1-Stroke Infark Kardioemboli

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  1/53

  BAB I

  STATUS PASIEN

  A. IDENTITAS PASIEN

  •  Nama : Tn. S

  • Jenis Kelamin : Laki-laki

  • Umur : 70 tahun

  • Pekerjaan : Petani

  • Agama : Islam

  • Alamat : Gang Alar!kah "t#"$ 0%#&0

   's. (uka ) Ke*. +ianjur 

  • Tanggal (asuk "umah Sakit : &0 'esemer %0&,

  B. ANAMNESIS

  Aut!anamnesis aa /S tanggal && 'esemer %0&,

  • Keluhan Utama : Neri angg!ta gerak1 lemah tungkai kiri

  • "i$aat Penakit Sekarang :

  Se!rang asien atang ke "SU' +ianjur engan keluhan neri keua

  lengan aa & hari S("S sekitar ukul 02.00 3I4. Keluhan irasakan setelah

   eeraa menit seelumna /S terjatuh i kamar karena tersanung kau

  temat tiur saat akan melaksanakan shalat tahajju. Setelahna ia juga merasa

  keua tungkaina seikit lemah. Selain neri aa keua angg!ta gerakna1 /S

   juga merasa lengan kananna selalu ergetar tana aat ik!ntr!l. Sejak 

  seelum kejaian jatuh hingga sekarang1 keluhan using1 emam1 mual1

  muntah an kejang isangkal. Gangguan keseimangan an englihatan gana

  isangkal. 4AK 5 4A4 n!rmal.

  • "i$aat Penakit 'ahulu :

  Keluhan ini meruakan keluhan ang ertama kali irasakan !leh /S.

   Namun seelumna /S ernah merasakan lemah angg!ta gerak agian kanan

   aa serangan str!ke ertamana & tahun ang lalu. "i$aat hiertensi suah 2

  tahun engan tekanan arah sist!lik aling tinggi sekitar &70 mm6g1 /S

  1

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  2/53

  mengaku sering mengk!nsumsi !at hiertensi. "i$aat 'iaetes mellitus

  isangkal. "i$aat enakit jantung tiak iketahui

  • "i$aat Penakit alam Keluarga :

  Tiak aa angg!ta keluarga ang mengeluhkan hal ang sama engan

  /S. "i$aat str!ke aa keluarga tiak aa. "i$aat hiertensi aa keluarga

  tiak iketahui.

  • "i$aat Alergi :

  Tiak teraat alergi !at-!atan1 makanan1 *ua*a mauun ulu

   inatang

  • "i$aat Psik!s!sial :

  /S menukai makanan ang asin an gurih1 tiak mer!k!k1 tiak 

  mengk!nsumsi al*!h!l an sehari-hari irumah engan minim aktiitas

  termasuk !lahraga.

  C. PEMERIKSAAN FISIK 

  Keaaan Umum

  • Sakit Seang

  • K!m!smentis1 K!ntak 4aik 

  • G+S 8,(9; : &;

  Tana ) tana ital

  • Tekanan 'arah : &,0#+

  1. Status Generalis :

   Kepala-Leher 

  Kulit : 4er$arna sa$! matang1 ikterus ?-@1 sian!sis ?-@

  Keala : 4entuk n!rmal1 tiak teraa enj!lan1 ramut er$arna

  hitam teristriusi merata1 tiak muah i*aut

  (ata /' : 4entuk n!rmal1 K!njungtia tiak anemis1 sklera

  tiak ikterik1 aleral sueri!r et ineri!r tiak eema1

  Puil !al anis!k!r1 iameter sulit inilai1 relek *ahaa

  ?B@1 mata *ekung ?-@

  2

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  3/53

  /S : 4entuk n!rmal1 K!njungtia tiak anemis1 skelra

  tiak ikterik1 aleral sueri!r et ineri!r tiak eema1

  Puil !al anis!k!r1 iameter sulit inilai1 relek *ahaa

  ?B@1 mata *ekung ?-@

  Telinga : 4entuk n!rmal1 liang telinga laang1 tiak aa sekret1

  tiak aa serumen

  6iung : 4entuk n!rmal1 tiak aa eiasi setum nasi1 tiak aa

  sekret akti 

  (ulut : 4entuk n!rmal1 eri!ral tiak sian!sis1 iir lema1

  liah tiak k!t!r1 arkus aring simetris1 letak uula i

  tengah1 aring tiak hieremis1 t!nsil T&-T&1 muk!sa

  mulut tiak aa kelainanLeher : Pemesaran KG4 -#-

  Thorax 

  Inseksi :

  • 4entuk an ukuran : 4entuk aa kiri an kanan simetris1 barrel 

  chest  ?-@1 ergerakan ining aa simetris

  • Permukaan aa : Paula ?-@1 urura ?-@1 ekim!sis ?-@1 sier 

  naei ?-@1 ena k!lateral ?-@1 massa ?-@.

  Iga an sela iga : Pelearan I+S ?-@• C!ssa sura*lai*ularis1 !ssa inra*lai*ularis : *ekung1 simetris kiri an

  kanan

  C!ssa jugularis : Tiak tamak eiasi

  • Tie ernaasan : T!rak!-a!minal

  Palpasi

  • Trakea : Tiak aa eiasi trakea1 iktus k!ris teraa i

  I+S linea arasternal sinistra

  •  Neri tekan ?-@1 massa ?-@1 eema ?-@1 kreitasi ?-@.

  • Gerakan ining aa : Simetris kiri an kanan

  • Cremitus !*al : Simetris kiri an kanan

  Perkusi

  3

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  4/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  5/53

   

   Neri tekan eigastrium ?-@

    (assa ?-@

    6ear # lien : tiak teraa

  Ekstremitas

  . Status Neur!l!"is•  Kesa#aran : +!m!s mentis G+S 8,;(9E&;

    Tan#a Ran"san" Menin"eal

  Kaku Kuuk : -LaseFues Sign : tiak teratas # tiak teratas

  Kernigns Sign : tiak teratas # tiak teratas

    Sara$ Kranial

  N.I %&l$akt!rius' :

  6iung Kanan 6iung Kiri

  'aa Pemauan N!rm!smia N!rm!smia

  N.II %&ptikus'

    Mata kanan Mata kiri

  5

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  6/53

  (isus )*+ ,*+

  -apan"

  Pan#an"

  N!rmal N!rmal

  Fun#usk!pi

   

  Dilakukan namun elumisa meli/at #en"an 0elas

  Dilakukan namun elum isameli/at #en"an 0elas

  N.III %&kul!m!t!ris'

