of 19/19
ZOOM NA PRZEDSZKOLE ZOOM NA PRZEDSZKOLE 100-lecie odzyskania niepodległości. W środku plakat! Czytamy razem z Małym Misiem Forum Bliżej Przedszkola – zapraszamy! WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE MAGAZYN DLA NAUCZYCIELI ISSN 2449-576X KWARTALNIK NR 2-3 ( 10-11 ) /2018

100-lecie odzyskania · 100-lecie odzyskania niepodległości. W środku plakat! Czytamy razem z Małym Misiem Forum Bliżej Przedszkola ... dzieje? Na pewno nic strasznego. Na 99%

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 100-lecie odzyskania · 100-lecie odzyskania niepodległości. W środku plakat! Czytamy razem z...

Zoom na prZedsZkole

Zoom na prZedsZkole

100-lecie odzyskania niepodlegoci.W rodku plakat!

Czytamy razem z Maym Misiem

Forum Bliej Przedszkola

zapraszamy!

WychoWanie przedszkolne

Magazyn dla nauczycieliISSN 2449-576X

kWartalnik nr 2-3 (10-11)/2018

Szanowni Czytelnicy,

Redaktor naczelny

Spis treci

Zmisiowani to okrele-nie robi furor w ostat-nich miesicach dziki akcji wsplnego czytania May Mi w wiecie Wielkiej Literatury, ktra nabiera spektakularne-go rozpdu. Wiele cen-nych informacji znajd Pastwo w niniejszym, miejscami mocno zmi-siowanym, wydaniu. Dla tych z Pastwa, ktrzy nie obawiaj si zmisiowania i doczaj do akcji, przy-gotowalimy plakat.

Uroczycie obchodzimy w tym roku wyjtkow, setn rocznic odzy-skania przez Polsk niepodlegoci. Z myl o pomysach na ciekawe zajcia w przedszkolu, prezentujemy kart pracy z symbolami narodowymi mogcymi by dobrym

pocztkiem rozmowy o patriotyzmie oraz zachcamy do wzicia udziau w projekcie Pikna nasza Polska caa.

Jestemy bliej przed-szkola w kadym obsza-rze. Ju teraz zapraszamy na kwietniowe forum Bliej Przedszkola, a na pocztku padziernika na inspirujce spotkanie z edukacj przyszoci.

W imieniu redakcji za-chcam do lektury, rw-nie w wydaniu on-line na mac.pl

redaktor naczelnyJarosaw Rybus

z-ca redaktora naczelnegoMaciej Baraski

sekretarz redakcji ukasz Bielecki

WydaWcaGrupa MAC S.A., ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce

LISTY, BezPaTna PrenuMeraTa, rekLaMaRedakcja Z klas. Magazyn dla nauczycieliul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce, tel. 41 366 51 90www.mac.pl, e-mail: [email protected]

Archiwalne wydania on-line: www.mac.pl/zklasa

zooM na przedszkole MaY MI W WIeCIe Wielkiej literatury

harMonograM MaY MI

OWIaTa stopnie aWansu zaWOdOWegO Od 1 WrzenIa

cyfroWa edukacja zaBaWa PrzY CIanIe? dlaczego nie

cyfroWa edukacja Wejd dO WIaTa innoWacji

plakat 3 SYMBOLe narOdOWe polski

akTuaLnOCI edukacyjne

cyfroWa edukacja dOCz dO @ktyWnych

OWIaTa rda FInanSOWanIa

Wydarzenia zaPraSzaMY na kOngreS!

zooM na przedszkole chceMy po prostu BY razeM

rOzMOWa z... aneT kOneFa

4

6

9

1314

16

18

23

24

26

2428

30

32

zeSP redakCYjnYPaulina Adamus, Maciej Baraski, ukasz Bielecki, Szymon Ciechanowski, Roman Lorens, Jarosaw Rybus.

redakCja, Skad, kOrekTaGrupa MAC S.A.

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstw oraz zmiany tytuw. Materiaw niezamwionych nie zwracamy. Przedruki z magazynu dozwolone s wycznie za uprzedni pisemn zgod wydawcy. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze.

W publikacji wykorzystano zdjcia: str. 4-8, 23, 27, 33 zdjcia z archiwum Grupy MAC S.A., 11 arch. prywatne, 14-15 FunFloor, 21 arch. Niepublicznych Szk im. Stanisawa Konarskiego w Ostrowcu witokrzyskim, 27 Dominik Kraska, 30-31 kcik ludowy Przedszkole Zaczarowany Ogrd przy SP nr 29 w Rzeszowie. Wykonanie: nauczyciel Kinga lczka; kartki Bohaterom dzieci z klasy 4a oraz 5f SP nr 19 im. Wandy Chotomskiej w odzi, nauczyciel Monika Bielerzewska, 31 Freepik.com

zdjCIe na OkadCe: Grupa MAC S.A.

54 Z KLASZoom na przedszkole

Dzieci wraz z nauczycielem wybieraj maskotk grupow Misia, ktry w roku szkolnym 2018/2019 odbdzie czytelnicz podr po domach przedszkolakw. Misiowi zostaje nadane imi, a projekt inauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do ktrego zaprosi mona osoby zwizane z przedszkolem.

Pamitaj, e projekt wystartowa we wrzeniu, jednak moesz do niego doczy w kadej chwili! Przed nami jeszcze wiele moduw do realizacji.

May Mi w wiecie wielkiej literatury wszystko, co powinnicie wiedzie o projekcie

1. czy z projektu mog skorzysta nauczyciele, ktrzy nie pracuj na pakietach wydawnic-twa MaC edukacja?

Oczywicie, e tak! W tym pro-jekcie jestemy ponad wszelkimi podziaami. Liczy si gwnie dobra zabawa i promowanie czytelnictwa wrd najmodszych i ich rodzicw. Wszystko zaczyna si w przedszko-lu. Taki jest sens misji #wokprzed-szkola, wedug ktrej pracujemy w MACu.

2. Czy udzia w projekcie jest patny?

Udzia w projekcie jest cakowicie bezpatny, nie wie si z adnymi kosztami.

3. do kiedy bdzie mona si zapisa?

T edycj projektu koczymy w czerwcu 2019 roku, dlatego zgo swj udzia nie pniej ni w kwiet-niu 2019 roku.

4. Czy placwka jest powiadamiana przez koor-dynatora projektu, czy nastpuje kontakt ze zgaszajcym?

Idealna sytuacja to kontakt koor-dynatorw akcji bezporednio ze zgaszajcym. Czsto zdarza si tak, e koleanka z jednej placwki nie wie (te si zastanawiamy z mi-siem Brunem, jak to jest w ogle moliwe?), e jej koleanka bierze udzia w projekcie, kto nie odbiera telefonu samo ycie.

