Click here to load reader

1 -&*) )#.%, )%2 )% /.!,.! · PDF file agalab-ot sa 1,000 residente halin sa walo ka barangay sa Cawayan, Masbate ang nagprotesta sa atubang sang munisipyo sadtong Hunyo 3 kag 8. Ginkundenar

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 -&*) )#.%, )%2 )% /.!,.! · PDF file agalab-ot sa 1,000 residente halin sa walo ka...

 • ANG Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

  Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

  Sa idalum sang iya nga magatat- lo ka tuig nga pagginahum, labing nag-us-os ang pangabuhian sang pumuluyo kag nagsadsad ang eko- nomya. Naglala ang disempleyo, nagbug-at ang palas-anon nga buhis kag nagtimbuok ang presyo, samtang nagapabilin nga nalansang ang swel- do kag manubo ang kita sang pumu- luyo. Naglala ang problema sa droga, kag ang gubyerno niya mismo ang numero uno subong nga sindikato.

  Sa pihak nga bahin, nagapada- yon ang pagdaku sang manggad ni Duterte kag mga kahimbon nga bu- rukrata-kapitalista kag oligarko ha- lin sa mga kontrata sang gubyerno

  kag pagdambong sa kaban sang banwa. Sunud-sunuran siya sa mga dikta sang mga dumuluong nga ga- hum kag ginsurender ang pungsod- non nga soberanya kag patrimonya.

  Nagasibukog ang gahum ni Du- terte sa bilog nga pungsod. Gamit niya ang bug-os nga armadong ku- sog kag resorsa sang estado para sa pagpamwersa kag pagpaniplang. Ginapahipos niya ang iya mga kriti- ko, mga aktibista, abugado kag midya. Ginatapna ang pagbato sang pumuluyo. Wala kaluoy ang mga pagpatay, pagsalakay sa bug-os nga komunidad, pagpang-aresto kag

  Edisyong Hi l igaynon

  Tuig L No. 12

  Hunyo 21, 2019

  www.phi l ippinerevolution. info

  Bug-os kaisog nga maghimakas agud waskon ang salot nga tiranikongpagginahum ni Duterte sa labing madali nga panahon. Kada ginutlonga magapagusa siya sa poder, labing magabug-at ang palas-anon kag pag-antus sang banwa.

  Bug-os kaisog nga maghimakas agud waskon ang tiraniya ni Duterte!

  EDITORYAL

  "4 armas...," sundan sa pahina 3"Taouson..," sundan sa pahina 2

  4 armas,

  nakumpiska sang

  BHB-Samar

  APAT NGA ARMAS ang nakum- piska sang Bagong Hukbong Ba- yan (BHB)-Northern Samar ma- kaligad ang madinalag-on nga reyd sa detatsment sang Alpha Company, 63rd IB sa Sityo Little Lanubi, Barangay Lanubi (EJ Du- lay), Lao-ang, Northern Samar sadtong Mayo 21, alas-4 sang aga. Ginpalukpan sang eksplosibo sang BHB ang detatsment. Na- kumpiska sa reyd ang tatlo nga ripleng R4, isa ka pistola, mga magasin, bala kag iban pang gamit militar. Tatlo ka suldado, lakip ang duha ka upisyal, ang napatay sa sulod sang 30-minutos nga inaway. Samtang, ginhatagan- pasidunggog sang BHB si Ka Yulo nga namartir sa opensiba.

  Ang 63rd IB isa sa mga ba- talyon nga gingamit sa pagpana- lakay sa Marawi. Sang ginbalik sa

 • Hunyo 21 , 2019 ANG BAYAN2

  Ang Ang Bayan ginabantala duha ka beses kada bulan sang

  Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pi l ipinas

  Kaundan

  Ang Ang Bayan ginabantala sa

  lenggwahe nga Pi l ipino, Bisaya, I loko,

  Hi l igaynon, Waray kag Ingles.

  Nagabaton ang Ang Bayan sang

  mga kontribusyon sa porma sang mga

  artikulo kag bal ita. Ginabuyok man

  ang mga bumalasa nga magpaabot

  sang mga saway kag rekomendasyon

  sa ikauswag sang aton pahayagan.

