1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

Embed Size (px)

Text of 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  1/41

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  2/41

  DATA

  BENTUK JENIS

  KUANTITATIF

  Bil.Penduduk

  Bil. Pelajar

  Bil.

  Kenderaa

  KUALITATIF

  Huraiantingkahlaku murid

  Pemerhatian amalan

  pengajara

  PRIMER

  Dikumpulsendiriolehpengkajiuntuk

  tujuanasal.

  SEKUNDER

  Telah

  dikutipterdahuluuntuktujuan lain

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  3/41

  AVAILABILITY : Perolehan data

  AUTHENTICITY : Ketepatan data !oleh

  d"#e$a%p&n'an(a)ADE*UACY : C&%&p &nt&%r&$an

  %ep&tanAPPLICABILITY: Rele+an den,an

  %a-"anADAPTABILITY : Boleh d"anal"#"#den,an

  #tat"#t"%

  .!erda#ar%an

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  4/41

  KAEDAHKAEDAH

  PEN0UMPPEN0UMPULAN DATAULAN DATA

  S1ALSELID

  IK

  TEMUBUAL

  PEMERHATIAN

  D1KUMEN

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  5/41

  PEN0UMPULAN DATA

  PEMERHATIANMENIN2AU BAHAN3BAHAN Y0 DID1KUMENKAN

  MEMBUAT RAKAMAN .VIDE1 AUDI1/ 4TRANSKRIP

  MENULIS DIARI

  S1AL SELIDIK

  U2IAN

  PENILAIAN KENDIRI

  KA2IAN BAYAN0AN .SHAD15IN0/

  TEMU BUAL

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  6/41

  TU2UAN:

  6) Men,&$p&l data 7non3+er!al8

  9) Lan,%ah aal .e;plorator(

  #ta,e/ #e!el&$ lan,%ah 'ara #e!enar d"la%#ana%an

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  7/41

  KEPERLUAN

  6) Pen,etah&an dan pe$aha$an #"t&a#"

  9) Ke'e%apan $en,e#an per"#t"a (an,#",n"=%an

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  8/41

  ? 9 2en"# 3 a) Pe$erhat"anpe#erta !) Pe$erhat"an B&%anPe#erta? !oleh d"!ant& oleh alat te%n"%al

  ? #e!el&$ pe$erhat"an 3 apa@ #"apa@ !"la@ d" $ana@!a,a"$ana? pand&an $ela%#ana%an pe$erhat"an

  3 !&at 'atatan 3 ,&na #"n,%atan 3 #e$a% nota #elepa# pe$erhat"an 3 !ea%an antara %e-ad"an #e!enar

  den,anta#"ran en el"d"%)

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  9/41

  Unt&% $en,e#an per"la%& ,&r&@ $&r"d4 a%ta3 D"#"pl"n !"l"% dar-ah

  3 Ko$&n"%a#" d" dala$ !"l"%dar-ah

  3 Se#" pen,a-aran 4pe$!ela-aranCara $e$!&at tran#%r"p

  3 Den,ar ra%a$an %e#el&r&han

  3 Den,ar #e$&la ra%a$an

  3 Tanda%an no$!or pada p"ta

  3 B&at nota 'atatan

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  10/41

  KEKUATAN

  1. Melihat keadaan sebenar

  2. Responden tidak boleh berbohong

  3. Tiada masalah bahasa komunikasi searalisan

  !. Responden tidak diganggu

  KELEMAHAN

  1. Perlu "seleti#e$%sukar untuk perhatikan

  semua orang2. &Prejudie' akibat pengalaman sendiri

  3. Responden berkelakuan luar biasa( malu)&sho*%o+') berpura%pura

  !. Masalah penerimaan

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  11/41

  PUNCA KESILAPANPUNCA KESILAPAN

  SEMASA PEMERHATIANSEMASA PEMERHATIAN1. Pemerhati tidak terlatih) men,ebabkan

  data tidak reliable

  2. Terlalu ban,ak borang pemerhatian

  3. Tiada langkah penegahan untuk mengelakkeadaan berubah semasa pemerhatian

  !. Diskriminasi - judgemental

  . Dua pemerhati( /nter%rater reliabilit,

  0. Pengetahuan a*al pemerhati mengganggupemerhatian

  . Teknik persampelan ,ang tidak tepat

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  12/41

  ANALISIS D1KUMEN

  TU2UAN

  1. Meneroka maklumat a*alMemahami tujuan) rasional dansejarah sesuatu program - dasar

  2.

