1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3  · Projekt Budowlano-Wykonawczy

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3  · Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Przycza wodkan

Strona 1 z 14

1. Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................ 3

2. Podstawa opracowania .............................................................................................. 3

3. Opis oglny inwestycji ............................................................................................... 3

4. Opis szczegowych rozwiza ................................................................................. 4

4.1. Przycze kanalizacji sanitarnej ciekw bytowo-gospodarczych ...................................... 4

4.2. Zbiornik bezodpywowy ...................................................................................................... 5

4.3. Przycze wodocigowe ..................................................................................................... 6

4.3. Wytyczne realizacji wodocigu........................................................................................... 7

4.4. Prby odbiorowe ................................................................................................................ 7

5. Obliczenia .................................................................................................................... 7

5.1. Wyznaczenie przepywu obliczeniowego w instalacji wodocigowej na podstawie normy PN-92/B-01706 ........................................................................................................ 7

5.2. Dobr wodomierza ........................................................................................................ 8

5.3. Obliczenie wymaganego cinienia wody w instalacji. .................................................... 8

5.4. Przepyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wg PN-92/B-01707 ............................... 8

6. Instalacja kanalizacji deszczowej .............................................................................. 9

7. Obliczenia .................................................................................................................. 10

7.1. Obliczenia spywu wd deszczowych ............................................................................... 10

8. Wykonawstwo kanalizacji deszczowej i sanitarnej ............................................... 11

8.1. Wytyczne realizacji. ........................................................................................................ 11

8.2. Roboty ziemne ................................................................................................................ 11

8.3. Wykopy ........................................................................................................................... 11

8.4. Ukadanie przewodw kanalizacji deszczowej i sanitarnej ............................................... 11

8.5. Zasypywanie wykopw .................................................................................................... 12

8.6. Odbir robt i badania ..................................................................................................... 13

9. Uwagi ........................................................................................................................ 13

II. ZESTAWIENIE MATERIAW .................................................................................. 13

II. ZESTAWIENIE MATERIAW

III. SPIS ZACZNIKW

Zapewnienie dostawy wody Zakadu Usug Komunalnych w Baborowie z dnia 10.03.2011r, pismo

WW/383/2011r

Zgoda Wjta Gminy Pawowiczki na odprowadzenie wd deszczowych do istn. kanau burzowego

w ul. Szkolnej w zwizku z budow Sali Gimnastycznej, pismo z dnia 28.02.2011r.

Projekt Budowlano-Wykonawczy Przycza wodkan

Strona 2 z 14

Opinia ZUDP nr 27/2011 wraz z zacznikiem graficznym

IV. SPIS RYSUNKW

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

1 Projekt zagospodarowania terenu 01 1:500

2 Instalacje wewn.wod-kan - Rzut parteru IN-01 1:100

3 Profil przycza kanalizacji sanitarnej P-01 1:100/250

4 Profil przycza wodocigowego

P-02 1:100/250

5 Profil przycza kanalizacji deszczowej P-03 1:100/500

6 Profil wczenia kanalizacji do studni schadzajcej P-04 1:100/250

7 Schemat zbiornika szczelnego --- ----

8 Schemat montau wodomierza --- ----

Projekt Budowlano-Wykonawczy Przycza wodkan

Strona 3 z 14

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyczy wod-kan dla projektowanej

inwestycji budowy Sali Gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym zlokalizowanym

w Gocicinie, ulica Szkolna 22, dziaka ewidencyjna numer 886/11.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt przycza kanalizacji sanitarnej wraz z zabudow zbiornika bezodpywowego

- projekt przycza wodocigowego wczonego do istniejcego przycza wodocigowego zlokalizowane-

go na terenie przedmiotowej inwestycji.

- odprowadzenie wody deszczowej z rynien spustowych do istniejcej sieci wewntrznej zlokalizowanej

na terenie przedmiotowej inwestycji

Inwestor: Zesp Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny 47-270 Gocicin ul. Szkolna 22

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi:

Zlecenie Architekta mgr in. Arkadiusza Hasnego, AR Studio Projekt, Kdzierzyn-Kole, ul. Matejki

4/3

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu wykonany AR Studio Projekt

Mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali 1:500 do celw projektowych

Zapewnienie dostawy wody Zakadu Usug Komunalnych w Baborowie z dnia 10.03.2011r, pismo

WW/383/2011r

Uzgodnienia branowe

Uzgodnienia z Architektem

Obowizujce normy i przepisy budowlane

3. Opis oglny inwestycji

Teren inwestycji pooony jest w Gocicinie na terenie Zespou Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego.

