of 27 /27
1 BAB SATU PENDAHULUAN 1.1. Pengenalan Pemerkasaan guru bermakna pengiktirafan autonomi, kuasa dan status guru sebagai pendidik profesional oleh pemerintah dan masyarakat. Autonomi dan kuasa sebagai pendidik profesional membolehkan guru merancang dan melaksanakan kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara inovatif, kreatif dan berkualiti (Ambar, 2004; Sumodiningrat, 2000). Lantaran mencapai matlamat pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan pembangunan masyarakat, status profesional guru pula perlu dipertingkatkan. Sehubungan itu, polisi pemerkasaan guru adalah satu polisi positif, namun ia tidak boleh berlaku secara sendirian tanpa adanya proses desentralisasi, khasnya di Indonesia yang telah mengamalkan sentralisasi sistem pendidikan formal pada dekad sebelum 1998. Pada masa pemerintahan orde baharu (1965-1998), pemerintah Republik Indonesia melakukan intervensi yang besar terhadap bidang pendidikan. Keadaan mencapai puncaknya pada masa tidak ada satu pun kebebasan di sekolah, bahkan berbeza pendapat pun tidak dimungkinkan (Fasli dan Dedi, 2001). Sekolah bagaikan kelas besar dengan pembelajaran utama ideologi pemerintah yang tidak menerima kritik daripada masyarakat (Ali, 2002).

1 BAB SATU PENDAHULUAN 1.1. Pengenalan Pemerkasaan guru

 • Author
  tranbao

 • View
  249

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 1 BAB SATU PENDAHULUAN 1.1. Pengenalan Pemerkasaan guru

 • 1

  BAB SATU

  PENDAHULUAN

  1.1. Pengenalan

  Pemerkasaan guru bermakna pengiktirafan autonomi, kuasa dan status guru

  sebagai pendidik profesional oleh pemerintah dan masyarakat. Autonomi dan kuasa

  sebagai pendidik profesional membolehkan guru merancang dan melaksanakan

  kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara inovatif, kreatif dan berkualiti (Ambar,

  2004; Sumodiningrat, 2000). Lantaran mencapai matlamat pendidikan yang berkualiti

  dan relevan dengan pembangunan masyarakat, status profesional guru pula perlu

  dipertingkatkan.

  Sehubungan itu, polisi pemerkasaan guru adalah satu polisi positif, namun ia

  tidak boleh berlaku secara sendirian tanpa adanya proses desentralisasi, khasnya di

  Indonesia yang telah mengamalkan sentralisasi sistem pendidikan formal pada dekad

  sebelum 1998.

  Pada masa pemerintahan orde baharu (1965-1998), pemerintah Republik

  Indonesia melakukan intervensi yang besar terhadap bidang pendidikan. Keadaan

  mencapai puncaknya pada masa tidak ada satu pun kebebasan di sekolah, bahkan

  berbeza pendapat pun tidak dimungkinkan (Fasli dan Dedi, 2001). Sekolah bagaikan

  kelas besar dengan pembelajaran utama ideologi pemerintah yang tidak menerima kritik

  daripada masyarakat (Ali, 2002).

 • 2

  Meskipun demikian, pemerintah telah berusaha mengamalkan rancangan

  pendidikan untuk seluruh masyarakat, dengan menetapkan rancangan wajib belajar

  selama 9 tahun. Setiap anak yang telah mencapai usia untuk sekolah diharuskan

  memasuki sekolah mulai daripada Sekolah Rendah (SR) hingga Sekolah Menengah

  Pertama (SMP). Implikasi daripada polisi tersebut, pemerintah menyediakan guru yang

  bertugas di sekolah tersebut dengan menyelenggarakan progam pendidikan guru, iaitu

  Pendidikan Guru Sekolah Rendah (PGSR), dan graduan yang dihasilkan daripada

  rancangan ini dilantik sebagai guru SR sedangkan yang mempunyai sijil Diploma 1 dan

  Diploma 2 dilantik sebagai guru SMP.

  Melalui rancangan tersebut pemerintah telah memberikan peluang kepada

  murid-murid untuk meneruskan pengajian di SR dan SMP, sementara itu pelantikan

  guru-guru untuk berkhikmat di SR dan SMP telah memberikan peluang kepada

  masyarakat untuk menjadi guru. Namun, oleh sebab rancangan tersebut ialah bersifat

  jangka pendek dan hanya untuk memenuhi keperluan semasa, impaknya ialah kualiti

  guru menjadi rendah sehingga kualiti pendidikan menurun, khususnya untuk jenjang SR

  dan SMP (Dedi, 2003).

  Jatuhnya penguasa orde baharu (1965-1998) dan munculnya gerakan reformasi

  masyarakat yang dipelopori oleh pelajar dan kalangan terpelajar (Abd Rahman, 2005),

  telah menimbulkan keinginan untuk mengurangkan peranan dan campur tangan

  pemerintah pusat dalam menangani pelbagai permasalahan polisi, termasuk polisi

  pendidikan. Keadaan tersebut disokong dengan lulusnya Undang-undang No.22 Tahun

  1999 tentang Pemerintah Daerah (Andreas, 2001; Fasli & Dedi, 2001). Dalam undang-

  undang ini terkandung autonomi daerah, iaitu kesatuan masyarakat hukum yang terhad

  pada daerah tertentu, mempunyai autoriti mentadbir dan mengurus kepentingan

 • 3

  masyarakat tempatan, sesuai rancangan sendiri yang berasas kepada kehendak

  masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

  Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahawa masyarakat daerah menuju

  ke arah kemandirian, kedewasaan dan kemampuan dalam merancang, mengembangkan

  model, mengamalkan kegiatan pembangunan serta melakukan pengawalan, namun hak

  dan kewajipan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dikembangkan secara

  seimbang dalam kehidupan masyarakat dan negara. Demikian juga bahawa pemerintah

  pusat melakukan pemerkasaan kepada pemerintah daerah dalam segala segi kehidupan,

  kecuali beberapa urusan yang berkaitan dengan keperluan hidup masyarakat Indonesia

  secara am tetap diurus oleh pemerintah pusat, seperti bidang politik luar negera,

  pertahanan dan keselamatan, peradilan, kewangan dan fiskal, agama serta autoriti

  bidang lain yang meliputi bidang asas tentang perancangan kebangsaan dan

  pengendalian pembangunan nasional, dana perimbangan kewangan, sistem pentadbiran

  negara dan badan perekonomian negara, pembinaan dan pemerkasaan sumber manusia,

  pengembangan sumber alam serta teknologi tinggi yang strategik, perlindungan alam

  dan standardisasi nasional tetap diurus oleh pemerintah pusat (UU. No.22 Tahun 1999).

