101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lilić

 • View
  709

 • Download
  45

Embed Size (px)

Text of 101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lilić

 • 7/21/2019 101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lili

  1/64

  Izdavac: lzdavaclat Iatca TlIgraZa izdavaca: Nevzeta MahmlltovicRecenzenti: Mr. Dulsa Bajramovic

  ro dr. Boio BanjaninDTP: Selma KukavicaStampa: BEMUS1; Sarajevo

  ISBN 9958-22-087-3elP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska-bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo54 075.3)LILIC, Mehmedalija

  Hcmija : za L razred gimnazije / MehmedalijaLilic. - 1. izd. - Sarajevo: Ljiljan, 2001. . 127str. : ilu8tr. ; 24 emISBN 995822 873COBISSIBiHlD 9678598

  Tirai: 1.000Ministarstvo obrazovanja, nanke, kulture i spOlia Vlade Federacije Bosnc i

  Hercegovine rjesenjem broj UP -I- 03-38-9-2517/4 odobrilo je ovaj udzbenik zaupotrebu

  Strollo je zabranjello svako umnvi v nje j preI:tampavanje lvog udtbenika bel, odobrellJa iu/avQca. Neavlasteno kopiranje, ul1 lIoiav(1ltje i preJtampavaflje predstllv{ja krivicno djelo iz cl 100. Zn/onl 0 autorskom pravil SI. list RBiH br.2192 i 13/94 _

  Mehmedalija Lilic

  HEMIJza 1 razred gimnazije

  Izdavacka kuca TugraSarajevo 2006

 • 7/21/2019 101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lili

  2/64

  Hmija je nauka koja nudi odgovore kako Se neki prirodni materijali koji se nemogu koristiti, mogu preraditi u proizvode koji judima omoguc v ju kvalitetniji zivot Take S od kvarcnog pijeska, sode j kre-cnjaka dobiva staklo. Izmorske vade, kamena i vazduha se dabivaju plasticne mase Iz rude boksltase dobiva aluminij, iz rude pirita zeljezo i sulfalna kiselina.

  U procesima doblvanja korisnijih proizvoda nastaju i mnogl proizvodj kojt su nepotrebni. Oni se odbacuju. Ovi prolzvodi su cesto stetni i Dpasni po Ijudsko zdravlje. Ljudime prirodnu sredinu cine manje kva itetnom i ugrozavaju Ijudske zivote.

  Hemija j8 nauka kOja nudi i odgovore sta treba uraditi da sporedni proizvodi ne postanu opasnost. Tim i drugim problernima zagadivanja zivotne sredine danas se bavi eko-logija U ekoloskim akcijama posebno js znacajno UOeSGe mladih. Aktivnosti mladih mo-gu biti vrlo raznovrsne. Svako moze odabrati onu aktivnost koja mu predstavlja po sebnozadovoljstvo j gdje se maze isl

 • 7/21/2019 101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lili

  3/64

  Uvod

  1. UVOD1.i Porljeklo naziva hemijaNazlv hemlja potice od staroeglpatske rijeei hem'

  koja znaei Egipat. Ta rijee je takode oznaeavala i vjestinu obrade metala, dragog kamenja, pravljenje lijekova,boja ltd. Ove vjestine su u Starom Egiptu bile vrlo r a z v i ~jene. Neke od ovih vjestina od Egipcana preuzelj su A r a ~bljani. Nazivu hem dodaH su svoj gramaticki clan al inastao je naziv alhemija

  Arabljani su znatno usavrsili vjestine dobivanja metala i fijekova - unaprijedili su alhemiju. Kada su Arapi osvo-;jili Pirinejski poluotok, prenijeli su i dostignuca alhemije.Odalle se alhemija prenijela u druge dijelove Evrope. UXVII vijeku napuiitena je ideja alhemije, nastala js novanauka koja je nazvana hemija.

  1.2. Predmet izucavanja hemijeHemija j8 prirodna nauka kOja proucava gradu, sastav

  i osobine tvari. TVar ill supstanca je dio materije sa ta6noodredenim fizickim i hemijskim osobinama. Na primjer,tvar je voda (HP), zeljezo (Fe), kuhinjska so (NaCI) itd.Hemija takode prouCava reakcije izmedu tvari kao i uslove potrebne za odvijanje reakcija.

