of 56 /56
Poslovno komuniciranje Doc. dr. sc. Jerko Glavaš Osijek, 2016.

1-Komunikacija-Poslovno-komuniciranje-verbalna

Embed Size (px)

Text of 1-Komunikacija-Poslovno-komuniciranje-verbalna

 • Poslovno komuniciranje

  Doc. dr. sc. Jerko Glava

  Osijek, 2016.

 • Pregled ishoda uenja, nastavnih metoda i procjena ishoda

  uenja

  Ishodi uenja:

  1. razumjeti osnovne pojmove u poslovnoj komunikaciji,

  komunikacijskoj kompetenciji i komunikacijskim vjetinama;

  2. uspjeno primjenjivati pisanu i raunalom posredovanu

  komunikaciju za oblikovanje i razmjenu poruka;

  3. upotrijebiti vjetine prezentacije, pregovaranja i voenja

  sastanaka;

  4. primijeniti vjetinu asertivne komunikacije.

 • KOLOKVIJI ???

  1. kolokvij: 3. tjedan nastave

  2. kolokvij: 5. tjedan nastave

 • Poslovno komuniciranje

  Poslovno komuniciranje obuhvaa skup tema koje

  obrauju razne aspekte razmjene informacija meu

  ljudima s ciljem obavljanja poslovnih aktivnosti

  transakcija. Rije je o obliku javnog formalnog

  komuniciranja u sloenim uvjetima pri emu se

  isprepliu odnosi radne skupine/ tima s okruenjem,

  tj.graanima i djelatnicima meusobno.

 • Cilj uinkovitog poslovnog komuniciranja je

  sporazumijevanje, prijenos informacija, poruka i

  iskustava.

  To podrazumijeva i stvaranje novih ideja dogovorom,

  usklaivanjem miljenja, argumentiranjem pa ak i

  opovrgavanjem.

  Rije je o vjetini po kojoj se u najveoj mjeri

  razlikuju uspjeni od manje uspjenih djelatnika.

  D. Rockefeller je izjavio da bi vie platio za

  mogunost uinkovitog komuniciranja nego za bilo

  to drugo pod suncem.

 • Poslovna komunikacija djeluje kao krvotok u tvrtki/

  ustanovi i odraava zdravu ravnoteu u njihovom djelovanju.

  Svaka tvrtka/ ustanova ima vlastiti komunikacijski stil

  profesionalno strukturiran prema okruenju u kojem djeluje.

  Kao i svaka vjetina i poslovna se komunikacija moe

  unaprijediti, nauiti.

 • Najuspjeniji zaposlenici 21. stoljea

  Znaju raditi posebno vrednovane poslove

  Izuzetno puno rade

  Prilagoavaju se brzim promjenama

  Imaju odline interpersonalne vjetine Odlino komuniciraju

 • Posao koji radimo temelji se na tri sustava vjetina:

  struna znanja

  strune vjetine

  socijalne i komunikacijske vjetine

 • Odreenje komunikacije

  Dinamiki i sloen proces u kojem ljudi primaju i alju verbalne i neverbalne poruke da bi razumjeli druge i da bi drugi razumjeli njih

  Komunikacija je proces razmjene misli, osjeaja i poruka

  proces prenoenja poruke izmeu ljudi, koji se nuno odvija kad god postoji interakcija

 • Predrasude o komunikacijinetono tono

  Svi znaju komunicirati vjetine komunikacije mogu se

  nauiti

  Komunicira se rijeima najee se komunicira neverbalnim

  znakovima

  komunikacija je svemona

  komunikacija je nemona

  komunikacija nije niti svemona niti

  potpuno nemona

  komunikaciju je mogue izbjei nemogue, zbog neverbalne

  komunikacije

  komunikacija je svjestan akt komunikacija nije uvijek pod naom

  kontrolom

  opsena komunikacija vodi boljim

  odnosima

  prekid komunikacije nekada smiruje

  emocije, a manje komunikacije moe

  istaknuti problem

 • Komunikaciju je mogue izbjei ????

