of 46/46
TEMELJI -Izvedba -Proračun -Armiranje NAPOMENA: Podaci i slike od Slide 1 do 13 preuzeti su iz skripte: Tanja Roje-Bonacci : Posebna poglavlja iz temeljenja, 2007. TEMELJ je dio građevine kojim se opterećenja iz KONTROLIRANE građevine prenose u PRIRODNU sredinu, tlo, na način da građevina bude trajno upotrebljiva Postupak projektiranja temelja (Collin, 2002)

09 Temeljenje i Potporne Konstrukcije

 • View
  449

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O temelju

Text of 09 Temeljenje i Potporne Konstrukcije

 • TEMELJI-Izvedba

  -Proraun

  -Armiranje

  NAPOMENA: Podaci i slike od Slide 1 do 13 preuzeti su iz skripte: Tanja Roje-Bonacci : Posebna poglavlja iz temeljenja, 2007.

  TEMELJ je dio graevine kojim se optereenja iz KONTROLIRANE graevineprenose u PRIRODNU sredinu, tlo, na nain da graevina bude trajno upotrebljiva

  Postupakprojektiranjatemelja(Collin,2002)

 • PLITKO TEMELJENJE - svako ono temeljenje koje zadire u dubinu, dovoljnu da se zadovolje zadani uvjeti slijeganja i nosivosti, a temeljna stopa se nalazi neposredno ispod najnie kote graevine koju na sebi nosi.

  Osnovni smisao plitkog temeljenja je da se optereenje s graevine na tlo prenosi iskljuivo pritiskom temeljne plohe na tlo

  Podjelaplitkogtemeljenjapooblikutemeljnestope

  -temelji samci, jedan temelj- jedan stup;

  - temeljne trake nose zidove - optereene su po cijeloj svojoj duini

  - temeljni rotilji, nose zidove i stupove istovremeno (ne treba ih mijeati skonstrukcijama koje imaju vezne grede izmeu elemenata temeljenja izdrugih razloga, npr. seizmika)

 • - temeljni rotilji, nose zidove i stupove istovremeno (ne treba ih mijeati skonstrukcijama koje imaju vezne grede izmeu elemenata temeljenja izdrugih razloga, npr. seizmika)

  - temeljne ploe, rasprostiru optereenje od zidova i stupova graevine naveliku povrinu te smanjuju njegov intenzitet

 • - temeljni nosai, predstavljaju neprekinute temelje, tokasto optereenestupovima graevine koju nose ili su podloga kolosjecima raznih inskihvozila (kranske staze, kada nosai lee na tlu) kada su optereeni pokretnimoptereenjem

  Podjelaplitkihtemeljapokrutosti krutiplitkitemelji(samci,trake,ponekadrotiljiiploe) savitljiviplitkitemelji(temeljninosai,rotilji,ploe)

  TEMELJENJENAPOBOLJANOMTLU

  Premadananjemstanjutehnologijetosu: zamjenamaterijalasailibezupotrebegeotekstila; dinamikozbijanjetlaspovrine; dubinskovibriranjetla; ubrzavanjeprocesakonsolidacijauspravnimdrenovima; poveanjegustoetlaugradnjomljunanihpilota; poboljanjesvojstavatlaugradnjomljunanihpilotauzvibriranje; poboljanjesvojstavatlamlazniminjektiranjem; poboljanjesvojstavatlasustavommikropilota

  Ovdjespadajunajrazliitijizahvatizapoboljanjepodtemeljnogtlausmislunjegovihsvojstavaprvenstvenostiljivosti,anaravnoinosivosti.

 • DUBOKOTEMELJENJEsvako ono temeljenje pri kojem se optereenje na tlo osim preko dodirnog pritiska temeljne plohe na tlo, prenosi i trenjem po platu tijela ugraenog u tlo ispod najnie kote graevine koju temelj nosi - iznimku ine jedino piloti koji optereenje predaju izravno na vrstu stijensku podlogu.

