Click here to load reader

1. OPĆE INFORMACIJE KRATICA KOLEGIJA OTP ...Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih papira QP9-REV T2 US OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. OPĆE INFORMACIJE KRATICA KOLEGIJA OTP ...Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih...

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  1

  1. OPĆE INFORMACIJE

  KRATICA KOLEGIJA: OTP------ GODINA: 2019-----------OZNAKA DOKUMENTA: QP9-REV-T2-US-OTP

  1.1. Naziv kolegija OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA 1.7 Bodovna vrijednost (ECTS) 4

  1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša, v. pred. dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

  1.8 Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

  45P

  1.3. Suradnici

  1.9 Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

  1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni studij)

  Preddiplomski stručni studij Upravni studij

  1.10 Redni broj izmjena i dopuna opisa kolegija

  2

  1.5. Status kolegija (O, I) O 1.10. Osuvremenjavanje

  1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i

  promjena programa kolegija manje od 20% više od 20%

  2. OPIS PREDMETA

  2.1 Ciljevi kolegija

  Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima trgovačkog prava, kako trgovačkog statusnog, tako i trgovačkog

  ugovornog prava kao i pojmovima koji ulaze u materiju koja se tiče vrijednosnih papira. Nadalje, cilj kolegija je omogućiti

  studentima razumijevanje i valoriziranje pojedinih oblika trgovačkih društava, trgovačkih ugovora kao i pojedinih vrsta

  vrijednosnih papira.

  2.2 Uvjeti za upis kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij

  Nema uvjeta

  2.3 Ishodi učenja na razini programa kojima kolegij pridonosi

  OPĆI ISHODI UČENJA 1. Definirati, razlikovati i usporediti temeljne institute različitih grana prava (6. razina) 2. Procijeniti koheziju nacionalnog i europskog prava (5. razina) 3. Koristiti odgovarajuće pravne izvore te ih interpretirati (6. razina) 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  2

  10.

  STRUČNI ISHODI UČENJA 11. Kritički razumijevati i primijeniti institute radnog, socijalnog, trgovačkog prava te građanskog prava (6. razina) 12. Povezati i prenijeti stečena znanja u praksi (6. razina) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

  2.4 Očekivani ishodi učenja na razini kolegija (4-10 ishoda učenja)

  Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija moći:

  RB ISHOD

  1. Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo

  2. Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava

  3. Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva

  4. Analizirati trgovačke ugovore

  5. Prezentirati pravne osnove zastušanja

  6. Primijeniti pravilo (zakon)

  7. Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih papira

  8.

  9.

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  3

  10.

  Napomena: nakon unosa ishoda pritisnite tipke Ctrl-P (Pregled prije ispisa) kako bi ažurirali reference polja, a zatim se tipkom Esc vratite u dokument kako bi ga nastavili ispunjavati.

  2.5 Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave

  RB Tema Ishodi kolegija vezani za tematsku cjelinu

  1. Uvod u kolegij, detaljni izvedbeni plan nastave; Trgovačko pravo – pojam i izvori

  Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  2. Trgovačko statusno pravo; Društvo- pojmovno određenje i podjela

  Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  4

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  3. Trgovac pojedinac i trgovačko društvo kao trgovac Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  4. Preddruštvo; Podružnica; Predstavništvo Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☒

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  5

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  5. Tvrtka Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☒

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  6. Zastupanje Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☒ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☒

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  6

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  7. Društva osoba, ortaštvo 1. kolokvij

  Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☒

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☒

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  8. Javno trgovačko društvo; Komanditno društvo Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☒

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  7

  Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih papira ☐

  9. Gospodarsko interesno udruženje; Tajno društvo Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☒

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☐ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  10. Društva kapitala; Dioničko društvo Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☐

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☒ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  8

  11. Dionice Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☐

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☒ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☒ ☐

  12. Društvo s ograničenom odgovornošću; Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

  Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☐

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☒

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☒ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  9

  13. Pravni posao - pojam i vrste Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☐

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☒ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☒ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

  14. Ugovori trgovačkog prava Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☐

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☒ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☒ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☐ ☐

