of 19 /19
บบบบบ บบบบบ 1 1 4 4 . . บบบ บบบ บบบบบ บบบบบ

บทที่1 4 . การศึกษา

Embed Size (px)

DESCRIPTION

บทที่1 4 . การศึกษา. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551. ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย - PowerPoint PPT Presentation

Text of บทที่1 4 . การศึกษา

Page 1: บทที่1 4 . การศึกษา

บทท��บทท��1144.. การการศึกษาศึกษา

Page 2: บทที่1 4 . การศึกษา

ระเบ�ยบกระทรวงระเบ�ยบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย ว�าด�วย ว�าด�วย

หลั�กเกณฑ์� แลัะว�ธี�การนำ าหลั�กเกณฑ์� แลัะว�ธี�การนำ าเง�นำรายได�ของสถานำเง�นำรายได�ของสถานำ

ศึกษาไปจั�ดสรร เป'นำค่�าใช้�ศึกษาไปจั�ดสรร เป'นำค่�าใช้�จั�ายในำการจั�ดการศึกษา จั�ายในำการจั�ดการศึกษา

ในำสถานำศึกษาส�งก�ดในำสถานำศึกษาส�งก�ดองค่�กรปกค่รองส�วนำท�ององค่�กรปกค่รองส�วนำท�อง

ถ��นำ พถ��นำ พ..ศึศึ. 2551. 2551

Page 3: บทที่1 4 . การศึกษา

ข�อ 6 เง�นำรายได�ของสถานำศึกษา ประกอบด�วย

(7) เง�นำท��ได�จัากการท��องค่�กรปกค่รองส�วนำท�องถ��นำ

ตั้�-งงบประมาณให�สถานำศึกษาเป'นำค่�าอาหารกลัางว�นำ ค่�าเง�นำรายห�วนำ�กเร�ยนำ แลัะค่�าพ�ฒนำาการจั�ดการศึกษา

Page 4: บทที่1 4 . การศึกษา

ป/งบประมาณ พ.ศึ.2554 ตั้�-งงบประมาณหมวดค่�า

ใช้�สอย ประเภทรายจั�ายเก��ยวเนำ1�องก�บการปฏิ�บ�ตั้�ราช้การท��ไม�เข�าลั�กษณะรายจั�ายหมวดอ1�นำๆโค่รงการสนำ�บสนำ5นำค่�าใช้�จั�ายการบร�หารสถานำศึกษา

Page 5: บทที่1 4 . การศึกษา

เม1�องบประมาณประกาศึใช้�แลั�วให�

ด าเนำ�นำการเบ�กห�กผลั�กส�งเข�าบ�ญช้�เง�นำฝากธีนำาค่ารในำนำามของ

สถานำศึกษา ม�เง�นำเหลั1อจั�ายไม�ตั้�องส�งค่1นำ

องค่�กรปกค่รองส�วนำท�องถ��นำ

Page 6: บทที่1 4 . การศึกษา

การเบ�กห�กผลั�กส�งเข�าบ�ญช้�เง�นำฝาก

ธีนำาค่ารในำนำามของสถานำศึกษา พ�จัารณา

ตั้ามค่วามเหมาะสมของฐานำะทางการค่ลั�ง

(นำส. ด�วนำท��ส5ด ท�� มท 0893.2/ว 1918 ลังว�นำท�� 16 ม�ถ5นำายนำ 2552)

Page 7: บทที่1 4 . การศึกษา

การตั้�-งงบประมาณท5นำการศึกษาส าหร�บนำ�กเร�ยนำ

นำ�กศึกษา แลัะผ:�ด�อยโอกาส• อปท. สามารถตั้�-งงบประมาณเพ1�อเป'นำท5นำการศึกษาแก�เด;กนำ�กเร�ยนำ

นำ�กศึกษา แลัะผ:�ด�อยโอกาส เช้�นำ เด;กยากจันำ ค่นำพ�การ เป'นำตั้�นำ• ค่5ณสมบ�ตั้�ผ:�ร�บท5นำ

