of 8 /8
MESSIS d.o.o. Froudeova 7 10020 ZAGREB RASIPAČI MINERALNIH GNOJIVA TRAKTORSKE KOSILICE KARDANSKE OSOVINE MALČERI BIOKOMPOSTER1 CJEPAČI PILE LOPATARI MLINOVI – MJEŠALICE SUŠARE SIJAČICE FREZE BUŠILICE KOMPRESORI UNUTAR REDNE FREZE I DRLJAČE ROTACIJSKE DRLJAČE PODRIVAČI

1 rasipačI SF

Embed Size (px)

Text of 1 rasipačI SF

MESSIS d.o.o. Froudeova 7 10020 ZAGREB RASIPAI MINERALNIH GNOJIVA TRAKTORSKE KOSILICE

KARDANSKE OSOVINE

MALERI

BIOKOMPOSTER1 CJEPAI PILE

LOPATARI MLINOVI MJEALICE SUARE

SIJAICE

FREZE BUILICE

KOMPRESORI

UNUTAR REDNEFREZE I DRLJAE

ROTACIJSKE DRLJAE PODRIVAI

RASIPA GNOJIVA SFUPUTE ZA RUKOVANJE I ODRAVANJE JAMSTVENI LIST

UPUTE ZA RUKOVANJE I JAMSTVENI LIST SASTAVNI SU DIO SVAKOG STROJA

www.messis.hr

e-mail: [email protected]

JAMSTVENI LIST JAMSTVENA IZJAVA IZJAVLJUJEMO: a) da e proizvod u jamstvenom roku djelovati bez kvarova, pod uvjetom da se uporabnik proizvoda ravna prema danim uputama. b) da emo na zahtjev kupca,ukoliko bude predloen u jamstvenom roku, na svoje trokove otkloniti kvar ili nedostatak na proizvodu, ili isti zamijeniti novim, a sve to u roku unutar 45 dana od prijave kvara ili nedostatka. c) da emo po isteku jamstvenog roka imati na raspolaganju, jo 7 (sedam) godina, rezervne dijelove. Jamstvena izjava poinje danom kupnje proizvoda na malo, dokazuje se potvrenom jamstvenom izjavom od strane prodavaa (ime i sjedite prodavaa, peat, datum prodaje i potpis prodavaa). Prilikom isporuke provjeriti da oprema tijekom transporta nije pretrpjela oteenja, te da je pribor u ispravnu stanju i kompletan. JAMSTVO - Eventualne reklamacije trebaju biti podnesene pismeno u roku od 8 dana po prijemu. - Kupac e moi ostvariti svoja prava po jamstvu jedino ako se pridravao uvjeta koji se odnose na davanje jamstva, navedenih u ugovoru o isporuci. Jamstvo ima vanost od jedne godine na svaki nedostatak u materijalu, i tee od nadnevka isporuke opreme. Jamstvo ne ukljuuje trokove radne snage i otpreme (materijal putuje na rizik primatelja). Jamstvom nisu pokrivene tete eventualno uzrokovane osobama ili imovini. Jamstvo je ogranieno na popravak ili besplatnu zamjenu neispravnog dijela, prema uputstvima proizvoaa. Jamstvo ne ukljuuje zamjenu dijelova podlonih troenju-habanju prilikom rada stroja. Posrednici ili korisnici nee moi traiti bilo kakovu odtetu od tvrtke MESSIS za eventualne tete koje bi mogli pretrpjeti (trokovi radne snage, transporta, neispravnog rada, direktnih ili indirektnih nezgoda, propalih zarada na berbi i t.d.). ISTEK VANOSTI JAMSTVA Osim onoga to je navedeno u ugovoru o isporuci, jamstvo prestaje vaiti u slijedeim sluajevima: - Ako budu prijeene granice navedene u tabeli tehnikih podataka. - Ako se ne bude strogo pridravalo uputstava iz ovog prirunika. - U sluaju pogrene uporabe, nepravilnog odravanja i u sluaju ostalih greaka koje poini klijent. - Ako se vre izmjene bez pismenog doputenja tvrtke MESSIS d.o.o. i ako se koriste doknadni dijelovi koji nisu originalni. - Ukoliko se ustanovi da je proizvod servisiran od strane neovlatenog servisa. Jamstveni rok: 12 mjeseci OVLATENI SERVIS: MESSIS d.o.o. Froudeova 7 10020 Zagreb tel. 01 654 71 71 fax 01 654 71 70 mob. 098 480 059