  Duboko temeljenje primjenjuje se kod sloenijih graevinskih zahvata, kadatemeljno tlo, na dohvatljivoj dubini koja odgovara plitkom ili produbljenomtemeljenju, nema svojstva koje mogu zadovoljiti traenu kakvou s obzirom na dozvoljena slijeganja i /ili dozvoljenu nosivost

  Podjeladubokihtemelja

  Osnovnioblicidubokihtemeljamoguseprikazatikakoslijedi:

  dubokimasivnitemelji;pojedinanitemeljivelikihtlocrtnihdimenzija(kesoni,bunari i sanduci), graevine koje s temeljem ine jedinstvenu cjelinu, kao naprimjer priobalne graevine

  DUBOKOTEMELJENJEduboki masivni temelji prelazni tip ka pilotima, izvedeni metodom mlaznog injektiranja - metoda omoguava izvedbu ojaanog masivnog bloka ispod povrine koju je potrebno temeljiti, nosivost ovakvog bloka rauna se kao nosivost dubokog masivnog temelja koji nosi na trenje i na dodirnu plohu temelj-tlo. Ako su stupnjaci dovoljno daleko pretvaraju se u grupu pilota ili u niz pojedinanih pilota

 • DUBOKOTEMELJENJEpiloti ili ralanjeni duboki temelji - mogu optereenje prenositi po principu jedan pilot jedan stup (pilon) ili mogu biti s naglavnom konstrukcijom spojeni u grupe koje prenose optereenje s graevine preko naglavne konstrukcije na pilote pa u tlo

  DUBOKOTEMELJENJEDubokitemeljimoguseizvestiodpanelatehnologijomdijafragmiilimixedinplace(MIP)tehnologijom

  HIBRIDNOTEMELJENJEHibridnotemeljenjenastajekadaploatemeljenanapilotimaneleiiskljuivonaglavamapilotave preostalompovrinomleiioslanjasenatlo.Javljasekodtemeljenjanebodera.

 • ODABIRNAINAIDUBINETEMELJENJAMinimalna dubina temeljenja odreena je propisima -uvjet da temeljna ploha bude ispod dubine smrzavanja - za Hrvatsku je to 0,8 m ispod povrine terena.ODABIRPREMAZAHTJEVIMAGRAEVINE

  KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

  1.)KARAKTERISTIKETEMELJNOGTLA

  KRUTOSTIDEBLJINAPOJEDINIHSLOJEVATLAISPODGRAEVINE HOMOGENOSTTEMELJNOGTLA NIVOPODZEMNEVODE(UZGON)

  2.)OPTEREENJEGRAEVINEIKONCENTRACIJAOPTEREENJANAGRAEVINI

  3.)TIPKONSTRUKCIJE

  RAVNOMJERNOILINERAVNOMJERNOOPTEREENJENATEMELJNOTLOTORNJEVIILIGRAEVINEVELIKETLOCRTNEPOVRINEIMALEVISINE

 • KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

  PLITKOTEMELJENJE primjenjujesekodhomogenogtladostatnenosivosti

  TRAKASTITEMELJI kodlinijskogoptereenjatla

  TEMELJISAMCI kodkoncentriranogoptereenjatla

  TEMELJNAPLOAISPODITAVOGTLOCRTAGRAEVINE kodzgradasaujednaenimkoncentriranimsilamanamjestuoslanjanastupova

  kodvelikoguzgona

  TEMELJNAPLOAPODEBLJANANAPOJEDINIMDIJELOVIMA kodzgradasaLOKALNOVELIKIMkoncentriranimsilamanamjestuoslanjanastupovai/iliVELIKIMLINIJSKIMSILAMAnamjestuoslanjanjapojedinihzidova

  KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

  TEMELJISAMCI

  Prviizborpritemeljenjustupovazbogjednostavnostiimalihtrokovaizvedbe

  Primjenatemeljasamacakodmalihzgradaa)Svakistuppreuzimaoptereenjesacca25m2tlocrtnepovrinezgradeb)Optereenjesvakeetaeiznosicca10kN/m2c)Temeljiprekrivajumanjeod50%tloctnepovrinezgraded)Kontaktnonaprezanjenatloiznosi100do300kPa

  Temeljisamciseneprimjenjujukodtemeljenjanamekimglinamaipijeskunosivostimanjeod100kPa

  Temeljisamcisemogukoristitisamoakoublizininemadrugihtemeljaililoijegtlaunutaranvelopenaprezanjakojuuzrokujepromatranitemelj

  DiferencijalnaslijeganjaizmeususjednihtemeljasamacamoguseeliminiratipovezivanjemtemeljasamacaarmiranobetonskimgredamaPovezivanjegredamapoveavastabilnostkonstrukcijenaheterogenimtlima

 • KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

  TEMELJNEPLOE

  Primjenatemeljnihploa,anetemeljasamacaa)Temeljisamciprekrivajuvieod50%tloctnepovrinezgradeb)Zgradaimanekolikopodzemnihetaaispodrazinepodzemnevodec)Temeljnotloimanekolikopodrujasavrloloimtlomtejepotrebnoizvestikompenzacijuimesesmanjujunaprezanjanatlo

  Temeljneploeseizvodekodzgradasa8ilivieetaaikadajenosivosttlamanjaod150kPaRijetkoseizvodekodzgradaniihod7katovajersuskupikaoidubokitemelji

  Kodpijesakanosivosticca75kPamoguejeslomtemeljneploeuslijedsavijanjailidiferencijalnihslijeganja

  KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

  DOKAZNOSIVOSTITEMELJNEPLOEISPODZGRADE

  Nijepotrebnodokazivatislomtla,klizanjeiprevrtanjegraevine

  Debljinaploeodreujeseizstatikogprorauna UPRAVILUJEMJERODAVANPROBOJTEMELJNEPLOE

  KodBIJELEKADE mjerodavanjestatikiproraunpremaUPORABLJIVOSTI(vodonepropusnost+irinapukotina)

  UZGON ponekadseizvodidebljatemeljnaploakakobiseosiguraladovoljnasigurnostprotivisplivavanjagraevine

  Omoguujeujednaavanjeslijeganja

  UPRAVILUBOLJERJEENJEODTEMELJASAMACAILITRAKASTIHTEMELJA(alizahtjevaveiutroakmaterijala)

 • KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

  KRITERIJZATEMELJNUPLOUSALOKALNIMOJAANJEM

  Ujednaavanjenaprezanjanatlokodvelikihkoncentriranihililinijskihsila

  Ojaanjesemoraimatidovoljnovelikutlocrtnupovrinukakobisepostigloizjednaavanjenaprezanjaideformacija

  Debljinaploeizvanpodrujaojaanjaodreujesepokriterijunosivostinapritisaktlaiuzgon

  UPRAVILUBOLJERJEENJEODTEMELJASAMACAILITRAKASTIHTEMELJA

  PREDNOSTIINEDOSTACIPLITKOGTEMELJENJA

  PREDNOST:Ekonominotemeljenjekodtladostatnenosivosti

  NEDOSTATAK:Upravilupostojeznatnadiferencijalnaslijeganjakodtemeljenjanatrakastimtemeljimaitemeljimasamcima UNOSESEPRISILNEDEFORMACIJEUKONSTRUKCIJU primjenatemeljnihploailidrugaijetemeljenje

  TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  STATIKIDOKAZNOSIVOSTIIUPORABLJIVOSTIPLITKOGTEMELJA

  DOKAZNAPREZANJANATLO

  DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJANATEMELJ

  DOKAZNAKLIZANJEIPREVRTANJETEMELJA

  DOKAZNASLOMTLA(kaoalternativadokazunaprezanjanatlo)

  DIMENZIONIRANJETEMELJA(Graninostanjenosivostiiuporabljivosti)

 • TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJA

  Potrebnojedokazatidazaosnovnaoptereenjaserezultantnasilanalaziu1.jezgripoprenogpresjekatemelja

  Zaostalaoptereenjarezultantnasilasemoranalazitiu2.jezgripoprenogpresjeka

  Mx momentsavijanjaokoosixMy momentsavijanjaokoosiyV vertikalnasilanatemelj

  TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJA

  Potrebnojedokazatidazaosnovnaoptereenjaserezultantnasilanalaziu1.jezgripoprenogpresjekatemelja CIJELAPOVRINATEMELJAJEUTLAKU,NEMAODIZANJATEMELJAODTLA

  Zaostalaoptereenjadoputaseodizanjetemelja,aliserezultantamoranalazitiudrugojjezgripoprenogpresjeka

 • TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DOKAZNAPREZANJANATLO

  Naprezanjanatlomorajubitimanjailijednakamaksimalnodoputenomnaprezanju

  JEDNOOSNOSAVIJANJE:ex =0iliey =0

  TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DOKAZNAPREZANJANATLO

  Naprezanjanatlomorajubitimanjailijednakamaksimalnodoputenomnaprezanju

  DVOOSNOSAVIJANJE:c)itavpresjekjeuTLAKU

  d)presjeksedijelomodieodtla

  IztablicapremaHlsdnkeru

 • TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DIMENZIONIRANJETEMELJA

  PRIMJER:TEMELJOPTEREENVERTIKALNOMCENTRINOMSILOM

  PRITISAKNATLO:ps =N/A

  PROVODISEDOKAZNASAVIJANJE,POSMIKIPROBOJUPRESJEKUUDALJENOM(c+h)/2ODVERTIKALNEOSISTUPAZASILUQR

  ZAEKSCENTRINOOPTEREENJEPOTREBNOODREDITIVERTIKALNUSILUQR INTEGRACIJOMNAPREZANJAPOPOVRINITEMELJA

  TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DIMENZIONIRANJETEMELJA

  PRIMJER:TEMELJOPTEREENVERTIKALNOMCENTRINOMSILOM

  ARMIRANJETEMELJA:

 • TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DIMENZIONIRANJETEMELJA

  PROBOJTEMELJNEPLOE najeemjerodavanpridimenzioniranjutemeljasamaca

  TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DIMENZIONIRANJETEMELJA

  PROBOJTEMELJNEPLOE ARMIRANJEPOVIJENIMIPKAMA

 • TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI

  DIMENZIONIRANJETEMELJA

  PROBOJTEMELJNEPLOE ARMIRANJESPONAMA

  TRAKASTITEMELJI

  Trakastitemeljiseizvodeispodzidovailiispodnizastupova

  TemeljiimajuoblikobrnutogTpresjekaUpoprenomsmjerutemeljimakonzolneistakekojeseproraunavajunareaktivnooptereenjeDebljinaploenakrajuiznosibarem20cm.Zamalekonzolneistaketemeljazadravasekonstantnadebljinaploe.

  Uuzdunomsmjerutrakastitemeljnosikaokontinuiraninosa nasavijanjepoddjelovanjemkoncentriranihsilaodstupovaiodraspodijeljenihreaktivnihnaponanatemeljnojplohi.Visinarebra izuvjetaosiguranjadovoljnekrutostitrakastogtemelja

  Krutostnasavijanjetrakastogtemeljaicijelekonstrukcijenad temeljem:morabititakvadanenastanekoncentracijanaponapodstupovima nejednolikoslijeganjemorabitimanjeod1/1000razmakastupova

 • TRAKASTITEMELJI

  PRORAUNSKIMODEL

  Proraunskimodel gredanaelastinopopustljivimosloncimaHorizontalnopridranjepotrebnozbogstabilnostinumerikogproraunaWinklerovmodeltemeljnogtla nizdiskretnihoprugaodgovarajuekrutosti

  TRAKASTITEMELJI

  ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJAISPOD2STUPA

 • TRAKASTITEMELJI

  ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJAISPODVIESTUPOVA SREDNJEPOLJE

  Donjauzdunaarmaturarasporeujesepocijelojirinitemeljapriemuse2/3armaturerasporeujeuirinirebara

  AkojeproraunskapoprenasilaVSd veaodotpornostineraspucalogbetonskogpresjekaVRd1proraunavaarmaturazapreuzimanjeglavnihvlanihnapona koseipkeilispone

  TRAKASTITEMELJI

  ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJA

 • TEMELJNEPLOE

  Temeljneploeispodzgradamogubiti:a)PUNE,b)REBRASTEc)UPLJE

  Izbortipatemeljneploeovisio:konstrukcijskojshemigraevineveliiniirasporeduoptereenjau

  tlocrtu nosivostiideformabilnostitla

  PUNAPLOA najjednostavnijioblikgledeizvedbe,alijeveiutroakmaterijalaDebljinaploe1/6razmakastupova

  REBRASTATEMELJNAPLOA zaveeoptereenjeiveerazmakestupovaRebraseprojektirajupoosimastupova

  UPLJISANDUASTITEMELJI imajunajveukrutost,alizahtijevajuvelikiutroakmaterijalaikompliciranisuzaizvedbu

  TEMELJNEPLOE

  PRORAUNSKIMODELPovrinskinosaIlidijeljenjemutrakeparalelneuzdunimipoprenimosimastupovaaproksimiratapnimsustavom