  Predmet izucavanja hemije su tvari.Hemija kod tvari utvrduje:

  .. Postojanje Mjesto i obllk nalazenja u prirodi Nacin dobivanja iz prirodnih izvora ili nac n

  vjestaekog dobivanja Sve bitne fizicke i hemijske osobine Mogucnost upotrebe

  Oa bi hemija mogla ispuniti postavljene zadatke, v e ~liku paznju poklanja proueavanju grade najsitniJih e e s t i ~ca tvari - aloma i molekula. Na osnovu grade atoma i ,molekula, hemija objasnjava njihove osobine i njihovomedusobno djelovanje koje dovodi do raznolikosti tvari u prirodi i uzroke njihovih promjena. Kada se utvrdeuzroci promjena onda se maze predvidjeti ponasanjetvari pri promjeni uslova. To prakticno znael da se nekapromjena tvari moze voditi u zeljenom praveu ako seobezbijede potrebni uslovi.

  7

  Rijec hem kod StarihEglpcana u poeetku je ImBlazna enje cmo . Tako se n z i ~vafa zemija crnica u dofini Miakoja je bila izuzetno pfodna. Ljudi su vjerovali da fa zemya Imau sebt nesta tajanstveno, nestafT agicno, 6ega nama na drugimmjestfma. Isla rijee "hem sekasnije koristila za naziv erneiacke u ofw zjenice. 77me seisticala tajna koju krije zjenicaaka. Taka se rijee hem karistila u svim sluca1'evima kada jetrebalo istaCi ne,to posebno,nesto tajanstveno. KoriStena jeda se istakne posebno umijeceuzga1'anja nekih biijaka, dobiva-nja keramike, baja, fijekova itd.

  Materija 1'e sve sto postoji u prl-rodi. Mater/fa se ispofjava uobliku tvari iii supstanci i fi-zickog polja (gravitaciono,elelctriena, magnetna poije, tetopiotna, svjetlosna i drugi obli-p energije).

  SI. 1 Hemija je teorijska nauka.

  ,II

 • 7/21/2019 101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lili

  4/64

  8

  1.3. Hemija u svakodneynom zivotuMnoge promjene u prirodi, industriji i domacinstvu

  nastaju odvijanjem hemijskih promjena, hemijskih reakdja. Sve hemijske reakcije se mogu svesti na dva osnovna tipa: hemijske reakcije spajanja i hemijske rsakcije razlaganja.

  Prj sagorijevanju dlVeta u peel nastaju nove tvari ioslobada se ioplota. Prlilkorn pripremanja hrane odvljaS8 niz hemijskih reakcija. Iz brasna, vade i kvasca dabiva se kruh kojl js drugacljiil osoblna od pogace koja sedobiva sarno od vade i brasna. Zagrijavanjem mesa j jajeta dolazi do bithih promjena. Iz, mlijeka S raznim pos-tupcima mogu dobiti raznovrsni proizvodi; kiselo mlijeko,jogurt, sir, maslac ltd.

  U organizrnu covjeka i zivotinJa hrana se varenjempretvara u druge tvari od kojih organlzam stvara tkiva isokove. Proces disanja je takode hemijski proces.Moze se reci da je zivot beskonacan niz hemijskih reakcija. Po pres1anku zivota hemijske r ~ k c i j e se nastavIjaju, var i od kojlh je organlzamsacln jen se rnljenj".U blljkama S takode odvijaju hemljske reakcije. Blljke iz zemljista uzimaju anorganske tvari od kojih po-moc u sun6eve svjet osti fotosintezom stvaraju potrebne organske tvarL

  U industriji se jz sirovina (polaznih tvari) hemijskimreakcija dobivaju proizvodi. Na primjer od masti i sodedobiva se sapun. Iz krompira se dobiva skrob, a iz skroba etanol. Iz kamenog uglja se dobiva svjetleCl plin,arnonijak, katran. Iz ~ a t r a n a se dobivaju boje, lakovi, hemikalije za fototehniku.

