08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

Embed Size (px)

Text of 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  1/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  Tajuk 2PERMAINAN ALAT PERKUSI, NYANYIAN DAN MUZIK

  GERAKAN

  2.0 Sinopsis

  Dalam tajuk ini, anda didedahkan senarai semak penilaian perkusi. Fokus

  kriteria penilaian permainan alat seperti teknik memegang, mengikut dinamik,

  mengikut corak irama, bermain secara improvisasi dan bermain mengikut

  melodi adalah item-item di dalam senarai semak penilaian perkusi

  2.1 Ha!" P#$%#"ajaa'

  1. Merancang pelbagai jenis pengujian dan pentaksiran yang berkaitan

  dalam bidang pendidikan muzik.

  2. Melaksanakan proses pengujian dan penilaian mengikut bidang muzik

  dengan sempurna.

  . Menyedari akan kepentingan pengujian, penilaian dan re!leksi dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran "endidikan Muzik.

  2.2 K#a'(ka Tajuk

  23

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  2/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI

  #ntuk memastikan setiap aspek$kemahiran dalam permainan perkusi telah

  dilaksanakan dengan baiknya, beberapa ciri-ciri perlu di ambil perhatian

  sebelum menandakan kemahiran ini telah dikuasai oleh pelajar.

  2..1 T#k'!k $#$#(a'(

  Memegang alat pekusi berpic dan tidak berpic dengan betul sambil

  mengaplikasikan teknik memainkan alat perkusi.

  2..2 M#'(!ku) *!'a$!k

  Membaca skor muzik dan mendemonstrasikan ke!ahaman dinamik semasa

  memainkan alat perkusi.

  2.. M#'(!ku) +ak !a$a

  Mendengar dan boleh bermain dengan tempo yang tepat.

  Mempunyai kemahiran memainkan pelbagai corak yang disediakanseperti

  2..% -#$a!' #+aa !$/!a!

  Mempunyai kreativiti bermain petikan melodi dengan improvisasi

  2..& -#$a!' $#'(!ku) $#"*!

  Membaca skor muzik dan bermain mengikut melodi yang disediakan dengan

  tepat.

  24

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  3/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  "ercussion "laying 'valuation Form

  (ame) **********************************************

  +core) ****************

  +ong evaluation) ************************************

  Date) *****************

  ick the appropriate criteria $

  empo ppropriate tempo. +teady beat

  ppropriate tempo

  +omehat steady beat

  /nappropriate tempo. #nsteady beat

  (o noticeable tempo$beat

  0hythm and

  echniues

  "lays all rhythms correctly. (o !umbling

  utstanding instrument techniue

  "lays most rhythms correctly. 3ery little

  !umbling

  4ood instrument techniue

  "lay some rhythms correctly. +ome !umbling

  Fair instrument techniue

  "lays !e rhythms correctly. "oor instrument

  techniue

  Dynamics Follos all dynamic markings

  Follos most dynamic markings

  +ometimes !ollos dynamic markings

  /gnores dynamic markings

  5omments)

  6adual 1& )+enarai +emak "ermainan "erkusi

  25

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  4/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  Di baah ini adalah salah satu contoh senarai semak penilaian permainan alatmuzik.

  Maintaining a consistent tone quality while keeping steady beat.

  ( ) Able to maintain a steady beat independently with or without recording.

  ( ) Identifying beat 1 as a strong beat.

  Proficient

  ( ) Able to gi!e non"musical e#amples of sounds with a steady beat.

  ( ) Able to recogni$e a steady or non"steady beat by listening.

  ( ) Able to perform a steady beat (patting) along with a familiar song.

  ( ) Able to play a steady beat on specified percussion instrument.

  ( ) Able to play a steady beat with a group for an assigned section of a song.

  %reate and perform with a smaller group to create a more !aried thunderstorm.

  ( ) &efine dynamics alone( ) Able to identify and name changes in dynamic le!els through a piece of

  recorded music.

