1 Autoreferat 1. Imi™ i nazwisko: Barbara Cichy 2. Posiadane

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 Autoreferat 1. Imi™ i nazwisko: Barbara Cichy 2. Posiadane

 • 1

  Autoreferat

  1. Imi i nazwisko: Barbara Cichy

  2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania

  oraz tytuu rozprawy doktorskiej:

  - mgr in. Politechnika Krakowska Wydzia Chemiczny, specjalno: technologia organiczna,

  1978

  -dr nauk technicznych, Politechnika Wrocawska, Wydzia Chemiczny, Instytut Technologii

  Nieorganicznej i Nawozw Mineralnych, 2001; tytu rozprawy doktorskiej: Zastosowanie

  kwasu polifosforowego i polifosforanw amonu do wytwarzania nawozw z

  mikroelementami; specjalno: technologia nieorganiczna.

  3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

  - Instytut Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Zakad Inynierii Procesowej,

  specjalista, adiunkt, specjalista badawczo-technologiczny, 3.09.1985-19.12.2001

  - Instytut Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Zakad Inynierii Procesowej i

  Projektowania Procesowego; adiunkt z tytuem doktora, 20.12.2001- 31.03.2008

  - Instytut Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Zesp Syntezy Nieorganicznej,

  adiunkt-kierownik zespou,1.04.2008-31.12.2009

  - Instytut Nawozw Sztucznych Oddzia Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach,

  Zesp Syntezy Nieorganicznej, adiunkt-kierownik zespou, 1.01.2010-31.12.2010

  - Instytut Nawozw Sztucznych Oddzia Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach,

  Zakad Syntezy Nieorganicznej i Ochrony rodowiska, adiunkt-kierownik zakadu, 2011-

  nadal.

  W latach 1978-1985 pracowaam w Zakadzie Dowiadczalnym Materiaw

  Elektroizolacyjnych przy Zakadach Tworzyw Sztucznych Erg w Gliwicach na

  stanowiskach staysty, technologa i starszego technologa Oddziau Badawczego Zakadu.

 • 2

  4. Wskazanie osignicia wynikajcego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

  stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.

  U. nr 65, poz.595 ze zm.)

  Technologie fosforanw i polifosforanw przeznaczonych do specjalistycznych

  zastosowa w technice i rolnictwie

  a) Spis publikacji oraz innych prac stanowicych osignicie naukowe zgoszone jako

  podstawa do przewodu habilitacyjnego. W nawiasach przedstawiono udzia wspautorw we

  wsplnych pracach. Kopie prac oraz owiadczenia wspautorw zamieszczono w

  zacznikach 6 i 7. Potwierdzenie wdroe Zacznik 8.

  Osignicia wdroeniowe:

  1. Barbara Cichy, Stanisaw Folek, Jacek Kwiecie, 2005, Opracowanie technologii i

  uruchomienie produkcji ciekego nawozu polifosforanowego typu NP 10-34-0, Instytut

  Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Zakad Produkcji Maotonaowych.

  2. Barbara Cichy, Witold Grzebisz, Stanisaw Folek, 2005, Nawz cieky do dokarmiania

  rzepaku (na podstawie patentu polskiego PL201287) miejsce wdroenia: Instytut Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Zakad Produkcji Maotonaowych.

  3. Barbara Cichy, Ewa Kuda, Jacek Kwiecie, 2013, Technologia bezhalogenowych

  uniepalniaczy tworzyw polimerowych, wdroenie w skali 2000t/r w Zakadach Chemicznych

  Alwernia SA.

  4. Barbara Cichy, Dorota uczkowska, 2003, Wdroenie technologii wytwarzania

  polifosforanu melaminy; Instytut Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Zakad

  Produkcji Maotonaowych. Wdroenie na podstawie pracy niepublikowanej: Cichy Barbara, uczkowska Dorota, 2003, Opracowanie technologii wytwarzania polifosforanu melaminy,

  Nr sprawozdania IChN: 4250/2002, Symbol pracy: ST-501.040.01/2002 oraz patentu

  PL195373.

