• 1. จุดเด่นของพระพุทธจุดเด่นของพระพุทธ ศาสนาศาสนา
 • 2. ๑๑.. ตัดฤทธิ์เดชปาฏิหารย์ออกตัดฤทธิ์เดชปาฏิหารย์ออก ๒๒.. ลัทธิประชาธิปไตยที่ลัทธิประชาธิปไตยที่ เก่าแก่ที่สุดในโลกเก่าแก่ที่สุดในโลก ๓๓.. เสริมสิทธิมนุษยชนเสริมสิทธิมนุษยชน ๔๔.. ที่สอนให้มนุษย์เลิกดูที่สอนให้มนุษย์เลิกดู หมิ่นเหยียดหยามกันหมิ่นเหยียดหยามกัน ๕๕.. สอนปฏิวัติเรื่องการสอนปฏิวัติเรื่องการ ทำาบุญทำาบุญ
 • 3. ๖๖.. สอนลัดตัดตรงเข้าหาสอนลัดตัดตรงเข้าหา ความจริงความจริง ๗๗.. สอนให้แก้ความเสื่อมทางศีลธรรมสอนให้แก้ความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ไม่ มองห้ามปัญหาเศรษฐกิจมองห้ามปัญหาเศรษฐกิจ ๘๘.. สอนให้ถือธรรมความถูกต้องสอนให้ถือธรรมความถูกต้อง ตามเหตุผลตามเหตุผล ๙๙.. สอนเน้นหนักเรืองสติปัญญาในสอนเน้นหนักเรืองสติปัญญาใน การดำาเนินชีวิตการดำาเนินชีวิต ๑๐๑๐..สอนให้พึ่งตนเองในการสอนให้พึ่งตนเองในการ
 • 4. ๑๑๑๑..ศาสนาเดียวในโลกที่กล้าปฏิเสศาสนาเดียวในโลกที่กล้าปฏิเส ธตรกศาสตร์ธตรกศาสตร์ ๑๒๑๒..มีคำาสอนเป็นวิทยาศาสตร์มีคำาสอนเป็นวิทยาศาสตร์ ๑๓๑๓..สอนให้พึ่งตนเองไม่ให้มั่วสอนให้พึ่งตนเองไม่ให้มั่ว คิดพึ่งคนอื่นคิดพึ่งคนอื่น ๑๔๑๔..สอนให้ทำาความดีเพราะเห็นสอนให้ทำาความดีเพราะเห็น แก่ความดีแก่ความดี ๑๕๑๕..สอนให้มีความขยันหมั่นสอนให้มีความขยันหมั่น เพียรไม่เกียจคร้านเพียรไม่เกียจคร้าน
 • 5. ๑๖๑๖..สอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่น เอาใจสอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่น เอาใจ เขามาใส่ใจเราเขามาใส่ใจเรา ๑๗๑๗..สอนให้มีอิสรภาพทั้งภายในสอนให้มีอิสรภาพทั้งภายใน และภายนอกและภายนอก ๑๘๑๘..สอนให้เอาชนะความชั่วด้วยสอนให้เอาชนะความชั่วด้วย ความดีความดี ๑๙๑๙..สอนให้ประกอบเหตุให้เกิดผลสอนให้ประกอบเหตุให้เกิดผล ที่มุ่งหมายที่มุ่งหมาย ๒๐๒๐..สอนให้ลงมือปฏิบัติให้รู้ด้วยสอนให้ลงมือปฏิบัติให้รู้ด้วย ตนเองตนเอง
 • 6. ๒๑๒๑..สอนให้มีความอดทนต่อสู้กับสอนให้มีความอดทนต่อสู้กับ ความยากลำาบากความยากลำาบาก ๒๒๒๒..สอนไม่ให้เชื่ออะไรอย่างสอนไม่ให้เชื่ออะไรอย่าง งมงายไร้เหตุผลงมงายไร้เหตุผล ๒๓๒๓..สอนกว้างกว่าเทศบาลและสอนกว้างกว่าเทศบาลและ รัฐบาลรัฐบาล ๒๔๒๔..สอนให้มีสติปัญญาคือ เฉลียวคู่สอนให้มีสติปัญญาคือ เฉลียวคู่ กับฉลาดกับฉลาด ๒๕๒๕..สอนให้บุคคลมีความเจริญสอนให้บุคคลมีความเจริญ ก้าวหน้าอยู่เสมอก้าวหน้าอยู่เสมอ
