037 Plus [broj 124, 9.8.2012]

  • View
    107

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 037 Plus [broj 124, 9.8.2012]

Biha} ^etvrtak, 09.08.2012. Broj 124 Godina III Cijena 1,00 KM /za inostranstvo 1,00 euro/ INFORMATIVNI SEDMI^NI LISTPoslovanjem do imena!Biha} Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bu`imCazin Klju~ Sanski Most Velika Kladu{aVrhunac ljetaOGLEDALO: ^ekaju}i novu izbornu utakmicu Tako je govorio Izet Nani} Ljeto ba{ ne popu{ta. Uposljednjih petnaest danatemperature nisu silazile ispod35 podioka, a kako ka`uhidrometeorolozi to se ne}edesiti ni u narednih deset.Kako re~e neki dan jedanBi{}anin: Ako me pita{ kakosam, re}i }u ti, fala Bogu,nikako. Ma{ala, ugrijalo! U op}oj besparici jedini spasljudi tra`e na obalama rijeka ipotoka. Pravog bazenanemamo. Ma{ala, ugrijalo!H. A.Nacionalni park UnaNema vi{ekraj{o-fi{Ma{ala, ugrijalostr. 12. i 13.Suradnja s UNDP-om i Norve{komSve ve}i interesza Biha}str. 5. Za prevoz u oba pravca i boravakna dobro ure|enom prostoru oko[trba~kog buka treba izdvojiti pet KMS nestrpljenjem~ekamo najbr`estr. 21.Bli`i nam se konji~ki MemorijalAlija Izetbegovi}Nemojte se libiti stati u strojstr.2. i 3.Poznati kandidati zaop}inskog na~elnikastr. 6. i 7. Na osnovu dosada{nje izborne statistike ipostoje}eg odnosa politi~kih snaga u Biha}usasvim je realno o~ekivati da }e se voljom bira~adonekle promijeniti i broj i poredak politi~kih parlamentarnih stranaka u OV Biha}09.08.2012.godine7 dana2Izdava~ JP RTV BIHA] d.o.o. Biha}Direktor: Mirela POPR@ENOVI]Izvr{ni direktor: Safet HRNJICAAdresa: Ul. Krupska bb77000 Biha}Telefon: 037/226-688; Fax: 037/226-866Sedmi~ni informativni list 037PlusUre|uje redakcijski kolegij: Safet HRNJICA, Midhat KALIMAN, Hilmija HRNJI], Halid ALIJAGI]Sudski registar: U/I 455/05Mati~ni broj: 1-279-00[tampa: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINEd.o.o. Banja LukaCijena: 1,00 KM, za inostranstvo 1,00 euraplus PTT tro{koviE-mail: 037plus@gmail.com Malo sam zakasnio, alisam ipak stigao na vrijemeda ~ujem nekoliko rije~iefendije koji vam se obra-tio prije mene. On je kazaoda mi imamo jednogza{titnika - Allaha d`.{. Jasam se u to ju~er i uvjerio.Spomenuo je i ju~era{njuakciju koju smo imali. Iju~er smo pobijedili du{-manina, ali vjerujte, nismopobijedili zato {to smo bilija~i borci, jer smo bilipopustili, ve} nam je DragiBog pomogao i donio nampobjedu i kao da je rekao:Vi morate pobijediti. Akobogda i ubudu}e }enam pomagati. Mi smoju~er pobijedili i ~etnike iautonoma{e. Dakle, bilo jetu mije{anog sastava. Uju~era{njoj borbi palo je,akobogda, nekoliko {ehi-da. Prvi je bio komandir~ete za specijalne namjeneHamze, a onda je pao ikomandir juri{nog voda,pa jo{ dva njegova borca,pa poslije jo{ jedan Bilaje to krvava borba. Ali kao{to rekoh, uz Bo`iju po-mo}, mi smo uspjeli pobi-jediti. Ne bih posebno gov-orio kakva je situacija uBiha}koj regiji. Re}i }usamo da je te{ka i `alosna.Iz dana u dan padajunajbolji sinovi, borci koji udu{i nose tekbir. A i onidrugi isto padaju, ili }epasti, koji ga ne nose u sebii misle da nisu smrtnici,ve} misle da }e se sa~uvatismrti bje`e}i na konju prednjom. ^etnici su odlu~ilisatrati ovu regiju i musli-manski