-čuna Ministarstva za financije sa ekono-mskog koda 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti - Općine/Grad Bosansko-podrinjskog kantona, kako sl-ijedi: 1. Grad Goražde 20.000,00 KM na rač-

un broj: 1028400000002222, otvoren kod Union Banke d.d. podružnica Goražde

Vrsta prihoda: 732114, šifra: 033, proračunska organizacija: 0000000

2. Općina Foča u Federaciji BiH 20.000,00

KM na račun broj: 101-140-00005957-42, otvoren kod Privredne banke d.d. Sarajevo, podružnica Goražde.

Vrsta prihoda: 732114, šifra: 134, proračunska organizacija: 0000000

Broj 14 – strana 2193

3. Općina Pale u Federaciji BiH 20.000,00

KM na račun broj:102-007-00000188 86, otvoren kod Union banke Saraje-vo, podružnica Goražde.

Vrsta prihoda: 732114, šifra: 136, proračunska organizacija: 0000000

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3. Korisnici sredstava iz članka 1. ove Odluke dužni su prije odobravanja sredstava za naredni mjesec podnijeti iz-viješće o utrošku sredstava odobrenih ovom Odlukom.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde”. Broj:03–14-1645/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

810

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 06.11.2019.godine, d o n o s i:

Page 106: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2194

R J E Š E NJ E o formiranju Radne grupe

Članak 1.

Ovim se Rješenjem formira Rad-na grupa za izradu nacrta Zakona o iz-mjenama i dopunama Zakona o dopun-skim pravima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, u sastavu: 1. Dumanjić Vahid - predsjednik 2. Duhović Amir - član 3. Uhota Muamer - član 4. Imširović Adnan - član 5. Hodo Nesib - član

Članak 2. Poslovi koje Radna grupa treba izvršiti su kako slijedi:

- Izvršiti harmonizaciju (usklađiv-anje) kantonalnog propisa sa fed-eralnim zakonima koji regulišu predmetnu oblast: Zakon o pra-vima branitelja i članova njihov-ih obitelji (“Službene novine Fe-deracije BiH” broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), Zakon o posebnim pravima dobitnika ra-tnih priznanja i odlikovanja i čla-nova njihovih obitelji („Službene novine FBiH“ broj: 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i član-ova njihovih obitelji („Službene novine FBiH“ broj: 54/19), Zak-on o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca („Službeni list RBiH“ broj: 2/92, 6/94 i 13/94) i Zakon o zaštititi osobnih podataka („Službeni gl-asnik BiH“ broj: 49/06 i 76/11).

- Izvršiti redefiniranje pojedinih prava u važećem Zakonu, odno-

10. decembar/prosinac 2019.

sno urediti na nov način s ciljem lakše provedbe, a na temelju pl-aniranih sredstava u Proračunu.

- Druge poslove i zadatke vezane za izradu predmetnog nacrta.

Članak 3.

Poslove tajnika za Radnu grupu obavljat će Alma Ćoso. Tajnik vrši administrativne posl-ove za Radnu grupu, priprema zapisni-ke za sastanake, izviješća o radu Radne grupe i vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedatelj Radne grupe.

Članak 4. Rok za izvršenje poslova i radnih zadataka iz članka 2. je 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja.

Članak 5. Ovo Rješenje stupa na snagu da-nom donošenja, a naknadno će se obja-viti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1643/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

811

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 06.11.2019. godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o imenovanju Organizacijskog

odbora za obilježavanje 25. Studenog - Dana državnosti BiH

Page 107: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 1.

Imenuje se Organizacijski odbor za obilježavanje 25. studenog - Dana dr-žavnosti BiH u sljedećem sastavu: 1. Aida Obuća, predsjednik 2. Edita Velić, član 3. Muhamed Ramović, član 4. Asim Zec, član 5. Zijad Kunovac, član 6. Mirsad Agović, član 7. Edin Aganović, član 8. Arman Bešlija, član 9. Emir Sijerčić, član 10. Remzija ef.Pitić, član 11. Anka Ćurovac , član 12. Murat Fejzić, član 13. Jasmina Čohodar, član

Članak 2.

Zadatak Organizacijskog odbora iz članka 1 ovog Rješenja je da pripremi prijedlog Programa i Financijskog plana obilježavanja 25. studenog - Dana držav-nosti BiH i dostavi ga Vladi Bosansko-podrinjskog kantona na usvajanje.

Članak 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u „Službe-nim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03-05-1651/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

812

Sukladno članku 22. stavak 5. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Služb-ene novine Bosansko-podrinjskog kant-

Broj 14 – strana 2195 ona Goražde broj:3/18) i članku 8. Za-kona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novi-ne Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1/3, 34/03 i 65/13), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. re-dovitoj, sjednici održanoj dana 06.11. 2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o raspisivanju oglasa za izbor

i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasn-ost za raspisivanje i objavljivanje oglasa za izbor i imenovanje na poziciju direk-tor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Bosansko-podrinjskom kanto-nu Goražde.

Članak 2.

Postupak provesti sukladno Zak-onu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, utvrđen-im Kriterijumima za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspek-cijske poslove te Pravilniku o unutarnjoj oraganizaciji i sistematizaciji poslova u Kantonalnoj upravi za inspekcijske pos-love Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde.

Članak 3.

Postupak će provesti povjerenst-vo koje će se imenovati posebnim Rješe-njem Vlade Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde.

Page 108: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2196

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti i u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“. Broj:03–34–1642-1/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

813

Sukladno članku 9. Zakona o mi-nistarskim, vladinim i drugim imenova-njima u FBiH („Službene novine Federa-cije Bosne i Hercegovine“ broj: 1/3, 34/03 i 65/13) i članku 23. Poslovnika o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 1/16), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održ-anoj 06.11.2019. godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o imenovanju Povjerenstva

za provođenje postupka izbora direktora Kantonalne uprave

za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Ovim se Rješenjem imenuje Pov-

jerenstvo za provođenje postupka izbora direktora Kantonalne uprave za inspe-kcijske poslove u sastavu:

1. Amir Dedović, predsjednik 2. Rašid Džabija, član 3. Dženita Spahović, član 4. Alen Pašović član 5. Esad Imamović, član

10. decembar/prosinac 2019. Za administrativno-tehničke po-slove zadužuje se Meliha Subašić.

Članak 2.

Zadatak Povjerenstva je da prov-ede postupak izbora direktora Kantonal-ne uprave za inspekcijske poslove suk-ladno odredbama Zakona o ministarsk-im, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH („Služben novine Fede-racije BiH“ broj: 12/03, 34/03, i 65/13).

Članak 3.

Nakon provedenog postupka Po-vjerenstvo će putem pisane preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandi-datima Vladi Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde.

Članak 4.

Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti i u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“. Broj:03–34-1642/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

814

Na temelju članaka 23. i 24. Zak-ona o Vladi Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde („Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 8/15) i članka 38. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde za 2019. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 3/19), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. re-

Page 109: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. dovitoj sjednici, održanoj dana 06.11. 2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti Kantonalnoj

upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

za nabavku naprtnjača za gašenje požara (22 kom.)

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasn-ost Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku naprtnjača za gašenje požara (22 kom.) procijenjene vrijednosti sa PDV-om u iznosu od 5.500,00 KM.

Članak 2. Sredstva za provedbu ove Odlu-ke osigurana su u Proračunu Kantonal-ne uprave civilne zaštite Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde, na ekonom-skom kodu 821 300 – Nabavka opreme.

Članak 3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1638/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

815

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15),

Broj 14 – strana 2197 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 06.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvršinabavku

opreme – ručni paletar

Članak 1. Daje se suglasnost Direkciji robn-ih rezervi Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde da izvrši nabavku opreme – ručni paletar u vrijednosti cca 800,00 (osam stotina) KM bez PDV-a. Nabavku izvršiti prema odredbama ZJN-a.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Direkcija robnih rezervi i Minis-tarstvo za financije Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, a sredstva su osi-gurana u Proračunu Direkcije robnih re-zervi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde za 2019. Godinu, ekonomski kod 821300 – Nabavka opreme.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1640/19 P R E M I J E R 06.11. 2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

816

Na temelju članaka 8. i 23. Zak-ona o Vladi Bosansko-podrinjskog kan-

Page 110: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2198 tona Goražde („Službene novine Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde“, br-oj:8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 25. redovitoj sjedn-ici, održanoj dana 06.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o ovlaštenju za obavljanje poslova iznadležnosti premijera Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde

Članak 1. Ovlašćuje se ministar za za soci-jalnu politiku, zdravstvo, raseljene oso-be i izbjgelice, Eniz Halilović, da zbog službenog putovanja premijerke Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, ob-avlja poslove iz nadležnosti premijera u periodu od 11.11.2019. godine do 15.11. 2019.godine.

Članak 2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:03–05-1628/19 P R E M I J E R 06.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

817

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj:39/14), te na temelju članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazu-ma i Odluke Vlade Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde broj:03-14-1548/19 od 23.10.2019.godine, Vlada Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

10. decembar/prosinac 2019.

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača

za izradu projektnog zadatka za uspostavu e-Vlade

Članak 1.

Prihvata se ponuda i za najpovo-ljnijeg ponuđača za izradu projektnog zadatka za uspostavu e-Vlade firma Sw-allow commerce d.o.o., sa Ponudom br. 23/2019 od 04.11.2019.godine i ponuđen-om cijenom od 5.756,40 KM (uključen PDV), kao najbolje ocijenjena.

Članak 2. Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde će sa izabranim ponuđa-čem Swallow commerce d.o.o. potpisati ugovor.

Članak 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, uz istovremeno upućivanje svim ponuđačima koji su učestvovali u pred-metnom postupku javne nabavke, a na-knadno će se objaviti i u „Službenim no-vinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1684/19 P R E M I J E R 18.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

818

Na temelju članka 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i čl-anka 8. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (”Službeni glasnik BiH”, br-

Page 111: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. oj: 90/14), premijerka Bosansko–podri-njskog kantona Goražde, d o n o s i:

P R A V I L N I K O POSTUPKU IZRAVNOG

SPORAZUMA

Članak 1. (Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom u Vladi Bosa-

nsko-podrinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Vlada)definira se post-upak javne nabavke roba, usluga i rad-ova putem izravnog sporazuma iz član-ka 90. Zakona o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2. (Uvjeti za primjenu izravnog

sporazuma) (1) Postupak izravnog sporazuma se

može provesti kada je procijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjoj razini jednaka ili manja od 6.000,00 KM.

(2) Vlada može tijekom jedne godine za isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00 KM putem ovog postupka.

(3) Vlada može započeti postupak izra-vnog sporazuma ako je takva naba-vka predviđena planom nabavki ili kada Vlada donese posebnu odluku o pokretanju izravnog sporazuma u skladu s člankom 17. stavak (1) Zak-ona.

Članak 3.

(Princip i dodjele izravnog sporazuma)

Postupak izravnog sporazuma se provodi na način da se osigura pošto-vanje principa iz članka 3. Zakona.

Broj 14 – strana 2199

Članak 4. (Početak postupka)

(1) Procjenjivanje vrijednosti javne na-

bavke koja se dodjeljuje izravnim sp-orazumom vrši se sukladno članku 15. Zakona.

(2) Procijenjena vrijednost mora biti va-žeća u trenutku kada Vlada zatraži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više gospodarskih subjekata.

(3) Postupak izravnog sporazuma zapo-činje donošenjem odluke ili rješenja u pisanom obliku, koje sadrži sve el-emente iz članka 18. stavak (1) Zak-ona.

Članak 5.

(Izvršenje postupka) 1. Vlada ispituje tržište te traži pisani

prijedlog cijene ili ponudu odjednog ili više gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

2. Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja izravnog spra-zuma, Vlada:

a) pregovara sa ponuđačem/ponu-

đačima o cijeni i/ili b) prihvata prijedlog cijene ili pon-

udu jednog ponuđača i/ili c) provodi drugu vrstu postupka

definiranu Zakonom.

Članak 6. (Izbor ponuđača)

(1) Kod izbora ponude na temelju koje

će biti dodijeljen ugovor, Vlada treba uzeti u obzir faktore kao što su cije-na, količina, kvalitet, tehnički opis, estetski i funkcionalni zahtjevi, kara-

Page 112: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2200

kteristike koje se odnose na okoliš, vrijeme i period isporuke i sl.

(2) Vlada bira ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijed-nosti za novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, Vlada djeluje sukladno do-broj komercijalnoj praksi.

(3) Kada traži prijedlog cijene ili ponu-du, Vlada daje ponuđačima određe-ni rok da pripreme prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir komp-leksnost nabavke.

Članak 7.

(Zaključivanje izravnog sporazuma)

Izravni sporazum smatra se zak-ljučenim:

a) Kod nabavki čija vrijednosti izn-osi do 1.000,00 KM, prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije;

b) Kod nabavki čija vrijednost je vi-ša od 1.000,00 KM, Vlada je duž-na zaključiti ugovor.

Članak 8.