  ( ) Able to compare stages of a thunderstorm to dynamic le!els that can be

  performed on percussion instruments.

  Illustrate eight stages of a thunderstorm and label their appropriate dynamic

  le!els.( ) Perform thunderstorm on percussion instrument' following guidance of

  teacher.

  ( ) tudents are able to discuss strong and weak aspects of their

  performance

  using a student rubric.

  ( ) Able to help identify and correct improper technique.

  26

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  5/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  #pressi!eness

  ( ) 3ery e7pressive8 high degree o! sensitivity

  ( ) #pression is generally appropriate with de!eloping sensiti!ity

  ( ) ometimes e#pressi!e with some e!idence of emotional sensiti!ity.

  ( ) Monotonic e#pression with little emotional sensiti!ity.

  Proficient

  ( ) Able to demonstrate proper instrument technique.

  ( ) Able to e#plain to another student proper instrument technique.

  Maintain a consistent tone quality while keeping steady beat.

  ( ) Play with steady beat' appropriate dynamics' and correct playing

  technique

  independently.

  ( )identifying beat 1 as a strong beat.

  Proficient

  ( ) Able to clap written rhythm.

  ( ) Able to add appropriate dynamics to the rhythm in performance.

  ( ) &emonstrate proper instrument technique.

  ( ) Perform proper rhythm and dynamics on instrument with a steady beat.

  ( ) Able to e!aluate class performance using the student rubric.

  Impro!isation( ) Impro!ises melodies that follow criteria and plays these with great

  sensiti!ity.

  ( ) uccessful creates a melody using the criteria suggested.

  ( ) %an' at times' create a simple melody using the criteria.

  ( ) *as difficulty creating a simple melody using set criteria

  0ehat sebentar

  27

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  6/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  6adual 19) +kala :adar "enilaian (yanyian

  2. K!)#!a P#'!"a!a' Na'!a'

  #ntuk memastikan setiap aspek$kemahiran dalam penilaian nyanyian telah

  dilaksanakan dengan baiknya, beberapa ciri-ciri perlu di ambil perhatian

  sebelum menandakan kemahiran ini telah dikuasai oleh pelajar.

  2..1 T' uaa

  "enghasilan ton yang baik dengan ada e!ennessdan direction. "enghasilan

  ton yang licin dan panjang.

  2.%.2 P!+

  ;erkebolehan menyanyi dalam nada tertentu. Menyanyi dengan pic yang

  tepat sehingga setiap pic dibunyikan mengikut nada atau mod tertentu.

  2.%. P#a'(ka!a' "a(u

  Menyanyi dengan perangkaian lagu yang betul.

  2.%.% S#%u)a'

  +ebutan yang jelas, betul dan cantik untuk menyampaikan, memahami dan

  berkomuikasi dengan penonton

  2.%.& Ia$a

  Menyanyi dengan irama yang tepat supaya ada cohesi!eness kepada tempo

  muzik.

  2.%.9 P#'aaa'

  28

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  7/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  "engaalan na!as yang baik untuk menghasilkan bunyi yang baik. Dengan

  kaalan perna!asan, dapat menyanyi perangkaian yang licin. Mempunyai

  ketahanan menyanyi rangkai lagu yang panjang.

  6adual di baah adalah contoh senarai semak penilaian nyanyian.

  6adual 1

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  8/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  +inging +kills

  +ong used !or evaluation)

  **********************************************************

  +tudents being evaluated

  **********************************************************

  **********************************************************

  *********************************************************

  **********************************************************

  +kills checklist compiled by student discussion =2> points possible?

