of 89 /89
Tjelesna i zdravstvena kultura . Cjelovita kurikularna reforma Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje

01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 01*0, Tjelesna i zdravstvena...

Page 1: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

Tjelesna i zdravstvena kultura!"#$%&'()

!"#$%!"&!$ '()$'(&(* !"+,"-!%." /)01*0,"

*%'$

+,+

-./0

.

Cjelovita kurikularna

reforma

Rani i pred!kolski, osnovno!kolskii srednjo!kolski odgoj i obrazovanje

Page 2: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

!"#$%&' ()*+!$, *#-$, (.+/'$, '0#1*#$' 2#&$'3 /%0'&%3doc. dr. sc. Marko Badri4, Sveu5ili6te u Zagrebu, U5iteljski fakultetAstrid 7uli4, prof. tjelesnog odgoja, u5. savjetnik, Osnovna 6kola Ivana Ma8urani4a, Zagreb (voditeljica)Ksenija Gluhak, mag. prim. educ., u5. savjetnik, Osnovna 6kola Voltino, ZagrebLjiljana Han8ek, prof. tjelesne i zdravstvene kulture, u5. mentor, Osnovna 6kola Voltino, ZagrebIvana Kutle, prof., prof. mentor, Druga ekonomska 6kola, ZagrebGordana Lukenda, dipl. u5iteljica razredne nastave, Osnovna 6kola dr. Ante Star5evi4a, ZagrebAna Matkovi4, prof., prof. savjetnik, 9kola za primalje, Zagrebdr. sc. Dario Novak, Sveu5ili6te u Zagrebu, Kineziolo6ki fakultetdr. sc. Vilko Petri4, Sveu5ili6te u Zagrebu, Kineziolo6ki fakultet!"#$':, ()*+!$, *#-$, (.+/'$, '0 2,-'$':, 0# ()*+!$+ ' #-3'$'()*#)'&$+ /%-*;.+Margita Lukas, Agencija za odgoj i obrazovanjeIvana Jurjevi4 Jovanovi4, Agencija za odgoj i obrazovanje!"#$':# ()*+!$, *#-$, (.+/'$, '0 ,.(/,*)$, *#-$, (.+/'$,Branislava Baranovi4),<$'!.# .%%*-'$#)%*':# ()*+!$, *#-$, (.+/'$,Martina Pu8, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,.(/,*)$# *#-$# (.+/'$#Boris Joki4 (voditelj)Branislava Baranovi4Suzana HitrecTomislav Re6kovacZrinka Risti4 Dedi4Branka VukRu8ica Vuk",.)+*#Perina Vuk6a Nahod

!"#$%!"&!$ '()$'(&(* !"+,"-!%." /)01*0,",20&0+!" $ 31)"-+,-0!"'(&,()"

Prijedlog!"#$%&% '()*.

Page 3: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

Pred Vama se nalazi prijedlog nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta. Nacionalni kuriku-lumi nastavnih predmeta dio su sustava nacionalnih kurikulumskih dokumenata koji je Okvirom nacionalnog kurikuluma (!"#) odre$en kao sustav dokumenata kojima se na nacionalnoj razini iskazuju namjere povezane sa svrhom, ciljevima, o%ekivanjima, ishodima, iskustvima djece i mla-dih osoba, s organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa i s vrednovanjem. Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata prikazan je na Slici A.

Svi nacionalni kurikulumski dokumenti oblikovani su s idejom o djetetu i mladoj osobi kao o sredi&njem sudioniku odgojno-obrazovnoga procesa. Djeci i mladim osobama, roditeljima, od-gojno-obrazovnim radnicima kurikulumski dokumenti jasno ukazuju na odgojno-obrazovna o%e-kivanja i ishode koja postavljamo pred djecu i mlade osobe. Razvojni su i otvoreni dokumenti koje je mogu'e promijeniti kao odgovor na potrebe djece i mladih osoba, odgojno-obrazovnih radnika i ustanova, novih znanstvenih i tehnolo&kih spoznaja i onih proiza&lih iz prakse.

Nacionalnim kurikulumima nastavnih predmeta odre$uju se svrha, ciljevi, struktura, odgoj-no-obrazovni ishodi i razine njihove usvojenosti, u%enje i pou%avanje, povezanost s drugim pred-metima, odgojno-obrazovnim podru%jima i me$upredmetnim temama te vrednovanje usvoje-nosti odgojno-obrazovnih ishoda u predmetu.

Domene/koncepti u organizaciji predmetnog kurikuluma %ine gradivnu strukturu odre$enog predmeta i prote(u se kroz cijeli period pou%avanja predmeta. Unutar svake domene/koncepta odre$eni su odgojno-obrazovni ishodi.

Odgojni-obrazovni ishodi predstavljaju jasne i nedvosmislene iskaze o tome &to o%ekujemo od u%enika u odre$enoj domeni/konceptu predmeta na kraju odre$ene godine u%enja. Odre$eni su kao po(eljna znanja, vje&tine i stavovi koji se napredovanjem u odgojno-obrazovnom sustavu uslo(njavaju. Kroz godine u%enja ishodi %ine zaokru(enu, logi%nu cjelinu u%enja i pou%avanja u odre$enoj predmetnoj domeni/konceptu. Kao cjelina kroz sve godine u%enja i pou%avanja odre-$uju ukupna iskustva u%enja u odre$enom predmetu.

Svaki je ishod oblikovan kao cjelina koja, uz formulaciju ishoda, uklju%uje i razradu ishoda, pre-poruke za njegovo ostvarivanje i opis razina usvojenosti. )itanje ishoda stoga, osim na samu formulaciju ishoda, mora biti usmjereno i na ostale njegove komponente.

Razrada ishoda uklju%uje preciznije odre$enje aktivnosti i sadr(aja u okviru pojedinog ishoda ili skupine ishoda.

Za veliku ve'inu ishoda odre$ene su razine njihove usvojenosti. Opisi razina usvojenosti pre-ciznije odre$uju dubinu i &irinu svakog ishoda i opisuju o%ekivana postignu'a u%enika na kraju odre$ene godine u%enja, %ime se olak&ava planiranje i provedba vrednovanja.Osim razrade samih odgojno-obrazovnih ishoda, u ve'ini kurikuluma nastavnih predmeta navo-de se i preporuke za njihovo ostvarivanje.

Od u%enika se o%ekuje ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda.

UPUTE ZA )ITANJE

Slika !. Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata izra"enih u okviru Cjelovite kurikularne reforme

!"#$% &'($!&')&!* "+%$"+)+,'

-!.%+/0' "+%$"+)+,' $ "+%$"+)+,$ ,12+-%1.,13&$4 31,'

&'($!&')&$ "+%$"+)+, 5' %'&$ $ -%1.6"!)7"$ !.*!0 $ !8%'5!#'&01

&'($!&')&$ "+%$"+)+, 5' !7&!#&!6"!)7"$ !.*!0 $ !8%'5!#'&01

&'($!&')&$ "+%$"+)+, 5' *$,&'5$07"! !8%'5!#'&01

&'($!&')&$ "+%$"+)+, 5' 73%+"!#&! !8%'5!#'&01

Okv

ir za

vre

dnov

anje

pro

cesa

i is

hoda

u9e

nja

u od

gojn

o-ob

razo

vnom

sus

tavu

RH

Okv

ir za

pot

ican

je i

prila

godb

u is

kust

ava

u9en

ja te

vr

edno

vanj

a po

stig

nu:a

u9e

nika

sa

te;k

o:am

a

Okv

ir za

pot

ican

je is

kust

ava

u9en

ja i

vred

nova

nje

post

igni

:a d

arov

itih

u9e

nika

.

&'($!&')&$ "+%$"+)+, 5' +,013&$/"! !8%'5!#'&01

Predmetni kurikulumi i Kurikulumi za stjecanje kvalifikacija u redovnom sustavu strukovnog i umjetni9kog obrazovanja

Page 4: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

Sadr!aj

A. OPIS NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA, 4444

B. ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI U"ENJA I POU"AVANJA NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA, 4444

C. DOMENE U ORGANIZACIJI PREDMETNOGA KURIKULUMA, 5555

D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, RAZRADA ISHODA I RAZINE USVOJENOSTI PO RAZREDIMA I DOMENAMA, 7777

E. POVEZANOST S DRUGIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRU"JIMA, ME#UPREDMETNIM TEMAMA I OSTALIM

PREDMETIMA, 82828282

F. U"ENJE I POU"AVANJE NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA, 82828282

G. VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVNOME PREDMETU TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA, 88884444

DODATAK A – IZDVOJENO MI$LJENJE, 86868686

Page 5: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––4444

A. OPIS NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Tjelesna i zdravstvena kultura provodi se u cijeloj vertikali odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Temelji se na usvajanju teorijskih i motori!kih znanja, vje"tina i navika koje doprinose stvaranju pozitivnog stava prema tjelesnom vje#banju, zdravlju i zdravom na!inu #ivota.

Osigurava motori!ku kompetentnost koja se odnosi na u!enje razli!itih motori!kih aktivnosti i njezinih sas-tavnica. Pozitivno utje!e dijelom na morfolo"ka obilje#ja te na razvoj motori!kih, funkcionalnih, kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina djece i u!enika. Podupire skladan rast i razvoj cijelog organizma, doprinosi ve$im radnim sposobnostima, uspjehu u u!enju te osobnom i socijalnom razvoju. Tjelesnim se vje#banjem smanjuje agresivnost i doprinosi razvoju odlu!nosti, upornosti i ostalih pozitivnih osobina u!enika.

Motori!ka znanja i vje"tine koje se stje!u te navike koje se razvijaju u ovom nastavnom predmetu poti!u soli-darnost, osje$aj odgovornosti, razvijanje moralnih vrijednosti te po"tovanja sebe i uva#avanje razli!itosti. U "irokom rasponu vrijednosti, nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura doprinosi razvoju nacionalnog identiteta i o!uvanju tradicijske kulture.

Tijekom u!enja i pou!avanja kineziolo"kih sadr#aja postavljaju se realna i jasna o!ekivanja radi podizanja razi-ne motori!kih znanja koja omogu$uju "irinu motori!kih aktivnosti u cilju pobolj"anja tjelesne spremnosti, podizanja kvalitete svakodnevnog #ivota te o!uvanja i unapre%enja zdravlja. Svaka odgojno-obrazovna razina i ciklus temelje se i nastavljaju na prethodno usvojena motori!ka znanja i vje"tine, "to omogu$uje uskla%eno, povezano i u!inkovito djelovanje na antropolo"ka obilje#ja.

U!enje i pou!avanje u sportskim objektima i na otvorenim prirodnim povr"inama izrazito je poticajno i moti-viraju$e, "to znatno olak"ava postavljanje izazova koji zahtijevaju puni anga#man, trud i ustrajnost. Isti!e se i uva#ava jedinstvenost svakog djeteta i u!enika te slobodno i kreativno izra#avanje. Inzistira se na fleksibilnom odgojno-obrazovnom pristupu koji u!eniku omogu$uje zadovoljenje razli!itih interesa te prepoznavanje i afirmiranje njegova identiteta, sposobnosti i talenta.

Tjelesna i zdravstvena kultura ima obvezu biti jedan od temelja zdravlja cijele populacije te je bitna pri stvara-nju cjelovite osobnosti, zdravog i zadovoljnog u!enika.

B. ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI U"ENJA I POU"AVANJA NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

1. Razviti pozitivan stav prema kineziolo"kim aktivnostima te usvojiti navike redovitog tjelesnog vje#ba-nja radi podizanja kvalitete #ivota i zdravog na!ina #ivota.

2. Ste$i motori!ka i teorijska znanja o kineziolo"kim aktivnostima te ih samostalno primjenjivati u sva-kodnevnom #ivotu.

3. Procijeniti svoju tjelesnu spremnost, prepoznati nedostatke te znati odabrati i provesti potrebne mo-tori!ke sadr#aje koji utje!u na odre%ena kinantropolo"ka obilje#ja.

4. Odabrati i primjenjivati kineziolo"ke aktivnosti pri tjelesnom vje#banju u prirodi.

5. Usvojiti odgojne vrijednosti tijekom tjelesnog vje#banja i znati ih primijeniti u svakodnevnim #ivot-nim situacijama.

Page 6: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––5555

C. DOMENE U ORGANIZACIJI PREDMETNOGA KURIKULUMA

Slika 1. Grafi!ki prikaz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura sadr#ava tri domene::::

A. Tjelovje#ba, igra, sport, ples B. Moje tijelo i ja C. &ivim zdravo.

Domene omogu$uju kontinuitet u!enja i pou!avanja kroz sve cikluse i odgojno-obrazovne razine te su razurazurazurazum-m-m-m-ljiveljiveljiveljive i jasnejasnejasnejasne "iroj populaciji.

Razumljivost i jasno$a proizlazi iz naziva domena, a obja"njene su opisom i smjernicama. Domenama se jasno odre%uje da sve aktivnosti i iskustava u!enja !ine smislenu i jedinstvenu cjelinu.

Temeljene su na "irokom rasponu mogu$nosti, od usvajanja teorijskih i motori!kih znanja, vje#banja, brige o tijelu do odgojno-obrazovnih utjecaja.

Tjelesnim vje#banjem kroz usvajanje motori!kih i teorijskih znanja, usavr"avanja i primjene te specifi!nim motori!kim i kineziterapijskim vje#bama otvara se prostor za sve uvjete rada, na svim razinama i u svim obli-cima odgojno-obrazovnog sustava.

Stvara se mogu$nost izbora, autonomnosti i po"tovanja interesa u!enika u smjeru motiviraju$ih, raznolikih i izazovnih iskustava u!enja te se poti!e zadovoljstvo u u!enju, posebno u motori!kim aktivnostima u kojima u!enici pokazuju interes.

Domene su me%usobno povezane i razvijaju pozitivan pristup prema motori!koj aktivnosti, osiguravaju fleksi-bilan odgojno-obrazovni pristup koji omogu$uje zadovoljenje razli!itih potreba u!enika te prepoznavanje i razvoj njihovih sposobnosti i talenata.

Omogu$avanjem stjecanja motori!kih znanja, vje"tina i navika domene uvelike doprinose zdravom na!inu #ivota, a postavljenim o!ekivanjima podru!ja te ishodima kroz domene nastavnog predmeta Tjelesna i zdrav-stvena kultura razvijaju se i sposobnosti i pozitivne osobine koje imaju izravan utjecaj na dobrobit pojedinca, dru"tva i zajednice. Teorijske i prakti!ne vrijednosti ujedinjuju domene procesom vje#banja, !iji je cilj unapre-%enje i !uvanje vlastitog tijela i brige o njemu.

Domene omogu$uju povezivanja sa svim podru!jima i predmetima u odgojno-obrazovnom procesu. Sadr#aj im je usmjeren na temeljne kompetencije (osobni razvoj i dobrobit, komunikacija i suradnja, rje"avanje prob-

Page 7: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––6666

lema i dono"enje odluka, kreativnost i inovativnost, osobna i dru"tvena odgovornost, upravljanje obrazovnim i profesionalnim razvojem) i slijedi postavljene ciljeve i vrijednosti Okvirnog nacionalnog kurikuluma.

Ovakvim pristupom oblikovanju domena omogu$uje se da glas u!enika bude vodilja u!iteljima prema zajed-ni!kom cilju, a to je aktivan, zdrav, sposoban i zadovoljan u!enik.

TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLESPLESPLESPLES

Pojedina!ne i timske motori!ke aktivnosti, specifi!ne motori!ke i kineziterapijske vje"be

Domena Tjelovje"ba, igra, sport, plesTjelovje"ba, igra, sport, plesTjelovje"ba, igra, sport, plesTjelovje"ba, igra, sport, ples isti!e usvajanje i primjenu raznovrsnih teorijskih i motori!kih kineziolo"-kih znanja i vje"tina, !ijim se svladavanjem ostvaruje motori!ka kompetentnost u!enika. U!enici $e se ste!e-nim znanjima i vje"tinama mo$i koristiti kroz timske i pojedina!ne motori!ke aktivnosti tijekom samostalnog tjelesnog vje#banja, !ime se izrazito utje!e na aktivno planiranje slobodnog vremena, na podizanje ukupne kvalitete #ivota i unapre%enje zdravlja. Ste!ena su znanja i vje"tine posebice va#ne za razvoj i odr#avanje rad-nog kapaciteta za izvr"avanje "kolskih obaveza te po"tovanje pravila i razli!itosti. Istodobno, ova je domena usmjerena prema o!uvanju sustava za kretanje primjenom nau!enih specifi!nih motori!kih i kineziterapijskih vje#ba.

Kroz sastavnice ove domene tako%er se prenosi tradicijska kultura i razvija nacionalni identitet.

U kona!nici, domena je odgovorna za temeljnatemeljnatemeljnatemeljna kineziolo"ka znanja i kompetencije (komunikacija i suradnja, osobna i dru"tvena odgovornost) koje $e u!enici ste$i u ovom nastavnom predmetu i koje $e omogu$iti njihov osobni razvoj i njihovu dobrobit.

MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA

Antropolo#ka obilje"ja (morfolo#ka obilje"ja, motori!ke i funkcionalne sposobnosti), tjelesna spremnost

Domena Moje tijelo i jaMoje tijelo i jaMoje tijelo i jaMoje tijelo i ja usredoto!uje se na ljudsko tijelo i na njegova antropolo"ka obilje#ja. U!enjem o vlasti-tom tijelu i povezivanjem nau!enog u!enici $e biti osposobljeni za pra$enje i odr#avanje optimalne razine tje-lesne spremnosti. Sadr#aji u okviru ove domene nagla"avaju unapre%enje i odr#avanje motori!kih i funkcio-nalnih sposobnosti usmjerenih prema pove$anju tjelesne spremnosti i razine zdravlja te pra$enju pokazatelja morfolo"kih obilje#ja. Pru#a se mogu$nost samostalnog pra$enja i vrednovanja u!inaka tjelesnog vje#banja te otvorenosti i dosega, od postavljenih osobnih ciljeva do izvrsnosti.

Domena omogu$uje stjecanje znanja i navika koje doprinose ostvarivanju osobne dobrobiti, razvoju osobne odgovornosti, sposobnosti rje"avanja problema te posebice poti!u na samostalno dono"enje odluka.

Domena je ciljano usmjerena na u!enje, spoznaju, pra$enje i razumijevanje vlastitog tijela: za zdravlje, za poza zdravlje, za poza zdravlje, za poza zdravlje, za pos-s-s-s-tignu$e i za budu$nosttignu$e i za budu$nosttignu$e i za budu$nosttignu$e i za budu$nost.

%IVIM %IVIM %IVIM %IVIM ZDRAVOZDRAVOZDRAVOZDRAVO

Motori!ke aktivnosti u prirodi, higijenske, zdravstvene i ekolo#ke navike, briga o zdravlju

Domena $i$i$i$ivim zdravovim zdravovim zdravovim zdravo usmjerena je prije svega na razvijanje pozitivnog stava prema tjelesnom vje#banju te usvajanju zdravstvenih, higijenskih i ekolo"kih navika te navika svakodnevnog tjelesnog vje#banja. Sadr#aji u okviru ove domene isti!u va#nost stjecanja i promjene navika radi uspostave zdravog na!ina #ivota te promi-canja brige o o!uvanju i unapre%enju zdravlja.

Ostvariva je kroz primjenu motori!kih aktivnosti koje se mogu provoditi u sportskim objektima, zatvorenim prostorima i na otvorenim prirodnim povr"inama u "koli i izvan "kole.

Domena je utemeljena na odgojno-obrazovnim postupcima povezanim s kineziolo"kom aktivno"$u, koja stru-!no osmi"ljena i provedena tvori proces tjelesnog vje#banja, posebice u prirodi, te je ponajvi"e usmjerena na brigu o zdravlju i njegovu o!uvanju.

Aktivnosti u prirodi i prirodnom okru#enju te #ivot u pokretu razvijaju i podi#u ekolo"ku svijest te su sna#na motivacija za svakodnevnu primjenu radi ostvarivanja osobne dobrobiti i zadovoljstva.

Page 8: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––7777

D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, RAZRADA ISHODA I RAZINE USVOJENOSTI PO RAZREDIMA I DOMENAMA

*TZK*TZK*TZK*TZK – Tjelesna i zdravstvena kultura *A.,*A.,*A.,*A., B.,B.,B.,B., C.,C.,C.,C., – domene ****1111 –––– 8888 – godine u&enja i pou&avanja predmeta u osnovnoj 'koli *1.*1.*1.*1. –––– 3.3.3.3. –––– 5555. – broj odgojno-obrazovnog ishoda Osnovno'kolski odgoj i obrazovanje

1111....CIKCIKCIKCIKLULULULUSSSS

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 1.1.1.1. RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.1.1.A.1.1.A.1.1.A.1.1. U"ENIK NAKON 1

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI I

RAZLIKUJE RAZLI"ITE

PRIRODNE OBLIKE

KRETANJA ZA

SVLADAVANJE

PROSTORA, PREPREKA I

OTPORA U MOTORI"KOJ

IGRI.

1.Izvodi razli&ite prirodne oblike kretanja za svladavanje prostora, prepreka i otpora u motori&koj igri. 2. Razlikuje razli&ite oblike kretanja u motori&koj igri.

Uz u&iteljevu pomo) izvodi prirodne oblike kretanja za svladavanje prostora, prepreka i otpora u motori&koj igri.

Opona'aju)i izvodi prirodne oblike kretanja kroz motori&ku igru, pri &emu kretanja izvodi djelomi&no pravilno.

Samostalno izvodi prirodne oblike kretanja u motori&koj igri s manjim odstupanjem od upute.

Samostalno i pravilno izvodi i razlikuje razli&ite prirodne oblike kretanja za svladavanje prostora, prepreka i otpora u motori&koj igri.

PREPREPREPREPORUKE ZA OSTVARIVANPORUKE ZA OSTVARIVANPORUKE ZA OSTVARIVANPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAJE ISHODAJE ISHODAJE ISHODA

Prirodni oblici kretanja: - svladavanje prostora (tr&anjem i hodanjem, kolutanjem i koturanjem, puzanjem) - svladavanje prepreka (provla&enjem, skakanjem, penjanjem i preskocima) - svladavanje otpora (vi'enjem, dizanjem, no'enjem, guranjem) - kori'tenje pomagalima veli&ine i te!ine primjerene uzrastu (bacanje, ga*anje, odbijanje), slobodno poigravanje nogom.

Page 9: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––8888

TZKTZKTZKTZK

A.1.2A.1.2A.1.2A.1.2.... U"ENIK NAKON 1

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IGRA

JEDNOSTAVNE

MOTORI"KE IGRE.

1. Igra jednostavne motori&ke igre. 2. Predvodi poznate jednostavne motori&ke igre.

Igra igre opona'aju)i suigra&e, pri &emu motori&ka kretanja izvodi djelomi&no pravilno.

Igra igre prema uputi, pri &emu motori&ka kretanja izvodi uz manja odstupanja.

Igra igre prema sje)anju, pri &emu motori&ka kretanja izvodi pravilno.

Predvodi poznate igre, pri &emu motori&ka kretanja izvodi pravilno i povezano.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Motori&ke igre (u manjim skupinama): - s poskakivanjem - s hvatanjem - s bacanjem (pomagala primjerene veli&ine i te!ine) - s penjanjem - ravnote!e i preciznosti - razli&ita kretanja uz do!ivljaj pulsacije mjere i ritma - polo!aj tijela prema zadanim prostornim odrednicama (gore-dolje, naprijed-nazad, iza-ispred, lijevo-desno, unutar-izvan, ispod-iznad)

TZKTZKTZKTZK

A.1.3A.1.3A.1.3A.1.3.... U"ENIK NAKON 1

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES SLIJEDI

UPUTE ZA RAD I PRAVILA

MOTORI"KE IGRE.

1.Slu'a upute za rad, sura*uje i slijedi pravila motori&ke igre. 2. Razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva pona'anja u motori&koj igri.

Slu'a upute za rad i slijedi pravila igre u igri uz u&iteljevo pra)enje.

Na poticaj slijedi dobivene upute i pravila igre te pokazuje interes za suradnju sa suigra&ima u igri.

Spremno sura*uje sa suigra&ima te slijedi upute za rad i pravila igre.

Prepoznaje prihvatljiva i neprihvatljiva pona'anja kroz igru prema pravilima te sura*uje sa suigra&ima.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Razredna pravila usuglasiti s pravilima pona'anja za vje!banje i s pravilima u motori&kim igrama.

Page 10: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––9999

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JAMOJE TIJELO I JAMOJE TIJELO I JAMOJE TIJELO I JA ---- 1.1.1.1. RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

BBBB.1.1..1.1..1.1..1.1. U"ENIK NAKON 1

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA UO"AVA

RAZLIKE IZME#U TE%INE I

VISINE KROZ

SVRSTAVANJE U

PROSTORU I MOTORI"KU

IGRU.

1. Sudjeluje u pra)enju svoje visine i te!ine. 2. Razlikuje tjelesnu visinu od te!ine. 3. Pronalazi svoje mjesto u svrstavanju prema visini (vrsta...).

Uz u&iteljevu pomo) prepoznaje razliku izme*u tjelesne visine i te!ine.

Uz u&iteljevu pomo) razlikuje i prati svoju visinu i te!inu.

Pronalazi svoje mjesto u svrstavanju i prema zahtjevima motori&ke igre.

Uo&ava razlike izme*u tjelesne visine i te!ine u svrstavanju i kroz motori&ku igru.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Pra)enje tjelesne visine i te!ine uz suradnju sa 'kolskim lije&nikom.