  Pemerkasaan yang dilakukan termasuklah bidang pendidikan dengan

  menyediakan polisi undang-undang dan peraturan yang menjadi asas pemerkasaan

  pendidikan yang didalamnya termasuk pemerkasaan guru. Polisi desentralisasi

  pendidikan di Indonesia bukan sahaja sekedar keinginan dan kemahuan, tetapi sudah

  merupakan sesuatu keharusan (H.A.R. Tilaar, 2002), dan kesan yang ditimbulkan

  adalah autoriti dan autonomi terdapat di provinsi, daerah, dan sekolah, serta keadaan

  guru lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, kualiti pendidikan meningkat.

  Keadaan ini boleh didapati secara rajah seperti berikut:

 • 4

  PROSES DESENTRALISASI

  Asas Dana dan Sarana Pakar

  UU No. 22 Th 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

  SENTRALISASI

  sebelum 1998

  Kekangan autoriti dan autonomi politik pada provinsi, daerah dan sekolah Birokrasi terpusat Kurikulum terpusat

  Guru tidak memiliki autonomi dan autoriti melaksanakan pembelajaran Kualiti pendidikan rendah

  NON-SENTRALISASI

  setelah 1998

  Autoriti dan autonomi terdapat di provinsi, daerah dan sekolah Birokrasi desentralisasi

  Guru mempunyai autonomi dan autoriti untuk melaksanakan pembelajaran.

  Kurikulum tingkat satuan pendidikan Guru lebih kreatif dan inovatif Kepuasan kerja guru meningkat Kualiti pendidikan meningkat

  Autonomi dan

  Kuasa Guru

  Autoriti dan Autonomi

  Daerah

  Agensi

  Autonomi

  Sekolah

  Rajah 1.1 Polisi pemerkasaan guru dalam konteks peralihan daripada sentralisasi ke

  non-sentralisasi (dibina berdasarkan: Sufean Hussin, 2002; Hasbullah, 2006)

 • 5

  Perubahan autoriti pengurusan daripada sentralisasi kepada non-sentralisasi

  diperlukan adanya sumber insan yang boleh merancang dan mengawal pelaksanaan

  pelbagai urusan yang autoritinya diserahkan kepada daerah. Demikian pula tentang

  kuasa autonomi dan autoriti yang dimiliki guru untuk merancang kurikulum yang sesuai

  dengan situasi dan keadaan sekolah yang memungkinkan guru mempunyai peluang

  untuk melaksanakan inovasi dan kreativiti dalam melaksanakan pembelajaran yang

  sesuai dengan keadaan sekolah tempat berkhidmat. Pelbagai perubahan pengurusan

  yang terjadi adalah seperti Jadual 1.1 berikut:

  Jadual 1.1

  Perubahan Autoriti daripada Sentralisasi kepada Nonsentralisasi

  No Unsur Sentralisasi Nonsentralisasi

  1 Perancangan Top- Down Buttom Up

  2 Pelaksanaan Amaran Profesional

  3 Standard Proses dan luaran

  Kebansaan

  Proses Tempatan

  Luaran Kebangsaan

  4 Maklum balas Ibu

  Bapa

  Tidak diperlukan,

  kecuali murid

  bermasalah

  Diperlukan secara berterusan

  5 Objektif Pengembangan

  Intelektual

  Pengembangan Kepakaran

  6 Penilaian Seragam dan terhad Beragam dan berterusan

  7 Kontrol sekolah Oleh Pengetua oleh Ibu Bapa dan

  Masyarakat

  8 Pengambilan

  Keputusan

  Pengetua Guru, Ibu bapa dan Pengetua

  9 Peranan Ibu Bapa Menyediakan dana Terlibat dalam proses,

  kecuali penilaian

 • 6

  Berdasarkan keadaan tersebut, pemerkasaan guru secara terancang, terarah dan

  berterusan perlu dilakukan demi menjamin peluasan peluang, peningkatan kualiti,

  sistem pemerintahan yang baik dan pertanggungjawaban pendidikan yang mampu

  menghadapi cabaran sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan tempatan,

  kebangsaan, dan global.

  1.2. Kerangka Konsep dan Teori Pemerkasaan Guru

  Konsep desentralisasi pendidikan berkaitan dengan autonomi daerah dan

  desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat kepada daerah, memfokuskan

  kepada pemberian autoriti yang lebih besar kepada sekolah dengan motivasi untuk

  meningkatkan kualiti pendidikan.

  Tujuan dan orientasi daripada desentralisasi pendidikan adalah pelbagai,

  berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara

  Amerika Latin, di Amerika Syarikat dan Eropah. Sebahagiannya, pemberian autoriti di

  sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, adalah untuk mencapai

  efisiensi dalam penggunaan sumber, terutamanya masalah dana pendidikan yang berasal

  daripada pemerintah dan masyarakat. Di lain pihak, desentralisasi pendidikan adalah

  usaha untuk peningkatan kualiti proses dan hasil belajar mengajar. Dalam

  kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan

  bahagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar

  merupakan bahagian daripada proses autonomi daerah.

  Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian autoriti yang

  lebih luas di bidang polisi pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat

  kepada pemerintah lokal dan pada masa yang bersamaan autoriti yang lebih besar juga

  diberikan kepada sekolah, iaitu pengurusan berasaskan sekolah (Armida, 2000).

