Click here to load reader

02112015 Faretable Cashless

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ktm fees

Text of 02112015 Faretable Cashless

 • Kadar tambang dengan Kad Nilai Simpanan (tanpa tunai) FARES FOR STORED VALUECARD (CASHLESS)

  GombakTaman MelatiWangsa MajuSri RampaiSetiawangsaJelatekDato Keramat

  Ampang ParkKLCCKampung BaruDang WangiMasjid Jamek Pasar SeniKL Sentral BangsarAbdullah HukumKerinchiUniversitiTaman JayaAsia JayaTaman ParamountTaman BahagiaKelana JayaLembah SubangAra DamansaraGlenmarieSubang JayaSS 15SS 18USJ 7TaipanWawasanUSJ 21Alam MegahSubang AlamPutra Heights

  AmpangCahayaCempakaPandan IndahPandan JayaMaluriMiharjaChan Sow LinPuduHang Tuah Plaza RakyatMasjid Jamek BandarayaSultan IsmailPWTCTitiwangsa SentulSentul TimurCherasSalak SelatanBandar Tun RazakBandar Tasik SelatanSungai BesiBukit JalilSri PetalingAwan BesarMuhibbahAlam SuteraKinrara BK5Future Station 1IOI PuchongPusat Bandar PuchongTaman Perindustrian PuchongBandar PuteriPuchong PerdanaPuchong PrimaFuture Station 2Putra Heights KL Sentral Tun SambanthanMaharajalelaHang Tuah ImbiBukit BintangRaja ChulanBukit Nanas

  AmpangCahayaCempakaPandan IndahPandan JayaMaluriMiharjaChan Sow LinPuduHang Tuah Plaza RakyatMasjid Jamek BandarayaSultan IsmailPWTCTitiwangsa SentulSentul TimurCherasSalak SelatanBandar Tun RazakBandar Tasik SelatanSungai BesiBukit JalilSri PetalingAwan BesarMuhibbahAlam SuteraKinrara BK 5Future Station 1IOI PuchongPusat Bandar PuchongTaman Perindustrian PuchongBandar PuteriPuchong PerdanaPuchong PrimaFuture Station 2Putra Heights KL Sentral Tun SambanthanMaharajalelaHang Tuah ImbiBukit BintangRaja ChulanBukit NanasMedan TuankuChow KitTitiwangsa