(Prelazne i završne odredbe)

Ovaj Pravilnik stupa nasnagu da-nom donošenja, a naknadno će se obja-viti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1563/19 P R E M I J E R 29.10.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

819

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-

10. decembar/prosinac 2019. rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a u svezi sa člankom 14. stavak 1. alineja 4. i članka 16. Zakona o utemeljenju jav-ne ustanove Kantonalni centar za socija-lni rad Goražde („Službene novine Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/00), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjed-nici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i :

O D L U K U o davanju prethodne suglasnosti

Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje odluke

o imenovanju vršitelja dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-

ntona Goražde daje prethodnu suglasn-ost Upravnom odboru JU Centar za soc-ijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje odluke o imeno-vanju Sanele Zec dipl. scr., za vršitelja dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde na period do 90 dana, odnosno do okončanja natječajne procedure.

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Bosansko-podri-njskog kantona Goražde da, sukladno Zakonu, raspiše javni natječaj i provede natječajnu proceduru izbora i imenova-nja direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Page 113: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2201

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–05-1729/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

820

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a sukladno Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdra-vstvo, raseljene osobe i izbjeglice, sa ek-onomskog koda 614 200 – Tekući transf-eri pojedincima (JAM 001 – Izdaci za ra-seljene osobe) za 2019.godinu („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“, broj: 11/19), te izmjena i dopuna Programa utroška sredstava

(„Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde“, broj: 13/19), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

za osiguravanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredsta-va u iznosu od 200,00 KM za osigurava-nje alternativnog smještaja kroz nadokn-adu kirije za mjesece LISTOPAD i ST-UDENI 2019. godine za jednog korisni-ka (100,00 KM mjesečno po korisniku) koji po imovinskim zakonima i Zakonu o raseljenim osobama i izbjeglicama ima pravo na privremeni smještaj, sa prav-om produžetka do trajnog rješavanja st-atusa, kako slijedi:

R/b

Prezime i ime

Prijeratna adresa

Iznos kirije za 2 (dva)

mjeseca (KM)

1. Kostić Samira Višegrad 200,00 U k u p n o: 200,00

Za provedbu ove Odluke zadu-

žuju se Ministarstvo za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjegli-ce i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raselje-ne osobe i izbjeglice - ekonomski kod 614200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 - Izdaci za raseljene osobe) za 2019.godinu.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03–14–1730/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Page 114: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2202 821

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Odluku upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde broj: 01-5150/19

od 13.11.2019.godine

Članak 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde daje suglasnost na Odlu-ku upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, broj: 01-5150/19 od 13. 11.2019.godine o davanju suglasnosti na Idejni Projekat dogradnje u otvorenom atriju, promjena namjene i adaptacija pr-ostorija u prizemlju JZU Kantonalna bo-lnica Goražde za potrebe uspostave He-modijaliznog centra.

Članak 2.

Zadužuje se JZU Kantonalna bol-nica Goražde da provede ostalu potre-bnu Zakonom propisanu proceduru za uspostavu Hemodijaliznog centra na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u prizemlju JZU Kantonalna bolnica Goražde, a sukladno Odlukama Upravnog odbora. Po okončanju iste na-knadno će se odobriti financiranje idejno - izvedbenog projekta „Uspostava Hem-odijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalna bolnica Goražde.

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 3.

Procedura provedbe izvedbenog projekta i način financiranja definirat če se posebnim ugovorom, zaključenim iz-među Vlade Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde i JZU Kantonalna bolnica Goražde, a nakon usvajanja istog.

Članak 4.

Sredstva za izradu i financiranje idejno - izvedbenog projekta osigurati u Proračunu Ministarstva za socijalnu pol-itiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeg-lice Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde za 2019.g., na ekonomskom kodu 615100 Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019.godine.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1733/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća, v.r. G o r a ž d e

822

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme

Page 115: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde daje suglasnost JZU Ka-ntonalna bolnica Goražde da provede potrebnu Zakonom propisanu procedu-ru za nabavku medicinske opreme:

- tri (3) EKG aparata koji se koriste za snimanje rada srca

u vrijednosti do 21.000,00 KM. Po okon-čanju iste, naknadno će se odobriti fin-anciranje JZU Kantonalna bolnica Gor-ažde, za navedenu nabavku.

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog zaht-jeva osigurana su u Proračunu Ministar-stva za socijalnu politiku, zdravstvo, ra-seljene osobe i izbjeglice Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde za 2019.godi-nu, na ekonomskom kodu 615100 – Ka-pitalni transferi za zdravstvo (od znača-ja za Kanton) za 2019.godinu.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke, pored JZU Kantonalna bolnica Goražde, zadu-žuju se Ministarstvo za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjegli-ce i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1731/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Broj 14 – strana 2203 823

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, odr-žanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti JZU Kantonalna

bolnica Goražde za provođenje postupka Javne nabavke za nabavku

sanitetskog vozila

Članak 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde daje suglasnost JZU Ka-ntonalna bolnica Goražde da provede potrebnu Zakonom propisanu procedu-ru za nabavku sanitetskog vozila u vri-jednosti do 73.000,00 KM. Po okončanju iste, naknadno će se odobriti financira-nje JZU Kantonalna bolnica Goražde, za navedenu nabavku.

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog zaht-jeva osigurana su u Proračunu Ministar-stva za socijalnu politiku, zdravstvo, ra-seljene osobe i izbjeglice Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde za 2019.godi-nu, na ekonomskom kodu 615100 – Ka-pitalni transferi za zdravstvo (od znača-ja za Kanton) za 2019.godinu.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke, pored JZU Kantonalna bolnica Goražde, zadu-žuju se Ministarstvo za socijalnu politi-

Page 116: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2204 ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjegli-ce i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1732/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

824

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) te Programa utroška sredstava Minista-rstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde, sa ekonom-skog koda 615100 Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu, broj: 08-37-1405-2/19 od 12.09.2019.godine (suglasnost: Odluka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, broj: 03-14-1233/19 od 04.09.2019. godine), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjed-nici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o isplati novčanih sredstava JU

Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde za nabavku medicinskog

aparata za elektro i UZ (ultrazvučnu terapiju) za potrebe rada Centra

za fizikalnu rehabilitaciju

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 1.

Odobrava se isplata novčanih sr-edstava u iznosu od 5.950,00 KM (slovi-ma: pet tisuća devet stotina i pedeset ko-nvertibilnih maraka), na ime financira-nja zahtjeva JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde, za nabavku me-dicinskog aparata za elektro i UZ (ultra-zvučnu terapiju) za potrebe rada Centra za fizikalnu rehabilitaciju.

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 5.950,00 KM isplatiti na teret Proračuna Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raselje-ne osobe i izbjeglice Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zd-ravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu, a u korist JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde, na račun broj: 1610300004300006 kod Raiffeisen bank Goražde.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Obvezuje se JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde da, su-kladno Programu utroška, a po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi izviješće o na-mjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Page 117: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1734/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

825

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Proračuna („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“ broj:3/19), a sukladno Pro-gramu utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda 614300 - Tekući transferi neprofitnim or-ganizacijama, Vlada Bosansko-podrinjs-kog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godi-ne, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

na ime sufinanciranja odlaska invalida na KUP takmičenje u streljaštvu koje

će se održati 23-24.11.2019.godine u Donjem Vakufu

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od 800,00 (slovima: osam stoti-na) KM na ime sufinanciranja odlaska invalida na KUP takmičenje u streljašt-vu, koje će se održati 23-24.11.2019.go-dine u Donjem Vakufu.

Broj 14 – strana 2205

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sportske manifestacije RVI.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sred-stva uplatiti na žiroračun Saveza za sp-ort i rekreaciju invalida Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde broj: 19905 40006144655, otvoren kod SPARKASSE banke Goražde.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj ploči Ka-ntona, a naknadno će se objaviti u „Služ-benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1727/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

826

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Proračuna („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“ broj:3/19),Vlada Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11. 2019.godine, d o n o s i:

Page 118: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2206

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec

rujan 2019.godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 3.500,00 KM na ime sufina-nciranja troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija u 2019.godini za mjesec rujan 2019.god.

Član2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Projekti udruženja boračkih populaci-ja.

Član3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va uplatiti nositelju Projekta - Savezu RVI „Sinovi Drine“ Goražde, na žiro-račun broj 1990540005249733, otvoren kod SPARKASSE banke Goražde.

Član4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1726/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

10. decembar/prosinac 2019. 827

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Proračuna („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“ broj:3/19), Vlada Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11. 2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec rujan

2019. godine

Članak 1. Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 8.980,00 (slovima: osam tis-uća devet stotina osamdeset) KM na ime pomoći za rad udruženja boračkih pop-ulacija za mjesec rujan 2019.godine, i to: - Savez RVI Bosansko–

podrinjskog kantona “Sinovi Drine” Goražde 2.000,00

- Organizacija PŠiPB Bosansko–podrinjskog kantona Goražde 2.000,00

- Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Bosansko–podrinjskog kantona Goražde 1.200,00

- Udruženje demobiliziranih boraca ARBiH Bosansko– podrinjskog kantona Goražde 2.000,00

- Udruženje ”Svjetlost Drine” Goražde 890,00

- Udruženje Veterana rata, ZB i PL Goražde 890,00

Page 119: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Odobrana sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Pomoć u radu temeljnih boračkih ud-ruženja.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va uplatiti na žiroračune udruženja: - SRVI Bosansko–podrinjskog kantona

„Sinovi Drine“ Goražde: 1990540005249733 - SPARKASSE banka - Organizacija PŠiPB Bosansko–podri-

njskog kantona Goražde: 1990540005249539 - SPARKASSE banka

- Savez DNRP Bosansko–podrinjskog kantona Goražde: 1990540005884792 - SPARKASSE banka

- Udruženje demobiliziranih boraca ARBiH: 1610300004930021 - RAIFFEISEN banka

- Udruženje „Svjetlost Drine“: 1990540006546332 - SPARKASSE banka

- Udruženje Veterana rata, ZB i PL: 1011400055939189 - PBS banka

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1725/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Broj 14 – strana 2207 828

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog Kantona Goražde“ broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Proračuna („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde broj: 3/19), a sukladno Pro-gramu utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda 614300 - Tekući transferi neprofitnim or-ganizacijama - Obilježavanje značajnih datuma, Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.g., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstavana

ime sufinanciranja obilježavanja 76. godišnjice Prvog zasjedanja

ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu

Članak 1. Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u iznosu od 600,00 (sl-ovima: šest stotina) KM na ime sufinan-ciranja obilježavanja 76. godišnjice Prv-og zasjedanja ZAVNOBIH-a, koje se, po-vodom Dana državnosti Bosne i Herce-govine, obilježava u Mrkonjić Gradu da-na 24.11.2019.godine.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614 300 - Tekući transferi neprofitnim org-anizacijama - Obilježavanje značajnih datuma.

Page 120: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2208

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde, a sre-dstva uplatiti Udruženju antifašista i boraca NOR-a Općine Goražde na žiro-račun broj: 1610300002190062, otvoren kod Raiffeisen banke, podružnica Go-ražde.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj ploči Kan-tona, a naknadno će se objaviti u „Služ-benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1724/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

829

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a sukladno Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući tran-sfer za kulturu za 2019.godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

JU Centar za kulturu Goražde

Članak 1. Odobravaju se novčana sredstva

10. decembar/prosinac 2019. JU Centar za kulturu Goraždeu ukupn-om iznosu 10.000,00 KM na ime sufina-nciranje manifestacija JU Centar za kul-turu Goražde uvrštenih u Kalendar kul-turnih dešavanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te programskih sadr-žaja Zavičajnog muzeja Goražde, i to: 1. XXII Internacionalni „Festival prija-

teljstva“ Goražde 2019. 2. „Sjećanje na Rada Jovanovića“ 2019. 3. „Dani Isaka Samokovlije - Sunce nad

Drinom“ 2019. 4. „Drinske večeri dječje poezije“ Go-

ražde 2019. 5. XX Internacionalni festival dječje

pjesme „Šta se pjesmom sanja“ Gor-ažde 2019.

6. „Aprilski dani kulture – Goraždans-ko proljeće“ 2019.

7. Osnaživanje programskog sadržaja Zavičajnog muzeja Goražde

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2019. godinu. Novčana sredstva doznačiti na žiroračun broj: 1028400000002222, otvo-ren kod Union banke podružnica Gor-ažde, proračunska organizacija 0620602, vrsta prihoda 742114, šifra općine 033, ID broj: 4245029610000.

Članak 3. Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport u roku od 10 (des-et) dana od dana provedbe sredstava iz-

Page 121: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. vijesti i dokumentira navedeni utrošak.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03-14-1721/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

830

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za raspisivanje

natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Ovom se Odlukom daje suglas-

nost JUOMŠ “Avdo Smailović” Goražde za raspisivanje natječaja za popunu upr-ažnjenog radnog mjesta, i to: JUOMŠ „Avdo Smailović” Goražde 1. Nastavnik gitare, 1 izvršitelj, puna

norma, na određeno radno vrijeme do 30.07.2020. godine

II

Odluka stupa na snagu danom

Broj 14 – strana 2209 objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03–34-1719/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

831

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a sukladno Programu utroška sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazova-nje, znanost, kulturu i sport sa ekonom-skog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2019.godinu, Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

radio klubovima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde

Članak 1. Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM rad-io klubovima sa područja Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde na ime pod-rške za redovne aktivnosti te učešće i organizaciju takmičenja radio amatera u 2019. godini i to:

Page 122: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2210 10. decembar/prosinac 2019.

