Click here to load reader

090707 Rhodium HTC Czech UM

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of 090707 Rhodium HTC Czech UM

Nvod k obsluze

www.htc.com

Pette si ped pouitm zazenBATERIE NEBUDE PO VYBALEN NABIT. NEVYJMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PSTROJ NABJ. VAE ZRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAZEN ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSTE. OCHRANA SOUKROM Nkterzemvyadujplnzpstupnnzaznamenanchtelefonnchhovor astanovuj,emusteosobu,sekterouhovote,informovatotom,ehovor zaznamenvte.PipouvnfunkcezznamuvtelefonuPDAvdydodrujte pslunzkonyanazenvazem. INFORMACE O PRVECH K DUEVNMU VLASTNICTV Copyright009HTCCorporation.Vechnaprvavyhrazena. HTC,logoHTC,HTCInnovation,ExtUSB,TouchFLO,HTCTouchPro,StraightTalk, PushInternetaHTCCarejsouochrannznmkyneboznmkysluebspolenosti HTCCorporation. Microsoft,Windows,WindowsMobile,WindowsXP,WindowsVista,ActiveSync,Centrum zazenWindowsMobile,InternetExplorer,MSN,Hotmail,WindowsLive,Outlook,Excel, PowerPoint,Word,OneNoteaWindowsMediajsouregistrovanochrannznmkynebo ochrannznmkyspolenostiMicrosoftCorporationvUSAadalchzemch. BluetoothalogoBluetoothjsouochrannznmkyvlastnnspolenostBluetooth SIG,Inc. Wi-FijeregistrovanochrannznmkaspolenostiWirelessFidelityAlliance,Inc. Java,JMEavechnyostatnznmkyzaloennanzvuJavajsouochrannznmky neboregistrovanochrannznmkyspolenostiSunMicrosystems,Inc.vUSAa dalchzemch. Copyright009,SunMicrosystems,Inc.Vechnaprvavyhrazena. Copyright009,AdobeSystemsIncorporated.Vechnaprvavyhrazena. microSDjeochrannznmkaspolenostiSDCardAssociation. OperaMobileodOperaSoftwareASA.Copyright1995-009OperaSoftwareASA. Vechnaprvavyhrazena.

Google, Mapy Google a YouTube jsou ochrann znmky spolenosti Google, Inc. v USA a dalch zemch. Copyright 009, Esmertec AG. Vechna prva vyhrazena. Copyright 00-009, ArcSoft, Inc. a poskytovatel licence. Vechna prva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrovan ochrann znmky spolenosti ArcSoft, Inc. v USA a dalch zemch. Copyright 004-009, Ilium Software, Inc. Vechna prva vyhrazena. Copyright 009, Aplix Corporation. Vechna prva vyhrazena. Copyright 000 - 008 WESTTEK LLC. Vechna prva vyhrazena. WESTTEK a logo WT jsou registrovan ochrann znmky spolenosti WESTTEK, LLC. Licence poskytnut spolenost QUALCOMM Incorporated v rmci jednoho i vce uvedench patent: 4 901 07 5 490 165 5 056 109 5 504 77 5 101 501 5 778 8 5 506 865 5 109 90 5 511 07 5 8 054 5 55 9 5 710 784 5 67 61 5 544 196 5 67 6 5 568 48 5 7 8 5 659 569 5 600 754 5 414 796 5 657 40 5 416 797 Vechny ostatn nzvy spolenost, produkt a slueb uveden v tomto textu jsou ochrann znmky, registrovan ochrann znmky nebo znmky slueb pslunch vlastnk. Spolenost HTC nenese zodpovdnost za technick nebo textov chyby nebo opomenut v tomto dokumentu ani za nsledn nebo nepm kody zpsoben poskytnutm tohoto materilu. Tyto informace jsou poskytovny tak, jak jsou, bez jakchkoli zruk a mohou bt zmnny bez pedchozho upozornn. Spolenost HTC si tak vyhrazuje prvo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez pedchozho upozornn. dn st tohoto dokumentu nesm bt reprodukovna nebo penena jakoukoli formou nebo jakmikoli prostedky, elektronicky, mechanicky, pomoc fotokopi, zznam nebo uloenm v systmu pro zskvn informac, ani v jakkoli podob peloena do jakhokoli jazyka bez pedchozho psemnho svolen spolenosti HTC.