 • 7

  Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), pelaksanaan polisi pendidikan

  dipengaruhi oleh enam pemboleh ubah, iaitu 1) sumberdaya, 2) standard dan sasaran

  polisi, 3) hubungan antar organisasi, 4) persekitaran politik, ekonomi dan sosial, 5)

  disposisi pelaksana, 6) ciri-ciri agensi pelaksana, hal ini seperti Rajah 1.2 berikut:

  Huraian daripada tiap-tiap pemboleh ubah pelaksanaan polisi adalah seperti

  berikut:

  1) Sumberdaya. Pelaksanaan polisi diperlukan dukungan sumberdaya, sama ada

  sumberdaya insan mahupun sumber daya non-insan.

  2) Standard dan sasaran polisi. Standard dan sasaran polisi harus dinyatakan dengan

  jelas dan boleh diukur sehinga boleh diwujudkan. Jika standard dan sasaran tidak

  jelas, maka memungkinkan terjadi pentafsiran yang bermacam-macam dan

  mempunyai peluang terjadinya konflik antara agensi pelaksana polisi.

  Rajah 1.2 Model pelaksanaan polisi menurut Van Meter & Van Horn

  (Sumber Van Meter and Van Horn 1975:463)

  Standard

  dan Sasaran

  Polisi

  Hubungan

  antara

  organisasi

  Sumberdaya

  Persekitaran

  Poleksos

  Ciri-ciri

  Agensi

  Pelaksana

  Disposisi

  Pelaksana

  Prestasi

  Pelaksanaan

 • 8

  3) Persekitaran politik, ekonomi dan sosial. Pemboleh ubah ini meliputi sumberdaya

  ekonomi persekitaran yang boleh mendukung kejayaan pelaksanaan polisi, sejauh

  mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi pelaksanaan

  polisi. Apakah objek yang menjadi sasaran boleh menerima polisi dan apakah pihak

  elit politik mendukung pelaksanaan polisi.

  4) Hubungan antara organisasi. Pelaksanaan polisi diperlukan dukungan dari beberapa

  lembaga yang berkaitan, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar

  lembaga yang berkaitan bagi kejayaan pelaksanaan program.

  5) Disposisi pelaksana. Disposisi pelaksana meliputi tiga hal, a) respon pelaksana

  terhadap polisi yang akan mempengaruhi kehendak untuk melaksanakan polisi, b)

  kognisi, iaitu pemahaman pelaksana terhadap polisi dan c) intensiti disposisi

  pelaksana, iaitu pilihan nilai yang dimiliki oleh pelaksana.

  6) Ciri-ciri agensi pelaksana. Ciri-ciri yang dimaksud adalah struktur birokrasi,

  peraturan-peraturan, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dan

  keseluruhannya akan mempengaruhi pelaksanaan polisi.

  Keenam-enam pemboleh ubah tersebut berkaitan dengan agensi pelaksanaan

  polisi dan pelaksanaan polisi, dan untuk memberikan arah dalam suatu penyelidikan

  serta menegaskan terhadap fokus pelaksanaan penyelidikan, William Dunn (2003)

  memerihalkan enam perkara penting bagi proses pelaksanaan polisi yang baik, iaitu:

  1) Keberkesanan, berkenaan dengan apakah suatu altenatif mencapai hasil sesuai

  dengan yang dirancang. Ini bermakna bahawa sejauhmana wujud pelaksanaan polisi

  sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan.

  2) Efisiensi, berkenaan dengan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menghasilkan

  tingkat keberkesanan yang dikehendaki. Untuk mencapai matlamat yang dirancang,

 • 9

  usaha-usaha apa yang telah dilakukannya, sama ada oleh agensi pelaksana mahupun

  objek penerima polisi.

  3) Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh tingkat keberkesanan memuaskan

  keperluan, nilai atau peluang yang menumbuhkan adanya masalah. Ini bermakna

  bahawa sejauh mana pelaksanaan polisi boleh memberikan kepuasan dan

  kemanfaatan kepada objek yang menjadi sasaran polisi.

  4) Purata, berkenaan dengan purataan distribusi manfaat polisi. Aspek ini mempunyai

  erti apakah setiap objek yang menjadi sasaran memperoleh peluang untuk menerima

  dan mendapatkan impak daripada pelaksanaan polisi.

  5) Responsiviti, berkenaan dengan seberapa jauh suatu polisi dapat memuaskan

  keperluan, pilihan, atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target polisi.

  Pelaksanaan sebuah program biasanya memberikan nilai-nilai kemufakatan

  kelompok daripada sesebuah organisasi, hal ini kerana mereka berasa mempunyai

  peranan yang sama bagi mewujudkan tercapainya pelaksanaan suatu program.

  6) Kesesuaian, berkenaan dengan pertanyaan apakah polisi tersebut sesuai untuk

  masyarakat.

  Dengan menggunakan keenam-enam aspek pelaksanaan polisi dapat digunakan

  untuk mendeskripsikan pelaksanaan polisi secara terfokus (Lexy, 2007), dan boleh

  dihuraikan kekangan dan kesan yang ditimbulkan dari sesebuah polisi.

  Satu unsur penting pelaksanaan polisi pendidikan ialah pemerkasaan guru.

  Pemerkasaan guru diertikan sebagai proses pengembangan kepakaran guru untuk

  menguasai pertumbuhannya dan menyelesaikan persoalannya (Barksdale & Thomas,

  1991; Short, 1994; Lorin, 2004). suatu proses pengembangan persekitaran aktiviti guru

  untuk menjadi profesional (Maeroff, 1988; Mary, 1994; Lee, 1991). Dikatakan juga

  bahawa pemerkasaan guru ialah suatu kekuatan penting dalam profesion keguruan,

 • 10

  sehingga guru boleh mengamalkan tugasnya dengan bebas dan dipatuhi oleh murid

  (Abd Rachim, 2005).