5. Czy mona jednoczenie zgosi dwch nauczycieli z jednej placwki, czy kady nauczyciel musi rejestrowa si osobno?

Jeden nauczyciel = jedno zgoszenie. Umoliwi to po realizacji projektu wygenerowanie imiennego certy-fikatu dla kadego z Was. Z jednej placwki przedszkolnej moe bra

na Wasze pytania odpowiadaj:

Maciej Baraski meneder ds. komunikacji marketingowej w Grupie MAC S.A., waciciela marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka.

Aneta Konefa Misiowa Mama, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej, pomysodawczyni projektu May mi w wiecie wielkiej literatury.

udzia w projekcie kilku nauczycieli, ale kady musi zarejestrowa swj udzia osobno.

6. Czy na udzia w projekcie jest wymagana zgoda dyrekcji?

Nie znamy jeszcze dyrekcji, ktra nie chciaaby zosta zmisiowana Misiowa Mama, ktra sama jest dyrektork Publicznego Przedszko-la nr 1 w Kolbuszowej, mwi e, oczywicie naley j poinformowa o naszych dziaaniach (lepiej bdzie, jeli dyrektor dowie si o Twoim misiowym sukcesie od Ciebie, a nie z telewizji czy internetu).

7. Czy do projektu moe si zapisa kade przedszkole? Czy s jakie specjalne kryteria?

Niestety, nie kade. Przedszkole, w ktrym si nie czyta i nie zapew-nia nauki przez zabaw, jest wyklu-czone z projektu.

8. Czy oddzia przedszkolny funkcjonujcy w szkole podstawowej te moe wzi udzia w projekcie?

Oczywicie, e tak!

9. Wspinam si po kolejnym szczebelku awansu zawodowego. W czym moe pomc mi Mi?

Relacje uczestnikw poprzednich edycji dowodz, e udzia w projek-cie sta si tak wisienk na torcie. Poka Ci, jak to zrobi krok po kroku.

10. a co z ocen pracy?

Podejrzewamy, e wskaniki oceny opracowywa kto... zmisiowany! Doskonale wykaesz si w tym roku, uczestniczc w projekcie.

Wane informacje:

Udzia w projekcie zgaszamy poprzez wypenienie formularza na www.mac.pl/malymis

Znajdziesz tam rwnie regulamin akcji, niezbdne do realizacji pobrania dokumenty i materiay do poszczeglnych moduw.

Polecamy gorco obserwowa fanpage Misiowa Mama i MAC Edukacja, Technologie, Dydaktyka na Facebooku dzieje si tam sporo dobrych rzeczy.

www.mac.pl/malymis

Start projektuZakoczenie

przyjmowania zapiswZakoczenie

projektu

padziernik listopad grudzie stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec

1.4.20193.9.2018

21.6.2019

Start projektu przyjmowania zapisw projektu

May Mi uczy samodzielnoci

May Mi czytajce Przedszkolaki

Harmonogram projektu

100-lecie niepodlegoci. Poka rado przedszkolaku!

Kulinarne warsztatyz Maym Misiem

Kuferek Kreatywnoci Maego Misia

Misiowe aktywnoci sportowe

10.9.2018 30.9.2018

10.9.2018 21.6.2019

1.10.2018 30.11.2018

3.12.2018 31.12.2018

4.2.2019 31.3.2019

1.4.2019 30.5.2019

wrzesie

9Z KLAS8

Stopnie awansu zawodowego od 1 wrzenia

Tekst: Roman Lorens

Z pewnoci uzyskanie stopnia awansu zawodowego jest dla nas, nauczycieli, niezwykle istotn spraw. Czasem wydaje nam si jednak, e caa procedura z tym zwizana jest bardzo skomplikowana. Jak si okazuje, nie takie przepisy straszne, jak czasem sami je malujemy.

Przepisy dotyczce awansu na-uczycieli nie okrelaj konkret-nej formy, jak ma przyj plan rozwoju zawodowego na okres stau. Dotykaj jedynie kwestii merytorycznej wymieniaj te zadania, ktre naley realizowa. Tre Karty Nauczyciela jasno wskazuje, e tytu nauczyciela mianowanego mona nada osobie zatrudnionej w przed-szkolu, szkole lub placwce, czyli bdcej ju nauczycielem. Kadorazowo stopie awansu zawodowego nadawany jest na wniosek zoony wanie przez nauczyciela. W postpowaniu administra-cyjnym ustawowe warunki potrzebne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinny by spenione jeeli przepis nie stanowi inaczej w dniu jego zoenia, skoro dopiero wtedy wnioskodawca ma pra-wo oczekiwa uwzgldnienia jego dania. Musimy pamita o tym, e nadanie stopnia awansu zawodowego nie jest kwesti uznaniowoci organu orze-kajcego, a konsekwencj spenienia ustawowych wy-

mogw. W praktyce oznacza to po prostu, e warunek bycia nauczycielem musi by spe-niony w dniu skadania wniosku o przyznanie stopnia awansu.Zasady ubiegania si o awans zawodowy okrelaj przepi-sy rozdziau 3a ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) oraz przepisy rozporzdzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w spra-wie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Zgodnie z zapisami KN osoba nieposiadajca stopnia awansu zawodowego z dniem nawi-zania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopie nauczyciela staysty. Warunkiem nadania nauczycielowi staycie stopnia nauczyciela kontraktowego jest spenienie wymaga kwalifika-cyjnych, odbycie stau zako-czonego co najmniej dobr oce-n pracy oraz zdanie egzaminu przed komisj egzaminacyjn. Sta w przypadku ubiegania si o awans na stopie nauczyciela kontraktowego trwa 1 rok i 9 miesicy.Nauczyciel rozpoczyna sta z pocztkiem roku szkolnego, nie pniej jednak ni w cigu

14 dni od dnia rozpoczcia zaj, na swj wniosek skierowany do dyrektora szkoy, z tym e na-uczyciel staysta rozpoczyna sta bez zoenia wniosku. A zatem osoba rozpoczynajca prac wszkole uzyskuje z dniem za-trudnienia stopie nauczyciela staysty i jest zobligowana do odbycia 9-miesicznego stau na stopie nauczyciela kon-traktowego.Naley zauway, e rok szkol-ny rozpoczyna si 1 wrzenia kadego roku, a koczy 31 sierpnia roku nastpnego. Jeeli zatem w danym roku 1 wrzenia przypada w nie-dziel, pierwszym dniem zaj jest 2 wrzenia. W sytuacji takiej rozpoczcie stau moe nastpi najpniej 16 wrze-nia. Oznacza to, e najp-niej w tym dniu mona zoy do dyrektora szkoy wniosek o rozpoczcie stau. Jest to take ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu za-wodowego termin zatrudnienia nauczyciela w szkole. Nauczy-cielom, ktrzy zo wnioski o podjcie postpowania egzaminacyjnego lub kwalifi-

11. Innowacja pedagogiczna na podstawie Misia. Czy to moliwe?

Oczywicie e tak. Przygotowalimy gotowy dokument. Na jego podsta-wie wdroysz innowacj w swoim przedszkolu. Pamitaj, e innowacj mona wprowadzi w dowolnym momencie roku szkolnego.