  Ukoliko se dvije ili vie osoba mogu vidjeti, komunikaciju nije mogue izbjei

 • KOMUNIKACIJSKI PROSTOR

  PODRUJE KOMUNIKACIJE

  ja znam o sebi

  drugom govorim o

  sebi

  drugi zna o meni

  PODRUJE INTIME

  ja znam o sebi

  ne govorim o sebi

  drugi ne zna o meni

  PODRUJE SLIJEPE PJEGE

  drugi o meni zna

  ja ne elim znati i

  to izbjegavam

  PODRUJE PODSVIJESTI

  ja ne znam o sebi

  drugi ne zna o meni

 • Komunikacijski prostor

  poveavajui komunikacijski prostor na raun

  intime, slijepe pjege i podsvijesti

  vie smo u realitetu,

  svjesniji sebe

  manje podloni utjecajima

  socijalno uinkovitiji

 • Poveavajui komunikacijski prostor vie smo u

  realitetu i manje podloni utjecajima

  PODRUJE KOMUNIKACIJE

  ja znam o sebi

  drugom govorim o

  sebi

  drugi zna o meni

  PODRUJE INTIME

  ja znam o sebi

  ne govorim o sebi

  drugi ne zna o meni

  PODRUJE SLIJEPE PJEGE

  drugi o meni zna

  ja ne elim znati i

  to izbjegavam

  PODRUJE PODSVIJESTI

  ja ne znam o sebi

  drugi ne zna o meni

 • VRSTE KOMUNIKACIJE

  PO SVJESNOSTI:

  SVJESNA

  NESVJESNA

  PO NAINU:

  VERBALNA

  NEVERBALNA

  PO SVRSI:

  INFORMACIJSKA

  DIJAGNOSTIKA

  TERAPIJSKA

  PO SLINOSTI:

  SIMETRINA

  KOMPLEMENTARNA

 • Verbalna komunikacija

 • Vjeba

  U kojem postotku vi osobno koristite svaki od oblika verbalne komunikacije :

  govorim %

  sluam ..%

  piem %

  itam .% Ukupno 100%

 • Verbalna komunikacija

  U kojem postotku vi osobno koristite svaki od oblika verbalne komunikacije :

  govorim 35%

  sluam 40%

  piem 9%

  itam 16%

 • Verbalna komunikacija

  prijenos informacija govorom, rijeima

  prenose se stajalita, upute, uvjerenja, ideje, osjeaji

  sastoji se od sluanja i govorenja

 • VERBALNA KOMUNIKACIJA

  Ista rije nema uvijek isto znaenje

  Denotativna objektivna

  i konotativna razina smisla - osobni nain upotrebe rijei

 • Uspjenost verbalne komunikacije

  ovisi o :

  onome tko prenosi informaciju

  onome tko prima informaciju

 • Osobine onoga tko prenosi informaciju

  dob ( egocentrini govor ) i obrazovanje

  drutveni sloj elaborirani kod kod srednjeg sloja duge reenice s puno zamjenica i pridjeva

  restriktivni kod donji sloj manje rijei, krae reenice, malo podataka o sebi i osjeajima

  pojedinci unutar iste drutvene skupine bolje su se sporazumijevali

 • Verbalni prijenos informacija

  Ako frekventni punkt komparativne pozicije postane relevantan za ciklus reprodukcije i za kriterij propulzivnosti onda e primarna i sekundarna akumulativnost rezultirati u disproporciji s negativnim efektom ekspanzije

 • Verbalni prijenos informacija II

  Na neki nain sam neke stvari dovela u red. inim ono to me veseli na izvjestan nain, radim ono to volim, i to mislim da bi neke ljude moglo veseliti. Mogu vam rei da mi neki ljudi kau kako to dobro radim.

 • kratke rijei prenose ono to se misli.

  kada se ne zna to se misli, koriste se velike rijei,

  zadivit e se mali ljudi

 • Preporuke za uspjean prijenos poruke rijeima

  to manje stranih rijei

  reenice u slubenim susretima trebaju biti kratke

  izbjegavati zamjenice ( oni, neki neke, to, prema ovome) i

  ne pretjerivati sa upotrebom pridjeva

  prilagoditi se govoru sugovorniku

  ne govoriti samom sebi

 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

 • Koliko navedeni faktori utjeu na razumijevanje odreene poruke?

  Rijei .. %

  Glas .. %

  Mimika,geste, okolina %

 • Komunicira se rijeima?????

  Rijei. . 7 %

  Glas 38 %

  Mimika, geste, okolina.. .. . .55 %

  Ukupno 93% poruke neverbalno

 • Neverbalna komunikacija

  .