  Tuig L No. 12 | Hunyo 21, 2019

  ANG

  instagram.com/progressiveviews

  @prwc_info

  fb.com/groups/phrevolutionnewsroom

  [email protected]

  Editoryal: Bug-os kaisog nga maghimakas para tapuson ang tiraniya ni Duterte! 1 4 armas, nakumpiska sg BHB-Samar 1 Duterte, nahadlok sa China kag US 3 Nagapagusa nga mga burukrata 3 2nd IB: Mga berdugo 4 8 pagpatay sa 7 adlaw 5 Mamahayag, nagkaso 6 Demolisyon sa ngalan sg negosyo 6 Mga padihut kontra-mangunguma 7 Paghimo layi sg kontraktwalisasyon 7 Padihut nga neoliberal sa edukasyon 8 Kahimtangan sg mga manunudlo 9 Mga problema sa transportasyon 9 Pribatisasyon sg Clark Airport 10 Makasuluka nga korapsyon 10

  pagpangbilanggo. Uyat ni Duterte ang bilog nga

  burukrasya, armadong pwersa kag tanan nga sanga sang gubyerno. Agud tubtub-buhi nga makalikaw sa salabton sa iya mga krimen, ambi- syon niya nga palawigon lampas sa 2022 ang gahum kag pribiliheyo nga ginaangkon niya kag sang iya pamil- ya kag kahimbon.

  Ugaling bisan anuman ang ku- sog kag gahum ni Duterte, wala san- o man mapuas ang handum sang banwa nga mahilway sa tiraniya kag pasismo. Wala sila dalayon nga ma- busalan sa ila singgit para sa kata- rungan kag demokrasya.

  Kinamatarung sang pumuluyong Pilipino nga batuan kag pukanon ang isa ka gubyerno nga nagalapak sa iya komun nga interes kag wala kaluoy nga nagalupig sa ila. Pareho sang ginhimo nga pagpukan sa rehi- meng Marcos (1986) kag Estrada (2001), wala sang liwan nga naga- kadapat himuon ang pumuluyo kun- di ang patalsikon ang mapintas, ma- kawat, paantus kag maluib nga re- himeng Duterte.

  Sa pumuluyong Pilipino: pabaku- ron ang panimuot agud atubangon ang mabudlay nga paghimakas kag tadlungon ang dalagan sang kasay- sayan sang pungsod. Kon maghulug- pong kag isa ka kubay nga maga- martsa ang pumuluyo, sila mangin isa ka indi malupig nga pwersa pangpu- litika kag pwersa sang pagbag-o.

  Tukuron ang organisadong ku- sog sang banwa. Muklaton ang mata sa matuod nga kahimtangan sang pungsod. Gision ang tabon sang mga kabutigan kag pagpangtiko ni Du- terte. Magpursiger nga hibal-on, hangpon kag ibuyagyag ang tunay nga kahimtangan sang pungsod, ang kawad-on sang demokrasya kag ka- wad-on sang kahilwayan, ang pag- ginahum sang pila ka oligarko, mga burukrata-kapitalista, kag ang pag- pamigos kag pagpanghimulos nila sa masang anakbalhas.

  Hatagan-tum-ok ang halamba- lanon pangbanwa kag panggubyerno. Sikwayon ang wala sang pagpasila- bot. Iangut kag hakson ang ugat sang matag-adlaw nga mga problema kag reklamo. Mangin tumuluon sang kasaysayan, pulitika kag ekonomya.

  "Bug-os..," halin sa pahina 1 "4 armas...," halin sa pahina 1Hugot nga maghiliusa. Sikwayon ang pag-iya-iya. Ang kaayuhan sang isa nakaangut sa kaayuhan sang ta- nan. Ibuhos ang tanan agud tuku- ron kag palaparon ang mga organi- sasyong masa. Palaparon ukon tu- kuron ang mga unyon sa mga pabri- ka. Tukuron kag palaparon ang nagkalainlain nga asosasyong masa nga magahugpong sa mayorya ukon labing madamu sa mga eskwelahan, upisina kag komunidad.