  Mengetahui maklumat sedia adamengelak duplikasi

  3. Tumpuan han,a kepada maklumat,ang belum dikaji

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  13/41

  3 S&%atan Pela-aran3 Kerta# Peper"%#aan 4 U-"an3 M"n"t Me#(&arat Pan"t"a3 Kerta# Ker-a Pela-ar3 2ad&al Kedatan,an

  3 Re%od Peper"%#aan3 Re%od Pre#ta#" Pela-ar3 B&%& Te%#3 Te%# U'apan

  3 Catatan D"ar"3 B&%& Lo,3 2&rnal3 Bahan V"#&al Ra%a$an A&d"o 4 V"deo3 Carta 1r,an"#a#" 2ad&al Ta!&ran 0&r& 4Pela-ar3

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  14/41

  ANALISIS D1KUMEN

  KEKUATAN

  1. Mengurangkan kos dan tenaga

  2. Maklumat &authoritati#e' untukmembuat rumusan

  3. Kualiti ,ang tinggi( sumber dibuatoleh orang ,ang berkela,akan

  KELEMAHAN

  1. Mungkin tidak rele#an

  2. Maklumat tidak &up to date'

  3. Maklumat tidak menukupi

  !. Pengedaran terhad

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  15/41

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  16/41

  S1AL SELIDIKS1AL SELIDIK

  4et soalan untuk mendapatkanmaklumat objekti5 sesuatupen,elidikan

  FUN0SI

  1.Deskripti5( 6iri%iri responden

  seperti umur) jantina) pekerjaan2.Pengukuran ( 7a*apan kuantitati5seperti sikap) pendapat) pilihan

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  17/41

  KENAPA S1AL SELIDIKKENAPA S1AL SELIDIK

  1. Responden ada di merata tempat2. Masa responden terhad

  3. Pen,elidik mempun,ai masa)

  ke*angan dan personel ,angterhad

  KAEDAH1. Melalui Pos2. &8ae to 8ae'

  3. Tele5on

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  18/41

  MELALUI P1SMELALUI P1S

  Keperl&an1. 4ertakan surat ,ang menerangkan

  objekti5) nama pen,elidik - organisasi)sebab pen,elidikan dilaksanakan dan

  kerahsiaan maklumat

  Kele$ahan

  1. Kadar pulangan ,ang rendah) lambat)

  responden malas dan kurang 5ahamTindakan: Hantar peringatan, temui

  responden

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  19/41

  77FACE T1 FACE8FACE T1 FACE8

  Ke%&atan

  1. Boleh diberi penjelasan jika perlu2. Responden sendiri boleh menja*ab

  soal selidik

  Kele$ahan

  1. 4ukar menemui responden

  2. Perlu kerjasama responden

  3. Responden perlu tahu membaa dan

  5aham bahasa ,ang digunakan

  Se'ara "nd"+"d& ata& %&$p&lan dan

  d"len,%ap%an oleh pen(el"d"% ata&re#ponden

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  20/41

  TELEF1NTELEF1N

  Digunakan apabila bilangan sampel

  keil dan merata tempat denganandaian semua responden adatele5on

  Ke!a"%an

  1. 7imatkan *ang) epat dan tepat

  Kele$ahan1. Masa ,ang terhad) responden gagal

  dihubungi ontoh( nombor bertukar

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  21/41

  PR1SES MEREKAPR1SES MEREKA

  BENTUK S1AL SELIDIKBENTUK S1AL SELIDIK6) Tent&%an o!-e%t"( 6ontoh9

  dapatkan 5akta) tindakan)

