of 60 /60
1 marec 2019 marec 2019 brezplačno 01/2019 Poštnina plačana pri pošti 3220 Štore

01/2019 - Štore · s parcelo 890 k.o. Ogorevc (predviden odkup zemljišča za igrišče), Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa s parcelo 594/3 k.o. Svetina (predvidena

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01/2019 - Štore · s parcelo 890 k.o. Ogorevc (predviden odkup zemljišča za igrišče), Načrt...

 • 1

  marec 2019

  marec 2019 brezplačno

  01/2019Poštnina plačana pri pošti 3220 Štore

 • 2

  4 Aktualno

  18 Zgodilo se je

  21 O delu društev

  28 Znan obraz

  32 Zanimivosti

  36 Živimo zdravo

  40 Dogajanje v Domu Lipa

  41 Duhovne strani

  43 Srebrne niti

  44 Utrinki iz osnovne šole in vrtca

  51 Vabila

  k a z a l o

  KOLOFON

  OBČINA ŠTORECesta XIV. divizije 15, 3320 ŠTOREE: [email protected]: 03/780 38 40www.store.si

  Uradne ure in uradne ure po telefonu:ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00četrtek: odprta samo sprejemna pisarnapetek: od 9.00 do 13.00

  Uradne ure župana Mirana Jurkoška:ponedeljek-četrtek: od 7.30 do 9.00sreda: od 15.00 do 17.00

  KRAJEVNA SKUPNOST SVETINASvetina 6, 3220 ŠTORET: 00/780 38 40

  Uradne ure krajevne skupnosti Svetina:po predhodnem dogovoru na T: 031 426 869 (Marko Preložnik)

  Odbor za izdajo časopisa si pridržuje pravico do sprememb in krajšanja prispevkov, če je le-to potrebno.

  Prispevke s fotografijami pošljite po pošti na CD-ju ali na elektronski naslov: [email protected], [email protected] predvidenega izida naslednje številke v juniju 2019 pričakujemo vaše prispevke do 15. maja 2019.

  Odgovorna urednica: Ivanka Tofant

  Prispevke lektorirala: Mojca Rožman

  Uredniški odbor: Rosvita JagerMojca RožmanCvetka ŠusterIvanka TofantDušan Volavšek

  Foto naslovnice: Rosvita Jager

  Foto zadnja stran: Rosvita Jager

  Prispevke zbrala: Nena Kopinšek

  Priprava za tisk: Grafika Gracer, d.o.o.Lava 7b, Celje

  Štorski občan izhaja v nakladi 1700 izvodov. Poštnina plačana pri pošti Štore. Na osnovi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 89/98, 17/00, 19/00, 27/00, 66/00) se za glasilo plačuje 22 % davek na dodano vrednost.

 • Družinsko življenje je v današnjih časih na veliki preizkušnji. Naporne službe, ki iz-črpavajo tako mame kot očete, potrošniško naravnana družba, ki nas sili k vedno novim nakupom in razmišljanju, da ne bomo preživeli brez te ali one reči, otroci pre-življajo vedno več časa pred televizijskimi in računalniškimi zasloni ali pri obšolskih dejavnostih…

  Zato je še toliko bolj pomembno, da si ob praznikih, kot sta dan žena in materinski praznik, vzamemo čas in se posvetimo tistim, ki jih imamo najraje. V vseh lepih mislih o mamah najdemo besede, kot so edinstvenost, ljubezen in hvaležnost. Zato naj vam tudi jaz izrečem zahvalo za vso ljubezen in razdajanje ter iskrene čestitke ob vaših praznikih.

  ¬ M i r a n J u r k o š e k ,ž u p a n o b č i n e Š t o r e

  Drage matere, žene, dekleta!

  Dan žena je dan ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk in se praznuje od leta 1917 dalje. Na dan žena je v navadi, da se spomnimo na vse ženske, ki so nam ljube, in jim v znak ljubezni, spoštovanja podarimo droben cvet ali pa kakšno drugo pozornost.

  Naj žive ženske tega sveta in naj živi praznik dan žena!

  25. marca, na materinski dan, se vsi spomnimo na naše drage mame. Le kakšen bi bil svet, če na njem ne bi bilo mamic?

  Mama, iz tvojih rok sije toplo sonce, ki nikoli ne ugasne, tvoj glas je kot najlepša melodija, ki ji lahko prisluh-nem, tvoj poljub je poln obljub, upanja in želja, hvala ti za vse, kar storila si zame.

  Deseti marec je dan, ko praznuje moški del populacije, in sicer dan mučenikov. Izhaja iz krščanskega izročila in je dan, ki ga rimskokatoliška cerkev beleži kot spomin na dogodke iz časa vladavine cesarja Licinija.

  Resnica je, da ste možje edini, ki ženski lahko ponudite varnost, toplino in ljubezen. To pa je odlično zavetje pred vsako življenjsko nevihto.

  Ob praznikih vam želimo veliko lepega.

  ¬ O d b o r z a i z d a j o č a s o p i s a

 • 4

  AKTUALNO

  Povzetek zapisnikakonstitutivne seje občinskega sveta občine Štore,

  ki je bila v četrtek, 6. decembra 2018, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Štore

  Na konstitutivni seji je občinskemu svetu občine Štore predsedovala ga. Ivana Karolina Tofant, najstarejša novo-izvoljena članica, navzoča pa je bila tudi občinska volilna komisija občine Štore: predsednik Ivan Šelih, namestnica predsednika Lidija Buser ter člani Andreja Slavnić, Gojmir Klinar in Ivan Štor.

  DNEVNI RED:1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

  sveta.2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v

  svet in volitev župana.3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispe-

  lih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana.

  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.

  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.

  6. Pozdravni nagovor župana.7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, vo-

  litve in imenovanja.

  Na seji je bilo navzočih vseh 13 novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta. Predsednik občinske volilne komisije, g. Ivan Šelih, je podal poročilo o izidu lokalnih volitev 2018.

  Do začetka prve seje občinskega sveta s strani kandida-tov ali predstavnikov list kandidatov ni bila vložena nobena pritožba na občinski svet zoper odločitev občinske volil-ne komisije občine Štore, ki bi lahko vplivala na potrditev mandatov, zato je občinski svet potrdil mandate nasled-njim članicam in članom občinskega sveta občine Štore za mandatno obdobje 2018–2022:1. Goran Blatnjak 2. Ivan Glavač 3. Majda Hodžić4. Miran Jurkošek

  5. Emil Kačičnik6. Primož Kaluža7. Simon Kroflič8. mag. Uroš Kumperger9. Zdenka Lokmić10. Mitja Oberžan11. Mojca Rožman12. Verica Štante13. Ivana Karolina Tofant

  Po sprejemu ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandatov članov je bil občinski svet občine Štore konstituiran in od tega trenutka dalje so nastopili mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dosedanjim članom sveta pa je pre-nehal.

  Občinski svet je ugotovil, da je za župana občine Štore v mandatnem obdobju 2018–2022 izvoljen Miran Jur-košek, ki je izjavil, da bo opravljal funkcijo župana, mandat člana občinskega sveta pa mu je s tem predčasno prene-hal. Občinska volilna komisija je izvedla postopek prenosa mandata v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in ugoto-vila, da pripada pravica do prevzema mandata Ivanu (Ja-niju) Jurkošku kot naslednjemu kandidatu z liste Županova neodvisna lista za razvoj. Le-ta je izjavil, da sprejema funk-cijo člana občinskega sveta, občinski svet občine Štore pa je potrdil, da postane Ivan (Jani) Jurkošek član občin-skega sveta za preostanek mandatne dobe.

  Občinski svet občine Štore je po konstituiranju na prvi seji izmed svojih članov imenoval komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno de-lovno telo v naslednji sestavi:1. predsednik: Ivan (Jani) Jurkošek 2. član: Ivan Glavač3. član: Uroš Kumperger4. članica: Zdenka Lokmić5. član: Emil Kačičnik

 • 5

  marec 2019

  Povzetek zapisnika2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,

  ki je bila v torek, 15. januarja 2019, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Štore

  Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinske-

  ga sveta.2. Sklep o načinu financiranja političnih strank iz pro-

  računa občine Štore v mandatnem obdobju 2018–2022.

  3. a) Imenovanje predsednikov in članov odborov ob-čine Štore.

  b) Imenovanje članov Nadzornega odbora občine Štore.

  4. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Štore.

  5. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premožen-jem občine Štore za leto 2019.

  6. Pooblastilo županu za potrjevanje investicijske dokumentacije.

  7. Pobude in vprašanja.

  Občinski svet občine Štore je na svoji 2. seji potrdil zapis-nik konstitutivne seje z dne 6. 12. 2018. Sprejel je Sklep o načinu financiranja političnih strank iz proračuna obči-ne Štore v letu 2019, tako da političnim strankam, ki so kandidirale na lokalnih volitvah 2018 in dobile najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripada mesečno 0,30 EUR za vsak prejeti glas volivca.

  Občinski svet občine Štore je na 2. redni seji imenoval člane in predsednike delovnih teles občinskega sveta v sestavi:

  Odbor za družbene dejavnostiPrimož Kaluža (ŽNLR) – predsednikEmil Kačičnik (SNS)Verica Štante (SDS)Danica Pisanec (SDS)Andreja Videc (ŽNLR)

  Odbor za okolje, prostor in komunaloMitja Oberžan (SDS) – predsednikGoran Blatnjak (SD)Primož Kaluža (ŽNLR)Marjan Doberšek (SDS)Boštjan Senica (ŽNLR)

  Odbor za finance in občinsko premoženjeZdenka Lokmić (DeSUS) – predsednicaIvan (Jani) Jurkošek (ŽNLR)Simon Kroflič (SDS)Verica Štante (SDS)Zlatko Leskovšek (SD)

  Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvoUroš Kumperger (SD) – predsednikIvan (Jani) Glavač (SDS)Majda Hodžić (ŽNLR)Marjan Doberšek (SDS)Marjan Tržan (DeSUS)

  Odbor za izdajo časopisaIvana Karolina Tofant (SDS) – predsednicaMojca Rožman (ŽNLR)Rosvita Jager (ŽNLR)Cveta Šuster (SDS)Dušan Volavšek (NSi)

  Imenoval je tudi člane Nadzornega odbora, to so:Lucija Polak (SD)Dušan Popović (SNS)Andreja Slavnić (SDS)Bojana Stopinšek (SLS)Mojca Vrečer (SDS)

  Na tej seji je dopolnil Odlok o predkupni pravici občine Štore, v katerega je vključil parceli 510/2 in 510/3, obe v katastrski občini Svetina, ki v naravi predstavljata prostore bistroja s teraso, trgovino in kotlarno v objektu Krajevne skupnosti Svetina na naslovu Svetina 6. Dopolnil je na-črta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Štore za leto 2019: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s parcelo 890 k.o. Ogorevc (predviden odkup zemljišča za igrišče), Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa s parcelo 594/3 k.o. Svetina (predvidena prodaja trav-nika). Župana občine Štore Mirana Jurkoška je občinski svet pooblastil za potrjevanje investicijske dokumentacije ter morebitnih nastalih sprememb in dopolnitev.

