1. Demokrati - CUF ... 1.1 Statsskick och demokrati 1.1.1 Federalismens principer Vi vill att federalism

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. Demokrati - CUF ... 1.1 Statsskick och demokrati 1.1.1 Federalismens principer Vi vill att...

 • 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är

  demokrati det enda acceptabla. Endast genom demokratiska lösningar kan folket göra sin röst hörd och

  utkräva ansvar av de som innehar makten. Om vi ska kunna leva upp till regeringsformens

  portalparagraf om att all makt utgår från folket måste vi också låta makten utgå från enskilda människor. 5

  CUF vill se en begränsad stat, som lämnar utrymme för den enskilda människans frihet och integritet.

  Vi ser ett tydligt mervärde i att människor sluter sig samman i olika former av föreningar för att lösa

  gemensamma problem. På det sättet blir vi mycket starkare än om vi arbetar ensamma. Det är av vikt

  att vi i ett välfungerande demokratiskt samhälle har en rättsstat som garanterar varje människas säkerhet 10

  och trygghet.

  Myndighetsåldern ska gälla och vara konsekvent vid 18 års ålder. Över denna ålder ska inga

  förbjudande åldersgränser finnas. Rösträtt i de allmänna valen ska ges alla som uppnått

  myndighetsåldern senast under valåret. 15

  1.1 Statsskick och demokrati

  1.1.1 Federalismens principer

  Vi vill att federalism ska ligga till grund för samhällets konstitutionella skick. Vår vision om samhällets

  uppbyggnad går därför att sammanfatta med hjälp av federalismens principer: 20

  ● Icke-centralisering. Beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt, och det är alltid de

  underliggande nivåerna som ska avgöra vilka beslut som ska lyftas till en högre

  beslutsnivå.

  ● Ett skrivet konstitutionellt fördrag. Det ska finnas tydliga regler för maktdelning, beslutsnivåers 25

  ansvarsområden och ett starkt skydd för individens fri- och rättigheter.

  ● Självstyrande geografiska enheter. EU:s medlemsländer ska ha hela beslutsmakten

  över de områden som inte är unionens ansvar. Inom medlemsstaterna ska kommuner

  och regioner åtnjuta samma självbestämmande.

  ● Frågor som de politiska nivåerna får besluta om har de också rätt att ta ut skatt för. 30

  ● Det ska för varje nivå finnas direkta band mellan medborgarna och lagstiftarna. Det ska med

  andra ord genomföras direkta val till varje politisk nivå.

  ● Samarbete på frivillig grund mellan självstyrande enheter eller mellan lika nivåer ska

  underlättas.

  35

  1.1.2 Valbarhet

  De som röstar till riksdagen och regeringen bör ha rätt att fritt välja vem de vill företrädas av, och CUF

  vill därför avskaffa kravet på medborgarskap för att få kandidera till riksdagen eller bli statsråd. Alla

  myndiga människor bör kunna bli riksdagsledamöter eller statsråd. Även när det gäller domare är det

 • onödigt att ha ett krav på medborgarskap. Det enda relevanta ska vara en adekvat utbildning och 40

  personlig kompetens.

  1.1.3 Det civila samhället

  Ideell verksamhet och det lokala föreningslivet spelar en mycket stor roll i samhället, och vi vill

  uppmuntra detta. Frivilligt engagemang och fria sammanslutningar är grunden till ett demokratiskt

  samhälle. Föreningar och andra frivilliga sammanslutningar bidrar till att trygghet och sammanhang i 45

  samhället skapas. Som en följd av detta vill CUF stödja föreningslivet och framförallt de små

  föreningarna.

  Särskilt i gles- och landsbygd samt i mindre orter är civilsamhället extra viktigt. Att man tillsammans

  med sina grannar kan ta över den lokala mataffären eller genom ett föräldrakooperativ hålla byskolan 50

  öppen kan innebära skillnaden mellan utflyttning eller utveckling för en ort.

  Det ska finnas en nollvision vad det gäller krångel, regler och skatter för ideella organisationer.

  Kommunal och regional ungdomsverksamhet bör präglas av ungdomars engagemang, och Sveriges

  kommuner bör arbeta aktivt för att stödja föreningslivet. Verksamhet som idag är kommunal bör där 55

  det är lämpligt kunna drivas av föreningar.

  1.1.4 Kommuner och regioner

  CUF vill bygga demokratin underifrån. Makten ska finnas så nära den enskilda människan som möjligt.

  Därför måste Sveriges kommuner ha en stark ställning och ett grundlagsskyddat självbestämmande. 60

  Sammanslagning eller delning av kommuner ska bygga på frivillighet och nytta. När kommuner ska

  slås samman eller vid kommundelning ska det ske genom initiativ och godkännande från berörda

  kommuner. Statlig inblandning ska förbjudas i lag.