Naziv radio kluba Broj računa Naziv banke ID broj

Visina novčanih sredstava

Udruženje Radio klub „Drina“ E71EEE 1610000080740095 Raiffeisen

banka 4245060450002 1.200,00 KM

Udruženje Radio klub „Tehničar“ 1011400000232768 PBS

banka 4245017950000 300,00 KM

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2019. godinu.

Članak 3. Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport u roku od 10 (des-et) dana od dana provedbe sredstava iz-vijesti i dokumentira navedeni utrošak.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03–14-1718/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

832

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde (“Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15),

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

za nabavku opreme

Članak 1. Ovom se Odlukom daje suglasn-ost Mimnistarstvu za financije Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde da iz-vrši nabavku opreme: 1. Uredske stolice (5 komada)

Članak 2. Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva za financije za 2019. godinu na ekonomskom kodu 821300 – Nabav-ka opreme.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom

Page 123: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03–14-1722/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

833

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj 8/15), a sukladno Poglavlju 3. Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zaga-đenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 11/18), Vlada Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na 26. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o formiranju Operativnog štaba

Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za primjenu Plana

interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka

u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom formira Ope-rativni štab Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za primjenu Plana int-erventnih mjera u slučajevima prekom-jernog zagađenja zraka na području Bo-sansko-podrinjskog kantonaGoražde (u daljnjem tekstu: Operativni štab) u sas-tavu:

1. Ministar za urbanizam, prostorno

Broj 14 – strana 2211 uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2. Direkorica JU Zavod za javno zdrav-stvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

3. Ministar za unutarnje poslove Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde

4. Ministar za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

5. Direktor Službe za odnose sa javno-šću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6. Direktor Kantonalne uprave za ins-pekcijske poslove Bosansko-podrinj-skog kantona

Goražde 7. Direktor Kantonalne uprave civilne

zaštite Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde

Operativnom štabu prisustvuje i obavlja poslove tajnika stručni suradnik za zaštitu okoliša ili lice koje odredi Mi-nistar za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 2. Operativni štab donosi poslovn-ik o radu.

Članak 3. Zadatak Operativnog štaba iz čl-anka 1. ove Odluke je proglašavanje i prestanak epizode prekomjernih konce-ntracija zagađujućih materija u zraku, uvođenje i ukidanje mjera radi smanje-nja emisije zagađujućih materija u zra-ku, izdavanje obavještenja o prestanku trajanja epizoda prekomjernih koncent-racija zagađujućih materija u zraku, te druge mjere predviđene Planom interv-

Page 124: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2212 entnih mjera u slučajevima prekomjern-og zagađenja zraka u Bosansko-podrinj-skom kantonu Goražde („Službene no-vine Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde“, broj 11/18).

Članak 4. Imenovanje se vrši na period do kada imenovani budu obavljali funkcije u organima Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde.

Članak 5. Ministar za urbanizam, prostor-no uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijed-log Stručnog tijela, proglašava prvu epi-zodu prekomjenih koncentracija zagađ-ujućih materija u zraku i odlučuje o po-trebi sazivanja i početka djelovanja Op-erativnog štaba Vlade Bosansko-podri-njskog kantona Goražde za primjenu mjera druge i treće epizodne situacije.

Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu dan-om njenog objavljivanja na službenoj og-lasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–23-1723/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

834

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a sukladno Programu utroška sredstava

10. decembar/prosinac 2019. Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde sa ekonom-skog koda 614 300 - Tekući transferi ne-profitnim organizacijama za 2019. godi-nu broj:09-14-208-3/19 od 20.05.2019.go-dine, na koji je Vlada Bosansko-podrinj-skogkantona Goražde dala suglasnost Odlukom broj: 03-14-568/19 od 16.05. 2019.godine, Vlada Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na 26. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

za sufinanciranje projekata neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300

- Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14.500,00 KM za financiranje sljedećih projekata: 1. Udruženje starih tradicionalnih,

umjetničkih zanata i domaće radin-osti „Stari grad” Goražde - Projekat „Zaustavimo ambrozi-

ju”u iznosu od 500,00 KM 2. Udruženje Antifašista i boraca

NOR-a Goražde - Projekat „Hranjen 19” u iznosu

od 500,00 KM 3. Ekološko-omladinsko udruženje za

ruralni razvoj EOURR Osanica - Projekat ”Čist okoliš – zdrav ži-

vot ” u iznosu od 4.500,00 KM

Page 125: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 4. Udruženje za ekologiju i rekreaciju

„VAL” Goražde - Projekat „Parkom za zaštitu pri-

rode” u iznosu od 6.000,00 KM 5. Udruženje mladih Vijeće za inicija-

tivu i razvoj „VIR ”Goražde - Projekat „Deponija NE plaža

DA” u iznosu od 1.000,00 KM 6. Udruženje Planinarski klub „Gora-

žde- Maglić” - Projekat „Nabavka kosilice za

uređenje zelenih površina sport-sko-rekreacionog centra Ruda Glava” u iznosu od 2.000,00 KM

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za urbanizam, pros-torno uređenje i zaštitu okoliša Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde. Nak-on stupanja na snagu ove Odluke zadu-žuje se Ministarstvo za financije Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde da iz-vrši isplatu novčanih sredstava. Sredst-va će se, sukladno Programu utroška sr-edstava Ministarstva za urbanizam, pro-storno uređenje i zaštitu okoliša Bosan-sko–podrinjskog kantona Goražde, isp-latiti sa Podračuna za zaštitu okoliša Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući tran-sferi neprofitnim organizacijama. Sred-stva uplatiti na sljedeće žiroračune:

1. Udruženju starih tradicionalnih, umjetničkih zanata i domaće radi-nosti „Stari grad” Goražde iznos od 500,00 KM uplatiti na žiroračun broj: 1028400000006393, otvoren kod Uni-on banke d.d. Sarajevo podružnica Goražde.

2. Udruženje Antifašista i boraca NOR-

Broj 14 – strana 2213

a Goražde - iznos od 500,00 KM upl-atiti na žiroračun broj:161030000219 0062, otvoren kod Raifeissen banke Goražde.

3. Ekološko-omladinsko udruženje za

ruralni razvoj EOURR Osanica – iz-nos od 4.500,00 KM uplatiti na žiro-račun broj: 1322602015824440, otvo-ren kod NLB banke.

4. Udruženje za ekologiju i rekreaciju

„VAL” Goražde - iznos od 6.000,00 KM uplatiti na žiroračun broj:141525 5320018544, otvoren kod BBI banke.

5. Udruženje mladih Vijeće za inicija-

tivu i razvoj „VIR ”Goražde - iznos od 1.000,00 KM uplatiti na račun br-oj: 1325002008682598, otvoren kod NLB banke.

6. Udruženje Planinarski klub „Gora-

žde - Maglić” - iznos od 2.000,00 KM uplatiti na žiroračun broj:1011400000 119666, otvoren kod PBS podružnica Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1715/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

835

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i Programa o utroška sredstava Ministar-

Page 126: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2214 stva za gospodarstvo za podršku razvo-ju neprofitnih organizacija Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde za 2019.god-ine“, broj:04-14-1358-2/19 od 01.10.2019. godine, na koji je suglasnost dala Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-14-1361/19 od 25.09. 2019.godine, Vlada Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na 26. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za gospodarstvo

za podršku razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde za 2019.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u ukupnom iznosu od 15.000 KM na ime podrške neprofit-nim organizacijama sa područja Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu i to Gospodarskoj komori Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, Udr-uženju poslodavaca, Obrtničkoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Udruženju obrtnika Grada Goražda „Stari zanati“ za financiranje odobrenih zahtjeva, u iznosima kako slijedi: 1. Udruženje poslodavaca

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ...........4.000,00 KM

2. Gospodarska komora Bosansko–podrinjskog kantona Goražde ..........4.000,00 KM

3. Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ...........4.000,00 KM

10. decembar/prosinac 2019.

4. Udruženje obrtnika Grada Goražda „Stari zanati“..................3.000,00 KM

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizaci-jama.

Članak 3.

Ovlašćuje se ministar za gospo-darstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi ugovor o korištenju sredstava u kojem će se detaljnije reguli-rati prava i obveze.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:03-14-1714 /19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

836

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde“, broj 8/15) i Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde broj:03-14-919/19 od 19. 07.2019.godine o usvajanju Programa ut-

Page 127: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2215 roška sredstava „Program ruralnog raz-voja za 2019. godinu“, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 26. re-dovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli novčanih sredstava

po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja

za 2019. godinu”

Članak 1. Ovom se Odlukom vrši dodjela novčanih sredstava po Programu utroš-ka sredstava „Program ruralnog razvoja za 2019.godinu” u iznosu od 60.000,00 KM.

Članak 2. 1. Odobrava se isplata novčanih sred-

stava po zahtjevima kako slijedi:

R.br. Naziv aplikanta Naziv projekta Žiroračun aplikanta

Odobrena sredstva

KM 1. Hodžić Muamer Nabavka kosačice 1415251310142043 1.750,00

2. Omerhodžić Šemsudin

Nabavka poljoprivredne mehanizacije - kosačice 1346201000779758 1.750,00

3. Karahodža Muamer

Rekonstrukcija štale za krave 1327310011280550 1.750,00

4. Ferhatović Fadil Nabavka opreme za navodnjavanje 1327310011442734 1.750,00

5. Hodžić Nedžib Nabavka kosačice 1327310012080121 1.450,00 6.

Omerbašić Indira Nabavka kopačice za

potrebe poljoprivrednog gazdinstva

1327310011380557 1.150,00

7. Bukalo Suvada Nabavka kopačice 1011406071504090 1.050,00 8. Mutapčić Adem Nabavka kosačice 1011402000625841 1.000,00 9. Osmanspahić

Ermin Nabavka poljoprivredne

mehanizacije 1613000020661346 1.000,00

10. Čavrk Edin Nabavka kosilice 1325002010930961 1.000,00 11. Sipović Ismet Program ruralnog

razvoja za 2019. godinu 1613000050503493 1.000,00

12. Mujezinović Mevludin

Program ruralnog razvoja za 2019. godinu 1028401500260579 1.000,00

13. Gagula Nedžad Nabavka kosačice 1011406021167589 1.000,00 14. Hodžić Ahmed Nabavka poljoprivredne

mehanizacije i opreme 1862610330284942 1.000,00

15. Mujagić Ferid

Nabavka i postavljanje plastenika za potrebe

poljoprivrednog gazdinstva

1011406050144011 1.000,00

Page 128: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2216 10. decembar/prosinac 2019. 16. Brajlović Sehija Nabavka plastenika 1322602021764235 950,00 17. Gabela Nura Nabavka plastenika 09001037186 950,00 18. Tanjo Ferida Nabavka plastenika 1011406020768337 950,00 19.

Hajrić Salko Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme 09001043437 900,00

20. Džemidžić Nermina

Nabavka opreme za poljoprivredno

gazdinstvo 1613000074969318 800,00

21. Bukalo Nura Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme 1325002004428081 800,00

22. Džemidžić Samir Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme 1990540061914223 800,00

23. Hodžić Ragib Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme 1613000087315963 700,00

24. Deljo Admir Unapređenje plasteničke i povrtlarske proizvodnje 1327310011120209 700,00

25. Keljemendi Salih Nabavka plastenika 1990540061630304 700,00 26. Ušanović Selim Nabavka plastenika 1327310011177439 700,00 27. Pušilo Avdo Nabavka plastenika

sa pratećom opremom 1415251310202280 700,00

28. Herak Raif Nabavka plastenika 1327310011214881 700,00 29. Hadžović

Nedžad

Nabavka poljoprivredne opreme – plastenika-

(1 kom. 100m²) 1028401500335754 700,00

30. Agović Ejub Nabavka kardanske prikolice 1613000080211586 700,00

31. Turkušić Ferida Kupovina kopačice za međurednu obradu 1995436045850235 600,00

32. Aganović Fata Nabavka rotacione freze sa priključcima 1028401500404915 600,00

33. Šorlija Haso Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme 1990540062041681 600,00

34. Hodžić Safet Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme 1322602017359174 600,00

35. Peštek Rasim

Nabavka poljoprivredne opreme (šlaufa za dovod

vode na imanje)

1322602016232616 600,00

36. Bekrija Mujo

Ruralni razvoj za poljoprivredu-nabavka

kosačice 1322602015694654 600,00

37. Papračanin Adem

Rekonstrukcija i izgradnja štalskog

objekta 0930052600 500,00

Page 129: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2217 38. Mićivoda Salem Rekonstrukcija štale 0930051859 500,00 39. Tatarin Refija Nabavka kosilice 1327310011267649 500,00 40. Kušundžija

Hamid Nabavka drobilice

i žećke za voće 1028401500296081 500,00

41. Žuga Avdo Izgradnja štale za koke nosilje 1011406010158574 500,00

42. Zec Suljo

Program podsticaja poljoprivrednoj

proizvodnji 1327310011397047 500,00

43. Grošonja Salko Rekonstrukcija štalskih objekata 1860004064642046 500,00

44. Turčalo Rasim Rekonstrukcija štalskog objekta 1995436031062682 500,00

45. Kovačević Blagoje Pokrivanje štalskog objekta 0930045257 500,00

46. Begović Svetko Dogradnja štalskog objekta 1327310012068287 500,00

47. Mašić Fehim Rekonstrukcija štalskog objekta 1862610331727623 500,00

48. Perla Suvad Pokrivanje štalskog objekta 1011406020760868 500,00

Ukupno: 40.000,00 2. Odobrava se isplata novčanih sredstava po projektima kako slijedi:

R.b Naziv aplikanta Naziv projekta ID Žiroračun aplikanta

Odobrena sredstva

KM 1.