  Pemerkasaan tidak sahaja berlaku dalam masyarakat yang tidak memiliki

  kemampuan tetapi juga berlaku dalam masyarakat yang memiliki kuasa yang terhad dan

  boleh dikembangkan menuju kepada kemandirian (Ambar, 2004). Bagi guru,

  pemerkasaan ialah pemberian kemampuan atau kekuasaan kepada mereka untuk

  memudahkan menjalankan profesion serta memberikan peluang kepada mereka untuk

  meningkatkan kemampuan profesion kearah kemandirian. Short dan Rinehart (1992)

  mengenal pasti bahawa pemerkasaan guru terdiri daripada enam dimensi seperti yang

  berikut.

  1.2.1. Penglibatan dalam Membuat Keputusan

  Dalam menjalani aktiviti kehidupan di dunia ini hala tuju diperlukan, agar

  kehidupan menjadi terarah di samping dapat meminimumkan kesilapan. Dalam setiap

  profesion manusia memerlukan kepimpinan, membina kepimpinan serta melahirkan

  kepimpinan yang berterusan. Sehubungan dengan hal ini, profesion keguruan tidak

  terkecuali, perlu dipimpin oleh golongan yang berpelajaran, berhemah dan beretika,

  bermotivasi tinggi, boleh mencorakkan dan mempengaruhi perubahan, berwawasan dan

  boleh berperanan positif untuk memimpin ke arah kemajuan dan perubahan (Abd

  Rahim, 2005).

  Untuk membantu menyelesaikan sesuatu masalah, maka langkah terbaik yang

  perlu dilakukan oleh pengetua ialah diberikannya peluang kepada guru untuk

  mempunyai peranan mencari penyelesaian suatu permasalahan, terutama yang berkaitan

  dengan pembelajaran. Memberikan peluang kepada guru untuk mempunyai peranan

  dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu permasalahan boleh menjadikan seseorang

 • 11

  guru berasa kehadirannya dihargai. Hal ini boleh meningkatkan motivasi dalam

  menjalankan aktiviti dan menimbulkan kepuasan dalam bekerja (Lightfoots, 1986).

  1.2.2. Peningkatan Profesionalisme

  Guru yang profesional ialah guru yang mampu mengurus dirinya sendiri dalam

  mengamalkan tugasan sehari-hari (Suparlan, 2005). Sedangkan profesionalisme guru

  ialah suatu proses yang bergerak daripada ketidaktahuan menjadi tahu, daripada

  ketidakmatangan menjadi matang, daripada diarahkan orang lain menjadi mengarahkan

  diri sendiri. Seorang guru adalah profesional jika guru itu memiliki kemampuan kerja

  yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-

  baiknya (Ibrahim, 2004).

  Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, iaitu

  a) memiliki komitmen kepada profesionnya, b) secara mendalam menguasai bahan ajar

  dan cara mengajarnya, c) bertanggungjawab memantau kemampuan belajar murid

  melalui pelbagai metod penilaian, d) mampu berfikir sistematik tentang apa yang

  dilakukanya dan belajar daripada pengalamannya, e) menjadi anggota daripada

  masyarakat belajar dalam persekitaran profesionnya (Dedi, 1998). Seorang guru boleh

  memiliki kelima-lima hal untuk menjadi profesional dengan cara selalu berusaha untuk

  meningkatkan profesionalismenya. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti

  pendidikan, salah satu jalan yang boleh dilakukan adalah meningkatkan profesionalisme

  guru, seorang guru hendaknya selalu berusaha meningkatkan profesionalismenya

  sehingga dalam melaksanakan tugas mengajar menjadi lebih baik.

 • 12

  1.2.3. Status

  Guru ialah manusia yang digugu dan ditiru (Dedi, 2003; Suparlan, 2004),

  dengan perkataan lain apa yang dikatakan oleh guru akan difahami dan apa yang

  dilakukan akan dicontoh oleh muridnya. Demikian juga halnya dalam kehidupan

  bermasyarakat, mereka selalu dipandang sebagai contoh dalam hidup bermasyarakat,

  hal ini dikeranakan guru disejajarkan sebagai orang yang patut menjadi teladan dalam

  kehidupan (Dedi, 2003).

  Namun keadaan tersebut bukanlah sesuatu yang kekal sifatnya, mereka juga

  memerlukan adanya impak daripada profesionnya, yang tidak hanya memperoleh status

  yang tinggi dalam masyarakat, tetapi tidak memperoleh kebajikan yang cukup. Guru

  memperoleh julukan lugu tur kuru (Suparlan, 2004). Pernyataan ini memperlihatkan

  seseorang guru hanya mampu menyampaikan sekedarnya, sekiranya kebajikan tidak

  dipenuhi.

  Pekerjaan guru di beberapa negara maju menempati peringkat utama. Di

  Holland gaji guru 111 peratus lebih tinggi dibandingkan dengan gaji staf pentadbiran, di

  Australia 116 peratus, Amerika Syarikat 128 peratus, Perancis 57 peratus, dan New

  Zealand 125 peratus lebih tinggi, sedangkan jika dibandingkan dengan bidang industri,

  gaji guru di Australia ialah 115 peratus lebih tinggi, Skotland 120 peratus, Amerika

  Syarikat 125 peratus, New Zealand 125 peratus, Holland 126 peratus, Jerman 213

  peratus, Finland 234 peratus, dan Sweden 235 peratus (Dedi, 1998).

  Dengan mengambil kira yang wujud di negara-negara maju, kini telah masanya

  memikirkan kualiti pendidikan di Indonesia dengan menempatkan profesion guru

  sebagai prioriti utama dalam pembangunan.