  65

  Sveriges kommuner måste få organisera sig så som de själva vill. Så länge kommunerna styrs

  demokratiskt ska inte staten kunna blanda sig i hur kommunala styrelseskick utformas. En ny mindre

  detaljreglerande kommunallag behövs. Den måste ge utrymme för såväl kommunal parlamentarism som

  kommunfullmäktigeförsamlingar med kommunstyrelseuppgifter och direktval av exempelvis

  borgmästare. Dessutom är det självklart att kommunerna själva ska styra över storleken på sina 70

  fullmäktigeförsamlingar samt över vilka titlar med vilka kommunens politiska ledning samt anställda

  ska tilltalas.

  CUF är positivt till de diskussioner som förs kring Sveriges regionbildningar. Tillväxtmöjligheterna i

  en region är stora och kommuner kan tjäna mycket på att det bildas regioner. En region kan ge de 75

  tillhörande kommunerna bättre förutsättningar att överleva med tanke på de medel som tillförs genom

  bl.a. ökad effektivisering och samverkan kommuner emellan. Makten flyttas också närmare

  befolkningen till folkvalda parlament eftersom makt förflyttas från regeringen och länsstyrelserna.

  För att stärka det medborgerliga inflytandet behöver makt flyttas från den statliga nivån till den 80

  regionala. Exempel på frågor som helt eller delvis bör bli regionala kompetenser är näringsliv,

  arbetsmarknad, infrastruktur och kultur.

 • För att möjliggöra evidensbaserad utvärdering av politiska reformer anser CUF att regering och riksdag

  bör kunna genomföra vissa reformer på prov i enskilda län eller regioner. Dock får inte sådana 85

  experiment innebära alltför långtgående administrativa skillnader gentemot övriga landet, eller

  permanentas enbart inom en region.

  1.1.5 Statens organisation

  Statens existens måste vila på medborgarnas, kommunernas och regionernas förtroende. Därför bör

  statens organisation anpassas till ett mer federalt styrelseskick. Statliga institutioners regionala närvaro 90

  samt ansvarsområden som näringslivs- och regional utveckling flyttas till de lokalt folkvalda

  församlingarna.

  För att ge en mer rättvis fördelning av riksdagsmandaten bör antalet utjämningsmandat öka i antal från

  39 till 49. 95

  I dag styrs en betydande del av kommunernas budgetar av statliga beslut. Detta är ett demokratiproblem,

  eftersom man på det viset bakbinder det lokala självbestämmandet. Statlig styrning av kommunala

  åtaganden måste minimeras. I stället bör varje demokratisk nivås ansvar tydliggöras genom

  kompetenskataloger, så att man minimerar risken för att den statliga nivån går utöver sina befogenheter. 100

  Det ska finnas möjlighet för befolkningen att initiera folkomröstningar även på den nationella arenan.

  Varje nivå i ett federalt samhälle ska själv bestämma innan en folkomröstning om den ska vara bindande

  eller enbart rådgivande.

  105

  CUF anser att det behövs en översyn av det svenska valsystemet för att stärka medborgarnas inflytande.

  De procentspärrar som i dag finns för personvalet måste avskaffas. Men det finns också all anledning

  att se över andra delar av valsystemet. De politiska partierna har i dag ett mycket stort inflytande över

  vilka kandidater som står till väljarnas förfogande. Det gör också att de som väljs får svårare att frigöra

  sig från partipolitiskt flockbeteende. För att riksdagen ska kunna fungera som en kritisk massa måste 110

  den enskilda politikerns roll bli tydligare, och enskilda riksdagsledamöter bör i högre grad kunna driva

  en egen agenda. Ett valsystem som skulle gynna detta är STV (Single transferable vote) som bland

  annat används på Irland. Med STV listar väljaren ett antal kandidater, och om förstahandsvalet redan

  fått nog med röster för att väljas in faller rösten på nästa kandidat i listan. På så vis ger valresultatet och

  parlamentets sammansättning en tydligare bild av väljarnas vilja. 115

  Ytterligare sätt att göra riksdagen mer optimal vore att avskaffa fyraprocentsspärren. På så vis får vi ett

  mer flexibelt och demokratiskt system där samtliga röster räknas och konkurrensen stärks. Det skulle

  leda till att etablerade partier utmanas och enskilda ledamöters roll blir viktigare. Även på kommunal

  nivå bör procentspärren avskaffas. 120

  Valhemligheten är viktig. Därför bör ingen lag reglera hur privatpersoner får skänka pengar till partier.

  Anonyma partibidrag bör därför vara tillåtna.

  Om målet är att stärka de folkvaldas roll måste det också vara tydligt att det förväntas av beslut