  Damai

  Gom

  bak

  Tam

  an M

  elati

  Wan

  gsa M

  ajuSr

  i Ram

  pai

  Setia

  wang

  sa

  Jelat

  ek

  Dato

  Ker

  amat

  Ampa

  ng P

  ark

  KLCC

  Kam

  pung

  Bar

  u

  Dang

  W

  angi

  Mas

  jid Ja

  mek

  Pasa

  r Sen

  i

  KL Se

  ntra

  l

  Bang

  sar

  Abdu

  llah

  Huku

  m

  Kerin

  chi

  Unive

  rsiti

  Tam

  an Ja

  ya

  Asia

  Jaya

  Tam

  an Pa

  ram

  ount

  Tam

  an Ba

  hagia

  Kelan

  a Ja

  ya

  Lem

  bah

  Suba

  ng

  Ara

  Dam

  ansa

  ra

  Glen

  mar

  ie

  Suba

  ng Ja

  ya

  SS 15

  SS 18

  USJ 7

  Taipa

  n

  Waw

  asan

  USJ 2

  1

  Alam

  M

  egah

  Suba

  ng Al

  am

  Putra

  He

  ights

  Ampa

  ng

  Caha

  ya

  Cem

  paka

  Pand

  an In

  dah

  Pand

  an Ja

  ya

  Malu

  ri

  Miha

  rjaCh

  an So

  w Lin

  Pudu

  Hang

  Tu

  ah

  Plaz

  a Ra

  kyat

  Mas

  jid Ja

  mek

  Band

  aray

  a

  Sulta

  n Ism

  ail

  PWTC

  Titiw

  angs

  a

  Sent

  ul

  Sent

  ul Ti

  mur

  Cher

  as

  Salak

  Se

  latan

  Band

  ar Tu

  n Ra

  zak

  Band

  ar Ta

  sik Se

  latan

  Sung

  ai Be

  si

  Bukit

  Ja

  lil

  Sri P

  etali

  ng

  Awan

  Be

  sar

  Muh

  ibbah

  Alam

  Su

  tera

  Kinr

  ara

  BK5

  Futu

  re S

  tation

  1

  IOI P

  ucho

  ng

  Pusa

  t Ban

  dar P

  ucho

  ng

  Taman

  Perind

  ustrian

  Pu

  chong

  Band

  ar Pu

  teri

  Puch

  ong P

  erda

  na

  Puch

  ong P

  rima

  Futu

  re S

  tation

  2

  Putra

  He

  ights

  KL Se

  ntra

  l

  Tun

  Sam

  bant

  han

  Mah

  araja

  lela

  Hang

  Tu

  ah

  Imbi

  Bukit

  Bi

  ntan

  g

  Raja C

  hulan

  Bukit

  Na

  nas

  Ampa

  ng

  Caha

  ya

  Cem

  paka

  Pand

  an In

  dah

  Pand

  an Ja

  ya

  Malu

  ri

  Miha

  rjaCh

  an So

  w Lin

  Pudu

  Hang

  Tu

  ah

  Plaz

  a Ra

  kyat

  Mas

  jid Ja

  mek

  Band

  aray

  a

  Sulta

  n Ism

  ail

  PWTC

  Titiw

  angs

  a

  Sent

  ul

  Sent

  ul Ti

  mur

  Cher

  as

  Salak

  Se

  latan

  Band

  ar Tu

  n Ra

  zak

  Band

  ar Ta

  sik Se

  latan

  Sung

  ai Be

  si

  Bukit

  Ja

  lil

  Sri P

  etali

  ng

  Awan

  Be

  sar

  Muh

  ibbah

  Alam

  Su

  tera

  Kinr

  ara

  BK 5

  Futu

  re S

  tation

  1

  IOI P

  ucho

  ng

  Pusa

  t Ban

  dar P

  ucho

  ng

  Tam

  an P

  erind

  ustria

  n Puc

  hong

  Band

  ar Pu

  teri

  Puch

  ong P

  erda

  na

  Puch

  ong P

  rima

  Futu

  re S

  tation

  2

  Putra

  He

  ights

  KL Se

  ntra

  l

  Tun

  Sam

  bant

  han

  Mah

  araja

  lela

  Hang

  Tu

  ah

  Imbi

  Bukit

  Bi

  ntan

  g

  Raja C

  hulan

  Bukit

  Na

  nas

  Med

  an Tu

  anku

  Chow

  Ki

  t

  Titiw

  angs

  a

  Dam

  ai

  LRT

  KELA

  NA JA

  YA LI

  NELR

  T La

  luan

  Kel

  ana

  Jaya

  LRT A

  MPA

  NG A

  ND S

  RI P

  ETAL

  ING

  LINES

  KL M

  ONOR

  AIL

  LINE

  LRT

  Lalu

  an A

  mpa

  ng d

  an L

  alua

  n Sr

  i Pet

  alin

  gLa

  luan

  Mon

  orel

  KL

  LRT KELANA JAYA LINELRT Laluan Kelana Jaya LRT AMPANG AND SRI PETALING LINES KL MONORAILLINELRT Laluan Ampang dan Laluan Sri Petaling Laluan Monorel KL

  0.80 1.30 1.80 1.90 2.50 2.70 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.10 3.20 3.40 3.60 3.80 3.80 3.50 3.60 3.10 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.90 4.10 4.20 4.30 4.40 4.60 4.70 4.80 4.90 5.10 5.20 5.40 5.10 4.90 5.20 5.00 4.80 4.40 4.20 4.10 3.90 3.60 3.50 3.20 3.40 3.60 3.70 4.00 4.10 4.20 4.40 4.80 5.10 5.10 5.40 5.70 5.40 5.70 5.80 6.00 5.70 5.80 6.00 5.50 5.60 5.60 5.80 5.90 6.00 5.30 5.20 4.90 4.20 3.60 3.90 4.20 4.40 4.90 5.30 5.00 4.00

  1.30 0.80 1.40 1.60 2.10 2.40 2.50 2.70 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.20 3.40 3.50 3.50 3.30 3.40 3.70 3.80 3.20 3.30 3.40 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 4.30 4.50 4.50 4.70 4.80 4.90 5.10 5.20 5.30 5.10 5.30 5.20 4.90 4.60 4.40 4.30 4.00 3.80 3.60 3.40 3.60 3.70 3.90 4.10 4.30 4.40 4.60 4.90 5.30 5.30 5.50 5.90 5.60 5.90 6.00 6.20 5.80 5.90 6.20 5.60 5.70 5.80 5.90 6.10 6.20 5.10 5.40 5.10 4.30 3.80 4.00 4.30 4.60 5.10 5.50 5.10 4.10

  1.80 1.40 0.80 1.60 1.80 1.90 2.00 2.20 2.50 2.70 2.60 2.80 3.00 3.20 3.10 3.20 3.20 3.60 3.70 3.40 3.50 3.70 3.10 3.20 3.50 3.60 3.70 3.90 4.00 4.10 4.30 4.40 4.50 4.60 4.80 4.90 5.00 4.90 4.70 5.00 4.80 4.60 4.20 4.00 3.90 3.70 3.40 3.30 3.00 3.20 3.40 3.50 3.80 3.90 4.00 4.20 4.60 4.90 4.90 5.20 5.50 5.20 5.50 5.60 5.80 5.50 5.60 5.80 5.30 5.40 5.40 5.60 5.70 5.80 4.90 5.00 4.70 4.00 3.40 3.70 4.00 4.20 4.70 5.10 4.80 3.80