Udruženje lovačko društvo

„BISERNA” Goražde

Izgradnja i održavanje Lovno-gospodarskih

objekata u lovištu „Borovac”

4245033640002 1011400000026352 5.000,00

2. Grad Goražde Sanacija puta Brajlovići-Zubovići 4245025030009 1028400000002222 5.000,00

3. Udruženje lovačko društvo

„GREBAK” Foča FBiH

Izgradnja lovačkih nadstrešnica 4245040420000 1610300000950014 4.000,00

4. Općina Foča FBiH

Postavljanje ulične rasvjete u ruralnim

naseljima Ustikoline 4245026510004 1011400000595742 2.500,00

Page 130: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2218 10. decembar/prosinac 2019.

5.

Općina Pale FBiH

Sanacija nekategorisanih

puteva u ruralnim područjima općine Pale

4245018920007 1020070000001426 2.500,00

6. Udruženje žena za ruralni razvoj

općine Pale-Prača

Izgradnja ulične rasvjete u naselju

Turkovići 4245078400002 1028400000003289 1.000,00

Ukupno: 20.000,00

Članak 3.

Daje se suglasnost ministru za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde da sa korisnicima novča-nih sredstava zaključi ugovore o korište-nju sredstava, kojim će se detaljnije re-gulirati prava i obveze.

Članak 4. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo sa ekonomskog koda 614 300 - TEK002 - Trekući transferi ne-profitnim organizacijama - ruralni raz-voj za 2019. godinu.

Članak 5. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“. Broj:03–14-1713/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

837

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i Plana i programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019. godinu, broj: 03-14-821-1/19 od 03.07.2019. godi-ne, koji je donijela Vlada Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, Odlukom br-oj: 03-14-821/19 od 28.06.2019. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Gradu Goraždu na ime sufinanciranja projekta „Izgradnja kolektora fekalne

kanalizacije u naselju Bogušići“

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva Gradu Goraždu u izn-osu od 150.000,00 KM na ime sufinanci-ranja projekta „Izgradnja kolektora feka-lne kanalizacije u naselju Bogušići“, Gr-ad Goražde.

Članak 2.

Obvezuje se Grad Goražde, kao

Page 131: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. implementator projekta iz članka 1. ove Odluke da, nakon provedbe projekta dostavi Ministarstvu za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izviješće o namjenskom utrošku odobre-nih sredstava.

Članak 3. Ovlašćuje se premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, uz pr-ethodno pribavljeno mišljenje Kantonal-nog pravobraniteljstva, zaključi ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odo-brenih sredstava sa Gradom Goraždem, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 4. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva os-igurati iz Proračuna Ministarstva za gos-podarstvo Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde za 2019. godinu, sa ekonom-skog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim razinama vlasti (vodne nakna-de). Plaćanje izvršiti sa „Podračuna za vodne naknade“ na depozitni račun Grada Goražda, broj: 102840000000-2222, otvoren u Union banci d.d. Sarajevo, podružnica Goražde, vrsta prihoda 742 114 - Primljeni kapitalni transferi od Kantona.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-

Broj 14 – strana 2219 rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1712/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

838

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i Plana i programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019. godinu, broj: 03-14-821-1/19 od 03.07.2019. godi-ne, koji je donijela Vlada Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, Odlukom br-oj: 03-14-821/19 od 28.06.2019. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

općini Foča FBiH na ime sufinanciranja projekta „Nastavak regulacije desne

obale rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu“

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva općini Foča FBiH u iz-nosu od 25.000,00 KM na ime sufinanci-ranja projekta „Nastavak regulacije des-ne obale rijeke Koline u Ustikolini, dio-nica 350 m od ušća u rijeku Drinu“, opć-ina Foča FBiH.

Članak 2. Obvezuje se općina Foča FBiH, kao implementator projekta iz članka 1. ove Odluke da, nakon provedbe projekta, dostavi Ministarstvu za gospodarstvo

Page 132: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2220 Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izviješće o namjenskom utrošku odobre-nih sredstava.

Članak 3. Ovlašćuje se ministar za gospodar-stvo Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde da sa općinom Foča FBiH, uz pret-hodno pribavljeno mišljenje Kantonaln-og pravobraniteljstva, zaključi ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odob-renih sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 4. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde za 2019. godinu, sa eko-nomskog koda 615 100 – Kapitalni tra-nsferi drugim razinama vlasti (vodne naknade). Plaćanje izvršiti sa „Podračuna za vodne naknade“ na depozitni račun općine Foča FBiH, broj:1011400000595742, otvoren u Privrednoj banci d.d. Saraje-vo - podružnica Goražde, vrsta prihoda 742 114.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1711/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

10. decembar/prosinac 2019. 839

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i Plana i programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019. godinu, broj: 03-14-821-1/19 od 03.07.2019. godi-ne, koji je donijela Vlada Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, Odlukom br-oj: 03-14-821/19 od 28.06.2019. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

općini Pale FBiH na ime sufinanciranja projekta „Izgradnja glavnog kolektora kanalizacione mreže na desnoj obali

rijeke Prače u naselju Prača“

Članak 1. Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva općini Pale FBiH u iznosu od 25.000,00KM na ime sufinanc-iranja projekta „Izgradnja glavnog kole-ktora kanalizacione mreže na desnoj ob-ali rijeke Prače u naselju Prača“.

Članak 2. Obvezuje se općina Pale FBiH, kao implementator projekta iz članka 1. ove Odluke da, nakon utroška sredsta-va, dostavi Ministarstvu za gospodarst-vo Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde izviješće o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Članak 3. Ovlašćuje se ministar za gospo-

Page 133: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. darstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sa općinom Pale FBiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje Kanto-nalnog pravobraniteljstva, zaključi ugo-vor o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava, kojim će se reguli-rati međusobna prava i obveze.

Članak 4. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva os-igurati iz Proračuna Ministarstva za go-spodarstvo Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde za 2019. godinu, sa ekono-mskog koda 615 100 – Kapitalni transf-eri drugim razinama vlasti (vodne na-knade). Plaćanje izvršiti sa „Podračuna za vodne naknade“ na depozitni račun općine Pale FBiH, broj:1020070000018886, otvoren u Union banci - podružnica Goražde, vrsta prihoda 742 114.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objavi-ti u „Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1710/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

840

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjs-kog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraž-

Broj 14 – strana 2221 de“, broj:3/19) i članka 23. Zakona o Vl-adi Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program

o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-

podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200

– Tekući transferi pojedincima – BAL 005 i BAL 006

Članak 1.

Daje se suglasnost na Program o izmjenama Programa utroška sredstava iz Proračuna Vlade Bosansko-podrinjs-kog kantona Goražde za 2019. godinu, sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima – BAL 005 i BAL 006.

Članak 2. Program utroška iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Vlada Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danomo objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Sl-

Page 134: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2222 užbenim novinama Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde“.

Broj:03–14-1708/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

................................

840a)

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde za 2019. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde”, broj: 3/19), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u t v r đ u j e:

P R O G R A M o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200

– Tekući transferi pojedincima BAL 005 i BAL 006

1. U Programu utroška sredstava Vla-

de Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima BAL 005 i BAL 006 mijenja se ukupni izn-os Programa sa 73.500,00 KM na 74.500,00 KM i to u dijelu koji se od-nosina BAL 006 sa 20.000 na 21.000 KM

2. Suglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde, Odlukom broj: 03-14-1708/19 od 20.11.2019.godine.

Broj:03–14-1708-1/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

841

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-

10. decembar/prosinac 2019. rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i članaka 26. i 27. Zakona o izvršenju Pr-oračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, („Službene no-vine Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, broj: 3/19), Vlada Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, na 26. redo-vitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju jednokratne

novčane pomoći

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobrava je-dnokratna novčana pomoć Oruč Zijadu u iznosu od 2.000,00 KM za izvođenje neophodnih radova na obiteljskoj kući radi sticanja temeljnih uvjeta za život.

Sredstva uplatiti na račun broj: 134-010-00000001-20 tvoren kod ASA banke.

Članak 2.

Za provedbu Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije, a sredstva su planirana u Proračunu Vlade Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde, eko-nomski kod 600 000 - Tekuća proračun-ska rezerva, a teretit će se ekonomski kod 614 200 – BAL 006 - Tekući transf-eri pojedincima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1703/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Page 135: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 842

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15), sukladno članku 9. stavak 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvje-tima i načinu ostvarivanje prava iz Zak-ona o naknadama plaća i poslanika koje bira, imenuje ili čiji izbor potvrđuje Sku-pština Bosansko-podrinjskog kantona broj: 01-02-390/14 od 20.05.2014.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o plaćanju računa

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju

sredstva u ukupnom iznosu od 1.907,50 KM, kako slijedi:

- Faktura broj: 478/19 uspostavljena od strane A-S Company d.o.o. Gora-žde u iznosu od 1.243,00 KM, na ime posjete gostiju iz Kantona Sarajevo, Općine Stari Grad Sarajevo, te dru-gih gostiju za Dan Bosansko-podri-njskog kantona Goražde. Sredstva uplatiti na račun broj: 1990 540005501254, otvoren kod Sparka-sse banke Goražde.

- Faktura broj: 21907 uspostavljena od strane „Casablanca” d.o.o. Goražde u iznosu od 664,50 KM na ime posj-ete Podpredsjednice FBiH sa gosti-ma. Sredstva uplatiti na račun broj: 1011 400000315024, otvoren kod Privred-ne banske Sarajevo, podružnica Go-ražde.

Broj 14 – strana 2223

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va uplatiti iz Proračuna Vlade Bosans-ko-podrinsjkog kantona Goražde, eko-nomski kod 613 900 – Ugovorene uslu-ge i druge posebne usluge.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03–14-1706/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

843

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o potpisivanju ugovora

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasn-ost premijeru Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde za potpisivanje ugovora o izvođenju fasadnih radova – termo fa-sada – na stambenoj zgradi u ulici 1. sla-vne višegradske brigade, na broju 3, u Goraždu sa GPD „DRINA” d.d. Goražde.

Page 136: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2224

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1767/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

844

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde („Službene no-vine Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde“, broj: 3/19) i članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program

o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-

podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Članak 1.

Daje se suglasnostna Program o izmjenama Programa utroška sredstava iz Proračuna Vlade Bosansko–podrinjsk-og kantona Goraždeza 2019. godinu, sa ekonomskog koda 614300 – Tekući tra-nsferi neprofitnim organizacijama.

Članak 2. Program utroška iz članka 1. ove

10. decembar/prosinac 2019. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Vlada Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1707/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

........................

844a)

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde za 2019. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde”, broj: 3/19), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u t v r đ u j e:

P R O G R A M o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300

– Tekući transferi neprofitnim organizacijama

1. U Programu utroška sredstava Vla-

de Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde sa ekonomskog koda 614 300 –Tekući transferi neprofitnim organi-zacijama - BAN 001 mijenja se uku-pni iznos Programa sa 71.500,00 KM

Page 137: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. na 77.100,00 KM, i mijenja se u svim dijelovima gdje se navodi pomenuti iznos.

2. Suglasnost na ovaj Program dala je

Vlada Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde, Odlukom broj: 03-14-1707/19 od 20.11.2019.godine.

Broj:03–14-1707-1/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

845

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) te na temelju Programa utroška sredsta-va Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizaci-jama, Vlada Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.g., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Ženskom rukometnom klubu „Goražde 2” Goražde

Članak 1.

Ovom Odlukom odobravaju se

novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Ženskom rukometnom klubu „Gor-ažde 2“ Goražde na ime financijske po-moći za takmičenju u prvoj ligi FBiH za žene sezona 2019/2020.godine.

Sredstva uplatiti na račun broj:

1325002012476753, otvoren kod NLB ba-nke.

Broj 14 – strana 2225

Članak 2. Za provedbu Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije, a sredstva osigurati iz Proračuna Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614300 – Tekući transferi nepro-fitnim organizacijama.

Članak 3.

Korisnik sredstava dužan je da Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde u roku od 30 (trideset) dana od da-na provedbe sredstava izvijesti i doku-mentira navedeni trošak.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1700/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

846 Na temelju članka 23. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), te na temelju Programa utroška sredsta-va Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizaci-jama,Vlada Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.g., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Nogometnom klubu „AZOT” Goražde - Vitkovići

Page 138: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2226

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Nogometnom klubu „AZOT” Gora-žde - Vitkovići na ime financijske pom-oći za organizaciju domaćih utakmica.

Sredstva uplatiti na račun broj: 1346201001502020, otvoren kod Investi-ciono-komercijalne banke.

Članak 2. Za provedbu Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije, a sredstva osigurati iz Proračuna Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614300 – Tekući transferi nepro-fitnim organizacijama.

Članak 3.