PRODAVA: PEAT I POTPIS PRODAVAA DATUM PRODAJE:

PROIZVOD: RASIPA GNOJIVA model SF PROIZVOA: AGREX S.p.A. Italija UVOZNIK I GENERALNI ZASTUPNIK: MESSIS d.o.o. SASTAVNICA DIJELOVA RASIPAA MODEL SF AGREXpoz koda koliina NAZIV

1. FSE2001 2. 52390820 3. 659208ZN 4. 659210ZN 5. 747310ZN 6. PA251027 7. XA251010 8. IMGO0820 9. FSE2003 10. 52371011 11. PA251026 12. 80100250 13. XA251116 14. XA251117 15. XA251114 16. FSE2002 17. 558710ZN 18. 679810ZN 19. 558708ZN 20. PA251023 21. 52390816 22. XA251008 23. XA251009 24. 747308ZN 25. PV251004 26. 57321025 27. XA251600 28. XA251602 29. 52370845 30. PA251016 31. XA251119 32. XA251120 33. PA251021 34. 74353200 35. PA251010 36. XA251044 37. 558808ZN 38. XA251001 40. 52391025 41. 54490616 42. PA251025 43. PA251024 44. +XA251016 45. C3170002 47. XA251021 47. XA251022 47. XA251023 47. XA251024 47. XA251026 60. PA251400 70. PAR3000 80. CON2000

1 2 4 10 1 2 2 2 1 4 1 4 1 1 1 1 13 12 8 4 8 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nosa Vijak 8x20 Podloka 8 Podloka 10 Matica samoosig. M10 Podloka bakelitna Ruica regulacije Guma ruice Pukica distantna Vijak 10x110 Opruga Osigura R2 Vezna ruica L Vezna ruica D Svornjak M10 Pukica distantna Matica M10 Podloka 10 Matica M8 Lopatica diska Vijak 8x16 Nosa D Nosa L Matica samoosig. M 8 Podloka Vijak 10x25 Vezna cijev lijevka Mjealica Vijak 8x45 ahura mjealice Ploa regulacije protoka gornja Ploa regulacije protoka donja Podloka Seger vajnski 32 Disk Osigura el.8x40 Matica M 8 titnik Vijak 10x25 Vijak 6x16 Pokaziva Graninik Reduktor Kardan (dodatna oprema) Lijevak 150 Lijevak 250 Lijevak 300 Lijevak 500 Lijevak 400 Mjealica (dodatna oprema) Deflektor (dodatna oprema) Deflektor za bono rasipanje (dodatna oprema)