 • 6

  AKTUALNO

  Povzetek zapisnika3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,

  ki je bila v torek, 15. februarja 2019, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Štore

  Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta.2. Predstavitev idejne zasnove projekta »Športna

  dvorana Štore«.3. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole

  Štore.4. Pobude in vprašanja.

  Občinski svet občine Štore na 3. redni seji ni potrdil za-pisnika svoje 2. seje, ampak je sklepanje o njem preložil na naslednjo sejo. Občinski svet se je seznanil z idejno zasnovo projekta »Športna dvorana Štore«, ki jo je pred-stavil Gregor Žohar, univ. dipl. inž. arh., odgovorni projek-tant podjetja Studio 73 d. o. o. Nova športna dvorana bi

  dolgoročno zagotovila ustrezne prostorske možnosti za izvajanje športne vzgoje v osnovni šoli, hkrati pa bi služila za izvajanje rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti ter za organiziranje kulturnih in drugih prireditev. Gradnja je na-črtovana na mestu današnjih telovadnic ob osnovni šoli, ki bi se (namesto potrebne rekonstrukcije in povečave) v celoti odstranili. Občinski svet je na svoji 3. seji dal pozi-tivno mnenje k imenovanju Mojce Rožman za ravnateljico Osnovne šole Štore v mandatnem obdobju 2019–2024.

  Gradivo za seje občinskega sveta je dostopno na spletni strani www.store.si pod zavihkom Organi ob-čine, Občinski svet.

  Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih občine Štore (Ur. l. RS, št. 55/08) občina Štore objavlja

  Javni razpisza podelitev priznanj občine Štore v letu 2019

  1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:Priznanja občine Štore, ki so predmet javnega razpisa, so: - naziv častni občan občine Štore,- zlati grb občine Štore,- srebrni grb občine Štore,- bronasti grb občine Štore,- priznanje odličnim diplomantom,- športnik leta ali športni kolektiv leta.

  Občina Štore podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.

  2. KRITERIJI ZA PODELITEV POSAMEZNIH PRIZNANJ:2.1. Naziv častni občan občine ŠtoreNaziv častnega občana občine Štore lahko prejme le posameznik. Občinski svet občine Štore podeli naziv za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih de-javnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine doma in v tujini.

  Častni občan prejme ob podelitvi naziva posebno listino o podelitvi naziva.

  2.2. Grb občine ŠtoreZlati grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za izredno življenjsko delo ter dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomemb-ni za razvoj in ugled občine Štore ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine.Srebrni grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdob-ju na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kultu-re, športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in ugled občine Štore ter praviloma pomenijo izjem-no uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.Bronasti grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v kratkem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadalj-nje ustvarjalno delo na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti. Občinski svet praviloma podeli vsako leto en zlati, dva

 • 7

  marec 2019

  srebrna in tri bronaste grbe. Grbi občine Štore se podeljujejo enkrat letno na sloves-nosti ob občinskem prazniku.Naziv častni občan občine Štore in grbi občine Štore se lahko podelijo tudi posmrtno.

  2.3. Priznanje odličnim diplomantomPriznanje odličnim diplomantom lahko prejme le posamez-nik s stalnim prebivališčem v občini Štore. Občinski svet ga podeli za odličen uspeh in perspektivnost diplomantov vi-sokošolskega študija, katerih povprečna ocena celotnega študijskega obdobja je 9.00 ali več.

  2.4. Športnik leta ali športni kolektiv letaPriznanje športnik leta ali športni kolektiv leta se podelju-je posameznikom oziroma skupinam oseb, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v preteklem letu dosegli pomembne uspehe in dosežke tako v občini kot zunaj njenih meja. Priznanje se športniku ali športnemu kolektivu podeli na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Štore. Praviloma se vsako leto podeli eno priznanje, lahko pa tudi več.

  3. Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije ter skupnosti, društva in organi lokalnih skup-nosti.

  4. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:4.1. Pobuda za podelitev naziva častni občan občine Što-re, zlatega, srebrnega in bronastega grba občine Štore ter priznanja športnik leta oziroma športni kolektiv leta mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:- splošne podatke o pobudniku oziroma predlagatelju,- predstavitvene podatke o kandidatu (osebni podatki),- vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan, - utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali

  dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,- datum pobude.

  4.2. Pobuda za podelitev priznanja odličnim diplomantom mora vsebovati:

  - splošne podatke o pobudniku,- podatke o kandidatu (kratek življenjepis z opisom izo-

  braževalne poti in obštudijskih aktivnosti ter doseženih uspehov),

  - potrdilo o diplomi,- potrdilo o povprečni oceni v celotnem študijskem ob-

  dobju vključno z diplomo,- naslov diplomskega dela, njegov povzetek ter mnenje

  o pomenu, ki ga ima diplomsko delo za občino Štore, - datum pobude.

  5. O podelitvi priznanj občine Štore bo odločal občinski svet občine Štore na predlog komisije za mandatna vpra-šanja, volitve in imenovanja. Prispele predloge za priznanja lahko komisija oziroma občinski svet po lastni presoji pre-kvalificira.

  6. Predloge s predpisano dokumentacijo naj pobudniki oziroma predlagatelji pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do 17. 4. 2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog od-dana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS – PRIZNANJA 2019«. Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.

  7. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresira-nim na voljo na sedežu Občine Štore (Cesta XIV. divizije 15, Štore) ali po telefonu (03/780-38-53).

  Občina Štore

  Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Štore

  Občina Štore bo tudi v letu 2019 v skladu z merili za do-delitev nagrad za športne dosežke obravnavala športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tek-mujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj naše občine.

  Vloge bo obravnaval odbor za družbene dejavnosti, ki bo upošteval športne dosežke iz preteklega leta, sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Što-re pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet.

  Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo ma-tični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so

  občani občine Štore in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem prvenstvu, mednarodnih tek-movanjih, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina Štore ne dodeljuje nagrad.

  Za vse športnike, naše občane, ki so v letu 2018 do-segli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino Štore naslovi vlogo z dokazili o rezultatih.

  Za več informacij v zvezi s tem lahko pokličete Majo Go-dec na tel. 03/780-38-53 ali pošljete elektronsko pošto na [email protected]

 • 8

  Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Štore (Ur. l. RS, št. 62/04) objavlja Občina Štore

  Javni razpisza sofinanciranje programov športa v občini Štore za leto 2019

  1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.

  2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Obči-ne Štore je sofinanciranje naslednjih programov:1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se

  prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj izobraže-valnega programa:

  - interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,- športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in

  vrhunski šport,- interesna športna vzgoja mladine,- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni

  in vrhunski šport2. Športna rekreacija3. Kakovostni in vrhunski šport4. Šport invalidov5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

  strokovnih kadrov v športu6. Velike mednarodne, državne, medobčinske in

  občinske športne prireditve7. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokal-

  ne skupnosti8. Nagrade za športne dosežke

  3. Na javnem razpisu za sofinanciranje programov špor-ta lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov: - športna društva,- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna

  društva s sedežem na območju Občine Štore,- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge

  organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpi-sov registrirane za opravljanje dejavnosti na pod-ročju športa.

  Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.4. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo

  izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:- imajo sedež v občini Štore,- so registrirani v skladu s predpisi,- imajo zagotovljene materialne, prostorske,

  kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,

  - redno izvajajo svojo dejavnost,- delujejo v javnem interesu.

  5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciran-je programa športa znaša 29.150 EUR.

  6. Izvajalec razpisa si pridržuje pravico, da javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

  7. Izvajalci programov športa v letu 2019 se izberejo v skladu z merili in kriteriji, določenimi v pravilniku in Letnem programu športa za leto 2019.

  8. Posamezni izvajalci športnih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva iz občin-skega proračuna, ne glede na javne razpise in prora-čunske postavke.

  9. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 2019.

  10. Izvajalci športnih programov morajo vlogi priložiti iz-polnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po objavi razpisa pri Maji Godec na sedežu Občine Štore v času uradnih ur (ponedeljek 8.00–12.00 in 13.00–15.00, sreda 8.00–12.00 in 13.00–17.00 ter petek 8.00–13.00), na podlagi zahteve, poslane na e-naslov [email protected], ali na spletni strani občine www.store.si.

  11. Način pošiljanja in vsebina vlog: Vloge s predpisano dokumentacijo naj izvajalci pošl-

  jejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do srede, 17. 4. 2019, do 12. ure. Vloga mora biti v skladu s petim odstavkom 24. člena Zakona o športu izvajalcu razpisa dostavljena do tega roka, ne glede na način oddaje. Oddana mora biti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ŠPORT 2019«. Na ovojnici mora biti naveden naslov prijavitelja.

  12. Komisija bo odpiranje prejetih vlog izvedla 8. 5. 2019.13. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno vlogo na razpis,

  bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manj-kajočimi listinami. Vloge izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, ki ne bodo dostavljene v roku (do 17. 4. 2019 do 12.00), bodo zavržene.

  14. V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v občini Štore (Ur. l. RS, št. 62/04), upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

  15. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan Obči-ne Štore sklenil pogodbe o sofinanciranju.

  16. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresira-nim na voljo na sedežu Občine Štore (Cesta XIV. divi-zije 15, Štore) oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).

  Številka: 430-0005/2019 - 3 V Štorah, 14. marca 2019

  Občina Štore Župan Miran Jurkošek

  AKTUALNO

 • 9

  marec 2019

  Na podlagi 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –

  ZNOrg) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04) Občina Štore objavlja

  Javni razpisza sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2019

  1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz pro-računa občine Štore za sofinanciranje ljubiteljskih kul-turnih dejavnosti v občini Štore.

  2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciran-je programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2019 znaša 17.710 EUR. Sofinancirani bodo tisti kul-turni programi oziroma projekti, ki bodo v postopku izbire višje ocenjeni oziroma ovrednoteni. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.