Korisnik sredstava dužan je da Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 30 (trideset) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dok-umentira navedeni trošak.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1701/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

847

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-

10. decembar/prosinac 2019. rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), te na temelju Programa utroška sredsta-va Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizaci-jama,Vlada Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde, na 26. redovitoj sjednici, održanoj dana 20.11.2019.g., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Malonogometnom klubu „DRINA” Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobravaju

novčana sredstva u iznosu od 500,00 KM MNK „DRINA” Goražde na ime finan-cijske pomoći za takmičenje u okviru Prve lige Federacije BiH u malom nogo-metu.

Sredstva uplatiti na račun broj: 1020070000025579, otvoren kod UNION banke.

Članak 2. Za provedbu Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije, a sredstva osigurati iz Proračuna Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614300 – Tekući transferi nepro-fitnim organizacijama.

Članak 3.

Korisnik sredstava dužan je da Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 30 (trideset) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dok-umentira navedeni trošak.

Page 139: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1702/19 P R E M I J E R 20.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

848

Na temelju članka 139. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bos-ne i Hercegovine“, broj: 26/16 i 89/18) i Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:03-34-1748/19 od 20.11.2019.godine, predstavnici ugovor-nih strana i to ministar za socijalnu poli-tiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeg-lice, Eniz Halilović, kao ovlaštena osoba ispred Vlade Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde uz prethodnu suglasnost iste, s jedne strane i Neovisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zastupan po predsjedniku, Emiru Baščelija, s dru-ge strane, u Goraždu, dana 26.11.2019. godine, z a k lj u č u j u:

P R O T O K O L o vođenju pregovora radi pregovaranja

i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva

na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Ovim Protokolom ugovorne str-ane definiraju postupak i rokove za pre-govore radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvez- ama poslodavaca i zaposlenika u oblasti

Broj 14 – strana 2227 zdravstva na teritoriji Bosansko-podri-njskog kantona Goražde.

Članak 2. Pregovori radi pregovaranja i za-ključivanja Kolektivnog ugovora o prav-ima i obvezama poslodavaca i zaposle-nika u oblasti zdravstva na teritoriji Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde vode se prema prijedlozima obje ugovo-rne strane. Pregovori iz stavka 1. ovog član-ka otpočinju od dana potpisivanja ovog Protokola. Ugovorne strane u kolektivn-om pregovaranju vodit će pregovore u dobroj vjeri i preduzet će razumne nap-ore da se zaključi Kolektivni ugovor. Ugovorne strane su suglasne da okvirni rok za vođenje pregovora u sve-zi sa pregovaranjem i zaključenjem Kol-ektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdr-avstva na teritoriji Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, shodno Zaključku Vlade bude do 30 dana. Pregovori u svezi sa pregovara-njem i zaključivanjem Kolektivnog ugo-vora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na te-ritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, mogu se prolongirati ukoliko se o tome pismeno usuglase obje ugovo-rne strane. Ugovorne strane su suglasne da, ukoliko se u roku predviđenom u stav-ku 3. ovog članka, odnosno u prolongi-ranom roku iz stavka 4. ovog članka, ne postigne suglasnost za zaključivanje Ko-lektivnog ugovora, odluku o nastavku pregovora donijet će nadležni organi, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona

Page 140: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2228 Goražde, s jedne strane i Neovisni stru-kovni sindikat radnika u zdravstvu Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde, s druge strane.

Članak 3. Ugovorne strane su dužne u do-broj vjeri pregovarati u predmetu prego-vora i učiniti razumne napore da prego-vori budu uspješno okončani u planira-nom roku, te se suzdržati od radnji koje bi za cilj imale neopravdano odugovla-čenje pregovaračkog postupka. Mjesto i vrijeme odražavanja pregovaračkih sast-anaka ugovorne strane će dogovarati sp-orazumno na kraju svakog sastanka.

Članak 4.

Potpisivanjem ovog Protokola ugovorne strane izjavljuju da njihove delegacije koje će voditi pregovore iz čl-anka 2. ovog Protokola imaju ovlaštenje o vođenju pregovora. Ugovorne strane, svaka ponaosob, mogu imenovati pred-sjedatelja i zamjenika predsjedatelja.

Članak 5.

Ugovorne strane mogu angažira-ti stručnjake ili druge zainteresirane os-obe u svojstvu savjetnika koje prisustvu-ju sjednicama ugovornih strana bez pra-va odlučivanja.

Članak 6.

O tijeku pregovora vodi se zapisnik.

Članak 7.

Ugovorne strane se obvezuju da čuvaju kao službenu tajnu sve podatke, informacije, kao i dogovorene prijedloge tijekom vođenja pregovora suglasno ov-om Protokolu. Ugovorne strane se obvezuju da

10. decembar/prosinac 2019. tijekom vođenja pregovora suglasno ov-om Protokolu neće istupati u javnost, u sredstvima javnog informiranja. Obveza čuvanja službene tajne, kao i obveza neistupanja u javnosti u sr-edstvima javnog informiranja iz stavaka 1. i 2. ovog članka, odnosi se i na osobe iz članka 5. ovog Protokola.

Članak 8. Ovaj Protokol se smatra zaključen-im kada ga u istovjetnom tekstu potpišu obje ugovorne strane. Ovaj Protokol sačinjen je u 4 (četi-ri) istovjetna primjerka, od kojih potpisni-ci – ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka, 2 (dva) primjerka u ime Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadržava Ministarstvo za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a 2 (dva) primjerka Neovisni strukovni sin-dikat radnika u zdravstvu Bosansko-pod-rinjskog kanto-a Goražde.

Članak 9. Protokol stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde“.

U ime Vlade Bosanko-podrinjskog kantona Goražde

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice

Broj:08-34-1412-15/19 Eniz Halilović,v.r. 26.11.2019.godine G o r a ž d e

U ime Neovisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde

Broj:30/19 Emir Baščelija,v.r 26.11.2019.god. G o r a ž d e

Page 141: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 849

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 08/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 27. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 26.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za gospodarstvo

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglas-

nost na Pravilnik o unutarnjoj organiza-ciji i sistematizaciji radnih mjesta Minis-tarstva za gospodarstvo Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03–34-1796/19 P R E M I J E R 26.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

850

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a na prijedlog Uprave policije Mi- nistarstva za unutarnje poslove Bosan-

Broj 14 – strana 2229 sko-podrinjskog kantona Goražde, Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, na 27. redovitoj sjednici, održanoj dana 26.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o davanju

suglasnosti za nabavku elektronske opreme Upravi policije

Ministarstva za unutarnje poslove

Članak 1. Ovom Odlukom Vlada Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde vrši iz-mjenu Odluke o davanju suglasnosti za nabavku elektronske opreme Upravi po-licije Ministarstva za unutarnje poslove („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde”, broj:12/19 i 13/19) i to u članku 2. stavak 1. gdje procijenje-na vrijednost predmeta nabavke umjes-to dosadašnjih 6.000 KM iznosi 7.400 KM.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03–14-1774/19 P R E M I J E R 26.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

851

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), a u svezi sa člankom 10. stavak 3. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podri-njskog kantona Goražde za 2019. godinu

Page 142: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2230 („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde” broj: 03/19), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na 27. redovitoj sjednici, održanoj dana 26.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o usmjeravanju neplanirane donacije

u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se usmjeravanje nep-lanirane namjenske donacije u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu – organizacijski kod 20030003 Ministarstvo za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport – JU MSŠ „Enver Pozderović“ u iznosu od 5.000,00 KM, koja je doznačena od stra-ne Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Članak 2. Sredstva iz članka 1. ove Odluke usmjeravaju se u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu u dijelu plana prihoda povećanj-em planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u Proračunu. Za iznos sredstava iz članka 1. ove Odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka na organizacijskom kodu 20030003 Ministarstvo za obrazo-vanje, mlade, znanost, kulturu i sport – JUMSŠ „Enver Pozderović“ ekonomski kod 821300 – Nabavka opreme.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-

10. decembar/prosinac 2019. uju se Vlada Kantona i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”.

Broj:03–14-1773/19 P R E M I J E R 26.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

852

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde” br: 8/15), a u svezi sa člankom 10. stavak 3. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde za 2019. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde” broj: 03/19), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na 27. redovitoj sjednici, održanoj dana 26.11.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o usmjeravanju neplanirane donacije

u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se usmjeravanje nep-lanirane namjenske donacije u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu – organizacijski kod 19020001 JU „Centar za socijalni rad“ u iznosu od 4.700,00 KM, koja je doznače-na od strane Federalnog ministarstva fi-nancija.

Page 143: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 2. Sredstva iz članka 1. ove Odluke usmjeravaju se u Proračun Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde za 2019. go-dinu u dijelu plana prihoda povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom ko-du 722751 – Primljene namjenske don-acije neplanirane u Proračunu. Za iznos sredstava iz članka 1. ove Odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka na organizacijskom kodu 19020001 JU „Centar za socijalni rad“ ekonomski kod 613400 – Nabavka materijala i sitnog inventara u iznosu od 3.713,00 KM i 821300 – Nabavka op-reme u iznosu od 987,00 KM.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Vlada Kantona i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03–14-1772/19 P R E M I J E R 26.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

853

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 27. redovitoj sjednici, održanoj dana 26.11.2019. godine, d o n o s i:

Broj 14 – strana 2231

O D L U K U

o davanju suglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku

9.300 litara lož-ulja po cijeni 1,79 KM/l sa uračunatom taksom na naftne

derivate u vrijednosti 16.647,00 KM

Članak 1.

Daje se suglasnost Direkciji robn-ih rezervi Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde da izvrši nabavku 9.300 lit-ara lož-ulja po cijeni 1,79 KM/l u vrijed-nosti 16.647,00 KM od odabranog doba-vljača „HIFA” D.O.O. TEŠANJ, a prema odredbama Okvirnog Sporazuma naba-vku lož-ulja „LUEL“ broj:03-14-813-120 /18 od 21.12.2018. godine i Ponude br-oj: P2446/2019 od 06.11.2019.godine.

Direkcija robnih rezervi će zaklju-čiti pojedinačni ugovor za navedenu ko-ličinu lož-ulja iz stavka 1. ovog članka, a sukladno odredbama Okvirnog spora-zuma broj: 03-14-813-120/18 od 21.12. 2018. godine.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Direkcija robnih rezervi i Minista-rstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva su osigura-na sukladno odobrenom operativnom planu za studeni 2019.godine, ekonoms-ki kod 613200 – Izdaci za energiju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1770/19 P R E M I J E R 26.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Page 144: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2232 854

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko podrinjskog kantona Goražde, na 27. redovitoj sjednici, održ-anoj dana 26.11.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti Direkciji robnih

rezervi da izvrši nabavku 25,2 tona drvene peleti po cijeni 462,15 KM/t

u vrijednosti 11.646,18KM

Članak 1.

Daje se suglasnost Direkciji robn-ih rezervi Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde da izvrši nabavku 25,2 tona drvene peleti po cijeni 462,15KM/t u vr-ijednosti 11.646,18 KM od odabranog do-bavljača „HIFA PETROL“ D.O.O. SAR-AJEVO prema odredbama Okvirnog sp-orazuma broj:03-14-831-115/18 od 21.12. 2018.godine.

Direkcija robnih rezervi će zaklju-čiti pojedinačni ugovor za navedenu ko-ličinu drvene peleti iz stavka 1. ovog čl-anka, a sukladno odredbama Okvirnog sporazuma broj: 03-14-831-115/18 od 21.12.2018.godine.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Direkcija robnih rezervi i Minista-rstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde a sredstva su osigura-na sukladno odobrenom operativnom planu za studeni 2019.godine, ekonoms-ki kod 613200 – Izdaci za energiju.

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1769/19 P R E M I J E R 26.11.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

855

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Ugovoru broj: 03-14-870-1/19 od 05.07. 2019.godine, Vlada Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na 28. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 02.12.2019. godi-ne, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za plaćanje Računa broj: 386/19 ispostavljen

po Okončanoj situaciji za izvedene radove na redovnom (ljetnom)

održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara–Goražde-Hrenovica

za 2019. godinu

Članak 1. Daje se suglasnost Ministarstvu za gospodarstvo-Direkcija za ceste Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 386/19 od 19.11.2019.godine po Okončanoj situaciji broj:386/19 od 19.11.2019.godine, u izn-osu od 17.900,01 KM, ispostavljen od st-rane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj:03-14-870-1/19

Page 145: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. od 05.07.2019.godine, za izvedene rado-ve na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara - Gora-žde - Hrenovica za 2019. godinu.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo - Direkcija za ceste i Ministarstvo za fina-ncije Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, a sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 613700-Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova) izdvojenih na podračunu Direkcije za ceste.

Članak 3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1810/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

856

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 08/15), i članaka 61. i 62. Zakona o šumama Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 04/13, 05/13 i 13/19), na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosnsko-podrinjskog kantona Goražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019.godine, d o n o s i:

Broj 14 – strana 2233

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu davanja šumskog

zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti

I

Ovom se Odlukom vrše izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu da-vanja šumskog zemljišta u državnom vl-asništvu u zakup i uspostavu prava slu-žnosti („Službene novine Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde“ broj: 07/13), tako što se u točki II podtočka 2. iza riječi „stanica“ dodaju riječi „i tele-komunikacijskih objekata“.