  Publikacje:

  1. B. Cichy , D. uczkowska, M. Nowak, M. Wadyka-Przybylak, 2003, Polyphosphate

  Flame Retardants with Increased Heat Resistance, Ind. Eng. Chem. Res.; 42(13) 2897 - 2905;

  DOI: 10.1021/ie0208570; IF=1,317, l. cytowa 15.

  2. B. Cichy, S. Folek, 2003, Wieloskadnikowe nawozy cieke z polifosforanami, Przem.

  Chem.; 82(8-9), 822-825; IF=0,296; l. cytowa: 1.

  3. B. Cichy, S. Folek, 2005, Utilisation of complexing abilities of polyphosphates in liquid

  fertilizers, based on the example of fertilizers type NP and NPK with zinc, Ind. Eng. Chem.

  Res.; 44, 4513-4517; IF=1,504; l. cytowa 0.

  4. B. Cichy, 2005, Multicomponent Fluid Fertilizers Containing Polyphosphates, Polish

  Journal of Environmental Studies, Vol 14, Supplement III, 19-26.

  5. B. Cichy, S. Folek, H Makaa, 2008, Otrzymywanie i zastosowanie polifosforanw

  potasu, Przem. Chem. 11, 1131-1136; IF=0,354; l. cytowa 1.

 • 3

  6. B. Cichy, S. Folek, A. Krzto, 2009, Food multiphosphates preparation and properties, J.

  Agric. Food Chem., 57 (3), 944950; DOI: 10.1021/jf802515s; IF=2,469, l. cytowa 1.

  7. B. Cichy, S. Folek, J. Hoffmann, M. Nowak, 2010, Opis procesu przemian termicznych

  ortofosforanw w wielofosforany, Przem. Chem., 89(8), 916-920; IF=0,290, l. cytowa 0.

  8. B. Cichy, M. Stechman, M. Nowak, E. Kuda, M. Turkowska, 2011, Bezhalogenowe

  retardanty palenia o strukturze nano i mikro, Przem. Chem., 90(5), 714-719; IF=0,414,

  l. cytowa 3.

  9. B. Cichy, E. Kuda, 2012, Kinetic Model of Melamine Phosphate Precipitation, Ind. Eng.

  Chem. Res., 51, 1653116536;DOI: 10.1021/ie3020928; IF=2,206;l. cytowa 1.

  10. B. Cichy, E. Kuda , G. Rymarz, I. Gajlewicz, 2012, Uniepalniajce dziaanie soli

  melaminy w kompozycjach kopolimerem etylenu i octanu winylu, Przem. Chem., 91(11)

  2257-2261; IF=0,354, l. cytowa 0.

  11. B. Cichy, B., 2013, Melamine phosphates as ecologically friendly, halogen free flame

  retardants in polymer materials, Chemik, 67 (3), pp. 214-219; l. cytowa 0.

  12. B. Cichy, J. Kwiecie, Polifosforany w ochronie przeciwpoarowej, Rozdzia w

  monografii recenzowanej: rodowisko i Przemys t. IV (red. G. Schroeder, P. Grzesiak),

  Cursiva 2013; ISBN: 978-83-62108-28-2;

  http://www.cursiva.pl/dropbox/e_srodowisko_i_przemysl_IV.pdf.

  13. B. Cichy, E. Kuda, 2014, Obtaining Monodisperse Melamine Phosphate Grain by Continuous Reaction Crystallization Process, Ind. Eng. Chem. Res., Publication Date (Web):

  March 30, 2014 , DOI: 10.1021/ie4043032; http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie4043032 IF=2,206 (wg. roku 2013); l. cytowa 0.

  Patenty uzyskane:

  1. Cichy B. (70%), uczkowska D.(30%), Data rejestracji w UPRP: 30. 04. 2002; Data

  uzyskania patentu: 27.03.2007, PL195373 Sposb wytwarzania skondensowanych

  fosforanw melaminy.