 • 7. ๒๖๒๖.. สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้ง วัตถุและจิตใจวัตถุและจิตใจ ๒๗๒๗.. สอนไม่ให้ปลูกศัตรูหรือมองสอนไม่ให้ปลูกศัตรูหรือมอง เห็นใครต่อใครเห็นใครต่อใคร ๒๘๒๘..สอนไม่ให้ใช้วิธีอ้อนวอนสอนไม่ให้ใช้วิธีอ้อนวอน บวงสรวงบวงสรวง ๒๙๒๙..สอนให้มองโลกให้รู้เท่าทันสอนให้มองโลกให้รู้เท่าทัน ความจริงความจริง ๓๐๓๐..สอนให้ถือความถูกตรงเป็นสอนให้ถือความถูกตรงเป็น ใหญ่ใหญ่
 • 8. ๓๑๓๑..สอนปรมัตถ์ ประโยชน์อย่างสอนปรมัตถ์ ประโยชน์อย่าง ยิ่งยิ่ง ๓๒๓๒..สอนธรรมตั้งแต่ชั้นตำ่าจนถึงชั้นสอนธรรมตั้งแต่ชั้นตำ่าจนถึงชั้น สูงสูง ๓๓๓๓..สอนว่าปัญญาเป็นเครื่องส่องสอนว่าปัญญาเป็นเครื่องส่อง ทางชีวิตทางชีวิต ๓๔๓๔..สอนเน้นหนักไปในเรื่องสอนเน้นหนักไปในเรื่อง กตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณ ๓๕๓๕..สอนให้ดับทุกข์สอนให้รู้จักว่าสอนให้ดับทุกข์สอนให้รู้จักว่า อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์
 • 9. ๓๖๓๖..สอนไม่ให้ยำ่ายีซำ้าเติมคนที่ทำาสอนไม่ให้ยำ่ายีซำ้าเติมคนที่ทำา ผิดผิด ๓๗๓๗..สอนเห็นอกเห็นใจคนอื่นสอนเห็นอกเห็นใจคนอื่น ๓๘๓๘..สอนคบคนดีย่อมชวนกันไปสอนคบคนดีย่อมชวนกันไป ทางที่ดีทางที่ดี ๓๙๓๙..สอนให้รักษากายใจให้สอนให้รักษากายใจให้ เรียบร้อยด้วยศีลเรียบร้อยด้วยศีล ๔๐๔๐..สอนให้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวสอนให้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียว คือรักษาจิตคือรักษาจิต
 • 10. ๔๑๔๑.. “สอนทางสายกลาง การ“สอนทางสายกลาง การ ทรมานกับปล่อยตัวให้เหลิงทรมานกับปล่อยตัวให้เหลิง ๔๒๔๒..สอนให้รับฟังความคิดเห็นคนสอนให้รับฟังความคิดเห็นคน อื่นบ้างอื่นบ้าง ๔๓๔๓..สอนให้เสียสละเป็นชั้น ๆสอนให้เสียสละเป็นชั้น ๆ ๔๔๔๔..สอนเมื่อศีลย่อมเป็นอุปการะสอนเมื่อศีลย่อมเป็นอุปการะ ให้เกิดสมาธิได้ง่ายให้เกิดสมาธิได้ง่าย ๔๕๔๕..สอนรวบยอด ไม่ให้ตั้งอยู่ในสอนรวบยอด ไม่ให้ตั้งอยู่ใน ความประมาทความประมาท
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  085จุดเด่นของพระพุทธศาสนา