 • TEMELJNEPLOE

  NAGLAVNICAPILOTA

  PRORAUNSKIMODELNAGLAVNICE

  PloepilotaseizvodedebelekakobisesileizstupapododgovarajuimkutomrasporedileupilotePritomdolazidoskretanjavertikalnesiletesepojavljujuhorizontalnesilekojesepreuzimajuarmaturomudonjojzoniploe

 • NAGLAVNICAPILOTA

  ARMATURAPILOTA

  NAGLAVNICAPILOTA

  ARMATURAPILOTA

 • NAGLAVNICAPILOTA

  ARMATURAPILOTA

  DUBOKO TEMELJENJE VIJADUKTA MIRNA

 • STATIKI PRORAUNDONJI USTROJ

  Sprezanje pilota i naglavne ploe

  STATIKI PRORAUN Armatura naglavne ploe

 • OBNOVA STUPA S6 MOSTA JASENOVAC

  OBNOVA STUPA S6

 • POTPORNEKONSTRUKCIJE

  - izvedba proraun armiranje

  Sadraj:

  1. Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  2. Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  3.DimenzioniranjeiarmiranjeABpotpornihzidova

  4. Pravilaarmiranjageotehnikedijafragme

 • 1. Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Armiranobetonskepotpornezidovemoemopodijelitiu3osnovnekategorije:

  1.Konzolni armiranobetonskizidovi

  2.Konzolni armiranobetonskizidovisakontraforama

  3.Masivniarmiranobetonskizidovi

 • 1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  a)Masivnizid b)Konzolni zidsaistakom

  c)Konzolni zidsakontraforom

  1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Preporueneizmjeremasivnogikonzolnog potpornogzida

  Donjaplohatemeljapotpornihzidovamorasenalazitiispodgranicesmrzavanja

  irinatemeljnestopeovisiokorisnomoptereenjunatluizazida

 • 1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Upravilujejednostavnogizradepotpornogzidaobrnutoproporcionalnapovoljnostistatikogsustava.

  Masivnigravitacijskizidovikoristesedovisineod3do4m.Izvodeseupraviluin situ.

  Konzolni zidovi racionalnisudovisineod6do7m.Izvodesein situ iliodpredgotovljenih montanihelemenata.

  Zidovisakontraforama racionalnizavisinepreko7m.

  1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidoviodpredgotovljenihelemenata:

  Konzolnipotpornizidovibezkontraforaseupravilusastojeodprizmatinihmontanihelemenatakojiineitavpresjekpotpornogzida.Elementisuduljnekojaomoguavatransportijednostavnumontau.Elementiseslaujedanporeddrugog.Viizidovisutei upravilusediozidadobetonira.

 • 1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidoviodpredgotovljenihelemenata:

  Upraviluseizvodekodmanjihvisinazbogtrokovatransportaimontae.

  A) Zidsesastojioddvapredgotovljenadijelasaarmaturomuoblikukukekojaviriizobadijela.Nalicumjestabetonirasespojumetanjemuzdunearmaturekrozpetlju.

  B) Zidjepredgotovljen, adiotemeljaseizvodinalicumjesta.

  C) Zidsesastojiodpredgotovljenogtemeljasautoromukojiseumeepanelzida.

  1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidoviodpredgotovljenihelemenatasakontraforama:

  Upraviluserijetkoizraujupredgotovljenizidovisapunimkontraforama.

  Jednostavnijejeizvoditizategekojesmanjujuteinuiutroakmaterijala.

 • 1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  PLOASTIPOTPORNIZIDOVI:

  Ploastepotpornezidoveupraviluformirajujakistupovipostavljeninaodreenomrazmakuizmeukojihsenalazeploeililjuskekonveksnepremanasipukojeseoslanjajunastupove.

  Zidprenosioptereenjesamouhorizontalnomsmjeruizmeustupovajernepostojetemelji.

  Sporastomdubine,rasteipritisaknasipanazid stogasedebljinazidanihelemenatapoveavapremadolje.

  Idimenzijestupovapoveavajusepremadoljezbogporastamomenatasavijanjaprema dnustupova.

  2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

 • 2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Montanizidovisuupraviluvodopropusnitenisupotrebneposebnemjerezatiteodnakupljanjavodeizazidova.

  Monolitnizidovi potrebnojesprijeitinakupljanjevodeizazidakakobisesprijeiohidrostatskitlaknazid.