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO%IVIM ZDRAVO%IVIM ZDRAVO%IVIM ZDRAVO ---- 1.1.1.1. RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA RAZRADA RAZRADA RAZRADA ISHODAISHODAISHODAISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.1.1C.1.1C.1.1C.1.1.... U"ENIK NAKON 1

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO PRIMJENJUJE

POSTUPKE ZA

ODR%AVANJE HIGIJENE

PRI TJELESNOM

VJE%BANJU I BRINE SE O

OPREMI ZA TJELESNU I

ZDRAVSTVENU

KULTURU.

1. Primjenjuje postupke za odr!avanje higijene pri tjelesnom vje!banju. 2. Brine se o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Uz u&iteljevu uputu i pomo) primjenjuje postupke za odr!avanje higijene pri tjelesnom vje!banju i donosi odgovaraju)u opremu za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Uz u&iteljevo pra)enje primjenjuje postupke za odr!avanje higijene pri tjelesnom vje!banju te se brine o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Na u&iteljev poticaj primjenjuje postupke za odr!avanje higijene pri tjelesnom vje!banju i brine se o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Samostalno primjenjuje postupke za odr!avanje higijene pri tjelesnom vje!banju i brine se o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Page 11: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––10101010

TZKTZKTZKTZK

C.1.2C.1.2C.1.2C.1.2.... U"ENIK NAKON 1

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO ISKORI$TAVA

MOGU(NOST

TJELOVJE%BE U VANJSKIM

PROSTORIMA.

1. Imenuje motori&ke aktivnosti u koje se uklju&uje u vanjskim prostorima. 2. Primjenjuje poznate motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima. 3. Predla!e tjelesno vje!banje i motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima uz u&iteljevu pomo), ovisno o posebnostima lokalne zajednice u kojoj se 'kola nalazi.

Imenuje motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima u koje se uklju&uje na u&iteljev poticaj i pra)enje.

Na u&iteljev poticaj, slijede)i upute za rad, sudjeluje u tjelesnom vje!banju u vanjskim prostorima.

Samostalno primjenjuje poznate motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima.

Predla!e tjelesno vje!banje u vanjskim prostorima uz u&iteljevu podr'ku, ovisno o posebnostima lokalne zajednice u kojoj se 'kola nalazi te aktivno sudjeluje u predlo!enim aktivnostima.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Ishod se mo!e ostvariti integrirano sa satom razrednika, kroz projektnu ili terensku nastavu u suradnji sa sportskim klubovima u okru!enju. Tjelovje!ba i motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima: - jednostavnije pje'a&ke ture, igre na snijegu, igre u vodi, na vodi i uz vodu, orijentacijske igre, tradicionalne igre… - provedba aktivnosti iz svih ishoda, na terenima u blizini 'kole, u parku i 'umi te na livadama…

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 2222.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.2A.2A.2A.2.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 2

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IZVODI

RAZLI"ITE PROMJENE

POLO%AJA TIJELA U

PROSTORU.

1. Izvodi razli&ite promjene polo!aja tijela u prostoru. 2. Prepoznaje razli&ite promjene polo!aja tijela u prostoru.

Uz u&iteljevu pomo) opona'aju)i izvodi razli&ite promjene polo!aja tijela u prostoru.

Uz poticaj, s manjim odstupanjima izvodi razli&ite promjene polo!aja tijela u prostoru.

Uz poticaj pravilno izvodi razli&ite promjene polo!aja tijela u prostoru.

Prepoznaje te samostalno i pravilno izvodi razli&ite zadane polo!aje tijela u prostoru.

Page 12: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––11111111

PPPPREPORUKE ZA OSTVARIVREPORUKE ZA OSTVARIVREPORUKE ZA OSTVARIVREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAANJE ISHODAANJE ISHODAANJE ISHODA

Razli&ita motori&ka kretanja u prostoru:

- kretanje naprijed, nazad, bo&no (hodanja, tr&anja, poskakivanja, skakanja, korak do korak, galop itd.), razli&iti na&ini sjedenja, le!anje na le*ima, le!anje na prednjem dijelu tijela (trbuhu), duboki &u&anj, polu&u&anj, upori (upor na rukama, upor na lopaticama, upor za rukama, pred rukama), vi'enja, kotrljanja, kolutanja naprijed i nazad - kretanja uz do!ivljaj pulsacije mjere i ritma te uz glazbu.

TZKTZKTZKTZK

A.2.2A.2.2A.2.2A.2.2.... U"ENIK NAKON 2

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IGRA I

IMENUJE MOTORI"KE

IGRE.

1. Imenuje razli&ite vrste motori&kih igara u kojima sudjeluje. 2. Predla!e poznate motori&ke igre za igru.

Igra razli&ite vrste igara slijede)i suigra&e u izvedbi, pri &emu motori&ka kretanja izvodi djelomi&no pravilno.

Igra elementarne i 'tafetne igre, pri &emu motori&ka kretanja izvodi uz neznatna odstupanja.

Imenuje i igra razli&ite igre, pri &emu motori&ka kretanja izvodi pravilno.

Predla!e poznate motori&ke igre i igra ih, pri &emu motori&ka kretanja izvodi pravilno i povezano.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Elementarne igre prema na&inu kretanja (tr&anja, hodanja, skokovi) u manjim i ve)im skupinama, s promjenom smjera i brzine kretanja, s jednostavnim motori&kim zadatcima i prirodnim oblicima kretanja te pomagalima primjerenim uzrastu. 2. $tafetne igre kroz razli&ite organizacijske oblike za svladavanje prostora, otpora (upiranjem) i prepreka (skakanjem, penjanjem, spu'tanjem, provla&enjem) bez pomagala i s pomagalima primjerenim uzrastu (vo*enjem, dodavanjem i hvatanjem).

TZKTZKTZKTZK

A.2.3.A.2.3.A.2.3.A.2.3. U"ENIK NAKON 2

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES AKTIVNO

SURA#UJE U

MOTORI"KOJ IGRI I

PRIHVA(A PRAVILA IGRE.

1. Prihva)a i slijedi pravila motori&ke igre. 2. Sura*uje sa suigra&ima u motori&koj igri.

Sudjeluje u motori&koj igri i slijedi njezina pravila uz u&iteljev poticaj i pra)enje.

Pokazuje interes za suradnju sa suigra&ima u igri i zna va!nost pravila igre, ali ih ne slijedi uvijek dosljedno.

Sura*uje u igri te prihva)a i prosu*uje njezina pravila.

Sudjeluje u dono'enju i prihva)anju zajedni&kih pravila te aktivno sura*uje u igri.

PPPPREPORUKE ZA OSTVARIVREPORUKE ZA OSTVARIVREPORUKE ZA OSTVARIVREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAANJE ISHODAANJE ISHODAANJE ISHODA

Pravila jednostavnih motori&kih igara prilago*ena uz kontrolirano natjecanje.

Page 13: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––12121212

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 2222.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUZADOVOLJAVAJUZADOVOLJAVAJUZADOVOLJAVAJU(A(A(A(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.2B.2B.2B.2.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 2

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

PRIPREMNE VJE%BE

PRIMJENJUJU(I

OSNOVNU

TERMINOLOGIJU.

1. Zauzima po&etne polo!aje tijela u prostoru primjenjuju)i osnovnu terminologiju. 2. Izvodi pripremne vje!be. 3. Uz u&iteljevu pomo) odabire pripremne vje!be.

Opona'aju)i izvodi pripremne vje!be s manjim odstupanjem u izvedbi.

Zauzima osnovne po&etne polo!aje te izvodi pripremne vje!be prema uputi, uz manja odstupanja u izvedbi.

Zauzima osnovne po&etne polo!aje te pripremne vje!be izvodi samostalno i pravilno.

Uz u&iteljevu pomo) odabire i izvodi pripremne vje!be za pojedine dijelove tijela primjenjuju)i osnovnu terminologiju.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Pripremne vje!be s pomagalima i bez njih uz primjenu osnovne terminologije te izvo*enje razli&itih poznatih motori&kih kretnja: - osnovni polo!aji tijela - osnovni stavovi, sjedovi, le!anja - osnovne kretnje i polo!aji trupa u prostoru - polo!aji tijela u prostoru - polo!aji ruku i nogu u prostoru - upori, potpori.

Page 14: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––13131313

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 2222.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.2.1C.2.1C.2.1C.2.1.... U"ENIK NAKON 2

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO PREPOZNAJE I

PRIMJENJUJE POSTUPKE

ZA ODR%AVANJE HIGIJENE

PRI TJELESNOM

VJE%BANJU I BRINE SE O

OPREMI ZA TJELESNU I

ZDRAVSTVENU KULTURU.

1. Prepoznaje i obja'njava va!nost higijenskih navika pri tjelesnom vje!banju i nakon njega. 2. Samostalno se brine o svojoj opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu. 3. Preuzima odgovornost za higijenu i odijevanje na satu Tjelesne i zdravstvene kulture.

Na u&iteljev poticaj primjenjuje postupke za odr!avanje higijene pri tjelesnom vje!banju i brine se o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Uz u&iteljevu pomo) prepoznaje va!nost postupaka za odr!avanje higijene koje primjenjuje nakon motori&kih aktivnosti te se brine o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Uz u&iteljevu pomo) obja'njava va!nost higijenskih navika te se samostalno brine o opremi za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu i o njezinoj urednosti.

Preuzima odgovornost za higijenu i odijevanje na satu Tjelesne i zdravstvene kulture, brine se o svojoj opremi, njezinoj urednosti te je spreman pru!iti pomo) vr'njacima kojima je potrebna.

TZKTZKTZKTZK

C.2.2C.2.2C.2.2C.2.2.... U"ENIK NAKON 2

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO ISKORI$TAVA

MOGU(NOST TJELESNOG

VJE%BANJA U VANJSKIM

PROSTORIMA.

1. Prepoznaje i obja'njava mogu)nosti tjelesnog vje!banja u vanjskim prostorima. 2. Primjenjuje poznate motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima. 3. Predla!e tjelesno vje!banje u vanjskim prostorima ovisno o posebnostima okoli'a u kojem se 'kola nalazi. 4. Motivira ostale na sudjelovanje u tjelesnim aktivnostima u vanjskim prostorima.

Uz u&iteljevu pomo) prepoznaje mogu)nosti tjelesnog vje!banja u vanjskim prostorima i vje!ba opona'aju)i tu*e aktivnosti.

Uz u&iteljevo pra)enje primjenjuje poznate motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima.

Uz u&iteljevu pomo) obja'njava mogu)nosti tjelesnog vje!banja u vanjskim prostorima i sudjeluje u njima.

Uz u&iteljevu podr'ku predla!e tjelesno vje!banje u vanjskim prostorima, ovisno o posebnostima zavi&ajne regije u kojoj se 'kola nalazi, te aktivno sudjeluje u vje!banju.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Ishod se mo!e ostvariti integrirano sa satom razrednika, kroz projektnu ili terensku nastavu u suradnji sa sportskim klubovima u okru!enju. Tjelesno vje!banje i motori&ke aktivnosti u vanjskim prostorima: - jednostavnije pje'a&ke ture, igre na snijegu, igre u vodi, na vodi i uz vodu, orijentacijske igre...

Page 15: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––14141414

2.2.2.2. CIKLUSCIKLUSCIKLUSCIKLUS

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 3333.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VVVVRLO DOBRARLO DOBRARLO DOBRARLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.3A.3A.3A.3.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 3

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES ODABIRE

MOTORI"KE IGRE PREMA

SLO%ENOSTI TE

POMAGALIMA I

REKVIZITIMA KOJIMA SE

KORISTI U IGRI.

1. Razlikuje vrste motori&kih igara prema slo!enosti. 2. Odabire vrste motori&kih igara prema slo!enosti. 3. Imenuje pomagala i rekvizite.

Prepoznaje motori&ke igre koje igra te imenuje neka pomagala i rekvizite kojima se uz pomo) koristi u igri.

Uo&ava kriterije slo!enosti motori&kih igara prema kojima uz u&iteljevu pomo) razvrstava igre te imenuje ve)inu rekvizita i pomagala kojima se koristi u igri.

Razvrstava igre koje igra prema zadanim kriterijima te imenuje nastavna pomagala i rekvizite kojima se koristi u motori&kim igrama.

Odabire motori&ke igre koje igra prema slo!enosti te rekvizitima i pomagalima kojima se koristi u igri.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Kriteriji razvrstavanja igara prema slo!enosti: igre s rekvizitima, s pomagalima i bez njih, prema oblicima kretanja, broju igra&a, rekvizitima i pomagalima kojima se koristi...

TZKTZKTZKTZK

A.3.2A.3.2A.3.2A.3.2.... U"ENIK NAKON 3

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IGRA

JEDNOSTAVNE

MOTORI"KE I SLO%ENE

$TAFETNE IGRE TE SE

KORISTI POMAGALIMA I

REKVIZITIMA.

1. Sudjeluje u jednostavnim motori&kim igrama i slo!enim 'tafetnim igrama. 2. Koristi se pomagalima i rekvizitima u motori&kim i slo!enim 'tafetnim igrama.

Uklju&uje se u jednostavne motori&ke i slo!ene 'tafetne igre na poticaj, nesigurno se koristi pomagalima i rekvizitima u igri.

Uklju&uje se u jednostavne motori&ke i slo!ene 'tafetne igre te se koristi nastavnim pomagalima i rekvizitima uz neznatna odstupanja pri izvedbi.

Aktivno se uklju&uje u jednostavne motori&ke i slo!ene 'tafetne igre te se pravilno koristi pomagalima i rekvizitima.

Skladno povezuje elemente jednostavne motori&ke i slo!ene 'tafetne igre te se spretno koristi pomagalima i rekvizitima.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Motori&ke igre: - slobodne igre s manjim brojem igra&a - dodavanja, hvatanja, ga*anja, vo*enje rukom, dodavanje i vo*enje nogom - motori&ke igre uz primjenu pomagala i rekvizita primjerenih uzrastu - motori&ke igre uz osnovna prilago*ena pravila i suradnju.

Page 16: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––15151515

2. Slo!enije 'tafetne igre. 3. Povezivanje svih poznatih prirodnih oblika kretanja u cjelovite zadatke (skokovi, preskoci…).

TZKTZKTZKTZK

A.3.3A.3.3A.3.3A.3.3.... U"ENIK NAKON 3

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES SURA#UJE

SA SUIGRA"IMA I

PO$TUJE PRAVILA IGRE.

1. Sura*uje u igri i suprotstavlja se nepo'tovanju pravila miroljubivim putem. 2. Sudjeluje pri dono'enju pravila igre.

Sura*uje sa suigra&ima, poznaje pravila igre i slijedi ih uz u&iteljev poticaj i pra)enje.

Sura*uje u igri, sudjeluje pri dono'enju pravila igre i slijedi ih.

Aktivno sura*uje sa svim suigra&ima u igri i oblikovanju pravila te upu)uje &lanove ekipe na to kako da ih slijede.

Sura*uje sa suigra&ima te sudjeluje pri dono'enju pravila igre i predla!e nova rje'enja.

TZKTZKTZKTZK

A.3.4A.3.4A.3.4A.3.4.... U"ENIK NAKON 3

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IMENUJE

PLES IZ ZAVI"AJNOG

PODRU"JA I PLE$E GA.

1. Prepoznaje i imenuje ples iz zavi&ajnog podru&ja. 2. Ple'e opona'aju)i i na temelju pam)enja. 3. Osmi'ljava i izvodi jednostavne koreografije povezuju)i nau&ene elemente u cjeline.

Prepoznaje ples iz zavi&ajnog podru&ja i ple'e ga opona'aju)i plesa&e uz u&iteljev poticaj i pra)enje.

Ple'e na temelju pam)enja s manjim odstupanjima od uputa.

Imenuje ples iz zavi&ajnog podru&ja, ple'e, sudjeluje u osmi'ljavanju jednostavne koreografije povezuju)i nau&ene elemente u cjelinu.

Ple'e skladno i aktivno sudjeluje u osmi'ljavanju jednostavne koreografije povezuju)i nau&ene elemente u cjelinu te motivira ostale u&enike na ples.

PREPORUKE ZA OSTVARPREPORUKE ZA OSTVARPREPORUKE ZA OSTVARPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAIVANJE ISHODAIVANJE ISHODAIVANJE ISHODA

1. Narodi plesovi iz zavi&ajnog podru&ja. 2. Temeljne jednostavne strukture plesa iz zavi&ajnog podru&ja i jednostavne koreografije.

TZKTZKTZKTZK

A.3.5A.3.5A.3.5A.3.5.... U"ENIK NAKON 3. GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI

ZADANU MOTORI"KU

AKTIVNOST ZA RAZVOJ

SUSTAVA ZA KRETANJE.

1. Ponavlja i razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za o&uvanje sustava za kretanje. 2. Pokazuje i obja'njava specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za o&uvanje sustava za kretanje.

Opona'aju)i ponavlja jednostavne motori&ke aktivnosti uz u&iteljev poticaj i pra)enje.

Razlikuje specifi&ne jednostavne motori&ke vje!be te ih izvodi s manjim odstupanjima od uputa.

Prema uputama izvodi specifi&ne jednostavne motori&ke vje!be za razvoj sustava za kretanje.

Uz u&iteljevu pomo) pokazuje i obja'njava specifi&ne jednostavne motori&ke vje!be.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Specifi&ne i jednostavne motori&ke vje!be za razvoj sustava za kretanje: - hodanja na razli&ite na&ine - vje!be snage za ja&anje trupa, ruku i nogu; vje!be za pokretljivost zglobova (pravilno dr!anje i sjedenje)

Page 17: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––16161616

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 3333.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.3B.3B.3B.3.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 3

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

PRIMJERENE VJE%BE ZA

RAZVOJ MOTORI"KIH I

FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Razvrstava temeljne vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Razlikuje i izvodi vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 3. Obja'njava i pokazuje temeljne vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Izvodi temeljne vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti uz u&iteljev poticaj i pra)enje.

Uz u&iteljevu pomo) razvrstava opisane temeljne vje!be za motori&ke i funkcionalne sposobnosti te ih izvodi opona'aju)i, s manjim odstupanjima od uputa.

Uz u&iteljevu pomo) razlikuje temeljne vje!be za motori&ke i funkcionalne sposobnosti te ih prema uputama izvodi pravilno i samostalno.

Uz u&iteljevu pomo) pokazuje i obja'njava temeljne vje!be za motori&ke i funkcionalne sposobnosti.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Vje!be koje utje&u na razvoj motori&ke i funkcionalne sposobnosti: - jednostavne vje!be za koordinaciju, dinami&ku i stati&ku ravnote!u, preciznost i gibljivost - ja&anje velikih mi'i)nih skupina - vje!be za razvoj brzine reakcije - jednostavna cikli&ka kretanja (tr&anja do 3 minute).

Page 18: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––17171717

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 3333.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.3.1C.3.1C.3.1C.3.1.... U"ENIK NAKON 3

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO ISKORI$TAVA

MOGU(NOST TJELESNOG

VJE%BANJA U PRIRODI.

1. Prepoznaje i obja'njava mogu)nosti motori&kih aktivnosti u prirodi. 2. Sudjeluje u tjelesnim aktivnostima u prirodi. 3. Predla!e motori&ke aktivnosti u prirodi ovisno o posebnostima zavi&aja u kojem se 'kola nalazi te motivira ostale na sudjelovanje.

Uz u&iteljevu pomo) prepoznaje mogu)nosti motori&ke aktivnosti u prirodi, vje!ba opona'aju)i aktivnosti i uz poticaj slijedi upute.

Uz u&iteljevu pomo) obja'njava mogu)nosti motori&kih aktivnosti u prirodi i u njima sudjeluje.

Uz u&iteljevo pra)enje pokazuje poznate motori&ke aktivnosti u prirodi.

Uz u&iteljevu podr'ku predla!e motori&ke aktivnosti u prirodi, ovisno o posebnostima zavi&aja u kojoj se 'kola nalazi, te aktivno sudjeluje i motivira ostale na uklju&ivanje.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Ishod se mo!e ostvariti integrirano sa satom razrednika, kroz projektnu ili terensku nastavu u suradnji sa sportskim klubovima u okru!enju: - 'kola u prirodi, pje'a&ke ture, orijentacijsko hodanje, orijentacijsko tr&anje, tr&anje, tradicijske igre, aktivnosti u vodi, na vodi i uz vodu, igre na snijegu..

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 4444.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.4A.4A.4A.4.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES OPISUJE

ELEMENTE TEHNIKE

TIMSKE I POJEDINA"NE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

TE U NJIMA SUDJELUJE.

1. Opisuje elemente tehnike pojedina&ne i timske motori&ke aktivnosti. 2. Sudjeluje u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima i primjenjuje osnovne elemente tehnike.

Uz u&iteljevo pra)enje sudjeluje u motori&kim igrama uz manja odstupanja pri izvedbi elemenata tehnike.

Na u&iteljev poticaj uklju&uje se u sve motori&ke igre uz manja odstupanja pri izvedbi elemenata tehnike.

Samoinicijativno se uklju&uje u motori&ke igre s manjim odstupanjima u izvedbi elemenata tehnike koje uz u&iteljevu pomo) i obja'njava.

Uz u&iteljevu pomo) opisuje timske i pojedina&ne motori&ke aktivnosti te se samoinicijativno u njih uklju&uje, pri &emu pravilno primjenjuje osnovne elemente tehnike.

Page 19: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––18181818

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Modificirane sportske igre (rukomet, ko'arka, nogomet itd.). 2. Pojedina&ni (bazi&ni sportovi) - osnove tehnike atletike (tr&anja, skakanja, bacanja), osnove tehnike gimnastike (kolutanja, penjanja, vi'enja, upiranja, vu&enja i potiskivanja). 3. Timski sportovi (sportske igre) - osnovni elementi tehnike ko'arke, rukometa, nogometa...

TZKTZKTZKTZK

A.4.2A.4.2A.4.2A.4.2.... U"ENIK NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IZVODI

PLESOVE IZ ZAVI"AJNOG

PODRU"JA U

JEDNOSTAVNIM

KOREOGRAFSKIM

STRUKTURAMA.

1. Imenuje i razlikuje plesove iz zavi&ajnog podru&ja. 2. Izvodi plesove iz zavi&ajnog podru&ja.

Prepoznaje nekoliko plesova iz zavi&ajnog podru&ja i izvodi ih opona'aju)i ostale plesa&e.

Imenuje nekoliko plesova iz zavi&ajnog podru&ja i izvodi elemente plesa na temelju dobivenih uputa.

Skladno izvodi plesove s jednostavnim koreografskim strukturama.

Skladno izvodi plesove i sudjeluje u osmi'ljavanju nove jednostavne koreografije.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Narodni plesovi: - nekoliko plesova razli&itih temeljnih struktura - hrvatski tradicijski plesovi iz zavi&ajnog podru&ja jednostavne temeljne i koreografske strukture.

TZKTZKTZKTZK

A.4.3A.4.3A.4.3A.4.3.... U"ENIK SE NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES KORISTI SE

SPECIFI"NIM

MOTORI"KIM VJE%BAMA

ZA POBOLJ$ANJE

SUSTAVA ZA KRETANJE.

1. Prepoznaje, opisuje i pokazuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be. 2. Koristi se specifi&nim (kineziterapijskim) vje!bama za pobolj'anje sustava za kretanje, koje i obja'njava.

Uz u&iteljevo pra)enje prepoznaje i izvodi vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje.

Uz u&iteljevu pomo) opisuje i izvodi vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje.

Uz u&iteljevu pomo) pokazuje i obja'njava vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje.

Uz u&iteljevu podr'ku samoinicijativno se koristi vje!bama za pobolj'anje sustava za kretanje umjesto neke druge aktivnosti

PREPORUKE ZA OPREPORUKE ZA OPREPORUKE ZA OPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODASTVARIVANJE ISHODASTVARIVANJE ISHODASTVARIVANJE ISHODA

Specifi&ne (kineziterapijske) i motori&ke vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje (razli&iti na&ini hodanja), vje!be snage (lagane, za odre*eni dio tijela), motori&ke vje!be za odr!avanje sustava za kretanje (aktiviranje svih zglobova, stavovi i ravnote!ni polo!aji).

Page 20: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––19191919

TZKTZKTZKTZK

A.4.4A.4.4A.4.4A.4.4.... U"ENIK NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES SUDJELUJE U

MOTORI"KIM

AKTIVNOSTIMA, PRI

"EMU SLIJEDI PRAVILA I

SURA#UJE U TIMU.

1. Sura*uje u timu uz kontrolu i poticaj te razlikuje nepo!eljne od po!eljnih verbalnih i neverbalnih vrsta komunikacije. 2. Obja'njava na&in nenasilnog rje'avanja sukoba, slijedi pravila igre i primjenjuje tehnike timskog rada.

Sura*uje u timu uz pra)enje, opisuje pravila, no nije dosljedan u njihovu pridr!avanju.

Sura*uje u timu na poticaj, razlikuje nepo!eljne od po!eljnih verbalnih i neverbalnih oblika komunikacije s vr'njacima.

Obja'njava i primjenjuje na&ine nenasilnog rje'avanja sukoba nastalih u motori&koj igri.

Nenasilno rje'ava sukobe u motori&koj igri, slijedi pravila, aktivno slu'a i sura*uje u timu te poti&e druge u&enike na suradnju.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Suradnja u timu (verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rje'avanje sukoba, pregovaranje, posredovanje) kroz precizirana i jasna pravila igre.

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 4444.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.4B.4B.4B.4.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

PRIMJERENE VJE%BE ZA

RAZVOJ MOTORI"KIH I

FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Prepoznaje, opisuje i obja'njava primjerene vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Izvodi primjerene vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Uz u&iteljevu pomo) prepoznaje vje!be za motori&ke i funkcionalne sposobnosti te ih izvodi opona'aju)i.

Prepoznaje vje!be za motori&ke i funkcionalne sposobnosti te ih izvodi na temelju uputa.

