Click here to load reader

1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som ... · PDF file5.a. Hvad er den radiopake struktur, som den tykke pil i øverste højre billede peger på? 5.b. Angiv sandsynligste diagnose

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som ... · PDF file5.a. Hvad er den...

Januar 2004,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

1.1. RRntgenstrntgenstrling forplanter sig:ling forplanter sig:

a.a. som elektromagnetiske bsom elektromagnetiske blgerlgerb.b. med konstant bmed konstant blgellgelngde og ngde og

frekvensfrekvensc.c. som partikelstrsom partikelstrlinglingd.d. ikke indendikke indendrsrse.e. efter bremsning af elektroner.efter bremsning af elektroner.

Januar 2004,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

1.1. RRntgenstrntgenstrling forplanter sig:ling forplanter sig:

a.a. som elektromagnetiske bsom elektromagnetiske blgerlgerb.b. med konstant bmed konstant blgellgelngde og ngde og

frekvensfrekvensc.c. som partikelstrsom partikelstrlinglingd.d. ikke indendikke indendrsrse.e. efter bremsning af elektroner.efter bremsning af elektroner.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

2.2. Elektromagnetisk strElektromagnetisk strling:ling:

a.a. vil altid forvil altid forrsage en ioniseringrsage en ioniseringb.b. indbefatter partikelstrindbefatter partikelstrlinglingc. c. kan forkan forrsage at en elektron fjernes fra et rsage at en elektron fjernes fra et

atomatomd.d. transporterer energi i fotonertransporterer energi i fotonere.e. er det samme som betastrer det samme som betastrling.ling.

Januar 2004, DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

2.2. Elektromagnetisk strElektromagnetisk strling:ling:

a.a. vil altid forvil altid forrsage en ioniseringrsage en ioniseringb. b. indbefatter partikelstrindbefatter partikelstrlinglingc.c. kan forkan forrsage at en elektron fjernes fra rsage at en elektron fjernes fra et et

atomatomd.d. transporterer energi i fotonertransporterer energi i fotonere.e. er det samme som betastrer det samme som betastrling.ling.

Januar 2004,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

3.3. Odontologiske rOdontologiske rntgenundersntgenundersgelser:gelser:a.a. udgudgr str strsteparten af alle medicinske rsteparten af alle medicinske

undersundersgelsergelserb. b. foregforegr ofte ved spr ofte ved spndinger > 100 kVndinger > 100 kVc.c. vil aldrig afstedkomme ionisering af vil aldrig afstedkomme ionisering af

atomeratomerd.d. er mindre hyppige i Danmark, end i er mindre hyppige i Danmark, end i

Sverige og Norge pr. indbygger.Sverige og Norge pr. indbygger.e.e. mm kun udfkun udfres af tandlres af tandlger.ger.

Januar 2004,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

3.3. Odontologiske rOdontologiske rntgenundersntgenundersgelser:gelser:a.a. udgudgr str strsteparten af alle medicinske rsteparten af alle medicinske

undersundersgelsergelserb. b. foregforegr ofte ved spr ofte ved spndinger > 100 kVndinger > 100 kVc.c. vil aldrig afstedkomme ionisering af vil aldrig afstedkomme ionisering af

atomeratomerd.d. er mindre hyppige i Danmark, end i er mindre hyppige i Danmark, end i

Sverige og Norge pr. indbygger.Sverige og Norge pr. indbygger.e.e. mm kun udfkun udfres af tandlres af tandlger.ger.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

4.4. Ved digital rVed digital rntgenundersntgenundersgelse:gelse:

a.a. kan man ikke anvende samme kan man ikke anvende samme rrntgenapparat som til filmntgenapparat som til film

b. b. skal en tandlskal en tandlge tage ekstra kursus, for at ge tage ekstra kursus, for at kunne udfkunne udfre optagelsenre optagelsen

c.c. kan man ikke udfkan man ikke udfre tomografire tomografid. d. kan strkan strledosis nedsledosis nedsttes i forhold til filmttes i forhold til filme.e. er billedinformationen diskontinuert.er billedinformationen diskontinuert.

Januar 2004, DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

4.4. Ved digital rVed digital rntgenundersntgenundersgelse:gelse:

a.a. kan man ikke anvende samme kan man ikke anvende samme rrntgenapparat som til filmntgenapparat som til film

b. b. skal en tandlskal en tandlge tage ekstra kursus, for at ge tage ekstra kursus, for at kunne udfkunne udfre optagelsenre optagelsen

c.c. kan man ikke udfkan man ikke udfre tomografire tomografid. d. kan strkan strledosis nedsledosis nedsttes i forhold til filmttes i forhold til filme.e. er billedinformationen diskontinuert.er billedinformationen diskontinuert.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

5.5. Et rEt rntgenbillede vil fntgenbillede vil f en bedre en bedre kontrast, hvis:kontrast, hvis:

a.a. rrntgenapparatets spntgenapparatets spnding nding gesgesb.b. fokusfokus--filmafstanden filmafstanden gesgesc.c. optagelsen er digital optagelsen er digital d.d. filmen stfilmen str i fremkaldervr i fremkaldervsken i et dsken i et dgngne.e. filmen fremkaldes i helt frisk filmen fremkaldes i helt frisk

fremkaldervfremkaldervske.ske.

