of 16/16
Hoàng Quyết Thắng. 01642148281 Bồi Dưỡng Toán Tiểu Học. Ôn Thi Cấp 2 Chuyên! 1 100 BÀI TOÁN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5 Bài 3 : Từ 3 số 4 , 7 , 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau (Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau ) Bài 4 : Số x có bao nhiêu chữ số biết a) x bé hơn 100 b) x đứng liền sau một số có hai chữ số Bài 5 : Viết số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu ) 53 3 5 4 8 7

100 BÀI TOÁN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2 ng Quyết Thắng. 01642148281 Bồi Dưỡng Toán Tiểu Học. Ôn Thi Cấp 2 Chuyên! 1 100 BÀI TOÁN LUYỆN HỌC SINH GIỎI

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 100 BÀI TOÁN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2 ng Quyết Thắng. 01642148281 Bồi Dưỡng...

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 1

  100 BI TON LUYN HC SINH GII LP 2

  Bi 1 : T 3 ch s 3, 5 , 6 . Em hy vit tt c cc s c hai ch s c th c

  Bi 2 : Hy vit cc s c hai ch s sao cho mi s ch c 1 ch s 5

  Bi 3 : T 3 s 4 , 7 , 9 em hy vit tt c cc s c hai ch s khc nhau ( mi s

  khng c hai ch s ging nhau )

  Bi 4 : S x c bao nhiu ch s bit

  a) x b hn 100

  b) x ng lin sau mt s c hai ch s

  Bi 5 : Vit s thch hp vo trng ( Theo mu )

  53

  3

  5

  4

  8 7

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 2

  Bi 6 : Hnh v sau y c bao nhiu hnh t gic , vit tn cc hnh t gic

  Bi 7 : Hnh v sau c bao nhiu hnh ch nht

  vit tn cc hnh ch nht

  Bi 8 : Hnh v sau c bao nhiu hnh vung ,

  bao nhiu hnh tam gic

  Bi 9 : Bao go th nht nng 26 kg , bao go th 2 nng hn bao go th nht 15 kg

  . Hi c hai bao go nng bao nhiu kg ?

  Bi 10: Hy cho bit c bao nhiu s t nhin ln hn 24 v nh hn 79?

  Tr li: C tt c s t nhin ln hn 24 v nh hn 79

  Bi 11. Hy cho bit t s 26 n s 78 c tt c bao nhiu s t nhin?

  Tr li: C s t nhin ln hn 24 v nh hn 79

  Bi 12. Hy cho bit c bao nhiu s t nhin t s 36 n s 93?

  Tr li: C s t nhin t s 36 n s 93.

  A B

  D C

  N

  P

  M

  Q

  A C

  R E

  B

  Q

  P D O

  N

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 3

  Bi 13 : Thng th nht ng 32 lt du , thng th 2 ng t hn thng th nht 9 lt

  du . Hi c hai thng ng c bao nhiu lt du ?

  Bi 14 : Mt ca hng c 68 kg ng . Sau mt ngy bn hng cn li 18 kg ng

  . Hi ca hng bn ht bao nhiu kg ng ?

  Bi 15 : S ln nht c hai ch s m tng cc ch s ca n bng 9 l s

  Bi 16: S b nht c hai ch s m hiu hai ch s ca s bng 4 l s

  Bi 17 : Mt ca hng bn c 45 kg go trong ngy u, cn li 28 kg go sau

  ngy th nht. Sau ngy th hai cn li 2 kg go . Hi lc ban u ca hng c bao

  nhiu kg go ? C hai ngy ca hng bn c bao nhiu kg go ?

  Bi 18 : C mt cn a v hai qu cn loi 1kg v 5 kg . Lm th no cn c 4 kg

  go qua mt ln cn ?

  Bi 19: Th 5 tun ny l ngy 8 thng 7. Hi th 5 tun trc l ngy no ?

