13
12.11.2007 1 Reprodukciona tehnika 2007 Reprodukciona tehnika 2007 Transparentnost, karakteristična kriva reprodukcije, gradacija, kontrola tonskih vrednosti Fakultet tehničkih nauka Novi Sad Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn 1/49 Namena denzitometrije Deo senzitometrije koja se bavi određivanjem optičke gustine ili zacrnjenja U štamparstvu se koristi za ocenu kvaliteta i standardizaciju procesa gde se koriste filmovi, štamparske forme i štamparski otisci 2/49 Denzitometrija Meri razliku između: Količine svetla koja je usmerena na ili kroz Količine svetla koja je usmerena na ili kroz određeni uzorak Količine svetla koja se odbija (reflektuje) ili propušta od strane uzorka 3/49 Transparentnost y Transparentnost ili propusnost y Odnos inteziteta propuštenog svetla Iti inteziteta upadnog svetla Io naziva se inteziteta upadnog svetla Io naziva se transparentnost y T=It/Io 4/49 It Io

1 denzitometrija 1 denzitometrija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1 denzitometrija 1 denzitometrija1 denzitometrija 1 denzitometrija

Citation preview

Page 1: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

1

Reprodukciona tehnika 2007Reprodukciona tehnika 2007

Transparentnost, karakteristična kriva reprodukcije, gradacija, kontrola tonskih vrednosti

Fakultet tehničkih nauka Novi SadDepartman za grafičko inženjerstvo i dizajn

1/49

Namena denzitometrijeDeo senzitometrije koja se bavi određivanjemoptičke gustine ili zacrnjenja

U štamparstvu se koristi za ocenu kvaliteta istandardizaciju procesa gde se koriste filmovi, štamparske forme i štamparski otisci

2/49

DenzitometrijaMeri razliku između:

Količine svetla koja je usmerena na ili krozKoličine svetla koja je usmerena na ili kroz određeni uzorak

Količine svetla koja se odbija (reflektuje) ili propušta od strane uzorka

3/49

TransparentnostTransparentnost ili propusnost

Odnos inteziteta propuštenog svetla It iinteziteta upadnog svetla Io naziva seinteziteta upadnog svetla Io naziva se transparentnost

T = It/Io

4/49

It

Io

Page 2: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

2

OpacitetOpacitet ili neprozirnost je recipročnavrednost transparentnosti

O = 1/T = Io/ItO   1/T   Io/It

Kod neprovidnih tela je        

It = 0

i tada je

O = Io/0 =beskonačno

5/49

Optička gustina‐zacrnjenjeOptička gustina ili zacrnjenje je logaritam recipročne vrednosti transparentnosti ili logaritam opaciteta

D = log1/T = logO = log Io/It

6/49

D= log10Upadna svetlost

Propuštena svetlost

DenzitometriPodela prema primeni i mogućnostima:

Transmisione (crno bele)‐ za merenje filmaTransmisione (crno bele)‐ za merenje filma

Refleksione‐ za merenje otisaka

7/49

Transmisioni denzitometriMere količinu (intenzitet propuštenog svetla kroz film ili drugi transparentni materijal)

8/49

1.Izvor svetla2.Uzorak (film)3.Fotoćelija4.Procesor sa ekranom

3

1

4

Page 3: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

3

Trasmisiona denzitometrijaCrno beli transmisioni denzitometri se koristeza:

Proveru izrade filmovaProveru izrade filmova

Skenera i osvetljivačaLinearizacija 

Kalibracija                                                                          

9/49

Osnovna merenjaMerenje optičke gustine‐zacrnjenjaProvera pravilnog osvetljavanja (ekspozicije) i obrade filmaf

Tonskih vrednosti (procenta pokrivenosti rasterskim tačkama)

Provera prenosa tonskih vrednosti tokom osvetljavanja‐ da li 50% RTV vrednosti zaista 50%

10/49

Merenje optičke gustineDmax i Dmin

Dmin

11/49

DmaxMerenje na zacrnjenom delu filma

Merenje na transparetnomdelu filma

Dmax i DminDmin i Dmax preporučena vrednost za film namenjen za ofset tehnologiju:

Dmin <0.07 (najčešće 0.03)Dmax > 3.5 (najčešće 3.8 za neke laserske filmove 4 i više)

Dmin i Dmax preporučena vrednost za film namenjen za flekso tehnologiju

Dmin <0.05

Dmax > 4.0

12/49

Page 4: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

4

Nepravilni Dmax i DminPrevelika vrednost Dmax može da smanji rezoluciju

Previše mala vrednost Dmax može da dovedePreviše mala vrednost Dmax može da dovede do toniranja na neštampajućim površinama na štamparskoj ploči

Prevelika vrednost za Dmin prouzrokuje zamućenje

13/49

Merenje tonskih vrednostiOptička gustina se preračunava pomoću Murray Davies formule:

14/49

EkspozicijaUkupna količina svetla na koju reaguje fotografski materijal naziva se ekspozicija i ona je rezultat proizvoda intenziteta svetla i vremena osvetljavanja:

E= I x tE‐ekspozicijaI‐Intenzitet svetlat‐ vreme osvetljavanjaIzražava se u Luxsec

15/49

Karakteristična kriva reprodukcijeOdnos ekspozicije i optičke        

gustineAB – podnožje krive (podekspozicija)

16/49

(p p j )BC – radni deo – pravilna ekspozicijaCD – preekspozicijaD – max optičke gustine> D ‐ solarizacija

Page 5: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

5

GradacijaGradacija je karakteristika fotografskog sloja ipokazuje kako se za određeni prirast ekspozicijemenja optička gustinaBrojčano se može iskazati kao tangens ugla α (alfa) ioznačava se sa γ (gama)

17/49

tgα = γ = 1 normalnagradacijatgα = γ < 1 mekagradacijatgα = γ > 1 tvrdagradacija

Gradacija i optička gustina

18/49

Kontrast filmaKontrast je jedan od najvažnijih karakteristika slike osvetljena na filmuKontrast je varijacija u optičkoj gustini filma (sivi t i) k ji f i j liktonovi) koji formiraju slikuKoličina kontrasta zavisi od niza faktora, uključujući mogućnost određenog filma da snimi kontrast

19/49

Kontrast filma

20/49

Page 6: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

6

Ekspozicija i kontrast

21/49 22/49

23/49

Gradacija i kontrast

24/49

Page 7: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

7

Gradacija

25/49

Karakteristična kriva tri različita fotomaterijala

Karakteristična kriva ivreme razvijanja

Standardizacija uslova razvijanja

Rapid Access hemija

T = 35 C

Denzitometrijskevrednosti

Dmax > 3 50

26/49

τ= 30 sec

Regeneracija 350 ml/m2

Dmax > 3,50

Dmin < 0,05

RTV verno preneta

Kontrola procesa Kontrolni klin KPG

Dnevna kontrola 1‐ 2 klina za svaku smenu

Denzitometrijsko određivanje polja i određivanjereferentnih tačaka

Određivanje kontrasta

27/49

Kalibracija osvetljivačaPostaviti osvetljivač na željenu rezoluciju, linijatururastera i N/P status

Odrediti optimalnu ekspoziciju prema željenoj DmaxDenzitometrijski izmeriti procente RTV i uneti u kalibracioni program u RIP osvetljivača

Postupak ponoviti za sve rezolucije i linijature rasterakoje se koriste

Memorisati testove kalibracija na čvrstom disku RIPa

28/49

Page 8: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

8

Kalibracija osvetljivača

29/49

Reprodukcija tonova i nijansiU grafičkoj industriji: nanošenje međuzavisnosti u koordinatni sistem između tonskih vrednosti originala i reprodukcijeReprodukcija tonova i nijansi se može istraživati i na p j jštamparskoj formi i otisku.Ovakvi rezultati se najčešće predstavljaju kroz Goldbergov dijagram.Postoje 3 vrste reprodukcije:

ObjektivnaRelativnaSubjektivna

30/49

Menjanje tonskih vrednostiUzroci za to su:

Opseg tonova (gustina) fotografskih originala je uvek veći nego što je moguće reprodukovati sa četvorobojnomnego što je moguće reprodukovati sa četvorobojnom štampomPotrebna je kompenzacija za tehnološke uslove izrade štamparske formeKompenzacija za promene na otisku u zavisnosti od korišćene tehnologijeIsticanje detalja na slici

31/49

Objektivna reprodukcijaKada se svaka tačka originala poklapa sa tačkom reprodukcije u pogledu optičke gustine i opsega tonova.

32/49

Dr

Do

Page 9: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

9

Relativna reprodukcijaTonski opseg reprodukcije je u pogledu optičke gustine je manji, ali je odnos rasterskih tačaka linearan.

33/49

Dr

Do

Subjektivna reprodukcijaOdređivanje odnosa tonskih vrednosti reprodukcije i originala na osnovu vizuelnih parametaraMatematički se ne može izraziti

Najčešće se koristi kada se želi neki detalj na slici istaći u odnosu na druge objekte na reprodukciji.

34/49

Opseg gustineRazlika između optičke gustine između najsvetlije i najtamnije površine originala.