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  10

  15. Vrijednosni papiri

  2. kolokvij

  Objasniti trgovačko ugovorno i trgovačko statusno pravo ☐

  Usporediti pojedine subjekte trgovačkog prava ☐

  Kritički prosuđivati značaj tvrtke, podružnice i predstavništva ☐

  Analizirati trgovačke ugovore ☐ Prezentirati pravne osnove zastušanja ☐

  Primijeniti pravilo (zakon) ☒ Usporediti i analizirati pojedine vrste vrijednosnih

  papira ☒ ☐

  2.6 Obveze studenata

  Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju (http://www.vup.hr/_Data/Files/161004102357165.pdf) i Odluci o minimalnim obvezama pohađanja predavanja, seminara, vježbi i stručne prakse od ak.god. 2017./2018 (http://www.vup.hr/_Data/Files/170607101958185.pdf )

  2.7 Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija):

  Pohađanje nastave 1,5

  Pismeni ispit Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

  Esej Referat Kontinuirana provjera znanja

  Kolokviji Seminarski rad Zadaće (ostalo upisati) 0,25

  Aktivnost u nastavi 1,25 Usmeni ispit Završni ispit (ostalo upisati) 1

  http://www.vup.hr/_Data/Files/161004102357165.pdfhttp://www.vup.hr/_Data/Files/170607101958185.pdf

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  11

  2.8 Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

  Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju (http://www.vup.hr/_Data/Files/161004102357165.pdf) i Odluci o minimalnim obvezama pohađanja predavanja, seminara, vježbi i stručne prakse od ak.god. 2017./2018 (http://www.vup.hr/_Data/Files/170607101958185.pdf ).

  2.9 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

  Naslov Broj

  primjeraka u knjižnici

  Dostupnost putem ostalih

  medija

  Barbić, J.,Pravo društava (opći dio), Organizator, Zagreb, 2008.god

  Barbić, J.,Pravo društava (DRUŠTVA KAPITALA), Organizator, Zagreb, 2013.god.

  Barbić, J.,Pravo društava (DRUŠTVA OSOBA), Organizator, Zagreb, 2002.god.

  Petrović, S.,Osnove prava društava, Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.god.

  Gorenc, V.,Trgovačko pravo – ugovori, Školska knjiga, Zagreb, 2000.god

  Zakon o trgovačkim društvima NN 152/11, 111/12, 68/13,110/15

  Zakon o obveznim odnosima NN 41/01,35/08, 125/11, 78/15, 29/18

  2.10 Dopunska literatura (u trenutku prijave izmjena i/ili dopuna studijskoga programa)

  Goldštajn, A., Trgovačko ugovorno pravo- međunarodno i komparativno, Zagreb, 1991.god.

  Zakon o sudskom registru NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/1

  http://www.vup.hr/_Data/Files/161004102357165.pdfhttp://www.vup.hr/_Data/Files/170607101958185.pdf

 • QP9-REV-T2-US-OTP . Opis novog kolegija ili kolegija koji je nadopunjen i/ili izmijenjen ili osuvremenjen

  12

  Zakon o mjenici NN 74/09, 92/10

  Barbić, J., Zakon o trgovačkim društvima; Zakon o uvođenju europskog društva i europskog gospodarsko interesnog

  udruženja, Organizator, 2013

  2.11 Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

  Studenti sudjeluju aktivno u nastavi, posebice vježbama, izradom domaćih zadaća i njihovom prezentacijom na ploči pred

  ostalim studentima. U evidencijskom obrascu kolegija vodi se evidencija o nazočnosti na nastavi i aktivnosti studenata.

  Analizira se uspješnost studenata na vježbama, kolokvijima i ispitima. Informacije o napretku i eventualnim problemima

  pružaju se studentima tijekom nastave (primjerice nakon kolokvija).

  Krajem semestra provodi se evaluacija nastavnika i kolegija od strane studenata (studentske ankete). Informacije o

  zadovoljstvu studenata koriste se za unapređenja kvalitete izvedbe nastave.

  Informacije o postignutim ishodima učenja koriste se za izradu samoevaluacije nastavnika te, po potrebi, za izmjene i/ili dopune studijskog programa kolegija, metoda rada i ocjenjivanja studenata.