SASTAVNICA DIJELOVA RASIPAA MODEL SF AGREX

UVOD Ovaj je prirunik sastavni dio stroja i sadri informacije potrebne za njegovo funkcioniranje i odravanje. Mole se rukovatelji i osoblje odravanja da proitaju prirunik prije uporabe stroja, te da na njemu obave radove odravanja. Knjiica ili njena kopija uvijek moraju biti na dohvat ruke rukovatelja radi konzultacije. Osim toga savjetujemo kontaktirati tvrtku proizvoaa za sve potrebne informacije. JAMSTVO Garancija vai 12 mjeseci od nadnevka kupovine i prestaje vaiti ako stroj bude nepropisno koriten. Osim toga, garancija prestaje vaiti ako se ne pridrava uputstava iz ove knjiice, ili ako se vre izmjene ili montiraju neoriginalni doknadni dijelovi. Iz garancije su iskljueni kvarovi uzrokovani viom silom (poplave, tua i t.d.) Za sve sporove nadlean je sud u Zagrebu. OPIS STROJA Radi se o rasipau granuliranih, suhih ili vlanih materijala, s centrifugalnim djelovanjem, namijenjenom montai na samohodni ili vuni stroj. Centrifugalno djelovanje stvara se vrtnjom ploe rasipaa. Stroj se sastoji od: 1 - ploe rasipaa 2 - asije i njenih dijelova 3 - tovarnog lijevka PROPISI ZATITE OD NEZGODA KAKO IZBJEI NEZGODE Uvijek obratiti panju da u radnom dosegu rasipaa gnojiva ne bude ivotinja ili ljudi (naroito djece). Uvijek koristiti tijesnu, sapetu odjeu, vrste zatitne cipele, zatitne rukavice, maske i naoale ako se rasipa gnojivo u prahu, posebno kada ima vjetra. ! Pri premjetanju nikada imati ukljuenu pogonsku osovinu. ! Kada stroj ne radi, ugasiti motor, zategnuti runu konicu, izvui pogonsku osovinu, a rasipa gnojiva spustiti na zemlju. ! Ne vriti bilo kakovo odravanje sa strojem u pokretu. Nikada ne vriti odravanje sa strojem montiranim na tri toke traktora: uvijek je mogue iznenadno sputanje stroja. Prije prikljuenja kardanske osovine uvjeriti se da odgovara predvieni broj okretaja. Za cestovni promet potrebno se pridravati propisa za promet cestama, vaeima u zemlji u kojoj se nalazi. Zabranjeno je prevoziti osobe, bilo tijekom rada, bilo tijekom premjetanja. KORITENJE STROJA Stroj se moe montirati na bilo koji tip samohodnog vozila i traktora odgovarajue snage, kompatibilnog s karakteristikama rasipaa gnojiva. ! Stroj smije biti stavljen u pogon samo na otvorenom i pod uvjetima dovoljne vidljivosti tako da se moe vidjeti do krajnjeg dosega rasipanog proizvoda. NEDOPUTENO KORITENJE Nije doputeno koritenje stroja drugaije od onoga opisanoga ili specificiranoga u ovoj knjiici. Zabranjeno je uvoditi ruke, laktove ili bilo koji dio tijela u blizinu dijelova u pokretu. Lijevak se nikada ne smije puniti mokrim proizvodima; stroj se moe zaepiti. Apsolutno je zabranjeno rasipati materijale koji sadre eljeto, kamenje, staklo i sline materijale, jer bi mogli nanijeti tetu stvarima i osobama. Koritenje ovog stroja zabranjeno je osobama koje nisu sposobne. Rasipa gnojiva ne smiju koristiti maloljetnici. PUNJENJE LIJEVKA Prije punjenja lijevka potrebno je ugasiti samohodno vozilo ili traktor i izvui pogonsku osovinu. ! Preporuljivo je da isti rukovatelj puni lijevak nakon to je spustio tri toke traktora i rasipa gnojiva pribliio zemlji. PODEAVANJE KOLIINE ZA RASIPANJE Pomicanjem odgovarajuih poluge smjetenih blizu prikljuka na treu toku, moe se poveati ili smanjiti koliina rasipanog proizvoda. Guranjem poluga prema dolje, koliina se poveava, potezanjem prema gore koliina se smanjuje sve do potpunog zatvaranja izbacivanja.

Svojim promjenljivim poloajem lopatice za distribuciju i usmjeravanje imaju mogunost regulacije irine rasipanja na nain da zadre preciznost i ravnomjernost ovisno o specifinoj teini mineralnog gnojiva. Pomicanjem (otvaranjem) samo lijeve ili samo desne ruice za regulaciju koliine rasipanja postie se lokalizirano rasipanje samo u lijevu ili desnu stranu.