  3. Na razpis se lahko prijavijo:- kulturna društva, ki so registrirana za dejavnost na

  področju kulture,- druga društva, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano

  tudi kulturno dejavnost.4. Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati na-

  slednje pogoje:- da imajo sedež v občini Štore, - da so registrirani za opravljanje programov na pod-

  ročju kulture,- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in orga-

  nizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejav-nosti,

  - da redno izvajajo svojo dejavnost,- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

  mentacijo, kot to določa zakon o društvih.5. Izvajalci kulturnih programov oziroma projektov morajo

  vlogi priložiti:- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po

  objavi razpisa na sedežu Občine Štore ali na spletni strani občine www.store.si.

  6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno z merili, do-ločenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04).

  7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošl-jejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do srede, 17. 4. 2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Štore. Vloge morajo biti od-dane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2019«. Na kuverti mora biti nave-den naslov prijavitelja.

  8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po spre-jeti odločitvi komisije.

  9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresira-nim na voljo na sedežu Občine Štore (Cesta XIV. divi-zije 15, Štore) oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).

  Številka: 430-0006/2019 V Štorah, 14. marca 2019

  Občina ŠtoreŽupan Miran Jurkošek

  Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v občini Štore (Uradni list RS, št. 27/12) objavlja Občina Štore

  Javni razpisza sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Štore za leto 2019

  1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz pro-računa Občine Štore za sofinanciranje socialnih in hu-manitarnih programov v občini Štore.

  2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciran-je socialnih in humanitarnih programov za leto 2019 znaša 1.980 EUR.

  3. Izvajalci socialnih in humanitarnih programov so lahko:- javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrira-

  ne za opravljanje dejavnosti na področju socialne-

  ga varstva,- društva na področju zdravstva, socialnega varstva

  in humanitarnih dejavnosti, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

  - prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije.

  4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-goje:

 • 10

  - da imajo sedež v občini Štore ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vkl-jučuje občane občine Štore,

  - da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti,

  - da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-kumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

  - da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodn-je leto.

  5. Izvajalci programov morajo vlogi priložiti:- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobi-

  jo po objavi razpisa na sedežu Občine Štore ali na spletni strani občine www.store.si.

  6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno s Pravilni-kom o sofinanciranju socialnih in humanitarnih progra-mov v občini Štore (Ur. l. RS, št. 27/12).

  7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošl-jejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina

  Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do srede, 17. 4. 2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Štore. Vloge morajo biti od-dane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS: SOCIALNI IN HUMANITARNI PROGRAMI 2019«. Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja.

  8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po spre-jeti odločitvi.

  9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresira-nim na voljo na sedežu Občine Štore oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).

  Številka: 430-0007/2019

  V Štorah, 14. marca 2019

  Občina ŠtoreŽupan Miran Jurkošek

  Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04 in 35/10) objavlja Občina Štore

  Javni razpisza sofinanciranje programov ostalih društev v občini Štore za leto 2019

  1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz pro-računa Občine Štore za sofinanciranje programov ostalih društev (tistih društev, ki niso registrirana kot športna, kulturna ali humanitarna).

  2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov ostalih društev za leto 2019 znaša 8.360 EUR.

  3. Na razpis se lahko prijavijo:- društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnos-

  ti na drugih področjih (in torej niso registrirana na področju kulture, športa ali humanitarnih dejavnos-ti).

  4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-goje:- da imajo sedež v občini Štore, delujejo na njenem

  območju in vključujejo občane s stalnim prebiva-liščem v občini Štore oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v občini Štore,

  - da so registrirani,- da imajo zagotovljene materialne, prostorske,

  kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,

  - da redno izvajajo svojo dejavnost,- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-

  kumentacijo, kot to določa zakon o društvih. 5. Izvajalci programov morajo vlogi priložiti:

  - izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobi-jo po objavi razpisa na sedežu Občine Štore ali na spletni strani občine www.store.si.

  6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno s Pravilni-kom o sofinanciranju programov ostalih društev v ob-čini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04 in 35/10).

  7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do srede 17. 4. 2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočas-no, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZ-PIS: OSTALA DRUŠTVA 2019«. Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja.

  8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po spre-jeti odločitvi.

  9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresira-nim na voljo na sedežu Občine Štore, oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).

  Številka: 430-0008/2019

  V Štorah, 14. marca 2019Občina Štore

  Župan Miran Jurkošek

  AKTUALNO

 • 11

  marec 2019

  V skladu s Pravilnikom so sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Štore in Odlokom o proračunu občine Štore za leto 2019 (Uradni list RS, št. 79/2017) Občina Štore objavlja naslednji:

  Javni razpisza sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Štore v letu 2019

  1. PREDMET RAZPISA Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa malih ko-

  munalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) veli-kosti do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju PE) v občini Štore.

  2. VIŠINA SREDSTEV Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Štore za

  leto 2019 pod proračunsko postavko 5.2.0. – Sofinan-ciranje malih čistilnih naprav. Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 4.000 EUR.

  Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finanč-nih sredstev sprejetega proračuna.

  3. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

  3.1 Upravičenci- Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so

  upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebi-vališčem v občini Štore za obstoječe stanovanjske ob-jekte na delu območja občine Štore, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Štore ni predvidena izgradnja kanalizacij-skega omrežja, ali na območjih aglomeracij, ki so dolo-čene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v občini Štore, kadar priključitev na že zgrajeno ali načrtovano kanalizacijsko omrežje teh-nično ni možna ali ekonomsko ni upravičena.

  - Za obstoječe stanovanjske objekte se štejejo vsi ob-jekti, za katere v času gradnje oz. izdaje gradbenega dovoljenja ni bila predvidena vgradnja MKČN.

  3.2 Višina sofinanciranja- Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za

  posamezno stanovanjsko enoto znaša do 50 % dejan-sko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 € za prvo stanovanjsko enoto.

  - Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se za prvo stanovanj-sko enoto dodelijo sredstva v višini, določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 500,00 €.

  - Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanj-ska enota predstavlja eno stanovanje.

  - V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN prido-bi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upra-vičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vred-

  nosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

  - V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čis-tilno napravo morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za do-delitev sredstev.

  - Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti pod-pisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolže-na za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno po-godbo med lastniki in investitorjem.

  - Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva so-financiranja občine le enkrat.

  3.3 Upravičeni stroškiUpravičeni stroški sofinanciranja investicije so: - nakup MKČN,- gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo

  MKČN,- DDV. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi

  dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.

  3.4 Pogoji in omejitve- MKČN mora biti na delu območja občine Štore, kjer

  z Operativnim programom odvajanja in čiščenja ko-munalne odpadne vode Republike Slovenije za ob-močje občine Štore ni predvidena izgradnja kanaliza-cijskega omrežja.

  - MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomera-cij, ki so določene z Operativnim programom odvajan-ja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Štore, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekta ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo.

  - Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.

  - Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa grez-nica v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Štore.

  - Vlagatelj/-ji mora/-jo biti lastnik/-i zemljišča oziroma imeti pridobljeno pravico gradnje.

  - Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgra-jen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.

  - MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih merit-vah za MKČN, ki ga naredi izvajalec javne gospodar-ske službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-vinske odpadne vode na območju občine Štore.

 • 12

  - Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je poročilo o pr-vih meritvah za MKČN pridobil med preteklim in aktu-alnim razpisom za sofinanciranje vgradnje MKČN.

  - Vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti.

  4. VSEBINA VLOGEUpravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahteva-

  nimi obrazci in prilogami.

  5. NAČIN PRIJAVE IN ROKI- Vlogo z vsemi dokazili se lahko vloži osebno ali po pošti

  na naslov Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. Rok za oddaje vloge je do vključno 31.10.2019.

  - Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SO-FINANCIRANJE MKČN«.

  - Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno odda-ne, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

  6. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG- Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodila komisija,

  ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

  - Upravičenci, ki bodo podali popolno vlogo, pa zaradi porabe sredstev v tekočem letu le-teh ne bodo preje-

  li, imajo ob ponovni prijavi na razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.

  - Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da jo v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo do-polnili v določenem roku, bodo zavržene.

  - Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se odloči s sklepom. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepo-vratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se bo izvršilo na transak-cijski oz. osebni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

  7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani

  Občine Štore (http//www.store.si/) ter na sedežu obči-ne vključno do zadnjega dneva razpisa. Dodatne infor-macije lahko zainteresirani dobite na naslovu Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, kontaktna oseba je Lidija Buser, tel. št. 03/780-38-46 ali na e-na-slov [email protected]

  Številka: 430-0003/2019 - 1 Datum: 22. 2. 2019

  Župan Miran Jurkošek

  ZBIRANJE PONUDB ZA ORGANIZACIJO KRESOVANJA NA LIPI

  Občina Štore vabi k oddaji ponudb za organizacijo kresovanja, ki bo 30. aprila 2019 na Lipi.

  Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako: »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA KRESOVANJE«. Na hrbtni strani mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

  Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na Občino Štore do četrtka, 28. 3. 2019, do 12. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je prispela na Občino Štore do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo ne-odprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje dva dni po odpiranju ponudb.

  V ponudbi naj ponudniki navedejo:- program prireditve, - predvidene stroške celotne organizacije in - predviden znesek sofinanciranja iz proračuna Občine Štore.

  Občina Štore bo med prispelimi ponudbami izbrala najugodnejšega ponudnika glede na znesek sofinanciranja iz pro-računa in kvaliteto pripravljenega programa. Izbranemu ponudniku – organizatorju bo iz občinskega proračuna krila del stroškov organizacije in glasbe.

  Številka: 430-0004/2019V Štorah, 14. marca 2019

  Občina ŠtoreŽupan Miran Jurkošek

  AKTUALNO

 • 13

  marec 2019

  Športna dvorana ŠtoreV okviru Športnega parka na Lipi v Štorah je objekt stare te-lovadnice, ki je bil zgrajen okoli leta 1960 in je vse do faze, ko zaradi zastarelosti in dotrajanosti ni več primeren za uporabo, služil športni vzgoji in vadbi vseh generacij občanov. V zad-njih letih (razen nujnih) ni razpoložljivih ustreznih prostorov za organizirano športno vadbo in rekreacijo mladine in starejših. Občina zato že dalj časa razmišlja o razrešitvi te problematike in je po preverjanju prostorskih možnosti za izgradnjo špor-tne dvorane na različnih lokacijah kot najprimernejšo izbrala lokacijo pri osnovni šoli na Lipi. Nova gradnja bi bila delo-ma locirana na mestu obeh obstoječih šolskih telovadnic, ki bi se (namesto potrebne rekonstrukcije in povečave) v ce-loti odstranili. S takšnim pristopom bi dolgoročno zagotovili ustrezne prostorske možnosti za izvajanje športne vzgoje v osnovni šoli, hkrati pa bi objekt služil tudi za izvajanje rekrea-cijskih in prostočasnih dejavnosti izven delovnega časa šole in za organiziranje kulturnih in ostalih prireditev.