 • 13

  1.2.4 Kepercayaan Diri

  Kemajuan sesebuah negara banyak bergantung kepada ilmuwan, negarawan dan

  pakar ekonomi yang hebat. Begitu juga dengan kemajuan dalam bidang teknologi

  maklumat, peranan pakar dalam bidang yang berkaitan sangat diperlukan. Mereka boleh

  memperoleh ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya demi kepentingan manusia

  sejagad. Hal ini dapat direalisasikan dengan adanya peranan guru. Mereka berjaya

  menjalankan penyelidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga berjaya

  menerobos hingga angkasa luar. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang baharu

  belajar membaca, menulis, dan mengira, semua aktiviti ini dapat berjaya dengan adanya

  penglibatan guru. Oleh itu, para guru perlu memiliki kepercayaan diri yang sejajar

  dengan sumbangannya yang sangat bermanfaat dalam semua bidang kehidupan.

  Meskipun demikian, sebahagian guru kurang mempunyai kepercayaan terhadap dirinya

  yang disebabkan oleh profesionalismenya yang masih rendah, dan juga penghasilan

  mereka sebagai seorang profesional dengan gaji yang rendah.

  Di Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No. 14 Th. 2005 tentang

  Guru dan Dosen (Pensyarah), memberikan semangat dan motivasi kepada guru untuk

  meningkatkan kepercayaan dirinya, sebab dengan adanya Undang-undang tersebut, gaji

  guru akan bertambah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, iaitu dengan adanya

  program sertifikasi.

  1.2.5. Autonomi

  Autonomi ialah hak mengurus sendiri tanpa penguasaan atau pengendalian oleh

  pihak lain (Hj Noresah, 2007). Unsur-unsur yang ada dalam autonomi tidak

  memerlukan unsur-unsur luaran dalam menentukan perkara yang perlu dilakukan,

  kepercayaan tinggi terhadap kemampuan diri, pengamalan prinsip moral peringkat

 • 14

  tinggi dan nilai kegunaan dalam perbuatan, penyanjungan amalan etika profesional yang

  unggul, tidak mudah rasa tergugat, rasa kesalingan yang kental, ketegasan profesional,

  toleransi yang tinggi dalam perbezaan-perbezaan, pengawalan emosi yang mantap,

  kesediaan menerima maklum balas dan kritikan secara terbuka, penglibatan diri dalam

  proses refleksi secara berterusan dan kesungguhan membawa diri ke tahap nilai-nilai

  murni yang lebih tinggi (Bakhtiar, 1994).

  Autonomi guru dalam menjalankan aktivitinya berkait rapat dengan kepimpinan

  dalaman, iaitu kepimpinan di sekolah dan kepimpinan luaran, iaitu kepimpinan di luar

  sekolah, misalnya pihak Pejabat Pelajaran Daerah. Seorang pengetua berperanan

  menyokong akiviti guru dan memberikan kebebasan dalam mengamalkan tugasnya di

  dalam bilik darjah, termasuk memilih model pembelajaran yang sesuai dengan subjek

  yang diajarkan sehingga guru mempunyai ruang gerak untuk berkreasi dan selalu

  menjalankan inovasi dalam pembelajaran. Demikian juga halnya dengan pihak luaran,

  keadaan ini disokong oleh peraturan yang memberikan autoriti kepada guru untuk

  melakukan kreativiti dan inovasi dalam mengamalkan pembelajaran.

  Jika mereka mempunyai kemahuan untuk menjalankannya, namun kemampuan

  mereka terhad, maka diperlukan adanya peningkatan kemampuan melalui beberapa

  tahap, dan inilah yang diperlukan dalam pemerkasaan, yakni dengan meningkatkan

  kemampuan guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Berlakunya desentralisasi

  pendidikan, dan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru

  mempunyai autoriti untuk merancang kurikulum sesuai dengan situasi dan keadaan

  sekolah, serta melaksanakan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan

  menyesuaikan keadaan sekolah. Hal ini boleh menjadikan guru menjadi kreatif dan

  inovatif dalam melaksanakan pembelajaran.

 • 15

  1.2.6. Pengaruh

  Guru ialah orang yang profesionnya mengajar (Hj Noresah, 2007). Profesion ini

  dijalankan secara perseorangan, kelompok, sama ada di sekolah mahupun di luar

  sekolah (Syaiful, 2000). Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya

  kualiti hasil pendidikan (Syaiful, 2000; Ibrahim, 2004). Kejayaan melaksanakan

  pendidikan bergantung kepada kesediaan guru dalam menjalankan aktiviti

  pembelajaran. Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan kejayaan

  dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana peningkatan kualiti sekolah amat bergantung

  kepada peringkat profesionalisme guru (Ibrahim, 2004; Suparlan, 2005; E. Mulyasa,

  2005). Untuk itu guru hendaknya mampu memberikan pengaruhnya bagi menjadikan

  persekitaran sekolah yang kondusif untuk belajar.

  Keadaan ini disokong oleh peluang yang dimiliki guru untuk melaksanakan

  kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran, sehingga guru dapat memberikan

  pengaruhnya kepada murid-murid untuk menjadikan situasi dan keadaan sekolah

  menjadi lebih kondusif untuk belajar.

  Keenam-enam dimensi tersebut juga telah digunakan dalam penyelidikan

  Scribner (2001) tentang pemerkasaan guru pendidikan teknikal dan implikasinya untuk

  sekolah kepimpinan. Demikian juga kajian yang dilaksanakan Yochim (2004) tentang

  pemerkasaan guru dan implikasinya dalam reformasi pendidikan d China.