Januar 2004, DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

5.5. Et rEt rntgenbillede vil fntgenbillede vil f en bedre en bedre kontrast, hvis:kontrast, hvis:

a.a. rrntgenapparatets spntgenapparatets spnding nding gesgesb.b. fokusfokus--filmafstanden filmafstanden gesgesc.c. optagelsen er digital optagelsen er digital d.d. filmen stfilmen str i fremkaldervr i fremkaldervsken i et dsken i et dgngne.e. filmen fremkaldes i helt frisk filmen fremkaldes i helt frisk

fremkaldervfremkaldervske.ske.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

6. 6. Hvis et billede af tHvis et billede af tnderne er blevet for lyst:nderne er blevet for lyst:

a.a. kan det manipuleres, hvis det er i en digital kan det manipuleres, hvis det er i en digital udgaveudgave

b.b. kan det efterfremkaldes mkan det efterfremkaldes mrkere, hvis rkere, hvis det er det er en filmen film

c.c. er det ikke optimalt til caries diagnostiker det ikke optimalt til caries diagnostikd.d. bliver det mbliver det mrkere, hvis man lrkere, hvis man lgger det gger det

under en stunder en strk lyskilderk lyskildee.e. har man formodentlig haft har man formodentlig haft tubustubus for tfor tt t

pp huden.huden.

Januar 2004, DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

6. 6. Hvis et billede af tHvis et billede af tnderne er blevet for lyst:nderne er blevet for lyst:

a.a. kan det manipuleres, hvis det er i en digital kan det manipuleres, hvis det er i en digital udgaveudgave

b.b. kan det efterfremkaldes mkan det efterfremkaldes mrkere, hvis rkere, hvis det er det er en filmen film

c.c. er det ikke optimalt til caries diagnostiker det ikke optimalt til caries diagnostikd.d. bliver det mbliver det mrkere, hvis man lrkere, hvis man lgger det gger det

under en stunder en strk lyskilderk lyskildee.e. har man formodentlig haft har man formodentlig haft tubustubus for tfor tt t

pp huden.huden.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

7.7. Den ansvarlige leder af et rDen ansvarlige leder af et rntgenudstyr:ntgenudstyr:

a.a. skal sskal srge for, at alle patienter afdrge for, at alle patienter afdkkes kkes med hageskmed hageskrmrm

b.b. skal godkendes af Sundhedsstyrelsenskal godkendes af Sundhedsstyrelsenc.c. skal altid bskal altid bre et dosismeterre et dosismeterd.d. skal lskal lbende pbende p efteruddannelseefteruddannelsee.e. skal sikre patientens skriftlige samtykke skal sikre patientens skriftlige samtykke

ffr enhver rr enhver rntgenundersntgenundersgelse.gelse.

Januar 2004, DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

7.7. Den ansvarlige leder af et rDen ansvarlige leder af et rntgenudstyr:ntgenudstyr:

a.a. skal sskal srge for, at alle patienter afdrge for, at alle patienter afdkkes kkes med hageskmed hageskrmrm

b.b. skal godkendes af Sundhedsstyrelsenskal godkendes af Sundhedsstyrelsenc.c. skal altid bskal altid bre et dosismeterre et dosismeterd.d. skal lskal lbende pbende p efteruddannelseefteruddannelsee.e. skal sikre patientens skriftlige samtykke skal sikre patientens skriftlige samtykke

ffr enhver rr enhver rntgenundersntgenundersgelse.gelse.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

8.8. For rFor rntgenbestrntgenbestrling af patienter i ling af patienter i tandltandlgepraksis ggepraksis glder det overordnet, at:lder det overordnet, at:

a.a. der mder m anvendes en maksimum stranvendes en maksimum strledosis pledosis p1 1 mSvmSv om om ret til en patientret til en patient

b.b. der skal vder skal vre en klinisk motivering for re en klinisk motivering for undersundersgelsengelsen

c.c. deterministiske skader kan udelukkesdeterministiske skader kan udelukkesd.d. stokastiske skader kan udelukkesstokastiske skader kan udelukkese.e. patienter, der har modtaget strpatienter, der har modtaget strleterapi i leterapi i

hovedregionen mhovedregionen m ikke bestrikke bestrles i les i odontologisk diagnostisk odontologisk diagnostisk jemed.jemed.

Januar 2004, DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

8.8. For rFor rntgenbestrntgenbestrling af patienter i ling af patienter i tandltandlgepraksis ggepraksis glder det overordnet, at:lder det overordnet, at:

a.a. der mder m anvendes en maksimum stranvendes en maksimum strledosis pledosis p1 1 mSvmSv om om ret til en patientret til en patient

b.b. der skal vder skal vre en klinisk motivering for re en klinisk motivering for undersundersgelsengelsen

c.c. deterministiske skader kan udelukkesdeterministiske skader kan udelukkesd.d. stokastiske skader kan udelukkesstokastiske skader kan udelukkese.e. patienter, der har modtaget strpatienter, der har modtaget strleterapi i leterapi i

hovedregionen mhovedregionen m ikke bestrikke bestrles i les i odontologisk diagnostisk odontologisk diagnostisk jemed.jemed.

Januar 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

9.9. Den naturlige baggrundsstrDen naturlige baggrund

Search related