4

Prvn omezenINFORMACE O POAS, INFORMACE O KURZECH AKCI, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVNY TAK JAK JSOU A BEZ ZRUKY NEBO TECHNICK PODPORY LIBOVOLNHO DRUHU ZE STRANY SPOLENOSTI HTC. V NEJVTM MONM ROZSAHU POVOLENM ROZHODNM PRVEM SE SPOLENOST HTC A JEJ PARTNEI vslovn zkaj jakchkoli zruk, a vslovn uvedench nebo pedpokldanch, zkonem nebo jinak stanovench, za informace o poas, informace o kurzech akci, data, dokumentaci nebo jin produkty a sluby, vetn, ale bez omezen, jakchkoli vslovn uvedench nebo pedpokldanch zruk prodejnosti, vhodnosti pro urit el, neporuen smlouvy, kvality, pesnosti, plnosti, innosti, spolehlivosti, uitenosti a bezchybnosti nebo pedpokldanch zruk vznikajcch pi manipulaci nebo pouvn. Bez omezen pedchozho se dle rozum, e spolenost HTC a jej poskytovatel slueb nenesou odpovdnost za pouvn nebo zneuvn informac o poas, informac o kurzech akci, dat a dokumentace nebo za nsledky jejich pouit. Spolenost HTC a jej poskytovatel slueb neposkytuj dn vslovn nebo pedpokldan zruky nebo jistoty, e informace o poas probhnou nebo probhaj tak, jak pedpovdi, data nebo informace uvdj nebo popisuj, a nenesou dnou odpovdnost vi libovoln osob nebo subjektu, stran partnersk i nepartnersk, za nesrovnalosti, nepesnosti nebo neuveden druhu poas nebo udlost pedpokldanch nebo popisovanch, uvdnch, probhajcch nebo probhnuvch. BEZ OMEZEN OBECNOST VE UVEDENHO TMTO BERETE NA VDOM, E INFORMACE O POAS, INFORMACE O KURZECH AKCI, DATA A DOKUMENTACE MOHOU OBSAHOVAT NEPESNOSTI, A E SE BUDETE DIT ZDRAVM ROZUMEM A DODROVAT STANDARDN BEZPENOSTN OPATEN V SOUVISLOSTI S VYUVNM INFORMAC O POAS, INFORMAC O KURZECH AKCI, DAT A DOKUMENTACE.

5

Omezen odkodnhoV NEJVTM MONM ROZSAHU POVOLENM ROZHODNM PRVEM NENESE SPOLENOST HTC ANI JEJ POSKYTOVATEL SLUEB V DNM PPAD ODPOVDNOST ZA ZVLTN, NHODN, NEPM NEBO NSLEDN KODY, A JSOU JAKKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUV NEBO JEJMU PORUEN, VETN, ALE BEZ OMEZEN, RAZ, ZTRTY ZISKU, ZTRTU DOBR POVSTI, ZTRTU OBCHODNCH PLEITOST, ZTRTU DAT A ZISKU PLYNOUCHO Z DODVKY, VKONU NEBO NEPROVEDEN POVINNOST, A TO LIBOVOLNM ZPSOBEM, NEBO Z VYUIT INFORMAC O POAS, INFORMAC O KURZECH AKCI, DAT NEBO DOKUMENTACE BEZ OHLEDU NA JEJICH PEDVDATELNOST.

Dleit informace o ochran zdrav a bezpenostn informacePi pouvn tohoto vrobku je teba dodrovat ne uveden bezpenostn zsady, abyste pedeli ppadn zkonn odpovdnosti za zpsoben kody. Uschovejte si a dodrujte vechny bezpenostn a provozn pokyny k vrobku. Dbejte na vechna upozornn v nvodu k obsluze vrobku. Ke snen nebezpe ublen na zdrav, zsahu elektrickm proudem, vzplanut nebo pokozen pstroje dodrujte nsledujc bezpenostn zsady. ELEKTRICK BEZPENOST Tento vrobek je mon pouvat pouze pi napjen z uren baterie nebo napjec jednotky. Jin zpsob me bt nebezpen a ru platnost jakhokoli osvden udlenho tomuto vrobku. BEZPENOSTN ZSADY PRO SPRVNOU INSTALACI UZEMNN UPOZORNN: Pipojen k nesprvn uzemnnmu zazen me mt za nsledek zsah pstroje elektrickm proudem.

