05 - Razvoj informacionih sistema

  • View
    513

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 05 - Razvoj informacionih sistema

Razvoj informacionih sistema

Kemal Bajramovikemal.bajramovic@ads.gov.ba

Informatizacija poslovnih procesa u javnoj upraviFakultet za javnu upravu Sarajevo

ivotni ciklus razvoja sistemaDetalji i ograni enja Sistemsko (strategijsko) postoje eg sistema planiranje Konceptualni plan

Implementacija i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

ili...Plan, elje...

Implementacij a i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

ivotni ciklus razvoja sistema ivotni ciklus razvoja sistema (engl. System Development Life Cycle SDLC) je proces kroz koji stru njaci razli itih profila (analiti ari, projektanti, in enjeri, programeri, ...) i korisnici informacionog sistema prave informacioni sistem.

ivotni ciklus razvoja sistemaDetalji i ograni enja postoje eg sistemaSistemsko planiranje

Konceptualni plan

Implementacija i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

ta je to sistemsko planiranje?Sistemsko planiranje je faza u ivotnom ciklusu u kojoj se identifikuju i prioritetiziraju aplikacije i tehnologije koje e organizaciji vratiti najve u vrijednost. SINONIMI:strate ko sistemsko planiranje menad ment informacionih resursa studija izvodljivosti (nije sinonim, ali seupotrebljava u istom cilju)

Klju na pitanja u sistemskom planiranjuta su ciljevi institucije? Priroda i izvori informacijskih potreba? Definicija problemskog podru ja? Koja su potencijalna rje enja? O ekivane prednosti i nedostaci rje enja? Razvojna taktika (in-house ili konzalting ili outsourcing)? Okvirni vremenski i finansijski plan

ivotni ciklus razvoja sistemaDetalji i ograni enja postoje eg sistemaSistemsko planiranje

Konceptualni plan

Implementacija i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

Sistemska analiza Koje informacije e biti potrebne stru nom osoblju? Napraviti opis postoje eg i novog sistema. Istaknuti razliku izme u novog i postoje eg sistema. Kako prilagoditi funkcioniranje organizacije i rad zaposlenih novonastalim promjenama?

Rezultat sistemske analize je definicija sistemskih zahtjeva:

Opis funkcioniranja postoje eg sistema Analiza problema postoje eg sistema Specifikacija funkcionalnosti novog sistema Organizacijske promjene (promjene u poslovnim procesima i organizacijskoj politici i kulturi) Kadrovske promjene

ivotni ciklus razvoja sistemaDetalji i ograni enja postoje eg sistemaSistemsko planiranje

Konceptualni plan

Implementacija i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

Sistemski dizajn Logi ki dizajn, opisuje funkcionalne sposobnosti sistema, ali i daje precizne specifikacije kako e se posti i te sposobnosti.

Detaljni fizi ki dizajn, Identifikacija izlaza i ulaza Obrada i memorisanje podataka Kontrolni i komunikacijski sistemi Primjena

ivotni ciklus razvoja sistemaDetalji i ograni enja postoje eg sistemaSistemsko planiranje

Konceptualni plan

Implementacija i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

Konstrukcija sistema Nabavka hardvera Kupiti ili iznajmiti? Kada kupiti?

Konstrukcija softvera Razvoj vs. nabavka gotovog rje enja In-house razvoj vs. eksterni konzalting

Testiranje sistema

ivotni ciklus razvoja sistemaDetalji i ograni enja postoje eg sistemaSistemsko planiranje

Konceptualni plan

Implementacija i kori tenje

Detalji i ograni enja postoje eg sistema

Sistemska analiza

Kona ni proizvodKonstrukcija sistema

Poslovne potrebe Tehni ki dizajnSistemski dizajn

SDLC jo jedan pogled

Implementacija i kori tenje Konverzija sistema Zamjena starog hardvera novim Uvo enje u rad novih programa Konverzija starih podataka u nove