    Mata kanan Mata kiri

  Pt!sis %' %2'

  Pupil

  a. Bentuk . Diameter

  3. Re$le4

  Ca/a5a

  Direk 

  In#irek

  Elips6 7mm

   

  %2'

  %2'

   

  Elips6 7 mm

   

  %2'

  %2'

  Gerak !la mata

  a. Atas

  . Ba8a/

  3. Me#ial

  #. Me#ial atas

  Baik

  Baik

  Baik

  Baik

  Baik

  Baik 

  Baik

  Baik

  N. I( %T/r!klearis'

  6

  (ata kanan (ata kiri

  P!sisi !la mata

  Staismusiergen

  ?-@ ?-@

  Gerakan !la mata

  (eial a$ah 4aik 4aik

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  7/53

   N.( %Tri"eminus'

   N. (I%A#usens'

  N.(II %Fa3ialis'

    Kanan Kiri

  M!t!rik

  a. Men"an"kat alis

   . Men5erin"ai

   

  4aik 

  4aik 

   

  4aik 

  Plika nas!laia #atar

  7

  Kanan Kiri

  (!t!rik 

    (engunah 4aik 4aik

  Sensiilitas

  a. +aang

  !talmikusb. +aang

  maksilac. +aang

  maniula

  4aik

  4aik

  4aik

  4aik

  4aik

  4aik

  "eleH

  a. K!rnea

  b. 4ersinc. Ja$ Jerk 

  ?B@

  Tiak ilakukan

  Tiak ilakukan

  ?B@

  Tiak ilakukan

  Tiak ilakukan

  (ata kanan (ata kiri

  P!sisi !la mataStraismus

  k!nergen

  ?-@ ?-@

  Gerakan !la mata

  Lateral 4aik 4aik

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  8/53

  *. Menutup mata kuat

  . Men"erutkan #a/i

  e. Men3u3ukan iir

  . Men""elemun"kan pipi

  4aik 

  4aik 

  4aik 

  4aik 

  4aik 

  4aik 

  Pipi se#ikit tertin""al

  Pipi ti#ak men""emun"

  sempurna

  Sens!rik

  a. Da5a ke3ap li#a/ *7

  #epan

   . Kulit 8a0a/

   

   N!rmal

   N!rmal

   N!rmal

  9ipestesi

    N.(III %(estiul!k!klearis'

  8

  Kanan Kiri

  Penengaran

  a. Tes 4isik b. Test "innec. Test 3eer 

  d. Test S$aa*h

   N!rmalA+4+

  Tiak aa lateralisasi

  Panjang enengaran

  /S-emeriksa sama

   N!rmalA+4+

  Tiak aa lateralisasi

  Panjang enengaran /S-

   emeriksa sama

  Keseimangan

  a. Test

  "!merg

  b. Test

  telunjuk-

  hiung

  Tiak ilakuakn

   N!rmal

  Tiak ilakukan

   N!rmal

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  9/53

    N.I: %Gl!s!$arin"eus' #an N.: %(a"us'

   N. :I %Asses!rius'

  N.:II %95p!"l!sus'

    M!t!rik

  4entuk: Atr!i ?-@ hiertr!i ?-@

  T!nus : 4aik Kekuatan: 6emiaresis sininstra

  ; ,

  ; ,

    Sens!rik

   Neri : 8ktremitas Atas : hialgesik kiri

  9

  Uula i tengah

  a. Pasi

  b. Gerakan akti

  Simetris

  Terangkat1 simetris

  "eleH muntah N!rmal

  'aa ke*a liah

   elakang

   N!rmal

  Kanan Kiri

  (emalingkan keala N!rmal N!rmal

  (engangkat ahu N!rmal N!rmal

  P!sisi liah 'eiasi ke kiri

  Pail liah N!rmal

  Atr!i !t!t liah ?-@

  Casikulasi liah ?-@

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  10/53

    8kstremitas 4a$ah : hialgesik kiri

  "aa : 8ktremitas Atas : hiesthesi kiri

  8kstremitas 4a$ah : hiesthesi kiri

  Suhu : tiak ilakukan

    Re$leks Fisi!l!"is

  Re$leks $isi!l!"is De4tra Sinistra

  Trises BB#BB BB#BB

  4ises BB#BB BB#BB

  4ra*hi!raialis BB#BB BB#BB

  Patella BB#BB BB#BBA*hilles BB#BB BB#BB

    Re$leks Pat!l!"is

  Re$leks pat!l!"is De4tra Sinistra

  Lengan

  6!man ) Tr!mner - -

  Tungkai

  4ainski - B

  +ha!*k - -

  /enheim - -G!r!n - -

    Fun"si (e"etati$ 

  "elek Puil : 4aik  

  (iksi : 4aik  

  'eekasi : 4aik  

  Irama Jantung : Ireguler  

  Irama Pernaasan : "eguler 

  10

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  11/53

    Fun"si -u/ur

  K!ntak Aekuat1 ((S8 tiak ilakukan

  D. PEMERIKSAAN PENUN;ANG

  1. Pemeriksaan -a!rat!rium

  a. 9emat!l!"i %1

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  12/53

  Gluk!sa arah uasa 79 70-&&0 mg

  -emak 

  +h!lester!l t!tal &9= %00 mg#L

  +h!lester!l 6'L ;2.% ;0

  +h!lester!l L'L &0&.% &20 mgTrigliseri

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  13/53

  RESUME PASIEN

  1. Anamnesis

  /S laki-laki 70 tahun mengeluh neri keua lengan aa & hari S("S sekitar 

   ukul 02.00 3I4 setelah seelumna terjatuh i kamar saat akan melaksanakan shalat

  tahajju. Setelahna ia juga merasa keua tungkaina seikit lemas. Selain itu ia

  merasa lengan kananna selalu ergetar tana aat ik!ntr!l. "i$aat str!ke seelah

  kanan & tahun ang lalu an semuh. "i$aat hiertensi suah 2 tahun ini k!ntr!l

  13

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  14/53

   er!at1 T' tertinggi &70 mm6g. Sejak seelum kejaian jatuh hingga sekarang1

  keluhan using1 emam1 mual1 muntah an kejang isangkal. 4A4 an 4AK tiak aa

  keluhan. "i$aat iaetes an enakit jantung isangkal. /S menukai makanan

  ang asin an gurih1 tiak mer!k!k 5 minum alk!h!l an sehari-hari irumah minim

  aktiitas termasuk !lahraga.