  Ululupod nga maghulag kag ipahayag ang mga reklamo sa mga halambalanon lokal, pangsektor kag pangbanwa. Maghimakas para sa pagtaas sang sweldo kag kinama- tarung sang mga mamumugon, para panubuon ang renta sa duta ukon interes sa pautang kag matarung nga presyo sang humay ukon iban pang produkto, batuk sa pagtaas sang matrikula ukon pagtalikod sang estado sa edukasyon, batuk sa demolisyon, batuk sa mga di mata- rung nga balayran, kag iban nga gi- layon nga demanda. Iangut ang mga ini sa mas dalagku nga halam- balanon pungsodnon kag iangut sa paghimakas para tapuson ang tira- nikong pagginahum ni Duterte.

  Katungdanan sang mga akti- bistang masa nga pukawon, orga- nisahon kag pahulagon ang ginatos ka libong pumuluyo sa kasyudaran kag kaumhan. Mangin makina sang malaparan nga pagtuon kag pagpropaganda sa masa. Pamunuan ang mga talakayan, magdiskurso sa mga pulong, maghatag sang mga polyeto sa kalye kag magpinta ukon magdikit sa pader sa mga panawa- gan. Kumbinsehon ang tanan nga ululupod nga maghulag kag magba- to. Idul-ong sa masa ang mensahe kag panawagan sang Partido.

  Pilit nga ginapahak-pahak ni Duterte ang banwa agud padayon siya nga makagahum kag makahari ang mga malaut nga tulad niya kag iya mga suluguon kag kahimbon. Kon organisado ukon ululupod nga mag- hulag ang minilyon nga pumuluyo, wala sang gahum nga makabalabag sa desisyon nga patalsikon si Duter- te, isulong ang pagbag-o kag italana ang kapalaran sang banwa.

 • ANG BAYAN Hunyo 21 , 2019 3

  Duterte, nahadlok sa China kag US

  Lubos nga kahadlok sa China ang ginpakita ni Rodrigo Duterte nga manin-dugan santo sa soberanong interes sang Pilipinas kaangut sa insidente sa Recto Bank sadtong Hunyo 9. Lapnagon ang panawagan nga pasabton ang China sa pagbunggo kag pagbilin sang isa ka trawler (bangka nga pangisda) sini sa mas gamay nga bangka nga pangisda nga may karga nga 22 Pilipino.

  Tigaylo, ginsulit lang ni Duterte ang palusot sang China nga “simple nga aksidente sa dagat” lang ang natabo. Gintabunan niya ang mas mabug-at nga kamatuoran nga isa ka bangka sang China ang nagapa- ngisda sa sulod sang teritoryong dagat sang Pilipinas.

  Ang insidente sa Recto Bank pa- matuod sang nagabaskog nga aro- gansya sang China sa mga paglapas sini kag pagdambong sa teritoryong dagat sang Pilipinas. Ang amo nga walay salabton sang China resulta sang gawi-ulipon ni Duterte sa Chi- na kag lubos nga kapaslawan nga itib-ong ang soberano nga mga ki- namatarung kag layi sang Pilipinas.

  Nakulbaan si Duterte bangud ginbayaran siya sang China. Nahad- lok siya nga madula ang ginpangsu- hol sa iya nga minilyong dolyar kag iban pang pabor nga nabaton niya kag iya mga kahimbon kabaylo sang mga pabug-at kag malain nga pau- tang halin China.

  Sa pihak nga bahin, wala sang tingog kag mabuot si Duterte sa atubang sang gahod kag pamahug sang interbensyunistang militar sang US. Ginhingalitan sang US ang insi- dente sa Recto Bank kag nagdeklarar nga mahimo kuno sini nga “i-aktibo” ang Mutual Defense Treaty. Kasunod sini gin-anunsyo sang US nga paga- palayagon sini sa South China Sea ang USS Stratton, isa ka Coast Guard cutter, para “protektahan” ang teritoryo sang Pilipinas. Gina- pataas sang US ang pamahug sang armadong komprontasyon o gera sa China kon sa diin gamit sang US ang Pilipinas bilang lunsaran.

  Maluwas sa pasilidad-militar nga gintukod sang US sa nagkalain- lain nga bahin sang Pilipinas, naga- mentenar man ini sang presensya sa nakatundan nga bahin sang kada- gatan sang pungsod.

  Katuyuan sini nga magpasikat sang kusog-militar sa mga ruta sang balaligyaan sa South China Sea.

  Northern Samar, nagserbi ini nga pwersa pangseguridad sang pri- badong kontraktor nga nagalatag san

Search related