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 4

  Bi 20 : Th su tun ny l ngy 16 thng 9 . Hi th 7 tun sau l ngy no

  Bi 21 : Hng mun bit sinh nht ca mnh 15 thng 6 l ngy th my .Bn Mai li

  cho bit ngy 7 thng 6 l ngy th 3. Em hy gip bn Hng bit ngy sinh nht ca

  bn l ngy th my?

  Bi 22: An c 12 vin bi . Bnh c nhiu hn An 9 vin bi . Chung c t hn Bnh 6

  vin bi . Hi c ba bn c bao nhiu vin bi ?

  Bi 23 : Hnh v sau y c bao nhiu on thng , bao

  nhiu tam gic, bao nhiu t gic, k tn cc hnh ?

  Bi 24 : Cho hnh v

  Chu vi tam gic BEG l :

  ...........................................................

  Chu vi tam gic AED l :

  ...........................................................

  Chu vi t gic ABGE l :

  ...........................................................

  Chu vi t gic DEGC l :

  G

  A C

  E

  B

  D

  4cm

  4cm

  6cm

  2cm

  2cm

  4cm

  6cm

  4 cm

  A B

  D C

  E G

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 5

  .........................................................................................................................................

  di ng gp khc ABCDEG l :

  ............................................................................................................................. ............

  di ng gp khc AEDCGE l :

  .........................................................................................................................................

  Bi 25 : Bn An c 9 vin bi . Nu An cho Bnh 4 vin bi th Bnh c 10 vin bi .

  Hi c hai bn c bao nhiu vin bi?

  Bi 26 : Dng c 1 s bi xanh v . Bit rng s bi ca Dng t hn 10 vin . Trong

  s bi hn s bi xanh 7 vin . Hi Dng c bao nhiu bi xanh , bao nhiu bi ?

  Bi 27 : Lan c 4 ba xanh v , s ba xanh t hn s ba . Hi Lan c bao

  nhiu tm ba xanh , bao nhiu tm ba ?

  Bi 28 : Minh c 18 vin bi , nu Minh cho Bnh 3 vin th Bnh c nhiu hn Minh

  3 vin bi . Hi Bnh c bao nhiu vin bi ?

  Bi tp 29 : C ba thng xoi , thng th nht t hn thng th hai 6 qu , thng th

  ba nhiu hn thng th hai 5 qu . bit thng th nht c 12 qu . Hi

  a) Thng no c nhiu xoi nht ? b) C ba thng c bao nhiu qu xoi

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 6

  Bi tp 30: S ln nht c hai ch s khc nhau l s

  Bi 31 : in cc s vo trng sao cho

  c cc s t 1 n 9 sao cho tng cc

  s trong mi hng , trong mi ct u

  bng 15.

  9

  3 5

  Bi 32 :

  Hnh v bn c ........ on thng

  K tn cc on thng :

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  Hnh v bn c ........hnh tam gic

  Tnh chu vi mi tam gic

  Bi 33 :

  Hnh v di y c ....... t gic

  C ...........hnh ch nht

  C ...........hnh vung

  Bi 34 : Mt ca hng ngy th nht bn c 66 gi ko, ngy th nht bn hn

  ngy th hai 14 gi ko . Hi ngy th hai ca hng bn c bao nhiu gi ko.

  2 cm

  1 cm

  2 cm

  4 cm 3 cm

  3 cm 4 cm

  3 cm 2cm

  5cm 4cm

  G

  A

  B C

  D

  E

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 7

  Bi 35 : Lan c nhiu hn Hu 8 bng hoa, Hng c nhiu hn Lan 4 bng hoa . Hi

  Hng c nhiu hn Hu bao nhiu bng hoa?

  Bi 36 : Khnh c 18 quyn truyn . Nu Khnh cho Ho 2 quyn truyn th Ho c

  19 quyn truyn . Hi Khnh v Ho ai nhiu truyn hn.

  Bi 37 : Hp th nht c 78 vin ko , hp th hai c t hn hp th nht 16 vin ko

  . Hi c hai hp c bao nhiu vin ko?