  Potrebnojeugraditiprocjednice(barbakane)uzid betonskeiliplastinecijevi 100mmnasvakih2mduljinezida(premaOpimtehnikimuvjetimazaradovenacestama,Knjiga2).

  2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Nasipodpijeskaililjunkaizazidajepropustan dostatnisuotvorinadnu zidanarazmakuod2m.

  Prelijevanjevodeprekozidasprjeavaserigolomnavrhuzida.

 • 2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Kodnasipaodnepropusnogglinovitogmaterijala,naotkopanojkosinisepostavljadrenanisloj.

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

 • DimenzioniranjeABzidovauHrvatskojprovodiseprema sljedeimnormama:

  1. HRNEN199111:2008Eurokod1 Djelovanjanakonstrukcije Dio11:Opadjelovanja Prostorneteine,vlastitateinaiuporabnaoptereenjazazgrade(EN199111:2002)

  2. HRNEN199211:2008Eurokod2 Projektiranjebetonskihkonstrukcija Dio11:Opapravilaipravilazazgrade(EN199211:2004+AC:2008)

  3. HRNEN19971:2008Eurokod7 Geotehnikoprojektiranje 1.dio:Opapravila(EN19971:2004)

  4. HRNEN19972:2008Eurokod7 Geotehnikoprojektiranje 2.dio:Istraivanjeiispitivanjetemeljnogatla(EN19972:2007)

  5.HRNEN19981:2008Eurokod8 Projektiranjekonstrukcijaotpornihnapotres 1.dio:Opapravila,potresnadjelovanjaipravilazazgrade(EN19981:2004)

  6. HRNEN19985:2008Eurokod8 Projektiranjekonstrukcijaotpornihnapotres 5.dio:Temelji,potpornekonstrukcijeigeotehnikapitanja(EN19985:2004)

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  PotpornezidovepremaEN19971trebadimenzioniratina:

  Klizanje

  Prevrtanje

  Globalnustabilnost

  Slomtla

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  PremaEN19921dimenzionirasearmiranibeton:

  Djelovanjanapotpornizid:

  1.Vlastitateinazida

  2.Teinatlakojasenalazinatemeljukodkonzolnihzidova

  3.Horizontalnipritisaktla OBAVEZNOSERAUNASAMIRNIMPRITISKOMk0 =1 sinNesmijedoidoslomakonstrukcij prijenegosepojavipomicanje,ilizakretanjezidatj.

  pojavise aktivantlakzbogpomicanjazida

  4.Hidrostatskipritisakvodeizazidaseneuzimauobzirjerjeizvedenadrenaaiprocjednice.

  5.KorisnooptereenjanavrhuzidaitluizazidaHorizontalanpritisakodvertikalnogoptereenjaodreujesekoristeimirnipritisaktla.

  6.Potresnodjelovanje

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Graninostanjenosivostiiuporabljivosti:

  Betonskielementidimenzionirajusenagraninostanjenosivostisapripadnimfaktorimasigurnostinadjelovanjaimaterijale.

  Graninostanjeuporabljivostiarmiranobetonskihelemenatazahtjevada irinapukotinazanazovistalnukombinacijuoptereenjabudemanjaod0,30mm.

  estojegraninostanjeuporabljivostimjerodavnozadimenzioniranjejersustalnadjelovanjadominantnooptereenje(vlastitateinaihorizontalanpritisaktlaizazida).

  Zidsedimenzionirakaokonzolaupetanadnu(naspojusatemeljem).

  Prednjidiotemeljadozidadimenzionirasekaokonzolakojajeupetanaspojusazidomoptereenalinijskimkontinuiranimoptereenjemnadodirusatlom.Optereenjesedobivaintegracijomnaprezanjanatlo.

  Stranjidiotemeljaizazidasedimenzionirakaokonzolaupetanaspojusazidomoptereenavlastitomteinom,tlomkojesenalazinanjoj,korisnimoptereenjemnapovrinitlakojedjelujenanju,priemuseodbijapritisaktlasdonjestranekojesepojavljujekao reakcijanadjelovanja.

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  DimenzioniranjeABzida:

  Zidsedimenzionirakaokonzolaoptereenahorizontalnimpritiscimatla+pripadnovertikalnooptereenje.

  Raunskimodeljegredairine1mjerseoptereenjeprenosisavijanjemuvertikalnojravniniSilezadimenzioniranjebetona OBAVEZNOSAkoeficijentomMIRNOGPRITISKATLA.