Uz u&iteljevu pomo) opisuje i izvodi temeljne vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Uz u&iteljevu pomo) obja'njava i izvodi vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Jednostavne motori&ke vje!be koje utje&u na motori&ke i funkcionalne sposobnosti (za razvoj brzine, koordinacije, ravnote!e i gibljivosti) i tr&anja do 3 minute kroz igru.

Page 21: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––20202020

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 4444.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRVRLO DOBRVRLO DOBRVRLO DOBRAAAA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.4.1C.4.1C.4.1C.4.1.... U"ENIK NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO IZVODI

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI.

1. Prepoznaje mogu)nosti motori&kih aktivnosti u prirodi. 2. Predla!e nove motori&ke aktivnosti za izvo*enje u prirodi. 3. Pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje i zagovara zdrav na&in !ivota.

Izvodi odabrane motori&ke aktivnosti u prirodi na poticaj i uz u&iteljevo pra)enje.

Uz u&iteljevu pomo) prepoznaje mogu)nosti motori&kih aktivnosti u prirodi te na poticaj izvodi samo poznate motori&ke aktivnosti.

Uz u&iteljevu podr'ku predla!e i izvodi nove motori&ke aktivnosti u prirodi.

Izvodi motori&ke aktivnosti u prirodi, pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje te zagovara tjelesno vje!banje u prirodi.

PREPORUKE PREPORUKE PREPORUKE PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHOZA OSTVARIVANJE ISHOZA OSTVARIVANJE ISHOZA OSTVARIVANJE ISHODADADADA

Ishod se mo!e ostvariti integrirano sa satom razrednika, kroz projektnu ili terensku nastavu u suradnji sa sportskim klubovima u okru!enju. Tjelesna aktivnost u prirodi: kros, biciklizam, koturaljkanje, badminton, aktivnosti u vodi, uz vodu i na vodi, aktivnosti na snijegu i ledu...

TZKTZKTZKTZK

C.4.2C.4.2C.4.2C.4.2.... U"ENIK SE NAKON 4

GODINE U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO BRINE O

VJE%BALI$TU I OKOLI$U.

1. Prepoznaje i opisuje va!nost &uvanja 'kolskog okoli'a i vje!bali'ta. 2. Obja'njava ulogu koju zdrav okoli' i sigurno vje!bali'te imaju za dobrobit pojedinca. 3. Predla!e mjere za'tite i na&ine ure*enja vje!bali'ta i okoli'a. 4. Aktivno sudjeluje u akcijama ure*enja vje!bali'ta i okoli'a.

Na u&iteljev poticaj prepoznaje potrebu brige o vje!bali'tu i okoli'u te sudjeluje u akcijama usmjerenim na odr!avanje vje!bali'ta i okoli'a.

Opisuje va!nost &uvanja 'kolskog okoli'a i vje!bali'ta te pokazuje odgovornost za odr!avanje njihove &isto)e.

Uz u&iteljevu pomo) obja'njava ulogu koju zdrav okoli' i sigurno vje!bali'te imaju za dobrobit pojedinca te dobrovoljno sudjeluje u akcijama ure*enja.

Aktivno sudjeluje i sura*uje u o&uvanju vje!bali'ta i okoli'a te predla!e mjere za'tite.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Briga o vje!bali'tu. Urednost na vje!bali'tu. Predmetna projektna aktivnost.

Page 22: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––21212121

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 5555.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.5A.5A.5A.5.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES RAZLIKUJE

STRUKTURU

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI U IGRI.

1. Prepoznaje i povezuje strukturu motori&kih aktivnosti u igri. 2. Razlikuje i primjenjuje elemente tehnike motori&kih aktivnosti u igri.

Uz pomo) razlikuje strukturu motori&kih igara koje igra s obzirom na tehniku igre i vrstu sporta.

Povezuje strukturu s tehnikom timskih igara koje igra uz malu pomo).

Samostalno razlikuje tehnike timskih igara koje igra.

Organizira 'tafetne igre s elementima tehnike timskih igara koje odabire i izvodi.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. $tafetne igre s elementima tehnike timskih igara: - vo*enja, dodavanja, bacanja, hvatanja, u raznim smjerovima i pravcima kretanja s razli&itim pomagalima, rukom i nogom. 2. Osnove elemenata tehnike atletike, gimnastike itd. 3. Osnovni elementi tehnike sportova s loptom u vanjskim i unutarnjim prostorima.

TZKTZKTZKTZK

A.5.2A.5.2A.5.2A.5.2.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IZVODI

RITMI"KU STRUKTURU

PLESA.

1. Uz pra)enje prepoznaje i izvodi razli&ite strukture plesa. 2. Samostalno sla!e i izvodi razli&ite strukture plesa.

Prepoznaje osnovnu ritmi&ku strukturu plesa koji izvodi opona'aju)i ostale plesa&e.

Prepoznaje osnovnu ritmi&ku i plesnu strukturu koju izvodi s manjim odstupanjima od upute.

Samostalno sla!e i izvodi ritmi&ku strukturu jednog plesa.

Samostalno sla!e i izvodi ritmi&ke i jednostavne plesne strukture po izboru.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Ples i ritmi&ke strukture: - osnovne ritmi&ke i plesne strukture jednostavnih oblika i ni!eg intenziteta (narodni, dru'tveni i sportski ples, aerobik...).

Page 23: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––22222222

TZKTZKTZKTZK

A.5.3A.5.3A.5.3A.5.3.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POVEZUJE I

USKLA#UJE NIZ

MOTORI"KIH VJE$TINA U

CJELINU TE IH IZVODI.

1. Izvodi elemente tehnike odre*ene motori&ke aktivnosti na temelju upute. 2. Samostalno povezuje i uskla*uje odre*ene elemente u motori&koj aktivnosti.

Na temelju uputa izvodi slo!enu aktivnost u timskom sportu.

Prema uputama povezuje vje'tine u cjelinu kroz pojedina&ne i timske motori&ke aktivnosti.

Povezuje i uskla*uje vje'tine u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima u cjelinu.

Samostalno povezuje vje'tine kroz pojedina&ne i timske motori&ke aktivnosti.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Svladavanje prostora (tr&anje, kori'tenje rekvizitima i pomagalima, vo*enje, hvatanje, dodavanje, 'utiranje, !ongliranje, bacanje).

TZKTZKTZKTZK

A.5.4A.5.4A.5.4A.5.4.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI

VJE%BE ZA PRAVILNO

DR%ANJE TIJELA.

1. Odabire i samostalno izvodi vje!be za pravilno dr!anje tijela. 2. Povezuje specifi&ne motori&ke (kineziterapijske) vje!be u cjeline.

Pokazuje i izvodi vje!be za pravilno dr!anje tijela na temelju pam)enja.

Odabire vje!be za pravilno dr!anje tijela i izvodi ih na temelju pam)enja.

Samostalno i pravilno izvodi vje!be za pravilno dr!anje tijela.

Povezuje specifi&ne motori&ke vje!be za pravilno dr!anje tijela u cjelinu te ih samoinicijativno izvodi.

TZKTZKTZKTZK

A.5.5A.5.5A.5.5A.5.5.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODE(I

SPECIFI"NE MOTORI"KE

VJE%BE RAZVIJA NAVIKU

SAMOSTALNOG

VJE%BANJA.

1. Obrazla!e i izvodi specifi&ne motori&ke vje!be. 2. Uklju&uje se u vje!banje i izvodi specifi&ne motori&ke vje!be.

Uklju&uje se u vje!banje na poticaj i izvodi zadane specifi&ne motori&ke vje!be.

Obrazla!e i izvodi specifi&ne motori&ke vje!be slijede)i postavljena pravila vje!banja na poticaj radi razvijanja navike samostalnog vje!banja.

Prosu*uje vlastiti odnos i odnos &lanova skupine prema samostalnom vje!banju.

Procjenjuje utjecaj izabranih specifi&nih motori&kih vje!ba koje samoinicijativno izvodi.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Specifi&ne (kineziterapijske) vje!be: - vje!be za ja&anje sustava za kretanje. 2. Specifi&ne motori&ke vje!be: - vje!be za ja&anje trupa, nogu i ramenog pojasa.

Page 24: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––23232323

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 5555.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVRAZINA USVRAZINA USVRAZINA USVOJENOSTIOJENOSTIOJENOSTIOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.5B.5B.5B.5.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA RAZLIKUJE

MOTORI"KE

SPOSOBNOSTI I IZVODI

IH.

1. Prepoznaje i obja'njava neke osnovne vje!be za razvoj motori&kih sposobnosti. 2. Uspore*uje i odabire vje!be za razvoj motori&kih sposobnosti i vje!ba.

Prepoznaje neke osnovne vje!be za razvoj motori&kih sposobnosti i izvodi ih.

Obja'njava razliku izme*u motori&kih sposobnosti.

Uspore*uje vje!be za razvoj motori&kih sposobnosti i izvodi ih.

Odabire razli&ite vje!be za razvoj motori&kih sposobnosti i izvodi ih.

TZKTZKTZKTZK

B.5.2B.5.2B.5.2B.5.2.... U"ENIK NAKON 5. GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI VJE%BE

ZA POJEDINE MOTORI"KE

SPOSOBNOSTI TE IH

USPORE#UJE.

1. Izvodi vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Pokazuje odabrane vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Prepoznaje neke osnovne vje!be za razvoj motori&kih i funkcionalnih sposobnost koje izvodi opona'aju)i.

Obja'njava nekoliko vje!ba za odre*enu motori&ku sposobnost i izvodi ih uz pomo).

Odabire pojedine vje!be za razvoj odre*ene motori&ke i funkcionalne sposobnosti i izvodi ih samostalno.

Odabire i pokazuje razli&ite vje!be za razvoj pojedinih motori&kih sposobnosti i funkcionalne sposobnosti.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Vje!be za razvoj motori&kih sposobnosti - koordinacija, gibljivost. Vje!be za jakost i brzinu u jednostavnim pokretima i gibanjima.

Page 25: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––24242424

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 5555.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OOOOBRAZOVNI ISHODBRAZOVNI ISHODBRAZOVNI ISHODBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.5.1C.5.1C.5.1C.5.1.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO PREPOZNAJE I

PRIMJENJUJE ZDRAVE I

SIGURNE NA"INE

TJELESNOG VJE%BANJA

KROZ MOTORI"KU

AKTIVNOST.

1. Prepoznaje i primjenjuje sigurne i zdrave na&ine tjelesnog vje!banja u motori&koj aktivnosti. 2. Predla!e sigurne na&ine tjelesnog vje!banja i utje&e na njihovu primjenu u motori&koj aktivnosti.

Prepoznaje sigurne na&ine tjelesnog vje!banja i primjenjuje ih uz kontrolu.

Prepoznaje u motori&koj aktivnosti zdrave i sigurne na&ine tjelesnog vje!banja s obzirom na uvjete i prostor te ih primjenjuje uz poticaj.

Samostalno primjenjuje sigurne i zdrave na&ine tjelesnog vje!banja u motori&koj aktivnosti.

Predla!e sigurne i zdrave na&ine tjelesnog vje!banja te poti&e druge na njihovu primjenu u motori&koj aktivnosti.

TZKTZKTZKTZK

C.5.2C.5.2C.5.2C.5.2.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO BRINE O

OKOLI$U PRI TJELESNOM

VJE%BANJU.

1. Prepoznaje potrebu za brigom o okoli'u. 2. Predla!e i organizira na&ine o&uvanja okoli'a pri tjelesnim aktivnostima.

Prepoznaje potrebu za brigom o okoli'u pri aktivnostima u prirodi.

Na poticaj se brine o okoli'u tijekom aktivnosti u prirodi.

Predla!e na&ine za o&uvanje okoli'a pri izvo*enju aktivnosti u prirodi.

Organizira razli&ite na&ine o&uvanja okoli'a tijekom tjelesnih aktivnosti u prirodi.

TZKTZKTZKTZK

C.5.3C.5.3C.5.3C.5.3.... U"ENIK NAKON 5

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO SLIJEDI

MOTIVACIJSKE POSTUPKE

RADI STVARANJA NAVIKE

REDOVITOG TJELESNOG

VJE%BANJA.

1. Prepoznaje i nabraja motivacijske postupke u tjelesnom vje!banju. 2. Obrazla!e i prosu*uje korisnost motivacijskih postupaka u tjelesnom vje!banju. 3. Prilago*uje motivacijske postupke.

Prepoznaje odre*ene motivacijske postupke u tjelesnom vje!banju i primjenjuje ih prema uputama.

Nabraja motivacijske postupke i uz pomo) odabire odgovaraju)i postupak koji primjenjuje na poticaj.

Obrazla!e i primjenjuje odre*ene motivacijske postupke.

Prosu*uje korisnost motivacijskih postupaka kojima se koristi te ih prilago*uje.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Postavljanje odgovaraju)eg cilja, planiranje dnevne i tjedne motori&ke aktivnosti, uporaba skala procjene, lista provjera...

Page 26: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––25252525

3.3.3.3. CCCCIKLUSIKLUSIKLUSIKLUS

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 6666.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.6A.6A.6A.6.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES PRIMJENJUJE

STE"ENA ZNANJA U

POJEDINA"NIM I

TIMSKIM MOTORI"KIM

AKTIVNOSTIMA.

1. Pokazuje ste&ena znanja u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima. 2. Razlikuje jednostavne elemente tehnike i samostalno primjenjuje ste&ena znanja u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima.

Pokazuje ste&ena znanja kroz jednostavne elemente tehnike u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima uz poticaj.

Razlikuje i samostalno izvodi jednostavne elemente tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

Pokazuje usvojene jednostavne elemente tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

Samoinicijativno primjenjuje cjelovite jednostavne elemente tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

TZKTZKTZKTZK

A.6.2A.6.2A.6.2A.6.2.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES PRIMJENJUJE

KROZ IZVEDBU

CJELOVITE TEHNIKE

POJEDINA"NIH I TIMSKIH

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI.

1. Razlikuje kroz izvedbu slo!ene elemente tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti. 2. Izvodi i usavr'ava slo!ene tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

Pokazuje i ste&ena znanja kroz slo!ene elemente tehnike u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima uz poticaj.

Razlikuje i samostalno izvodi slo!ene elemente tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

Izvodi usvojene slo!ene elemente tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

Samoinicijativno primjenjuje cjelovite slo!ene tehnike pojedina&nih i timskih motori&kih aktivnosti.

TZKTZKTZKTZK

A.6.3A.6.3A.6.3A.6.3.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES U IGRI

PRIHVA(A PRAVILA U

TIMSKIM SPORTOVIMA I

NATJECANJIMA.

1. U igri ponavlja i slijedi pravila u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima. 2. U igri poznaje i prihva)a pravila u pojedina&nim i timskim motori&kim aktivnostima.

U igri na poticaj sura*uje i slijedi pravila u timskim sportovima i natjecanju.

Igra i dosljedno slijedi pravila u timskim sportovima i natjecanju.

U igri aktivno sura*uje sa suigra&ima u timskim sportovima i natjecanju.

U igri samoinicijativno preispituje vlastite i tu*e reakcije na donesene odluke u primjeni pravila.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Pojedina&ni sportovi: - atletika - osnove tehnike tr&anja, bacanja i skokova

Page 27: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––26262626

- sportska gimnastika - kolutovi, premetanja, preskoci, skokovi, upori, vi'enja, ravnote!ni polo!aji - borila&ki sportovi - osnove tehnike. 2. Timski sportovi: - rukomet - osnove tehnike kretanja u prostoru (vo*enja, hvatanja, dodavanja, udarci na gol) - nogomet - osnove tehnike s loptom i bez lopte (vo*enja i dodavanja, udarci na gol) - ko'arka - osnove tehnike s loptom i bez lopte (hvatanja, dodavanja, vo*enja, ubacivanja u ko' iz kretanja) - odbojka - osnove tehnike i kretanja bez lopte i s loptom. 3. Pravila sportskih igara.

TZKTZKTZKTZK

A.6.4A.6.4A.6.4A.6.4.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POKAZUJE I

U KRETANJU POVEZUJE

MOTORI"KA KRETANJA

KROZ RITAM I PLES.

1. U kretanju slijedi i ponavlja motori&ka kretanja kroz ritam i ples. 2. Razlikuje i pokazuje motori&ka kretanja kroz ritam i ples.

Slijedi motori&ka kretanja kroz ritam i ples uz uputu i kontrolu.

Ponavlja kretanjem na poticaj zadana motori&ka kretanja kroz ritam i ples.

Samostalno razlikuje uvje!bana motori&ka kretanja kroz ritam i ples i ple'e.

Samoinicijativno u ritmi&kom kretanju povezuje u cjelinu razli&ita uskla*ena motori&ka kretanja kroz ritam i ples.

TZKTZKTZKTZK

A.6.5A.6.5A.6.5A.6.5.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POVEZUJE I

ODABIRE RITMI"KE I

PLESNE POKRETE U

RITMI"KOM KRETANJU.

1. Uo&ava i prepoznaje motori&ka kretanja kroz ritam i ples u ritmi&kom kretanju. 2. Samostalno i uskla*eno povezuje ritmi&ke i plesne pokrete.

Uo&ava razli&ite ritmi&ke i plesne pokrete koje povezuje promatranjem i opona'anjem u ritmi&kom kretanju.

Razlikuje i izvodi ritmi&ke i plesne pokrete koje povezuje prema uputi.

Uskla*eno povezuje ritmi&ke i plesne pokrete u ritmi&kom kretanju.

Samostalno povezuje ritmi&ke i plesne pokrete.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Motori&ka znanja kroz ritam i ples: ritmi&ke strukture, temeljni elementi ritmi&ke gimnastike s rekvizitima i bez rekvizita. 2. Ples jednostavnih oblika i razli&itih intenziteta (narodni, dru'tveni i sportski ples, aerobik...).

Page 28: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––27272727

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO IMOJE TIJELO IMOJE TIJELO IMOJE TIJELO I JA JA JA JA ---- 6666.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.6B.6B.6B.6.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA RAZLIKUJE I

IZVODI VJE%BE ZA RAZVOJ

FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Razlikuje i izvodi vje!be za pobolj'anje funkcionalnih sposobnosti. 2. Samostalno izvodi vje!be za pobolj'anje funkcionalnih sposobnosti.

Razlikuje i izvodi vje!be za pobolj'anje funkcionalnih sposobnosti.

Prema uputi izvodi vje!be za pobolj'anje funkcionalnih sposobnosti.

Obja'njava i izvodi vje!be za pobolj'anje funkcionalnih sposobnosti.

Samostalno izvodi vje!be za pobolj'anje funkcionalnih sposobnosti i vje!ba.

TZKTZKTZKTZK

B.6.2B.6.2B.6.2B.6.2.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA POVEZUJE I

IZVODI RAZLI"ITE VJE%BE

ZA RAZVOJ MOTORI"KIH

POSTIGNU(A.

1. Prepoznaje, obja'njava i izvodi vje!be i sastavnice za razvoj motori&kih postignu)a. 2. Izvodi i pokazuje vje!be i sastavnice za motori&ka postignu)a.

Prepoznaje vje!be za razvoj motori&kih postignu)a i njihove sastavnice te ih izvodi.

Obja'njava i izvodi vje!be za razvoj motori&kih postignu)a.

Pokazuje vje!be i sastavnice za motori&ka postignu)a.

Razlikuje vje!be i sastavnice motori&kih postignu)a te ih samoinicijativno izvodi.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Vje!be sposobnosti energetske potro'nje (tr&anja na kratke i srednje pruge). Sastavnice i razlike motori&kih postignu)a (povezivanje motori&kih znanja i sposobnosti).

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 6666.... RARARARAZREDZREDZREDZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.6.1C.6.1C.6.1C.6.1.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO RAZLIKUJE I BIRA

SPORTSKE AKTIVNOSTI U

PRIRODI.

1. Razlikuje i izvodi sportove u prirodi. 2. Istra!uje mogu)nost izvo*enja sportova u prirodi i planira njihovo provo*enje.

Razlikuje sportove u prirodi.

Razlikuje i bira sportove u prirodi.

Istra!uje mogu)nosti izvo*enja sportova u prirodi.

Planira provo*enje sportova u prirodi prema vlastitom izboru.

Page 29: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––28282828

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Razli&iti sportovi u prirodi i poznati elementi tehnike sportova koje je mogu)e izvoditi u prirodnim uvjetima, ovisno o posebnosti zavi&aja.

TZKTZKTZKTZK

C.6.2C.6.2C.6.2C.6.2.... U"ENIK NAKON 6

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO PREPOZNAJE

UTJECAJ PREHRAMBENIH

NAVIKA KROZ TJELESNO

VJE%BANJE NA

REGULIRANJE I

ODR%AVANJE TJELESNE

TE%INE.

1. Istra!uje, povezuje i obja'njava vezu vje!banja i prehrambenih navika na motori&ke aktivnosti i regulaciju tjelesne te!ine. 2. Planira zdrave na&ine prehrane i predvi*a njihov utjecaj na tjelesno vje!banje u motori&koj aktivnosti i regulaciju tjelesne te!ine.

Povezuje utjecaj prehrambenih navika na motori&ke aktivnosti i tjelesnu te!inu.

Obja'njava vezu vje!banja i prehrambenih navika na regulaciju tjelesne te!ine.

Istra!uje vezu piramide zdrave hrane, motori&kih aktivnosti i regulacije tjelesne te!ine.

Planira zdrave na&ine prehrane u motori&koj aktivnosti i predvi*a utjecaj na vje!banje i regulaciju tjelesne te!ine.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Predmetna projektna aktivnost - prehrambene navike i utjecaj na regulaciju tjelesne te!ine.

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 7777.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJRAZINA USVOJRAZINA USVOJRAZINA USVOJENOSTIENOSTIENOSTIENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.7A.7A.7A.7.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 7 GODINA

U"ENJA I POU"AVANJA

PREDMETA TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES PRIMJENJUJE

RAZNOVRSNA TEORIJSKA I

MOTORI"KA ZNANJA U

IGRAMA I NATJECANJIMA.

1. Izvodi i razlikuje razli&ite vrste motori&kih aktivnosti. 2. Pokazuje i usavr'ava razli&ite vrste motori&kih aktivnost u motori&koj igri i natjecanju.

Prepoznaje razli&ite vrste slo!enijih oblika motori&kih kretanja u igrama i natjecanju, koja izvodi uz kontrolu.

Razlikuje slo!ene oblike motori&kih kretanja u motori&koj aktivnosti i izvodi ih prema uputi.

Pokazuje slo!ene oblike motori&kih kretanja u motori&koj aktivnosti.

Samoinicijativno izvodi slo!ene oblike motori&kih kretanja u motori&koj aktivnosti i natjecanju.

TZKTZKTZKTZK

A.7.2A.7.2A.7.2A.7.2.... U"ENIK NAKON 7 GODINA

U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES KROZ IGRU POVEZUJE

NIZ VJE$TINA U CJELINU.

1. Odabire i izvodi potrebne vje'tine u slo!enim motori&kim kretanjima. 2. Povezuje vje'tine nau&enih motori&kih kretanja u cjelinu.

Prati suvje!ba&a u slo!enim motori&kim kretanjima u skladu s usvojenim vje'tinama.

Odabire i primjenjuje slo!ena motori&ka kretanja ovisno o usvojenim vje'tinama.

Odabire primjerene potrebne vje'tine za slo!ena motori&ka kretanja koja i izvodi.

Povezuje vje'tine u cjelinu pri slo!enim motori&kim kretanjima.

Page 30: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––29292929

TZKTZKTZKTZK

A.7.3A.7.3A.7.3A.7.3.... U"ENIK NAKON 7 GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES U IGRI KOMBINIRA I

SPAJA TEHNI"KO-TAKTI"KA

ZNANJA U SPORTSKIM

IGRAMA.

1. Povezuje razli&ita tehni&ko-takti&ka znanja u igri. 2. Spaja razli&ite oblike motori&kih kretanja. 3. Kombinira tehni&ko- takti&ka znanja u sportskim igrama.

Prema uputi koristi se usvojenim tehni&ko-takti&kim znanjima u igrama.

Povezuje razli&ite oblike motori&kih kretanja kroz jednostavnu taktiku igre.

Igra i kombinira razli&ite oblike motori&kih kretanja kroz jednostavnu taktiku u sportskoj igri.

Spaja razli&ite oblike motori&kih kretanja kroz jednostavnu taktiku u igri.

TZKTZKTZKTZK

A.7.4A.7.4A.7.4A.7.4.... U"ENIK NAKON 7 GODINA

U"ENJA I POU"AVANJA

PREDMETA TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE, KOMBINIRA I

UPOTREBLJAVA OSNOVNE

ELEMENTE SLO%ENIH

STRUKTURA SPORTSKIH

IGARA U IGRI.

1. Pokazuje strukturu razli&itih motori&kih aktivnosti. 2. Prepoznaje strukturu razli&itih motori&kih aktivnosti u igri.

Prepoznaje i uz pomo) izvodi strukture u razli&itim sportovima u igri.

Pokazuje slo!enije strukture razli&itih sportova u igri.

Upotrebljava elemente slo!enih struktura razli&itih sportova u igri.

Kombinira elemente slo!ene strukture poznatih sportova u igri.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Slo!eniji oblici motori&kih kretanja: - povezivanje poznatih elemenata tehnike igara i jednostavne taktike u sportovima s loptom (obrana i napad) - pojedina&ni sportovi (elementi tehnike) : atletika, ritmi&ka i sportska gimnastika, borila&ki sportovi, badminton... 2. Slo!enije strukture razli&itih poznatih sportova: - kombiniranje osnovnih elemenata tehnike i povezivanje u cjelinu.

Page 31: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––30303030

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JMOJE TIJELO I JMOJE TIJELO I JMOJE TIJELO I JA A A A ---- 7777.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.7B.7B.7B.7.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 7

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA PRATI SVOJE

MOTORI"KE I

FUNKCIONALNE

SPOSOBNOSTI I

POSTIGNU(A.