12. nie przyszed mail potwierdzajcy rejestra-cj w projekcie. Co zrobi?

Przede wszystkim radzimy zacho-wa spokj, na pewno nie stao si nic zego. Skontaktuj si z nami w wygodny sposb. Napisz maila na [email protected] lub wiadomo na naszym fanpageu MAC Edukacja, Technologie, Dydaktyka. Na pewno pomoemy!

13. Wpisaam/wpisaem swj e-mail do formula-rza i wywietla si jako niepoprawny. Co si dzieje?

Na pewno nic strasznego. Na 99% powodem jest dodanie zbdnej spacji po wpisaniu adresu. Nadal nie dziaa? Jeste pewna/pewny, e nie ma literwki w adresie? Ok, wierzymy Ci na sowo. Zerknij na punkt nr 1.

14. na stronie www.mac.pl/malymis nie wy-wietla mi si aden formularz. Co teraz?

Skoro odwieasz stron (klawisz F5), masz dostp do internetu, nie masz pojcia, czy wariuje Twoja przegldarka internetowa, koniecz-nie daj nam o tym zna.

15. ratunku! Podaam/podaem prywatny adres przez pomyk. Wypeniam ponownie formularz z adresem placwki. Co si teraz stanie?

We gboki oddech. Spokojnie, Twoje zgoszenie jest dla nas naprawd wane. Skontaktuj si z nami w dogodny dla Ciebie sposb wszystko poprawimy w systemie rejestracji zgosze wedug Twoich wskazwek. Do usug.

16. Litoci! Ten projekt ni mi si po nocach, nie mog przesta o nim myle, chyba komplet-nie zwariowaam! Co radzicie? Pomocy!

Nic nie poradzisz. Uprzedzalimy. Wzie/wzia udzia w projekcie na swoj odpowiedzialno. Gdyby kzka nie skakaa, toby Misia nie spotkaa! Prawda jest taka, e na zmisiowanie niewiele mona po-mc. Silne uzalenienie od projektu jest objawem do typowym, jednak nie znaleziono na niego jeszcze skutecznego antidotum. PS Sprawd definicj sownikow. Zamieszcza-my poniej dla Twojej wygody.

midzynarodowe w jzyku dzieci w wieku 36 lat termin rwnoznaczny z: majcy totalnego krka/bzika na punkcie gonego czytania ksiek z ukochanymi ciociami w przedszkolu i rodzicami w domu, najlepiej przed snem

potocznie ulubione zajcie, gdy co jest zmisiowane, jest bardzo podane

synonimy: super, szczliwa/szczliwy, pozytywnie zakrcone, najlepsze pod socem, bardzo fajowe

Zmisiowana/Zmisiowany [cyt. za: Wielki, Wydumany soWnik misioWej moWy]

Zoom na przedszkole

Roman LorensEkspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Koordynuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarzdzania owiat.

Owiata10 11Z KLAS

a) wyraenie zgody na odby-cie stau w wymiarze skrco-nym: rok i 9 miesicy nauczy-cielowi kontraktowemu,b) wyraenie zgody na odbycie stau dodatkowego w wymiarze 9 miesicy.

2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

3. Przydzielenie nauczycielowi staycie i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stau.

4. Zapewnienie nauczycielowi odbywajcemu sta warun-kw niezbdnych do odbycia stau.

5. Dokonanie oceny pracy po zakoczeniu stau na stopie nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

6. Powoanie komisji egzamina-cyjnej w celu przeprowadze-nia postpowania w sprawie o nadanie stopnia nauczycie-la kontraktowego.

7. Udzia w charakterze czonka komisji egzaminacyjnej.

8. Prowadzenie rejestru za-wiadcze o akceptacji, wydanych przez komisj kwalifikacyjn, oraz rejestru decyzji wydanych w spra-

zapamitaj

rozporzdzenie weszo w ycie z dniem 1 wrzenia 2018 r., ale do postpowa o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszcztych i niezakoczonych przed dniem 1 wrzenia 2018 r., stosuje si przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967)

Wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 r. (sygn. akt: I OSK 1478/10)

Wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Biaymstoku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (sygn. akt: II SA/Bk 130/12)

Wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2007 r. (sygn. akt: II SA/Ol 378/07, LEX nr 958662)

Wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2009 r. (sygn. akt: I OSK 1283/08)

kacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, waciwy organ wydaje decyzj o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nato-miast nauczycielom, ktrzy zo-

wnioski o podjcie postpo-wania do dnia 31 padziernika danego roku, waciwy organ wydaje decyzj o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Stopie awansu Sta dugo stau rodzaj oceny, postpowanie

nauczyciel staysta ubiegajcy si

o stopie nauczyciela kontraktowego

rozpoczcie stau 1.09.2018 r. 1 rok 9 miesicy

egzamin przed komisj

3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (moliwo skrcenia do 2 lat)

nauczyciel kontrakto-wy ubiegajcy si

o stopie nauczyciela mianowanego

zakoczenie stau przed 1.09.2018, ale nauczyciel nie ma

oceny i nie zoy do-kumentw do komisji

2 lata egzamin

w trakcie stau na stopie nauczyciela

mianowanego2 lata 9 miesicy egzamin

rozpoczcie stau 1.09.2018 r. 2 lata 9 miesicy egzamin

4 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (moliwo skrcenia do 2 lat)

nauczyciel mianowa-ny ubiegajcy si

o stopie nauczyciela dyplomowanego

zakoczenie stau przed 1.09.2018 r., ale nauczyciel nie

ma oceny i nie zoy dokumentw do

komisji

2 lata 9 miesicy rozmowa z komisj

w trakcie stau na stopie nauczyciela

dyplomowanego2 lata 9 miesicy rozmowa z komisj

rozpoczcie sta-u na nauczyciela dyplomowanego

1.09.2018 r.

2 lata 9 miesicy rozmowa z komisj

Podsumowanie wykaz zada dla dyrektora szkoy

1. Przyjcie od nauczyciela wniosku o rozpoczciu stau w zwizku z ubieganiem si o kolejny stopie awansu albo

wie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

9. Wydawanie decyzji akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

10. Zamieszczanie w arku-szu organizacyjnym szkoy informacji o liczbie nauczy-cieli (z podziaem na stop-

nie awansu zawodowego) przystpujcych do post-powa kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, ktrego ten arkusz dotyczy, wraz ze wskaza-niem planowanych terminw zoenia wnioskw o podj-cie postpowania przez tych nauczycieli.

11. Przechowywanie i archi-wizowanie dokumentacji dotyczcej procedur awansu zawodowego nauczycieli na poszczeglnych etapach.