  V letu 2018 izdelana idejna zasnova projekta izgradnje špor-tne dvorane v Štorah je bila osnova za naročilo druge pot-rebne projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in grad-benega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Naročilo je občina oddala podjetju Studio 73 d.o.o.

  iz Štor. Pogodbeni rok za izdelavo dokumentacije je mesec maj 2019. Po izdelani projektni dokumentaciji in pridobljenem gradbenem dovoljenju bo jasneje definirana vrednost izgra-dnje športne dvorane. Če bo občina uspešna tudi pri javnem razpisu Eko sklada, bo lahko investicijo vključila v proračun za prihodnja leta.

  ¬ O b č i n s k a u p r a v a

  Občina Štore uspešna na evropskem razpisu WiFi4EU

  Občina Štore je ena izmed občin iz celotne Evropske unije, ki je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki »vavčerja« v višini 15.000 evrov. Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih. V Sloveniji bo takšno finančno podporo prejelo 89 občin od prijavljenih 145. Javni poziv za zbiranje predlogov na evropskem razpisu Wi-Fi4EU je potekal v letu 2018, prijavo pa je oddalo kar 13.000

  evropskih občin. Med izbranimi 2.800 evropskimi občinami je izvršna agencija Komisije, ki je odgovorna za izvajanje tega projekta, objavila seznam zmagovalnih občin, med katerimi je tudi naša občina. Pobuda WiFi4EU bo prebivalcem in obisko-valcem omogočila kakovosten brezplačen dostop do inter-neta visoke hitrosti na izbranih javnih površinah. EU bo finan-cirala stroške opreme in namestitve dostopnih točk, občina pa bo najmanj tri leta zagotavljala povezljivost in vzdrževanje opreme. Vzpostavitev dostopnih točk je načrtovana v drugi polovici leta 2019.

  ¬ O b č i n s k a u p r a v a

 • 14

  Kolesarska povezava Celje–Štore–Šentjur Meseca februarja 2019 je bila Občina Štore gostiteljica dogodka, katerega organizatorji smo bili Občina Štore, podjetje Simbio d.o.o. in Direkcija RS za infrastrukturo. Na dogodku, ki je bil na Domu na Svetini, so bili priso-tni župani občin, ki imajo za kolesar-ske povezave rezervirana evropska sredstva v okviru Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvoj-ne regije (DRR). Gre za 157 km ko-lesarskih povezav, katerih ocenjena vrednost je 36 mio €. Rok izgradnje je leto 2023.

  Na sestanku so se prisotni seznanili s stanjem posameznih projektnih doku-mentacij in že izvedenih aktivnostih ter z nadaljnjimi aktivnostmi za vseh deset projektov državnih kolesarskih povezav, vključenih v Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Savinjske regije. Projektne ak-tivnosti sta predstavila g. Tomaž Willen-part (vodja sektorja za investicije v ces-te, DRSI) in ga. Bojana Stopinšek (vodja sektorja za ORP in LAS, Simbio d.o.o.).

  Tudi naša občina načrtuje izgradnjo 4,52 km kolesarske povezave. Gre za projekt, katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo in v sklopu katerega se načrtuje izgradnja državne kolesarske povezave Celje–Štore–Šentjur v skupni dolžini 10,95 km. Projektna dokumen-tacija (PGD in PZI) je v izdelavi in bo končana do konca letošnjega leta. V tem času bo občina pridobila zemljišča. Izvedba del je predvidena v letih 2020 do 2022.

  Občina Štore je k projektu pristopila, ker na tem območju ni ustrezne kolesarske infrastrukture, ki je pomembna za: za-gotavljanje večje dnevne mobilnosti ob-čanov, izboljšanje prometne varnosti, spodbujanje zdravega načina življenja in prispevek k izboljšanju stanja okolja. Projekt sledi prednostni naložbi Ope-rativnega programa EKP 2014-2020 »Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti«.

  ¬ O b č i n s k a u p r a v a

  AKTUALNO

  Dogodek na Domu na Svetini

 • 15

  marec 2019

  Brezplačni izobraževalni programi tudi v ŠtorahSte opazili, da vaša znanja ne zadostujejo več potrebam, ki jih narekuje vaše delovno mesto? Si želite spremembe v svoji poklicni karieri?Ste se preselili v Slovenijo in se želite naučiti jezika?

  Vse življenje se učimo … Znanje, ki ga usvojimo v šolskih klo-peh, je dostikrat v neskladju z znanjem in spretnostnimi, ki jih od nas zahteva delovno mesto, zato je vseživljenjsko učenje tako pomembno.

  Ljudska univerza Celje je bila uspešna na javnem razpisu »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc« in bo sku-

  Informacije in prijave:Rebeka Dečman, organizatorica izobraževanja Občina ŠtoreT: +386 3 428 67 62 T: +386 3 780 38 53E: [email protected] E: [email protected]

  Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

  DELAVNICE/TEČAJI TRAJANJE TERMIN KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE (Marijana Kolenko)

  20 UR februar/marec

  TEHNOLOGIJA ME NE BO POVOZILA (Marko Kužner)

  20 UR marec

  PRVI KORAKI DO BOLJŠEGA SPORAZUMEVANJA V NEMŠKEM JEZIKU (Rok Koštomaj)

  30 UR marec/april

  PRILOŽNOSTI NA PODEŽELJU (Kmetijsko gozdarski zavod Celje)

  30 UR maj

  ZELIŠČARSTVO (Društvo zeliščarjev Ginko Celje)

  20 UR april/maj

  paj s partnerji ŠC Slov. Konjice-Zreče, RA Kozjansko, OE LU Šentjur, ter AREMO, Visoko šolo za regionalni mana-gement v obdobju 2018–2022 nudila različne brezplačne izobraževalne programe za odrasle, ki so zaključili nižje ali srednje poklicno izobraževanje s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo na trgu dela.Za lažje prilagajanje spremembam, osebno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in za uspešno udejstvovanje na trgu dela je potrebno kontinuirano pridobivanje splošnih, ključnih in temeljnih zmožnosti. S pridobivanjem temeljnih in ključnih kompetenc lahko:– bolj učinkovito rešujemo obstoječe delovne naloge,– pridemo do boljše zaposlitve,– smo bolj konkurenčni na trgu delovne sile,– osebnostno rastemo.

  V okviru projekta nudimo v sodelovanju z Občino Štore BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: IZZIVI PODEŽELJA

 • 16

  Največji na Štajerskem

  Pust je prastar praznik in je običaj, ki se ponovi vsako leto v času, ko se poslavlja zima in se narava na novo prebuja. Nje-gov namen je bil in je še sedaj pregnati iz dežele zle zimske sile, priklicati pomlad in izprositi dobro letino. Izročilo in obi-čaji, povezani s pustom, so se s časom spreminjali, mnogi pa so se v takšni ali drugačni obliki ohranili do danes. Predvsem je v pustnem času veliko veselja in dobre volje. Radi se te dni oblečemo v kostume tistih, ki so bili aktualni v preteklem letu. »Pust mastnih ust«, pravi pregovor, s čimer meri na pojedino pred štiridesetdnevnim postom.

  »Največji žur na Štajerskem« - tako so naznanjali pustova-nje pri Špulcarjevih v Kompolah. Že več let na pustno sobo-to igrišče v Gajski hosti poka po šivih. Ob zvokih ansambla Zaka` pa ne se je tudi letos plesalo od večera do zore. Najbolj izvirne maske so bile nagrajene in med temi so bili: kebab iz Poljske, lectova srca, barvice Jolly, pomladno cvetje itd.. Za atrakcijo večera pa so poskrbeli kurenti in pokači. Zanimivost tega večera je bila številčnost mask, saj bi lahko tiste, ki niso bili namaskirani, z lahkoto prešteli.

  Pri Špulcarjevih je bilo veselo tudi na pustni torek. Maškar je bilo toliko, da bi moralo biti gostišče ta večer vsaj dvakrat večje kot sicer. Posebnost Špulcarjevih je, da ta večer še pred polnočjo pogostijo vse prisotne z domačimi narezki. Nejc in Dejan, ki sta glavna organizatorja tega velikega pro-jekta, sta bila zadovoljna, da je njun trud delno že dosegel svoj namen – dati ljudem priložnost za zabavo in da pustne maske v kraj pripeljejo pomlad in dobro letino. Nejc še doda, da brez vseh domačih in prijateljev vsega tega sama ne bi zmogla in obenem že načrtuje, kako bo za pusta pri Špulcar-jevih naslednje leto.

  ¬ I v a n k a To f a n t

 • 17

  marec 2019Največji na Štajerskem

 • 18

  ZGODILO SE JE

  Božično-novoletni koncert

  Pihalni orkester štorskih železarjev pod taktirko dirigenta Aljo-še Jurkoška nam vsako leto konec decembra pripravi kon-cert ob božično novoletnih praznikih.

  V goste ponavadi povabijo uveljavljene in uspešne glasbene umetnike s področja zabavne glasbe. Tokratni gost je bil iz sosednje Hrvaške, Petar Grašo. Vstopnice za koncert Pihal-nega orkestra štorskih železarjev z uveljavljenim gostom so bile razprodane že teden dni pred koncertom.

  Kulturni dom je bil v času koncerta napolnjen do zadnjega se-dišča in stojišča. Obiskovalci smo se prepustili čudoviti glasbi in predvajanim skladbam orkestra, kasneje pa smo tudi sku-paj z orkestrom in gostom večera navdušeno prepevali.

