of 24 /24
SEMINAR GEOGRAFI STPM BAHARU PENGGAL 2 oleh TN.HJ RUSLY BIN MUSA

1- Teknik Menjawab Soalan

Embed Size (px)

Text of 1- Teknik Menjawab Soalan

 • SEMINAR GEOGRAFI STPM BAHARU PENGGAL 2olehTN.HJ RUSLY BIN MUSA

 • *JADUAL PEPERIKSAAN:20 23 MEI 2013

 • *

 • *

  Jenis Ujian.Markah (Wajaran)MasaPentadbiranBahagian A:Soalan Esei Pendek1 soalan diberikanWajib dijawab semuanyaSoalan Esei Panjang2 soalan diberikanJawab 1 daripada 2 soalan80 (32%)40 2 jam

  PENTAKSIRAN BERPUSAT OLEH MPMBahagian B:Soalan Esei Pendek1 soalan diberikanWajib dijawab semuanyaSoalan Esei Panjang2 soalan diberikanJawab 1 daripada 2 soalan40

 • *Mengandungi soalan esei pendek yang WAJIB dijawab.Mengandungi soalan esei panjang yang boleh DIPILIH untuk dijawab.Bahagian A (Alam Sekitar Fizikal Soalan esei pendek WAJIB jawab semuanya bernilai 15 Markah. Soalan esei panjang jawab SATU sahaja daripada dua soalan yanng diberikan dan bernilai 25 markah)Bahagian B (Alam Sekitar Manusia - Soalan esei pendek WAJIB jawab semuanya bernilai 15 Markah. Soalan esei panjang jawab SATU sahaja daripada dua soalan yanng diberikan dan bernilai 25 markah)Masa 2 JAM ( 1 jam untuk bahagian A dan 1 jam untuk bahagian B. Soalan Esei Pendek = 15 hingga 20 minit, manakala soalan esei panjang = 40 hingga 45 minit) Ada soalan (LOTS) Lower Order Thingking Skill) dan soalan HOTS (Higher Order Thingking Skill)

  FORMAT PEPERIKSAAN STPM BAHARU (GEOGRAFI)

 • *

  Jawab dalam kertas soalan itu juga.Jawapan dalam bentuk AYAT RINGKAS/FRASA bukan point semata-mataJawab apa yang ditanya Straight To The PointLihat peruntukan markah di hujung soalan untuk memastikan berapa banyak isi yang perlu diberi.JAWAPAN MESTI DIHURAI SECARA RINGKAS BUKAN POINT SEMATA-MATA. 5.1 Soalan konsep (3 markah ) perlu dihurai sekurang-kurangnya 3 baris. 5.2 Jika soalan bernilai 4 markah - Perlukan 2 isi yang dihurai (1 isi yang dihurai = 2 markah)5.3 Jika soalan bernilai 6 markah perlukan 3 isi yang dihurai (1 isi = 2 markah)5.4 Panjang huraian bagi setiap isi di sekitar 2 - 3 baris.TEKNIK MENJAWAB SOALAN ESEI PENDEK

 • Straight to the point (Tidak perlu pendahuluan/penutup)Berasaskan format : FAKTA: HURAIAN : CONTOH ( F: H : C)Sistem perenggan berbeza bagi setiap isi/fakta.Lihat bentuk soalan dan peruntukan markah yang diberikan dihujung setiap pecahan soalan. BENTUK SOALAN AMAT PENTING MENENTUKAN CARA JAWAPAN DIPERSEMBAHKAN.

 • SISTEM PERENGGAN. Perenggan yang berasingan mestilah dibuat bagi setiap isi yang dihurai. Ini bermakna jika calon mempunyai 5 isi maka ia mestilah mempunyai 5 perenggan yang berbeza walaupun sesetengah isi itu hanya mampu ditulis 2 atau tiga baris sahaja.Jangan ulangi isi atau huraian (konsep Repeat dan Awarded). Markah tidak akan diberi bagi mana-mana perenggang yang diulang isinya atau sudah tepu markahnya bagi isi tersebut.Sebaiknya imbangilah huraian anda di sekitar 3 hingga 5 baris bagi isi yang bernilai 2 markah.

  SISTEM PEMARKAHAN

 • CONTOH TIDAK DIBERIKAN MARKAHKHUSUS, Tetapi contoh sangat penting untukMelengkapkan huraian contoh sebagai aksesori.Menguatkan hujah/huraian/menyokong fakta.

  CONTOH BOLEH TERDIRI DARIPADA: Nama tempat/kawasan. Data. Pernyataan Cotation pengkaji seperti hipotesis, prinsip, hukum dll.

 • (L1 ) TAHU & INGAT(Remembering)(L2 ) FAHAM(Understanding)(L3) APLIKASI(Applying)(L4) ANALISIS & SINTESIS(Analyzing)(L5) PENILAIANEvaluating)(L6) KREATIF(Creating)ARAS 1(LOTS)ARAS 2MOTSARAS 3HOTSARAS SOALAN : REVISED TAXONOMY OF THE COGNITIVE DOMAIN OLEH ANDERSON AND KRATHWOHL (2001)50%30%20%

 • ARAS 1KETERANGAN KATA TUGAS/KATA KUNCI SOALANREMEMBERING(Tahu dan Ingat) Menguji kebolehan calon ingat kembali fakta, istilah/konsep asas,teori, hukum, nama,tarikh,peristiwa dll ditahap pengetahuan. Meluahkan semula maklumat menulis semula apa yang diingat tentang sesuatu perkara.LabelkanPadankanNamakan.Senaraikan.Nyatakan..Berikan.Kemukakan.Kenalpasti..Takrifkan..DefinasikanBerikan maksud

 • ARAS 2KETERANGAN KATA TUGAS/KATA KUNCI SOALANUnderstanding(Kefahaman) Mengenalpasti kebolehan calon untuk memahami, mentafsir/interpretasi, menterjemah, membezakan sesuatu fakta asas,konsep,prinsip,idea dan lain-lain yang dipelajari. Menerangkan idea secara direct.Kelaskan..Huraikan.TerangkanJelaskanBezakanGariskanGalurkan..Ringkaskan.