  by niralai

  on

  Report

  Category:

  Education

  Download: 0

  Comment: 0

  142

  views

  Comments

  Description

  จุดเด่นของพระพุทธศาสนา สนใจและดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=851
  Download 085จุดเด่นของพระพุทธศาสนา

  Transcript

  • 1. จุดเด่นของพระพุทธจุดเด่นของพระพุทธ ศาสนาศาสนา
 • 2. ๑๑.. ตัดฤทธิ์เดชปาฏิหารย์ออกตัดฤทธิ์เดชปาฏิหารย์ออก ๒๒.. ลัทธิประชาธิปไตยที่ลัทธิประชาธิปไตยที่ เก่าแก่ที่สุดในโลกเก่าแก่ที่สุดในโลก ๓๓.. เสริมสิทธิมนุษยชนเสริมสิทธิมนุษยชน ๔๔.. ที่สอนให้มนุษย์เลิกดูที่สอนให้มนุษย์เลิกดู หมิ่นเหยียดหยามกันหมิ่นเหยียดหยามกัน ๕๕.. สอนปฏิวัติเรื่องการสอนปฏิวัติเรื่องการ ทำาบุญทำาบุญ
 • 3. ๖๖.. สอนลัดตัดตรงเข้าหาสอนลัดตัดตรงเข้าหา ความจริงความจริง ๗๗.. สอนให้แก้ความเสื่อมทางศีลธรรมสอนให้แก้ความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ไม่ มองห้ามปัญหาเศรษฐกิจมองห้ามปัญหาเศรษฐกิจ ๘๘.. สอนให้ถือธรรมความถูกต้องสอนให้ถือธรรมความถูกต้อง ตามเหตุผลตามเหตุผล ๙๙.. สอนเน้นหนักเรืองสติปัญญาในสอนเน้นหนักเรืองสติปัญญาใน การดำาเนินชีวิตการดำาเนินชีวิต ๑๐๑๐..สอนให้พึ่งตนเองในการสอนให้พึ่งตนเองในการ
 • 4. ๑๑๑๑..ศาสนาเดียวในโลกที่กล้าปฏิเสศาสนาเดียวในโลกที่กล้าปฏิเส ธตรกศาสตร์ธตรกศาสตร์ ๑๒๑๒..มีคำาสอนเป็นวิทยาศาสตร์มีคำาสอนเป็นวิทยาศาสตร์ ๑๓๑๓..สอนให้พึ่งตนเองไม่ให้มั่วสอนให้พึ่งตนเองไม่ให้มั่ว คิดพึ่งคนอื่นคิดพึ่งคนอื่น ๑๔๑๔..สอนให้ทำาความดีเพราะเห็นสอนให้ทำาความดีเพราะเห็น แก่ความดีแก่ความดี ๑๕๑๕..สอนให้มีความขยันหมั่นสอนให้มีความขยันหมั่น เพียรไม่เกียจคร้านเพียรไม่เกียจคร้าน
 • 5. ๑๖๑๖..สอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่น เอาใจสอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่น เอาใจ เขามาใส่ใจเราเขามาใส่ใจเรา ๑๗๑๗..สอนให้มีอิสรภาพทั้งภายในสอนให้มีอิสรภาพทั้งภายใน และภายนอกและภายนอก ๑๘๑๘..สอนให้เอาชนะความชั่วด้วยสอนให้เอาชนะความชั่วด้วย ความดีความดี ๑๙๑๙..สอนให้ประกอบเหตุให้เกิดผลสอนให้ประกอบเหตุให้เกิดผล ที่มุ่งหมายที่มุ่งหมาย ๒๐๒๐..สอนให้ลงมือปฏิบัติให้รู้ด้วยสอนให้ลงมือปฏิบัติให้รู้ด้วย ตนเองตนเอง