  . Pemeriksaan Fisik

  a. Pemeriksaan Fisik Umum : Keaaan umum tamak sakit seang1 kesaaran

  +!m!s (entis1 K!ntak 4aik1 G+S &;. Tana ) tana ital1 T' &,0#

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  15/53

  o  N.6i!gl!sus : Parese n.II kiri sentral

  ¬ (!t!rik:

  o 4entuk : n!rm!tr!i

  o T!nus : n!rm!t!ni

  o

  Kekuatan : 6emiarese sinistra ;#;-,#,¬ Sens!rik:

  o "aa : hemihiestesi kiri

  o  Neri : hi!alegsik kiri

  ¬ Cungsi egetati:

  o (iksi5'eekasi: N!rmal

  o Irama Jantung: Iregular 

  o Irama "esirasi: "egular 

  ¬ Cungsi Luhur : K!ntak aekuat1 Aasia ?-@1 ((S8 : tiak ieriksa

  ¬ "eleks:

  o

  Cisi!l!gis : 4T" ?B#B@ 4ra*hi!laialis ?B#B@ KP" ?B#B@ AP" ?B#B@o Pat!l!gis : 4ainski ?-#B@. +ha!*k ?-#-@

  7. Pemeriksaan Penun0an"

  a. La!rat!rium

  Paa emeriksaan la!rat!rium1 iaatkan kesan hem!k!nsentrasi1

  Lim!sit!sis1 eningkatan kaar kreatinin tiak ermakna

   . 8lektr!kari!graiKesan atrial irilasi.

  ,. Dia"n!sis

  Dia"n!sis Klinis = Str!ke Ulang Ke-% Lain SisiDia"n!sis Eti!l!"i = Inark Kari!em!li

  Dia"n!sis T!pis = Sistem kar!tis kanan

  Fakt!r Risik! = Atrial Cirilasi 5 Str!ke Seelumna

  ). Dia"n!sis Ban#in"

  +. Pr!"n!sis

  A itam : a !nam

  A un*ti!nam : a !nam

  15

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  16/53

  PERKEMBANGAN PASIEN %FOLLOWING UP '

  Tanggal S / A P

  &%-&%-

  %0&,

  Lengan

  kanan

   ergetar 

  Kesa#aran : +(

  G+S : &; ?8, ; (9@TT( =a. T' E&90#&00 mm6g

   . Nai E ==H#menit1 reguler *. Suhu E 2919!+

  . Naas E %0H#menit

  S.Neur!l!"is=

  a. "( ?-@

   . Sara /tak :

  - Puil !al anis!k!r1 iameter sulit inilai "elek +ahaa ?B#B@

  - Gerak !la mata aik ke segalaarah- Parese n.II 5 n.II kiri sentral

  *. (!t!rik

  ; ,

  ; ,

  . Sens!rik : hiesthesi $ajah 5ekstremitas kiri

  e. egetati :aik 

  . Cungsi Luhur: aik 

  g. "eleH Cisi!l!gis4rakhi!raialis B#B

  4P" B#B

  KP"B#BAP" B#B

  h. "eleH Pat!l!gis

  4ainski :-#B

  -Str!k 

  Iskemik-

  6iertensi

  -Atrial

  Cirilati!n

  IS'N 2H;

  Asilet % H&

  Tanggal S / A P

  &2-&%-

  %0&,

  Pusing1

  lengan

  kanan

  neri1

  kaki

  Kesa#aran : +(

  G+S : &; ?8, ; (9@TT( =

  e. T' E&;0#

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  17/53

   ergetar  S.Neur!l!"is=a. "( ?-@

   . Sara /tak :- Puil !al anis!k!r1 iameter 

  sulit inilai "elek +ahaa ?B#B@

  - Gerak !la mata aik ke segalaarah

  - Parese n.II 5 n.II kiri sentral

  *. (!t!rik

  9 ,

  ; ,

  . Sens!rik : hiesthesi $ajah 5

  ekstremitas kiri

  e. egetati :aik 

  i. Cungsi Luhur: aik  j. "eleH Cisi!l!gis

  4rakhi!raialis B#B4P" B#B

  KP"B#B

  AP" B#Bk. "eleH Pat!l!gis

  4ainski :-#B

  Tanggal S / A P

  &,-&%-

  %0&,

  Pusing1

  lengan

  kanan

  neri1

  kaki

   ergetar 

  Kesa#aran : +(

  G+S : &; ?8, ; (9@

  TT( =

  i. T' E&70#

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  18/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  19/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  20/53

  &9-&%-

  %0&,

  lengan

  kanan

  masih

  neri1

  kaki

   ergetar 

  Kesa#aran : +(

  G+S : &; ?8, ; (9@

  TT( =

  F. T' E&;0#

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  21/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  22/53

   elakang !tak iseut seagai sirkulasi arteri sererum !steri!r. Selanjutna sirkulasi

  arteri sererum anteri!r ertemu engan sirkulasi arteri sererum !steri!r mementuk 

  suatu sirkulus $illisi ?Gamar %.%@.

  Aa ua hemiser i !tak ang memiliki masing-masing ungsi. Cungsi-ungsi ari

  !tak aalah !tak meruakan usat gerakan atau m!t!rik1 seagai usat sensiilitas1

  seagai area r!*a atau usat i*ara m!t!rik1 seagai area 3erni*ke atau usat i*ara

  sens!ris1 seagai area isu!sens!ris1 an !tak ke*il ang erungsi seagai usat

  k!!rinasi serta atang !tak ang meruakan temat jalan seraut-seraut sara ke

  target !rgan ?gamar %.2.@.

  Gamar %.&. Sel Glia Paa /tak 

  22

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  23/53

  Gamar %.%. Pemuluh 'arah i /tak 

  Gamar %.2. 4agian /tak an Cungsi /tak 

  23

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  24/53

  Jika terjai kerusakan gangguan !tak maka akan mengakiatkan kelumuhan

   aa angg!ta gerak1 gangguan i*ara1 serta gangguan alam engaturan naas an

  tekanan arah. Gejala i atas iasana terjai karena aana serangan str!ke.

  Kira-kira %0 str!ke iskemik iseakan !leh ater!skler!sis emuluh

  arah esar ?segmen ekstrakranial atau intrakranial arteri kar!tis atau

  erter!asilar@1 an %; str!ke iskemik iseakan !leh enakit emuluh

  arteri ?small-essel isease@ ang meneakan str!ke lakuner atau suk!rtikal.

  Sisana %0 iseakan !leh em!li kari!genik1 ang aling sering aalah atrial

  irilasi. Kira-kira 20 iskemik aalah krit!genik1 imana enea astina

  masih elum iketahui.