  Bi 38 : C hai n vt , n vt th nht c 95 con , n vt th nht nhiu hn n

  vt th hai 32 con . Hi c hai n vt c bao nhiu con?

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 8

  Bi 39 : on thng MN di 45 cm , on thng PQ ngn hn on thng MN 14 cm

  . Hi on thng PQ di bao nhiu cm ?

  Bi 40 : t mt ton sau ri gii

  Tm tt :

  Bi 41 : Mt ca hng ngy th nht bn c 25 chic xe p , ngy th nht bn t

  hn ngy th hai 8 chic xe p . Hi c hai ngy ca hng bn c bao nhiu chic

  xe p?

  Bi 42 : Nam c t hn Bo 8 vin bi . Hng cho Nam thm 3 vin bi . Hi Bo cn

  nhiu hn Nam bao nhiu vin bi?

  15 vin bi

  ? vin bi

  46 vin bi

  Dng:

  Hng:

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 9

  Bi 43 : Hng cn nng 22 kg . Hong cn nng 24 kg . Hu cn nng 23 kg . Hi

  a) Bn no cn nng nht ? b) Hng v Hong cn nng bao nhiu kg? c) C ba bn cn nng bao nhiu kg?

  Bi 44: C 1 cn a , ngi ta t ln a cn th nht 3 kg , a th hai t ti

  ng v qu cn 1 kg th cn thng bng . Hi ti ng nng bao nhiu kg?

  Bi 45 : Bao go v bao ng cn nng 86 kg . Bao go cn nng 42 kg . Hi bao

  no nng hn v nng hn bao kia bao nhiu kg?

  Bi 46 : Mt thng nc mm c 36 lt . Sau khi rt ra bn thng cn li 12 lt . Hi

  s mm bn c v s mm cn li trong thng s mm no nhiu hn v nhiu

  hn bao nhiu?

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 10

  Bi 47 : Hnh v di y c bao nhiu tam gic ,

  bao nhiu t gic ? K tn cc tam gic , t gic

  Bi 48 : Ni php tnh vi cc s thch hp

  Bi 49 : Tnh di ng gp khc ABCD

  Bi 50: di ng gp khc ABCD c tng di ca hai on thng AB v BC

  bng 36 cm , on thng CD di 25 cm . Tnh di ng gp khc ABCD?

  32+ 19

  80 - 2544 + 871 - 48

  28 + 3292 - 38

  5352

  55

  5753

  51

  32+ 19

  80 - 2544 + 871 - 48

  28 + 3292 - 3832+ 19

  80 - 2544 + 871 - 48

  28 + 3292 - 38

  5352

  55

  5753

  51

  3 cm 4 cm 5 cm

  A

  B

  C

  D

  3 cm 4 cm 5 cm

  A

  B

  C

  D

  A

  B

  C

  D

  B C

  A D F

  G

  E

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 11

  Bi 51 : Con kin vng b t A n C , con kin en b t C n E . Hi con kin

  no b c on ng di hn?

  Bi 52: Hai ng gp khc ABC v MNP c di bng nhau, on thng AB di

  hn on thng MN . Hy so snh di on thng BC v on thng NP .

  Bi 53 : Tam gic ABC c cnh AB di 14 cm , cnh BC di 18 cm, cnh CA di 22

  cm . Tnh chu vi tam gic ABC .

  Bi 54: Tnh chu vi t gic MNPQ c di cc cnh ln lt l 15 cm, 2 dm3cm,

  20 cm, 3 dm?

  Bi 55: in s

  A

  B

  C

  D

  E

  5 cm

  3 cm4 cm 4 cmA

  B

  C

  D

  E

  5 cm

  3 cm4 cm 4 cm

  42 - 18 +39 - 25

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 12

  Bi 56 : Tnh

  15 + 67 -11 = 98 -69 + 7 =

  82 -46 + 12 = 59 + 17 -28 =

  Bi 57 : t tnh v tnh

  15 + 7 57 + 29 87 -29 56 - 47 46 + 54 100 -34

  Bi 58 : Tm x bit :

  x + 12 = 71 17 + x = 32 34 -x = 15 x -34 = 15

  Bi 59 : Mt ca hng ngy th nht bn c 25 thng sa, ngy th nht bn t

  hn ngy th hai 8 thng sa .