Dyrektor szkoy musi pamita, e w zakresie postpowa-nia o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela w sprawach nieuregulowanych w przepisach ustawy Karta Na-uczyciela oraz Rozporzdzenie zastosowanie maj przepisy proceduralne Kodeksu post-powania administracyjnego.

(sta

n pr

awny

na

1 w

rze

nia

2018

r.)

15Z KLAS14

Zabawa spenia bardzo wan funkcj prorozwojow u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pozwala odreagowa napicia i negatywne emocje zwizane na przykad z nowym rodowiskiem. Uczy take przestrzegania regu oraz wspdziaania z innymi. Warto zadba o to, aby dziecko miao przestrze na aktywno zabawow w cigu dnia.

Oprac.: Paulina Adamus, Jarosaw Rybus

Odpowiedzi na potrzeby za-rwno uczniw, jak i nauczycieli jest nowo tego sezonu inte-raktywna ciana FunWall. Pro-dukt zosta przygotowany z my-l o tym, aby najmodsi mogli przyswaja wiedz, dobrze si przy tym bawic. Uywanie go podczas zaj pozwala rwnie na rozwinicie niezbdnych umiejtnoci dziecka. FunWall zosta stworzony z myl o edukacji poprzez zaba-w mwi Magdalena Nowak z Grupy MAC S.A., ktra jest

Zabawa przy cianie? Dlaczego nie

dystrybutorem ciany FunWall w Polsce. Ma zastosowanie w przedszkolach, szkoach pod-stawowych, orodkach rehabilita-cji. Pozwala rozwija umiejtno-ci podopiecznych w nowoczesny, innowacyjny sposb. Urzdzenie wywietla na cia-nie obraz o rozmiarach ok. 1,3 x 1,7 m. W ten prosty sposb moemy oywi niemal kad powierzchni i wczy dzieci do zabawy i nauki. Emito-wane na cianie obrazy reaguj na ruch piek lub innych przed-

miotw, ktrymi naley w nie rzuci. Dziki temu FunWall nie tylko wzbudza due zaintereso-wanie, ale rwnie zachca do aktywnej nauki. Urzdzenie ma fabrycznie zainstalowane a 30 rnych gier. Z pewnoci wywoaj one umiech na twarzy kadego dziecka i sprawi, e zaanga-uje si ono i pozna ten no-woczesny sposb przyswajania wiedzy. Prezentujemy wybrane gry, kt-re s zainstalowane w FunWall.

kierunki

Na cianie s wywietlone 4 tarcze okrelajce pooenie (prawa, lewa, gra, d). Zada-niem dziecka jest trafienie pik w tarcz zgodnie z komunika-tem dwikowym. Syszc ko-munikat w lewo, naley trafi pik w lew tarcz. Nastpnie dziecko syszy kolejne komu-nikaty i wykonuje polecenia. Gra trwa 60 sekund. Za kade dobrze wykonane polecenie

dziecko otrzymuje punkty.

GRA ROZWIJA: orientacj w schemacie wa-snego ciaa

orientacj w przestrzeni sprawno manualn koordynacj wzrokowo-ru-chow

motoryk ma (sprawno i precyzj ruchw rki).

Dziki grze dziecko uczy si orientowania w przestrzeni i na kartce papieru, odnajdowania informacji, poprawnego ryso-wania strzaek we waciwym kierunku oraz poruszania si.

dopasuj litery W Wyrazie

Na grze obrazu jest wywie-tlany zaciemniony wyraz zawie-rajcy trudno ortograficzn (np. w wyrazie PIRO). Zada-niem dziecka jest trafienie pik kolejno w wywietlane litery w taki sposb, aby utworzyy wyraz w poprawnej formie.

GRA ROZWIJA: koordynacj wzrokowo-ru-chow

motoryk ma w zakresie

precyzji i sprawnoci ruchw rki, co jest niezbdne w pro-cesie nauki pisania.

Dziki grze dziecko utrwala znajomo alfabetu, uczy si poprawnego tworzenia wyra-zw oraz zdobywa umiejtnoci ortograficzne.

zBIOrY LICzBOWe

Na ekranie wywietlaj si dwa zbiory z owocami (np. zbir jabek i zbir pomaraczy). Zadaniem dziecka jest przeli-

czenie elementw w kadym ze zbiorw i wskazanie (poprzez rzut pik) zbioru zawierajcego wicej elementw lub wska-zanie znaku rwnoci, jeli jest ich tyle samo. Gra trwa 30 se-kund. Za kad poprawn odpo-wied dziecko otrzymuje punkt. W kadym zbiorze znajduje si maksymalnie 9 elementw.

GRA ROZWIJA: sprawno manualn spostrzegawczo wzrokow koncentracj uwagi koordynacj wzrokowo-ru-chow

motoryk ma.

Poprzez gr dziecko zdobywa m.in. umiejtno dodawania w zakresie 9.FunWall to kolejny, po pododze interaktywnej MAC FunFloor, sposb na wykorzystanie wi-cze ruchowych w przedszkolu lub szkole. Pozwala na zaan-gaowanie dzieci w zajcia poprzez dobr zabaw. Wicej informacji znajd Pa-stwo na stronie: www.mac.pl/multimedia.

Cyfrowa edukacja

Cyfrowa edukacja16

Wejd do wiata innowacji

Nauka przez zabaw to haso, ktre wszyscy doskonale znamy. Zna to jedno, ale wierzy w nie to zupenie co innego. Czy nauczyciele faktycznie ufaj w to, e elementy zabawy mona na co dzie wykorzysta w szkole i przy ich pomocy uczy, bardzo powanej przecie, matematyki czy fizyki? Przykad, jaki daj Niepubliczne Szkoy im. Stanisawa Konarskiego w Ostrowcu witokrzyskim, pokazuje, e jest to absolutnie realne. Podstaw do tego mog by znane wszystkim klocki LEGO.

Tekst: ukasz Bielecki

Chocia same klocki kojarz si z beztrosk zabaw, jednym z obszarw, w jakim dziaa du-ska firma, jest rwnie edukacja. Celem projektu LEGO Educa-tion, ktry liczy sobie ju prze-szo 35 lat, jest uatrakcyjnienie procesu nauczania. Dlatego we wsppracy z nauczycielami przygotowano odpowiednie programy i szeroki wybr mate-riaw dydaktycznych. Twrcy projektu postawili sobie za cel przeniesienie szkolnych przedmiotw do codziennego ycia, oczywicie przy uyciu swojego najbardziej rozpozna-walnego produktu. Za pomoc klockw uczniowie mog bu-

dowa niezwyke konstrukcje zwizane z poruszan na

zajciach tematyk. Przyswa-janie wiedzy w taki sposb wy-

zwala u dzieci olbrzymi rado i co waniejsze rozwija kreatywno, rozbudza wyobrani

i po prostu zachca do nauki. Mona jednak i o krok dalej i przyczy si do programu LEGO Education Innovation Studio, aby mie w swojej pla-cwce nie tylko certyfikowan pracowni, ale rwnie dostp do szerokiej oferty szkole i wprowadzanych na rynek nowoci. W naszym kraju jako pierwsze do wzicia udziau w projekcie wybrane zostay wspomniane na pocztku Nie-publiczne Szkoy im. Stanisawa Konarskiego w Ostrowcu wi-tokrzyskim i to wanie w tej placwce pod koniec marca tego roku otworzono pierwsz tego typu pracowni.