1. Interpretira i prikazuje testirane rezultate svojih motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Procjenjuje svoje motori&ke i funkcionalne sposobnosti u odnosu na rezultate prija'njih mjerenja i planira daljnji napredak o tome 'to i kako vje!bati.

Interpretira testirane rezultate motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i postignu)a.

Prikazuje odnose testiranih rezultata svojih motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i postignu)a.

Procjenjuje testirane motori&ke i funkcionalne sposobnosti i postignu)a.

Uspore*uje svoje motori&ke i funkcionalne sposobnosti i postignu)a u odnosu na rezultate prija'njih mjerenja i planira daljnji napredak.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Pra)enje: - motori&kih sposobnosti (brzina, repetitivna i eksplozivna snaga, gibljivost, koordinacija), funkcionalne sposobnosti (srednje i du!e pruge) - motori&kih postignu)a (motori&ko znanje + brzina, motori&ko znanje + eksplozivna snaga, motori&ko znanje + repetitivna snaga...).

TZKTZKTZKTZK

B.7.2B.7.2B.7.2B.7.2.... U"ENIK NAKON 7 GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I JA VJE%BA I OTKRIVA

UTJECAJ TJELESNOG

VJE%BANJA NA TJELESNU

SPREMNOST.

1. U izvedbi razlikuje vje!be koje utje&u na tjelesnu spremnost te ih odabire za vje!banje prema osobnim rezultatima. 2. Predla!e motori&ke aktivnosti radi pobolj'anja osobne tjelesne spremnosti i izvodi ih. 3. Predvi*a utjecaj vje!ba koje izvodi na tjelesnu spremnost.

Izvodi i razlikuje vje!be koje utje&u na tjelesnu spremnost.

Odabire i izvodi vje!be koje utje&u na tjelesnu spremnost prema pra)enim osobnim rezultatima.

Predla!e i izvodi motori&ke aktivnosti prema potrebi radi pobolj'anja osobne tjelesne spremnosti.

Predvi*a utjecaj vje!ba koje utje&u na tjelesnu spremnost, kombinira ih samostalno izvodi.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISVANJE ISVANJE ISVANJE ISHODAHODAHODAHODA

Kompleksi vje!ba za pobolj'anje motori&kih sposobnosti (snaga, brzina, ravnote!a...) prema pra)enim rezultatima.

Page 32: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––31313131

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 7777.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZIZIZIZNIMNANIMNANIMNANIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.7.1C.7.1C.7.1C.7.1.... U"ENIK NAKON 7

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO UZ TJELOVJE%BU

USVAJA POTREBNA

ZNANJA O ZDRAVOJ

PREHRANI I UTJECAJU NA

ZDRAVLJE.

1. Odabire zdrav na&in prehrane i vje!ba. 2. Povezuje znanja o zdravoj prehrani i vje!banju s o&uvanjem zdravlja. 3. Procjenjuje prehrambene navike u odnosu na vlastito zdravlje.

Odabire zdrav na&in prehrane i vje!ba.

Povezuje utjecaj prehrambenih navika i zdravlja.

Povezuje znanja o zdravoj prehrani i vje!banju s o&uvanjem zdravlja te ih primjenjuje.

Procjenjuje prehrambene navike i vje!banje u odnosu na vlastito zdravlje.

TZKTZKTZKTZK

C.7.2C.7.2C.7.2C.7.2.... U"ENIK NAKON 7

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO USPORE#UJE

PREHRAMBENE NAVIKE U

ODNOSU NA TJELESNU

AKTIVNOST.

1. Povezuje svoje prehrambene navike s tjelesnom aktivno')u i prema njoj ih prilago*uje. 2. Procjenjuje utjecaj prehrambenih navika na tjelesnu aktivnost te prema tome planira prehranu.

Prilago*uje svoje prehrambene navike tjelesnoj aktivnosti.

Povezuje svoje prehrambene navike s tjelesnom aktivno')u.

Procjenjuje svoje prehrambene navike i tjelesnu aktivnost.

Planira svoju prehranu prema tjelesnim aktivnostima.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Predmetna projektna aktivnost, prehrambene navike i zdravlje (piramida/tanjur zdrave hrane) povezane s tjelesnom aktivno')u.

TZKTZKTZKTZK

C.7.3C.7.3C.7.3C.7.3.... U"ENIK NAKON 7

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM ZDRAVO STJE"E

POZITIVAN STAV O

TJELESNOM VJE%BANJU U

PRIRODI.

1. Prihva)a tjelesno vje!banje u prirodi i sudjeluje u vo*enom vje!banju. 2. Samostalno primjenjuje tjelesno vje!banje u prirodi. 3. Predla!e nove motori&ke aktivnosti i sudjeluje u njihovoj organizaciji.

Prihva)a tjelesno vje!banje u prirodi na poticaj.

Sudjeluje u vo*enom tjelesnom vje!banju u prirodi.

Samostalno primjenjuje tjelesno vje!banje u prirodi.

Predla!e razli&ite motori&ke aktivnosti u prirodi i aktivno sudjeluje u njihovu organiziranju.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Planinarenje, orijentacijsko kretanje, pje'a&enje i ostale motori&ke aktivnosti u prirodi.

Page 33: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––32323232

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJTJTJTJELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BAELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 8888.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

A.8A.8A.8A.8.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POVEZUJE

DIJELOVE STRUKTURA U

SKLADNU CJELINU I U

VJE%BANJU PRIMJENJUJE

OSNOVNU

TERMINOLOGIJU

PREDMETA.

1. Odabire i uskla*uje dijelove motori&kih struktura. 2. Uspore*uje i povezuje dijelove motori&kih struktura u cjelinu te primjenjuje osnovnu terminologiju predmeta.

Izvodi, odabire i kombinira dijelove struktura i povezuje ih u cjelinu.

Razvija, izvodi i uskla*uje dijelove struktura i povezuje ih u cjelinu.

Uspore*uje i spaja strukture igara, sportova i plesa.

Samostalno povezuje sve strukture igara i plesa u skladnu cjelinu.

TZKTZKTZKTZK

A.8.2A.8.2A.8.2A.8.2.... U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES U IGRI

PRIMJENJUJE TEHNI"KO-TAKTI"KA ZNANJA I

USVOJENE MOTORI"KE

STRUKTURE.

1. U igri primjenjuje tehni&ko-takti&ka znanja. 2. Primjenjuje motori&ke strukture u igri.

U igri uz upute izvodi poznate motori&ke strukture.

U igri samostalno izvodi poznate motori&ke strukture.

U igri samostalno kombinira poznate motori&ke strukture.

Samostalno usavr'ava usvojene motori&ke strukture i takti&ka znanja u igri.

TZKTZKTZKTZK

A.8.3A.8.3A.8.3A.8.3.... U"ENIK NAKON 8 GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZABIRE PRIORITETE

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI I IZVODI IH PREMA INTERESU I

SPOSOBNOSTIMA.

1. Ispituje svoje interese prema motori&kim aktivnostima. 2. Procjenjuje i izabire motori&ke aktivnosti prema interesu i sposobnostima.

Ispituje svoje interese prema motori&koj aktivnosti i izvodi ju.

Izvodi te uspore*uje motori&ke aktivnosti prema interesu i sposobnostima.

Procjenjuje i odre*uje prioritete motori&kih aktivnosti prema interesu i sposobnostima i izvodi ih.

Izabire prioritete motori&kih aktivnosti koje izvodi prema interesu i sposobnostima.

Page 34: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––33333333

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Slo!enije strukture pojedina&nih sportova: - atletika, gimnastika, ritmi&ka gimnastika, badminton... 2. Timski sportovi (tehni&ko-takti&ka znanja): - odbojka, rukomet, ko'arka, nogomet... 3. Ples (narodni, dru'tveni, aerobik, moderni plesovi...) -koreografske strukture plesova

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 8888.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

B.8B.8B.8B.8.1..1..1..1. U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA KROZ

TJELOVJE%BU

PREPOZNAJE ULOGU

TJELESNE SPREMNOSTI

ZA ZDRAVLJE.

1. Uo&ava va!nost tjelesne spremnosti za zdravlje u tjelesnom vje!banju. 2. Povezuje tjelesnu spremnost sa zdravljem i motori&kim aktivnostima koje izvodi. 3. Obja'njava ulogu tjelesne spremnosti za zdravlje.

U tjelesnom vje!banju uo&ava va!nost tjelesne spremnosti za zdravlje.

Povezuje svoju tjelesnu spremnost sa zdravljem na temelju ponu*enih motori&kih aktivnosti.

Nabraja i izvodi motori&ke aktivnosti i njihovu ulogu kroz utjecaj za zdravlje.

Kroz tjelovje!bu obja'njava koja je uloga tjelesne spremnosti na zdravlje.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Razli&ite motori&ke aktivnosti (fitness, tjelovje!ba, razli&iti sportovi...).

TZKTZKTZKTZK

B.8.2B.8.2B.8.2B.8.2.... U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA OTKRIVA

VOLUMEN OPTERE(ENJA

PRI TJELESNOM

VJE%BANJU.

1. Razlikuje optere)enja i volumen prilikom tjelesnog vje!banja. 2. Izvodi motori&ke vje!be razli&itog volumena optere)enja.

Uz pomo) prepoznaje optere)enja prilikom tjelesnog vje!banja.

Prepoznaje volumen tjelesnog vje!banja.

Izvodi vje!be razli&itog volumena optere)enja.

Razlikuje volumen optere)enja pri tjelesnom vje!banju.

Page 35: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––34343434

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA CCCC –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 8888.... RAZREDRAZREDRAZREDRAZRED

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUZADOVOLJAVAJUZADOVOLJAVAJUZADOVOLJAVAJU(A(A(A(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

C.8.1C.8.1C.8.1C.8.1.... U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO

SAMOINICIJATIVNO

PRIMJENJUJE STE"ENA

ZNANJA PRI TJELESNOM

VJE%BANJU U BRIZI O

ZDRAVLJU.

1. Usavr'ava i pokazuje ste&ena motori&ka znanja povezana sa zdravljem. 2. Samoinicijativno primjenjuje i upotpunjuje ste&ena motori&ka znanja.

Usavr'ava znanja kroz tjelesno vje!banje povezana s motori&kom aktivno')u u svrhu zdravlja.

Na poticaj pokazuje ste&ena motori&ka znanja povezana sa zdravljem .

Samostalno primjenjuje ste&ena motori&ka znanja o brizi za zdravlje pri tjelesnom vje!banju.

Samoinicijativno upotpunjuje ste&ena motori&ka znanja pri tjelesnom vje!banju.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Vje!be za razvoj sustava za kretanje, tjelovje!ba u prirodi.

TZKTZKTZKTZK

C.8.2C.8.2C.8.2C.8.2.... U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO PROCJENJUJE

U"INKE MOTORI"KE

AKTIVNOSTI RADI

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Pokazuje i izvodi odabrane motori&ke aktivnosti radi o&uvanja zdravlja. 2. Razlikuje motori&ke aktivnosti koje primjenjuje i procjenjuje radi o&uvanja zdravlja.

Prepoznaje motori&ke aktivnosti radi o&uvanja zdravlja.

Odabire motori&ke aktivnosti radi o&uvanja zdravlja.

Razlikuje motori&ke aktivnosti koje primjenjuje radi o&uvanja zdravlja.

Samostalno procjenjuje u&inke motori&ke aktivnosti koje provodi radi o&uvanja zdravlja.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

Tr&anje, hodanje, sportovi, igre i tjelovje!ba u prirodi...

Page 36: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––35353535

TZKTZKTZKTZK

C.8.3C.8.3C.8.3C.8.3.... U"ENIK NAKON 8

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI %IVIM

ZDRAVO PRIMJENJUJE

MOTIVACIJSKE POSTUPKE

RADI STVARANJA NAVIKE

REDOVITOG TJELESNOG

VJE%BANJA.

1. Uo&ava va!nost motivacijskih postupaka i obrazla!e na&ine njihove primjene. 2. Primjenjuje motivacijske postupke za stvaranje navika tjelesnog vje!banja i sukladno njima planira redovitu tjelesnu aktivnost. 3. Prilago*uje motivacijske postupke.

Primjenjuje motivacijske postupke radi stvaranja navike tjelesnog vje!banja uz kontrolu.

Uo&ava va!nost motivacijskih postupaka koje primjenjuje za planiranje motori&ke aktivnosti.

Obrazla!e motivacijske postupke koje primjenjuje radi stvaranja navike redovitog tjelesnog vje!banja.

Prosu*uje u&inkovitost motivacijskih postupaka koje primjenjuje te ih prema potrebi prilago*uje.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODVANJE ISHODVANJE ISHODVANJE ISHODAAAA

Postavljanje odgovaraju)eg cilja, planiranje dnevne i tjedne motori&ke aktivnosti, uporaba ljestvica procjene, lista provjera...

Page 37: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––36363636

Srednjo'kolski odgoj i obrazovanje

*TZKTZKTZKTZK – Tjelesna i zdravstvena kultura *GGGG – gimnazija, SSSS – strukovna "kola, UUUU – umjetni!ka "kola, TSTSTSTS – trogodi"nja strukovna "kola *A.,A.,A.,A., B.,B.,B.,B., C.,C.,C.,C., – domene *1111 –––– 4444 – godine u!enja i pou!avanja predmeta u srednjoj "koli *1.1.1.1. –––– 3.3.3.3. –––– 5.5.5.5. – broj odgojno-obrazovnog ishoda

4.4.4.4. CIKLUS CIKLUS CIKLUS CIKLUS –––– GIMNAZIJEGIMNAZIJEGIMNAZIJEGIMNAZIJE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 1.1.1.1. RAZRED GIMNARAZRED GIMNARAZRED GIMNARAZRED GIMNAZIJEZIJEZIJEZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE OSNOVE

TEHNIKE RAZLI"ITIH

STRUKTURA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI OVISNO O

RAZINI MOTORI"KOG

PREDZNANJA.

1. Razlikuje i primjenjuje osnove tehnike razli&itih motori&kih aktivnosti. 2. Pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti. 3. Primjenjuje elemente tehnike u slo!enim strukturama odabrane motori&ke aktivnosti.

Razlikuje osnove tehnike razli&itih motori&kih aktivnosti koje primjenjuje u odabranoj motori&koj aktivnosti.

Uz uputu pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti.

Situacijski primjenjuje slo!ene elemente tehnike uz manja odstupanja.

Odabire nekoliko elemenata tehnike odabrane motori&ke aktivnosti koje primjenjuje u zadanoj situaciji.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POKAZUJE I

POVEZUJE MOTORI"KA

KRETANJA KROZ RITAM I

PLES.

1. Slijedi i razlikuje ritam i tempo kroz razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja. 2. Ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja. 3. Povezuje razli&ite elemente ritmi&kih i plesnih kretanja u cjeline.

Uz uputu i kontrolu slijedi motori&ka kretanja kroz ritam i ples.

Na poticaj ponavlja zadana dinami&ka i ritmi&ka kretanja.

Razlikuje ritam i tempo te ih slijedi pokretom i plesom.

Samoinicijativno povezuje razli&ite elemente ritmi&kih i plesnih kretanja u cjeline.

Page 38: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––37373737

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.1111.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI

SPECIFI"NE

(KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE.

1. Prepoznaje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje. 2. Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Prepoznaje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje i izvodi ih prema uputama.

Odabire ih i izvodi uz pomo).

Odabire i izvodi vrste vje!ba koje mu odgovaraju za pobolj'anje sustava za kretanje.

Preispituje vlastitu potrebu za vje!banjem i izvodi vje!be.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Motori&ke vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje. 2. Motori&ke vje!be disanja, istezanja, opu'tanja, relaksacije...

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 1.1.1.1. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. B.B.B.B.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA VREDNUJE

REZULTATE PROCJENE

MOTORI"KIH, FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI I

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA TE PREMA

NJIMA DOZIRA

VOLUMEN OPTERE(ENJA

PRI VJE%BANJU.

1. Sudjeluje u vrednovanju. 2. Prepoznaje i tuma&i va!nost dobivenih rezultata. 3. Prema rezultatima procjene prilago*uje doziranost volumena i optere)enja pri vje!banju.

Prepoznaje va!nost rezultata procjene motori&kih, funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja te prema njima uz pomo) dozira volumen optere)enja pri vje!banju.

Sudjeluje u vrednovanju rezultata procjene te tra!i njihovo tuma&enje i prema tome uz upute dozira volumen optere)enja pri vje!banju.

Samostalno tuma&i rezultate procjene te prema njima dozira volumen i optere)enja pri vje!banju.

Samostalno vrednuje rezultate procjene te prema njima prilago*uje doziranost volumena optere)enja pri vje!banju.

Page 39: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––38383838

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. B.B.B.B.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

RAZLI"ITE VRSTE VJE%BA

TE IH SLA%E IH U CJELINE

UZ PRIMJENU

TERMINOLOGIJE.

1. Izvodi razli&ite vrste vje!ba. 2. Obja'njava vje!be primjenjuju)i terminologiju. 3. Sla!e i izvodi komplekse vje!ba.

Uz kontrolu izvodi razli&ite vje!be primjenjuju)i terminologiju.

Uz pomo) obja'njava i izvodi raznovrsne vje!be.

Izvodi komplekse vje!ba koje samostalno sla!e i opisuje koriste)i se osnovnom terminologijom.

Samoinicijativno izvodi komplekse vje!ba primjenjuju)i terminologiju, pri &emu samovrednuje izvo*enje.

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 1.1.1.1. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RARARARAZRADA ISHODAZRADA ISHODAZRADA ISHODAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. C.C.C.C.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE HIGIJENSKE, ZDRAVSTVENE I

EKOLO$KE NAVIKE U

SVIM VRSTAMA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI I SPORTU.

1. Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&kih aktivnosti i sportu. 2. Obja'njava va!nost primjene higijenskih, zdravstvenih i ekolo'kih navika te svojim pona'anjem i stavom poti&e ostale na primjenu.

Prepoznaje i na poticaj primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti i sportu.

Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti i sportu.

Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti i sportu, tuma&i njihovu va!nost onima koji to ne &ine te ih poti&e na primjenu.

Dosljedno primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti i sportu te svojim stavom poti&e ostale na primjenu.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. C.C.C.C.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

SAMOSTALNO PREDLA%E

I PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U SVAKODNEVNOM

%IVOTU.

1. Primjenjuje motori&ke aktivnosti. 2. Predla!e na&ine primjene motori&ke aktivnosti u svakodnevnom !ivotu.

Prepoznaje i na poticaj primjenjuje motori&ke aktivnosti u svakodnevnom !ivotu.

Sudjeluje u predlo!enim tjelesnim aktivnostima.

Primjenjuje odre*enu tjelesnu aktivnost u svakodnevnom !ivotu te svojim stavom i pona'anjem poti&e druge da vje!baju.

Primjenjuje razli&ite motori&ke aktivnosti u svakodnevnom !ivotu te ih predla!e ostalima.

Page 40: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––39393939

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A ---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 2.2.2.2. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVZADOVOLJAVZADOVOLJAVZADOVOLJAVAJU(AAJU(AAJU(AAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. A.A.A.A.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE SLO%ENIJE

ELEMENTE TEHNIKE

RAZLI"ITIH STRUKTURA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI.

1. Razlikuje i primjenjuje odabrane slo!enije elemente tehnike. 2. Povezuje i situacijski primjenjuje slo!enije elemente tehnike.

Razlikuje i uz manja odstupanja primjenjuje slo!enije tehnike razli&itih struktura motori&kih aktivnosti.

Samostalno odabire i primjenjuje slo!enije elemente tehnike izabrane motori&ke aktivnosti.

Povezuje slo!enije elemente tehnike.

Situacijski primjenjuje slo!enije elemente tehnike.

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. A.A.A.A.2222.2.2.2.2....

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI I OBJA$NJAVA SPECIFI"NE (KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE RADI

SPRE"AVANJA OZLJEDA.

1. Izvodi i obja'njava primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba. 2. Spaja specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi radi spre&avanja ozljeda.

Izvodi vje!be s manjim odstupanjima uz pra)enje.

Izvodi i obja'njava mogu)nosti primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba radi spre&avanja ozljeda.

Povezuje i izvodi vje!be radi spre&avanja ozljeda.

Spaja i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be radi spre&avanja ozljeda.

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. A.A.A.A.2222.3.3.3.3....

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI JEDNOSTAVNE

RITMI"KE I PLESNE

STRUKTURE.

1. Razlikuje jednostavne ritmi&ke i plesne strukture. 2. Povezuje ritmi&ke i plesne strukture u cjelinu. 3. Osmi'ljava jednostavne koreografije.

Razlikuje i izvodi jednostavne ritmi&ke i plesne strukture uz poticaj i kontrolu.

Povezuje jednostavne ritmi&ke i plesne elemente u cjelinu s manjim odstupanjima.

Na temelju usvojenih znanja osmi'ljava jednostavnu koreografiju.

Samostalno osmi'ljava i izvodi jednostavne koreografske strukture.

Page 41: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––40404040

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 2.2.2.2. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. B.B.B.B.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA NA TEMELJU

VREDNOVANJA

REZULTATA PRA(ENJEM

ODABIRE I IZVODI

VJE%BE RADI

POBOLJ$ANJA

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA, MOTORI"KIH

I FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Vje!ba radi pobolj'anja motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Vje!ba radi utjecaja na unapre*enje morfolo'kih obilje!ja (potko!no masno tkivo). 3. Vrednuje i tuma&i rezultate vrednovanja te prema njima odabire vje!be.

Prepoznaje va!nost rezultata procjene i vrednovanja te uz pomo) odabire i izvodi vje!be radi unapre*enja morfolo'kih obilje!ja te motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Sudjeluje u vrednovanju rezultata te uz upute odabire vje!be.

Samostalno tuma&i rezultate vrednovanja te prema njima odabire i izvodi vje!be.

Samovrednuje rezultate procjene te odabire i izvodi vje!be.

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. B.B.B.B.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

KOMPLEKSE VJE%BA ZA

UGRO%ENE MI$I(NE

SKUPINE.

1. Razlikuje mi'i)ne skupine. 2. Izvodi i opisuje namjenske vje!be. 3. Oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi. 4. Procjenjuje u&inkovitost vje!banja.

Uz pomo) razlikuje i izvodi vje!be za pojedine mi'i)ne skupine.

Razlikuje mi'i)ne skupine te izvodi i opisuje namjenske vje!be.

Razlikuje mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi i opisuje.

Razlikuje mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi te procjenjuje njihovu u&inkovitost.

Page 42: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––41414141

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZD%IVIM ZD%IVIM ZD%IVIM ZDRAVO RAVO RAVO RAVO ---- 2.2.2.2. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. C.C.C.C.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

ANALIZIRA UTJECAJ

PREHRAMBENIH NAVIKA

NA ZDRAVLJE I

PRIMJENJUJE TJELESNO

VJE%BANJE RADI

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Obrazla!e i analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje. 2. Planira i provodi tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Obrazla!e utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i na poticaj primjenjuje tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Prema uputama analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje te procjenjuje kvalitetu tjelesnog vje!banja koje provodi radi o&uvanja zdravlja.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje te prema njima planira budu)e vje!banje.

TZKTZKTZKTZK G.G.G.G. C.C.C.C.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

ORGANIZIRA I PROVODI

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

TE ISKORI$TAVA

MOGU(NOST AKTIVNOG

BORAVKA U PRIRODI.

1.Odabire i provodi motori&ke aktivnosti. 2. Istra!uje zainteresiranost za provo*enje aktivnosti. 3. Iskori'tava mogu)nost aktivnog boravka u prirodi.

Provodi organizirane motori&ke aktivnosti i na poticaj iskori'tava mogu)nost aktivnog boravka u prirodi.

Samostalno odabire motori&ke aktivnosti i iskori'tava mogu)nost aktivnog boravka u prirodi.

Samoinicijativno provodi motori&ke aktivnosti i &esto iskori'tava mogu)nost aktivnog boravka u prirodi.

Istra!uje zainteresiranost za provo*enje motori&kih aktivnosti, organizira ih i iskori'tava mogu)nost aktivnog boravka u prirodi.

Page 43: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––42424242

5.5.5.5. CIKLUSCIKLUSCIKLUSCIKLUS GIMNAZIJEGIMNAZIJEGIMNAZIJEGIMNAZIJE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 3.3.3.3. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI SLO%ENIJA

MOTORI"KA KRETANJA U

SITUACIJSKOJ

STRUKTURI.

1. Obja'njava slo!enija kretanja u situacijskoj strukturi. 2. Izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi.

Uz uputu izvodi slo!enija motori&ka kretanja u jednostavnoj situacijskoj strukturi.

Uz pomo) obja'njava i izvodi slo!enija motori&ka kretanja.

U situacijskom vje!banju samostalno izvodi slo!enija kretanja.

U situacijskom vje!banju samostalno uo&ava i izvodi slo!enija kretanja.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.3333.2.2.2.2....

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI JEDNOSTAVNE

PLESNE I RITMI"KE

KOREOGRAFSKE

STRUKTURE.

1. Izvodi jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije. 2. Osmi'ljava jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske strukture i ujedinjuje ih u novu koreografiju.

Opona'aju)i izvodi jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije.

Sla!e jednostavne ritmi&ke i plesne koreografske sekvencije koje izvodi uz manja odstupanja.

Uz pomo) osmi'ljava jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije te ih demonstrira.

Ujedinjuje razli&ite prijedloge koreografskih sekvencija u novu koreografiju te aktivno sudjeluje u njezinu izvo*enju.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.3A.3A.3A.3.3.3.3.3....

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI I PREISPITUJE

ULOGU UTJECAJA NA

ZDRAVLJE SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH)

VJE%BA.

1. Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi. 2. Istra!uje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba te preispituje njihov utjecaj na vlastito zdravlje. 3. Prilago*uje vje!be prema utjecaju na sustav za kretanje.

Razlikuje i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be i istra!uje njihov utjecaj na zdravlje.

Uz pomo) preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi na funkcioniranje sustava za kretanje.

Preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi te ih prilago*uje vlastitim potrebama.

Page 44: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––43434343

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 3333 RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLZADOVOLZADOVOLZADOVOLJAVAJU(AJAVAJU(AJAVAJU(AJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. B.B.B.B.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

ODABIRE MOTORI"KU

AKTIVNOST RADI

POBOLJ$ANJA RAZINE

TJELESNE SPREMNOSTI I

SVAKODNEVNO VJE%BA.

1. Prepoznaje razinu tjelesne spremnosti i preuzima odgovornost za njezino pobolj'anje. 2. Svakodnevno vje!ba radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti.

Prepoznaje razinu svoje tjelesne spremnosti te uz poticaj sudjeluje u predlo!enim motori&kim aktivnostima kojima je pobolj'ava.

Prepoznaje razinu svoje tjelesne spremnosti te preuzima odgovornost za njezino pobolj'anje sudjelovanjem u motori&kim aktivnostima po izboru.

Uklju&uje se u motori&ke aktivnosti te preispituje u&inke vje!ba u odnosu na tjelesnu spremnost.

Prakticira svakodnevno vje!banje te prosu*uje razinu tjelesne spremnosti i prema njoj revidira vje!banje.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. B.B.B.B.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

SAMOSTALNO

PRIMJENJUJE SLO%ENE

KOMPLEKSE

MOTORI"KIH VJE%BA I

PROCJENJUJE U"INAK

TJELESNOG VJE%BANJA

RADI PRIMJENE U

SVAKODNEVNOM

%IVOTU.

1. Prepoznaje va!nost motori&kih vje!ba i tuma&i njihov utjecaj. 2. Izvodi motori&ke vje!be koje osmi'ljava. 3. Provjerava u&inke vje!banja.

Prepoznaje va!nost motori&kih vje!ba koje su mu predlo!ene te ih izvodi na poticaj radi dostizanja rezultata tjelesne spremnosti i zbog odgovornosti prema zdravlju.

Samostalno izvodi motori&ke vje!be koje je predlo!io.

Tuma&i utjecaj motori&kih vje!ba koje samoinicijativno izvodi i predla!e ostalima.

Skladno izvodi motori&ke vje!be koje samostalno osmi'ljava te provjerava njihov u&inak i prema novim spoznajama preispituje na&in vje!banja.

Page 45: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––44444444

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 3.3.3.3. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODRAZRADA ISHODRAZRADA ISHODRAZRADA ISHODAAAA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. C.C.C.C.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA PREHRANU I

PRIMJERENU HIDRACIJU

ORGANIZMA PRI

TJELESNOM VJE%BANJU I

SPORTU.

1. Planira prehranu, prosu*uje mogu)nosti prehrane i hidracije organizma. 2. Stje&e i/ili u&vr')uje pozitivne stavove o prehrani i hidraciji organizma pri tjelesnom vje!banju.

Prepoznaje va!nost planiranja prehrane i primjerene hidracije organizma pri tjelesnom vje!banju i sportu te to &ini prema uputama.

Samostalno prilago*uje prehranu i hidraciju organizma pri tjelesnom vje!banju i sportu.

Prosu*uje mogu)nosti primjerene prehrane i hidracije te ih samostalno prilago*uje pri tjelesnom vje!banju i sportu.

Mijenja na!in prehrane i hidracije organizma.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. C.C.C.C.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE I

KOMBINIRA PROVEDBU

TJELESNOG VJE%BANJA U

PRIRODI S DNEVNIM

OBAVEZAMA RADI

SMISLENOG

PROVO#ENJA

SLOBODNOG VREMENA.

1. Provodi tjelesno vje!banje u prirodi. 2. Uskla*uje vje!banje s dnevnim obvezama. 3. Organizira aktivnosti u prirodi.

Na poticaj kombinira i provodi tjelesno vje!banje s dnevnim obvezama radi smislenog provo*enja slobodnog vremena.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te ga kombinira s dnevnim obvezama.

Uklju&uje se u organizaciju i provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi koje kombinira s dnevnim obvezama.

Samoinicijativno organizira provedbu tjelesnog vje#banja u prirodi, pri !emu u obzir uzima dnevne obveze.

Page 46: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––45454545

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 4.4.4.4. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI SLO%ENIJE

ELEMENTE TEHNIKE I

PRIMJENJUJE TAKTIKU U

MOTORI"KOJ

AKTIVNOSTI PO IZBORU.

1. Primjenjuje i povezuje slo!enije elemente tehnike. 2. Samostalno primjenjuje takti&ka znanja.

Izvodi slo!enije elemente tehnike i primjenjuje taktiku prema uputama.

Povezuje slo!enije elemente tehnike i takti&kih znanja prema zadanoj situaciji.

Primjenjuje tehni&ko- -takti&ka znanja.

Obja'njava tehni&ko- takti&ka znanja koja vje'to i samostalno izvodi u odabranim motori&kim aktivnostima.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.4444.2.2.2.2....

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES SLA%E

SLO%ENIJE

KOREOGRAFIJE

RITMI"KIH STRUKTURA I

PLESA I PLE$E.

1. Izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke strukture i ple'e. 2. Osmi'ljava i sla!e elemente plesnih ili ritmi&kih struktura u novu cjelinu.

Opona'aju)i izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke koreografije koje prepoznaje i ple'e.

Sla!e slo!enije ritmi&ke koreografske strukture koje izvodi uz manja odstupanja.

Uz pomo) osmi'ljava slo!enije plesne i ritmi&ke koreografske strukture te ih demonstrira.

Uz pomo) ujedinjuje razli&ite prijedloge slo!enijih plesnih i ritmi&kih struktura u novu koreografiju te aktivno sudjeluje u njezinu izvo*enju.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. A.A.A.A.4444.3.3.3.3....

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PROVJERAVA U"INKE

SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH)

VJE%BA I PLANIRA

BUDU(U AKTIVNOST

RADI O"UVANJA

ZDRAVLJA.

1. Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi. 2. Provjerava u&inke specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba te planira budu)u aktivnost radi o&uvanja zdravlja.

Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi uz pomo) i provjerava njihove u&inke.

Prema uputama provjerava u&inke vje!banja te uz pomo) planira budu)u aktivnost.

Samostalno provjerava u&inke vje!banja te uz pomo) planira budu)u aktivnost.

Samostalno provjerava u&inke vje!banja i planira budu)u aktivnost radi o&uvanja zdravlja.

Page 47: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––46464646

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA –––– 4.4.4.4. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. B.B.B.B.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA OSMI$LJAVA

MOTORI"KE VJE%BE

PREMA INTERESU KOJE

IZVODI RADI

DOSTIZANJA REZULTATA

TJELESNE SPREMNOSTI I

ZBOG ODGOVORNOSTI

PREMA ZDRAVLJU.

1. Prepoznaje va!nost motori&kih vje!ba i tuma&i njihov utjecaj. 2. Izvodi vje!be i predla!e ostalima. da ih izvode. 3. Revidira na&in vje!banja.

Prepoznaje va!nost motori&kih vje!ba koje su mu predlo!ene te ih izvodi na poticaj radi dostizanja rezultata tjelesne spremnosti i zbog odgovornosti prema zdravlju.

Samostalno izvodi motori&ke vje!be &ije je provedbe predlo!io.

Tuma&i utjecaj motori&kih vje!ba koje samoinicijativno izvodi i predla!e ostalima da ih izvode.

Skladno izvodi motori&ke vje!be koje samostalno osmi'ljava te provjerava njihov u&inak i prema novim spoznajama revidira na&in vje!banja.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. B.B.B.B.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA PREISPITUJE

U"INKOVITOST I

KVALITETU MOTORI"KIH

VJE%BA KOJE IZVODI.

1. Pronalazi vezu izme*u motori&kih vje!ba koje izvodi i kvalitete vlastitog vje!banja. 2. Preispituje u&inke motori&kih vje!ba na kvalitetu vlastitog vje!banja.

Uz kontrolu pronalazi vezu izme*u motori&kih vje!ba koje izvodi i kvalitete vlastitog vje!banja.

Prema uputama pronalazi vezu izme*u u&inka motori&kih vje!ba koje izvodi i kvalitete vlastitog vje!banja.

Prema uputama preispituje u&inke motori&kih vje!ba na kvalitetu vlastitog vje!banja.

Samostalno preispituje u&inke motori&kih vje!ba na kvalitetu vlastitog vje!banja.

Page 48: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––47474747

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 4.4.4.4. RAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJERAZRED GIMNAZIJE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBVRLO DOBVRLO DOBVRLO DOBRARARARA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. C.C.C.C.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA I VJE%BA U

PRIRODI TE PRIMJENJUJE

I RAZVIJA EKOLO$KU

OSVIJE$TENOST.

1. Prepoznaje va!nost brige o o&uvanju prirode. 2. Planira i provodi vje!banje u prirodi. 3. Sudjeluje u ekolo'kim akcijama i predla!e mjere za'tite prirode.

Na poticaj planira i vje!ba u prirodi te prepoznaje va!nost brige o o&uvanju prirode.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te pokazuje odgovornost za njezino o&uvanje.

Uklju&uje se u organizaciju i provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi i obja'njava ulogu zdravog okoli'a za dobrobit pojedinca te dobrovoljno sudjeluje u ekolo'kim akcijama.

Samoinicijativno organizira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi te aktivno sudjeluje u ekolo'kim akcijama radi o&uvanju prirode te predla!e mjere za'tite.

TZKTZKTZKTZK

G.G.G.G. C.C.C.C.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA, PROGRAMIRA I

PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI RADI

ZDRAVOG NA"INA

%IVOTA.

1. Planira i programira motori&ke aktivnosti u prirodi. 2. Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi. 3. Prosu*uje i revidira aktivnosti.

Planira, programira i primjenjuje prema uputama motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radne sposobnosti i zdravlja.

Samoinicijativno se pridru!uje skupinama koje planiraju, programiraju i primjenjuju motori&ke aktivnosti u prirodi.

Prosu*uje rad skupine koja planira, programira i primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radnih sposobnosti i zdravlja te predla!e nova rje'enja.

Samostalno planira, programira i primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi te preispituje i revidira zamisli koje provodi.

Page 49: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––48484848

4.4.4.4. CIKLUS CIKLUS CIKLUS CIKLUS –––– "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 1.1.1.1. RAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. A.A.A.A.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE OSNOVE

TEHNIKA RAZLI"ITIH

STRUKTURA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI OVISNO O

RAZINI MOTORI"KOG

PREDZNANJA.

1. Razlikuje i primjenjuje osnove tehnika razli&itih motori&kih aktivnosti. 2. Pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti. 3. Primjenjuje elemente tehnike u slo!enim strukturama odabrane motori&ke aktivnosti.

Razlikuje osnove tehnika razli&itih motori&kih aktivnosti i primjenjuje ih u odabranoj motori&koj aktivnosti.

Uz uputu pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti.

Uz manja odstupanja primjenjuje slo!ene elemente tehnike u odre*enoj situaciji.

Odabire nekoliko elemenata tehnike odabrane motori&ke aktivnosti koje primjenjuje u zadanoj situaciji.

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. A.A.A.A.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IZVODI

SPECIFI"NE

(KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE.

1. Prepoznaje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje prema specifi&nosti zanimanja. 2. Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Prepoznaje i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be prema specifi&nostima zanimanja.

Odabire ih i izvodi uz pomo).

Odabire i izvodi vrste vje!ba koje mu odgovaraju s obzirom na specifi&nost zanimanja.

Preispituje vlastitu potrebu za vje!banjem i vje!ba.

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. A.A.A.A.1111.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POKAZUJE I POVEZUJE

MOTORI"KA KRETANJA

KROZ RITAM I PLES.

1. Slijedi i razlikuje tempo i ritam kroz razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja. 2. Ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja. 3. Povezuje razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja u cjeline.

Slijedi motori&ka kretanja kroz ritam i ples uz uputu i kontrolu.

Na poticaj ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja.

Razlikuje tempo i ritam te ih slijedi pokretom i plesom.

Samoinicijativno povezuje razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja u cjeline.

Page 50: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––49494949

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 1.1.1.1. RAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLE

OOOODGOJNODGOJNODGOJNODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. B.B.B.B.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA VREDNUJE

REZULTATE PROCJENE

MOTORI"KIH, FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI I

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA TE PREMA

NJIMA DOZIRA

VOLUMEN OPTERE(ENJA

PRI VJE%BANJU.

1. Vrednuje rezultate procjene motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja. 2. Prilago*uje doziranje volumena optere)enja pri vje!banju.

Uz pomo) i kontrolu vrednuje rezultate procjene motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja te prema njima uz upute dozira volumen optere)enja pri vje!banju.

Na poticaj vrednuje rezultate procjene.

Samostalno vrednuje rezultate procjene.

Samostalno vrednuje rezultate procjene te prema njima prilago*uje doziranje volumena optere)enja pri vje!banju.

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. B.B.B.B.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

RAZLI"ITE VRSTE VJE%BA

VA%NE ZA IZBOR

ZANIMANJA I SLA%E IH U

CJELINE PRIMJENJUJU(I

TERMINOLOGIJU.

1. Izvodi razli&ite poznate vrste vje!ba. 2. Obja'njava vje!be primjenjuju)i terminologiju. 3. Sla!e i izvodi komplekse vje!ba povezane s izborom zanimanja.

Uz kontrolu izvodi razli&ite vje!be va!ne za izbor zanimanja primjenjuju)i terminologiju.

Uz pomo) obja'njava i izvodi raznovrsne vje!be.

Vje!ba komplekse vje!ba koje samostalno sla!e i opisuje koriste)i se osnovnom terminologijom.

Samoinicijativno izvodi komplekse vje!ba va!ne za izbor zanimanja uz primjenu terminologije, pri &emu samovrednuje izvo*enje.

Page 51: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––50505050

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 1.1.1.1. RAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NRAZRED "ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLEJE STRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. C.C.C.C.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE USVOJENE

ZDRAVSTVENE, HIGIJENSKE I EKOLO$KE

NAVIKE U SVIM

VRSTAMA MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI, SPORTU I

RADU.

1. Zna va!nost primjene te primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti sportu i radu. 2. Obja'njava va!nost primjene higijenskih, zdravstvenih i ekolo'kih navika te svojim pona'anjem i stavom poti&e ostale na primjenu.

Prepoznaje i primjenjuje na poticaj zdravstvene, higijenske i ekolo'ke navike pri motori&kim aktivnostima u svakodnevnom !ivotu.

Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike.

Primjenjuje ih, tuma&i njihovu va!nost onima koji to ne &ine te ih poti&e na primjenu.

Dosljedno primjenjuje zdravstvene, higijenske i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&kih aktivnosti, sportu i radu te svojim stavom i pona'anjem utje&e na ostale.

TZKTZKTZKTZK

S.S.S.S. C.C.C.C.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

SAMOSTALNO BIRA, PREDLA%E I PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI I UO"AVA

NJIHOVU DOBROBIT.

1. Predla!e na&ine primjene motori&ke aktivnosti u prirodi. 2. Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi i tuma&i njihovu dobrobit za zdravlje.

Prepoznaje va!nost primjene motori&kih aktivnosti u prirodi te ih primjenjuje na poticaj.

Sudjeluje u predlo!enim motori&kim aktivnostima i uo&ava njihovu dobrobit za zdravlje.

Primjenjuje odre*enu motori&ku aktivnost u prirodi te je predla!e drugima.

Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi te svojim stavom i pona'anjem motivira druge.

Page 52: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––51515151

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... A.A.A.A.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE SLO%ENIJE

ELEMENTE TEHNIKE

RAZLI"ITIH STRUKTURA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI.

1. Razlikuje i primjenjuje odabrane slo!enije elemente tehnike. 2. Povezuje i situacijski primjenjuje slo!enije elemente tehnike.

Razlikuje i uz manja odstupanja primjenjuje slo!enije tehnike razli&itih struktura motori&kih aktivnosti.

Samostalno odabire i primjenjuje slo!enije elemente tehnike izabrane motori&ke aktivnosti.

Povezuje slo!enije elemente tehnike.

Situacijski primjenjuje slo!enije elemente tehnike.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... A.A.A.A.2222....2.2.2.2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI I OBJA$NJAVA

SPECIFI"NE (KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE PREMA

SPECIFI"NOSTIMA

ZANIMANJA.

1.Izvodi i obja'njava mogu)nosti primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba. 2. Specifi&ne (kineziterapijske) vje!be spaja i izvodi prema specifi&nostima zanimanja radi spre&avanja ozljeda.

Izvodi vje!be s manjim odstupanjima uz pra)enje.

Izvodi i obja'njava mogu)nosti primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba prema specifi&nostima zanimanja.

Povezuje vje!be sa specifi&nim zanimanjem.

Povezuje i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be radi spre&avanja ozljeda.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... A.A.A.A.2222....3.3.3.3.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI JEDNOSTAVNE

RITMI"KE I PLESNE

STRUKTURE.

1. Razlikuje jednostavne ritmi&ke i plesne strukture. 2. Povezuje ritmi&ke i plesne strukture u cjelinu. 3. Osmi'ljava jednostavne koreografije.

Razlikuje i izvodi jednostavne ritmi&ke i plesne strukture uz poticaj i kontrolu.

S manjim odstupanjima povezuje jednostavne ritmi&ke i plesne elemente u cjelinu.

Na temelju usvojenih znanja osmi'ljava jednostavnu koreografiju.

Samostalno osmi'ljava i izvodi jednostavne koreografske strukture.

Page 53: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––52525252

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... B.B.B.B.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA NA TEMELJU

VREDNOVANJA

REZULTATA PRA(ENJEM

ODABIRE I IZVODI

VJE%BE RADI

POBOLJ$ANJA

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA, MOTORI"KIH

I FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Vje!ba radi pobolj'anja motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Vje!ba radi utjecaja na unapre*enje morfolo'kih obilje!ja (potko!no masno tkivo). 3. Vrednuje i tuma&i rezultate vrednovanja te prema njima odabire vje!be.

Prepoznaje va!nost rezultata procjene i vrednovanja te uz pomo) odabire i izvodi vje!be radi unapre*enja morfolo'kih obilje!ja te motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Sudjeluje u vrednovanju rezultata te uz upute odabire vje!be.

Samostalno tuma&i rezultate vrednovanja te prema njima odabire i izvodi vje!be.

Samovrednuje rezultate procjene te odabire i izvodi vje!be.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... B.B.B.B.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

KOMPLEKSE VJE%BA ZA

UGRO%ENE MI$I(NE

SKUPINE PREMA

SPECIFI"NOSTIMA

STRUKE.

1. Razlikuje mi'i)ne skupine. 2. Izvodi i opisuje namjenske vje!be. 3. Oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi. 4. Procjenjuje u&inkovitost vje!banja.

Uz pomo) razlikuje i izvodi vje!be za ugro!ene mi'i)ne skupine.

Razlikuje mi'i)ne skupine te izvodi i opisuje namjenske vje!be.

Razlikuje ugro!ene mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi i opisuje.

Razlikuje mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi te procjenjuje njihovu u&inkovitost povezanu sa specifi&nostima struke.

Page 54: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––53535353

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... C.C.C.C.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

ANALIZIRA UTJECAJ

PREHRAMBENIH NAVIKA

NA ZDRAVLJE I TJELESNU

AKTIVNOST TE

PRIMJENJUJE TJELESNO

VJE%BANJE RADI

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Obrazla!e i analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje. 2. Planira i provodi tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Obrazla!e utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i na poticaj primjenjuje tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Prema uputama analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i primjenjuje tjelesno vje!banje.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i procjenjuje kvalitetu tjelesnog vje!banja.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje te prema njima planira budu)e vje!banje.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... C.C.C.C.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PREMA INTERESU

ORGANIZIRA I PROVODI

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI.

1. Prihva)a vrijednosti motori&ke aktivnosti. 2. Sudjeluje u organiziranju rekreativnih motori&kih aktivnosti. 3. Provodi razli&ite vrste rekreativnih motori&kih aktivnosti.

Sudjeluje u organiziranju i provedbi predlo!enih rekreativnih motori&kih aktivnosti.

Prihva)a vrijednosti i samostalno provodi motori&ke aktivnosti.

Provodi razli&ite vrste rekreativnih motori&kih aktivnosti u prirodi, tuma&i ih te motivira ostale na uklju&ivanje, pri &emu im i predla!e na&ine provedbe.

Ujedinjuje i me*usobno uskla*uje razli&ite stavove o na&inima provedbe rekreativnih aktivnosti u prirodi te aktivno sudjeluje u njihovoj organizaciji i izvedbi.

Page 55: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––54545454

5.5.5.5. CIKLUS CIKLUS CIKLUS CIKLUS –––– "ETVEROGOD"ETVEROGOD"ETVEROGOD"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLI$NJE STRUKOVNE $KOLI$NJE STRUKOVNE $KOLI$NJE STRUKOVNE $KOLEEEE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 3.3.3.3. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

SSSS.... A.A.A.A.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI SLO%ENIJE

ELEMENTE TEHNIKE U

SITUACIJSKOJ

STRUKTURI.

1. Obja'njava slo!enija kretanja u situacijskoj strukturi. 2. Izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi.

U jednostavnoj situacijskoj strukturi uz uputu izvodi slo!enija motori&ka kretanja.

Izvodi slo!enija motori&ka kretanja te ih uz pomo) obja'njava.

U situacijskom vje!banju samostalno izvodi slo!enija kretanja.

U situacijskom vje!banju samostalno uo&ava i izvodi slo!enija kretanja.

TZKTZKTZKTZK

SSSS.... A.A.A.A.3333....2222....

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREISPITUJE ULOGU

SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH)

VJE%BA PREMA

UGRO%ENOSTI SUSTAVA

ZA KRETANJE U STRUCI

KOJE IZVODI RADI

SPRE"AVANJA OZLJEDA I

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi. 2. Istra!uje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba te preispituje njihov utjecaj na vlastito zdravlje. 3. Prilago*uje vje!be prema ugro!enosti sustava za kretanje i radu spre&avanja profesionalnih ozljeda.

Razlikuje i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be radi spre&avanja profesionalnih ozljeda.

Izvodi vje!be i uz pomo) preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba na funkcioniranje sustava za kretanje.

Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be i istra!uje njihov utjecaj na zdravlje.

Preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi te ih prilago*uje vlastitim potrebama.

Page 56: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––55555555

TZKTZKTZKTZK

SSSS.... A.A.A.A.3333....3333....

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI JEDNOSTAVNE

PLESNE I RITMI"KE

KOREOGRAFSKE

STRUKTURE.

1. Izvodi jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije. 2. Osmi'ljava jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske strukture i koreografske sekvencije ujedinjuje u novu koreografiju.

Opona'aju)i izvodi jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije.

Sla!e jednostavne ritmi&ke i plesne koreografske sekvencije koje izvodi uz manja odstupanja.

Uz pomo) osmi'ljava jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije te ih demonstrira.

Ujedinjuje razli&ite prijedloge koreografskih sekvencija u novu koreografiju te aktivno sudjeluje u njezinu izvo*enju.

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA –––– 3333.... RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJ"ETVEROGODI$NJ"ETVEROGODI$NJ"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEE STRUKOVNE $KOLEE STRUKOVNE $KOLEE STRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... B.B.B.B.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

MOTORI"KU AKTIVNOST

RADI POBOLJ$ANJA

RAZINE TJELESNE

SPREMNOSTI U ODNOSU

NA STRUKU.

1. Prepoznaje razinu tjelesne spremnosti i preuzima odgovornost za njezino pobolj'anje. 2. Svakodnevno vje!ba radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti.

Na poticaj i uz pomo) radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti izvodi vje!be za odabranu motori&ku aktivnost u odnosu na struku.

Uz kontrolu izvodi vje!be za odabranu motori&ku aktivnost.

Preispituje u&inke vje!ba u odnosu na svoju tjelesnu spremnost.

Samostalno prosu*uje razinu svoje tjelesne spremnosti te prema njoj planira motori&ku aktivnost.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... B.B.B.B.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA PREISPITUJE U"INKE

KOMPLEKSA VJE%BA

KOJE IZVODI U ODNOSU

NA RADNU

SPOSOBNOST.

1. Izvodi odabrane komplekse vje!ba. 2. Preispituje u&inke kompleksa vje!ba koje izvodi u skladu s radnom sposobno')u. 3. Prilago*uje na&in vje!banja prema spoznajama.

Prema uputama preispituje u&inke kompleksa vje!ba koje izvodi na radnu sposobnost, pri &emu tra!i dodatna obja'njenja.

Prema uputama izvodi vje!be.

Samostalno preispituje i tuma&i u&inke vje!banja.

Samostalno prosu*uje razinu svoje tjelesne spremnosti te prema njoj planira motori&ku aktivnost.

Page 57: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––56565656

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 3.3.3.3. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOKOVNE $KOKOVNE $KOKOVNE $KOLELELELE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... C.C.C.C.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA PREHRANU I

PRIMJERENU HIDRACIJU

ORGANIZMA PRI

TJELESNOM VJE%BANJU I

RADU.

1. Planira prehranu, prosu*uje mogu)nosti prehrane i hidracije organizma. 2. Stje&e i/ili u&vr')uje pozitivne stavove o prehrani i hidraciji organizma pri tjelesnom vje!banju.

Prepoznaje va!nost planiranja prehrane i primjerene hidracije organizma pri tjelesnom vje!banju i radu te to &ini prema uputama.

Samostalno prilago*uje prehranu i hidraciju organizma pri tjelesnom vje!banju i radu.