  ¬ B e s e d i l o i n f o t o : R o s v i t a J a g e r

 • 19

  marec 2019

  Krajevna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

  Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, v četrtek, 7. februarja 2019, smo se v kulturnem domu v Štorah zbrali vsi, ki cenimo žlahtnost slovenske kulture. Učenci Osnovne šole Štore so za obiskovalce pripravili bogat in raznolik program, s katerim so se poklonili literarnemu velikanu, mojstru pesniške

  besede, dr. Francetu Prešernu, in vsem glasbenikom, ple-salcem, slikarjem in drugim umetnikom, ki ustvarjalno večajo zakladnico slovenske kulture. Kulturno prireditev, ki jo je slovesno začel mladinski pevski zbor s slovensko himno, sta povezovala devetošolca Ana

 • 20

  Rom in Filip Rezar, ki sta na oder najprej povabila otroški pev-ski zbor. Otroci so pesmicami Mehurčki, Tike tike tačke in Dežela branja navdušili poslušalce. Svojo spretnost in glas-beno občutenost je na odru dokazal harmonikar Tian Krofl, ki se je občinstvu predstavil z melanholično skladbo Ne pozabi domovine. Mladi nastopajoči so nedvomno dokazali, da v raznolikih oblikah umetnosti najdejo neprecenljivo bogastvo. Ljubezen do knjig in branja so nam približali tretješolci Taja Korpar, Vita Poček Ožek in Nik Pušnik z deklamacijo pesmi

  Toneta Pavčka – Branje. Raznolikost in lepoto slovenskih po-krajin smo lahko občudovali v plesnem nastopu prvošolcev, ki so zaplesali ljudska plesa Ringaraja in Cotiš, in inštrumental-nem duetu violine in viole, ki sta ga s skladbo Prleška pripra-vila Pia in Tilen Čavš. Kulturna prireditev ne bi bila zaključena celota, če se ne bi tudi posvetili pesništvu. Krhkost in nežnost slovenske poezije nam je približal Jan Romih z deklamaci-jo Minattijeve pesmi V mladih brezah tiha pomlad. Glasbeno moč in vpliv sta nam prikazala harmonikarski nastop Aljaža Turnška s pesmijo Ne prižigaj luči in duet Eneje Cvetič in Neže Grobin, ki sta zapeli ljudsko Gregčev Peter. Na prireditvi smo imeli možnost občudovati tudi nevsakdanjo plesno zgodbo, ki so jo ustvarile Sara Romih, Blažka Rezar, Maja Jelenc, Lana Melanija Zakelšek, Eva Goter in Taiša Kolenc Jerovšek. Kulturno druženje je sklenil nastop mladinskega pevskega zbora, ki je zapel pesem Srečen je, kdor glasbo rad ima.

  Glasen aplavz je spremljal vse nastopajoče in jih nagradil za njihov trud pri pripravi ter izvedbi slovesnosti ob Prešernovem dnevu. Veselimo se lahko mladih, ki se zavedajo, da je prav kultura merilo narodove zrelosti, edino pravo poroštvo njego-ve prihodnosti in najmočnejše vezivo med državljani.

  ¬ To n j a P r e l o ž n i k

  Tradicionalno srečanje župana z duhovnikiTako kot vsako leto je bilo tudi letos v začetku leta, v mesecu februarju, tradicionalno srečanje duhovnikov z županom Mi-ranom Jurkoškom. Srečanja so se udeležili dr. Vinko Kraljič iz župnije Svetina, Miha Herman iz župnije Teharje in Stanko Gajšek, župnik v župniji Sveti Lovrenc. Ob uvodnih besedah dobrodošlice župana je v sproščenem vzdušju beseda v na-daljevanju tekla o načrtih, sodelovanju in delu v letu 2019. Ob zaključku srečanja so udeleženci povzeli, da bodo tudi v pri-hodnje ohranjali dobro sodelovanje med občino in župnijami.

  ¬ B a r b a r a S u h o l e ž n i k K u g l e r

  ZGODILO SE JE

 • 21

  marec 2019

  Vabljeni v Žlajfo! ŠD LAŠKA VAS ´78 deluje na idilični lokaciji na koncu naše prelepe vasi. Naši predhodniki so nakazali smernice in pot z besedami, da je potrebno vaško življenje popestriti tudi z druženjem, zabavo in športom. V društvu trenutno aktivno deluje 30 odraslih in še enkrat toliko razigranih otrok. Naše aktivnosti so usmerjene predvsem v kvalitetno preživljanje prostega časa in širjenje druščine tudi na nečlane, saj so pri nas dobrodošli vsi. Organiziramo pohode, izlete, kolesarimo, igramo odbojko, košarko, mali nogomet, balinamo, smuča-mo, sankamo in uspešno sodelujemo pri prireditvah in orga-nizaciji dogodkov v občini. Z veseljem pa se povezujemo z ostalimi društvi.Vabljeni, da nas obiščete in se o vsem povedanem tudi sami prepričate.

  “Moč ni pogojena s fizičnimi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajane volje.” Ghandi

  ¬ B r o n j a Š t o r

  O DELU DRUŠTEV

 • 22

  ŠKD Straža je bilo tudi to zimo zelo aktivno Izpeljali smo tradicionalno strokovno ekskurzijo »v neznano«. Našim članom smo zaupali samo, da je odhod avtobusa iz Straže ob 7 uri zjutraj, vrnitev pa v večernih urah. Šofer avtobusa, že navajen naše družbe, je zapeljal na avtocesto proti Postojni. Ustavili smo se na posestvu Grad Prestranek, kjer nas je pričakala vodička. Predstavila je grajsko posestvo, delo in terapijo z islandskimi konji ter vzrejo goveda »Black Angus«. Polni navdušenja smo se nato odpeljali v Muzej vo-jaške zgodovine Pivka, kjer je sledil podroben ogled muzeja, vključno s podmornico. Ker so trebuščki že nakazovali ne-jevoljo, smo se odpravili na kosilo na turistično kmetijo Pri Andrejevih. Ko smo se okrepčali, je bil čas za odhod proti domu. Na poti smo se ustavili na Vrhniki, kjer smo si ogledali postopek priprave piva v pivovarni Človeška ribica – Human Fish. Ekskurzijo in njene vtise smo strnili v naši »Stražki« do poznih večernih ur. S tem smo zaključili že šesto ekskurzijo v neznano.

  Kmalu zatem nas je na domovih obiskal Sv. Miklavž z zvrha-nim košem dobrot, poučnih daril, jabolk in seveda tudi »šib«. Spremljali so ga tudi »parkeljni«, ki radi preverijo, ali so otro-ci pridni tako v šoli kot tudi doma. Najpogosteje preverjajo spoštljivost in prijaznost.

  Ob kulturnem prazniku 8. februarja tudi v našem društvu proslavimo slovenski kulturni praznik. V ta namen izobesi-mo zastavo na naši »Stražki« in v vaški knjižnici pripravimo

  O DELU DRUŠTEV

  tradicionalni dan odprtih vrat. Ob pogovoru, prebiranju knjig, čaju in medsebojnem druženju poskrbimo, da prazniku do-damo tudi zanimivo vsebino in tako privabljamo vaščane, da se dogodka udeležijo v čim večjem številu. Letos smo v ta namen pripravili potopisno predavanje o Afriki. Predstavitev te oddaljene celine je bila več kot zanimiva. Nepoznan in dru-gačen svet, kjer otroci živijo v pomanjkanju, kjer lahko zaznaš revščino in lakoto za vsakim vogalom, kjer čas predstavlja drugačno dimenzijo, kjer je razslojevanje med ljudmi izredno veliko in kjer vladajo neustrezne bivalne razmere. Večina od nas Afrike ni in morda nikoli ne bo obiskalo, zato nam je bilo tovrstno predavanje še toliko bolj zanimivo in poučno. Za predstavitev zgodbe o Afriki z očmi in skozi objektiv se gospe Stanki Drobnak lepo zahvaljujemo tudi na tem mestu.

  Izpeljali smo že jubilejni 10. občni zbor društva. 10. obletnico bomo letos praznovali v toplejših mesecih, kamor bomo se-veda povabili tudi vas občane.

  V času zimskih počitnic smo v »Stražki« organizirali pravo otroško čajanko. Otroci so sami izdelali vabilo, ki je na preno-vljeni društveni oglasni deski vabilo na dogodek. Na čajanki smo brali uganke, počitniško zgodbo in risali. Ob čaju, doma-čem jabolčnem soku in jabolkah kmetije Kroflič so otroci izde-lali lasten plakat na temo »Zima se poslavlja, prihaja pomlad«, ki odslej krasi oglasno desko in pozdravlja mimoidoče. Otroci so si ob slovesu obljubili, da se srečajo na čajanki in ustvarjal-nem druženju spet med naslednjimi počitnicami.

  ¬ M i l e n a H r o v a t

 • 23

  marec 2019

  dodano vrednost, povezana pa je tudi s stroški steklenic, zamaškov in enoloških sredstev, ki se bodo lahko povrnili najprej čez devet mesecev. Toliko namreč potrebuje penina, da dozori v steklenici. Kot zanimivost naj dodam, da se penina pije kot aperitiv, oh-lajena na okoli 7°C in postrežena v visokih in ozkih kozarcih, kjer opazujemo penjenje in mehurčke, ki se vežejo v veriži-ce… Tako sem vam predal le nekaj besed strokovnjakinje, ge.Tadeje Vodovnik Plevnik, ki nas je strokovno podučila o pripravi penine na našem zadnjem predavanju v začetku mar-ca.K delu so pristopili tudi naši viničarji. Obrezali so Potomko in tudi opravili prvo rez v učnem vinogradu. Vabljeni, da si ogle-date rezultate prvega opravila in da različne trte opazujete vse do jeseni.Plodove našega dela pa bomo ponudili na pokušino na Pra-zniku vina in domačih dobrot v Kulturnem domu Štore, ki bo konec marca.

  ¬ S t a n e F e r e n č a k

  Vinogradniki pozimiVinogradniki smo aktivni tudi v zimskih mesecih. Mirnejši za-četek leta smo izkoristili za interno strokovno izobraževanje na temo »Senzorika in spoznavanje vina«. Pod vodstvom g. Radojka Pelengiča smo se sestali štirikrat in se učili prepoz-navati in opisovati značilne okuse in vonjave v vinih iz vse Slovenije. Zelo zanimivega in poučnega tečaja se je udeležilo dvajset udeležencev.

  V društvu se pripravljamo na polnitev osnovnega vina za pri-pravo penine. Tokrat bo osnova rose vino naše Potomke iz Kompol. Penino bomo pridelali po klasični metodi. To pome-ni, da bo drugo vrenje potekalo v steklenicah. Izbrali smo že ime za penino. Imenovala se bo 504, po modelu legendarnih štorskih traktorjev.Pri pripravi penine imamo že nekaj izkušenj. Pripravili smo že dva letnika manjših količin penine iz društvenega vina. Torej belo penino, ravno tako po klasični metodi. To penino smo poimenovali 404, tudi po imenu modela štorskega traktorja.Priprava penine je zanimivo in odgovorno delo, ki vinu daje

  Novice iz ŠD KovinarNOGOMETS pričetkom pomladi se bo izvajanje športnih programov iz telovadnic preselilo na zunanje športne površine. Najprej so na nogometnem igrišču pričele z vadbo selekcije kadetov in starejših dečkov, kar so omogočile ugodne vremenske raz-mere za ta letni čas. Tem se bodo postopoma priključile še mlajše selekcije osnovne nogometne šole (U7, U9, U11). Že v drugi polovici marca se pričnejo tekmovanja v ligah MNZ Celje selekcij od 11 let do 17 let, kjer tekmujejo tudi naše ekipe in rezultati štejejo za uvrstitev. Turnirji mlajših selekcij od 5 do 9 let, kjer rezultati še ne štejejo za uvrstitev, se bodo pričeli kas-neje. Tako boste občani ob vikendih od petka do nedelje lahko spremljali nogometne tekme tekmovalne sezone 2018/19 in ostala srečanja vse do sredine meseca junija 2019.