  Neverbalna komunikacija je dopunski kanal slanja poruka

  Obogauje komunikaciju

  Nadopunjuje verbalnu,

  prenosi emocionalne komponente poruke

 • Vrste neverbalne komunikacije

  Paralingvistika nain govora

  vezana za govor

  Ekstralingvistika - nije vezana za govor

 • Paralingvistike forme komunikacije

  Vezane za govor

 • 1. Glasnoa, ton, intonacije govora

  Promjene u tonu, visini glasa esto ukazuju na promjene emocionalnih stanja.

  Promjene u tonu mogu pojaati sadraj poruke

  Mogu i mijenjati sadraj poruke

 • 2. utnja i pauze

  Potrebna je govorniku da bi organizirao vlastite misli

  Vana kod osobnih i emocionalnih iskaza

  Vrijeme utnje

  :- koliko utnja treba trajati,

  - preduga i prekratka utnja prekida komunikacijski proces

 • Ekstralingvistika komunikacija

 • Pokret i kontakt oima

  Duina gledanja to je vea

  privlanost, pogled traje due,

  Smjer gledanja Odvraanje pogleda

  podinjavanje, povlaenje, skrivanje neega

 • Osmjeh

  M. Seligman: Duchenne smile

  Izvorni osmjeh autentini

  Uglovi usana se podiu, a koa u kutovima oiju se nabora

  Miii oko oiju teko se namjerno kontroliraju

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Smiling_girl.jpg

 • Pan American smile

  Kurtoazni, neautentini osmjeh

  Izraava uljudnost, formalnu uglaenost, ne unutranju radost

  Miii oko oiju su vie u obliku straha nego sree

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Smile.jpg

 • Izraz lica

  Izraava intenzitet i kvalitetu emocije

  Izraz lica za osnovne emocije je uroen

 • Izraz lica - mimika

  Izraavanje osjeaja

 • Geste

  http://www.kasprzyk.orflex.sk/sk/02_studio/index.htmhttp://www.kasprzyk.orflex.sk/sk/03_pan/index.htmhttp://www.kasprzyk.orflex.sk/sk/04_omirovi/index.htmhttp://www.kasprzyk.orflex.sk/sk/01_ponuka/index.htmhttp://www.kasprzyk.orflex.sk/sk/05_referencie/index.htm

 • Pokreti i poloaj tijela

  Pokreti

  Pokreti ruku i tijela najmanje su kontrolirani:

  Odraava : stav, osjeaje o samom sebi, mo, status

  Poloaji tijela

 • Poloaji ruku

  Nesigurnost, anksioznost

  Odmornost, nesigurnost

 • Pokreti tijela

  Pripremnost za razgovor s podreenim

 • DODIR

  Kulturoloke razlike

  Nejednoznanost shvaanja dodira

  Smiruje agresiju kod djece

 • Vanjski izgled

  Obavijesti o sebi nainom odijevanja, frizurom, automobilom,

 • Prostorni raspored

  FUNKCIJE PROSTORNOG RASPOREDA:

  - titi od stresa, agresije, buke

  - titi od nepoeljnih ili prevelikog broja informacija

  - Pokazuje stupanj bliskosti izmeu ljudi

 • Udaljenost od sugovornika

  Intimna 50 cm bliske osobe

  Osobna 40cm -1m lanovi obitelji

  Socijalna 1-3 m- poslovni odnosi

  Javna vie od 3 m predava, glumac

 • Uloga neverbalne komunikacije

  Poboljava socijalnu interakciju

  Regulira interakciju

  Zamjenjuje, pojaava ili mijenja verbalnu komunikaciju

 • Obiljeja neverbalne komunikacije

  Snanija

  Neposrednija

  Manje kontrolirana

  Manje namjerna

  Vie govori o osobi

  Ponekad nejednoznana

  Vie joj se vjeruje

 • Neverbalno ponaanje

  Neverbalno ponaanje u tijeku intervjua i njegov utjecaj na odgovor i prosudbu ocjenjivaa

  Analiza intervjua na video snimku kategorije: kontakt oima, pokreti glave, pokreti tijela, pokreti ruku i facijalna ekspresija- znaajna povezanost sa odlukom o zapoljavanju kandidata ( Fox, 2000)

 • Hvala na panji !