Prosu*uje mogu)nosti primjerene prehrane i hidracije te ih samostalno prilago*uje pri tjelesnom vje!banju i radu.

Mijenja na&in prehrane i hidracije organizma.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... C.C.C.C.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE I

KOMBINIRA PROVEDBU

TJELESNOG VJE%BANJA U

PRIRODI S RADNIM

OBAVEZAMA RADI

SMISLENOG

PROVO#ENJA

SLOBODNOG VREMENA.

1. Provodi tjelesno vje!banje u prirodi. 2. Uskla*uje vje!banje s radnim obavezama. 3. Organizira vje!banje u prirodi.

Na poticaj kombinira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi s radnim obavezama radi smislenog provo*enja slobodnog vremena.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te ga kombinira s radnim obavezama.

Uklju&uje se u organizaciju i provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi koje kombinira s radnim obavezama.

Samoinicijativno organizira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi, pri &emu se brine i o radnim obavezama.

Page 58: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––57575757

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 4.4.4.4. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMIZNIMIZNIMIZNIMNANANANA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... A.A.A.A.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI SLO%ENIJE

ELEMENTE TEHNIKE I

PRIMJENJUJE TAKTIKU U

MOTORI"KOJ

AKTIVNOSTI PO IZBORU.

1. Primjenjuje i povezuje slo!enije elemente tehnike. 2. Samostalno primjenjuje takti&ka znanja.

Izvodi slo!enije elemente tehnike i primjenjuje taktiku prema uputama.

Povezuje slo!enije elemente tehnike i takti&kih znanja prema zadanoj situaciji.

Primjenjuje tehni&ko-takti&ka znanja.

Obja'njava tehni&ko- -takti&ka znanja koja vje'to i samostalno izvodi u odabranim motori&kim aktivnostima.

TZKTZKTZKTZK S.S.S.S. A.A.A.A.4444....2.2.2.2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PLANIRA SPECIFI"NE

(KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE, VRIJEME I

NA"INE PROVO#ENJA

PREMA STANDARDIMA

ZANIMANJA.

1. Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi. 2. Provjerava u&inke specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba te planira budu)u aktivnost radi o&uvanja zdravlja.

Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi uz pomo) i provjerava njihove u&inke.

Prema uputama provjerava u&inke vje!banja te uz pomo) planira budu)u aktivnost.

Samostalno provjerava u&inke vje!banja te uz pomo) planira budu)u aktivnost. .

Samostalno provjerava u&inke vje!banja i planira budu)u aktivnost radi o&uvanja zdravlja.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... A.A.A.A.4444....3.3.3.3.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES SLA%E SLO%ENIJE

KOREOGRAFIJE

RITMI"KIH STRUKTURA I

PLESA.

1. Izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke strukture. 2. Osmi'ljava i sla!e elemente plesnih ili ritmi&kih sekvencija u novu cjelinu.

Opona'aju)i izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke koreografije.

Sla!e slo!enije ritmi&ke koreografske strukture koje izvodi uz manja odstupanja.

Uz pomo) osmi'ljava slo!enije plesne i ritmi&ke koreografske strukture te ih demonstrira.

Uz pomo) ujedinjuje razli&ite prijedloge slo!enijih plesnih i ritmi&kih sekvencija u novu koreografiju te aktivno sudjeluje u njezinu izvo*enju.

Page 59: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––58585858

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA –––– 4.4.4.4. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... B.B.B.B.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA OSMI$LJAVA

MOTORI"KE VJE%BE

PREMA INTERESU KOJE

IZVODI RADI

DOSTIZANJA REZULTATA

TJELESNE

SPREMNOSTI NA

ZAHTJEVE STRUKE I

ZBOG ODGOVORNOSTI

PREMA ZDRAVLJU.

1. Prepoznaje va!nost motori&kih vje!ba i tuma&i njihov utjecaj. 2. Izvodi vje!be i predla!e da ih izvode. 3. Revidira na&in vje!banja.

Uz pomo) izvodi motori&ke vje!be radi dostizanja rezultata tjelesne spremnosti u struci i zbog odgovornosti prema zdravlju.

Prema uputama osmi'ljava i izvodi motori&ke vje!be.

Samostalno osmi'ljava i pokazuje motori&ke vje!be.

Samostalno osmi'ljava i skladno izvodi motori&ke vje!be te predla!e ostalima na&ine vje!banja.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... B.B.B.B.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA PREISPITUJE U"INKE

MOTORI"KIH VJE%BA NA

O"UVANJE ZDRAVLJA I

IZVODI IH RADI

POVE(ANJA RADNE

SPOSOBNOSTI.

1. Izvodi vje!be. 2. Preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i pove)anje radne sposobnosti. 3. Poma!e suvje!ba&ima u navedenom.

Uz kontrolu preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i pove)anje radne sposobnosti.

Na poticaj preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i pove)anje radne sposobnosti.

Samostalno preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i pove)anje radne sposobnosti.

Samostalno preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i pove)anje radne sposobnosti te u navedenom poma!e ostalima.

Page 60: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––59595959

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 4.4.4.4. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED "ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRU"ETVEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI OBRAZOVNI OBRAZOVNI OBRAZOVNI ISHODISHODISHODISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK SSSS.... C.C.C.C.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA I VJE%BA U

PRIRODI TE PRIMJENJUJE

I RAZVIJA EKOLO$KU

OSVIJE$TENOST.

1. Prepoznaje va!nost brige o o&uvanju prirode. 2. Planira i provodi vje!banje u prirodi. 3. Sudjeluje u ekolo'kim akcijama i predla!e mjere za'tite prirode.

Na poticaj planira i vje!ba u prirodi te prepoznaje va!nost brige o o&uvanju prirode.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te pokazuje odgovornost za njezino o&uvanje.

Uklju&uje se u organiziranje i provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi i obja'njava ulogu zdravog okoli'a za dobrobit pojedinca te dobrovoljno sudjeluje u ekolo'kim akcijama.

Samoinicijativno organizira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi te aktivno sudjeluje u ekolo'kim akcijama radi o&uvanju prirode te predla!e mjere za'tite.

TZKTZKTZKTZK SSSS.... C.C.C.C.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA I PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI RADI

POVE(ANJA I

ODR%AVANJA RADNE

SPOSOBNOSTI I

ZDRAVLJA.

1. Planira i programira motori&ke aktivnosti u prirodi. 2. Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi. 3. Prosu*uje i revidira aktivnosti.

Planira, programira i primjenjuje prema uputama motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radne sposobnosti i zdravlja.

Samoinicijativno se pridru!uje skupinama koje planiraju, programiraju i primjenjuju motori&ke aktivnosti u prirodi.

Prosu*uje rad skupine koja planira, programira i primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radnih sposobnosti i zdravlja te predla!e nova rje'enja.

Samostalno planira, programira i primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi te preispituje i revidira zamisli koje provodi.

Page 61: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––60606060

4.4.4.4. CIKLUS CIKLUS CIKLUS CIKLUS –––– UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 1.1.1.1. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... A.A.A.A.1111.1.1.1.1....

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POVEZUJE MOTORI"KA

KRETANJA KROZ RITAM I

PLES I SLA%E

JEDNOSTAVNE

KOREOGRAFIJE.

1. Slijedi i razlikuje tempo i ritam kroz razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja. 2. Ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja. 3. Povezuje razli&ite elemente ritmi&kih i plesnih kretanja i sla!e jednostavne koreografije.

Slijedi motori&ka kretanja kroz ritam i ples, a uz uputu i kontrolu sla!e jednostavne koreografije.

Na poticaj ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja.

Razlikuje tempo i ritam te ih slijedi pokretom i plesom.

Samoinicijativno povezuje razli&ite elemente ritmi&kih i plesnih kretanja i sla!e jednostavne koreografije.

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... A.A.A.A.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IZVODI

SPECIFI"NE

(KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE PREMA

UGRO%ENOSTI SUSTAVA

ZA KRETANJE U SVOJOJ

DJELATNOSTI.

1. Prepoznaje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje prema specifi&nostima djelatnosti. 2. Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Prepoznaje i uz pomo) izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Odabire i uz pra)enje izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Odabire i izvodi vrste vje!ba koje mu odgovaraju s obzirom na specifi&nosti zanimanja.

Preispituje vlastitu potrebu za vje!banjem i vje!ba.

Page 62: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––61616161

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... A.A.A.A.1111.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE

JEDNOSTAVNE

ELEMENTE TEHNIKE

RAZLI"ITIH STRUKTURA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI OVISNO O

RAZINI USVOJENOSTI

MOTORI"KOG

PREDZNANJA.

1. Razlikuje i primjenjuje osnove tehnika razli&itih motori&kih aktivnosti. 2. Pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti. 3. Primjenjuje elemente tehnike u slo!enim strukturama odabrane motori&ke aktivnosti.

Razlikuje osnove tehnika razli&itih motori&kih aktivnosti i primjenjuje ih u odabranoj motori&koj aktivnosti.

Uz uputu pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti.

Situacijski primjenjuje slo!ene elemente tehnike uz manja odstupanja.

Odabire nekoliko elemenata tehnike odabrane motori&ke aktivnosti koje primjenjuje u odre*enoj situaciji.

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 1.1.1.1. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"UMJETNI"UMJETNI"UMJETNI"KE $KOLEKE $KOLEKE $KOLEKE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... B.B.B.B.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA VREDNUJE

REZULTATE PROCJENE

MOTORI"KIH, FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI I

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA TE PREMA

NJIMA DOZIRA

VOLUMEN OPTERE(ENJA

PRI VJE%BANJU.

1. Vrednuje rezultate procjene motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja. 2. Prilago*uje doziranje volumena optere)enja pri vje!banju.

Uz pomo) i kontrolu vrednuje rezultate procjene motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja te prema njima uz upute dozira volumen i optere)enja pri vje!banju.

Na poticaj vrednuje rezultate procjene.

Samostalno vrednuje rezultate procjene.

Samostalno vrednuje rezultate procjene te prema njima prilago*uje doziranje volumena i optere)enja pri vje!banju.

Page 63: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––62626262

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... B.B.B.B.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

RAZLI"ITE POZNATE

VRSTE VJE%BA PREMA

IZBORU PROGRAMA

UMJETNI"KOG

OBRAZOVANJA TE IH

PRIMJENJUJU(I

TERMINOLOGIJU SLA%E U

CJELINE.

1. Izvodi razli&ite poznate vrste vje!ba. 2. Obja'njava vje!be uz primjenu terminologije. 3. Sla!e i izvodi komplekse vje!ba prema izboru programa u umjetni&kom zanimanju.

Izvodi razli&ite vrste vje!ba prema izboru programa umjetni&kog obrazovanja uz kontrolu primjenjuju)i terminologiju.

Uz pomo) obja'njava i izvodi raznovrsne vje!be.

Vje!ba komplekse vje!ba koje samostalno sla!e i opisuje koriste)i se osnovnom terminologijom.

Samoinicijativno izvodi komplekse vje!ba va!ne za izbor programa uz primjenu terminologije, pri &emu samovrednuje izvo*enje.

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 1.1.1.1. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... C.C.C.C.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE USVOJENE

ZDRAVSTVENE, HIGIJENSKE I EKOLO$KE

NAVIKE U SVIM

VRSTAMA MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI I RADU.

1. Zna va!nost primjene te primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti i radu. 2. Obja'njava va!nost primjene higijenskih, zdravstvenih i ekolo'kih navika te svojim pona'anjem i stavom poti&e ostale na primjenu.

Prepoznaje va!nost primjene zdravstvenih, higijenskih i ekolo'kih navika na motori&ke aktivnosti te ih primjenjuje na poticaj.

Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&kih aktivnosti i radu.

Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&kih aktivnosti i radu te tuma&i njihovu va!nost onima koji to ne &ine i poti&e ih na primjenu.

Dosljedno primjenjuje sve navike te svojim stavom i pona'anjem poti&e ostale.

TZKTZKTZKTZK

UUUU.... C.C.C.C.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PREMA INTERESU

SAMOSTALNO BIRA, PREDLA%E I PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI.

1. Samostalno bira i predla!e motori&ke aktivnosti u prirodi. 2. Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi. 3. Uo&ava dobrobit motori&kih aktivnosti u prirodi na zdravlje.

Prepoznaje va!nost primjene motori&kih aktivnosti te ih primjenjuje na poticaj.

Sudjeluje u predlo!enim tjelesnim aktivnostima prema interesu i uo&ava njihovu dobrobit za zdravlje.

Primjenjuje odre*enu tjelesnu aktivnost u prirodi te ju predla!e drugima i tuma&i njezinu dobrobit.

Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi te svojim stavom i pona'anjem motivira druge.

Page 64: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––63636363

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODRAZRADA ISHODRAZRADA ISHODRAZRADA ISHODAAAA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. A.A.A.A.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI SLO%ENIJE

RITMI"KE I PLESNE

STRUKTURE I SLA%E

JEDNOSTAVNE

KOREOGRAFIJE.

1. Izvodi slo!enije ritmi&ke i plesne elemente. 2. Osmi'ljava i sla!e jednostavne koreografije.

Uz pomo) izvodi slo!enije ritmi&ke i plesne elemente i sla!e jednostavne koreografije slijede)i upute za rad.

Uz poticaj izvodi slo!enije ritmi&ke i plesne elemente i sudjeluje u slaganju jednostavnih koreografija.

Izvodi slo!enije ritmi&ke i plesne elemente te sura*uje u slaganju razli&itih koreografija.

Skladno izvodi slo!enije ritmi&ke i plesne elemente te sura*uje u slaganju razli&itih koreografija i njihovu uvje!bavanju.

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. A.A.A.A.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI I OBJA$NJAVA

KOMPLEKSE

SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH)

VJE%BA ZA DIJELOVE

SUSTAVA ZA KRETANJE

PREMA ZNA"AJKAMA

DJELATNOSTI.

1. Izvodi komplekse specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba. 2. Obja'njava va!nost primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba prema zna&ajkama djelatnosti.

Prepoznaje i uz pomo) izvodi komplekse specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba za dijelove sustava za kretanje prema zna&ajkama djelatnosti.

Izvodi uz pra)enje komplekse specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba.

Samostalno izvodi komplekse specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba.

Izvodi i obja'njava va!nost primjene kompleksa specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba za dijelove sustava za kretanje prema zna&ajkama djelatnosti.

Page 65: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––64646464

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. A.A.A.A.2222.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE

JEDNOSTAVNE ILI

SLO%ENIJE ELEMENTE

TEHNIKE RAZLI"ITIH

MOTORI"KIH

STRUKTURA.

1. Razlikuje i za primjenu odabire jednostavne ili slo!enije elemente tehnike. 2. Povezuje i situacijski primjenjuje jednostavne ili slo!enije elemente tehnike razli&itih motori&kih struktura.

Razlikuje i uz manja odstupanja primjenjuje jednostavne ili slo!enije elemente tehnike razli&itih motori&kih struktura.

Samostalno odabire i primjenjuje jednostavne ili slo!enije elemente tehnike.

Povezuje jednostavne ili slo!enije elemente tehnike.

Situacijski primjenjuje jednostavne ili slo!enije elemente tehnike razli&itih motori&kih struktura.

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. B.B.B.B.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA NA TEMELJU

VREDNOVANJA

REZULTATA PRA(ENJEM

ODABIRE I IZVODI

VJE%BE RADI

POBOLJ$ANJA

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA, MOTORI"KIH

I FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Vje!ba radi pobolj'anja motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Vje!ba radi utjecaja na unapre*enje morfolo'kih obilje!ja (potko!no masno tkivo). 3. Sudjeluje u vrednovanju. 4. Prepoznaje va!nost rezultata i njihova pravilnog tuma&enja. 5. Odabire vje!be na temelju vrednovanja.

Prepoznaje va!nost rezultata procjene i vrednovanja te uz pomo) odabire i izvodi vje!be radi unapre*enja morfolo'kih obilje!ja te motori&kih i funkcionalnih sposobnosti.

Sudjeluje u vrednovanju rezultata te uz upute odabire vje!be.

Samostalno tuma&i rezultate vrednovanja te prema njima odabire i izvodi vje!be.

Samovrednuje rezultate procjene te odabire i izvodi vje!be.

Page 66: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––65656565

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. B.B.B.B.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

KOMPLEKSE VJE%BA ZA

RASTERE(ENJE RADOM

OPTERE(ENIH MI$I(NIH

SKUPINA.

1. Razlikuje mi'i)ne skupine i vje!be za pojedine mi'i)ne skupine. 2. Izvodi i opisuje vje!be prema namjeni. 3. Oblikuje i izvodi komplekse vje!ba. 4. Procjenjuje u&inkovitost vje!banja.

Uz pomo) razlikuje i izvodi vje!be za pojedine mi'i)ne skupine.

Razlikuje mi'i)ne skupine te izvodi i opisuje vje!be prema namjeni.

Razlikuje mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi i opisuje.

Razlikuje mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba za rastere)enje mi'i)nih skupina koje izvodi te procjenjuje njihovu u&inkovitost.

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. C.C.C.C.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

ANALIZIRA UTJECAJ

PREHRAMBENIH NAVIKA

NA ZDRAVLJE I TJELESNU

AKTIVNOST TE PRIMJENJUJE TJELESNO

VJE%BANJE RADI

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Obrazla!e i analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje. 2. Planira i provodi tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Obrazla!e utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i na poticaj primjenjuje tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Prema uputama analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i primjenjuje tjelesno vje!banje.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i procjenjuje kvalitetu tjelesnog vje!banja.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje te prema njima planira budu)e vje!banje.

TZKTZKTZKTZK U.U.U.U. C.C.C.C.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PREMA INTERESU

ORGANIZIRA I PROVODI

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI.

1. Prihva)a vrijednosti motori&ke aktivnosti. 2. Sudjeluje u organiziranju motori&kih aktivnosti. 3. Provodi razli&ite vrste motori&kih aktivnosti.

Provodi organizirane motori&ke aktivnosti u prirodi.

Samostalno provodi motori&ke aktivnosti u prirodi.

Provodi razli&ite vrste motori&kih aktivnosti u prirodi, tuma&i ih te motivira ostale na uklju&ivanje, pri &emu im i predla!e na&ine provedbe.

Ujedinjuje i me*usobno uskla*uje razli&ite stavove o na&inima provedbe motori&kih aktivnosti u prirodi te aktivno sudjeluje u njihovoj organizaciji i provedbi.

Page 67: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––66666666

5.5.5.5. CIKLUSCIKLUSCIKLUSCIKLUS UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPOSPOSPOSPORTRTRTRT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 3.3.3.3. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. A.A.A.A.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI SLO%ENIJE

PLESNE ILI RITMI"KE

ELEMENTE TE IH SLA%E U

KOREOGRAFIJU PO

VLASTITOM IZBORU.

1. Izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke elemente. 2. Sla!e koreografiju po vlastitom izboru. 3. Sudjeluje pri uvje!bavanju koreografije.

Izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke elemente uz manja odstupanja te ih uz pomo) sla!e u koreografiju po vlastitom izboru.

Izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke elemente te ih uz pomo) sla!e u koreografiju po vlastitom izboru.

Izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke elemente te ih sla!e u koreografiju po vlastitom izboru.

Skladno izvodi slo!enije plesne i ritmi&ke elemente te osmi'ljava koreografiju, pri &ijem uvje!bavanju aktivno sudjeluje.

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. A.A.A.A.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREISPITUJE ULOGU

SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH)

VJE%BA KOJE IZVODI

PREMA ZAHTJEVNOSTI

STRUKE.

1. Preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba. 2. Izvodi vje!be prema zahtjevnosti struke. 3. Revidira stavove prema vje!banju.

Na poticaj i uz kontrolu preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi prema zahtjevnosti struke.

Prema uputama preispituje ulogu i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Samostalno preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi.

Samostalno preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi te revidira stavove prema vje!banju.

Page 68: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––67676767

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. A.A.A.A.3333.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI ELEMENTE

JEDNOSTAVNIH ILI

SLO%ENIJIH MOTORI"KIH

KRETANJA U

SITUACIJSKOJ

STRUKTURI.

1. Izvodi elemente jednostavnih ili slo!enijih motori&kih kretanja u situacijskoj strukturi. 2. Sura*uje sa suigra&ima.

Prema uputama i uz kontrolu izvodi elemente jednostavnih ili slo!enijih motori&kih kretanja u situacijskoj strukturi uz odstupanja.

Prema uputama izvodi elemente jednostavnih ili slo!enijih motori&kih kretanja u situacijskoj strukturi uz manja odstupanja.

Samostalno i pravilno izvodi elemente jednostavnih ili slo!enijih motori&kih kretanja u situacijskoj strukturi.

Samostalno i pravilno izvodi elemente jednostavnih ili slo!enijih motori&kih kretanja u situacijskoj strukturi te sura*uje sa suigra&ima.

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA –––– 3333.... RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. B.B.B.B.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

MOTORI"KU

AKTIVNOST RADI

POBOLJ$ANJA RAZINE

TJELESNE SPREMNOSTI

U ODNOSU NA

UMJETNI"KU STRUKU.

1. Prepoznaje razinu tjelesne spremnosti i preuzima odgovornost za njezino pobolj'anje. 2. Vje!ba radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti.

Na poticaj i uz pomo) radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti izvodi vje!be za odabranu motori&ku aktivnost u odnosu na umjetni&ku struku.

Uz kontrolu izvodi vje!be za odabranu motori&ku aktivnost.

Preispituje u&inke vje!ba u odnosu na svoju tjelesnu spremnost.

Samostalno preispituje i tuma&i u&inke kompleksa vje!ba koje redovito izvodi i prilago*uje na&in vje!banja.

Page 69: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––68686868

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. B.B.B.B.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA PREISPITUJE U"INKE

MOTORI"KIH VJE%BA

KOJE IZVODI S

OBZIROM NA ZAHTJEVE

UMJETNI"KE STRUKE U

CILJU REDOVITOG

VJE%BANJA I POBOLJ$ANJA U"INKOVITOSTI.

1. Izvodi odabrane motori&ke vje!be. 2. Preispituje u&inke vje!ba koje izvodi. 3. Prilago*uje na&in vje!banja prema spoznajama.

Uz pomo) preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi s obzirom na zahtjeve umjetni&ke struke u cilju redovitog vje!banja.

Prema uputama preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi.

Redovito izvodi motori&ke vje!be te samostalno preispituje i tuma&i u&inke.

Samostalno preispituje i tuma&i u&inke motori&kih vje!ba koje redovito izvodi te prilago*uje na&in vje!banja.

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 3.3.3.3. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. C.C.C.C.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA PREHRANU I

PRIMJERENU HIDRACIJU

ORGANIZMA PRI

TJELESNOM VJE%BANJU I

REKREACIJI.

1. Planira prehranu, prosu*uje mogu)nosti prehrane i hidracije organizma. 2. Stje&e i/ili u&vr')uje pozitivne stavove o prehrani i hidraciji organizma pri tjelesnom vje!banju i rekreaciji.

Prepoznaje va!nost planiranja prehrane i primjerene hidracije organizma pri tjelesnom vje!banju i rekreaciji te to &ini prema uputama.

Samostalno prilago*uje prehranu i hidraciju organizma pri tjelesnom vje!banju i rekreaciji.

Prosu*uje mogu)nosti primjerene prehrane i hidracije te ih samostalno prilago*uje pri tjelesnom vje!banju i sportu.

Mijenja na&in prehrane i hidracije organizma.

Page 70: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––69696969

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. C.C.C.C.3.3.3.3.2.2.2.2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE I

KOMBINIRA PROVEDBU

TJELESNOG VJE%BANJA U

PRIRODI S DNEVNIM

OBVEZAMA RADI

SMISLENOG

PROVO#ENJA

SLOBODNOG VREMENA.

1. Provodi tjelesno vje!banje u prirodi. 2. Uskla*uje vje!banje s radnim obavezama. 3. Organizira aktivnosti u prirodi.

Na poticaj kombinira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi s radnim obavezama radi smislenog provo*enja slobodnog vremena.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te ga kombinira s radnim obavezama.

Uklju&uje se u organiziranje i provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi koje kombinira s radnim obavezama.

Samoinicijativno uskla*uje provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi s radnim obavezama.

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 4.4.4.4. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. A.A.A.A.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

SLA%E, SPAJA I

PRIKAZUJE ELEMENTE

RAZNOVRSNIH

RITMI"KIH ILI PLESNIH

STRUKTURA U

KOREOGRAFIJU.

1. Sla!e i spaja elemente raznovrsnih ritmi&kih i plesnih struktura u koreografiju. 2.Prikazuje osmi'ljene koreografije.

Sudjeluje u slaganju i spajanju elemenata raznovrsnih ritmi&kih i plesnih struktura u koreografiju te ih na poticaj prikazuje.

Sura*uje pri slaganju i spajanju elemenata u koreografiju te ih prikazuje s manjim odstupanjem.

Sura*uje pri slaganju i spajanju elemenata te ih uskla*eno izvodi u koreografiji.

Prosu*uje slaganje i spajanje elemenata u koreografiju te predla!e nove na&ine njezina oblikovanja.

Page 71: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––70707070

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. A.A.A.A.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PROVJERAVA U"INKE

SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH) VJE%BA, VJE%BA I

PLANIRA BUDU(U

AKTIVNOST U SKLADU

SA ZAHTJEVNOSTIMA

STRUKE.

1. Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be. 2. Provjerava u&inke specifi&nih kineziterapijskih vje!ba. 3. Planira budu)e vje!banje i vje!ba u skladu sa zahtjevnostima struke.

Uz kontrolu izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be te uz pomo) provjerava njihove u&inke i planira budu)u aktivnost u skladu sa zahtjevnostima struke.