Przystpienie do projektu otwiera przed szkoami wiele moliwoci. Nauczyciele zostaj przeszkoleni przez trenerw Akademii LEGO Education, a placwka zostaje wczona w midzynarodowe inicjatywy, np. FIRST LEGO League konkurs robotyczny dla uczniw szk podstawowych, reali-zowany od 1998 (w ostatniej edycji udzia wzio 32 000 druyn z 88 krajw wiata), czy LEGO Education Teacher Award konkurs dla nauczycie-li wykorzystujcych rozwizania LEGO w swojej pracy. Istnieje moliwo wsporganizowa-nia konferencji we wsppracy z najbardziej zaangaowanymi placwkami. Za certyfikacj placwek odpowiada AKCES Edukacja wyczny partner LEGO Education w Polsce.

Certyfikacja LEGO Education Innovation Studio to odpowied

Z KLAS 21

na potrzeb wyrnienia plac-wek, ktre skutecznie ksztac ciekawych i otwartych na wyzwa-nia uczniw przy wykorzystaniu rozwiza LEGO Education. Chcemy doceni i dalej wspiera takie szkoy. Inicjatywa bdzie miaa sens, jeli bdzie za tym staa faktyczna warto meryto-ryczna, dlatego postanowilimy zrezygnowa z opaty za certy-fikat, a jedynym warunkiem jest spenienie standardw jakocio-wych. Cho nie jest to proste zadanie, to korzyci s warte wysiku wczenie w midzyna-rodowe projekty LEGO Education, wsppraca z innymi placwkami czy objcie wsparciem mwi Micha liwiski, przedstawiciel AKCES Edukacja.

Najwiksz zacht do wzicia udziau w programie mog by jednak sowa dr Kingi Wnuk, dyrektor ostrowieckiej placw-ki. Pracownia dziaa tam ju od kilku miesicy, tote mona si pokusi o pierwsze wnioski i wraenia zarwno ze strony nauczycieli, jak i uczniw. Wraenia? Bardzo pozytyw-ne! Po trzech latach pracy w oparciu o metodyk LEGO Education mamy w kocu

fantastyczne miejsce, w kt-rym zgromadzilimy wszystkie pomoce, i moemy prowadzi zajcia dla kadej grupy wie-kowej. Wszyscy bardzo chtnie spdzaj czas w pracowni. Mamy rwnie moliwo ko-rzystania ze szkole Akademii LEGO Education, dziki czemu nasza kadra moe si rozwi-ja, a zajcia staj si coraz atrakcyjniejsze. Kolejny krok to wzicie przez nasz modzie udziau w midzynarodowym konkursie robotyki FIRST LEGO League.Ostrowiecka placwka, jako prekursor tego rozwizania w Polsce, stana przed nie lada wyzwaniem odpowiedniego przygotowania si rwnie pod ktem niezbdnego wypo-saenia.

Wyposaenie musiao speni kryterium mobilnoci i funkcjo-nalnoci, a same szafki zosta zaprojektowane pod wymiar pojemnikw, w ktre pakowane s zestawy LEGO Education, jak rwnie by na tyle uniwersalne moduowo, eby mona je byo zastosowa w kadym wntrzu. Obie wybrane do realizacji projektu firmy, zarwno Entelo

(awki i krzesa), jak i MAC (szafki, multimedia), stany na wyso-koci zadania i dzi moemy si cieszy pracowni, ktra zgod-nie ze swoim zaoeniem staa si wzorcowym LEGO Education Innovation Studio. Bardzo atrak-cyjny jest take wygld pracowni, oparty na grafikach LEGO (ukony dla kolejnego wietnego partne-ra firmy Graveric), dziki czemu wszyscy chtnie spdzaj w niej czas mwi Kinga Wnuk.

LEGO Education Innovation Studio jest skierowane do szk podstawowych, ale w szero-kim portfolio LEGO Education s rozwizania, ktre mona stosowa na zajciach z kad grup wiekow. Po sukcesie projektu na poziomie szkoy podstawowej AKCES Edukacja w partnerstwie z LEGO Educa-tion przygotowuje pilotaowy projekt ALE PRZEDSZKOLE! skierowany do najmodszych. W jego ramach placwki bd mogy wygra narzdzia o war-toci ponad 25 000 zotych. Szczegy mona znale na stronie: www.akcesedukacja.pl/ale-przedszkole oraz pozna na padziernikowych konferen-cjach w Poznaniu, Warszawie, Olsztynie i Katowicach. Nowe technologie i innowa-cyjne rozwizania przebojem wdzieraj si, jeli ju si nie wdary, do naszego codzienne-go ycia. Nic wic dziwnego, e coraz chtniej s wykorzysty-wane rwnie w szkoach. Uy-wanie ich na zajciach z pew-noci sprawia, e do procesu przyswajania wiedzy uczniowie podchodz z duo wikszym zaangaowaniem. Zdecydowa-nie warto wic otworzy si na nowe moliwoci.

Aktualnoci edukacyjne

nOWY CYkL PrOgraMW o edukacji

Nikogo nie trzeba chyba prze-konywa, e warto ledzi obec-nie to, co si dzieje w wiecie edukacji. Z myl o tym Grupa MAC emituje od kilku miesicy w internecie specjalny cykl wi-deo Wiadomoci edukacyjne. Zbir najwaniejszych infor-macji, bdcy podsumowaniem kadego kolejnego miesica, mona znale na stronie inter-netowej mac.pl, na oficjalnym kanale wydawnictwa w ser-wisie YouTube oraz na profilu firmy na Facebooku. Gorco zachcamy do ogldania!