  Daripada huraian sebelumnya, hubungan antara desentralisasi dan pemerkasaan

  guru serta agensi pelaksana polisi yang boleh merancang dan melaksanakan polisi

  pemerkasaan adalah seperti Rajah 1.3 berikut:

 • 16

 • 17

  DESENTRALISASI PENDIDIKAN

  DAN POLISI PEMERKASAAN GURU

  AGENSI PELAKSANA POLISI Parlimen Daerah, Pejabat Pelajaran

  Daerah, Dewan Pendidikan,

  Komite Sekolah dan Sekolah

  Strategi Mekanisme

  Kualiti Pendidikan

  Kepuasan Kerja dan

  Komitmen Organisasi Kualiti Guru

  PELAKSANAAN

  DASAR

  OUT PUT

  Rajah 1.3 Kerangka konsep dan teori polisi pemerkasaan guru

  ( Sumber: Short & Rinehart 1992; Syaiful, 2000; Sufean Hussin, 2002)

 • 18

  Sememangnya diakui bahawa pemerkasaan guru tidak boleh berlaku tanpa

  pemerkasaan unsur-unsur pengurusan di peringkat daerah dan negeri. Pemerkasaan guru

  tidak boleh berlaku secara terasing dan tersendiri. Bukan itu sahaja, pemerkasaan guru

  memerlukan budaya kerja baharu dan pemberian ganjaran yang lebih baik.

  1.3. Pernyataan Masalah

  Permasalahan yang wujud dalam pelaksanaan polisi desentralisasi pendidikan di

  Indonesia antara lain ialah penyerahan autoriti mengurus pendidikan daripada

  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, keadaan ini dianggap sebagai penyerahan

  kekuasaan daripada penyerahan unsur perkhidmatan (Ulul, 2005), sehingga pemerintah

  daerah berpotensi menjadi penguasa tanpa had jika tidak diimbangi dengan

  pengembangan badan dan sumber manusia di daerah. Pelaksanaan polisi desentralisasi

  pendidikan, banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi polisi itu sendiri, khasnya

  beberapa daerah di Indonesia, masih banyak pengurusan yang melibatkan meja

  birokrasi hingga tidak mustahil mewujudkan risiko kebocoran pembiayaan.

  Maklumat tentang pengurusan sumber manusia dan sumber kewangan pada

  masa pelaksanaan desentralisasi pendidikan telah diperoleh hasil daripada penyelidikan

  yang dilaksanakan oleh Asia Foundation dengan satu program yang dinamakan

  Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) yang diperolehi dapatan kajian

  seperti berikut : a) pemerintah daerah telah menyerap semua pegawai negeri yang

  dilimpahkan pemerintah pusat, sementara 66 peratus pegawai negeri di sesebuah daerah

  bekerja dalam bidang pendidikan, namun profesionalisme mereka dalam menghadapi

  pelbagai halangan autonomi daerah masih perlu dipertingkatkan, b) pemerintah daerah

  telah melakukan penilaian terhadap keperluan pegawai serta kegiatan bengkel untuk

  meningkatkan kualiti dan keberkesanannya, c) bantuan telah diperolehi untuk membaiki

 • 19

  dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para pegawai sama ada melalui

  bengkel mahupun pemberian beasiswa untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang

  lebih tinggi, d) pemerintah daerah merancang anggaran perbelanjaan sekitar 43 peratus

  untuk sektor pekerjaan am, sementara bidang pendidikan purata sebesar 10 peratus.

  (Hana, 2003).

  Namun, boleh diketahui pelbagai faktor kekuatan dan kelemahan pelaksanaan

  desentralisasi pendidikan, antara faktor kekuatannya adalah:

  1). Secara politis polisi desentralisasi pendidikan telah dikenal luas oleh masyarakat

  dan merupakan polisi yang sudah dikenal.

  2). Proses kelahirannya dikawal oleh para pakar pendidikan, kalangan ahli politik, sama

  ada yang ada di Parlimen mahupun yang ada dalam parti politik, sehingga

  pelaksanaannya menjadi agenda pemerintah.

  3). Jiwa dan roh polisi desentralisasi pendidikan telah lama diinginkan oleh masyarakat,

  khasnya dalam menghadapi era persaingan bebas yang mengharuskan masyarakat

  memiliki kepakaran dan daya saing yang tinggi.

  4). Adanya sokongan pembiayaan yang cukup besar bagi pengembangan bidang

  pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang

  Sistem Pendidikan Nasional.

  5). Polisi ini merupakan bentuk nyata yang memperkukuhkan peranan pemerintah

  daerah dalam merancang dan mengamalkan pembangunan bidang pendidikan di

  daerah masing-masing (Sam M Chan, 2005).

  Selain adanya kekuatan-kekuatan seperti yang disebutkan, polisi ini juga mempunyai

  kelemahan, antaranya:

  1). Adanya perbezaan kemampuan dan kesediaan pemerintah daerah untuk

  menjalankan polisi desentralisasi pendidikan, secara khasnya pemerintah daerah di

 • 20

  wilayah pedalaman. Bahkan untuk wilayah tertentu pelaksanaan polisi desentralisasi

  pendidikan cenderung menjadi masalah..

  2). Adanya perbezaan kemampuan kewangan daerah yang diperolehi dari Pendapatan

  Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pendidikan di daerahnya masing-

  masing, terutamanya di daerah-daerah miskin.

  3). Pemerintah daerah tidak mempunyai pengalaman untuk mengurus pembangunan

  pendidikan di daerahnya.

  4). Staf birokrasi tidak terbebas daripada mentaliti dan budaya rasuah.

  5). Anggaran pembiayaan untuk pendidikan masih belum jelas (Sam M Chan, 2005)

  Berlakunya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah bandar Malang

  mempunyai tanggungjawab untuk mengamalkan pentadbiran pendidikan yang sesuai,

  dan salah satu unsur penting dalam mengamalkan pendidikan ialah guru. Guru

  menduduki peringkat utama dalam setiap pembicaraan, guru adalah faktor dominan

  dalam proses pendidikan dan salah satu bahagian yang sangat penting dalam kegiatan

  belajar mengajar (Firestone & Pennell, 1993; Blas J, 1993; Soodak & Podell, 1996;

  Fasli & Dedi, 2001; Andreas, 2001). Namun keadaan guru di Indonesia berada dalam

  posisi lemah yang disebabkan oleh situasi politik masa orde baharu (Dedi, 2003), dan

  akibat yang ditimbulkan ialah kualiti pendidikan yang kurang memuaskan (Syaiful,

  2000; Syafrudin, 2005; Suparlan, 2005; E Mulyasa, 2005), untuk itu perlu dilakukan

  pemerkasaan (Fasli & Dedi, 2001 ).