  4eeraa akt!r ang erengaruh terhaa timulna str!ke iskemik 

  iantarana:

  &. N!n m!iiale risk a*t!rs:

  a. Umur 

   . Jenis kelamin

  *. Keturunan#genetik 

  %. (!iiale risk a*t!rs

  a. 4ehai!ur 

  - (er!k!k 

  - 'iet tiak sehat

  - Peminum alk!h!l

  - Pemakaian !at-!atan

   . Phsi!l!gi*al risk a*t!rs

  24

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  25/53

  - 6iertensi

  - Penakit jantung

  - 'iaetes mellitus

  - Ineksi1 arteritis1 trauma

  - Gangguan ginjal

  - /esitas

  - P!lisitemia

  - Kelainan emuluh arah

  Aaun akt!r risik! utama enea str!ke iskemik aalah:

  &. 6iertensi

  %. (er!k!k 

  2. 'iaetes mellitus

  ,. Kelainan jantung

  ;. K!lester!l

  ?Ceigin1 kk.1 &

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  26/53

  trans!rmasi ke inark iseakan kerusakan neur!nal sekuner ii*u !leh

  kerusakan ang iseakan !leh kaskae i!kimia ang mengakiatkan eek 

  sit!t!ksik an eksit!t!ksik.

  Kemungkinan keaaan lain ang memiliki k!relasi aalah em!li kariak ang

  iseakan !leh irilasi atrium akiat hiertensi ang suah 2 tahun ierita

   asien ini. Kesimulan irilasi atrium ini iaatkan ari hasil emeriksaan 8KG

  engan gamaran iregularitas irama jantung. (ekanisme em!li ang terjai

  terkait engan akt!r mekanis aalah aana tr!mus ang menemel aa

  en!karium ang rusak ?!leh sea aaun@1 akan meneakan reaksi in!tr!ik 

  l!kal aa mi!karium tematna melekat terseut. 6al ini akan meneakan

  k!ntraksi ining jantung ang tiak merata ang selanjutna mengakiatkan

  terleasna material em!li. Luasna erlekatan tr!mus memengaruhi r!ses

  terjaina em!li.

  (ekanisme ang leih menekati keaaan asien aalah mekanisme ang

  terkait engan akt!r aliran arah. Paa aliran laminar engan ke*eatan arus ang

  tinggi akan terentuk tr!mus ang terutama menganung tr!m!sit karena aa

  arus ang erke*eatan tinggi1 ahesi tr!m!sit an ermukaan tr!mus i

  suen!telial tiak tergantung aa irin!gen. Paa ke*eatan arus ang tinggi

  terjai enurunan e!sit irin sementara agregasi tr!m!sit meningkat.

  Sealikna1 aa arus erke*eatan renah seerti aa stasis aliran arah akan

  terentuk tr!mus ang seagian esar menganung irin1 karena aa ke*eatan

  arus ang renah ementukan tr!mus memutuhkan irin!gen. Stasis arah i

  atrium meruakan a*t!r reis!sisi terjaina em!li aa enerita irilasi

  atrium1 raksi ejeksi ang renah1 gagal jantung1 inark mi!karium an

  kari!mi!ati ilatasi. 8m!li sering menumat i er*aangan arteri1 karenaiameter arteri iagian istal er*aangan leih ke*il ariaa i agian

   r!ksimalna. K!nisi ini terutama ijumai aa er*aangan arteri serei meia

   agian istal1 arteri asilaris an arteri sereri !steri!r. 8m!li keanakan

  26

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  27/53

  teraat i arteri sereri meia. 8m!li ang erulang un leih sering teraat

   aa arteri terseut. 6al ini ikarenakan arteri sereri meia meruakan

   er*aangan langsung ari arteri kar!tis interna an menerima sekitar =0 ari

  arah ang masuk ke arteri kar!tis interna ?Jaari1%00%@. 8m!li ang

  menumat emuluh arah ang menuju ke !tak akan mengurangi atau

  menghentikan aliran arah ke agian istal ari sumatan.

  Sejalan engan erkurangna aliran arah1 ungsi neur!n asien ini akan

  terganggu alam ua taha. Pertama-tama1 engan enurunan aliran arah !tak 

  ia$ah titik kritis1 sekitar %0 ml#&00 gr !tak#menit1 akan terjai kehilangan ungsi

  elektrisitas neur!n.

  Taha ini meruakan taha ang reersiel. Taha erikutna meruakan taha

  kerusakan ireersiel. Taha ini terjai eeraa menit setelah aliran arah !tak 

  menurun ia$ah titik kritis ang keua1 aitu &0 ml#&00 gr !tak#menit. Paa

  k!nisi terseut1 meta!lisme aer!ik mit!k!nria mengalami kegagalan an

  igantikan engan meta!lisme anaer!ik ang kurang memaai alam

  menghasilkan energi. Akiat ari eisit energi terseut1 terjai kegagalan

  h!me!stasis i!n selular ang tergantung energi. K!nisi ini akan meneakan

  eluks kalium ari alam sel an inluks natrium serta air ke alam sel. Kalsium

   juga memasuki sel an memeruruk kerusakan mit!k!nria. Kehilangan

  h!me!stasis i!n selular terseut akan meneakan kematian sel sara.

  27

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  28/53

  PR&SEDUR DIAGN&STIK 

  &. Pemeriksaan arah

  Pemeriksaan ini harus ilakukan se*ara erkala untuk meneteksi enea-enea

  str!ke ang aat itangani atau mungkin enea lain ang aat meneruai sr!ke.

  - Pemeriksaan arah lengka

  Untuk menginestigasi enea-enea ang mungkin aat meneakan str!ke1

  seerti tr!m!sit!sis1 tr!m!sit!enia1 !lisitemia1 anemia an leuk!sit!sis.

  - Laju ena arah

  Pemeriksaan ini ilakukan untuk meneteksi askulitis

  - Serum gluk!sa

  Untuk melihat aana hi!glikemia atau hier!sm!lar n!nket!tik hierglikemia ang

   juga aat memerikan tana neur!l!gi* !kal sehingga akhirna aat isalah

   ersesikan seagai str!ke.

  - Serum k!lester!l an lii

  Peningkatan ari nilai ini menunjukkan a*t!r resik! untuk str!ke.

  %. 8lektr!kari!gram

  8lektr!kari!gram ilakukan untuk meneteksi inark mi!kar atau aritmia jantung1

  misalna atrial irilasi1 ang meruakan a*t!r reis!sisi untuk resik! em!li.