Budynek sali gimnastycznej bdzie obiektem niepodpiwniczonym, skadajcym si z duej

jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej oraz tzw. zaplecza, mieszczcego szatnie, sanitariaty,

pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyny i kotowni.

Przedmiotowy budynek Sali gimnastycznej z zapleczem ,, doczony bdzie krtszym bokiem do

istniejcego budynku Zespou Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego.

Istniejca infrastruktura w ulicy Szkolnej:

- sie kanalizacji deszczowej 500

- sie wodocigowa 150 mm

Na potrzeby c.w.u. w przedmiotowym budynku w pomieszczeniu technicznym kotowni przewidziano

monta dwch zasobnikw o pojemnoci 200 dcm3 zasilanych ciepem z projektowanej kotowni wglowej.

Projekt Budowlano-Wykonawczy Przycza wodkan

Strona 4 z 14

4. Opis szczegowych rozwiza

4.1. Przycze kanalizacji sanitarnej ciekw bytowo-gospodarczych

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ciekw sanitarnych bytowo-gospodarczych do projektowa-

nej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w terenie zielonym na terenie przedmiotowej inwestycji wraz z za-

budow zbiornika bezodpywowego na nieczystoci.

Przewd kanalizacyjny o rednicy 150eliwny naley wyprowadzi z przedmiotowego budynku przez cia-

n fundamentow w rurze ochronnej i nastpnie posadowi przewd na gbokoci ok. 0,9 m pod pozio-

mem terenu. Do studni kanalizacyjnej St2 przewd wykona z rur eliwnych i poprowadzi ze spadkiem

1,5%. Kolejno do studni St1 przewd odpywowy kanalizacji sanitarnej wykona z rur PVC - 160 PVC-U

klasy S, SDR 34 Poczenia rur kielichowe z uszczelk gumow (EPDM, TPE). Rury o powierzchni ze-

wntrznej gadkiej, o sztywnoci obwodowej SN=8 kN/m2, wykonane zgodnie z norm PN-EN 1401. Nie

dopuszcza si stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Przewd wczy do projektowanej studni oznaczonej na rysunkach jako St2 na wysokoci 0,8m . Wcze-

nie do studni wykona z zastosowaniem przejcia szczelnego. Wczenie przewodu do studni St1 na g-

bokoci 1,33 m. Z uwagi na pytkie posadowienie przewodw z uwagi na ich podczenie do szamba

szczelnego, przewd kanalizacji sanitarnej na caej dugoci naley ociepli warstw ula lub keramzytu

oraz foli z tworzywa sztucznego.

Dugo kanau od studni St2 do ciany budynku wynosi 5,0 m w poziomie .

Na trasie prowadzenia przycza kanalizacji sanitarnej kana krzyuje si z projektowanym kanaem desz-

czowym Dn200mm oraz projektowanym przyczem wodocigowym.

Ukadanie rur kanalizacyjnych przeprowadza naley na podou z wyprofilowanym dnem na oysko none

rury kanaowej zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. W miejscach zczy naley wykona doki montao-

we o gbokoci ok. 10 cm w celu umoliwienia prawidowego montau. Podczas zasypywania wykopu na-

ley je wypeni i zagci. czenie przewodw zgodnie z wytycznymi producenta. Rury ukada na pod-

sypce piaskowej o gruboci min. 20 cm.

Dno wykopu pod podoe naley wyprofilowa z dokadnoci +2+5 cm.

Zasypka kanau skada si z dwch warstw:

- warstwy ochronnej przewodu o wysokoci 0,50 m ponad wierzch rury

- warstwy do powierzchni terenu lub do warstwy podbudowy drogi.

Materiaem zasypki w obrbie strefy ochronnej powinien by grunt nie skalisty, bez grudek i kamieni, mine-

ralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty. Materia zasypki naley starannie zagci po obu stronach rury.

Grubo warstwy zagszczanej nie powinna przekracza 10 cm. Zasypanie wykopu powyej rury naley

wykona warstwami o gruboci max. 25 cm z zagszczeniem do osignicia