Na poticaj izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be te uz pomo) provjerava u&inke i planira budu)u aktivnost.

Samostalno izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be &iju u&inkovitost provjerava te uz pomo) planira budu)u aktivnost.

Samoinicijativno izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be &iju u&inkovitost provjerava te samostalno planira.

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. A.A.A.A.4444.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

IZVODI SLO%ENIJA

MOTORI"KA KRETANJA

U SITUACIJSKOJ

STRUKTURI (TEHNIKA -

TAKTIKA).

1. Izvodi slo!enija motori&ka kretanja. 2. Izvodi i primjenjuje slo!enije elemente tehnike u situacijskoj strukturi (tehnika - taktika).

Uz kontrolu i prema uputama izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi (tehnika - taktika).

Prema uputama izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi (tehnika - taktika).

Samostalno izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi (tehnika - taktika).

Samostalno izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi (tehnika - taktika) te upu)uje ostale na na&ine izvedbe.

Page 72: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––71717171

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA BBBB ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA –––– 4.4.4.4. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. B.B.B.B.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA OSMI$LJAVA

MOTORI"KE VJE%BE

KOJE IZVODI RADI

DOSTIZANJA REZULTATA

TJELESNE SPREMNOSTI ZA DJELATNOST U

UMJETNI"KOJ STRUCI I

ZBOG ODGOVORNOSTI

PREMA ZDRAVLJU.

1. Prepoznaje va!nost motori&kih vje!ba. 2. Izvodi vje!be koje osmi'ljava i predla!e ostalima da ih izvode. 3. Revidira na&in vje!banja.

Uz pomo) izvodi motori&ke vje!be radi dostizanja rezultata tjelesne spremnosti u struci i zbog odgovornosti prema zdravlju.

Prema uputama osmi'ljava i izvodi motori&ke vje!be.

Samostalno osmi'ljava i pokazuje motori&ke vje!be.

Samostalno osmi'ljava i skladno izvodi motori&ke vje!be te predla!e ostalima na&ine vje!banja.

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. B.B.B.B.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA PREISPITUJE U"INKE

REDOVITE PRIMJENE

VJE%BA KOJE IZVODI NA

RADI O"UVANJE

ZDRAVLJA I RADNE

SPOSOBNOSTI.

1. Izvodi vje!be. 2. Preispituje u&inke motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i pove)anje radne sposobnosti. 3. Poma!e suvje!ba&ima u navedenom.

Uz kontrolu preispituje u&inke primjene vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i radne sposobnosti.

Na poticaj preispituje u&inke primjene motori&kih vje!ba koje izvodi.

Samostalno preispituje u&inke primjene motori&kih vje!ba koje izvodi.

Samostalno preispituje u&inke primjene motori&kih vje!ba koje izvodi na o&uvanje zdravlja i radne sposobnosti te u tome poma!e ostalima.

Page 73: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––72727272

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 4.4.4.4. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED UMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLEUMJETNI"KE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. C.C.C.C.4444.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PLANIRA I VJE%BA U

PRIRODI TE PRIMJENJUJE

I RAZVIJA EKOLO$KU

OSVIJE$TENOST.

1. Prepoznaje va!nost brige o o&uvanju prirode. 2. Planira i provodi vje!banje u prirodi. 3. Sudjeluje u ekolo'kim akcijama i predla!e mjere za'tite prirode.

Na poticaj planira i vje!ba u prirodi te prepoznaje va!nost brige o o&uvanju prirode.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te pokazuje odgovornost za njezino o&uvanje.

Uklju&uje se u organiziranje i provedbe tjelesnog vje!banja u prirodi i obja'njava ulogu zdravog okoli'a za dobrobit pojedinca te dobrovoljno sudjeluje u ekolo'kim akcijama.

Samoinicijativno organizira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi te aktivno sudjeluje u ekolo'kim akcijama radi o&uvanju prirode te predla!e mjere za'tite.

TZKTZKTZKTZK

U.U.U.U. C.C.C.C.4444.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 12

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PLANIRA I PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI RADI

ODR%AVANJA RADNE

SPOSOBNOSTI I

ZDRAVLJA.

1. Planira i programira motori&ke aktivnosti u prirodi. 2. Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi. 3. Prosu*uje i revidira aktivnosti.

Planira, programira i primjenjuje prema uputama motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radne sposobnosti i zdravlja.

Samoinicijativno se pridru!uje skupinama koje planiraju, programiraju i primjenjuju motori&ke aktivnosti u prirodi.

Prosu*uje rad skupine koja planira, programira i primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radne sposobnosti i zdravlja te predla!e nova rje'enja.

Samostalno planira, programira i primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi radi pove)anja i odr!avanja radne sposobnosti i zdravlja te preispituje i revidira zamisli koje provodi.

Page 74: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––73737373

4.4.4.4. CIKLUS CIKLUS CIKLUS CIKLUS –––– TROGODI$NJE STRUTROGODI$NJE STRUTROGODI$NJE STRUTROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLEKOVNE $KOLE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 1.1.1.1. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PRIMJENJUJE OSNOVE

TEHNIKA RAZLI"ITIH

STRUKTURA

MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI OVISNO O

RAZINI MOTORI"KOG

PREDZNANJA.

1. Razlikuje i primjenjuje osnove tehnika razli&itih motori&kih aktivnosti. 2. Pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti. 3. Primjenjuje elemente tehnike u slo!enim strukturama odabrane motori&ke aktivnosti.

Razlikuje osnove tehnika razli&itih motori&kih aktivnosti i primjenjuje ih u odabranoj motori&koj aktivnosti.

Uz uputu pokazuje slo!enu strukturu odabrane motori&ke aktivnosti.

Situacijski primjenjuje slo!ene elemente tehnike uz manja odstupanja.

Odabire nekoliko elemenata tehnike ili tehnika odabrane motori&ke aktivnosti koje primjenjuje u zadanoj situaciji.

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREPOZNAJE I IZVODI

SPECIFI"NE

(KINEZITERAPIJSKE)

VJE%BE.

1. Prepoznaje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be za pobolj'anje sustava za kretanje prema specifi&nostima budu)e djelatnosti. 2. Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be.

Prepoznaje i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be prema specifi&nostima budu)e djelatnosti.

Odabire ih i izvodi uz pomo).

Odabire i izvodi vrste vje!ba koje mu odgovaraju s obzirom na specifi&nost budu)e djelatnosti.

Preispituje vlastitu potrebu za vje!banjem i vje!ba.

Page 75: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––74747474

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.1111.3..3..3..3.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES POKAZUJE I POVEZUJE

MOTORI"KA KRETANJA

KROZ RITAM I PLES.

1. Slijedi i razlikuje tempo i ritam kroz razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja. 2. Ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja. 3. Povezuje razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja u cjeline.

Slijedi motori&ka kretanja kroz ritam i ples uz uputu i kontrolu.

Na poticaj ponavlja zadana dinami&ka ritmi&ka kretanja.

Razlikuje tempo i ritam te ih slijedi pokretom i plesom.

Samoinicijativno povezuje razli&ite strukture ritmi&kih i plesnih kretanja u cjeline.

PREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIPREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODAVANJE ISHODA

1. Vje!be relaksacije i opu'tanja. 2. Pilates, joga, callenetics…

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 1.1.1.1. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAZADOVOLJAZADOVOLJAZADOVOLJAVAJU(AVAJU(AVAJU(AVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. B.B.B.B.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA VREDNUJE

REZULTATE PROCJENE

MOTORI"KIH, FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI I

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA TE PREMA

NJIMA DOZIRA

VOLUMEN OPTERE(ENJA

PRI VJE%BANJU.

1. Vrednuje rezultate procjene motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja. 2. Prilago*uje doziranje volumena optere)enja pri vje!banju.

Uz pomo) i kontrolu vrednuje rezultate procjene motori&kih i funkcionalnih sposobnosti i morfolo'kih obilje!ja te prema njima uz upute dozira volumen optere)enja pri vje!banju.

Na poticaj vrednuje rezultate procjene.

Samostalno vrednuje rezultate procjene.

Samostalno vrednuje rezultate procjene te prema njima prilago*uje doziranje volumena optere)enja pri vje!banju.

Page 76: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––75757575

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. B.B.B.B.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI MOJE

TIJELO I JA IZVODI

RAZLI"ITE VRSTE VJE%BA

VA%NE ZA IZBOR

ZANIMANJA TE IH

PRIMJENJUJU(I

TERMINOLOGIJU SLA%E U

CJELINE.

1. Izvodi razli&ite poznate vrste vje!ba. 2. Obja'njava vje!be uz primjenu terminologije. 3. Sla!e i izvodi komplekse vje!ba povezane s izborom zanimanja.

Uz kontrolu izvodi razli&ite vje!be va!ne za izbor zanimanja i primjenjuje terminologiju.

Uz pomo) obja'njava i izvodi raznovrsne vje!be.

Izvodi komplekse vje!ba koje samostalno sla!e i opisuje koriste)i se osnovnom terminologijom.

Samoinicijativno izvodi komplekse vje!ba va!ne za izbor zanimanja uz primjenu terminologije, pri &emu samovrednuje izvo*enje.

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IV%IV%IV%IVIM ZDRAVO IM ZDRAVO IM ZDRAVO IM ZDRAVO ---- 1.1.1.1. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. C.C.C.C.1111.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE USVOJENE

ZDRAVSTVENE, HIGIJENSKE I EKOLO$KE

NAVIKE U SVIM

VRSTAMA MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI, SPORTU I

RADU.

1. Zna va!nost primjene te primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&ke aktivnosti sportu i radu. 2. Obja'njava va!nost primjene higijenskih, zdravstvenih i ekolo'kih navika te svojim pona'anjem i stavom poti&e ostale na primjenu.

Prepoznaje i na poticaj primjenjuje zdravstvene, higijenske i ekolo'ke navike pri motori&kim aktivnostima u svakodnevnom !ivotu.

Primjenjuje higijenske, zdravstvene i ekolo'ke navike.

Primjenjuje ih, tuma&i njihovu va!nost onima koji to ne &ine te ih poti&e na primjenu.

Dosljedno primjenjuje zdravstvene, higijenske i ekolo'ke navike u svim vrstama motori&kih aktivnosti, sportu i radu te svojim stavom i pona'anjem utje&e na ostale.

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. C.C.C.C.1111.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 9

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

SAMOSTALNO BIRA, PREDLA%E I PRIMJENJUJE

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI I UO"AVA

NJIHOVU DOBROBIT.

1. Predla!e na&ine primjene motori&ke aktivnosti u prirodi. 2. Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi i tuma&i njihovu dobrobit za zdravlje.

Prepoznaje va!nost primjene motori&kih aktivnosti u prirodi te ih na poticaj primjenjuje.

Sudjeluje u predlo!enim motori&kim aktivnostima i uo&ava njihovu dobrobit za zdravlje.

Primjenjuje odre*enu motori&ku aktivnost u prirodi te je predla!e drugima.

Primjenjuje motori&ke aktivnosti u prirodi te svojim stavom i pona'anjem motivira druge.

Page 77: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––76767676

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE SSSSTRUKOVNE $KOLETRUKOVNE $KOLETRUKOVNE $KOLETRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES PRIMJENJUJE

SLO%ENIJE ELEMENTE

TEHNIKE RAZLI"ITIH

STRUKTURA MOTORI"KIH

AKTIVNOSTI.

1. Razlikuje i primjenjuje odabrane slo!enije elemente tehnike. 2. Povezuje i situacijski primjenjuje slo!enije elemente tehnike.

Razlikuje i uz manja odstupanja primjenjuje slo!enije tehnike razli&itih struktura motori&kih aktivnosti.

Samostalno odabire i primjenjuje slo!enije elemente tehnike izabrane motori&ke aktivnosti.

Povezuje slo!enije elemente tehnike.

Situacijski primjenjuje slo!enije elemente tehnike.

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. A.2A.2A.2A.2....2.2.2.2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES OBJA$NJAVA

I IZVODI

SPECIFI"NE (KINEZITERA

PIJSKE) VJE%BE PREMA

SPECIFI"NOSTIMA

ZANIMANJA RADI

SPRJE"AVANJA OZLJEDA.

1. Izvodi i obja'njava mogu)nosti primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba. 2. Specifi&ne (kineziterapijske) vje!be spaja i izvodi prema specifi&nostima zanimanja radi spre&avanja ozljeda.

Izvodi vje!be s manjim odstupanjima uz pra)enje.

Izvodi i obja'njava mogu)nosti primjene specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba prema specifi&nostima zanimanja.

Povezuje vje!be sa specifi&nim zanimanjem.

Spaja i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be radi spre&avanja ozljeda.

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.2222....3.3.3.3.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA PREDMETA

TZK U DOMENI

TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI

JEDNOSTAVNE RITMI"KE

I PLESNE STRUKTURE.

1. Razlikuje jednostavne ritmi&ke i plesne strukture. 2. Povezuje ritmi&ke i plesne strukture u cjelinu. 3. Osmi'ljava jednostavne koreografije.

Razlikuje i uz poticaj i kontrolu izvodi jednostavne ritmi&ke i plesne strukture.

Povezuje s manjim odstupanjima jednostavne ritmi&ke i plesne elemente u cjelinu.

Na temelju usvojenih znanja osmi'ljava jednostavnu koreografiju.

Samostalno osmi'ljava i izvodi jednostavne koreografske strukture.

Page 78: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––77777777

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. B.B.B.B.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA NA TEMELJU

VREDNOVANJA

REZULTATA PRA(ENJEM

ODABIRE I IZVODI

VJE%BE RADI

POBOLJ$ANJA

MORFOLO$KIH

OBILJE%JA, MOTORI"KIH

I FUNKCIONALNIH

SPOSOBNOSTI.

1. Vje!ba radi pobolj'anja motori&kih i funkcionalnih sposobnosti. 2. Vje!ba radi utjecaja na unapre*enje morfolo'kih obilje!ja (potko!no masno tkivo). 3. Sudjeluje u vrednovanju te tuma&i rezultate. 4. Prema rezultatima procjene odabire i izvodi vje!be.

Prepoznaje va!nost rezultata procjene i vrednovanja te uz pomo) odabire i izvodi vje!be radi unapre*enja morfolo'kih obilje!ja te motori&kih i funkcionalnih sposobnosti prema vrsti zanimanja.

Sudjeluje u vrednovanju rezultata te uz upute odabire vje!be.

Samostalno tuma&i rezultate vrednovanja te prema njima odabire i izvodi vje!be.

Samovrednuje rezultate procjene te odabire i izvodi vje!be.

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. B.B.B.B.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

KOMPLEKSE VJE%BA ZA

UGRO%ENE MI$I(NE

SKUPINE PREMA

SPECIFI"NOSTIMA

STRUKE.

1. Razlikuje mi'i)ne skupine. 2. Izvodi i opisuje namjenske vje!be. 3. Oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi. 4. Procjenjuje u&inkovitost vje!banja.

Uz pomo) razlikuje i izvodi vje!be za ugro!ene mi'i)ne skupine.

Razlikuje mi'i)ne skupine te izvodi i opisuje namjenske vje!be.

Razlikuje ugro!ene mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi i opisuje.

Razlikuje mi'i)ne skupine te samostalno oblikuje komplekse vje!ba koje izvodi te procjenjuje njihovu u&inkovitost povezanu sa specifi&nostima struke.

Page 79: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––78787878

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 2.2.2.2. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. C.C.C.C.2222.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

ANALIZIRA UTJECAJ

PREHRAMBENIH NAVIKA

NA ZDRAVLJE I TJELESNU

AKTIVNOST TE

PRIMJENJUJE TJELESNO

VJE%BANJE RADI

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Obrazla!e i analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje. 2. Planira i provodi tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Obrazla!e utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i na poticaj primjenjuje tjelesno vje!banje radi o&uvanja zdravlja.

Prema uputama analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i primjenjuje tjelesno vje!banje.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje i procjenjuje kvalitetu tjelesnog vje!banja.

Samostalno analizira utjecaj prehrambenih navika na zdravlje te prema njima planira budu)e vje!banje.

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. C.C.C.C.2222.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 10

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PREMA INTERESU

ORGANIZIRA I PROVODI

MOTORI"KE AKTIVNOSTI

U PRIRODI.

1. Prihva)a vrijednosti motori&ke aktivnosti. 2. Sudjeluje u organiziranju rekreativnih motori&kih aktivnosti. 3. Provodi razli&ite vrste rekreativnih motori&kih aktivnosti.

Sudjeluje u organiziranju i provedbi predlo!enih rekreativnih motori&kih aktivnosti.

Prihva)a vrijednosti i samostalno provodi motori&ke aktivnosti.

Provodi razli&ite vrste rekreativnih motori&kih aktivnosti u prirodi, tuma&i ih te motivira ostale na uklju&ivanje, pri &emu im i predla!e na&ine provedbe.

Ujedinjuje i me*usobno uskla*uje razli&ite stavove o na&inima provedbe rekreativnih aktivnosti u prirodi te aktivno sudjeluje u njihovoj organizaciji i izvedbi.

Page 80: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––79797979

5.5.5.5. CIKLUS CIKLUS CIKLUS CIKLUS –––– TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A---- TJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BATJELOVJE%BA,,,, IGRAIGRAIGRAIGRA,,,, SPORTSPORTSPORTSPORT,,,, PLES PLES PLES PLES ---- 3.3.3.3. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI SLO%ENIJE

ELEMENTE TEHNIKE U

SITUACIJSKOJ

STRUKTURI.

1. Obja'njava slo!enija kretanja u situacijskoj strukturi. 2. Izvodi slo!enija motori&ka kretanja u situacijskoj strukturi.

U jednostavnoj situacijskoj strukturi uz uputu izvodi slo!enija motori&ka kretanja.

Izvodi slo!enija motori&ka kretanja te ih uz pomo) obja'njava.

U situacijskom vje!banju samostalno izvodi slo!enija kretanja.

U situacijskom vje!banju samostalno uo&ava i izvodi slo!enija kretanja.

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.3333....2222....

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES

PREISPITUJE ULOGU

SPECIFI"NIH

(KINEZITERAPIJSKIH)

VJE%BA PREMA

UGRO%ENOSTI SUSTAVA

ZA KRETANJE U STRUCI

KOJE IZVODI RADI

SPRE"AVANJA OZLJEDA I

O"UVANJA ZDRAVLJA.

1. Razlikuje specifi&ne (kineziterapijske) vje!be koje izvodi. 2. Istra!uje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba te preispituje njihov utjecaj na vlastito zdravlje. 3. Prilago*uje vje!be prema ugro!enosti sustava za kretanje i radi spre&avanja profesionalnih ozljeda.

Razlikuje i izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be radi spre&avanja profesionalnih o'te)enje.

Izvodi vje!be i uz pomo) preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba na funkcioniranje sustava za kretanje.

Izvodi specifi&ne (kineziterapijske) vje!be i istra!uje njihov utjecaj na zdravlje.

Preispituje ulogu specifi&nih (kineziterapijskih) vje!ba koje izvodi te ih prilago*uje vlastitim potrebama.

Page 81: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––80808080

TTTTZKZKZKZK

TS.TS.TS.TS. A.A.A.A.3333....3333....

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI TJELOVJE%BA, IGRA, SPORT, PLES IZVODI JEDNOSTAVNE

PLESNE I RITMI"KE

KOREOGRAFSKE

STRUKTURE.

1. Izvodi jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije. 2. Osmi'ljava jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske strukture i ujedinjuje koreografske sekvencije u novu koreografiju.

Opona'aju)i izvodi jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije.

Sla!e jednostavne ritmi&ke i plesne koreografske sekvencije koje izvodi uz manja odstupanja.

Uz pomo) osmi'ljava jednostavne plesne i ritmi&ke koreografske sekvencije te ih demonstrira.

Ujedinjuje razli&ite prijedloge koreografskih sekvencija u novu koreografiju te aktivno sudjeluje u njezinu izvo*enju.

DOMENA DOMENA DOMENA DOMENA BBBB ---- MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA MOJE TIJELO I JA –––– 3333.... RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJETROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. B.B.B.B.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA ODABIRE I IZVODI

MOTORI"KU AKTIVNOST

RADI POBOLJ$ANJA

RAZINE TJELESNE

SPREMNOSTI U ODNOSU

NA STRUKU.

1. Prepoznaje razinu tjelesne spremnosti i preuzima odgovornost za njezino pobolj'anje. 2. Svakodnevno vje!ba radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti.

Na poticaj i uz pomo) radi pobolj'anja razine tjelesne spremnosti izvodi vje!be za odabranu motori&ku aktivnost u odnosu na struku.

Uz kontrolu izvodi vje!be za odabranu motori&ku aktivnost.

Preispituje u&inke vje!ba u odnosu na svoju tjelesnu spremnost.

Samostalno prosu*uje razinu svoje tjelesne spremnosti te prema njoj planira motori&ku aktivnost.

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. B.B.B.B.3333.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI MOJE TIJELO I

JA PREISPITUJE U"INKE

KOMPLEKSA VJE%BA

KOJE IZVODI NA RADNU

SPOSOBNOST.

1. Izvodi odabrane komplekse vje!ba. 2. Preispituje u&inke kompleksa vje!ba koje izvodi na radnu sposobnost. 3. Prilago*uje na&in vje!banja prema spoznajama.

Prema uputama preispituje u&inke kompleksa vje!ba na radnu sposobnost koje izvodi, pri &emu tra!i dodatna obja'njenja.

Prema uputama izvodi vje!be.

Samostalno preispituje i tuma&i u&inke vje!banja.

Samostalno prosu*uje razinu svoje tjelesne spremnosti te prema njoj planira motori&ku aktivnost.

Page 82: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––81818181

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C –––– %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO %IVIM ZDRAVO ---- 3.3.3.3. RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED TTTTROGODI$NJEROGODI$NJEROGODI$NJEROGODI$NJE STRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLESTRUKOVNE $KOLE

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHODOBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(AZADOVOLJAVAJU(A DOBRADOBRADOBRADOBRA VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA

TZKTZKTZKTZK TS.TS.TS.TS. C.C.C.C.3333.1..1..1..1.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO PLANIRA PREHRANU I

PRIMJERENU HIDRACIJU

ORGANIZMA PRI

TJELESNOM VJE%BANJU I

RADU.

1. Planira prehranu, prosu*uje mogu)nosti prehrane i hidracije organizma. 2. Stje&e i/ili u&vr')uje pozitivne stavove o prehrani i hidraciji organizma pri tjelesnom vje!banju.

Prepoznaje va!nost planiranja prehrane i primjerene hidracije organizma pri tjelesnom vje!banju i radu te to &ini prema uputama.

Samostalno prilago*uje prehranu i hidraciju organizma pri tjelesnom vje!banju i radu.

Prosu*uje mogu)nosti primjerene prehrane i hidracije te ih samostalno prilago*uje pri tjelesnom vje!banju i radu.

Mijenja na&in prehrane i hidracije organizma.

TZKTZKTZKTZK

TS.TS.TS.TS. C.3C.3C.3C.3.2..2..2..2.

U"ENIK NAKON 11

GODINA U"ENJA I

POU"AVANJA

PREDMETA TZK U

DOMENI %IVIM ZDRAVO

PRIMJENJUJE I

KOMBINIRA PROVEDBU

TJELESNOG VJE%BANJA U

PRIRODI S RADNIM

OBAVEZAMA RADI

SMISLENOG

PROVO#ENJA

SLOBODNOG VREMENA.

1. Provodi tjelesno vje!banje u prirodi. 2. Uskla*uje vje!banje s radnim obavezama. 3. Organizira vje!banje u prirodi.

Na poticaj kombinira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi s radnim obavezama radi smislenog provo*enja slobodnog vremena.

Sudjeluje u provedbi tjelesnog vje!banja u prirodi te ga kombinira s radnim obavezama.

Uklju&uje se u organizaciju i provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi koje kombinira s radnim obavezama.

Samoinicijativno organizira provedbu tjelesnog vje!banja u prirodi, pri &emu u obzir uzima radne obaveze.

Page 83: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––82828282

E. POVEZANOST S DRUGIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRU"JIMA, ME#UPREDMETNIM TEMAMA I OSTALIM PREDMETIMA

Tjelesna i zdravstvena kultura povezana je sa svim odgojno-obrazovnim podru!jima, me%upredmetnim temama i predmetima. Razvija sve temeljne kompetencije koje promi!e Okvirni nacionalni kurikulum, a uklju!uje oblike mi"ljenja i rada, sposobnost kori"tenja alatom te osobni i socijalni razvoj.

Izrazito je povezana s prirodoslovnim, dru"tveno-humanisti!kim i umjetni!kim podru!jem.

U povezanosti s me%upredmetnim temama nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura omogu$uje razvoj zdravstvene, ekolo"ke, kulturne, eti!ke i gra%anske svijesti u!enika, !ime on postaje aktivan i odgovoran gra%anin.

Pra$enje antropometrijskih zna!ajka, morfolo"kih obilje#ja, motori!kih i funkcionalnih sposobnosti omogu$uje procjenu zdravlja u!enika i temelj je ostvarivanja ishoda me%upredmetne teme Zdravlje povezanih s rastom i razvojem, prehranom i kretanjem te higijenom u!enika. Razvoj samopouzdanja, osje$aja odgovornosti, provo%e-nje tjelesnog vje#banja i u slobodno vrijeme, uo!avanje problema iz neposredne okoline te predlaganje rje"enja poveznice su s me%upredmetnim temama Osobni i socijalni razvoj, Poduzetni"tvo i Gra%anski odgoj. O!ekivanja iz me%upredmetne teme U!iti kako u!iti ostvaruju se integrirano s gotovo svim ishodima nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.