- ม�ภ:ม�ลั าเนำาในำ อปท.- เป'นำเด;กด�อยโอกาสม�ประช้าค่มร�บรอง

Page 8: บทที่1 4 . การศึกษา

• เบ�กจั�ายได�เฉพาะค่�าเลั�าเร�ยนำ หร1อ ค่�าธีรรมเนำ�ยม

การศึกษา หร1อค่�าบ าร5ง หร1อค่�าหนำ�วยก�ตั้ แตั้�ไม�เก�นำป/การ

ศึกษาลัะ 33,000 บาท ใช้�ตั้�-งแตั้�ป/งบประมาณ 2550 (

1 ตั้.ค่. 49) หนำ�งส1อกระทรวงมหาดไทย ท�� มท

0808.2/ว 1365 ลังว�นำท�� 30 เมษายนำ 2550

Page 9: บทที่1 4 . การศึกษา

- รายได�ไม�เก�นำ 50 ลั�านำ ตั้�-งไม�เก�นำ 3%

- รายได�เก�นำ 50 ลั�านำ แตั้�ไม�เก�นำ 300 ลั�านำ ตั้�-งไม�เก�นำ 2.5%

- รายได�เก�นำ 300 ลั�านำบาทข-นำไป ตั้�-งไม�เก�นำ 2%

(รายได�ท5กประเภท รวมเง�นำอ5ดหนำ5นำท��วไปของป/งบประมาณท��

ผ�านำมา)

Page 10: บทที่1 4 . การศึกษา

การตั้�-งงบประมาณให�ท5นำการศึกษาข�าราช้การแลัะ

ฝ=ายการเม1อง - ขอร�บท5นำการศึกษา ปร�ญญาตั้ร� หร1อปร�ญญาโท

- ได�ท�-งของร�ฐหร1อเอกช้นำ

Page 11: บทที่1 4 . การศึกษา

ปร�ญญา ตั้ร�/โทสามารถศึกษาในำสาขาว�ช้าท��

ก าหนำดเป'นำค่5ณว5ฒ�ตั้ามค่5ณสมบ�ตั้�เฉพาะตั้ าแหนำ�ง

ในำท5กตั้ าแหนำ�งท��ค่ณะกรรมการกลัางของอปท .

ก าหนำดมท 0 8 0 8 .2 /ว

1 8 2 9 ลัว. 15 กย. 5 2

Page 12: บทที่1 4 . การศึกษา

ผ:�บร�หารท�องถ��นำแลัะสมาช้�กสภาท�องถ��นำผ:�ได�ร�บ

ท5นำ หากพ�นำจัากตั้ าแหนำ�งก;ให�ได�ร�บท5นำตั้�อไปจันำกว�าจัะ

ส าเร;จัการศึกษา เว�นำแตั้�ถ:กส��งให�พ�นำจัากตั้ าแหนำ�ง

เนำ1�องจัากกระท าผ�ดตั้ามกฎหมาย

หนำ�งส1อกระทรวงมหาดไทย ท�� มท 0808.2/ ว 2428 ลังว�นำท�� 29

กรกฎาค่ม 2552

Page 13: บทที่1 4 . การศึกษา

- ค่�าใช้�จั�ายให�เบ�กได�เท�าท��จั�ายจัร�งตั้ามท��สถาบ�นำการศึกษาได�ร�บ

อนำ5ญาตั้ให�เร�ยกเก;บ- ตั้ร� ไม�เก�นำป/ลัะ 33,000

หลั�กส:ตั้ร 4 ป/หร1อไม�เก�นำ 132,000 รวมอ5ปกรณ�

แลัะหนำ�งส1อ- โท ไม�เก�นำป/ลัะ 60,000

หลั�กส:ตั้ร 2 ป/หร1อไม�เก�นำ 120,000 รวมอ5ปกรณ�

แลัะหนำ�งส1อ

Page 14: บทที่1 4 . การศึกษา

• จัะตั้�องเป'นำผ:�ได�ร�บการค่�ดเลั1อกจัะตั้�องเป'นำผ:�ได�ร�บการค่�ดเลั1อกให�เป'นำผ:�ร�บท5นำให�เป'นำผ:�ร�บท5นำ

ระหว�างการศึกษา เจั�าหนำ�าท��ท�องถ��นำไม�สามารถโอนำไปร�บราช้การท��ส�วนำราช้การอ1�นำ ยกเว�นำโอนำไปร�บ

ราช้การท��องค่�การบร�หารส�วนำจั�งหว�ด เทศึบาลั แลัะองค่�การ

บร�หารส�วนำตั้ าบลั ม�ฉะนำ�-นำ จัะตั้�องช้ดใช้�ท5นำการศึกษา พร�อมก�บค่�า

ปร�บ จั านำวนำ 2 เท�า ของท5นำท��ได�ร�บ

Page 15: บทที่1 4 . การศึกษา

• เจั�าหนำ�าท��ท�องถ��นำ ท��ได�ร�บท5นำจัากองค่�กรปกค่รองส�วนำท�องถ��นำ จัะตั้�องกลั�บมาปฏิ�บ�ตั้�งานำ