WSParCIe dLa MOdYCh POLakW ze WSChOdu

Szacuje si, e okoo 40 tysicy osb polskiego pochodzenia mieszka obecnie na terenie Ka-zachstanu. S wrd nich osoby mode, ktre chc pozna jzyk i kultur swoich przodkw. Aby im to uatwi, Grupa MAC zdecydowaa si na przekaza-nie placwkom przedszkolnym i szkolnym materiaw dydak-tycznych. Zestawy publikacji trafiy do przedszkolakw z Karagandy i uczniw z Pie-tropawowska, ktrzy spdzili w naszym kraju trzy tygodnie wakacji. Akcj pomocy dla mo-dziey polonijnej zainicjowao stowarzyszenie MotoAzymut.W ramach wspierania mo-dych Polakw na Wschodzie wydawnictwo MAC Edukacja, w odpowiedzi na apel kielec-kiego Urzdu Miasta, przekaza-o rwnie na Ukrain materia-y do nauki jzyka polskiego. Publikacje dotary we wrzeniu do modych Polakw w Win-nicy. Mamy nadziej, e nauka z zastosowaniem przekazanych materiaw bdzie dla naszych modych rodakw zza Buga przyjemnoci i szans na pogbianie wiedzy.

gruPa MaC S.a. partnereM roku firMy epson

Jednym z najlepszych part-nerw, z ktrymi przyszo nam dotd wsppracowa w Polsce, jest Grupa MAC powiedzia Andrzej Bargiel, przedstawiciel firmy Epson, wrczajc Magda-lenie Nowak z Grupy MAC tytu Partnera roku 2017, bdcego wyrnieniem za najlepsze wy-niki sprzeday projektorw na rynku edukacyjnym w Polsce. Grupa MAC mocno stawia na nowe technologie w eduka-cji, proponujc szerok ofert sprztu, dostpnego rwnie w ramach rzdowej inicjatywy Aktywna tablica. Dla nauczy-cieli i dyrektorw, ktrzy nie boj si wykorzystywa nowo-czesnego sprztu w codziennej pracy przygotowano take specjalny program @ktywni.

energetyczne Warsztaty

Wtorki z zajciami interdyscy-plinarnymi i Szkolnym kom-pendium, rody powicone na zagadnienia przyrodniczo-a-stronomiczne, czwartki z pro-gramowaniem, pitki z fizyk, a na zakoczenie tygodnia familijna sobota. Oto oferta warsztatw, jak na nowy rok szkolny przygotowao Energe-

tyczne Centrum Nauki znaj-dujce si w Kieleckim Parku Technologicznym. Program jest bardzo zrnicowany i z pew-noci zainteresuje zarwno modszych, jak i starszych. Warsztaty s zaplanowane nie tylko z myl o grupach zorga-nizowanych. Skorzysta mog z nich bowiem take indywidu-alnie zwiedzajcy. Uczestnicy zaj z programowania korzy-sta bd m.in. z interaktyw-nych robotw Photon, dostar-czonych przez Grup MAC, ktra jest wsporganizatorem warsztatw. Wicej na www.ecn.pl.

23Z KLAS

Jestemy z Wami ju prawie 30 lat. Dzikujemy!

#odliczamy

#taktrzyMAC

#niechMACbdziezTob

27Z KLAS26 Owiata

rda finansowania

Wprowadzane przez MEN zmiany w edukacji mobilizuj przedszkola do rozbudowy infrastruktury, poszerzania wyposaenia dydaktycznego, zakupu nowoczesnych urzdze. Podpowiadamy, skd pozyska na to finanse.

Oprac.: Jarosaw Rybus

Fundusze europejskie

W Polsce, w latach 20142020, jest planowane wdroenie 6 programw regionalnych (RPO) zarzdzanych przez urzdy marszakowskie. To szczegl-nie z tych programw mog korzysta przedszkola, apliku-jc o pienidze na dziaalno swych placwek. Na stronach internetowych urzdw mar-szakowskich poszczeglnych wojewdztw ogaszane s wa-runki konkursw oraz terminy naborw. Majc pomys na projekt, warto zapozna si z informacjami na wyej wymienionym portalu bd skontaktowa si z punk-tem informacyjnym w danym wojewdztwie.

Wnioski o dofinansowanie mog skada m.in.: przedszkola, a take ich orga-ny prowadzce,

organy prowadzce publiczne szkoy podstawowe i niepu-bliczne szkoy podstawowe, w tym z oddziaami przed-szkolnymi,

Informacje o wszystkich konkursach regionalnych, w ramach ktrych mona ubiega si o fundusze unijne, znajduj si na Portalu Fundu-szy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Informacji o wszystkich konkursach, w ramach ktrych mona ubie-ga si o fundusze unijne, udzielaj take punkty informacyjne.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: ul. urawia 3/5, 00-503 Warszawa, tel.: 22 626 06 32, 22 626 06 33.

Wykaz wszystkich punktw informacyjnych dla poszczeglnych woje-wdztw znajduje si na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty.

Szczegy dotyczce zasad finansowania projektw z funduszy eu-ropejskich zostan opublikowane w styczniu 2019 roku. Zapraszamy do rda informacji na stron: www.mac.pl.

Wesprzemy Pastwa w pozyskiwaniu finansowania. zapraszamy!

organizacje pozarzdowe, osoby prawne, jednostki samorzdu teryto-rialnego.

W ramach konkursw moliwe jest: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo powstajcych orod-kach wychowania przedszkol-nego,

wygenerowanie dodatko-wych miejsc wychowania przedszkolnego w istniej-cych orodkach wychowania przedszkolnego, z moliwo-ci doposaenia w sprzt, zakupu materiaw dydak-

tycznych i/lub modernizacji istniejcej infrastruktury i dopasowania jej do potrzeb i moliwoci dzieci w wieku przedszkolnym,

rozszerzenie oferty orodkw wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajcia wyrw-nujce szanse edukacyjne dzieci poprzez realizacj zaj wspierajcych,

doskonalenie umiejtnoci, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli orodkw wy-chowania przedszkolnego do pracy z dziemi w wieku przedszkolnym oraz w zakre-sie wsppracy nauczycieli z rodzicami.

Maksymalny poziom dofinanso-wania cakowitego wydatkw na poziomie projektu wynosi 85% lub 90% w zalenoci od zapisw w regulaminach kon-kursw ogaszanych w poszcze-glnych wojewdztwach.Przygotowanie projektu obej-muje caoksztat procesw oraz decyzji i dziaa, ktre naley podj przed wypenieniem wniosku o dofinansowanie. Naley zwrci uwag, e liczba utworzonych w ramach projek-tu nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi odpo-wiada faktycznemu i progno-zowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usugi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, ktrej/ktrego s one tworzone. Warto skorzysta z funduszy europejskich, by zmoderni-zowa przedszkole, zakupi nowoczesny sprzt lub przepro-wadzi szkolenia. Dyrektorzy przedszkoli maj do wyboru ca gam projektw mwi Edyta Kraska, kierownik dziau pozy-

skiwania funduszy europejskich w Grupie MAC, udzielajca placwkom owiatowym porad z zakresu finansowania. W poprzednich latach zrealizowalimy wiele projektw

edukacyjnych dofinansowanych z funduszy UE. Dziki temu posiadamy unikaln wiedz, ktr dzielimy si z dyrektorami przedszkoli. Zapraszamy do wsppracy.

Zapraszamy na inspirujce spotkanie z edukacj przyszoci!

Do zobaczenia na naszym stoisku!

kongres edukacji przyszoci oraz salon Technologii i Wyposaenia dla edukacji

www.mac.pl

Targi Kielce, 34 padziernika 2018, stoisko Grupy MAC S.A.