PRIKLJUIVANJE NA TRAKTOR ! Ova se operacija vri s ugaenim traktorom, izvuenom pogonskom osovinom i zategnutom runom konicom. Umetnuti donje ipke traktorskog podizaa na donje zatike rasipaa gnojiva, te umetnuti sigurnosne zatike.Prikljuiti treu toku odgovarajuim klinom i sigurnosnim zatikom. Spojiti kardansku osovinu uvjerivi se da je zahvatio sigurnosni zadra. Registrirati duinu tree toke tako da u radnom poloaju (70 - 80 cm od zemlje) rasipa gnojiva bude horizontalan. Provjeriti da kardan u poloaju maksimalne zatvorenosti bude otvoren ne manje od 4-5 cm; u sluaju maksimalne otvorenosti dva se dijela moraju preklapati za ne manje od 15 - 20 cm. (Paljivo proitati upute u priruniku kardanske osovine, koji se isporuuje s istim.) PRIBOR (dodatna oprema) DUGA MJEALICA ZA PRAKASTA I VLANA GNOJIVA Ovaj pribor montiran zajedno s mijealicom omoguava rasipanje prakastih ili vlanih gnojiva; njegova je funkcija pokretati gnojivo prema ulazu otvora za izbacivanje.

MEHANIKO UPRAVLJANJE ZA PODEAVANJE OTVORA, KOJIM SE UPRAVLJA S VOZAEVA MJESTA Isporuuje se na zahtjev; sastoji se od produetka od 2.5 metra unutra sa elinom icom koja, povezana s polugom za otvaranje, omoguava podeavanje s vozakog mjesta traktora. Na taj se nain rukovatelju jami vea praktinost i sigurnost pri radu. ODRAVANJE Za bilo kakovo odravanje ili montau doknadnih dijelova rasipa gnojiva mora uvijek biti odvojen od traktora ili u potpuno sputenom poloaju. Uvijek ugasiti traktor, izvui pogonsku osovinu i provjeriti da se rasipa gnojiva ne moe spustiti. Zabranjeni su zahvati na stroju u radu ili kada je traktor upaljen. Slijediti iskljuivo upute navedene u ovoj knjiici. Prije vrenja bilo kakova odravanja ili kontrole, uvijek oistiti zonu rada. Upotrebljavati samo alat koji odgovara i koji je u dobru stanju, te nositi zatitne rukavice REDOVNO ODRAVANJE Prije svakog koritenja provjeriti da dno lijevka nije blokirano eventualnim stranim tijelima. Na kraju posla oistiti lijevak od svakog ostatka gnojiva: preporuljivo je, prije stavljanja rasipaa gnojiva u mirovanje, potpuno isprazniti lijevak da bi se izbjeglo da eventualni zaostatak proizvoda zaepi dno lijevka, ili blokira zasun otvora. PROGRAMIRANO ODRAVANJE Svakih 10 sati: - podmazati kardanske krieve odgovarajuim mazivima Svakih 50 sati: - provjeriti zategnutost vijaka - provjeriti stanje istroennosti lijevka za izbacivanje

STAVLJANJE U MIROVANJE Na kraju sezone, ili u sluajevima dugih perioda mirovanja, potrebno je: - Temeljito oprati stroj od svakog ostatka gnojiva - Provjeriti istroene ili oteene dijelove i eventualno ih zamijeniti - Zategnuti sve matice. Nai rasipa gnojiva u savrenu stanju prilikom nastavka radom biti e na korist iskljuivo korisniku. 19 TEHNIKE KARAKTERISTIKE MODEL VISINA (cm) PROMJER TEINA (kg) KAPACITET (kg) (cm) 105 107 55 350 SF 300 110 114 57 450 SF 400 115 120 59 550 SF 500 TEHNIKI PODACI (za sve modele) Napajanje pogonska osovina s traktora (PTO) 540 okreta na minutu Traena snaga : 9 kW 20 UNITENJE STROJA Na kraju svog radnog vijeka stroj e morati biti demoliran. Da bi se zatitilo sredinu u kojoj ivimo, te da ne bismo uzrokovali tete ljudima, njeni e dijelovi morati na odgovarajui nain biti podijeljeni u svrhu omoguavanja pravilnog unitenja. Faza unitenja morati e stoga biti izvrena uz pridravanje propisa vaeih u zemlji unitavatelja.TABLICA RASIPANJA o/min ir ras. km/h Koliina za rasipanje u kg/h prema brzini vonje oznaenoj u stupcu km/h OTVOR