 • ARAS 3KETERANGAN KATA TUGAS/KATA KUNCI SOALANAplikasi(Applying) Menguji kebolehan pelajar menggunakan sesuatu prinsip,fakta asas,teknik, konsep dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.TunjukkanBagaimanakahSelesaikan..Dengan bantuan gambarajah/formul. terangkan bagaimana..

 • ARAS 4KETERANGAN KATA TUGAS/KATA KUNCI SOALANAnalisis dan Sintesis(Analyzing) Menguji kebolehan pelajar untuk mengupas, memperinci,membuat susunan dan pemecahan, membandingkan (persamaan dan perbezaan), membuktikan (dengan sokongan/contoh) Membuat saling kaitan/pengaruh, gabungjalin idea, merumus/kesimpulanMengapakahBandingkan..Analisakan.CerakinkanRumuskanTunjukkan hubungan..Bagaimanakah..GabungkanApakah kesimpulan .

 • ARAS 5KETERANGAN KATA TUGAS/KATA KUNCI SOALANPenilaian(Evaluating) Menguji kebolehan pelajar untuk menilai sesuatu perkara dan membuat pertimbangan (baik buruk, penting tak penting, banyak sedikit. Mengemukakan pendapat,menilai maklumat dan kemunasabahan idea/fakta, kualiti,kepentingan dllNilaikan..Justifikasikan..Bincangkan..Setujukan andaPatutkahApakah pandangan andaSejauhmanakah.Buktikan..Kemukakan hujah anda

 • ARAS 6KETERANGAN KATA TUGAS/KATA KUNCI SOALANKreatif dan Inovatif(Creating) Menguji kebolehan pelajar untuk menilai dan mengemukakan idea baru,cadangan baru, pilihan dan penyelesaian terbaik/terkini. Menguji kebolehan pelajar meramalkan bentuk/pola/trend pada masa hadapan berdasarkan corak semasa yang dipelajari.Cadangkan..Ramalkan kemungkinanUlaskan..RekabentukRancangkanBinakan.Anggarkan.Ciptakan..

 • *APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN.. TAKRIFKAN KONSEP.(Mesti mengandungi makna dan sedikit ulasan/huraianberkaitan dengan istilah atau konsep yang ditanyaSENARAIKAN = Listing sahaja tanpa huraian..NYATAKAN.., KENALPASTIKAN..(Menuliskan isi dengan sedikit ayat yang ringkas/frasa(Bukan sekadar listing/senaraikan sahaja)

 • *HURAIKAN dan PERIHALKAN(Mendeskripsikan/memerihalkan sesuatu perkarayang ditanya. Huraian tertumpu kepada ciri)JELASKAN dan TERANGKAN(Huraian beserta sebab menjadikan sesuatu perkara ituLebih terang dan difahami. GALURKAN(Huraian mengikut kronologi/urutan seperti urutanPeristiwa/fenomena, urutan proses, urutan ruang dll)

 • *BINCANGKAN(Memberikan huraian yang kritis tentang sesuatu isu/Tajuk yang ditanya seperti menyatakan baik-buruk,Pro-kontra, pengaruh sedikit/banyak,kesan positif-negatif dll.SEJAUHMANAKAH(Menilai peranan sesuatu faktor atau proses atau fenomenaBerbanding dengan faktor/proses/fenomena yang lain.(Mesti jawab faktor lain selain dari apa yang ditanya)MENGAPAKAH(Memberikan hujah atau sebab atau ulasan dariApa yang ditanya.

 • *BAGAIMANAKAH(Menjelaskan sesuatu proses kejadian atau menjelaskanSebab musabab bagi sesuatu fenomena atau faktor yang ditanyaANALISAKAN(Memecahkan sesuatu kepada bahagian-bahagian danMenghuraikan atau menjelaskan bahagian-bahagian itu.NILAIKAN(Membuat justifikasi atau penilaian terhadapSesuatu perkara seperti baik-buruk atau membuat pertimbangan

 • *ULASKAN(Memberikan komen seperti baik- buruk, kesan positif danNegatif, membuat penilaian dan menyatakan prospektif atauJangkaan masa hadapan.BERIKAN KOMEN:(Sama seperti soalan Ulaskan)BEZAKAN(Membuat huraian perbezaan sahaja secara serentak)

 • *BANDINGKAN(Membuat huraian perbezaan dan persamaan secara berasingan tetapiSetiap aspek yang dibandingkan itu mestilah serentak. RAMALKAN(Menjangkakan sesuatu pada masa hadapan)CADANGKAN(Mengemukakan idea dan membuat penjelasan tentang ideaYang dikemukakan itu)

 • *TUNJUKKAN (Mesti mengemukakan bukti sebagai contoh kajian kes)KAJIAN LUAR/KAJIAN LAPANGAN(Berdasarkan bukti emperikal dan lokaliti)DENGAN BANTUAN GAMBARAJAH(Mesti melukis rajah lakar dan berdasarkan rajah itu huraianDibuat)

 • TERIMA KASIHTERUSKAN PERJUANGAN