Spotkaj si z ekspertami, poznaj nowoci w edukacji.Zapraszamy na wystpienia i warsztaty.

Panel dyskusyjny Kompetencje cyfrowe w edukacji przyszoci

Prezentacja nowoci rozwiza z zakresu TIK i dydaktyki

Materiay i publikacje dla dyrektorw i nauczycieli

Spotkania z liderami programu @ktywni

Pokazy druku 3D i robotw interaktywnych

I wiele niespodzianek!

Z KLAS30 31

Chcemy po prostu by razem

Setna rocznica odzyskania niepodlegoci to wyjtkowy czas dla kadego Polaka. Cho temat bez wtpienia jest powany, warto porusza go rwnie z najmodszymi, aby by zrozumiay take dla nich. Midzy innymi w tym celu narodzia si idea projektu Pikna nasza Polska caa.

Tekst: ukasz Bielecki

Polska - mj kraj

D o r o t a K l u s k a

uczestnikw 20 zada wrd ktrych mona znale midzy

innymi: przygotowanie zaj otwartych dla rodzicw o tematyce patriotycznej, nauk taca ludowego, za-poznanie dzieci z wybra-n zabaw ludow, przy-gotowanie pocztwki czy organizacja w placwce Dnia mody patriotycz-nej. Spord nich naley

wybra i wykona przy-najmniej 11, aby otrzyma certyfikat potwierdza-jcy udzia w projekcie. Relacj z przebiegu poszczeglnych zada naley przesa orga-nizatorom. Spord uczestnikw, ktrzy

wykonaj wiksz ni minimaln liczb zada,

wybior oni najlepsze relacje, a ich autorw nagrodz upo-minkami rzeczowymi. Chocia poszczeglne zadania rni si form, w jakiej trzeba je wykona, wszystkie nawi-zuj do tematyki patriotycznej. Uczniowie nie tylko ksztatuj dziki nim odpowiednie posta-wy czy tosamo narodow,

ale rwnie poznaj histori pastwa polskiego i tradycje poszczeglnych regionw. Skd w ogle pomys na takie przedsiwzicie? O to spytali-my pomysodawczyni.

chtnych przerosa najmiel-sze oczekiwania. W Projekcie bior udzia przedszkola, szkoy, Modzieowe domy kultury, orodki wychowawcze, szkoy szpitalne, muzea i stowarzysze-nia. S z nami placwki z Kanady, Irlandii, Czech, Anglii, Biaorusi, Ukrainy, Belgii, Niemiec i Hiszpa-nii. Cieszymy si, e jest nas a tyle. Warto. Dla dzieci. Dla Polski mwi Ludmia Fabiszewska. W ramach projektu zaplanowa-no take akcje specjalne, m.in. By dobrym jak chleb, czyli

pieczenie chleba jako symbolu gocinnoci Polakw, a take ustanowienie nowego rekor-du Polski w piewaniu hymnu przez przedszkolakw (9 listo-pada, godzina 11:11). Patronat honorowy nad pro-jektem obja Grupa MAC S.A., wydawca kwartalnika dla nauczycieli Z Klas.

Wicej informacji o tym, jak doczy do akcji, publikujemy na naszym profilu w serwisie: facebook.com/macedukacja.

Kim Ty jeste? Ja? Polakiem! jeszcze maym przedszkolakiem.

Gdzie Ty mieszkasz? W swoim domu, tam, gdzie mama i gdzie tata,

Bo najlepiej, gdy rodzina razem si ze sob trzyma.

A gdzie dom twj? W moim kraju, tam, gdzie wioska i gdzie miasto,

Gdzie na stole pachnie ciasto

Jak ten kraj Twj si nazywa? Polska jest ojczyzn moj,

take twoj, i te twoj

Jaki znak jej? Orze biay, no i flaga,

co na maszcie ju powiewa,

gdy hymn Polski dumnie piewam.

Powsta i zapiewaj pie,

eby Polsce odda cze.

Projekt Pikna Nasza Polska caa zosta zbudowany na ogromnym sentymencie, okra-szonym wyjtkowymi wspomnie-niami kresowianki. Marzenie kresowianki sprzed 20 lat, ktre po prostu si spenio by dumn ze swojego pocho-dzenia i krzewienia polskoci poza granicami kraju mwi Ludmia Fabiszewska.

Pomysodawczyni podkrela, e projekt zosta fantastycznie odebrany, rwnie poza gra-nicami naszego kraju. Liczba

Zoom na przedszkole

to sowa pomysodawczyni, Ludmiy Fabiszewskiej. Projekt Pikna nasza Pol-ska caa skierowany jest do przedszkoli, szk i wietlic. Organizatorzy przygotowali dla

Projekt zosta stwo-rzony przede wszystkim z myl o dzie-ciach. eby ten wyjtkowy rok szkolny 100 lat Odzyskania Niepodlegoci zapisa si w ich pamici jako czas wanych zdarze i wielkich wzrusze. To take wana inicjatywa dla Na-uczycieli chcemy by dla siebie pomoc, wsparciem i inspiracj. Chcemy po prostu BY RAZEM.

32 33Z KLASRozmowa z Anet Konefa

O prawdziw pasj w wykonywaniu zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego, o rda energii i inspiracji tym razem pytam Anet Konefa, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej, autork cieszcego si niezwyk popularnoci projektu May Mi w wiecie wielkiej literatury.

Misiowa Mama rozpoczyna kady dzie o 4:30

Rozmawia: Maciej Baraski

dobry zwyczaj mwi, e nie wypada pyta kobiety o jej wiek. nie da si jednak ukry, e jeste mod pani dyrektor. Czy to pomaga, czy przeszka-dza w Twojej pracy?

Mod niemod... Kiedy rozpoczynaam swoj pra-c na stanowisku dyrektora przedszkola, miaam 34 lata i, chocia jestem najmodszym dyrektorem w mojej gminie, nigdy nie miaam z tym proble-mu. Czasami tylko jest to po-wd do zabawnych sytuacji. Pamitam, jak wezwaam hy-draulika. Gdy na jego pytanie: Gdzie jest dyrektorka? odpo-wiedziaam, e to ja, usysza-am: arty si pani trzymaj, a nas szef goni!. Ostentacyjnie mnie omin i poszed na gr. Stanowisko nadal kojarzy si

z wiekiem, ale kiedy przecie trzeba zacz

jakie wyzwania stoj przed nasz edukacj w pierwszej kolejnoci? daleko czy blisko nam do europy i wiata?