Ishodi su Tjelesne i zdravstvene kulture "iroki i nude brojne mogu$nosti povezivanja s ostalim nastavnim pred-metima. Primjerice, povezanost s Hrvatskim jezikom, osim u kori"tenju jezika za preno"enje znanja, mo#e se ostvarivati i oblikovanjem slova razli!itim polo#ajima tijela u prostoru, a prirodni oblici kretanja i elementarne igre dio su uvje#bavanja sadr#aja jezika, dramskih igara i improvizacija.

Poveznica s Glazbenom kulturom i Glazbenom umjetno"$u vidljiva je u kreativnim pristupu pokretu, glazbenim igrama i plesu, u kojima se razvija ritmi!nost i stvarala"tvo te domoljublje kroz slu"anje i pjevanje himne i navi-ja!kih pjesama.

Motori!ke aktivnosti mogu biti poticaj za rje"avanje likovnih problema u u!enju i pou!avanju Likovne kulture.

Spoznajama iz Matematike, Biologije, Fizike i Kemije pro"iruju se znanja povezana s tijelom, prostorom i kreta-njem op$enito.

Uporabom suvremenih tehnologija pobolj"ava se prijenos i prezentacija kineziolo"kih sadr#aja.

Ovakvom znatnom povezano"$u izravno se doprinosi pove$anju ukupne zavr"ne razine kompetencije, no istodo-bno se ostavlja mnogo prostora za poticanje kreativnosti u!itelja, koji mora razvijati i osloba%ati kreativni potenci-jal u!enika te biti usmjeren na razvoj u!enika kao cjelovite osobe.

F. U"ENJE I POU"AVANJE NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Proces u!enja i pou!avanja u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi oblikuje se tako da svi u!enici ostvarivanjem ishoda razvijaju i svoje maksimalne potencijale. Obveza je ovog nastavnog predmeta biti jedan od temelja zdravlja cijele populacije te bitno doprinijeti cjelovitom biolo"kom, psiholo"kom i socijalnom razvoju u!enika. Kako bi se to ostvarilo, u!enje i pou!avanje treba se temeljiti na suvremenim znanstvenim spoznajama kineziolo-gije te kod u!enika poticati razvoj motori!kih kompetencija za samostalno i cjelo#ivotno tjelesno vje#banje.

Kompetencije obuhva$aju motori!ka znanja i vje"tine koje pozitivno utje!u na sposobnosti i osobine, formiranje pozitivnih stavova prema kineziolo"kim aktivnostima i stvaranju navika redovitog tjelesnog vje#banja.

Suvremenim pristupom pou!avanju i u!enju Tjelesne i zdravstvene kulture poti!e se iskustveno u!enje kroz opa#anje, aktivno sudjelovanje, izvedbu i usavr"avanje vje"tina koje se od u!enika o!ekuju u odre%enom razvoj-nom razdoblju. O!ekivani razli!iti odgojno-obrazovni ishodi poti!u kod u!enika kreativno i kriti!ko razmi"ljanje te prihva$anje tjelesnog vje#banja kao na!ina #ivota.

Uva#ava se jedinstvenost svakog u!enika te !injenica da se u!enici razvijaju i napreduju na razli!ite na!ine i razli-!itom brzinom.

U istom se razrednom odjelu u!enici razlikuju po znanjima, sposobnostima, interesima, stavovima i drugim va#-nim osobinama. Zato im se pru#a optimalna podr"ka u ostvarivanju ciljeva u!enja te se u nastavnom procesu po"tuje njihova individualnost.

Page 84: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––83838383

Kako bi u!enici ostvarili o!ekivane odgojno-obrazovne ishode i dosegnuli optimalnu razinu postignu$a, od u!ite-lja se o!ekuje da bude kreator nastavnog procesa, suradnik i savjetnik, a od dru"tva da osigura uvjete za pove$anje satnice i primjerenu strukturiranost razrednih odjela.

Svojim djelovanjem u!itelj treba afirmirati u!enike kao subjekte odgojno-obrazovnog procesa te ih na taj na!in u!initi aktivnim sudionicima toga procesa, u kojem $e pri tjelesnom vje#banju razvijati pozitivne stavove, a samo vje#banje zadr#ati kao trajnu vrijednost.

U!itelj ima ve$u slobodu, a time i odgovornost pri odabiru sadr#aja i optimalnih rje"enja za njihovu realizaciju. Planiranjem procesa u!enja i pou!avanja u kojem se povezuju teorija vi"estrukih inteligencija s razli!itim i speci-fi!nim metodama, na!inima i pristupima u!enju i radu, nastavni se predmet pribli#ava stvarnim potrebama i motivaciji u!enika.

Mogu$nosti predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura toliko su "iroke da svaki u!enik mo#e ste$i znanja i vje"tine te razviti odgovaraju$e motori!ke aktivnosti kojima $e zadovoljiti vlastite interese. Kako bi se zadovoljile i psihofizi!ke potrebe, u!enik treba ste!ena znanja i vje"tine primjenjivati i u svoje slobod-no vrijeme jer trenuta!no propisana nastavna satnica nije dovoljna da se isklju!ivo nastavnim procesom postigne optimalna razina postignu$a.

Materijalni uvjeti u!enja i pou!avanja tjelesne i zdravstvene kulture uklju!uju razli!ita sredstva, rekvizite i poma-gala za tjelesno vje#banje, stru!nu literaturu, dnevni tisak, televiziju, internet i ostale dostupne komunikacijske resurse.

Ono "to su u!enici usvojili tijekom nastave trebaju prepoznati i primjenjivati u svakodnevnom #ivotu na njima odgovaraju$i na!in. U!itelj ima obvezu samostalno i odgovorno odabrati materijale i izvore koji su prilago%eni uzrastu i osobinama u!enika te razli!itim na!inima rada koji omogu$uju prikupljanje informacija, njihovo kriti!ko procjenjivanje, preoblikovanje i stvaranje novih spoznaja. Treba posebno poticati tjelesno vje#banje te inzistirati na sigurnim na!inima vje#banja s obzirom na materijalne uvjete rada u kojima se provodi nastavni proces.

Ovaj nastavni predmet pru#a mogu$nost u!enja i pou!avanja u sigurnom i poticajnom okru#enju koje mo#e biti u "koli, "kolskom okru#enju te izvan "kole, primjerice u sportskoj dvorani, prilago%enoj u!ionici, sportsko-rekreacijskom centru, bazenu, na moru, snijegu, trim-stazi i svim ostalim zatvorenim i otvorenim prostorima koji mogu osigurati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

Uloga je u!itelja osigurati pozitivno okru#enje za u!enje tako da poti!e dobre me%uljudske odnose i me%usobno po"tovanje te pru#a podr"ku dje!joj prirodnoj znati#elji i razvoju odgovornog pona"anja u skladu s normama zajednice i dru"tva u cjelini. Izrazito je poticajno i motiviraju$e mijenjati i upotrebljavati "to vi"e razli!itih okru-#enja za u!enje i pou!avanje tijekom nastavne godine. Va#no je postavljati izazove koji $e pozitivno utjecati na stvaranje stavova i navika prema tjelesnom vje#banju, a istodobno tra#iti puni anga#man, trud i ustrajnost kod u!enika. Tako%er je va#no pomo$i u!eniku da identificira sadr#aje s pomo$u kojih mo#e na najprihvatljiviji na!in razvijati, usavr"avati i odr#avati svoje motori!ke i funkcionalne sposobnosti i usvajati motori!ka znanja u skladu s interesima te ih na taj na!in u!initi sastavnim dijelom svojeg cjelo#ivotnog tjelesnog vje#banja kao zdravog stila #ivota.

U!enje i pou!avanje svih domena jednako je va#no i me%usobno povezano te se nijedna ne smije zanemariti kako bi se mogli ostvariti o!ekivani ishodi u!enja. S obzirom na razvojne osobine u!enika u odre%enoj dobi, prilago%a-vaju se i na!ini u!enja i pou!avanja odre%ene domene. Ovako prilago%en i fleksibilan odgojno-obrazovni pristup omogu$uje zadovoljenje razli!itih potreba u!enika te mo#e afirmirati njihov identitet, sposobnosti i talent.

U!enje se odvija uz u!iteljevu podr"ku te u interakciji s drugim u!enicima u socijalnom okru#enju. Iskustva u!e-nja koja se stje!u u nastavnom predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura poti!u i motiviraju u!enike da u!e od drugih i s drugima. Va#no je poticati istra#iva!ki i stvarala!ki na!in rada te suradnju me%u u!enicima. Da bi se pou!avanje mogao prilagoditi individualnim potrebama pojedinog u!enika, va#no je da u!itelj prepozna potencija-le i talent svakog pojedinca u razrednom odjelu te ih razvija na korist pojedinca i skupine. Sve navedeno doprinosi kvalitetnijim me%uljudskim odnosima, po"tovanju razli!itosti te slobodnom i kreativnom izra#avanju.

Radi zadovoljavanja odgojno-obrazovnih potreba u!enika s te"ko$ama kurikulum se prilago%uje u skladu sa smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u!enja te vrednovanje postignu$a djece i u!enika s te"ko-$ama. Radi zadovoljavanja odgojno-obrazovnih potreba darovitih u!enika uvodi se razlikovni kurikulum u skladu sa smjernicama Okvira za poticanje iskustava u!enja i vrednovanje postignu$a darovite djece i u!enika.

Page 85: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––84848484

Te#e$i unapre%enju i oboga$ivanju nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura po#eljno je ostvariti veze sa #ivotom izvan "kole te poticati neposrednu uklju!enost i suradnju roditelja, lokalne i "ire dru"tvene zajednice na dobrobit i zdravlje u!enika.

G. VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVNOME PREDMETU TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi proizlazi i nadovezuje se na pou!avanje te se istodobno planiraju. Vrednovanje je temeljni preduvjet za dobivanje informacija o ostvariva-nju ciljeva procesa tjelesnog vje#banja i stupnju ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

Proces vrednovanja u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi obuhva$a sljede$e elemente vrednovanja koji se po dome-nama mogu razlikovati u odnosu na njezine specifi!nosti (tablica 1) :

1. motori!ka znanja motori!ka znanja motori!ka znanja motori!ka znanja Elementi tehnike kineziolo"kih aktivnosti, takti!ki zadatci i sva teorijska znanja potrebna za njihovo poznavanje.

2. motori!ka postignu$a motori!ka postignu$a motori!ka postignu$a motori!ka postignu$a Kvaliteta primjene nau!enih motori!kih znanja u situacijskim uvjetima odre%ene kineziolo"ke aktivnosti ili za-datka....

3. odgojne vrijednosti odgojne vrijednosti odgojne vrijednosti odgojne vrijednosti Pozitivni stavovi prema tjelesnom vje#banju, usvojene tjelesne i zdravstvene navike, otvorenost za timski rad, po"tovanje pravila, suigra!a i protivnika, slobodno i kreativno izra#avanje kroz motori!ke aktivnosti, odgovornost, samostalnost i samoinicijativnost te druge pozitivne odgojne vrijednosti koje se stje!u kineziolo"kim aktivnosti-ma.

Tablica 1. Prijedlog elemenata vrednovanja ishoda u odnosu na specifi!nosti domena

DOMENA TJELOVJE!BA, IGRA, SPORT, PLES

MOTORI'KA ZNANJA: • kvaliteta izvo*enja elemenata tehnike tjelesnih aktivnosti • kvaliteta izvo*enja takti&kih zadataka tjelesnih aktivnosti • poznavanje teorijskih znanja kao 'to su pravila odre*ene igre, opisivanje odre*enih elemenata tehnike ili

odre*enih takti&kih zadataka i sl. MOTORI'KA POSTIGNU(A:

• kvaliteta situacijske primjene elemenata tehnike, odnosno u igri ili odre*enom zadatku ODGOJNE VRIJEDNOSTI:

• po'tovanje pravila i razli&itosti, uva!avanje suigra&a i protivnika, slobodno i kreativno izra!avanje kroz motori&ke aktivnosti i sl.

DOMENA MOJE TIJELO I JA

MOTORI'KA ZNANJA: • kvaliteta odabira i izvedbe motori&kih zadatka za razvoj kinantropolo'kih obilje!ja prema svojim trenuta-

&nim mogu)nostima • poznavanje teorijskih znanja kao 'to su procjena i raspoznavanje kinantropolo'kih obilje!ja, opisivanje

motori&kih vje!ba, poznavanje utjecaja motori&kih vje!ba i sl. MOTORI'KA POSTIGNU(A:

• postizanje znatnog napretka u kinantropolo'kim obilje!jima u odnosu na mogu)nosti u&enika ODGOJNE VRIJEDNOSTI:

• poznavanje vlastitog tijela

• doprinos vlastitoj tjelesnoj spremnosti

Page 86: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

— NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

––––85858585

DOMENA !IVIM ZDRAVO

MOTORI'KA ZNANJA: • kvaliteta izvedbe elemenata tehnike tjelesnih aktivnosti u prirodi • kvaliteta realizacije odre*enih tjelesnih aktivnosti • poznavanje teorijskih znanja o va!nosti tjelesne aktivnosti za zdravlje i kvalitetu !ivota

MOTORI'KA POSTIGNU(A: • kvaliteta uporabe motori&kih znanja i sposobnosti u prirodi • pove)anje ukupne razine tjelesne aktivnosti

ODGOJNE VRIJEDNOSTI: • provo*enje tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme • sudjelovanje u izvannastavnim i izvan'kolskim kineziolo'kim aktivnostima

• primjenjivanje zdravstveno-higijenskih navika

Vrednovanje se temelji na razinama usvojenosti ishoda i mora polaziti od osobnosti u!enika kako bi se osigurao nu#an individualizirani pristup u odgojno-obrazovnom procesu. Povratne informacije o u!enikovim postignu$i-ma dobivene vrednovanjem omogu$uju u!itelju da s u!enikom planira daljnji rad. Pri vrednovanju pred u!enike se postavljaju zahtjevi koji su ostvarivi te u kojima mogu pokazati svoje sposobnosti, usvojena znanja i ste!ene vje"tine. Provodi se redovito tijekom cijele "kolske godine kako bi omogu$ilo u!enicima da u razli!itim situacija-ma i okru#enjima poka#u napredak. Primjerice, usvojeni element tehnike iz odre%ene motori!ke aktivnosti vred-nuje se kao samostalni prikaz, ali i u situacijskim uvjetima tijekom trajanja aktivnosti ili natjecanja.

U!enicima se prezentiraju jasni kriteriji vrednovanja koji $e im pomo$i u razumijevanju aspekata u!enja koji $e biti vrednovani. U!enicima treba biti jasno "to !ini uspje"nu izvedbu i potrebno je usmjeriti u!enje na ono "to je va#no znati i "to mogu u!initi. Sve to olak"ava uspostavu objektivnijeg, valjanijeg, pouzdanijeg i poticajnijeg vred-novanja i izvje"$ivanja o u!eni!kim postignu$ima.

U!itelj ima obvezu redovito izvje"$ivati u!enike, roditelje, "kolu i ostalu zainteresiranu javnost o kvaliteti postig-nu$a u!enika u odre%enom odgojno-obrazovnom razdoblju.

U svim ciklusima pri odre%ivanju zaklju!ne ocjene iz Tjelesne i zdravstvene kulture svi su segmenti vrednovsvi su segmenti vrednovsvi su segmenti vrednovsvi su segmenti vrednova-a-a-a-nja jednakovrijedninja jednakovrijedninja jednakovrijedninja jednakovrijedni i predstavljaju ukupnu procjenu usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u odre%enoj godini u!enja i pou!avanja nastavnog predmeta. U!itelj u kvalitativnom osvrtu treba obrazlo#iti dono"enje zaklju!ne ocjene i opisati "to u!enik zna i mo#e izvesti, u kojim je segmentima bio posebno uspje"an, a u kojima treba unap-rijediti u!enje i rezultate.

Najbolji je pokazatelj sretnog i zadovoljnog u!enika visoka razina njegove tjelesne aktivnosti i adekvatan stupanj razvoja antropolo"kih obilje#ja. Dokaz je postignu$a u!enika najvi"a mogu$a individualna razina psihofizi!kog stanja te samostalno i kontinuirano tjelesno vje#banje u slobodno vrijeme.

Page 87: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

doc.dr.sc.  Marko  Badrić

Izdvojeno  mišljenje  na  Prijedlog  predmetnog  kurikuluma  za  Tjelesnu  i  zdravstvenu  kulturu

Pri   izradi  dokumenta  nije  se  poštivalo  znanstveno utemeljenje kineziologije kao znanosti odnosno

njenog  primijenjenog  područja  kineziološke  edukacije koja se razvija i egzistira gotovo 50 godina u

našem  odgojno  obrazovnom  sustavu

Kineziologija je uvrštena  u  službenu  nomenklaturu znanstvenih disciplina u Republici Hrvatskoj te je

kvalificirana   kao   neovisno   znanstveno   polje   u   području   društvenih znanosti sa svim svojim

pripadajućim   granama   pa   tako   i   kineziološkom   edukacijom   koja   je   usko   povezana   sa   nastavnim  

predmetom   tjelesna   i   zdravstvena   kultura.  Ovaj   dokument   nije   usklađen   sa  ovim   činjenicama   i   u  

njemu  su  vidljiva  značajna  odstupanja  od  te  zakonitosti

Metodologija   izrade   kurikularnog   dokumenta   nije   uvažila   specifičnosti predmeta tjelesna i

zdravstvena kultura - previše   se  dao  naglasak  na   zadovoljavanje  metodološke   forme,   a  manje  na  

stvarne potrebe pri izradi predmetnog kurikuluma

Terminologija nije u skladu sa temeljnim   postavkama   kineziološke   struke   odnosno   njenim  

znanstvenim utemeljenjima

Kroz dijelove dokumenta, ponajprije ciljeve i domene  te  ishode,  pokušala  se  izbjeći  svaka  poveznica  

sa  pojmovima  na  kojima  je  utemeljena  kineziološka  struka,  a  naknadnim  intervencijama  pojmovi  su  

navedeni na neprimjerenim mjestima u tekstu sa jako puno improvizacije i iskrivljenih pojmova

Kroz  čitav  tekst  navode  se  pojmovi  koji  nikada  nisu  bili  dio  kineziološke  struke  i  nemaju  ni  znanstvenu  

ni  stručnu  potporu odnosno  ne  egzistiraju  na  empirijskim  postignućima  

Ciljevi nisu postavljeni  prema  slijedu  koji  su  dio  empirijskih  postignuća  kineziološke  edukacije

U  ciljevima  nisu  definirane  jasne  postavke  koje  se  žele  ostvariti,  navedeni  su  kao  općeniti  odnosno  

bez   jasne   konkretizacije   što   i   kako   želimo   da   ih   učenici  ostvare na kraju obrazovanja (završetka  

školovanja)

Nazivi domena nisu kongurentni sa temeljnim   postavkama   kineziologije   odnosno     kineziološke  

edukacije

Neprimjerenost  različitih  dijelova  sadržaja  teksta  koji  nisu  sukladni  pripadajućoj  domeni, postavljeni

su  prilično  nejasno  i  vrlo  široko  

Kretanje   kao   temelj   kineziologije   odnosno   kineziološke   struke nije navedeno kao dominantna

činjenica  ni  u  jednoj  domeni

Page 88: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

Ishodi   su  postavljeni  prema  navedenim  domenama   i   samim  time  se  ne  podudaraju   sa   stručnom  i  

znanstvenom terminologijom

Ishodi  su  na  nižoj   razini  obrazovanja  postavljeni  dosta neprimjereno što  može  učenicima  stvarati  

poteškoće  u  njihovom  ostvarivanju

Cjelokupni  dokument  nema   jasnu  korelaciju   između  ciljeva,  domena   i  na  kraju   ishoda  u  kojima   je  

navedeno  dosta  sadržaja  kojima  će  se  vrlo  teško  ostvariti zadani ishodi

Upitno je ostvarivanje pojedinih ishoda s obzirom na preporučene sadržaje

U  dijelu  povezanosti   sa  ostalim  međupredmetnim  područjima   i   temama  nema   jasne  poveznice  te  

nema  temelja  kako  i  na  koji  način  će  se  oni  ostvariti

Kod vrednovanja odgojno obrazovnih ishoda   izbjegnuto   je  vrednovanje  motoričkih   i   funkcionalnih  

sposobnosti   odnosno   neprimjereno   je   uklopljeno   u   motorička   postignuća   što   nije   u   skladu   sa  

temeljima  kineziološke  struke

Proces  transformacije  antropoloških  obilježja  je  temeljna postavka kineziološke  struke  u  svim  njenim  

primijenjenim  područjima  i  bez  obzira  na  minimalan  broj  sati  nastave  tjelesne  i  zdravstvene  kulture  

on  bi  se  trebao  vrednovati  kao  dio  kineziološke  edukacije  koja  će  biti  neophodna  u  kasnijem  životu  

čovjeka

Dokument treba prije  svega  biti  namijenjen  onima  koji  poučavaju  predmet,  a  to  su  učitelji  i  nastavnici,  

pa tek onda ostalim zainteresiranim sudionicima odgojno obrazovnog procesa

Konkretizacija kurikuluma za  predmet  tjelesna  i  zdravstvena  kultura  mora  imati  jasna  određenja i ni

u  kojem  slučaju  ne  smije  se  ostaviti  prostora  za  neizvršavanje  postavljenih  ciljeva   i   ishoda  kako  sa  

aspekta  stručnjaka  tako  i  čitavog  odgojno  obrazovnog  sustava

Čitav  dokument  preopširan  je  i  ako  smo  željeli  ići  na  rasterećenje  i  učenika  i  edukatora onda ovakav

dokument od 120 stranica ima veliku predikciju da postane cjelokupno neprihvatljiv

U   dijelu   stručne   i   javne   rasprave   potrebno   je   omogućiti   svim   zainteresiranim   subjektima   iz  

kineziološke  struke  da  daju  svoje  opservacije  na  dokument  i  kao  argumentirane ih prihvatiti

Petrinja,  09.  veljače  2016.

doc.  dr.sc.  Marko  Badrić

Page 89: 01*0, Tjelesna i zdravstvena kulturaos-cisla.skole.hr/upload/os-cisla/images/static3/2172/attachment/Tjelesna_i... · sadržaj a. opis nastavnoga predmeta tjelesna i zdravstvena kultura,

Prof. dr. sc. Ivan Prskalo

Izdvojeno  mišljenje  o  Prijedlogu  kurikula  predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura Kandidirajući  se  za  rad  unutar  Stručne  radne  skupine  za  izradu  kurikula  predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura želio sam dati  doprinos  ovom  važnom  nacionalnom  dokumentu. Kurikul predmeta je u tijesnoj vezi  s  područjem  što  SRS  dovodi  u  nezavidnu  situaciju  budući  su  rješenja  u  području  takva  da  otvaraju  vrlo malo prostora razradi kvalitetnog kurikula predmeta. Opis predmeta je najvrjedniji dio ovog materijala   i   više   je   u   skladu   s  NOK-om   iz   2011.   godine   nego  materijal   koji   je   predložen   kao   opis  područja.  Odgojno  obrazovni  ciljevi  ne  odgovaraju  NOK-u. Nazivi  domena  su  potpuno  promašeni  i  kao takvi neprihvatljivi. Sport kao agonistička   aktivnost  ne  može   se  poistovjetiti   s   edukacijom,   a  pojam  tjelovježba  je  prisutan  kod  svih  primijenjenih  područja.  Nažalost,  ishitren  ili  možda  ciljan  izbor  članova  SRS-a i  pritisak  na  brzom  svršetku  posla  imaju svoju cijenu. Prijedlog za promjenom imena predmeta u skladu  sa  stavovima  najmasovnije  strukovne  udruge  u  RH  te  u  skladu  s  nazivom  matične  znanosti,  struke  i  stručnjaka  odbačen  je, pa se postavlja pitanje objektivnog zastupanja stavova struke. Svakako, koristio sam pravo  i  obvezu  po  ovim  pitanjima  izdvojiti  mišljenje,  što  će  se  nadam  se  vidjeti  iz  uredno  vođenih  zapisnika. I   ovdje   se   kao   u   području, iako   su   za   to   odgovorne   različite   SRS-e pojavljuju   jezične  novotvorine koje su neprihvatljive i nepotrebne u reformskom dokumentu. Loša komunikacija s područjem,   a   posebice   NOK-om, čitav   dokument   čini nekonzistentim, znanstveno i   stručno  neutemeljenim i štetnim za daljnji razvoj predmeta te je iz  tih  razloga  neprihvatljiv.  Sadržajno  ne  nudi  odgovor  kome  se  zapravo  obraća: učenicima,  roditeljima, stručnjacima  ili  znanstvenicima,  a  kao  takav  nikome.  Na  žalost  u  ovom  trenutku  ne bi pomogle nikakve promjene niti naknadne dorade i mogu se shvatiti  samo  kao  smirivanje  savjesti  pojedinih  članova  SRS-e spremnih na kompromisno ali i dalje loše  rješenje. Kao  članovi  SRS-a dobili  smo  elektroničku  poruku  koja  odstupa  od  naputka  koji smo dobili na sastanku, a prema kojem  će  izdvojena  mišljenja  biti  posebno  naznačena, a poruka glasi:  „ako se podnese izdvojeno mišljenje   na   cijeli   dokument,   podnosioci ne idu u popis autora dokumenta“. Ovakav stav je neprihvatljiv, jer implicira situaciju u kojoj negativna  mišljenja  praktički  neće  biti  niti  naznačena. Iako se  o  istini  ne  može  glasovati,  a  SRS  je  radila  i  odlučivala  glasovanjem  osim  u  završnoj fazi kad se nudi gotovo   i   još  neprihvatljivije   rješenje, to  je  zabrinjavajuće, pa ostajem kod svog stava da ne mogu iz moralnih,  znanstvenih  i  stručnih  razloga  prihvatiti ovakav dokument. Zagreb, 31.1.2016.

Prof. dr. sc. Ivan Prskalo