 • 6. ๒๑๒๑..สอนให้มีความอดทนต่อสู้กับสอนให้มีความอดทนต่อสู้กับ ความยากลำาบากความยากลำาบาก ๒๒๒๒..สอนไม่ให้เชื่ออะไรอย่างสอนไม่ให้เชื่ออะไรอย่าง งมงายไร้เหตุผลงมงายไร้เหตุผล ๒๓๒๓..สอนกว้างกว่าเทศบาลและสอนกว้างกว่าเทศบาลและ รัฐบาลรัฐบาล ๒๔๒๔..สอนให้มีสติปัญญาคือ เฉลียวคู่สอนให้มีสติปัญญาคือ เฉลียวคู่ กับฉลาดกับฉลาด ๒๕๒๕..สอนให้บุคคลมีความเจริญสอนให้บุคคลมีความเจริญ ก้าวหน้าอยู่เสมอก้าวหน้าอยู่เสมอ
 • 7. ๒๖๒๖.. สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้ง วัตถุและจิตใจวัตถุและจิตใจ ๒๗๒๗.. สอนไม่ให้ปลูกศัตรูหรือมองสอนไม่ให้ปลูกศัตรูหรือมอง เห็นใครต่อใครเห็นใครต่อใคร ๒๘๒๘..สอนไม่ให้ใช้วิธีอ้อนวอนสอนไม่ให้ใช้วิธีอ้อนวอน บวงสรวงบวงสรวง ๒๙๒๙..สอนให้มองโลกให้รู้เท่าทันสอนให้มองโลกให้รู้เท่าทัน ความจริงความจริง ๓๐๓๐..สอนให้ถือความถูกตรงเป็นสอนให้ถือความถูกตรงเป็น ใหญ่ใหญ่
 • 8. ๓๑๓๑..สอนปรมัตถ์ ประโยชน์อย่างสอนปรมัตถ์ ประโยชน์อย่าง ยิ่งยิ่ง ๓๒๓๒..สอนธรรมตั้งแต่ชั้นตำ่าจนถึงชั้นสอนธรรมตั้งแต่ชั้นตำ่าจนถึงชั้น สูงสูง ๓๓๓๓..สอนว่าปัญญาเป็นเครื่องส่องสอนว่าปัญญาเป็นเครื่องส่อง ทางชีวิตทางชีวิต ๓๔๓๔..สอนเน้นหนักไปในเรื่องสอนเน้นหนักไปในเรื่อง กตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณ ๓๕๓๕..สอนให้ดับทุกข์สอนให้รู้จักว่าสอนให้ดับทุกข์สอนให้รู้จักว่า อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์
 • 9. ๓๖๓๖..สอนไม่ให้ยำ่ายีซำ้าเติมคนที่ทำาสอนไม่ให้ยำ่ายีซำ้าเติมคนที่ทำา ผิดผิด ๓๗๓๗..สอนเห็นอกเห็นใจคนอื่นสอนเห็นอกเห็นใจคนอื่น ๓๘๓๘..สอนคบคนดีย่อมชวนกันไปสอนคบคนดีย่อมชวนกันไป ทางที่ดีทางที่ดี ๓๙๓๙..สอนให้รักษากายใจให้สอนให้รักษากายใจให้ เรียบร้อยด้วยศีลเรียบร้อยด้วยศีล ๔๐๔๐..สอนให้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวสอนให้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียว คือรักษาจิตคือรักษาจิต
 • 10. ๔๑๔๑.. “สอนทางสายกลาง การ“สอนทางสายกลาง การ ทรมานกับปล่อยตัวให้เหลิงทรมานกับปล่อยตัวให้เหลิง ๔๒๔๒..สอนให้รับฟังความคิดเห็นคนสอนให้รับฟังความคิดเห็นคน อื่นบ้างอื่นบ้าง ๔๓๔๓..สอนให้เสียสละเป็นชั้น ๆสอนให้เสียสละเป็นชั้น ๆ ๔๔๔๔..สอนเมื่อศีลย่อมเป็นอุปการะสอนเมื่อศีลย่อมเป็นอุปการะ ให้เกิดสมาธิได้ง่ายให้เกิดสมาธิได้ง่าย ๔๕๔๕..สอนรวบยอด ไม่ให้ตั้งอยู่ในสอนรวบยอด ไม่ให้ตั้งอยู่ใน ความประมาทความประมาท
 • Fly UP