  perasaan) sikap) pendapat9) Tent&%an 'aran(a( Pentadbiran)

  diproses seara manual atau

  komputer

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  22/41

  >) Ka-" #e$&la dra perta$a( atasikelemahan teknikal dan bias) larasbahasa

  ) Ka-"an r"nt"#( sampel mempun,aiiri ,ang sama dengan sampelkajian) kebolehpera,aan

  0. :dit - kemaskini - pemurnian soal

  selidik ,ang telah diuji

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  23/41

  Cara d"peroleh"3 Soal #el"d"% pen(el"d"%

  3 !"na #end"r"

  Pentad!"ran3 $el3 d"tad!"r #e'ara ter

  C"r"3C"r" Pent"n,3 %ee#ahan .+al"d"t(/3 %e!olehper'a(aan .rel"a!"l"t(/

  C"r"3C"r" Soal Sel"d"% Yan, Ba"%3 $enar"%3 arahan (an, -ela#3 #&nan #oalan

  3 perl& d"&-"

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  24/41

  PEMBENTUKAN ITEMPEMBENTUKAN ITEM

  S1AL SELIDIKS1AL SELIDIKA) 2ENIS32ENIS S1ALAN

  6) D"'hoto$o

  Mendapatkan pilihan sampel daripada 2pilihan

  6ontoh( ;a - Tidak)

  9) L"%ert #'ale

  Mendapatkan tingkat penilaian - persepsi -persetujuan sampel.

  6ontoh( 4kala berdasarkan tahap kogniti5(3-!--- mengikut keutamaan

  Kuliah ?akonan

  ?atih tubi ?a*atan

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  27/41

  >) 1pen3ended

  Mendapatkan pendapat sampel

  dengan menulis sendiri6ontoh( Berikan adangan andabagaimana>>>>>>>>>>>>

  ) Co$parat"+eMembandingkan sesuatu item dalamdua keadaan [email protected].

  Apa ,ang berlaku s Apa ,ang

  sepatutn,a) De$o,raph(

  Maklumat latar belakang sampel

  untuk digeneralisasikan kepada

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  28/41

  SIFAT S1ALAN YAN0SIFAT S1ALAN YAN0

  SESUAISESUAI1. Rele#an dengan tujuan kajian

  2. 7elas) pendek dan mudah

  di5ahami

  3. 7a*apan boleh dianalisis

  !. 4oalan berbentuk eksplisit dantepat

  . &?ogial seCuene'

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  29/41

  SIFAT S1ALAN YAN0SIFAT S1ALAN YAN0

  TIDAK SESUAITIDAK SESUAI1. &?eading'2. Perkataan melampau

  3. &Double barrel'

  !. &Double negati#e'

  . &Double meaning'

  0. &Ambigous'

  . Perkataan birokratik

  . Terlalu panjang

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  30/41

  !ent&% #oalan 3 #oalan !e!a#

  3 #oalan tert&t&p

  -en"#3-en"# #oalan 3 $elen,%ap%an .'o$plet"on/ 3 #enara" #e$a% .'he'%l"#t/

  3 "te$ !er#%ala .#'ale "te$/ 3 #oalan pan,%atan .ran%"n, &e#t"on/ 3 "te$ -en"# l"%ert .L"%ert3t(ped "te$/

  %e!a"%an 4 %ele$ahan

  3 %erah#"aan dapat d"-a$"n 3 $el"!at%an le!"h pe#erta 3 %o# %&ran, 3 $a#alah ta#"ran

  3 %adar p&lan,an (an, rendah

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  31/41

  TEMU BUALTEMU BUALMelibatkan interaksi sosial untuk mendapatkan

  data - maklumat daripada responden

  Perlu beritahu responden( onsent letter

  1. Tujuan temu bual

  2. ?atar belakang kajian

  3.