เพ1�อช้ดใช้�ท5นำให�ก�บองค่�กรปกค่รองส�วนำท�องถ��นำ เป'นำระยะเวลัาไม�นำ�อยกว�า 2 เท�า หากไม�กลั�บมาปฏิ�บ�ตั้�งานำจัะตั้�องช้ดใช้�ท5นำท��องค่�กรปกค่รองส�วนำท�องถ��นำได�จั�ายไปแลั�ว พร�อมก�บค่�าปร�บอ�กเป'นำเง�นำอ�ก 2 เท�า ของ

จั านำวนำท5นำด�งกลั�าว

Page 16: บทที่1 4 . การศึกษา

การค่�ดค่ านำวณตั้�-งงบประมาณการค่�ดค่ านำวณตั้�-งงบประมาณ

รายได�ท5กประเภทรวมเง�นำอ5ดหนำ5นำท��วไปของป/งบประมาณท��ผ�านำมา

รายได� ส�ดส�วนำ- ไม�เก�นำ 5 ลั�านำ ตั้ร� 12 โท 2- เก�นำ 5 ลั�านำ ไม�เก�นำ 20 ลั�านำ ตั้ร� 16 โท 3

- เก�นำ 20 ลั�านำ ไม�เก�นำ 50

ลั�านำตั้ร� 20 โท 4

- เก�นำ 50 ลั�านำ ไม�เก�นำ 150 ลั�านำ

ตั้ร� 24 โท 5

- เก�นำ 150 ลั�านำข-นำไป ตั้ร� 28 โท 6

Page 17: บทที่1 4 . การศึกษา

ตั้�วอย�าง (รายได�ไม�เก�นำ 5 ลั�านำ)ตั้�วอย�าง (รายได�ไม�เก�นำ 5 ลั�านำ)

ว5ฒ� จั านำวนำ ป/

5 354

55

56

57

ตั้ร� 12 12 - - - 12

โท 2 2 - 2 - 2

Page 18: บทที่1 4 . การศึกษา

การให�ค่วามช้�วยเหลั1อแก�นำ�กเร�ยนำในำหลั�กส:ตั้รไม�เก�นำการศึกษาข�-นำพ1-นำฐานำ

ช้5ดนำ�กเร�ยนำ - ม�ภ:ม�ลั าเนำาในำพ1-นำท�� อปท.

หนำ�งส1อเร�ยนำ - ยากจันำหร1อด�อยโอกาสว�สด5อ5ปกรณ�การเร�ยนำ - ผ�านำค่วามเห;นำช้อบประช้าค่ม

ของท�องถ��นำ- ค่ านำงถงฐานำะการค่ลั�ง

- นำส . ท�� มท 0 3 1 3 .4 /ว 3050

ลัว 22 ก.พ . 43 ด�วย

● ไม�สามารถปฏิ�บ�ตั้�ตั้ามหลั�กเกณฑ์�ด�งกลั�าวได� ให�ขอท าค่วามตั้กลังก�บ ผวจั. ก�อนำการปฏิ�บ�ตั้�

นำส.มท . 0808.2/ว 1365 ลัว 30 เม.ย . 50

Page 19: บทที่1 4 . การศึกษา

- เค่ร1�องแตั้�งกายท��จั าเป'นำตั้�องใช้�ประกอบการเร�ยนำ การสอนำ แลัะใช้�ก�บวงด5ร�ยางค่� เช้�นำ ช้5ด

นำาฏิศึ�ลัป@ ช้5ดด5ร�ยางค่� เป'นำตั้�นำ- เค่ร1�องแตั้�งกายท��เทศึบาลัไม�สามารถเบ�กจั�าย

ได� ค่1อ เค่ร1�องแบบ แบบฟอร�ม ช้5ดฟาตั้�ก แลัะช้5ดประจั าท�องถ��นำ

- ในำกรณ�ม�ค่วามจั าเป'นำตั้�อเบ�กจั�ายค่�าว�สด5เค่ร1�องแตั้�งกาย นำอกเหนำ1อจัากหลั�กเกณฑ์�นำ�-ให� ผวจั .อนำ5ม�ตั้�ตั้ามค่วามจั าเป'นำ เหมาะสมก�บลั�กษณะงานำท��ใช้�

- ใช้�เฉพาะเทศึบาลัหนำ�งส1อ มท 0307/ว 384 ลัว 16

ก.พ . 36