narod, ali BogDragi ne da da se mi sata-remo i sigurno nas {titi.Bez obzira na ove obi~nesmrtnike koji bje`e nakonju od smrti mi }emoopet opstati i bez njih, aneka se svako od vas uovome na|e. Sada jenajpotrebnije da se svakovrati u svoju jedinicu. Prijesvega, mi u ovoj brigadiimamo one koji nisu ujedinici i pod hitno nekasvako stane u svoj red, svojstroj i svoju jedinicu. Nekaizvr{ava svoje borbenezadatke. I u Biha}u je te{ko, ali nesamo u Biha}u, Sarajevu,Zenici, Tuzli Mi sebe nemo`emo gledati kao zase-bnu cjelinu. Ne mo`emo segledati kao narod samo uBosni i Hercegovini, negosudbina muslimanskog na-roda dose`e i do na{eMeke, do centra. A, ovdjese brani islam. Na{ din -vjera. Na nama je da gaodbranimo. Ja znam i vje-rujem sigurno da imamosnage da se odbranimo odove ~etni~ke najezde, a uto sam se ju~er i ovih zad-njih dana uvjerio dok smovodili borbe. Stvarno ima-mo snage, ali samo poduslovom da oni si|u skonja i da stanu na svojamjesta tamo gdje pripada-ju i gdje im je mjesto i dashvate i da vjeruju da ni ^lanovi ekspertnog tima Instituta za nestale osobeBosne i Hercegovine prona{li su u kompleksu Memo-rijalnog centra Poto~ari posmrtne ostatke pet osoba,`rtava genocida u Srebrenici iz jula 1995. godine.Ekshumacija je zapo~ela po na-logu Tu`ila{tva BiH. Grobnica senalazi u blizini mezarja, stotinjakmetara od biv{e Fabrike akumula-tora u Poto~arima, gdje je tokomagresije na BiH bila baza snagaUjedinjenih naroda (UN).Prona{li smo pet osoba. Rije~ je ojednoj bebi, mladoj `eni, dva starcai starici.Uzet }e se uzorci DNA, obaviti obdukcija, nakon ~ega }ese sa~ekati identifikacija. Sigurno se radi o `rtvama izjula 1995. godine, izjavio je Amor Ma{ovi}, direktorInstituta za nestale BiH.Prona|eno pet tijela U masovnoj grobnici u Poto~arima Nakon razlaza sa ZlatkomLagumd`ijom, najpopularnijipoliti~ar SDP-a, @eljko Kom{i},odlu~io je osnovati novu parti-ju socijaldemokratske orije-ntacije s kojom }e iza}i na izbore 2014. godine.Definitivno je razrije{ena dilema oko budu}eg poli-ti~kog anga`mana @eljka Kom{i}a. Nakon razlaza sSDP-om, Kom{i} namjerava osnovati novu partijusocijaldemokratske orijentacije ~iji je radni nazivGra|anska stranka.Jezgro nove partije, na ~ijem }e ~elu biti Kom{i},~ini}e aktivisti i funkcioneri SDP-a, koji su dubokorazo~arani nedosljednom politikom autoritarnog lide-ra SDP-a Zlatka Lagumd`ije.Kom{i} je ve} okupio respektabilan tim, a njegoviklju~ni suradnici u novoj partiji bit }e doju~era{nji blis-ki suradnici Zlatka Lagumd`ije - Emir Suljagi} i ReufBajrovi}.Kom{i} ra~una na sna`nu podr{ku nevladinog sekto-ra koji se ve} javno, jednako kao i Kom{i}, izjasnioprotiv predlo`enih ustavnih rje{enja (presuda Sejdi} iFinci) dogovorenih izme|u SDP-a i dva HDZ-a.Sva ova naga|anja demantovao je @eljko Kom{i}, ~lanPredsjedni{tva BiH, rekav{i da ukoliko bude osnivaostranku, ne}e to najavljivati preko medija, ve} }eodluku obznaniti li~no. Tako je govorio Izet Nani}Nemojte se lib@eljko Kom{i}osniva Gra|anskustranku? Komisija za provo|enje izbora kandidata za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegoviniutvrdila je pet kandidata za novog reisa IZ-a u BiH,potvrdio je Safet Softi}, predsjednik Komisije i