  Hemijske promjene su praeene izdvajanjem energi-je koja ima raznovrsnu primjenu. Toplotna energija sekoristi za zagrijavanje, ali S8 maze koristiti i za mehanicki rad. Sagorljevanjern benzlna dobiva se energijakojorn se pokretu automobili. Izdvojena energija se korlsti I kao svjetlost: parafinske I druge svljete, petrolejkeitd. Kod galvansklh elemenata I akumulatora se hemljska eJiergija pretvara u e ektricnu struju.

  Iz navedenog se moze zakljuciti da se mnoge hemijske promjene u prirodi desavaju kontrolom Ijudi. Potrebno je te promjene sto terneijitije upoznati da bi se njimaovladalo i moglo koristi za dobrobit covjecanstva.

  m ednaCme nemusKe reE,2 V CI2 InO ) = - . -- , M K I V .4 5 Vm

  mCHC ) = 16 V(Cf )M5 Vm: Potrebno fe 282a KMnO51. 2 Hem/fa je egzaktna na-uka Pored teorijskog objasnje-nja u hemiji se koristi iizracunavanje.

  81. 3. Hemija je eksperimen-talna nauka. Sve sto se teorij-ski objasni i racunski potvrdi,mora se i eksperimentalno do-kazali.

  Sf. 4 Rezultati do kojih sedode u faboratoriji se koriste zaindustrijsku proizvodnju. Na pri-mjer, od krecnjaka sod e i kvar-cnag pijeska dobiva se stakfa.

  Uvod

  1.4. Hemija i druge prirodne nauksPromjene na tvarima mogu biti razli6ite, ali su poveza-

  ne sa hernijskim prornjenama. Te druge promjene prou6avaju druge nauke: flzika, biologija, medicina, farmacija,agronomija ltd. Te promjene povezuju hemiju j druge nauke I zajedno daju objasnjenja svih oblika promjena tvarL

  Neke promjene tvari su takve da ih je tesko odvojiti paih proucavaju posebne granicne nauke kao sto su: mediclnska blohemlja, molekularna blologlja, geohemija ltd.

  Nauke kao S10 su: medicina, farmacija, poljoprivreda,sumarstvo, svoj razvoj zasnivaju, pored ostalog, i na do stignuCima hemije. U ljudskim, zivotinjskim i biljnim organizmima odvijaju S8 hemijski procesi prflikom disanja, meta-bolizma, djelovanja lijekova, iotosinteze itd. .

  Hemija je pratilac mnogih grana industrrje kOje koristenjena dostignuea za dobivanje kvalitetnijih i jeftinijih proizvoda. Hemijske laboratorije se koriste za kontro u sirovinai proizvoda u gotovo svim granama industrije. Hemija je nezaobilazna u rjesavanju pmblema zastite iivotne sredine.

  Hemija proucava siroko podrucje promjena tvari, pa seU okviru hemije javlja potreba uze specijalizacije. Oijeli sena opeu, anorgansku, organsku, analiticku, biohemiju, fl-licku hemiju ltd.

  1,5. Naucne metodeOa bi hemija kao nauka mogla odgovoriti na pitanja

  koja joj se postavljaju, mora slijediti naucne metode. Tosu strege metode jer odgovori moraju biti istiniti. Naucnemetode su opee i vrijede za sve nauke, ili posebne, jersvaka nauka ima svojih posebnosti. Naucne metodeimaju sljedeCi razvojni put: Prikupljanje p o d a t a l ~ a iii cinjenica koje se odnose na

  odredeni problem I

 • 7/21/2019 101259136 Hemija Za 1 Razred Gimnazije Mehmedalija Lili

  5/64

  10

  Radna hipoteza iii model provjerava se koristenjempotrebnih proracuna, a posebno eksperimentalno.Eksperimentalna provjera mora bitl razumljiva ivisestruko izvodljiva,

  @ Pashje eksperimentalne provjere radna hipoteza p s ~taje teorija. Teorija se mora uklapati u sve do tadapoznate zakonitosli uz uzajamno dopunjavanje iobjasnjenje, Dostignuta teorija iii zakonitost mora bitl upotrebljiva,mora Imati vrijednost k

Search related