  **********energy and projection =?

  **********singing together =%?

  **********diction and e7pression =%?

  **********pitch accuracy =%?

  **********tone uality =?

  **********correct rhythm =?

  **********concentration and !ocus =%?

  **********posture =%?

  **********total points !or singer=s?

  adapted !rom ;etty 'llis, nchorage

  30

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  9/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  6adual [email protected]) +enarai +emak "enilaian (yanyian ntara "enyanyi

  5/05A' ('

  1. / started on the right pitch. Bes (o

  2. / sang ith my singing voice. Bes +ome (o

  . / sang the right pitches Bes +ome (o

  %. / kept a steady tempo. Bes +ome (o

  6adual 1>) +enarai +emak "enilaian (yanyian +eorang "enyanyi

  2.%.< Ska"a Ka*a P##$%aa' P#"aja Da"a$ Na'!a'

  /tem di dalam skala kadar persembahan pelajar dalam nyanyian melibatkan

  seperti berikut)

  4aya dan penampilan- :eyakinan di hadapan penonton semasa di

  pentas dan gaya pakaian yang bersesuaian.

  'tika persembahan - seperti menghargai respon dari penonton. Menghadiri

  persembahan pada masa yang tepat, mengikut arahan pemimpin$conductor

  dan nyanyi secara berharmoni dengan semua ahli di dalam koir dan bukan

  menonjolkan diri sendiri.

  :eberkesanan persembahan- aspek penghayatan dan penyampaian

  nyanyian yang meliputi aspek muzikal serta ekspresi dari muka penyanyi.

  31

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  10/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  4ive your considered evaluative comments regarding the !olloing elements

  o! this ensembleCs per!ormance)

  50A +#(D ="osture, breath support, appropriate tone uality, voel

  !ormation, blend, choir spacing, choir !ormation, register transitions,

  intonation, oversinging, etc.?

  D/5/( =5onsonants, elisions, enunciation, understandability, etc.?

  0BM/5 "0'5/+/(

  +BA' =ppropriate to the musicE?

  "0'+'(/(A F50+ =4roup appearance, music memorizedE, !acial

  e7pression, staging, accompaniment, etc.?

  M+ +/+FB/(4$'(6B;A' +'A'5/( =;rie!ly comment on the

  selection you deemed most success!ul and hy?)

  A'+ +/+FB/(4$'(6B;A' +'A'5/( =;rie!ly comment on the

  selection you deemed least success!ul and hy?)

  3'0AA 0/(4 F /+ 5(5'0 =n scale o! 1 to 1, ith 1 being the

  loest and 1 the highest?)

  6adual 1>) +kala :adar "ersembahan "elajar Dalam (yanyian

  ;ahan ;acaan

  :esemua jadual yang digunakan sebagai contoh telah diambil

  daripadahttp)$$.eho.com$in!o*

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  11/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  2.4 MUZIK DAN GERAKAN

  2.4.1 D#!'!!

  5ara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara

  HmelakukanI =learning by doing ) Dalcroze 1>&? kerana tubuh badan

  adalah alat muzik paling utama dan merupakan asas keseluruhan

  pembelajaran muzik dan seterusnya mengembangkan daya

  komunikasi yang mengintegrasikan telinga =pendengaran?, minda dan

  tubuh badan sebagai respon !izikal secara improvisasi kepada muzik."ergerakan ialah interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria

  yang dilahirkan secara simbolik.

  2.4.2 K'#

  Muzik dengan pergerakan memberi peluang kepada pelajar

  menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik. :egiatan

  dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua

  anggota badan untuk melahirkan ekspresi diri melalui rangsangan

  muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya

  irama

  dan ekspresi.

  2.4.3 Ra!'a" M#"akuka' Ak)!/!)! Mu5!k *a' P#(#aka'

  "ergerakan secara kreati! merupakan salah satu medium bagimurid meluahkan perasaan, !ikiran dan imaginasi mereka.

  +angat berperanan dalam usaha membina dan mengembangkan

  kreativiti murid.

  "ergerakan mengikut kreativiti individu pula merupakan aktiviti

  yang memenuhi keperluan kanak-kanak untuk penglibatan yang

  akti! dalam situasi pembelajaran muzik.