  TENISV sekciji so v teku priprave na ureditev in pripravo igrišča za letno sezono, ki običajno zajema čas od 1. maja do 31.

  oktobra. Do otvoritve letne sezone na zunanjih igriščih se bo v pokritih prostorih še naprej izvajal tečaj tenisa za že prija-vljene udeležence. Razpise za vpis novih tečajnikov v tečaje bo sekcija objavila na oglasnih deskah ob pričetku letne se-zone. Prijave, informacije o plačilu članarine in za rezervacijo igrišč prejmejo zainteresirani vsak četrtek od 18. do 19. ure v klubskih prostorih, na tel.: 031/461-675, in v bifeju Cenc, tel 041/211-293. Rok za včlanitev je 30. april 2019.

  BALINANJEPredvidoma v aprilu se bodo pričele tudi aktivnosti na bali-nišču. Ureditev balinišča v preteklem letu omogoča korišče-nje le-tega večjemu številu udeležencev in zainteresiranim za včlanitev v balinarsko sekcijo. Društvo upokojencev je že preteklo leto pričelo s koriščenjem objekta za člane svojega društva. ŠD KOVINAR bo v primeru izkazanega interesa to omogočil tudi ostalim po predhodnem dogovoru in v skladu z upoštevanjem pravil uporabe.

  ¬ Š D K o v i n a r

 • 24

  Cirkuško pustno rajanjePust je zagotovo eden najljubših dni naših najmlajših. Dan, ko se lahko našemijo v svoje najljubše junake, ko je dovoljeno divjanje in kričanje, pa še na vsakem koraku jih čakajo sladki krofi. Tudi Turisti se veselimo pustnega torka in našega tradicio-nalnega pustnega rajanja v Kulturnem domu Štore. Letos sta nas zabavali Bina balerina in slončica Balončica, ki sta z otroki plesali, se igrali različne igre, peli in v Štorah s konfeti, zastavicami in divjim rajanjem ustvarili pravo cirkuško vzdušje. Skupin-ska maska Turističnega društva je bila žalostni klovn (pierrot), ki smo jo izdelali sami na naši pustni delavnici. Hvala vsem za obisk in odličen pustni žur!

  ¬ Š p e l a M a l g a j

 • 25

  marec 2019Cirkuško pustno rajanje

 • 26

  O DELU DRUŠTEV

  Spominska plaketa strelcem

  Leta 2000 se je ustanovilo OZVVS Štore (Območno združe-nje veteranov vojne za Slovenijo). Pred tem smo bili združeni v OZVVS Celje. Sedež našega druženja je bil na Vrunčevem (lovskem) domu na Svetini. V tem združenju nas je bilo nekaj članov Strelskega društva Kovinar. Predlagano je bilo, da bi

  se preselili na strelišče za zračno puško. Strelišče je potre-bovalo prenovo, ker je bilo malce zapuščeno. Takratni pred-sednik strelskega društva je bil Roman Zapušek. Na prvem občnem zboru je svojo funkcijo predal Srečku Križancu.Pristopili smo k renovaciji strelišča. Glavni izvajalec del je bil naš član Mirko Holcinger. V prenovo je vložil je ogromno svo-jih delovnih ur. Seveda smo pri določenih delih pomagali vsi člani. Otvoritev prenovljenega strelišča je bila leta 2008. Do otvoritve je Srečko Križanec naročil izdelavo tabel vseh dru-štev, ki so uporabljala te prostore. Leta 2012 je strelsko dru-štvo prevzel Vlado Bogdanović, zvezo borcev Milan Žibert, Srečko Križanec je imel še naprej OZVVS in OZSČ (Območ-no združenje slovenskih častnikov). V teh prostorih je vzdušje prijetno. Vsi gojimo prijateljske odnose in spoštujemo drug drugega. Zaradi dobrih odnosov je OZVVS Štore podelilo strelskemu društvu spominsko plaketo, na katero smo po-nosni in se zanjo prisrčno zahvaljujemo.Vsako sredo imamo strelske vaje, ki jim sledi druženje. Vedno je kaj za prigrizniti in odžejati, za kar poskrbi Branka Godicelj. Po okrepčilu pridejo na vrsto različne družabne igre: igre s kartami, človek ne jezi se ali pikado.

  ¬ V l a d o B o g d a n o v i ć

  Aktivnosti MDDI CeljeVčasih je sreča en korak, en nasmeh, en stisk roke …

  V društvu se trudimo, da ponudimo roko in utremo pot do sreče in lepšega jutri. V okviru aktivnosti smo se jeseni z inva-lidi in spremljevalci odpravili v Prekmurje, kjer smo si ogledali Bukovniško jezero z energetskimi točkami. To jezero nudi 26 energetskih točk, njegovo blagodejno in zdravilno sevanje pa nam ponuja sprostitev.

  Nato smo si ogledali še podjetje Ocean Orchids, vrt s proi-zvodnjo orhidej in tropskih rastlin, kjer vsak dan zacveti okoli 4000 orhidej. V vrtu smo lahko poleg številnih botaničnih vrst orhidej občudovali zanimive tropske in subtropske rastline iz celega sveta. V 6 metrov visokem objektu smo od blizu videli številne rastline: banane, avokado, vanilijo, papajo, mango, ananas, ilang, taro, ingver, karambolo ter številne druge.

  Nato smo se odpravili še v Gornjo Dubravo, kjer smo si ogle-dali znamenitosti kraja. V gostišču Jelena so nas pričakali z glasbo in odlično hrano. Sledil je krst mošta ob petju in plesu, a se je bilo kaj kmalu potrebno odpraviti proti domu. Udele-ženci so bili nad druženjem zelo navdušeni in predlagali so, da si v teh krajih pripravimo tudi zaključek leta.

  In res, ogledali smo si Ptujsko goro in ob lepem programu pričarali čudovito silvestrovanje. Ko nam misli odplavajo na-zaj, se spomnimo lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Potarnali smo si, se poveselili in tako spisali še zadnji list ko-ledarskega leta. Zaželeli smo si zdravja in sreče z željo po vsem dobrem, po ponovnem druženju. Kako malo je potreb-no za veselje s stiskom roke ob občutku, da je nekdo z nami, ki nas razume, ki nam osuši rosno oko. Obljubili smo si, da se kmalu spet srečamo.

 • 27

  marec 2019

  Na srečo so TV zvezde, kot sta Ana Pajnich, tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, in Tamara Korošec, zma-govalka šova Ljubezen po domače, zvezdice tudi po srcu. Obe omenjeni sta se odzvali povabilu Društva za pomoč manj srečnim živalim in njihovim skrbnikom v Što-rah in na Celjskem in nas obiskali v Mercator trgovini v Štorah ter prispevali donacije hrane in priboljškov, kar bo za nekaj dni zadostovalo za vsa mesta, ki jih aktivne čla-nice obiščejo, da jih razdelijo približno 60 do 70 živalim. Dogodka so se udeležili tudi učenci OŠ Štore in gospod župan Miran Jurkošek, ki je obema v zahvalo izročil sim-bolično občinsko darilo.

  Verica Štante,foto: Rosvita Jager

  In že na novega leta dan smo se zbrali na tradicionalnem novoletnem pohodu okoli Šmartinskega jezera. Lepih želja, stiskov rok in objemov je bilo nešteto. Prijazna lastnica »Puš`n šanka« nam je odstopila prostor, da smo lahko pripravili ok-repčilo. Za okusen golaž sta poskrbela Zdenko in Drago. Najprej so nas pozdravili muzikantje: Janko s svojima vnuko-ma, Franci s klarinetom in Franček s harmoniko. Tega druže-nja se je udeležilo kar nekaj starejših članov in težje pomičnih invalidov, ki so ob pomoči prehodili kratko pot. Po uvodnem predavanju smo se razdelili v skupine in se podali na pot. Ko smo se vrnili, je bilo za okrepčilo poskrbljeno, domača glasba je božala naša srca in pete so nas srbele. Nihče ni bil utrujen, peli in plesali smo v pozno popoldne ob odličnem pecivu naših članic, čaju in drugih napitkih. Naužili smo se čistega zraka, se razgibali, peli in plesali, se družili in ta dan je bil popoln. Želimo si, da bi bilo takih trenutkov, ki so prijetni za telo in dušo, še veliko.Hvala vsem, ki se trudite in pomagate, da nam je lepo, da nam je dan, ko smo skupaj, vzpodbuda za dni, ko nam ne gre najbolje, ko smo žalostni in potrti. Druženje prav zares nahrani dušo in telo.

  ¬ D r a g i c a M i r n i k , p r e d s e d n i c a M D D I C e l j e

 • 28

  Rad opazujem vse okoli sebe

  ZNAN OBRAZ

  Človek, pravijo, je socialno bitje, zato je bitje odnosov. Odnos do sebe in drugih se najhitreje pokaže v komu-nikaciji. Janez Šepetavc, upokojeni oblikovalec, ni le prijeten sogovornik. Njegove besede odražajo tudi njegov odnos do bližnjih, do domačega kraja, do življenjskih izkušenj. In ta odnos ni samo lep in spoštljiv, ampak tudi poln umirjenega optimizma in pogumnega soočenja z resničnostjo. Lep zgled za vse tiste med nami, ki so kljub vsemu dobremu okoli sebe polni jamranja, nehvaležnosti in zagrenjenosti.

  Povejte, spoštovani gospod Janez Šepe-tavc, kdaj in kako vas je življenjska pot pripeljala na Svetino?Pred leti, ko me je pot prvič zanesla na Svetino, sem si rekel: »O ljubi Bog, koli-ko ovinkov in nikoli konca poti, tu pa bi težko živel.« Potem pa me je prevzela domačnost in toplina vasi in domači-nov. Vse me je spominjalo na čarobnost spominov iz otroštva, ko smo hodili ot-roci na počitnice k starim staršem na Kozjansko. Še danes se z nostalgijo spominjam, kako smo pasli krave, sušili seno in pomagali pri kmečkih opravilih. Prekrasno je bilo. Bili smo skromni in veseli vsake stvari in dogodka.