  2. +T S*an atau ("I

  28

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  29/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  30/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  31/53

  Tissue lasmin!gen a*tiat!r?t-PA@ an stret!kinase ila iaministrasikan se*ara

  intraen!us melarutkan ekuan arah an memulihkan sirkulasi an hal ini akan

  mengurangkan kerusakan jaringan !tak an memeraiki !ut*!me.thr!m!lti* agent

  ierikan aaila !nset ari str!ke ase akut kurang ari 9 jam an harus melalui

   r!t!*!l ang ketat.

  • Antik!a"ulansia

  Antik!agulansia igunakan untuk str!ke iskemik ang iseakan em!li aitu untuk 

  men*egah terjaina em!lisasi ulang.Antik!agulansia ang isa igunakan aalah

  hearin an $ararin ang isa ierikan se*ara !ral atau sistemik.Pemerian

  antik!agulansia harus ia$ah enga$asan emeriksaan la!rat!rium ang ketat

  ?IN"@ karena isa menimulkan enarahan.

  Neur!pr!tektan

   Neur!r!tektan erungsi untuk melinungi jaringan !tak terhaa kerusakan akiat

  iskemik. +!nt!h neur!r!tektan ang iasa igunakan untuk st!ke iskemik antara lain

  +'P *h!line. Untuk erarahan suara*hn!i igunakan +alsium +hannel 4l!*ker 

  ?Nim!iin@.

  Pen"!atan P!st Str!ke

  Mang isa ilakukan untuk menangani kasus !st str!ke iskemik aalah k!ntr!l akt!r 

  resik! seerti k!ntr!l hiertensi1 meng!ati enakit asar ?enakit jantung@1 k!ntr!l

  kaar gula arah an k!lester!l arah.

  Selain kita isa memerikan !at-!at anti tr!m!tik suaa tiak terjai re*urrent

  str!ke. Anti tr!m!tik ang laDim igunakan aalah asirin1 ti*l!iine an

  *l!i!grel. Penggunaan asirin harus iantau suaa tiak terjai enarahan.

  Asirin aat ierikan aa ase akut an aa asien engan +T s*an ang tiak 

  menunjukkan enarahan. 4ila asirin ierikan antara &%-%, jam ternata aat

  memeraiki !ut*!me.

  31

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  32/53

  Peng!atan !st str!ke lainna aalah engan emerian antik!agulansia seerti

  $ararin. Cisi!terai an rehailitasi juga enting aa enanganan asien str!ke ang

  telah mele$ati ase akut. Tujuan ari isi!terai untuk menghinar k!ntraktur aa

   asien !st str!ke.

  PR&GN&SIS

  "esik! kematian aa 7 hari ertama atau 20 hari ertama setelah str!ke ase akut

  ang ertama aalah seesar &0 -%0. "esik! kematian aa tahun ertama aa

   asien ang mengalami str!ke ertama leih tinggi ari iniiual ang elum ernah

  kena str!ke. Pasien engan str!ke hem!ragik memunai resik! kematian ang leih

   esar eraning engan asien engan iskemik str!ke. Pasien engan maj!r iskemik 

  str!ke ?t!tal !klusi arteri sereral anteri!r @ memunai resik! kematian ang leih

   esar.

  Pen5ea kematian pa#a str!ke

  Penea kematian aa hari ertama ari str!ke aalah iseakan eek langsung

   aa kerusakan jaringan !tak.str!ke ang terjai atang !tak isa langsung meneresi

  sstem resirasi ang isa juga meneakan kematian. Paa jenis str!ke ang

  mengenai agian suratent!rial isungsi ari atang !tak iseakan !lehsuratent!rial herniasi an !eem sereri meneakan kematian.

  Penea kematian ang lain aa asien str!ke aalah iseakan k!mlikasi seerti

   neum!nia1 em!li aru1 ul*er1 ehrasi1 gagal ginjal1 an ineksi traktus urinarius.

  Peraikan ari kerusakan ei*it neur!l!gis selaluna aling *eat aa eeraa hari

   ertama seleas suatu str!ke iskemik. Pemaikan neur!l!gist isa aat erlanjut

  se*are ertaha selama eeraa ulan samai tahun. Pemaikan ari gejala

  neur!l!gis an ke*eatan emaikan ergantung aa asien an ia erariasi ari

  satu asien ke asien ang lain.

  32

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  33/53

  B. 9IPERTENSI SEBAGAI FAKT&R RESIK& STR&KE

  6iertensi sering i jumai aa asien str!ke ase akut. 4anak stui

  menunjukkan aana huungan hiertensi aa str!ke ?iskemik mauun

  hem!ragik@ saat ase akut engan kematian an ke*a*atan. 6uungan terseut

  menunjukkan ah$a tinggina tekanan arah aa leel tertentu erkaitan engan

  tinggina angka ke*a*atan an kematian.

  Seagian esar asien str!ke akut mengalami eningkatan tekanan arah

  sist!lik iatas &,0 mm6g. 'ari ata enelitian 4AS+ ? Blood Pressure in Acute

  Stroke Collaboration1 %00&@ an IST ? International Stroke Trial 1 %00%@1 70 )

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  34/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  35/53

   r!ses r!inlamasi1 r!tr!m!tik an r!k!agulasi en!tel an juga akan

  meneakan eruahan struktur ining emuluh arah. (eningkatna stress

  !ksiati iuga meruakan mekanisme ang meneakan erkurangna eran

  en!tel alam kaitanna engan N/ an eeraa akt!r seerti ni*!tinamie aenine

  inu*le!tie h!shate ?NA'P6@ !ksiase1 N/ snthetase an Hantin !Hiase g

  iketahui seagai sumer utama terjaina rea*tie !Hgen se*ies ?"/S@ aa

  hiertensi. Peningkatan stress !ksiati askuler meneakan isungsi en!tel aa

  hiertensi

  %. Nekr!sis irin!i an li!halin!sis

   Nekr!sis irin!i iseakan karena insuasi ari lasma r!tein aitu irinkeining arteria. 'aerah ang terkena terlihat gamaran ang sangat e!sin!ilik an