  /a memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri

  sepenuhnya dengan meluahkan perasaan mereka, berimaginasi

  33

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  12/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  dan menginterpretasi sesuatu yang didengar atau dilihat atau yang

  di!ikirkan secara pergerakan !izikal yang bersi!at Jnon verbalK.

  "ergerakan dapat diperindahkan dan menjadi lebih

  menyeronokkan jika diiringi dengan alunan muzik.

  "roses pergerakan tersebut dapat meningkatkan lagi kepekaan,

  daya imaginasi dan kreativiti murid untuk mencapai pembelajaran

  yang optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.

  Muzik merupakan satu cabang untuk perkembangan karier individu.

  2.4. K##')!'(a' Mu5!k *a' G#aka'

  :epentingan pergerakan kreati! dalam perkembangan kanak-kanakdan kehidupan harian mereka dapat dilihat di dalam konsep, nilai dan

  tujuan pergerakan kreati! tersebut dengan berlandaskan unsur-unsur

  pergerakan kreati!.

  2.4.4 K!)#!a P#'!"a!a' Mu5!k G#aka' $#'(!ku)

  P#(#aka' $#'(!ku) "!!k

  Memberi respon kepada muzik dengan melakukan pergerakan

  berasaskan perkataan L perkataan lirik lagu

  P#(#aka' a'( $#'u'jukka' +#!)a a)au )#$a

  Memberi respon kepada rangsangan muzik dengan pergerakan yang

  menginterpretasikan cerita atau tema lagu$muzik berkenaan

  R#')ak !a$a $u5!k

  Merupakan susunan pergerakan

  5orak yang dihasilkan melalui penekanan, penegasan dan durasi not-

  not dalam muzik

  D!'a$!k

  :aitan dengan kekuatan bunyi yang didengarkan

  ;unyi yang kuat boleh meluahkan perasaan stres, bertindak agresi!,perasaan kecea atau yakin dan perhatian !okus

  34

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  13/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  ;unyi yang lembut menunjukkan selamat, kesopanan, pemalu dan

  pendiam

  Rua'(

  Aingkungan pergerakan

  aras tinggi, sederhana dan rendah

  rah depan, belakang, sisi, pepenjuru, atas dan baah

  6arak L dekat atau jauh

  +aiz L besar atau kecil

  6ulat

  Aaluan - berlengkok, lurus, bersiku keluang zig-zag

  ;entuk- sempit, luas, bersiku-siku, berkitaran dan lurus

  liran L aangan, lantai, lurus, berliku-liku dan zig-zag

  'kstensi L mengecil dan membesar

  0uang kendiri

  0uang umum

  A"!a'

  ;ebas- :esinambungan

  - ;erterusan

  - :ebendaliran

  erikat

  - erkaal

  - erimbang

  - erbatas Dalam /mbangan

  - ntara bebas dan terikat

  "emberhentian

  T#$

  5epat atau lambat

  M#)# 7 Ta'*a $aa

  2, dan %

  % % %

  35

 • 7/26/2019 08 Tajuk 2 Mzu3162 Ppg

  14/14

  MZU3162 KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK II

  "erbincangan

  Dalam kumpulan, bincangkan kriteria- kriteria penilaian yang sesuai untuk

  penilaian persembahan muzik dan gerakan serta nyanyian untuk sebuah

  kelas muzik sekolah rendah.

  Aatihan

  ;inakan satu contoh skala kadar yang terperinci berdasarkan kriteria L

  kriteria penilaian kumpulan anda pilih. 6uga sediakan sebahagian skala

  kadar anda dengan komen dari guru tentang penilaian persembahan ini

  dari pelbagai aspek seperti gaya penampilan, etika penampilan dan

  keberkesanan persembahan.

  "elbagai sumber terdapat dalam internet. 5ari contoh L contoh skala

  kadar atau bahan-bahan pentaksiran dalam www.musicmattersblog.com

  36

  http://www.musicmattersblog.com/http://www.musicmattersblog.com/