Original (fotografija)

35/49

DminDmax

Dmax Dmin

Reprodukcija (štampa)

Karakteristične krive1. Faksimil reprodukcija2. Linearna redukcija

opsega gustine3. Reprodukcija po Yule (sačuvane partije u

36/49

(sačuvane partije u senci)

4. Reprodukcija gde susačuvane svetle partija5. Reprodukcija gde suizraženi srednji tonovi6. Reprodukcija poPersonu (Sačuvanidetalji u svetlim

partijama i u senci)

Page 10: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

10

original

Faksimil Po Yule‐u

37/49

Faksimil Po Yule u

original

Srednji tonovi Svetli i tamni

38/49

Porast tačkeŠtamparska karakteristična kriva iporast rasterske tačke /tonske vrednosti (tone value increase)FF[%] Tonska rednost (procenta

39/49

FF[%] Tonska vrednost (procentatačke) na filmu

FŠ[%] Tonska vrednost (procentatačke) na štampanom otisku

Porast tačke: Z[%] = FŠ[%] ‐ FF[%]

Goldbergov dijagramDor Optička 

gustina originalaDŠ Optička gustina 

40/49

štampanog otiskaFDF Tonska vrednost 

štamparske pločeFF Tonska vrednost 

filmabroj kvadranta

Page 11: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

11

Provera filmova prema ISO 12647‐2Provera kompletnosti filmova (strane, separacije)Sastaviti strane (u koverte sa ispisanon nalepnicom)Pri kopiranju filmova ne mešati originale i duplikate –rasterska vrednost !!!Filmovi bez prašine, brazdi, mrlja i ogrebotinaFilmovi moraju da budu ravni, dimenzionalno stabilni (max. devijacije 0,02% po dijagonali)Poređenje sa odgovarajućim probnim otiskom (poslednja verzija, poređenje podataka na filmu i analognom probnom otisku)Veličina strane = 100% veličina u saglasju sa narudžbom

41/49

Štamparski zahteviDebljina filma 0,1 mm

Zamućenje filma ne veće od 0,1

Neutralna boja filma (Toleranca optičke gustine max 0,1)

Optička gustina punog tona D = 3,5Tvrdo razvijen film

Tekst nečitljiv sa strane emulzije (ofset)

Korekcije na strani emulzije

42/49

Tonske vrednostiZbir procenata raster tonskih vrednosti

za tabačni ofset < 350%

za roto ofset Web < 300%R t t k d ti RTVRaspon raster tonske vrednosti RTV

60 lin/cm      2 – 98%

80 lin/cm      4 – 96%

120 lin/cm    8 – 92%

Izbegavati više od jednog sloja filma (ako je neophodno više slojeva, film sa RTV mora biti donji)

43/49

RastriranjePreporučuje se eliptična tačka (prva veza ne ispod 40%, druga veza ne više od 60%)

Linijatura rastera

W b 45 60 li /Web roto                          45 – 60 lin/cm

beskonačni obrasci           52 – 60 lin/cm

tabačni ofset                     60 – 80 lin/cm

Izbegavati različite linijature rastera na istoj strani

Ne koristiti različite tehnike rastriranja na istom tabaku (kružna tačka, eliptična tačka, stohastičko rastriranje )

44/49

Page 12: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

12

RastriranjeRasterski uglovi: kružnokvadratna tačka

K = 45°, rastojanje između C i M 30°eliptična tačka

K = 45°, rastojanje između C i M 60°žuta treba da ima otklon u odnosu na druge boje 15°Minimalni prečnik rasterske tačke u stohastičkom rastriranju – 20 nm

Minimum optičke gustine jezgra rasterske tačke D = 2,5

45/49

Montažne oznakeŠirine linija ne smeju da pređu 0,1 mmTačna pozicija oznaka za savijanje i obrezivanjeNepotrebne oznake moraju biti uklonjeneOznake naslova i broja straneOznaka separacija boja: ( Y, I = žuta /Yelow; M, II = magenta; C, III = cijan;S, K, IIII =crna; specijalne boja sa skraćenicom imena HKS ili P = Pantone + broj boje

46/49

elementi za štampu preko drugih boja moraju biti izbušeni u bojama preko kojih se štampaju, izuzev ako se preštampava crna preko svetlih bojaKod kombinacije grafičkih elemenata mora biti primenjena funkcija preklapanja (Trapping). Vrednost zavisi od podloge i formata štampe

Preklapanje do formata 50 x 70 cm: 0,1 mm

47/49

Tekst i višebojne slikeTekst u crnoj boji mora biti bez dodatnih procesnih boja

Izbegavati kombinacije procesnih boja za tekst ispod 8 pt

Izbegavati malu veličinu slova za negativ tekst

Proveriti da nema slika niske rezolucije i izbaciti ih

Proveriti okvire oko slika

Preklapanje spot boja

Da li se slike u boji pojavljuju u svim separacijama

48/49

Page 13: 1 denzitometrija 1 denzitometrija

12.11.2007

13

Crteži, tonska polja, napuštanjeDa ne budu rastrirani, ako je to moguće

Da rezolucije ne budu suviše niske

Ako je moguće, polja punog tona zameniti sa rastriranim tonovima

Ispod crnog polja punog tona podvući 40% cijana

Minimalna vrednost za napuštanje 3 mm

Elementi teksta moraju biti 2 mm od ivice sečenja

49/49