pred-sjednik Sabora IZ-a u BiH.Kandidati za reisa, prema odluci Komisije, su tuzlans-ki muftija Husein ef. Kavazovi}, travni~ki muftijaNusret ef. Abdibegovi}, sarajevski muftija Hu-sein ef. Smaji}, profesor na Islamskom pedago-{kom fakultetu u Zenici Halil ef. Mehti} i zeni~kimuftija Ejub ef. Dautovi}.Komisija je konstatovala da svih pet kandidata ispu-njavaju uvjete za reisa, te da je, {to se ti~e broja kandi-datura, najvi{e dobio Kavazovi} (11 kandidatura), petMehti} i ostala trojica po tri kandidature.Islamska zajednica u Bosni i HercegoviniPet kandidata za reisu-l-ulemu Politi~ka scena Izet Nani} je ro|en 04.oktobra 1965. godine uBu`imu. majke Rasime ioca Ibrahima. Bio je drugiod sedam sinova majkeRasime i oca Ibrahima.Osnovnu {kolu je zavr{io uBu`imu s odli~nim uspje-hom, a srednju vojnu(op{tu) {kolu zavr{io je uZagrebu 1984. godine. Pozavr{etku srednje {koleupisao je Vojnu akademijuu Beogradu (smjer RV-PVO) gdje je proveo prvedvije godine (1984. -1986.), te jednu godinu uSarajevu, da bi Vojnu aka-demiju zavr{io u Zagrebu1987. godine. O`enio se 1987. godineSefijom Remeti} iz Varo{keRijeke, a 1988. godine do-bio k}erku Leu - Izetu,1991. godine sina Nevzetai 1993. godine sina Ibra-hima. Svoje slu`bovanje ubiv{oj JNA, kao poru~nikARJ PVO, provodi u Kragu-jevcu da bi nakon 4. godi-ne rada prozreo namjerevelikosrpske politike i na-pustio ve} kompromiti-ranu JNA po~etkom 1992.godine. Nakon napu{tenjabiv{e JNA dolazi sa porod-icom u rodni Bu`im gdjeuzima aktivno u~e{}e uorganizaciji odbrane i for-miranju prvih vojnih jedi-nica. Formiranjem [TO Bu`impostavljen je na mjestoNa~elnika {taba, a 01.08.1992. godine postavljen jena du`nost komadanta[TO Bu`im. Idejni je vo|ai tvorac 105. BUKB (Bu`i-mska udarna kraji{ka bri-gada) koja je formirana15.08.1992. godine (kas-nije 105. BUMB - 505.vite{ka mtbr). Brigaduuspje{no vodi kroz brojnebitke i briljantne pobjede,te izgra|uje specifi~nubrigadu sa prepoznatljivimi jedinstvenim na~inomratovanja. Formira specijalne jedinice(^SN - BSN Hamza, DIVGazije i IDV Tajfun)koje kroz brojne bitke izra-staju u najelitnije jedinice5. Korpusa i A R BIH.Brigadir Izet Nani} ostavioje iza sebe nimalo jednos-tavnu zada}u histori~ari-ma koji }e morati istra`itifenomen Bu`ima, mjestaBosanski vitez Izet Nani} Tvorac 505. vite{ke 7 dana309.08.2012.godineonaj ~etnik ne}e ostati iniko na kugli zemaljskoj.Ovo je samo jedno prola-zno vrijeme zbog kojeg miiz obi~nih ljudskih ovoze-maljskih kojekakvih mate-rijalnih razmi{ljanja, gram-ba~imo za ne~im {to jenestvarno i prolazno. Sveto pada u vatru i ne znamti ni ja {ta je to u pitanju.Valjda taj materijalizam.Vratimo se, kao {to rekoh,tim svojim jedinicama,svojoj vojsci, svome naro-du i svome duhu. S vrlomalim snagama mi smototalno porazili njihovenajelitnije jedinice: ni{kespecijalce i Arkanove kojisu do{li preko SAO Kra-jine, jo{ jedan bataljon,Golubove (specijalna jedi-nica NO AP ZB), i jo{neke... Ali sam ve} rekaoko ih je to, u stvari, pora-zio. Mi smo bili u rukama,akobogda, Boga Dragogakoji nas poma`e. Ja nemogu ni{ta drugo kazati,ali vjerujem da je to samozbog na{e pravde, jer se miborimo za pravdu i borimose po{teno. A ona pobjedakoja nam je ju~er donese-na,