  Dajete občutek pogumnega in optimistič-nega človeka. Kako vidite oziroma doživ-ljate sami sebe?Rekli so mi, da sem bil že od malega malo poseben. Vse, kar je bilo lepo in lepih barv, sem občudoval. Nobene živali se nisem bal pobožati ali vze-ti v roke. En dan sem prinesel domov celo kačo in rekel očetu, naj pogleda, kakšno lepo žico sem našel. Hočem povedati, da sem bil že od malega es-tet. S tem občutkom se mora človek roditi, pridobiš si ga lahko le delno. Vsaj jaz mislim tako.

  Ste se po bolezni in posledični invalidnosti kdaj zalotili v razmišljanju, da bi vam bilo kje v dolini laže živeti?Ne, nikoli nisem želel živeti v mestu, čeprav bi mi bilo vse bolj pri roki in lažje,

  posebno sedaj zaradi moje gibalne ovi-ranosti. Svetina je zame moj raj na Zem-lji in polna najlepših spominov. Vse lepo se mi je v življenju zgodilo tu in tukaj bi rad tudi ostal, kolikor mi je še usojeno. Rad povem, da je bila moja najboljša investicija v življenju investicija v otroke, ki mi zdaj v polni meri to vračajo. Imam dobri hčerki in svojce.

  Zdi se mi, da radi opazujete ljudi okoli sebe. Kako se odzivajo na vašo invalidnost?Lahko rečem, da imam kar izjemen dar opažanja, kar imamo, vsaj tako pravijo, vsi, ki smo malo umetniške duše. Vidim

  in opazim veliko, kar večina spregleda in sploh ne opazi. Vesel pa sem, da slabe in grde stvari, ki se tudi zgodijo, hitro pozabim. Sem res pozitivec in op-timist. Nikoli nisem opazil ali bil deležen kakšnih opazk ali pomilovanja zaradi moje invalidnosti. Zdi se, da so me ljud-je takšnega sprejeli in se navadili name in na mojo hoduljo.

  Še vedno vozite avto. So ovinki na Svetino kaj težje prevozni kot nekoč?Ko sem bil še v bolnici, takoj ko so me zbudili iz kome, sem začutil neverjetno željo, da bi šel domov in da bi še vozil

 • 29

  marec 2019

  avto. Ne vem, od kod taka silovita želja. Samo to mi je rojilo po glavi. Takrat niti s prstom nisem mogel pomigniti in kas-neje je trajalo kar eno leto, da sem op-ravil vsa testiranja in se navadil na ročno upravljanje vozila. Sploh ni bilo lahko, čeprav se mi je zdelo, da bo otročje lahko. Človek ima stare reflekse v glavi in nogah, pa jih je bilo potrebno prisiliti k drugačnemu odzivanju in se navadi-ti opravljati avto samo na roke. Vesel sem, da je šlo in da lahko grem skoraj vsak dan, kamor me je volja. Ovinki pa mi ne delajo težav, saj sem vedno bil previden voznik.

  V mladih letih si mnogi utopično pred-stavljamo, kako gladko in ravno bo tekla naša življenjska pot. Vi ste preboleli veliko težkega. Kako ste zmogli premagovati bo-lečine izgube?Res sem imel v življenju kar nekaj bole-čih izgub. Najbolj težko seveda takrat, ko je zbolela in umrla moja zlata Mihe-la. Bila sva kot eno, zdi se mi, da sva bila idealen par. Ko je morala še tako mlada oditi, sem čutil in še čutim bolečo praznino. Ostala pa je v meni in jo še vedno čutim ob sebi, čeprav je že 16 let ni na tem svetu. Hčerki sta bili takrat še skoraj otroka, pa dovolj pametni in ljubeči, da nobena ni zašla na kakšna stranpota, kar je pogosto v takšnih pri-merih.

  Ustvarjalnost je danes iskana človekova lastnost. Opravljali ste poklic oblikoval-

  ca, kjer ste se morali velikokrat izkazati z ustvarjalnim razmišljanjem. Kako gledate danes na svojo poklicno pot?Rad rečem, da se v življenju obrača in obrne tako, da je nazadnje prav. Res sem z ogromno veselja in zagnanosti opravljal svoj poklic, ki je vsak dan ter-jal od mene ustvarjalnost in kreativnost. Imel sem srečo, da se nikoli, ampak res nikoli nihče ni mešal v moje delo in ideje, če sam nisem tega hotel. Tak privilegij ima malo kateri mojih kolegov. Vedno se namreč v tem poslu najdejo ljudje, ki pa-metujejo in kritizirajo tvoje delo. Večkrat razmišljam, ali sem bil tako dober, ali pa niso imeli srca, da bi me prizadeli. Ver-jetno je bilo kar oboje, ker vem, da mi včasih tudi katera stvar ni tako uspela, kot sem želel in hotel.

  Za ustvarjanje kažipotov ob cesti na Sve-tino, ki še vedno pritegnejo pozornost vsakega obiskovalca, ste prejeli občinski bronasti grb. Kje se dobili idejo o teh ka-žipotih?Kot sem že rekel, sem bil prav zalju-bljen in sem še v staro kmečko življe-nje in vse, kar me spominja in diši po njem. Takšni simbolični kozolčki, pokriti s škriljem iz domače cerkve, so se mi kar sami narisali v mislih. Posebej me veseli to, da je bilo veliko stvari v mojem življenju narejenih povsem po moji ideji in da jih nisem nikjer prej videl ali kopiral.

  Večkrat ste sodelovali pri okrasitvi bo-goslužnih prostorov za največji romarski shod na Svetini in za božič sodelovali pri postavljanju jaslic. Vas sedanji okraševalci prosijo kdaj za kakšen nasvet?Res sem veliko let z veseljem krasil zunanji oltar ob cerkvenih praznikih. Vsako leto je to bil zame poseben izziv, čeprav se kaj revolucionarno novega ni dalo narediti. Velikokrat je bil prejšnjo noč tudi veter ali celo neurje, da mi je vse narejeno razmetalo. Tako sem vsa-kič zgodaj zjutraj popravljal. Sedaj krasijo in postavljajo jaslice dru-gi, ki delajo prav tako lepo in uspešno in vesel sem, da je tako. Vsakič me tudi vprašajo za mnenje, kako naredi-ti, v kakšni barvi in podobno. Rad jim svetujem, vmešavam in pametujem pa ne. Vedno pa je, že tradicionalno, lepo. Nasploh je Svetina ob teh praznikih še posebej privlačna in lepa.

  Svetina je majhna vas, zadnja leta deluje že kar utrujeno in nekako zaspano. Kaj bi

  bilo po vaše treba spremeniti, da bi postala spet najlepša slovenska vas, kar je v pre-teklosti že dvakrat tudi bila?Eni rečejo, da je vas umrla. Pa ni. Res pa deluje utrujeno. Mnogi so umrli, ni več šole in otroškega vrveža. Ni trgo-vine, kjer so se ljudje srečevali iz vseh zaselkov. Takšno življenje, ki je bilo lepo, je žal preteklost. Pred leti je bil pri meni in tu na Svetini znani svetovni popotnik, vrhunski fotograf in avanturist Arne Ho-dalič s skupino fotografov. Rekel mi je dobesedno takole: »Veste, veliko sem potoval in ogromno sveta videl in nje-govih lepot, ampak tako lepo, kot je tule pri vas, pa še nikjer.« Prepričan sem, da je Svetina lepa vas, če še on (kot tudi mnogi drugi), tako pravi, le mi domačini tega ne vidimo več. Veseli pa me, da je občina kupila stav-bo bivše trgovine in gostišča in bo v njej uredila prostore v turistične namene. Prepričan sem, da bo vas s tem vsaj malo zaživela. Večkrat kdo vpraša, kako to, da ima tako mala vas kar dve cerkvi, pa povem tisto staro vaško šalo, češ, da so najprej pozidali malo cerkev, ker pa jim je ostalo veliko materiala, so pa še ta veliko.

  Celo kanček skrite resnice je v tem. Hva-la vam za odgovore. Želimo vam še veliko ustvarjalnih idej in mirnih dni na Svetini.

  ¬ B e t k a V r b o v š e k

 • 30

  Rok Komel je eden redkih predstav-nikov tradicionalnega lončarstva, ki je bilo nekoč razširjeno skoraj povsod po Sloveniji.

  Svoje domovanje ima na Pečovju, kjer s partnerko in hčerko bivajo ob obron-ku idiličnega gozda. Ob obisku Žičke kartuzije pa sem pokukal v njegov lon-čarski in slikarski atelje.Na začetku najinega pogovora bi vas rad povprašal, kje ste se naučili spretnosti obli-kovanja z glino?Med študijem etnologije na Filozofski fa-kulteti v Ljubljani sem delal seminarsko nalogo pri enem od zadnjih klasičnih lončarjev, Franju Felicijanu iz Vojnika. Takrat sem to tematiko bolje spoznal, pozneje pa sem se lončarstvu posvetil tudi v praksi. Pri g. Francu Kremžarju, mojstru iz Komende, pa sem obisko-val tečaje, na podlagi katerih sem lah-ko sam začel nadgrajevati svoje znanje. Težko si namreč predstavljam, da bi

  brez takšne prakse, kot samouk lahko obvladal vreteno.

  Kakšen je postopek dela na lončarskem vretenu?Postopek dela na vretenu se v bistvu skozi tisočletja ni spremenil. Pri klasič-nem lončarstvu gre bolj za pripravo iz-delkov, ki so namenjeni predvsem upo-rabni vrednosti. Proti koncu prejšnjega stoletja je pri nas v Sloveniji dokončno zamrlo klasično lončarstvo starih lončar-skih mojstrov, ki so delali te uporabne izdelke.

  Kako nastane izdelek izpod rok lončarske-ga mojstra, kot ste vi?Iz kepe gline na lončarskem vretenu oblikujem izdelek. Vazo, skledo ali kaj podobnega. Nato se izdelek suši in žge v peči na 1000 stopinjah. Potem ga še glaziram; navadno je to rjava, zelena, modra ali pa brezbarvna glazura. Po glaziranju pa se še enkrat žge na tisoč stopinjah.

  Kakšna je razlika med tradicionalnim lon-čarstvom in moderno keramiko?Pri klasičnem lončarstvu je šlo za večje izdelke, namenjene predvsem uporab-ni vrednosti, medtem ko gre danes pri

  ZNAN OBRAZ

  lončarstvu za uporabno in okrasno vred-nost. Kar pomeni, da so ti izdelki nava-dno manjši, ker so tudi potrebe danes drugačne.

  Kako preživeti s tem poklicem v današnjih časih?Če bi bil to preprost način preživetja, bi bilo gotovo bistveno več lončarjev, kot jih je. Delo je razpeto med funkcional-nostjo, se pravi, da delam za nekega potencialnega ali točno določenega na-ročnika oz. kupca, ter umetnostjo, ko vnesem tudi svoje lastne zamisli, ustvar-jalne vzgibe. Poleg prodaje svojih lon-čarskih izdelkov v obliki poslovnih daril in s prikazi na terenu si pomagam še s predavanji, delavnicami, razstavami itn.