  2. Cichy B. (34%), Grzebisz W. (33%), Folek St.(33%), Data rejestracji w UPRP: 13. 12.

  2004; Data uzyskania patentu: 29.09.2008, PL201287 Skoncentrowany nawz cieky oraz

  sposb wytwarzania nawozu ciekego.

  3. Cichy B. (60%), Folek St. (40%); Data rejestracji w UPRP: 20. 04. 2007; Data uzyskania

  patentu: 28.06.2010, PL208160 Sposb wytwarzania spoywczych fosforanw potasu.

  4. Cichy B. (55%), Folek St. (25%), Tomanek G. (10%), Trefler B. (10%); Data rejestracji w

  UPRP 15. 10. 2004; Data uzyskania patentu: 9.03.2011, PL210218 Mieszanka fosforanowa

  dla przetwrstwa misnego.

  5. Cichy B.(30%), Kuda E. (5%), Kwiecie J. (5%), Rymarz G. (15%), Bortel K. (10%),

  Kowalska B. (5%), Zorska E. (8%), Majka-Wantuch M. (7%), Lenar J. (8%), Urbaczyk L.

  http://www.cursiva.pl/dropbox/e_srodowisko_i_przemysl_IV.pdfhttp://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie4043032

 • 4

  P

  OH

  O

  OM

  OH + P

  OH

  HO

  O

  OM P

  O

  MO

  OH

  O

  P

  O

  OMHO

  + H

  O

  H

  (7%); Data rejestracji w UPRP: 14.07.2011, patent uzyskany 06.2013, PL21551; Sposb

  wytwarzania bezhalogenowego opniacza palenia, zwaszcza tworzyw poliolefinowych.

  b) Omwienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osignitych wynikw

  wraz z omwieniem ich ewentualnego wykorzystania

  Moim osigniciem stanowicym podstaw wniosku habilitacyjnego okrelonym w

  art.16.ust.2 ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyszym,

  ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

  oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455) s zrealizowane rozwizania

  technologiczne poparte jedno-tematycznym cyklem publikacji nt. Technologie fosforanw i

  polifosforanw przeznaczonych do specjalistycznych zastosowa w technice i

  rolnictwie. Osignicie obejmuje 4 wdroenia przemysowe, 13 publikacji w czasopismach,

  w tym 10 z bazy ICR oraz 5 udzielonych patentw. Przedstawione zagadnienie ma charakter

  multidyscyplinarny, jego realizacja wymagaa wsppracy specjalistw z rnych dziedzin

  nauki i techniki, z czego w wielu przypadkach wynika wspautorstwo publikacji i patentw.

  We wszystkich przedstawionych dziaaniach peniam rol koncepcyjn i merytoryczn oraz

  byam kierownikiem odpowiednich projektw badawczych. Badania i rozwizania

  wdroeniowe pod wymienionym wyej tytuem dotycz nastpujcych zagadnie:

  Polifosforany w nawozach ciekych NP i NPK

  Polifosforany jako dodatki do ywnoci

  Polifosforanowe retardanty palenia tworzyw polimerowych

  Nieorganiczne sole kwasu polifosforowego, ktry powstaje w wyniku reakcji kondensacji

  termicznej kwasu fosforowego przebiegajcej z wydzieleniem wody, znajduj szerokie

  zastosowanie w technice i rolnictwie. Tworz acuchowe zwizki o wzorze oglnym

  M(n+2)PnO(3n+1), gdzie M=metal, o strukturze czsteczkowej zbudowanej z trwaych merw

  fosforanowych. Przedstawiona poniej reakcja obrazuje powstawanie skondensowanego

  fosforanu o liczbie atomw fosforu w czsteczce n=2, czyli tworzenia pirofosforanu.

  W polikwasach i ich solach atomy fosforu s rozmieszczone na wierzchokach tetraedrw

  pomidzy czterema