  Bagaimana pemilihan dibuat.

  F&n,#"

  1. Deskripti5( gambaran tentang akti#iti

  2. Penerokaan( menentukan #ariable danperhubungan

  3. Pengukuran( Ekur sikap) kepera,aan)perasaan

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  32/41

  !oleh $endapat $a%l&$at #e'ara$endala$ 4 lan,#&n,

  9 Kaedah 3 a'e to a'e 3 teleon9 -en"#

  3 te$& !&al !er#tr&%t&r 3 te$& !&al t"da% !er#tr&%t&r

  Re%od per!&alan3 ra%a$an .-"%a t"da% $en,,an,,&

  te$& !&al/% 'atatan r"n,%a#% tar"%h@ #"t&a#"@ re%od -aapan a#al% 2"%a re#ponden t"da% pa#t"@ re%od%an

  den,an #ed"%"t &la#an

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  33/41

  TEMU BUAL 3 PR1BIN0TEMU BUAL 3 PR1BIN0

  Entuk mendapatkan ja*apan,ang terang) penuh dan tepat

  Entuk menggalakkanresponden menja*ab

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  34/41

  KEKUATAN

  1. Responden boleh bertan,a jika tidak

  5aham2. ?u*es ( Data tambahan senang diperolehi

  dan soalan sensiti5 boleh ditan,a

  3. Boleh perhatikan kelakuan &non%#erbal'

  KELEMAHAN

  1. Menggunakan ban,ak masa

  2. Bias temu duga( Pengaruh rupa) ga,a)

  bangsa) umur) keletihan) keadaansekeliling

  3. 7a*apan tidak sesuai

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  35/41

  Unt&% $en,enal pa#t" polat"n,%ah la%&

  Unt&% $en,&-" pen'apa"an %o$peten#" 4

  $en,e#an ha#"l t"nda%an 9 -en"#:3 3 &-"an pra : t"n-a&an aal#e!el&$ t"nda%an 3 &-"an po# : #elepa# t"nda%an&nt&% $en,e#an

  ha#"l t"nda%an

  Bent&% &-"an :3 1!-e%t"@ S&!-e%t"@Separa o!-e%t"

  K&al"t" #oalan:3 ara#@ !"lan,an@%and&n,an@ #&nan@

  %e-ela#an@ %etepatan

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  36/41

  Ber'ora% de#%r"pt"

  Se#&a" &nt&%: 3 #"t&a#" #er"n, !erla%& tetap"t"da% d"aha$") 3 #"t&a#" (an, $en"$!&l%an

  $a#alah %onG"%)Contoh :

  3 Ada%ah %aedah pen,a-aran #a(a#e#&a" 3 Ada%ah o!-e%t" #a(a ter'apa" 3 Ada%ah pende%atan #a(a dapat$en"n,%at%an

  pre#ta#" $&r"d #a(a 3 Ada%ah pela-ar $e$!er"perhat"an #e$a#a $en,a-ar

  3 Ba,a"$ana #a(a !oleh $en,ata#"

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  37/41

  4atu jenis pemerhatian

  Tumpukan kepada indi#idu -kumpulan keilTidak disedari oleh indi#idu- ahlikumpulan Pen,elidik memainkan peranansebagai salah seorang ahli

  kumpulan. Pen,elidik melibatkan diri dalamakti#iti pelajar.

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  38/41

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  39/41

  Every problem has opportunity

  Complaining makes you part ofthe problem

  Capitalised opportunity to solve theproblem

  Defining alternative makes you part of

  the solution

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  40/41

 • 7/24/2019 1 Topik 7, 8 & 9 Kaedah Pengumpulan Data Kajian - Nota Kuliah

  41/41

  Apa tanda sebatang tebu

  Batang tebu halus uratnya

  Apa tanda orang berilmuOrang berilmu tulus akal budinya

  Tanda Orang Berilmu