  Bagaimanapun ada empat pengaruh positif dengan memilih desentralisasi

  pendidikan, iaitu : a) peningkatan kualiti, dengan autoriti yang dimiliki, sekolah lebih

  leluasa mengurus dan memperkasakan potensi sumber yang dimiliki, b) efisiensi

  kewangan, hal ini boleh diperolehi dengan memanfaatkan bantuan masyarakat sehingga

  mengurangkan biaya operasional yang ditanggung pemerintah, c) efisiensi pentadbiran,

 • 21

  dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dan menghilangkan prosedur

  yang bertingkat-tingkat, d) peluasan dan purataan, adanya peluang penyelenggaraan

  pendidikan di daerah pelosok sehingga berlaku peluasan dan purataan pendidikan

  (Sakdanur, 2004).

  Demikian juga menurut laporan Bank Dunia dalam Hanafi (2004) mengenai

  pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia, bahawa beberapa prestasi

  pendidikan yang telah dilaksanakan dan layak untuk diteruskan ialah: a) peningkatan

  angka partisipasi pendidikan, b) kenaikan peringkat gaji pegawai sebagai akibat

  daripada peningkatan peringkat pendidikannya, c) usaha meningkatkan peranan pihak

  swasta dalam menyediakan pendidikan, sehingga memberi peluang pemerintah lebih

  memusatkan polisinya dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan rendah, d).

  memperkecil kesenjangan jantina, e) penyerahan autoriti pelaksanaan pendidikan

  rendah dan menengah kepada pemerintah daerah sehingga lebih menjangkau

  masyarakat peringkat bawah.

  Berdasarkan kenyataan di atas, timbul persoalan, iaitu bagaimanakah mekanisme

  dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta bidang tugasan mereka dalam

  pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang, Indonesia?; bagaimanakah

  pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang?; apakah kekangan dan kesan

  pelaksanaan polisi pemerkasan guru di bandar Malang?; bagaimanakah pengaruh

  dimensi pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organsiasi?

  rangkaian masalah sepertimana huraian sebelumnya adalah seperti Rajah 1.4 berikut.

 • 22

  Rajah 1.4 Pernyataan masalah

  (Dibina berdasarkan Wu & Short, 1996; Andreas, 2001; Suparlan, 2005)

  1.4. Tujuan Penyelidikan

  Tujuan utama penyelidikan ialah menganalisis mekanisme pelaksanaan polisi

  pemerkasaan guru dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia. Tujuan lain

  ialah untuk mengetahui pengaruh pemerkasaan guru di bandar Malang yang terdiri

  daripada enam dimensi pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen

  organisasi dan juga mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen

  organisasi guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Malang, Indonesia.

  DESENTRALISASI

  PENDIDIKAN

  Pemerkasaan Guru Autonomi Daerah dan

  Pemerkasaan

  Autonomi Sekolah dan

  Pemerkasaan

  Komitmen

  Organisasi

  Kepuasan

  Kerja

  Bagaimanakah persepsi guru mengenai

  pemerkasaan, kepuasan kerja dan komitmen organisasi? Bagaimanakah pengaruh pemerkasaan

  guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen

  organisasi?, Bagaimanakah hubungan antara

  kepuasan kerja dengan komitmen organisasi?

  Bagaimanakah mekanisme dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta bidang tugasnya dalam

  pelaksana polisi pemerkasaan?, Bagaimanakah

  pelaksanaan polisi pemerkasaan guru? Apakah

  kekangan dan kesan pelaksanannya?

 • 23

  1.5 Objektif Kajian

  Kajian ini mempunyai objektif seperti yang berikut :

  1). Untuk menganalisis mekanisme dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta

  bidang tugas mereka dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang,

  Indonesia.

  2). Untuk mengenal pasti pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di

  enam buah sekolah di bandar Malang, Indonesia.

  3). Untuk meneliti kekangan dan kesan dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru

  Sekolah Menengah Pertama Negeri di Malang, Indonesia.

  4). Untuk menganalisis persepsi guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Malang,

  Indonesia terhadap pelaksanaan polisi dari segi pemerkasaan guru, kepuasan kerja,

  dan komitmen organisasi.

  5). Untuk menganalisis setakat mana pengaruh pemerkasaan guru Sekolah Menengah

  Pertama Negeri di Malang, Indonesia dalam enam dimensi terhadap kepuasan kerja

  dan komitmen organisasi, dan hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen

  organisasi.

  1.6. Soalan Kajian

  Soalan kajian dalam penyelidikan ini ialah:

  1). Bagaimanakah mekanisme dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta bidang

  tugas mereka dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang,

  Indonesia?

  2). Bagaimanakah pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam

  buah sekolah di bandar Malang, Indonesia?

 • 24

  3). Apakah kekangan dan kesan dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru Sekolah

  Menengah Pertama Negeri di Malang, Indonesia?

  4). Bagaimanakah persepsi guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Malang,

  Indonesia terhadap pelaksanaan polisi ditinjau dari pemerkasaan guru, kepuasan

  kerja, dan komitmen organisasi?

  5). Bagaimanakah pengaruh pemerkasaan guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di

  Malang, Indonesia dalam enam dimensi terhadap kepuasan kerja dan komitmen

  organisasi, dan hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi?

  1.7 Kepentingan Kajian

  Sebuah penyelidikan dilaksanakan dengan harapan diperoleh suatu manfaat

  yang boleh digunakan untuk kepentingan teoritikal dan juga praktikal. Secara teoritikal

  kajian ini memberikan kefahaman, bahawa dalam sesebuah polisi diperlukan adanya

  undang-undang dan peraturan yang dapat dijadikan sebagai asas pelaksanaan, yang

  kemudian diperlukan adanya koordinasi bagi agensi pelaksana polisi agar dapat

  melaksanakan polisi yang sudah menjadi keputusan. Meskipun demikian diperlukan

  juga kepatuhan dan kesiapan objek dan subjek pelaksanaan polisi.