Obuka osoblja obu avanje ljudi da koriste sistem va no je koliko i njegovo stvaranje

Implementacija i kori tenje Sigurnost i za tita Osiguranje integriteta podataka Osiguranje sigurnosti podataka Auditing plan

Odr avanje sistema Odr avanje hardvera Popravka eventualne nefunkcionalnosti softvera Dopune funkcionalnosti softvera 80% bud eta za IS ide na odr avanje sistema

Moramo razlikovati Razvoj sistema opisan SDLC-om Vo enje razvoja kako vodimo ljude kroz proces razvoja sistema Razvoj sistema metode, tehnike i alati za razvoj IS (RUP, UML, ...) Vo enje razvoja metode, tehnike i alati za upravljanje projektima (op ti menad ment, planiranje, organizovanje, vo enje, bud et, ...)

ta je to projekt?Koje su tipi ne karakteristike projekta? Po emu se razlikuje od ostalih operacija? Jedinstvenost (unikatan cilj) Privremenost (ima jasan po etak i kraj, obi no privremeni projektni tim)Jasno specificiran proizvod Ograni enja na resurse/tro kove Tehnolo ka ograni enja Timski napor Konflikt

ta je to projekt?Projekt Privremeni napor koji se poduzima da bi se stvorio unikatan proizvod ili unikatna usluga.

PMIProjekt - jedinstven proces koji se sastoji od skupa koordiniranih i kontrolisanih aktivnosti sa startnim i zavr nim datumima, a koji se izvr ava da bi se dostigao odre eni cilj uz po tivanje specifi nih zahtjeva uklju uju i ograni enja na vrijeme, tro kove i resurse.

ISO 8402

Upravljanje projektima -Project ManagementUpravljanje projektima je skup metoda, tehnika i alata koji koriste sve raspolo ive informacije za planiranje i upravljanje radom u svrhu dosezanja poslovnih ciljeva postavljenih na poslove, resurse i vrijeme.

PMPOSLOVI

Planiranje i vo enje projekata znanje i iskustvoOp ti menad ment (znanje i praksa) praksa)

Upravljanje projektima (znanje i praksa)

Specifi na oblast (znanje i praksa)

"Igra i"Dr ava (zakoni) Projekt menad er Partneri Korisnici Projektni tim Tr i ta Investitor

Menad ment

Projekt menad er"klju ni igra "

A B C D E

Projekt menad er kao INTEGRATORMenad ment Klijenti Projekt menad er Tim Zakon Kvalitet Razvoj Partneri

Tr i te

Projektni tim(bez tima nema ni klju nog igra a)

Razlika izme u grupe ljudi i tima? Tim je grupa ljudi sa komplementarnim sposobnostima i zajedni kim ciljem.

Upravljanje projektima - Organizacijske strukture

Funkcionalna organizacijaGlavni menad er Funkcionalni menad er Funkcionalni menad er Funkcionalni menad er Koordinacija projekta

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Upravljanje projektima - Organizacijske strukture

Projektna organizacijaGlavni menad er Projekt menad er Projekt menad er Projekt menad er Koordinacija projekta

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Upravljanje projektima - Organizacijske strukture

Kompozitna organizacijaGlavni menad er Funkcionalni menad er Funkcionalni menad er Funkcionalni menad er Menad er projekt menad era

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Zaposleni Zaposleni Zaposleni Koordinacija projekta B

Zaposleni Zaposleni Zaposleni

Projekt menad er Projekt menad er Projekt menad er

Koordinacija projekta A

Kompozitna organizacija?PREDNOSTI Br a reakcija Efikasnije kori tenje resursa Pobolj ana komunikacija kroz organizaciju Me ufunkcionalne ideje i podr ka

SLABOSTI lanovi tima imaju dva efa Odgovornost bez ovla tenja Kompleksna struktura Vi i menad ment mora jasno definisati prioritete esto neizvodiva