  Hi ngy th hai ca hng bn c bao nhiu thng sa?

  Hi c hai ngy ca hng bn c bao nhiu thng sa ?

  Bi 60 : Trong hnh v bn :

  C :.......................on thng

  l cc on thng ............................

  ...............................................................

  B

  C E

  D A

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 13

  ...............................................................

  C ........................ng thng

  l cc ng thng :...................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  C ba im thng hng l :..............................................................................................

  Bi 61 : T 4 ch s : 0 ; 1; 2; 3 em hy vit tt c cc s c hai ch s khc nhau

  Bi 62 :Cho s a c hai ch s

  a) Nu ch s hng chc bt i 2 th s a gim i bao nhiu n v ?

  b) Nu ch s hng chc tng thm 1 v ch s hng n v gim i 2 th s a

  tng thm bao nhiu n v ?

  Bi 63 :

  a) Tm nhng s ln hn 35 m ch s hng chc ca n b hn 4 b) Tm nhng s c hai ch s b hn 24 m ch s hng n v ca n ln hn 4

  Bi 64 : Vit tt c nhng s c hai ch s m tng hai ch s ca n bng 12

  Bi 65 : Vit tt c nhng s c hai ch s m hiu hai ch s ca n 5

  Bi 66 : Vit cc s c hai ch s bit tng hai ch s ca n bng s ln nht c 1

  ch s v hiu hai ch s ca n bng 3 .

  Bi 67 : Hai s c hiu bng 14 , nu thm vo s tr 3 n v v gi nguyn s b

  tr th hiu mi bng bao nhiu ?

  Bi 68 : Tng ca hai s s thay i nh th no nu mi s hng cng tng thm 25

  n v ?

  Bi 69 : Tm 1 s bit s ln nht c hai ch s tr i s th c kt qu l 35 ?

  Bi 70 : S 45 thay i nh th no nu :

  a) Xo b ch s 5 b) Thay i v tr ch s 4 v ch s 5 c) Tng ch s hng chc thm 2

  Bi 71 : nh cc trang ca cun sch dy 15 trang cn dng bao nhiu ch s

  nh

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 14

  Bi 72 : Nga dng 20 ch s vit cc s lin nhau thnh 1 dy s 0;1;2;3;;a .

  Hi a l s no ?

  Bi 73 : Vit thm 4 s vo dy sau :

  a) 3 ; 6 ; 9 ; . b) 39 ; 35 ; 31 ; ...

  Bi 74 : Tm x

  a) 14 -x = 14 -2 c) 46 < x -45 < 49

  b) 52 + 4 > x + 52 d) x -8 < 3

  Bi 75 : Tnh nhanh

  a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

  b) 75 -13 -17 + 25

  Bi 76 : Ngy u ca hng bn c 15 kg ng . Ngy sau bn hn ngy u 5

  kg ng . Ca hng cn li 40 kg ng . Hi

  a) Ngy sau bn c bao nhiu kg ng b) Trc khi bn ca hng c tt c bao nhiu kg ng

  Bi 77 : Mai cao hn Hoa 2 cm . Bnh thp hn Mai 3 cm . Hi ai cao nht ? Ai thp

  nht . Hoa cao hn Bnh my cm ?

  Bi 78 : M hai a cam bng nhau trn bn . Lan ly 3 qu t a bn phi b

  sang a bn tri . Hi by gi a bn no nhiu cam hn v nhiu hn my qu

  cam?

  Bi 79 : Lan c 20 ci ko , H c 14 ci ko . Hi Lan phi cho H my ci ko

  s ko hai bn bng nhau .