6 Tento vrobek je dodvn s kabelem USB pro pipojen ke stolnmu nebo penosnmu potai. Ped pipojovnm vrobku k potai zkontrolujte, zda je pota dn uzemnn. Napjec kabel stolnho nebo penosnho potae je vybaven zemnicm vodiem a zemnicm kolkem. Zstrka mus bt pipojovna do odpovdajc zsuvky, kter je sprvn nainstalovna a uzemnna v souladu s vekermi mstnmi zkony a nazenmi. BEZPENOSTN ZSADY PRO NAPJEC ZDROJ Pouvejte sprvn extern napjec zdroj Vrobek by ml bt napjen pouze z odpovdajcho typu napjecho zdroje uvedenho na ttku se jmenovitm elektrickm vkonem. Pokud si typem poadovanho napjecho zdroje nejste jisti, obrate se na autorizovanho poskytovatele slueb nebo mstn energetickou spolenost. U vrobku, kter je napjen z baterie nebo jinho zdroje, zjistte potebn informace z piloenho nvodu k obsluze. S modulem baterie zachzejte opatrn Tento vrobek obsahuje lithium-iontovou nebo lithium-iontovo-polymerovou baterii. Pi nesprvnm zachzen s modulem baterie hroz nebezpen vzncen a poplenin. Nepokouejte se modul baterie otevrat nebo opravovat. Modul baterie nerozebrejte, nepromakvejte, nepropichujte, nezkratujte vnj kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohn nebo do vody ani jej nevystavujte teplotm pevyujcm 60 C (140 F).UPOZORNN: Pi nesprvn vmn baterie hroz nebezpe vbuchu. Abyste snili nebezpe vzniku poru a poplenin, baterii nerozebrejte, nepromakvejte, nepropichujte, nezkratujte vnj kontakty, nevystavujte teplotm pevyujcm 60 C a neodhazujte do ohn nebo do vody. Pi vmn pouvejte pouze pedepsan typ baterie. Pouit baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle mstnch nazen nebo referenn pruky dodan s vrobkem.

7 Dodrujte zvltn bezpenostn opaten Uchovvejte baterii a zazen v suchu a mimo dosah vody i jakchkoli tekutin, protoe by mohlo dojt ke zkratu. Uchovvejte kovov pedmty v dostaten vzdlenosti, aby nepily do kontaktu s bateri nebo jejmi konektory, protoe by mohlo dojt ke zkratu bhem provozu. Telefon by se ml pipojovat k vrobk, kter jsou oznaeny logem USB-IF nebo maj proveden program shody s USB-IF. Nepouvejte baterii, kter se jev jako pokozen, deformovan nebo zbarven, jej pl je zrezivl, kter se pehv nebo vydv zpach. Vdy uchovvejte baterii mimo dosah batolat a malch dt, aby nedolo ke spolknut baterie. V ppad spolknut baterie se ihned obrate na lkae. Pokud z baterie unik tekutina: Zabrate kontaktu tekutiny s pokokou nebo odvem. Pokud ji dolo ke kontaktu, oplchnte okamit zasaenou oblast istou vodou a vyhledejte lkaskou pomoc. Zabrate kontaktu tekutiny s oima. Pokud ji dolo ke kontaktu, oi NEMNTE; vyplchnte je okamit istou vodou a vyhledejte lkaskou pomoc. Dbejte, aby se unikajc baterie nedostala do kontaktu s ohnm, protoe hroz nebezpe vzncen nebo vbuchu.

BEZPENOSTN ZSADY PRO PM SLUNEN ZEN Uchovvejte vrobek mimo msta s nadmrnou vlhkost a extrmnmi teplotami. Nenechvejte vrobek nebo jeho baterii uvnit vozidla nebo v mstech s teplotou pesahujc 60 C (140 F), napklad na pstrojov desce ve vozidle, na okennm parapetu nebo za sklem dlouhodob vystavenm pmmu slunenmu zen nebo silnmu ultrafialovmu zen. Mohlo by dojt k pokozen vrobku, peht baterie nebo pokozen vozidla.

8 NEBEZPE POKOZEN SLUCHU UPOZORNN Pouvn sluchtek a dlouhodob poslech nadmrn hlasit hudebn reprodukce me zpsobit trval pokozen sluchu. POZNMKA: Pro Francii byla oteven sluchtka (uvedeno ne) pro pouit s tmto zazenm testovna a vyhovuj poadavku na rove tlaku zvuku stanovenmu pslunou normou NF EN 50-1:000 nebo NF EN 50-:00 v souladu s ustanovenm pro Francii L. 5-1. Sluchtka, vyroben spolenost HTC, model HS S00. BEZPENOST V LETADLE Vzhledem k monmu ruen naviganho systmu letadla a jeho komunikan st zpsobenmu tmto vrobkem je pouvn funkce telefonu tohoto zazen na palub letadla ve vtin zem protizkonn. Chcete-li toto zazen pouvat na palub letadla, nezapomete vypnout telefon pepnutm do reimu Letadlo. OMEZEN POUVN V NEBEZPENM PROSTED Nepouvejte tento vrobek u erpacch stanic, ve skladech paliva, chemickch zvodech nebo v

Search related