II

U točki IV u stavku 1. brišu se ri-ječi „koji se temelji na pravosnažnoj odl-uci nadležnog organa kojom se ostvaru-je određeno pravo na zemljište koje se daje u zakup“.

III U točki V u stavku 1. podtočka 4. iza riječi vodova dodaju se riječi: „i vod-ova koji omogućavaju prenos signala“.

IV

U točki VI u stavcima 1. i 2., kao i u podtočki 4) stavka 2. iza riječi „služ-nosti“ dodaju se riječi „ili zakupa“.

U točki VI briše se stavak 3.

V

U točki VII briše se stavak 4.

VI

U točki IX u stavku 2. riječi „koji

Page 146: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2234 se imenuju iz reda državnih službenika Ministarstva“ zamjenjuju se sa riječima „koje imenuje ministar“, a riječ „bioteh-ničke“ zamjenuje se riječju „geodetske“.

VII

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na oglasnoj ploči Kant-ona, a naknadno će se objaviti u „Služ-benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03–26-1812/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

857

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde“, broj 8/15) i točke 4. Odluke o uvjetima i načinu da-vanja šumskog zemljišta u državnom vl-asništvu u zakup i uspostavi prava sl-užnosti („Službene novine Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“ broj: 7/13), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za zasnivanje prava zakupa na šumskom zemljištu

označenom kao k.č. 72, KO Jabuka radi izgradnje tk objekta-bazna stanica

mobilne telefonije BS Grebak

Članak 1. Ovom se Odlukom daje suglasn-ost Ministarstvu za gospodarstvo Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde da može provesti postupak davanja šumsk-

10. decembar/prosinac 2019. og zemljišta u zakup na parceli označen-oj kao k.č.72, KO Jabuka, šuma 3, 4, 5. i 7. klase, radi izgradnje tk objekta BH Telecoma – bazna stanica mobilne tele-fonije BS Grebak u površini od 40 m².

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03-26-1813/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

858

Na temelju Ugovora o korištenju bivše kasarne „Goražde I“ i kasarne „Ši-šeta“ broj:03-23-1308/08 od dana 24.06. 2008. i Aneksa II Ugovora korištenju bi-vše kasarne „Goražde I“ i kasarne „Šiše-ta“ broj: 03-23-694-1/18 od dana 17.06. 2018. godine i članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde“ broj: 08/15), Vla-da Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju objekata 3 i 4 bivše kasarne

„Šišeta“ gospodarskom društvu „BOSNA-PLASTIK“ d.o.o. Goražde

na privremeno korištenje

Članak 1. Ovom se Odlukom daju objekti 3 i 4 bivše kasarne „Šišeta“ koji se nalaze na području Grada Goražda, izgrađene

Page 147: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. na zemljištu označenom kao k.č.174, KO Goražde I, upisane u PL 3162/06 gospo-darskom društvu „BOSNA-PLASTIK“ d.o.o. Goražde na privremeno korištenje bez naknade za smještaj mašina u cilju pokretanja proizvodnog procesa prera-de sekundarnih polimera i proizvodnje PET ambalaže, na period korištenja do 01.06.2023.godine, sa mogućnošću pro-duženja ugovora u slučaju postojanja uvjeta za to.

Članak 2.

Primatelj je dužan na svoj teret osigurati potrebnu dokumentaciju i inf-rastrukturu za pokretanje proizvodnog procesa, koja, između ostalog, podrazu-mijeva i priključenje električne energije, kanalizacije, vode, osiguranje redovnog odvoza smeća, održavanje prostora, kao i osiguranje primljenih objekata od rizi-ka požara i drugih opasnosti u smislu općih uvjeta za osiguranje imovine.

Članak 3. Sukladno ovoj Odluci, zaključit će se ugovor o davanju objekata 3 i 4 bi-vše kasarne „Šišeta“ na privremeno ko-rištenje sa gospodarskim društvom „BO-SNA-PLASTIK“ d.o.o. Goražde sa kojim će se definirati obveze i prava ugovorn-ih strana. Ovom se Odlukom daje suglasn-ost premijeru Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde da zaključi ugovor iz st-avka 1. ovog članka, uz prethodno prib-avljeno pozitivno mišljenje Kantonalnog pravobraniteljstva Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

Broj 14 – strana 2235 om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–23-1807/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

859

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a sukladno Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi – Informiranje za 2019.godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava Javnom poduzeću RTV Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno

XII (dvanaest) redovitih tranši za 2019. godinu

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 41.644,65 KM Javnom pod-uzeću RTV Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde d.o.o. na ime uplate XI (je-danaeste) od ukupno XII (dvanaest) re-dovitih tranši za 2019. godinu namijenj-ene za isplatu plaća i doprinosa.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-

Page 148: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2236 uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi – In-formiranje.

Novčana sredstva doznačiti na žiroračun Javnog poduzeća RTV Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. broj: 1325002001666685, otvoren kod NLB Tuzlanske banke podružnica Goražde, ID broj: 4245030110002.

III Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, zn-anost, kulturu i sport u roku od 15 (pe-tnaest) dana od dana provedbe sredsta-va izvijesti i dokumentira navedeni ut-rošak, te da zahtjev za narednu mjeseč-nu tranšu dostavi Ministarstvu za obra-zovanje, mlade, znanost, kulturu i sport prvog radnog dana nakon isteka mjese-ca za koji se zahtjev podnosi.

IV Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03-14-1816/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

860

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019. godine, d o n o s i:

10. decembar/prosinac 2019.

O D L U K U o odobravanju novčanih

sredstava za plaćanje računa I

Odobravaju se novčana sredstva JUOŠ „Ustikolina“ Ustikolina za plaća-nje računa broj: 9527/19 od 16.06.2019 godine u iznosu od 79,08 KM Društvu ograničene odgovornosti „Asker-BH“ Foča FBiH, a koji se odnosi na organiza-ciju dočeka KARAVANA PRIJATELJST-VA RUDO.

II

Novčana sredstva iz točke I ove Odluke isplatiti iz Proračuna JUOŠ „Us-tikolina“ Ustikolina sa ekonomskog ko-da 613 900 - Ugovorene usluge i druge posebne usluge.

III Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde. Novčana sredstva u iznosu od 79,08 KM uplatiti na žiroračun Društvu ograničene odgovornosti „Asker-BH“ Foča FBiH, račun broj:1862610310099824 otvoren kod Turkish ziratt bank, pod-ružnica Goražde.

IV Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”. Broj:03-14-1817/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Page 149: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. 861

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj:8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održa-noj dana 02.12.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o utvrđivanju osnovice za plaću

i naknade za topli obrok za mjesec STUDENI 2019. godine

Članak 1.

Utvrđuje se osnovica za plaću

zaposlenih osoba u kantonalnim organi-ma uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim osobama koje se finan-ciraju iz Proračuna Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, za mjesec STUD-ENI 2019. godine, u iznosu od 371,00 KM.

Članak 2. Zaposlenim osobama iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za is-hranu tijekom rada (topli obrok), za mj-esec STUDENI 2019. godine, u iznosu od 9,00 KM po jednom radnom danu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na oglasnoj ploči Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“. Broj:03–14-1818/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Broj 14 – strana 2237 862

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“ broj: 08/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019.godine, d o n o s i :

O D L U K U o davanju suglasnosti na Pravilnik

o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasn-ost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministar-stva za pravosuđe, upravu i radne odn-ose Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03–34-1819/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

863

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i

Page 150: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2238 članka 17.a Zakona o utemeljenju JU „Dom za stare i iznemogle osobe” Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 10/97, 8/99 i 2/12), Vlada Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, na 28. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 02.12.2019.godine, d o n o s i :

O D L U K U o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravila Javne ustanove

„Dom za stare i iznemogle osobe“ Goražde

Članak 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde daje suglasnost na Izmjene i dopune Pravila Javne ustanove „Dom za stare i izne-mogle osobe“ Goražde broj: 363/12 od 05.11.2012. godine, koje je donio Uprav-ni odbor Javne ustanove „Dom za stare i iznemogle osobe“ Goražde broj:727/2019, na sjednici, održanoj dana 04.11.2019.go-dine.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–05-1821/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

864

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go- ražde („Službene novine Bosansko-pod-

10. decembar/prosinac 2019. rinjskog kantona Goražde“ broj: 08/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Pravilnik

o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

u Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasn-

ost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”. Broj:03–34-1830/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

865

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i članka 27. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, („Službene novine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde, br-oj:3/19), Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019.g., d o n o s i:

Page 151: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019.

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Savezu udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize

Unsko-sanskog kantona

Članak 1.

Ovom se Odlukom odobrava je-dnokratna novčana pomoć u iznosu od 290,00 KM Savezu udruženja paraplegi-čara i oboljelih od dječije paralize Unsko -sanskog kantona, na ime podrške pro-jekta „VOZIM I AKO NE HODAM”, ko-ji će se realizirati u srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sredstva uplatiti na račun 16103 50042880056, otvoren kod Raiffeisen ba-nke.

Članak 2. Za provedbu Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije, a sredstva su planirana u Proračunu Vlade Bosan-sko–podrinjskog kantona Goražde, eko-nomski kod 600 000 - Tekuća proračun-ska rezerva, a teretit će se ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofit-nim organizacijama.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:03–14-1841/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

Broj 14 – strana 2239 866

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj dana 02.12.2019. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju isporuke do 2.000 litara

lož-ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde

I

Odobrava se isporuka do 2.000 litara lož-ulja JU „Sportski centar“ Gora-žde za potrebe zagrijavanja Gradske dv-orane u cilju stvaranja optimalnih uvjeta za odvijanje nastave tjelesnog i zdravst-venog odgoja srednjih škola, te za treni-nge i utakmice za dvoranske sportove sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

II Isporuka lož-ulja će se vršiti suk-cesivno po zahtjevu JU „Sportski cent-ar“ Goražde.

III

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Direkcija robnih rezervi Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a ispo-ruku izvršiti iz redovite nabavke sa ek-onomskog koda 613 200 - Izdaci za ene-rgiju.

IV

Page 152: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2240

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om objavljivanja na službenoj ploči Kan-tona, a naknadno će se objaviti u „Služ-benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ . Broj:03-17-1834/19 P R E M I J E R 02.12.2019.godine Aida Obuća,v.r. G o r a ž d e

867

Ministarstvo za pravosuđe, upra-vu i radne odnose Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu OMLADINSKOG UDRUŽE-NJA ZA PROMOCIJU UNIVERZAL-NIH VRIJEDNOSTI „IZVOR“ GORA-ŽDE, a na temelju članka 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), d o n o s i:

R J E Š E NJ E 1. Upisuje se u Registar udruženja, koji

se vodi kod Ministarstva za pravos-uđe, upravu i radne odnose Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde, OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU UNIVERZALNIH VRIJEDNOSTI „IZVOR“ GORAŽ-DE.

Skraćeni naziv Udruženja je: OU „Izvor“ Goražde.

2. Sjedište Udruženja je u Goraždu, ul.

Panorama br. 19b. 3. Upis je izvršen pod registarskim br-

ojem R-I-3/2019 u prvu knjigu Regis-tra, dana 05.11.2019. godine.

4. Omladinsko udruženje za promociju

univerzalnih vrijednosti „Izvor“ Go-ražde je dobrovoljno, nevladino, va-

10. decembar/prosinac 2019.

nstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima, djelatnosti-ma i zadacima:

• Učešće u izradi i implementaciji

projekata iz oblasti pedagoške, psihološke i psihosocijalne po-moći svim kategorijama društ-va, te učešće u projektima koji se tiču suzbijanja negativnih dr-uštvenih pojava;

• Učešće u izradi i implementaciji projekata iz oblasti pedagoške, psihološke i psihosocijalne po-moći svim kategorijama društ-va, naročito studenata i omladi-nske populacije, te učešće u pr-ojektima koji se tiču suzbijanja negativnih društvenih pojava;

• Zalaganje za ostvarivanje svih prava i sloboda građana predvi-đenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osno-vnih sloboda;

• Pomoć građanima i ugroženim socijalnim i marginalnim grup-ama u cilju zaštite njihovih osn-ovnih prava, sloboda i interesa;

• Zastupanje interesa članova Ud-ruženja;

• Izdavanje časopisa, brošura, knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, za potrebe Udruženja na način predviđen Zakonom;

• Zalaganje za organizioranje se-minara, tečajeva, predavanja, okruglih stolova, javnih skupo-va, izleta, ekskurzija, a u cilju usavršavanja članova i simpati-zera Udruženja;

• Učešće u projektima prikuplja-nja i podjele hrane, lijekova, obuće, odjeće i drugih potrepš-tina socijalno ugroženim osoba-

Page 153: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. ma i

• Razmjena iskustava sa istim i sličnim udruženjima u Bosni i Hercegovini.

5. Osoba ovlaštena za zastupanje i pr-

edstavljanje OMLADINSKOG UDR-UŽENJA ZA PROMOCIJU UNIVE-RZALNIH VRIJEDNOSTI „IZVOR“ GORAŽDE je:

Alen Čengić - predsjednik Udruženja 6. OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA

PROMOCIJU UNIVERZALNIH VR-IJEDNOSTI „IZVOR“ GORAŽDE djeluje na području Bosansko–podri-njskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravne osobe, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi dj-elatnost Udruženja.