  Secara praktikal pula, hasil penyelidikan ini akan memberikan manfaat kepada

  agen-agen yang berkaitan dengan pelaksanaan polisi pemerkasaan guru, iaitu Parlimen

  Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, sekolah dan

  guru itu sendiri. Bagi Parlimen Daerah, penyelidikan ini dapat dijadikan evaluasi

  berhubungan dengan peranannya dalam merancang peraturan yang berkaitan dengan

  peningkatan kualiti pendidikan dan perancangan anggaran, mengawal pelaksanaan

  polisi, terutamanya pelaksanaan polisi pemerkasaan guru. Untuk pemerintah daerah

  keberadaan penyelidikan ini boleh dijadikan keterangan tentang kekangan dan kesan

 • 25

  pelaksanaan polisi pemerkasaan guru, yang dapat dijadikan maklum balas untuk

  membaiki pelaksanaan polisi sebagai usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan.

  Penyelidikan ini juga boleh dijadikan alat oleh Dewan Pendidikan untuk mengetahui

  sejauhmana peranannya dalam penglibatannya meningkatkan kualiti pendidikan,

  demikian juga halnya bagi Komite Sekolah. Sedangkan untuk sekolah, bermanfaat

  untuk meningkatkan kualitinya.

  1.8 Batasan Kajian

  1). Kajian ini berfokus kepada proses dan mekanisme pelaksanaan polisi pemerkasaan

  guru dalam konteks proses desentralisasi pendidikan yang berlaku di Indonesia dan

  tidak meneliti hal pemantauan atau penilaian pelaksanaan polisi.

  2). Kaedah kajian yang utama adalah temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen.

  Data kualitatif dikategori dan ditemakan menurut enam aspek sebagaimana

  dikemukakan Dunn (2003) dan proses pelaksanaan polisi oleh Van Meter dan Van

  Horn (1975).

  3). Dimensi pemerkasaan guru dalam kajian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan

  oleh Short dan Rinehart (1992), iaitu penglibatan dalam membuat membuat

  keputusan, peningkatan profesionalisme, status, kepercayaan diri, autonomi dan

  pengaruh dan tidak membahaskan selain daripada dimensi tersebut.

  1.9 Definisi Istilah

  1) Dewan Perwakilah Rakyat Daerah ialah lembaga perwakilan rakyat (parlimen

  daerah) yang ahli-ahlinya dipilih melalui pilihan raya dan berkedudukan di daerah.

  2) Dinas Pendidikan Daerah ialah pejabat pelajaran daerah yang berada di bandar

  Malang

 • 26

  3) Dewan Pendidikan ialah badan mandiri yang melibatkan peranan masyarakat untuk

  meningkatkan kualiti, purataan, dan efisiensi pentadbiran pendidikan di daerah

  (Surat Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002)

  4) Komite Sekolah ialah badan mandiri yang melibatkan peranan masyarakat untuk

  meningkatkan kualiti, purataan, dan efisiensi pentadbiran pendidikan di satuan

  pendidikan, sama ada pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah

  mahupun jalur pendidikan luar sekolah (Surat Keputusan Mendiknas No.

  044/U/2002)

  5) Sekolah Menengah Pertama Negeri ialah lembaga pendidikan awam yang

  merupakan kelanjutan daripada Sekolah Rendah dengan tempoh pengajian selama 3

  tahun dengan pentadbiran dibiayai oleh pemerintah.

  6) Guru ialah seseorang yang dilantik dan memperoleh surat keputusan (SK) daripada

  pemerintah untuk mengamalkan tugasan berupa kegiatan belajar mengajar di

  sekolah (Suparlan, 2005).

  7) Pemerkasaan Guru ialah pemberian kemampuan atau autoriti kepada guru untuk

  mengamalkan profesionnya serta memberikan peluang kepada guru untuk

  meningkatkan kemampuan profesionnya menuju kemandirian (Ambar, 2004).

  Dalam kajian ini pemerkasaan guru diukur dengan soal selidik yang dibina oleh

  penyelidik dengan penyelia dan mengadaptasi soal selidik dari School Participant

  Empowerment Scale (SPES) yang dikembangkan oleh Short dan Rinehart (1992)

  yang terdiri daripada enam dimensi iaitu membuat keputusan, peningkatan

  profesionalisme, status, kepercayaan diri, autonomi, dan pengaruh.

  8) Kepuasan kerja ialah sikap positif seseorang yang mengarahkan untuk berperanan

  lebih terhadap pekerjaannya sehingga boleh menemukan dan mengulang cara-cara

  yang dianggapnya lebih bervariasi dan bernilai untuk memperoleh hasil yang

  maksimum (Alo, 1997; Hadari, 2003; Veithzal, 2006). Dalam kajian ini kepuasan

 • 27

  kerja diukur berdasarkan soal selidik yang dibina oleh penyelidik dengan penyelia

  serta menggunakan beberapa soal selidik yang pernah digunakan oleh Siti Suaibah

  (2004), dan Avadiar (2004).

  9) Komitmen organisasi diertikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh para staf atau

  sesuatu kekuatan yang mengikat posisi seorang staf dalam sebuah organisasi (Meyer

  & Allen, 1991). Dalam penyelidikan ini yang dimaksud organisasi ialah sekolah.

  Dimensi komitmen organisasi boleh dikatakan terdiri daripada tiga, iaitu komitmen

  afektif, komitmen kelangsungan, dan komitmen normatif (Meyer & Allen, 1991).

  Dalam kajian ini pengukuran komitmen organisasi dengan menggunakan soal

  selidik daripada The Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), iaitu soal

  selidik yang dikembangkan oleh Mowday dan digunakan untuk mengukur

  komitmen terhadap organisasi oleh Wu Yueh Yun (1994) dan soal selidik yang

  dibina oleh penyelidik dan penyelia.