  1.90 1.60 1.60 0.80 1.50 1.80 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.60 2.80 3.00 3.30 3.10 3.30 3.40 3.50 3.30 3.40 3.60 3.70 3.10 3.30 3.30 3.50 3.60 3.80 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.50 4.60 4.80 4.70 4.50 4.80 4.60 4.40 4.00 3.80 3.70 3.50 3.20 3.10 2.80 3.00 3.20 3.30 3.60 3.70 3.80 4.00 4.30 4.70 4.70 5.00 5.30 5.00 5.30 5.40 5.60 5.20 5.40 5.60 5.10 5.20 5.20 5.40 5.50 5.60 4.80 4.80 4.50 3.80 3.20 3.50 3.80 4.00 4.50 4.90 4.50 3.60

  2.50 2.10 1.80 1.50 0.80 1.10 1.20 1.40 1.70 1.80 2.10 2.30 2.60 2.80 2.80 3.00 3.20 3.40 3.10 3.50 3.60 3.30 3.40 3.50 3.70 3.80 3.20 3.40 3.50 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 4.30 4.40 4.50 4.50 4.30 4.60 4.40 4.20 3.90 3.60 3.50 3.30 3.10 2.80 2.60 2.70 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.80 4.20 4.50 4.50 4.80 5.20 4.90 5.10 5.30 5.50 5.10 5.20 5.40 4.90 5.00 5.00 5.20 5.30 5.50 4.50 4.60 4.30 3.60 3.10 3.30 3.60 3.90 4.30 4.70 4.40 3.40

  2.70 2.40 1.90 1.80 1.10 0.80 1.00 1.20 1.50 1.70 1.80 2.10 2.40 2.60 2.60 2.80 3.10 3.20 3.40 3.30 3.40 3.70 3.30 3.40 3.60 3.70 3.20 3.30 3.40 3.50 3.70 3.80 3.90 4.00 4.20 4.30 4.50 4.30 4.10 4.40 4.20 4.00 3.70 3.40 3.30 3.10 2.70 2.60 2.40 2.50 2.70 2.90 3.20 3.30 3.40 3.60 4.00 4.30 4.30 4.60 4.90 4.60 4.90 5.10 5.20 4.90 5.00 5.20 4.70 4.80 4.80 5.00 5.10 5.30 4.50 4.40 4.10 3.40 2.70 3.10 3.40 3.70 4.10 4.50 4.20 3.20

  2.60 2.50 2.00 1.80 1.20 1.00 0.80 1.10 1.30 1.60 1.80 1.90 2.20 2.50 2.80 2.70 3.00 3.10 3.30 3.20 3.40 3.60 3.20 3.40 3.50 3.60 3.80 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.90 3.90 4.10 4.30 4.40 4.20 4.00 4.30 4.10 3.90 3.50 3.30 3.20 2.80 2.60 2.50 2.20 2.40 2.60 2.70 3.00 3.20 3.30 3.50 3.80 4.20 4.20 4.40 4.80 4.50 4.80 4.90 5.10 4.70 4.80 5.10 4.50 4.60 4.70 4.90 5.00 5.10 4.40 4.30 4.00 3.20 2.60 3.00 3.20 3.50 4.00 4.40 4.00 3.00

  2.70 2.70 2.20 2.00 1.40 1.20 1.10 0.80 1.10 1.30 1.60 1.80 2.00 2.30 2.60 2.60 2.80 3.00 3.10 3.10 3.20 3.50 3.70 3.30 3.40 3.50 3.70 3.20 3.30 3.40 3.60 3.60 3.80 3.90 4.00 4.20 4.30 4.00 3.80 4.10 3.90 3.70 3.30 3.10 2.90 2.70 2.40 2.30 2.00 2.20 2.40 2.50 2.80 2.90 3.10 3.30 3.60 4.00 4.00 4.30 4.60 4.30 4.60 4.70 4.90 4.50 4.70 4.90 4.40 4.50 4.50 4.70 4.80 4.90 4.30 4.10 3.80 3.10 2.40 2.80 3.10 3.30 3.80 4.20 3.80 2.80

  2.90 2.60 2.50 2.20 1.70 1.50 1.30 1.10 0.80 1.10 1.40 1.60 1.80 2.00 2.40 2.60 2.60 2.80 2.90 3.30 3.10 3.30 3.50 3.70 3.30 3.40 3.60 3.80 3.20 3.30 3.50 3.50 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 3.80 3.60 3.80 3.70 3.40 3.10 2.80 2.70 2.40 2.20 2.00 1.80 2.00 2.10 2.30 2.50 2.70 2.80 3.10 3.40 3.80 3.80 4.00 4.40 4.10 4.40 4.50 4.70 4.30 4.4

Search related