  Duljinakonzole odvrhazidadospojasatemeljemDjelujerezultantnasilaE1.

  Klizanjeiprevrtanjeseraunajusaukupnomsilom(zbrojE1+E2)priemusedjelovanjaodreujusakoeficijentomaktivnogpritiskatlaakojeziddeformabilanpremaEN19971.

  Horizontalnaarmaturajekonstruktivna odabiresepremapravilimaarmiranjadebelihABzidova.

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  DimenzioniranjeABtemelja:

  TEMELJISPREDZIDA:

  1.OdreivanjenaprezanjanatlouzuporabuMIRNOG PRITISKA TLA

  2.Konzolairine1mupetauzidjeoptereenasareakcijomtla

  TEMELJIZAZIDA:

  Natemeljdjelujevertikalnooptereenjea) Teinatlab) Korisnooptereenjenatluc) Odbijasesilareakcijeodtla

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Horizontalnaarmaturaupotpornimzidovima:

  Zidoviseizvodeukampadamaduljinedo12m(duljinaarmature).

  Potpornezidovejepotrebnovertikalnodilatirati sprjeavasepucanjezidovauslijedskupljanjabetona(duljinakampademax.12m).

  Kodkonzolnihzidovabezkontraforahorizontalnaarmaturaseugraujepremaskicinasljedeemslideu.

  Horizontalnaarmaturasluizaspreavanjenastankapukotinajertemeljnedozvoljavaslobodnodeformiranjezidanaspojusatemeljem.

  Kodelemenatavelikedebljine,horizontalnomarmaturomsesprjeavainastanakpukotinauslijedhlaenjamladogbetona.

  Masivnibetonirazvijajuvelikutemperaturu,povrinasebrehladitenastajupovrinskepukotine potrebnoprovestiposebanproraun.

  Preporuka:Knjigaautora:G.Meyer/R.MeyerRissbreitenbegrenzungnachDIN10451(2008)frdickeBauteilesadridijagramezaodabirarmaturekojasprjeavapucanjemladogbetonadebelihploaizidova

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Horizontalnaarmaturaupotpornimzidovima:

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Armaturaupotpornomzidu:

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Armaturaupotpornomzidu:

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Armaturauzvertikalnudilatacijuzida brtva:

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama:

  Tlocrt

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama:

  Njihovomprimjenomsmanjuju sedimenzijezida,koliinapotrebnearmature,naprezanjaideformacijeubetonupotpornogzida.

  Rebrazaojaanjedebljine50do70cmpostavljajusenarazmaku3do5m.

  Njihovoblikseprilagoavadimenzijamatemelja.

  Vrhrebraje50do70cmispodniveleteprometnice,takodanezadireukolovoznukonstrukciju(kodzidovakojipodupirutrupceste).

  Zidovisarebrimasaprednjestraneprimjenjujusekodzidovamanjihvisinakadajepotrebnaravnaplohastranjestranezidapriemujeproirentemeljsaprednjestranezidakakobisemoglapreuzetisvadjelovanja.

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama:

  Dodavanjemkontraforaznatnosepoveavauinkovitost visokihkonzolnihpotpornihzidova.

  Osnovna ideja aktiviranjenosivostizidauhorizontalnomsmjeruizmeukontrafora.

  Razmak kontraforaupraviluiznosi0,50do0,75H(Hukupnavisinapotpornogzida).

  Debljinakontrafora minimalno25cm.

  Upravilusenalazeizazida prekrivenisutlom.

  Ponekadsuispredzida,tojestatikipovoljnijejerseuslijedsavijanjazidaunjimapojavljujetlanasila,aliosnovninedostatakjezauzimanjeprostoraispredzida.

  Zidovisakontraforamasesastojeodtemeljneploeizidovakojiseoslanjajunakontrafore.

  Statikiseponaajukaoploeupetenatriruba postavljasepitanjestupnjaupetostikojiovisionainuarmiranja.

  Dvodimenzionalnopreuzimanje optereenjauzidujenajracionalnijepromatratinaFEMmodelima.

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama:

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama:

  Ugornjemdijeluzida,sileseprimarnoprenoseuhorizontalnomsmjeruizmeukontrafora: zidsesavijakaoploaizmeukontrafora vlananaprezanjasepojavljujunavanjskojplohizida.