  tiak erstruktur atau ergranula halus !leh karena egenerasi ari !t!t !l!s an

  k!lagen ?hialinisasi@. Li!hialin!sis aalah kerusakan askuler ang itanai engan

  hilangna struktur arteri ang n!rmal1 sel usa an aana nekr!sis irin!i ining

   emuluh arah meruakan seuah r!ses imana se*ara erlahan akan menumat

   emuluh arah ang suah menemit lumenna

  2. Aut!t!regulasi sereral.

  Aut!regulasi sereral aalah kemamuan !tak untuk menjaga aliran arah !tak 

  ?A'/@ relati k!nstan terhaa eruahan tekanan erusi. 4atas atas an a$ah ari

  mekanisme aut!regulasi iniiu n!rm!tensi masing masing terjai aa (AP antara

  ;0 ) 90 mm6g an &;0 ) &90 mm6g. "esistensi serer!askuler menurun atau

  meningkat engan eruahan tekanan erusi rata-rata ari !tak an memungkinkan

  A'/ teta k!nstan. Peruahan ari resistensi seagai akiat as!ilatasi an

  as!k!ntriksi ari ial arteri an arteri!l. 4anak akt!r seerti hiertensi kr!nik1

  aktiitas simatis1 tekanan +/% arteri an !at !at armak!l!gik akan menguah

   atas atas an a$ah aut!regulasi. Paa iniiu engan hiertensi aik atas atas an

   a$ah kura aut!regulasi akan ergeser ke (AP engan nilai as!lut ang leih

  35

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  36/53

  tinggi. Gejala gejala ari iskemia sereral se*ara signiikan terjai aa (AP ang

  leih tinggi aa mereka engan hiertensi an selanjutna kerusakan ang erat !leh

  karena iskemia sereral terjai aa eeraa enerita setelah enurunan menaak 

  tekanan arah ke leel n!rm!tensi an aa stui !serasi menunjukkan asien

  engan a**elerate hiertensi aat erkemang menjai erurukan gejala

  neur!l!gik setelah terai anti hiertensi ang agresi. Pergeseran ari aut!regulasi

  ikaitkan engan eningkatan t!nus mi!genik ang iinuksi !leh eningkatan

  sensitiitas +a terhaa sel sel mi!sit1 rem!eling an hiertr!i1 juga ereran aa

   ergeseran terseut karena terjaina enurunan iameter lumen an eningkatan

  resistensi emuluh arah serer!askuler.

  ,. Neur!as*ular *!uling

   Neur!as*ular *!uling menga*u aana huungan aktiitas sel sara an

   eruahan aa A'/. 4esaran eruahan aliran arah sereral sangat erat

  huunganna engan aktiitas neur!n melalui rangkaian k!mlek ang meliatkan

  neur!n1 glia an sel emuluh arah. Namun alam eeraa keaaan seerti

  hiertensi1 str!ke huungan aktiitas sara engan emuluh arah sereral akan

  terganggu an meneakan ketiak seimangan h!me!statik ang akan ereran

   aa isungsi !tak. 6iertensi akan memengaruhi huungan aktiitas neur!n an

  aliran arah !tak1 an eruahan ini meliatkan eruahan meiat!r kimia ari

  neur!as*ular *!uling an inamika ari sistim emuluh arah itu seniri. 'ari

   eeraa stui ierlihatkan ah$a saluran i!n aa !t!t emuluh arah aat

  iengaruhi !leh hiertensi an iaetes melitus ang meneakan as!ilatasi

  an!rmal setelah suatu aktiitas neur!n.

  Se*ara garis esar mekanisme gangguan erearan arah !tak ang akanmenimulkan keaaan-keaaan iskemia1 inark atau un erarahan aat terjai

  melalui emat *ara aitu :

  &. Penumatan emuluh arah !leh tr!mus atau em!lus

  36

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  37/53

  %. "!ekna ining emuluh arah

  2. Penakit-enakit ining emuluh arah

  ,. Gangguan susunan n!rmal k!m!nen arah

  4agaimana mekanisme hiertensi aat meneakan erarahan masih

  meruakan t!ik emi*araan. 'engan ertamahna usia1 aana hiertensi an

  ater!skler!sis1 emuluh arah akan erkel!k-kel!k atau siral ang memuahkan

  rutur arteri1 kailer atau ena.

  6iertensi lama akan menimulkan li!hialin!sis an nekr!sis irin!i ang

  memerlemah ining emuluh arah ang kemuian meneakan rutur intima

  an menimulkan aneurisma. 6iertensi kr!nik aat juga menimulkan eneurisma-

  aneurisma ke*il ang tersear i seanjang emuluh arah.

  Tatalaksana Darurat 9ipertensi pa#a Str!ke.

  Penurunan tekanan arah aa str!ke akut akan memerke*il kemungkinanterjaina eema sereral1 trans!rmasi erarahan1 men*egah kerusakan askular 

  leih lanjut an terjaina serangan str!ke ulang ?earl re*urrent str!ke@. Akan tetai1

  isisi lain1 enurunan tekanan arah aa str!ke akut aat mengakiatkan enurunan

   erusi sereral sehingga kerusakan aerah iskemik i !tak akan menjai semakin

  luas. Terleih aa hiertensi kr!nik engan kura erusi ?tekanan arah ) aliran

  arah ke !tak@ ergeser ke kanan1 Penurunan tekanan arah aa k!nisi seerti ini

  akan semakin mengakiatkan enurunan erusi sereral.

  Atas asar itu1 alam atas-atas tertentu1 enurunan tekana arah aa asien

  str!ke ase akut engan k!nisi arurat emergensi seagai tinakan rutin tiak 

  ianjurkan1 karena aat memeruruk k!nisi asien1 menimulkan ke*a*atan an

  37

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  38/53

  kematian. Sementara itu1 aa anak asien str!ke akut1 tekanan arah akan turun

  engan senirina alam %, jam ertama setelah a$itan serangan str!ke.

  Penatalaksanaan 6iertensi aa Str!ke akut erasarkan Guieline Str!ke

  Tahun %0&& erhimunan !kter sesialis sara In!nesia1aalah enurunan tekanan

  arah ang tinggi aa str!ke akut seagai tinakan rutin tiak i anjurkan1 karena

  kemungkinan aat memeruruk keluaran neur!l!gik. Paa seagian esar asien1

  tekanan arah akan turun engan senirina alam %, jam ertama setelah a$itan

  serangan str!ke. Guieline str!ke tahun %0&& merek!menasikan enurunan tekanan

  arah ang tinggi aa str!ke akut agar ilakukan se*ara hati-hati engan

  memerhatikan eeraa k!nisi ia$ah ini :

  &. Paa asien str!ke iskemia akut1 tekanan arah iturunkan sekitar &; ?sist!lik 

  mauun iast!lik@ alam %, jam ertama setelah a$itan aaila tekanan arah

  sist!lik %%0 mm6g atau tekanan arah iast!lik &%0 mm6g. Paa asien

  str!ke iskemik akut ang ieri terai tr!m!litik ?rTPA@1 tekanan arah

  sist!lik iturunkan hingga &=; mm6g an tekanan arah iast!lik &&0

  mm6g. /at antihiertensi ang igunakan aalah Laet!l!l1 Nitr!rusie1

   Nikariin atau 'iltiaDem intraena.