7. Udruženje je obavezno prijaviti ov-

om Ministarstvu svaku izmjenu ak-ta na temelju kojih je registrirano, u roku od 30 dana nakon izvršene iz-mjene.

O b r a z l o ž e nj e

OMLADINSKO UDRUŽENJE

ZA PROMOCIJU UNIVERZALNIH VR-IJEDNOSTI „IZVOR“ GORAŽDE pod-nijelo je Ministarstvu za pravosuđe, up-ravu i radne odnose Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ov-og Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokume-ntacija propisana člankom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene

Broj 14 – strana 2241 novine Federacije Bosne i Hercegovine,“ broj: 45/02), i to: Odluka o utemeljenju Udruženja, Statut Udruženja (2x), Odlu-ka o imenovanju osobe ovlaštene za zas-tupanje i predstavljanje Udruženja, Spis-ak članova organa upravljanja, Zapisnik sa utemeljiteljske sjednice Skupštine Ud-ruženja i Odobrenje gradonačelnika Gr-ada Goražda, broj: 02-05-2-5005/19 od 28.10.2019. godine, da Udruženje u sv-om nazivu može unijeti naziv Goražde.

Uvidom u priloženu dokumenta-ciju OMLADINSKOG UDRUŽENJA ZA PROMOCIJU UNIVERZALNIH VRIJE-DNOSTI „IZVOR“ GORAŽDE, Minista-rstvo za pravosuđe, upravu i radne od-nose Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar udruženja, stoga je, shodno odgovarajućim odredbama Zak-ona o udruženjima i fondacijama („Slu-žbene novine Federacije Bosne i Herce-govine“ broj: 45/02), odlučeno kao u di-spozitivu ovog Rješenja.

Ovo je Rješenje konačno u up-ravnom postupku i protiv istog se mo-že pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješe-nja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješ-enje u izvorniku ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o admi-nistrativnim taksama („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goraž-de“, broj:12/13 i 12/15) i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u Registar ud-ruženja u iznosu od 200,00 KM uplaće-

Page 154: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2242 na je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem broj: 05-14-120/14 od 12.03. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta. Broj:UP-1: 05-05-97/19 M I N I S T A R 05.11.2019.godine Nataša Danojlić,v.r. G o r a ž d e

868

Na temelju članka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (,,Službene novine Fede-racije BiH“ broj:35/05) i članka 17. Zako-na o šumama (,,Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 4/13, 5/13 i 13/19), ministar za gospo-darstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

P R A V I L N I K KOJIM SE PROPISUJE OBRAZAC

ZAPISNIKA O TEHNIČKOM PRIJEMU RADOVA U ŠUMARSTVU

Članak 1. (Predmet)

Ovim se Pravilnikom propisuje

sadržaj obrazaca zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu po projek-tu za izvođenje i to: iskorištavanje šuma i šumskouzgojnih radova.

Članak 2. (Rokovi)

Za sve izvedene radove po pro-

jektu za izvođenje vrši se tehnički prijem radova, a najkasnije u roku od 30 dana od okončanja radova, dok se tehnički pr-ijem radova pošumljavanja vrši poslije dvije godine od završetka njihovog izv-ođenja.

10. decembar/prosinac 2019.

Članak 3. (Prilozi)

Obrasci zapisnika o tehničkom

prijemu radova na iskorištavanju šuma (TPI) i šumskouzgojnih radova (TPŠUR) iz članka 1. ovog Pravilnika, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4. (Iskaz sječa)

Podaci iz obrazaca zapisnika o

tehničkom prijemu radova u šumarstvu koristit će se prilikom izrade iskaza sje-ča.

Članak 5. (Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu

narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“. Broj:04-26-1976/19 M I N I S T A R 13.11.2019.godine Mensad Arnaut,v.r. G o r a ž d e

Page 155: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2243

Page 156: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2244 10. decembar/prosinac 2019.

Page 157: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2245

Page 158: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2246 10. decembar/prosinac 2019.

Page 159: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2247

Page 160: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2248 869

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale („Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na XXVI redovitoj sj-ednici, održanoj dana 28.11.2019.godine, u s v a j a:

Z A K LJ U Č A K o usvajanju Prijedloga za izradu Plana rada Skupštine Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim se Zaključkom usvaja Pri-jedlog za izradu Plana rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, koji je izradilo Radno tijelo za izradu prijedloga programa ra-da Skupštine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, kako slijedi: 1) Naziv materijala: Izrada nacrta i

puštanje u skupštinsku proceduru Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti na području Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde. Obrađivač: Ministarstvo za financije BPK Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: prvo tromjesečje 2020. godine

2) Naziv materijala: Izrada i puštanje u skupštinsku proceduru prijedloga Zakona o financiranju općina u sas-tavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz proračuna Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde

10. decembar/prosinac 2019. Obrađivač: Ministarstvo za financije BPK Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: prvo tromjesečje 2020. godine

3) Naziv materijala: Izrada prijedloga i puštanje u skupštinsku proceduru Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde Obrađivač: Ministarstvo za gospo-darstvo Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: prvo tromjesečje 2020. godine

4) Naziv materijala: Izrada prijedloga i puštanje u skupštinsku proceduru Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde (u dijelu omjera između općina i Kantona da bude 50% : 50%, a ne 70% : 30% u korist Kantona) Obrađivač: Ministarstvo za financije BPK Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: prvo tromjesečje 2020. godine

5) Naziv materijala: Izviješće o stanju i održavanju regionalnog puta Gora-žde – Hrenovica sa posebnim akcen-tom za asfaltiranje oštećenih dijelova puta na cijeloj dužini Obrađivač: Ministarstvo za gospo-darstvo i Direkcija za ceste Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: drugo tromjesečje 2020. godine

6) Naziv materijala: Informacija o sta-nju visokonaponske i niskonaponske mreže na području Bosansko-podri-njskog kantona Goražde sa poseb-

Page 161: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. nim osvrtom na dionicu dalekovoda od Podhranjena do Hrenovice Obrađivač: JP Elektroprivreda FBiH – Elektrodistribucija Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: drugo tromjesečje 2020. godine

7) Naziv materijala: Informacija o ana-lizi ekonomskog okruženja, razvoj izvozno orijentiranog poslovanja, os-iguranje investicija za produktivno zapošljavanje i osiguranje pristupa tržištima i aktivnostima koje se pod-uzimaju u cilju ravnomjernog razvo-ja svih općina sa područja Kantona Obrađivač: Ministarstvo za gospo-darstvo Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: drugo tromjesečje 2020. godine

8) Naziv materijala: Informacija o ana-lizi stanja u oblasti prometa i komu-nikacija sa posebnim osvrtom izgra-dnje dionice regionalnog puta Hren-ovica - Goražde Obrađivač: Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: treće tromjesečje 2020. godine

9) Naziv materijala: Informacija o sta-nju u oblasti poljoprivrede, vodopri-vrede i šumarstva Obrađivač: Ministarstvo za gospo-darstvo Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: treće tromjesečje 2020.godine

10) Naziv materijala: Informacija o sta-nju razvoja i unapređenju zdravstva Obrađivač: Ministarstvo za rad, so-

Broj 14 – strana 2249

cijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: treće tromjesečje 2020.godine

11) Naziv materijala: Informacija o ost-varenim financijskim efektima dodi-jeljenih koncesija na području Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim osvrtom na financijske efekte za općina Goražde, Pale FBiH i Foča FBiH Obrađivač: Ministarstvo za financije BPK Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: četvrto tromjesečje 2020.godine

12) Naziv materijala: Informacija o ana-lizi stanja u policijskim stanicama radi ostvarenja prava građana iz na-dležnosti Ministarstva za unutarnje poslove (izdavanje putnih isprava, identifikacijskih dokumenata i sl.) Obrađivač: Ministarstvo za unutar-nje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: četvrto tromjesečje 2020.godine

13) Naziv materijala: Informacija o sta-nju sporta na području Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde Obrađivač: Ministarstvo za obrazo-vanje, mlade, znanost, kulturu i spo-rt Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: četvrto tromjesečje 2020.godine

14) Naziv materijala: Informacija o sta-nju javnog prijevoza sa posebnim os-vrtom na područje općine Pale Obrađivač: Ministarstvo za gospo-darstvo i Ministarstvo za obrazova-nje, mlade, znanost, kulturu i sport

Page 162: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2250 Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde Predlagač: Općina Pale - Vlada Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde Rok: četvrto tromjesečje 2020.godine

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu

danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-02-1-109-1/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

870

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale („Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XXVI redovitoj sje-dnici, održanoj dana 28.11.2019. godine d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K o usvajanju Zapisnika sa 25. redovite

sjednice Općinskog vijeća Pale

Članak 1. Ovim Zaključkom Općinsko vije-će Pale jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 25. redovite sjednice Općinskog vijeća Pale, održane dana 26.09.2019. godine.

Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja a naknadno će biti ob-

10. decembar/prosinac 2019.

javljen u Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde. Broj:02-05-1-111/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

871

Na temelju članka 60. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federa-cije Bosne i Hercegovine”, broj: 19/03), članka 24. Statuta Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde”, br.19/07, 11/08 i 6/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), a na zahtjev Novaković Branka i Novaković Dragane, Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XXVI redovitoj sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godi-ne, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju ispravke upisa u zemljišnoknjižnom ulošku

Članak 1.

Ovom se Odlukom od strane Općine Pale odobrava ispravka upisa kod Zemljišnoknjižnog ureda Općinsk-og suda u Goraždu u ZK uložku br. 281. katastarska općina Turkovići.

Članak 2. U „A“ LISTU, u ZK uložku br. 281. katastarska općina Turkovići brisati zemljište označeno kao k.č.br. 1778/20, naziv parcele „Prača“, po nomenklaturi „rijeka“, površine 4.400 m2, nad kojim pravo vlasništva ima Općina Pale, sa

Page 163: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. dijelom 1/1.

Članak 3. Zemljište iz članka 2. ove Odluke upisati na ime: 1. Novaković (Rade) Branko, iz Pala

RS, ul. Filipa Višnjića broj: 18, JMB. 0306953173141, sa dijelom 1/2.

2. Novaković (Momir) Dragana, iz Pala RS, ul. Dobroslava Jevđevića broj: O-7, JMB: 2705965178148 sa dijelom 1/2.

Članak 4.

Ispravke navedene u člancima 2. i 3. ove Oluke potrebno je izvršiti iz razloga što je prilikom izlaganja podata-ka na javni uvid, predmetno zemljište greškom upisano u ZK uložak br. 281. katastarska općina Turkovići u vlasništ-vo Općine Pale.

Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu dan-om usvajanja, a naknadno će biti objav-ljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-02-1-112/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

872

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale („Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općins-ko vijeće Pale, na svojoj XXVI redovitoj

Broj 14 – strana 2251

sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godi-ne, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K o usvajanju Periodičnog izviješća o izvršenju Proračuna za period 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

Članak 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vije-će Pale usvaja Periodično izviješće o ost-varenim prihodima i izvršenim rashodi-ma iz Proračuna Općine Pale za period 01.01.2019. do 30.09.2019. godine.

Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-05-1-113/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

873

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale (”Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale (”Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde” broj:04/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XXVI redo-vitoj sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godine, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K o upućivanju Nacrta Proračuna Općine Pale za 2020. godinu na javnu raspravu

Page 164: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2252

Članak 1.

Ovim se Zaključkom upućuje u proceduru javne rasprave Nacrt Prora-čuna Općine Pale za 2020. godinu.

Članak 2.

Javnu raspravu će organizirati i voditi Služba za gospodarstvo, prorač-un, financije, boračko-invalidsku i soci-jalnu zaštitu, opću upravu i matičnu ev-idenciju.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-2-1-114/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

874

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale (”Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale (”Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde” broj: 04/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XXVI redo-vitoj sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godine, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K o upućivanju Nacrta Odluke

o izvršenju Proračuna Općine Pale za 2020. godinu na javnu raspravu

Članak 1.

Ovim se Zaključkom upućuje u

10. decembar/prosinac 2019.

proceduru javne rasprave Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pale za 2020. godinu.

Članak 2.

Javnu raspravu će organizirati i voditi Služba za gospodarstvo, prorač-un, financije, boračko-invalidsku i socij-alnu zaštitu, opću upravu i matičnu evi-denciju.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-2-1-115/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

875

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale (”Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale (”Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde” broj:04/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XXVI redo-vitoj sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godine, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K o upućivanju zahtjeva za rad

uposlenika JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde“ na području općine Pale

Članak 1.

Ovim se Zaključkom upućuje za-htjev prema Ministarstvu za socijalnu

Page 165: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. politiku, zdravstvo, raseljene osobe i iz-bjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JU Centar za socijalni rad Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde, da obezbijede 40-satno sedmično radno vri-jeme uposlenika Centar za socijalni rad, na području općine Pale.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-2-1-116/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

876

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale („Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XXVI redovitoj sje-dnici, održanoj dana 28.11.2019. godine, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K o primanju k znanju Informacije

Organizacijskog odbora imenovanog povodom 27. rujna, Dana Općine Pale

i Dana oslobođenja MZ Hrenovica

Članak 1. Ovim Zaključkom Općinsko vije-će Pale prima k znanju Informaciju o provedenim aktivnostima i utrošenim novčanim sredstvima, koju je sačinio Organizacijski odbor imenovan povod-

Broj 14 – strana 2253

om 27. rujna, Dana Općine Pale i Dana oslobođenja MZ Hrenovica.

Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-05-1-117/19 REDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

877

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i dr-ugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), član-ka 64. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Bosne i Herce-govine“, broj: 46/10), članka 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 3. stavak 3. Odluke o preuzimanju prava i obveza utemeljitelja i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdrav-lja „Prača” („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 11/12), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XXVI redovitoj sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o razrješenju Upravnog odbora

JU Dom zdravlja „Prača“ 1. Razrješavaju se članovi Upravnog

odbora JU Dom zdravlja „Prača“, u sastavu:

Page 166: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2254

- Crnčalo Aida - predsjednik - Ruhotina Sulfad - član - Ferhatović Jasmin - član

2. Rješenje stupa na snagu danom don-

ošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-34-1-118/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA Almin Ćutuk,v.r.

878

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i dru-gim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), član-ka 64. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Bosne i Herce-govine“, broj: 46/10), članka 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 3. stavak 3. Odluke o preuzimanju prava i obveza utemeljitelja i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdra-vlja „Prača” („Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 11/12), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XXVI redovitoj sjednici, održanoj dana 28.11.2019. godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E o imenovanju Upravnog odbora

JU Dom zdravlja „Prača“ 1. Za predsjednika i članove Upravnog

odbora JU Dom zdravlja „Prača“, na period od šezdeset dana imenuju se:

- Crnčalo Aida - predsjednik - Ruhotina Sulfad - član - Ferhatović Jasmin - član

10. decembar/prosinac 2019. 2. Rješenje stupa na snagu danom don-

ošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-34-1-118-1/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

879

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i članka 88. Poslov-nika Općinskog vijeća Općine Pale („Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”, broj:4/08) Općinsko vi-jeće Pale na svojoj XXVI redovitoj sjed-nici, održanoj dana 28.11.2019. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K o primanju k znanju Informacije

o reviziji boračko-invalidske zaštite izvršenoj u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vije-će Pale prima k znanju Informaciju o re-viziji boračko-invalidske zaštite izvršen-oj u 2019. godini.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti ob-javljen u „Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:02-05-1-119/19 PREDSJEDATELJ 28.11.2019.godine OPĆINSKOG VIJEĆA P r a č a Almin Ćutuk,v.r.

Page 167: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2255

I S P R A V K E Na temelju članka 156. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18 i 6/19), i Zahtjeva Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 04-02-1829-1/19 od 11.11.2019. godine, tajnik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, v r š i:

I S P R A V K U TISKOVNE GREŠKE

U ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde objavljenom u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/19, u člancima 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. i 10. umjesto riječi; „točka“, treba da stoje riječi: „stavak“. Ovu ispravku objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:01-02-757-2/19 T A J N I K 14.11.2019.godine S K U P Š T I N E G o r a ž d e Midhat Bašić,v.r.

..........................................................

K A Z A L O

790 Presuda, broj:U-51/17 od 15.10.2019.godine (hrvatski jezik)......................................... 2089 790 Presuda, broj:U-51/17 od 15.10.2019.godine (srpski jezik)............................................. 2108 790 Presuda, broj:U-51/17 od 15.10.2019.godine (bosanski jezik)........................................ 2129 791 Presuda broj:U-36/18 od 12.11.2019.godine (hrvatski jezik).......................................... 2158 791 Presuda broj:U-36/18 od 12.11.2019.godine (srpski jezik).............................................. 2149 791 Presuda broj:U-36/18 od 12.11.2019.godine (bosanski jezik)......................................... 2167 792 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog

plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu....................................................................................................................... 2177

793 Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu........................... 2177

794 Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu................................................................. 2178

Page 168: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2256 10. decembar/prosinac 2019.

795 Odluka o davanju suglasnosti na produženje Ugovoraza zakup kancelarijskog prostora................................................................................................................................... 2183

796 Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje Računa broj: 287/19 ispostavljenog po I privremenoj situaciji za izvedene radove na redovitom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara- Goražde - Hrenovica za 2019. godinu................. 2183

797 Odluka o davanju suglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže... 2184 798 Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku

bipolarnih elektroda, neophodnih za urološke operacije............................................... 2185 799 Odluka o davanju suglasnosti JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku

medicinske opreme............................................................................................................... 2186 800 Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi

zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposle-nika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde........... 2186

801 Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde 2187 802 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna

bolnica Goražde.................................................................................................................... 2188 803 Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za

javno zdravstvo osansko–podrinjskog kantona Goražde............................................... 2188 804 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za

javno zdravstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.......................................... 2189 805 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate VI rate studentskih

stipendija studentima sa područja Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2018/2019. godinu............................................................................................... 2190

806 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom poduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaest) redovitih tranši za 2019 godinu.......................................................................................... 2190

807 Odluka o odobravanju službenog putovanjau inozemstvo – Ljubljana (Republika Slovenija)................................................................................................................................ 2191

808 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec studeni 2019. Godine..................................... 2192

809 Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde............................................................................................. 2192

810 Rješenje o formiranju Radne grupe.................................................................................. 2193 811 Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora za obilježavanje 25. studenog -

Dana državnosti BiH............................................................................................................ 2194 812 Odluka o raspisivanju oglasa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave

za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde............................... 2195 813 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora direktora Ka-

ntonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2196 814 Odluka o davanju suglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko–po-

drinjskog kantona Goražde za nabavku naprtnjača za gašenje požara (22 kom.)..... 2196 815 Odluka o davanju suglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvršinabavku opreme –

ručni paletar........................................................................................................................... 2197 816 Odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova iznadležnosti premijera Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde............................................................................................. 2197 817 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektnog zadatka za

uspostavu e-Vlade................................................................................................................. 2198 818 Pravilnik o postupku direktnog sporazuma..................................................................... 2198

Page 169: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2257

819 Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde................................................................................................................... 2200

820 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za osiguravanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju..................................................................................................... 2201

821 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde broj: 01-5150/19 od 13.11.2019.godine................................................. 2202

822 Odluka o davanju suglasnosti JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme............................................................................................................... 2202

823 Odluka o davanju suglasnosti JZU Kantonalna bolnica Goražde za provođenje postupka Javne nabavke za nabavku sanitetskog vozila................................................ 2203

824 Odluka o isplati novčanih sredstava JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde za nabavku medicinskog aparata za elektro i UZ (ultrazvučnu terapiju) za potrebe rada Centra za fizikalnu rehabilitaciju........................................................... 2204

825 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinanciranja odlaska invalida na KUP takmičenje u streljaštvu koje će se održati 23-24.11.2019.godine u Donjem Vakufu.................................................................................................................................... 2205

826 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa bora-čkih populacija za mjesec rujan 2019 .godine................................................................... 2205

827 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec rujan 2019. godine........................................................... 2207

828 Odluka o odobravanju novčanih sredstavana ime sufinanciranja obilježavanja 76. godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu..................................... 2207

829 Odluka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za kulturu Goražde................ 2208 830 Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih

radnih mjesta........................................................................................................................ 2209 831 Odluka o odobravanju novčanih sredstava radio klubovima sa područja Bosan-

sko-podrinjskog kantona Goražde..................................................................................... 2209 832 Odluka o davanju suglasnosti za nabavku opreme........................................................ 2210 833 Odluka o formiranju Operativnog štaba Vlade Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde........................................ 2211

834 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinanciranje projekata nepro-fitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama....................................................................................................................... 2212

835 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za gospodarstvo za podršku razvoju neprofitnih organizacija Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu................................................... 2213

836 Odluka o dodjeli novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2019. godinu”..................................................................................... 2214

837 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goraždu na ime sufinanciranja projekta „Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bogušići“...................... 2218

838 Odluka o odobravanju novčanih sredstava općini Foča FBiH na ime sufinancira-nja projekta „Nastavak regulacije desne obale rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu“............................................................................................ 2219

839 Odluka o odobravanju novčanih sredstava općini Pale FBiH na ime sufinanciranja projekta „Izgradnja glavnog kolektora kanalizacione mreže na desnoj obali rijeke

Page 170: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2258 10. decembar/prosinac 2019. Prače u naselju Prača“.......................................................................................................... 2220

840 Odluka o davanju suglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima – BAL 005 i BAL 006............................... 2221

840a) Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi po-jedincima – BAL 005 i BAL 006…………………………………………………………... 2222

841 Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći..................................................... 2222 842 Odluka o plaćanju računa.................................................................................................... 2223 843 Odluka o davanju suglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

o potpisivanju ugovora........................................................................................................ 2223 844 Odluka o davanju suglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa

utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.......................................... 2224

844a) Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi nepro-fitnim organizacijama……………………………………………………………………... 2224

845 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ženskom rukometnom klubu „Go-ražde 2” Goražde.................................................................................................................. 2225

846 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Nogometnom klubu „AZOT” Goražde – Vitkovići.............................................................................................................................. 2225

847 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Malonogometnom klubu „DRINA” Goražde.................................................................................................................................. 2226

848 Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde........................................................... 2227

849 Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistemati-zaciji radnih mjesta Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.................................................................................................................................. 2229

850 Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za nabavku elektronske opreme Upravi policije Ministarstva za unutarnje poslove.......................................................... 2229

851 Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu...................................................................................... 2229

852 Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Proračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu...................................................................................... 2230

853 Odluka o davanju suglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 9.300 litara lož-ulja po cijeni 1,79 KM/l sa uračunatom taksom na naftne derivate u vrijednosti 16.647,00 KM...................................................................................................... 2231

854 Odluka o davanju suglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 25,2 tona drvene peleti po cijeni 462,15 KM/t u vrijednosti 11.646,18KM................................... 2232

855 Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje Računa broj: 386/19 ispostavljen po končanoj situaciji za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regiona-lne ceste R-448 Potkozara – Goražde - Hrenovica za 2019. godinu………………… 2232

856 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti....................... 2233

857 Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje prava zakupa na šumskom zemljištu označenom kao k.č. 72, KO Jabuka radi izgradnje tk objekta-bazna stanica mobilne telefonije BS Grebak.............................................................................................................. 2234

Page 171: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

10. decembar/prosinac 2019. Broj 14 – strana 2259

858 Odluka o davanju objekata 3 i 4 bivše kasarne „Šišeta“ gospodarskom društvu „BOSNA-PLASTIK“ d.o.o. Goražde na privremeno korištenje..................................... 2234

859 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom poduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvana-est) redovitih tranši za 2019. Godinu................................................................................. 2236

860 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa..................................... 2236 861 Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec

STUDENI 2019. godine........................................................................................................ 2237 862 Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistemati-

zaciji radnih mjesta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde............................................................................................. 2237

863 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravila Javne ustanove „Dom za stare i iznemogle osobe“ Goražde................................................................................. 2237

864 Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistemati-zaciji radnih mjesta u Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.................................................................................................................................. 2238

865 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Unsko-sanskog kantona...................................................... 2238

866 Odluka o odobravanju isporuke do 2.000 litara lož-ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde..................................................................................................................... 2239

867 Rješenje, broj:UP-1:05-05-97/19 od 05.11.2019.godine..................................................... 2240 868 Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u

šumarstvu............................................................................................................................... 2242 869 Zaključak o usvajanju Prijedloga za izradu Plana rada Skupštine Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu 2248 870 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 25. redovite sjednice Općinskog vijeća Pale....... 2250 871 Odluka o odobravanju ispravke upisa u zemljišnoknjižnom ulošku.......................... 2250 872 Zaključak o usvajanju Periodičnog izviješća o izvršenju Proračuna za period

01.01.2019. do 30.09.2019. godine........................................................................................ 2251 873 Zaključak o upućivanju Nacrta Proračuna Općine Pale za 2020. godinu na javnu

raspravu 2251 874 Zaključak o upućivanju Nacrta Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pale za 2020.

godinu na javnu raspravu.................................................................................................... 2252 875 Zaključak o upućivanju zahtjeva za rad uposlenika JU „Centar za socijalni rad

BPK Goražde“ na području općine Pale 2252 876 Zaključak o primanju k znanju Informacije Organizacijskog odbora imenovanog

povodom 27. rujna, Dana Općine Pale i Dana oslobođenja MZ Hrenovica............... 2253 877 Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Dom zdravlja „Prača“.............................. 2253 878 Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Dom zdravlja „Prača“............................ 2254 879 Zaključak o primanju k znanju Informacije o reviziji boračko-invalidske zaštite

izvršenoj u 2019. godini………………………………………………………………….... 2254 ISPRAVKE Ispravka štamparske greške u Zakonu o izmjenama I dopunama Zakona o šuma-

ma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde…………………………………………… 2255

Page 172: 10.decembar/prosinac 2019. Godina XXII–Broj 14

Broj 14 – strana 2260 10. decembar/prosinac 2019. ________________________________________________________________________________________________ Izdavač: Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Ul. M.Tita 13. - Glavni i odgovorni urednik Emir Sijerčić tel:038/221-212 - Redakcija i pretplata 038/224-262 - Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa 10114-00000010735 – vrsta prihoda 722631 - štampa Svjetlost-Sarajevo - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.