  Ali obstaja med mladimi interes za ohranja-nje tovrstne kulturne dediščine?Zanimanje med obiskovalci obstaja, vendar ne dovolj poglobljeno za res-no delo. Poleg tega so potrebne ročne spretnosti, oblikovalsko znanje, tu se pa ponavadi zgodba že zaključi.

  Poleg lončarstva pa Komela navdušujeta tudi slikarstvo in poezija. Kdaj so se pojavili ti navdihi?Slikarstvo me navdušuje od nekdaj, od

  Lončarski mojster Rok Komel

 • 31

  marec 2019

  osnovne šole naprej, ko me je začel učiti nekdanji profesor na likovni akademiji, zdaj upokojeni Emerik Bernard. Pozneje sem še hodil v razne šole in tečaje. Am-pak on mi je dal osnovo, pri njem sem se učil kakšnih 15 let, in brez tega po-sredovanega znanja in učenja bi težko napredoval v slikarstvu.

  Se slikarstvo in lončarstvo izključujeta?Slikarstvo in lončarstvo se ne izključuje-ta, temveč dopolnjujeta. Ne verjamem namreč, da je mogoče zadeti formo in linijo brez risbe, obenem pa gre pri lon-čarstvu in keramiki za poslikavo, kar pa je spet bolj težko brez risbe in slike.

  Kakšne motive upodabljate?Osredotočam se na naravo, krajino in figuro, vendar težko to opredelim kot neko realistično slikarstvo, impresioni-zem ali kakšno drugo likovno smer. Kar pa zadeva tehniko, ustvarjam predvsem v olju. Motive, ki jih najdem v določenem okolju, po svoje preoblikujem, takšnega navdiha pa je v idiličnem okolju Žičke

  kartuzije, ki se ji sedaj posvečam, zago-tovo dovolj. Tretja umetniška strast Roka pa je poezija. Kje objavljate svoje verze?Objavljam v literarnih revijah Lirikon, Poetikon, pa v celjski literarni reviji Od-sevanja. Leta 2013 pa sem izdal svojo pesniško zbirko Vodenika. Motivika v moji poeziji je podobna kot v slikarstvu, torej narava, zgodovina, oseben odnos do časa in minevanja.

  Hvala za delitev vaše umetniške duše z bralci našega časopisa. Želim vam še nap-rej neizmernega navdiha za vsa vaša pod-ročja umetniškega ustvarjanja.

  ¬ D u š a n V o l a v š e k

 • 32

  ob razpustu društev njihovo premoženje pripadlo občinski lasti. Društvo je svojim članom nudilo poleg rednih izobraževanj in nasvetov tudi možnost izposoje škro-pilnice in nakupa cenejših škropiv za sa-dno drevje in drugih kmetijskih rastlin.2 Pomemben je bil nakupil škropilnice leta 1931, katerega denar v vrednosti 400 dinarjev je prispevala tudi državna ban-ska uprava. Oskrbnik društvenega orod-ja in mehanizacije je bil Jakob Pevec.Po letu 1933 je društvo zašlo v krizo na več področjih. Zaradi vpliva velike gospodarske krize je društvo občuti-lo tudi krizo na finančnem področju, ki se je pokazala tudi na društvenem ra-čunu. Društvo je imelo takrat negativno bilanco, vsa prejšnja leta pa je društvo poslovalo s pozitivno bilanco. Društvo je nekoliko zmanjšalo ugodnosti samim

  ZANIMIVOSTI

  Vrtnarsko in sadjarsko društvo Sv. Lovrenc pod ProžinomSadjarsko društvo je bilo eno prvih kme-tijskih društev na področju današnje občine Štore in je bilo ustanovljeno kot podružnica Slovenskega sadjarskega društva 22. januarja 1928 v današnjih Kompolah. Ustanovitelji društva so bili kmečki posestniki iz krajev Sv. Lovrenca (danes Kompol) in Prožinske vasi. Prvi predsednik društva je postal tudi župan občine Sv. Lovrenc pod Prožinom Gre-gor Ocvirk, podpredsednik Franc Bau-mgartner, tajnik Albert Jerin in blagajnik Jakob Pevec. Odborniki so bili Franc Rozman, Ivan Ferenčak in Štefan Za-fošnik. Namen društva je bilo kmetijsko izobraževanje in razvoj sadjarstva, vino-gradništva in vrtnarstva. Društvo se je financiralo večinoma iz letne članarine, del finančnih sredstev pa so dobili tudi iz naslova državnih oblasti, predvsem pri nakupu kmetijskih pripomočkov in sredstev za škropljenje (banovinske podpore 50 % in Kmetijskega sklada

  40 %). Letna članarina je znašala 25 jugoslovanskih dinarjev. Leta 1934 je društvo štelo 22 članov, leta 1937 pa 17 članov. Leta 1934 je bil predsednik društva Franc Baumgartner, podpred-sednik Gregor Kroflič, tajnik Albert Jerin in blagajnik Jakob Pevec.1

  Pravila podružnic Sadjarskega društva za Slovenijo so določala, da mora ime-ti podružnica najmanj 15 članov, vsaka podružnica pa je izvolila tudi delegata na zvezni ravni sadjarskih podružnic. Tako je bila tudi kompolska podružnica sad-jarskega društva blizu obstoja, saj je leta 1933 štela le 17 članov in se je aktivno vključila v iskanje novih članov. Če bi se društvo razpustilo, bi pripadlo premože-nje Sadjarskemu društvu za Slovenijo, ne pa občinski blagajni, saj je ponekod

  Pravila Sadjarskega društva (Pokrajinski arhiv Maribor)

  Ustanovitveni odbor Sadjarskega društva Sv. Lovrenc nad Prožinom (Pokrajinski arhiv Maribor)

  Prvi predsednik društva in župan Gregor Ocvirk (zasebni arhiv)

  1 SI_PAM/0122/01959 Pravila podružnice Sadjarskega društva za Slovenijo.2 SI_PAM/0122/01959 Podružnica sadjarskega društva Sv. Lovrenc, ukinitveni spis.

 • 33

  marec 2019

  Seznam članov društva leta 1937 (Pokrajinski arhiv Maribor)

  članom, minus pa so pokrili predvsem s prodajo društvenega škropiva. Zame-njal se je tudi društveni odbor na pred-log Alberta Jerina. Mesto predsednika je prevzel Franc Baumgartner, podpred-sednik je postal Jakob Pevec, blagajnik Gregor Kroflič, tajnik Albert Jerin. Ostali odborniki so bili Jožef Oberžan, Franc Rozman, Maks Mastnak in Franc Lešek.Vsakoletna kmetijska in sadjarska pre-davanja so imeli v kompolski šoli, ude-leževala se jih je tudi šolska mladina. Predavatelji so bili največkrat domači šolski učitelji, med njimi Vojteh in Albert Jerin ter teharski šolski upravitelj Josip Gosak, ki je veljal tudi za kmetijskega strokovnjaka in pisca. Ti so največkrat priporočali gojenje sadja, predvsem koščičastega, kar je nudilo tudi možnost

  dodatnega zaslužka predvsem zaradi bližine Celja. Intenzivno sadjarsko pri-delavo je društvo priporočalo tudi na opuščenih vinogradniških površinah ali prizadetih zaradi trne uši v času pred 1. svetovno vojno.Ob razpustitvi društva 31. decembra 1941 je bil predsednik društva Franc Rozman, tajnik Albert Jerin in blagajnik Franc Lešek.

  Viri in literaturaSI_PAM/0122/01959, Pokrajinski arhiv Maribor. Podružnica sadjarskega društva Sv. Lovrenc, društveni spis.Maček, Jure: Ukinitveni komisar za društva, or-ganizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2004, str. 284.

  ¬ M a t e j O c v i r k

  Razstava fotoklubov

  Zadnji dan v februarju smo otvorili skupinsko fotografsko razstavo Fotokluba Štore Steel, Foto krožka DLT Cinkarna Celje, Društva fotografov Svit in Fotografskega društva Celje. Organizator razstave je naš Fotoklub Štore Steel. Za po-pestritev programa na otvoritvi so poskrbeli dijaki in dijakinje GCC s skupino The Šlagers. Po uvodnem govoru ge. Slavi-ce Glavan, direktorice muzeja, ge. Brigite Koklič, predsedni-ce Fotokluba Štore Steel, in predsednika Društva fotografov Svit, g. Marka Rebova, smo se na otvoritvi ob ogledu čudovi-tih fotografij družili z zelo številnimi obiskovalci.

 • 34

  Največ razstavljenih fo-tografij imamo s področja narave, športa, črno bele tehnike in portretne foto-grafije. Torej je tema tok-rat povsem poljubna. Razstava se nahaja v Ga-leriji Železarskega muzeja Teharje in bo na ogled do 31. marca 2019, od po-nedeljka do petka od 10. do 13. ure, ob sredah do 17. ure.

  Zunaj odpiralnega časa je ogled možen po predho-dni najavi na: tel.št.: 03 425 88 06 ali e-naslov: [email protected] www.zelezarski-muzej.si

  Vstopnine ni!

  Vljudno vabljeni!

  ¬ B e s e d i l o i n f o t o :R o s v i t a J a g e r

  ZANIMIVOSTI

  KOVIS livarna med tradicijo in prihodnostjo (z vami že 50 let)

  V mesecu januarju smo v galeriji Žele-zarskega muzeja Štore odprli razstavo KOVIS LIVARNA MED TRADICIJO IN PRIHODNOSTJO. Z razstavo smo predstavili 50-letno zgodovino proizvo-dnje lahkih odlitkov v Štorah.

  V petdesetih letih prejšnjega stoletja so postajali nekateri livarski programi v Železarni Štore vse manj ekonomični. V času zapiranja proizvodnje livarskih cevi se je začelo razmišljati o postavi-tvi samostojnega obrata za proizvodnjo oziroma odlivanje lahkih odlitkov za av-tomobilsko industrijo. Tako so že leta 1962 na lokaciji Štore 2 začeli graditi obrat Livarna 2, ki je bil načrtovan za proizvodnjo odlitkov. V 160-letni zgo-dovini železarstva v Štorah je bilo več investicijskih ciklov širitve proizvodnje in

  modernizacije, eden najpomembnejših pa je bil v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko je bila izgrajena nova industrij-ska cona Štore 2. Komunalna in energetska infrastruktura za ciljno proizvodnjo je bil