  %. Paa asien str!ke erarahan intrasereral akut1 aaila tekanan arah sist!lik 

  %00 mm6g atau mean Arterial Pressure ?(AP@ &;0 mm6g1 tekanan arah

  iturunkan engan menggunakan !at antihiertensi intraena se*ara k!ntinu

  engan emantauan tekanan arah setia ; menit.

  2. Aaila tekanan arah sist!lik &=0 mm6g atau (AP &20 mm6g isertai

  engan gejala an tana eningkatan tekanan intrakranial1 ilakukan

   emantauan tekanan intrakranial1 tekanan arah iturunkan enganmenggunakan !at antihiertensi intraena se*ara k!ntinu atau intermitten

  engan emantauan tekanan erusi sereral 90 mm6g.

  38

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  39/53

  ,. Aaila tekanan arah sist!le &=0 mm6g atau (AP &20 mm6g tana

  isertai gejala an tana eningkatan tekanan intrakranial1 tekanan arah

  iturunkan se*ara hati-hati engan menggunakan !at antihiertensi intraena

  k!ntinu atau intermitten engan emantauan tekanan arah setia &; menit

  hingga (AP &&0 mm6g atau tekanan arah &90#

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  40/53

  Penurunan tekanan arah aa str!ke ase akut harus ilakukan engan hati-

  hati. Penurunan tekanan arah ang terjai engan *eat aat mengakiatkan

  kerusakan semakin arah an memeruruk keaaan klinik neur!l!gik asien. /leh

  karena itu1 emilihan !at anti hiertensi arenteral ang ieal aalah ang aat

  ititrasi engan muah engan eek as!ilat!r sereral ang minimal. Pe!man

   enurunan tekanan arah aa str!ke akut aalah seagai erikut :

  &. Gunakan !at antihiertensi ang memiliki masa kerja singkat ?sh!rt a*ting

  agent@

  %. Pemerian !at antihiertensi imulai engan !sis renah

  2. 6inari emakaian !at anti hiertensi ang iketahui engan jelas aat

  mengakiatkan enurunan aliran arah !tak 

  ,. 6inari emakaian iuretika ?ke*uali aa keaaan engan gagal jantung@.

  BAB III

  ANA-ISA MASA-A9

  1. Dasar Dia"n!sis Str!ke In$ark pa#a Kasus Ini

  Se*ara te!ri1 str!ke ieinisikan seagai eisit neur!l!gis ang ersiat

  !kal atau gl!al ang terjai se*ara menaak1 ang iseakan semata-mata

  !leh gangguan *erer!askular an gejalana meneta selama %, jam atau leih.

  'an memunai !la gejala ang erhuungan engan $aktu. 'eisit neur!l!gis

  ang ersiat !kal *!nt!hna : hemiarese1 hemilegia1 isartria1 aasia1

  hiestesia1 hemian!sia1 an!smia1 ll. 'eisit neur!l!gis ang ersiat gl!al

  *!nt!hna : enurunan kesaaran isertai aana Fuarilegia1 an gejala lain

  ang meneluruh akiat krusakan !tak se*ara ius.

  Paa asien ini1 erasarkan anamnesis iaatkan eisit neur!l!gis

  !kal ang terjai se*ara tia-tia1 engan aana kelemahan angg!ta gerak 

  khususna seelah kiri ang terjai menaak. Keluhan ini terjai %, jam ari

  a$al kejaian samai asien i!ll!$-u terakhir. 'ari emeriksaan isik un

  40

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  41/53

  iaatkan aana arese aa $ajah an liah seelah kiri ang ersiat *entral

  serta hemiharese sinistra aa angg!ta gerak.

  Pereaan Str!ke 6em!ragik an Str!ke N!n 6em!ragik 

  Gejala Klinis PIS PSA Non hemoragi  

  De$isit $!kal 4erat "ingan 4erat ringan

  &nset (enit#jam &-% menit Pelan ?jam#hari@

   !xer"ise Saat aktiitas - Saat istirahat

  N5eri kepala 6eat Sangat heat "ingan

  Munta/ pa#a

  a8aln5a

  Sering Sering Tiak 1 ke*uali lesi i

   atang !tak 

  9ipertensi 6amir selalu 4iasana tiak Sering kali

  Penurunan

  kesa#aran

  Aa Aa Tiak aa

  Kaku ku#uk  Jarang Aa Tiak aa

  9emiparesis Sering ari

  a$al

  Permulaan tiak 

  aa

  Sering ari a$al

  Gan""uan i3ara 4isa aa Jarang Sering

  -iku!r 4erarah 4erarah Jernih

  Paresis*"an""uan

  NIII

  Tiak aa 4isa aa Tiak aa

  41

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  42/53

   

  ?%1;H kesaaran@ B ?%H muntah@ B ?%H sakit keala@ B ?01& H tekanan arah

  iast!lik@ ) ?2H ather!ma@ ) &%

  ?%1; H 0@ B ?%H0@ B ?%H0@ B ?01& H &00@ ) ?2H0@ ) &% E -% ?Str!ke Inark@

  'ari ke % jenis erhitungan mengenai ereaan st!ke inark engan str!ke

  hem!ragik1 asien ini menunjukan tana-tana str!ke inark1 Jai asien ini

  iiagn!sa str!ke ang iseakan !leh inark aa sereral.

  42

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  43/53

  Ke*urigaan str!ke inark aa sistem kar!tis kanan1 iasarkan !leh

  temuan emeriksan isik aitu :

  • Keaaan umum : Tamak sakit seang

  • Kesaaran : compos mentis

  • G+S : &; ?8E, E; (E9@

  • Tana-tana ital :

  • Tekanan 'arah : &,0#+

  S. Neur!l!"is

  "angsang (eningeal :

  - Kaku Kuuk : ?-@

  - Lasegue sign : tiak teratas # tiak teratas

  - Kernig sign : tiak teratas # tiak teratas

  Sara /tak :

  Puil !al iameter 2mm1 is!k!r.