  Bi 80 : Lan hn Hu 4 quyn v . Hu li tng Lan 3 quyn v . Hi by gi ai

  nhiu v jn v nhiu hn my quyn .

  Bi 81 : Thu hn Lan 7 nhn v . Lan li cho Thu 5 nhn v . Hi by gi ai c

  nhiu nhn v hn v nhiu hn my nhn v .

  Bi 82 : Trong chung c c g v th . Bn Hoa m c tt c c 8 ci chn . Em

  hy on xem trong chung c my con g ? my con th ?

  Bi 83 : T can 10 lt du em mun rt sang can 3 lt v can 2 lt . Hi c th rt y

  c my can 2 lt ? my can 3 lt ?

  Bi 84 : C 9 lt nc mm ng vo cc can loi 2 lt v 3 lt . Hi c bao nhiu can

  2 lt ? bao nhiu can 3 lt ?

  Bi 85 : C 17 lt nc ng trong cc can 5 lt v 2 lt . Hi c my can 5 lt ? my

  can 2 lt ?

  Bi 86 : Dng c 1 s bi xanh v . Bit rng s bi ca Dng b hn 10 . S bi

  hn s bi xanh l 7 vin . Hi Dng c my bi xanh ? my bi ?

  Bi 87 : Tng s bt ch mu v en ca Lan b hn 9 . S bt mu hn s bt en

  l 6 ci . Hi Lan c my bt en ? my bt mu ?

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 15

  Bi 88 : Va g va ch m c 10 ci chn . Bit s g nhiu hn s ch . Hi

  c bao nhiu g ? Bao nhiu con ch ?

  Bi 89 : C 13 lt du ng vo cc can 3 lt v 2 lt . Bit s can 3 lt nhiu hn s

  can 2 lt . Hi c my can 2 lt ? My can 3 lt ?

  Bi 90 : Va g va th m c 14 ci chn . Bit s th nhiu hn s g . Hi

  c my con th ? My con g ?

  Bi 91 : Ho cu c tng s c t hn 11 , gm c r v c gic . S c r hn c

  gic l 8 con . Hi c my con c r ? My con c gic ?

  Bi 92 : Lan cu c tng s c t hn 12 , gm c tri v c r . S c tri hn c

  r l 9 con . Hi c bao nhiu con c tri ? bao nhiu con c r ?

  Bi 93 : Con ngng v con g cng li bng con ngan v con vt cng li . Con ngng

  nng bng hai con vt . Hi gia con g v con ngan con no nng hn ? C th ni

  chc chn con ngan nng bng hai con g khng ?

  Bi 94 : C gio chm bi ton ca bn bn Ho , Bnh , Hi , T th c hai im 10 ,

  c mt im 9 v mt im 7 . Ho c im cao hn Bnh nhng li thp hn Hi .

  Hi mi bn c my im ?

  Bi 95 : Ba bn i cu c . Trong gi cu c 3 con c r v chng y con c gic .

  S c tr t hn c gic nhng li nhiu hn c qu . Hi ba bn cu c my con

  c?

  Bi 96: C 9 lt du em mun rt vo can 5 lt v can 2 lt. Hi em c th rt y

  c my can 5 lt v my can 2 lt ?

  Bi 97: C g v ch m c 12 ci chn. Bit s g nhiu hn s ch. Hi c my

  con g? My con ch?

  Bi 98: Lan c 1 s t giy mu xanh v . Bit rng tng s giy mu ca lan b

  hn 13. S giy mu hn giy mu xanh l 10 t. Hi Lan c my t giy mu

  xanh? My t giy mu ?

  Bi 99: H, Lan, Thu c 7 ci bt. Lan c nhiu hn H nhng t hn Thu. Hi mi

  bn c my ci bt?

  Bi 100: Tnh di ng gp khc ABCDE :

  8 cm 7 cm 1 dm 9 cm

  D

  A

  B

  C E

 • Hong Quyt Thng. 01642148281

  Bi Dng Ton Tiu Hc. n Thi Cp 2 Chuyn! 16