  Donjidiozidasedominantnosavijauvertikalnomsmjeru(premadijagramumomenatasavijanjauvertikalnomsmjerudobivenomna3DFEMmodelu) vlananaprezanjasepojavljujunaplohizidaudodirusatlom(stranjaplohazida).

  Maksimalnimomentisavijanjauvertikalnomsmjerupojavljujuseusredinizidaizmeukontrafora.

  Pribliniproraunitekomoguobuhvatitisloeneponaanjesustava stogasuneophodnidetaljnijiFEMproraunikakosetonijeodredilaarmaturaipostavilauzodgovarajuuplohuzida

  Stupanjupetostiukontraforejemoguepoveatiizvoenjemvuta.

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama:

  Moguajeiizvedbaploezarelaksacijunaodreenojvisini,alinijeuobiajenozbogproblemaizvedbe.

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama armiranje:

  Horizontalnaarmaturauzidu:Najveahorizontalnaarmaturasenalaziizmeukontraforauzvanjskuplohuzidaiuzkontraforenaunutarnjojplohizida (zidseponaakaokontinuiranagredasaosloncimanamjestukontrafora).

  Vertikalnaarmaturauzidu:Najveavertikalnaarmaturauzidusenalazinaspojuzidasatemeljem,uzunutarnjuplohuzida.

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama armiranje:

  Temeljnaploa:

  Slino seponaaitemeljnaploa, kontinuiranisustavoslonjensamjestukontrafora,upetuzid.

  Momentisavijanjautemeljnojploi:

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama armiranje:

  Temeljnaploa:

  Potrebnaarmatura

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama deformacije:

  3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  Zidovisakontraforama armiranje:Kontrafore:KontraforeseponaajukaoT gredapromjenjivevisinepoprenogpresjekaVlanuvertikalnuarmaturujepotrebnougradititodaljeodspojakontraforesazidomkaobipostiglitoveikraksile.

 • 3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova

  4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

 • 4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

  Iskopsaelinomtrakomufugama:

  4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

 • 4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

  Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:

  4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

  Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:

  Ovisnookarakteristikamabetonatijekomugradnjedefiniranisurazmaciarmaturezatrajneiprivremenekonstrukcije.

  Vrijednostie1 ie2 utablicisunavedenzabetonsamaksimalnimzrnomagregata 32 mm.

  Zabetonsamaksimalnimzrnomagregata63mmvrijednostiutablicipotrebnojepomnoitisafaktorom1,50.

 • 4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

  Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:

  NormaHRNEN1538:2008 Izvedbaposebnihgeotehnikihradova Dijafragme(EN1538:2000) sadridodatneuvijetezaarmiranjedijafragmi:

  Jedanelementposvojojvisinimoeimatijedaniliviearmaturnihkoeva

  Dnokoasemoranalazitibarem20cmiznaddnaiskopa

  Minimalnipromjervertikalnearmatureiznosi12mm,priemuseuzsvakuvertikalnuplohunalazepovertikalne3ipkeu1mirinedijafragme

  Horizontalnisvijetlirazmakizmeujednevertikalneipkeiligrupeipkimoraiznositibarem10cm,namjestuprekolopailijakoarmiranihelemenatasemoesmanjitina8cmakosepritomkoristibetonsamaksimalnimzrnomagregatado20mm

  Vertikalnirazmakizmeuhorizontalnearmaturemoraiznositibarem15cm,preporuka20cm

  SvijetlirazmakizmeudvaarmaturnakoaujednomABelementumoraiznositi20cm

  Svijetlirazmakizmeurubaarmaturnogkoaifugeelementamoraiznositibarem10cm.

  4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi

  Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:

  NormaHRNEN1538:2008 Izvedbaposebnihgeotehnikihradova Dijafragme(EN1538:2000) sadridodatneuvijetezaarmiranjedijafragmi:

  Udaljenostizmeuvanjskogrubaarmaturnogkoairubaiskopamorabitibarem7,5cm;moguesmanjitina6cmkodprivremenihkonstrukcija.

  Dozvoljenetolerancijezaarmaturnekoeve:

  irinakoausmjerupoprenonasmjerpruanjadijafragme: 10mm

  Duljinapreklopa,sidrenja,itd : 70mm

  Visinakoa: 50mm

  Horizontalnairinaarmaturnogkoausmjerudijafragme: 70mm