  "elek *ahaa ire*t#inire*t ?B#B@

  3ajah arese N II kiri sentral

  Liah arese N.II kiri sentral

  (!t!rik : ; ,

    ; ,

  43

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  44/53

  T!nus : n!rm!t!nus1 Atr!i ?-@

  Sens!rik : menurun angg!ta gerak kiri

  egetati : 4aik

  Cungsi luhur : ((S8 tiak ilakukan

  "8CL8K CISI/L/GIS

  "elek ise : ?BB#BB@

  "elek trise : ?BB#BB@

  "elek ra*hi!raialis : ?BB#BB@

  "elek atella : ?BB#BB@

  "elek a*hilles : ?BB#BB@

  "8CL8K PAT/L/GIS

  4ainski : ?#B@

  +ha!*k : ?-#B@

  Temuan ini sesuai te!ri ang menjelaskan ah$a sistem kar!tis kanan

  ang er*aang menjai a. +ereri meia kanan an akan erhuungan engan

  arteri ke*il aitu a.lentikul!striata imana ini akan memerarahi hamir 

  semua aerah utamen ari nukleus kauatus1 limen insula1 seertiga lateral

  ari alium1 an segmen !rsal ari kasula interna1 an ini meruakan

  aerah ang teraat erjalanan jaras m!t!rik an sens!rik ari k!rteH sereri

   aa agian girus resentralis an !stsentralis1 an akan mele$ati

  h!munkulus aa kasula interna1 imana aaila terjai inark atau lesi aa agian ini maka akan timul eisit neur!l!gis ang mengenai area resentralis

  an !stsentralis ari h!munkulus liah samai ke lengan an seikit mengenai

   agian tungkai seelah kiri. Sesuai engan keluhan asien aitu i*ara menjai

  44

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  45/53

  tiak jelas an aa kelemahan an enurunan sensasi rasa aa $ajah1 lengan

  an tungkai seelah kiri1 an keluhan lemah tungkai leih ringan ianingkan

  lemah aa tangan. Ini sesuai juga sesuai engan gamaran +T S*an keala

   asien aitu inark i aerah ganglia asalis kanan ang meruakan temat-

  temat lesi ang mungkin terjai terseut.

  45

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  46/53

  . Pat!mekanisme Str!ke In$ark 

  Terjaina jejas aa !tak karena akut !kal iskemia iengaruhi !leh erat

  an lamana enurunan aliran arah !tak ?+ereral 4l!! Cl!$@1 aa kasus

  imana terjai enurunan +4C ringan an terjai alam $aktu ang singkat

  ?tiak leih ari &-&1; menit@1 alam keaaan ini terentuk jaringan askular k!lateral maka hi!ksia-iskemia aat tiak terjai karena aana mekanisme

  k!mensasi1 namun ila reerusi terjai eeraa menit kemuian1

  k!mensasi jaringan telah igunakan1 maka akan terjai keaaan iskemik an

   ila erlanjut terus akan terjai inark sehingga terentuk jejas ang

  irreersiel.

  /tak sangat ergantung keaa sulai kaar !ksigen an gluk!sa se*ara

  terus menerus seagai sumer energi1 an emakaina !ksigen aa !tak leih

   anak ianingkan jaringa tuuh lainna aitu ;1,2 mm!l /%#g#jam ila

  ianingkan engan jantung ang seang ekerja memerlukan ,10% mm!l

  /%#g#jam1 ginjal %1, mm!l /%#g#jam1 hear &1= mm!l /%#g#jam.

  46

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  47/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  48/53

  7. Fakt!r Risik! Str!ke In$ark pa#a Pasien ini kemun"kinan esar a#ala/

  9ipertensi> erikut Mekanismen5a

  Paa !rang n!rmal aliran arah ke !tak ilinungi !leh suatu mekanisme

  aut!regulasi ang erungsi sangat aik. (ekanisme aut!regulasi akan gagal ila

  terjai enurunan tekanan arah se*ara erleihan an erlangsung *eat. Paa

  !rang engan hiertensi kr!nis1mekanisme ini ergeser ke arah tekanan ang leih

  tinggi ang nantina akan terentuk suatu ather!skler!sis ang menjai sea ari

  suatu keaaan iskemi samai terjaina inark.

  Pr!ses Pementukan Ater!skler!sis :

  Struktur utama emuluh arah arteri teriri ari 2 laisan1 aitu tunika

  intima1 tunika meia an tunika aentisia. 'imana tunika intima teriri ari selaisel en!telial ang erhuungan langsung engan arah. (emrana elastika

  interna mematasi tunika intima engan tunika meia. Tunika meia menganung

   eeraa lais sel !t!t !l!s1 memrana elastika eksterna mematasi tunia meia

  engan tunika aentisia1 an tunika aentisia menganung sel-sel sara1 sel mast

  an asa as!rum.

  Te!ri ang ikemukakan !lek Kalan &

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  49/53

  elastin ining emuluh arah1 hal ini meneakan kerusakan erua

  mei!nekr!sis1 aneurisma1 ater!skler!sis an erarahan.

   . 8n!thelial 'enuati!n : se*ara n!rmal en!tel memr!uksi

  en!thelium erie relaHing a*t!r ang akan meneakan relaksasi

   emuluh arah terhaa stimulus1 jika en!tel rusak maka akt!r ini akan

   erkurang r!uksina an terjailah eruahan ungsi an struktur 

   emuluh arah sehingga terjai ir!sis an k!ntraksi

  *. "elikasi sel !t!t !l!s : eruahan struktur emuluh arah ang

  terjai enuasi tai akan meneakan enemelan latelet an

   eleasan ari latelet erie gr!$th a*t!r ang akan

  meer*eat relikasi tunika intima an tunika meia ang

  menganung !t!t !l!s1 sehingga akan terjai ir!sis an

  49

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  50/53

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  51/53

  . 4erikan *airan is!t!nis ?salin 01

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  52/53

   eningkatan mauun erurukan ari kekuatan m!t!rik ang mengalami

  kelemahan terutama aa esktremitas seelah kiri engan nilai kekuatan ,1

  terleih lagi asien ini suah mele$ati ase akut str!ke inark ang

  kemungkinan esar suah masih aa atasan antara aerah iskemik an

   enumra namun ungsi sel tiak aat ikemalikan semurna. 3alauun

  emikian ungsi!nal m!t!rik asien kemungkinan untuk kemali se*ara

  n!rmal *uku esar1 hal ini ikarenakan sisa-sisa sel sara !tak ang

  mengalami emanjangan sinas-sinasna alam ungsi m!t!rik1 an ini

  tentuna erlu antuan terai !kuasi akti aa asien ini.

  DAFTAR PUSTAKA

  &. +lassii*ati!n ! +erer!as*ular 'iseases III1Ameri*an Str!ke Ass!*iati!n

  %. 'uus1 Peter. %0&0. 'iagn!sis T!ik Neur!l!gi Anat!mi1 Cisi!l!gi1 Tana1

  Gejala. Jakarta: 8G+.

  52

 • 8/9/2019 1-Stroke Infark Kardioemboli

  53/53

  2. 8ast!n1 J'1 Saer1 JL1 Alers1 G31 kk. %00