Ciko mi odpowiedzie jed-noznacznie na te pytania, gdy uwaam, e kady kraj kreuje edukacj w sposb dla siebie specyficzny. Kady bowiem ma wasn kultur, wasne potrze-by, problemy, a to wszystko ma wpyw na wychowanie i nauczanie. Porwnuj syste-my edukacyjne, by wycign z nich dla siebie pewne warto-ci i dostosowa do warunkw, w ktrych pracuj. Jeli chodzi natomiast o wyzwania, to s na pewno nimi nowoczesne technologie zarwno szanse,

jak i zagroenia z nich pynce. Dzieci rodz si z telefonami w rce ja w te malutkie rczki chc woy ksik oraz pokaza, e tablet i komputer to fajna sprawa, ale trzeba umie z nich korzysta. Kolejny problem, ktry wymaga uwagi, to wedug mnie emocje dzieci, nauka rozwizywania przez nie problemw i kszta-towanie odpornoci na stres. Znak czasw?

Czy jeste nauczycielem z powoania? jak si zacza Twoja przygoda z zawodem? gdyby moga wybra jeszcze raz, czym chcesz si zajmowa zawodowo w yciu postawi-aby ponownie na edukacj?

Nauczycielem chciaam by od zawsze. Prosz zapyta

moje siostry i koleanki z s-siedztwa, ktre zamczaam zabawami w szko. W pokoju miaam synny w tamtych czasach tzw. pkotapczan. Otwieraam szafki i na blatach przyklejaam kartki, zamie-niajc je w tablice. Dzieciom robiam mae zeszyciki. Wy-stawiaam teatrzyki dla cae-go osiedla, angaujc w nie dzieciaki z okolicy. Pierwsza myl, aby zosta nauczycie-lem przedszkola, pojawia si w... przedszkolu. Niestety, nie przytocz miej opowieci. Chodziam bowiem do przed-szkola, ktre wspominam jako koszmar. Moj nauczycielk bya osoba, ktra absolutnie nie powinna wykonywa tego zawodu wiecznie krzyczca, zmuszajca do jedzenia, lea-kowania, omieszajca dzieci.

uWaam, e jeli chce si znale na co czas to zaWsze si go znajdzie, chocia przyznaj, e bardzo interesuje mnie TemaTyka zarzdzania cZasem. LisTy zada, plany, kaLendarZe To mj yWio.

34 Rozmowa z Anet Konefa

I love BooCzteropoziomowy kurs jzyka angielskiego od 3-latka do 6-latka Poszczeglne poziomy dostosowane do rnych grup wiekowych

W peni zgodny z aktualn podstaw programow

Oparty na autorskim systemie nauczania: Multisensoryczna nauka jzyka

angielskiego w przedszkolu

Wykorzystuje metod reagowania caym ciaem (TPR)

Wzbogacony nagraniami pomagajcymi wprowadzi i utrwali materia

Chcesz pozna szczegy? Zobaczy pakiety metodyczne?Skontaktuj si ze swoim konsultantem owiatowym lub odwied stron www.mac.pl/iloveboo

Postanowiam, e zostan nauczycielk, ale moje przed-szkolaki bd ze mn szcz-liwe. Bd pani jak z bajki kolorow i rozemian. Myl, e udao mi si dotrzyma obietnicy zoonej samej sobie.

Czy, Twoim zdaniem, zawd nauczyciela jest obecnie w kry-zysie?

Twierdz, e wszyscy prze-ywamy jakie kryzysy, bez wzgldu na wykonywany za-wd. Wspczesny wiat stawia przed nami wiele wyzwa, borykamy si z problemami, z wrogoci, brakiem poczucia bezpieczestwa. Jako nauczy-ciele musimy stawi czoa wie-lu problemom, niekoczcym si zmianom oraz biurokracji.

Piszesz scenariusze, skrypty, projekty, prowadzisz grupy wsparcia dla modych na-uczycieli na Facebooku sporo tego. jak na to wszystko znajdujesz czas? Co najbardziej napdza Ci do dziaania? jak by osob tak aktywn jak Ty?

Uwaam, e jeli chce si zna-le na co czas to zawsze si go znajdzie, chocia przy-znaj, e bardzo interesuje mnie tematyka zarzdzania czasem. Listy zada, plany, ka-lendarze to mj ywio. Jestem czowiekiem skowronkiem i od ponad 20 lat wstaj codzien-nie o 4.30. Tak ju mam. Kiedy wikszo osb przeciga si w ku ja mam za sob tzw. kawa dobrej roboty. Nikt nie dzwoni, nikt nie pyta. Komfor-towa sytuacja, bez wyrzutw sumienia, e zaniedbuj spra-wy domowe. Praca z dziemi

to moja pasja. Dzieci napdzaj mnie do dziaania. Nauczyciel nie moe sta w miejscu musi poda za dzieckiem, a przedszkolaki maj przecie niespoyte siy. Moe przy tym sam troch dziecinnieje, ale czy to nie jest pikne?

Social media to bezsprzecz-nie jedno z najwaniejszych wspczesnych narzdzi do komunikowania si z kolegami i koleankami z brany. Byska-wiczna wymiana dowiadcze, wzorw dokumentw, niezbd-nych plikw. Same plusy?

Tak. To wspaniay sposb wymiany myli, pomysw, miejsce zarwno do ponarze-kania, jak i czerpania inspiracji. Nieograniczone moliwoci. Boli mnie tylko jedno hejt, ktry nie powinien mie miej-sca w nauczycielskim wiecie.

Czy, wedug Ciebie, dyrektor placwki publicznej powinien dziaa jak meneder? jakie s Twoje sprawdzone sposoby na udan wspprac z rodzicami, instytucjami, a nawet z tego, co widziaem partnerami zewntrznymi i sponsorami?

Dyrektor musi by menede-rem, to jego zadanie. W moim przedszkolu rodzice maj prze-

strze do dziaania. Staram si zawsze pyta ich o zdanie rwnie w formie elektronicz-nej zarwno w sprawie drob-nostek, jak i spraw wikszej wagi. Suchamy si nawzajem i dajemy sobie kredyt zaufania. Zapraszam rodzicw do przed-szkola, aby poczytali dzieciom, i wpraszam si z dziemi do ich zakadw pracy, warszta-tw i pracowni, by zaciekawi dzieci pasjami dorosych. Sama staram si dawa przykad jak trzeba, zakasuj rkawy do remontu i nosz puda. Nie czekam na mann z nieba prosz, stukam w rne drzwi. Pokazuj, co zrobilimy sami, a do czego potrzebne nam wsparcie. Promuj przedszkole w prasie lokalnej, w mediach spoecznociowych, organizuj happeningi. Wychodz na ulic przebrana za Pani Wiosn i rozdaj ulotki. yj przed-szkolem. Po prostu.

najblisze plany zawodowe na przyszo to?

Zmisiowa p Polski. To oczywiste! Projekt May Mi w wiecie wielkiej literatury, ktrego jestem autork, skupi wok siebie tysice nauczycie-li. Czuj, e moe to by wspa-niaa, edukacyjna przygoda dla nas wszystkich.

kiedy rozpoczynaam sWoj prac na sTanowisku dyrekTora prZedsZkoLa, miaam 34 lata i, chocia jestem najmodszym dyrektorem W mojej gminie, nigdy nie miaam z tym problemu.