#01 - Media Theorie - HC 1 - Media Theorie

  • View
    285

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of #01 - Media Theorie - HC 1 - Media Theorie

HC 1 MEDIA THEORIE - NOTESMedia & Cultuur : Media Theorie : 2011

!"#$"%&''

31

HC1 - Media theorieCopyright Dropbox Media&CultuurVak Media Theorie -- onderdeel bij studie Media & Cultuur aan de UvA --

Made by Asefeh @ www.doublemindsproductions.com

2011

Media Theorie - HC 1 - Mediatheorie 31/01/'11

Wat is mediatheorie?

Jaap Kooijman / 31 januari 2011

1

2

3

4

DocentenHoorcolleges: Tarja Laine (cordinator) Michael Dieter Jaap Kooijman Michael Stevenson Werkgroepen: Antonia Mazel (cordinator) Pepita Hesselberth Tarja Laine Melanie Schiller Laurike in t Veld Laura van der Vlies Daisy van de Zande

Hoorcollege Marxisme en ideologiekritiek Semiotiek en structuralisme Psychoanalyse Cultural Studies Netwerk Postmodernisme Poststructuralisme Archive Gender Interactivity Cognitie en affect Simulation

5

6

1

MEDIA THEORIE 31/01/11 - HC 1 MEDIA THEORIEDIA 1Origineel ; the medium is the message = Het medium is de boodschap (McLuhan) >> de boodschap is afhankelijk van het medium via welk het uitgezonden word Naam boek >> the medium is the massage = Het medium is de massage

1

>> het medium masseert ons >> zet ons aan het denken & is verlengstuk van het menselijk lichaam .. Volgens McLuhan is titel ontstaan door drukfout, maar was zo mooi dat hij besloot het niet te veranderen, sommige zeggen dat hij het met opzet heeft gedaan, niets drukfout..

DIA 2Eerste tv-debat >> Nixon VS. Kennedy >> mensen die via radio hadden gevolgd vonden Nixon winnaar >> mensen die via tv hadden gevolgd vonden Kennedy winnaar HOT MEDIUM >> Radio >> weinig menselijke participatie >> veel menselijke participatie (prikkelt alle zintuigen)

COLD MEDIUM >> Tv

DIA 3Eerste boek McLuhan >> Understanding Media, the extensions of man (man hier algemeen voor men) Tweede boek McLuhan >> Medium is the Massage >> dit 2e boek een visueel kunstproject >> om te laten zien hoe we over het medium na kunnen denken

DIA 4Voorbeeld paginas binnenzijde boek Medium is the Massage

DIA 5Docenten voornamelijk gespecialiseerd in Tarja Laine ; Michael Dieter ; Jaap Kooijman ; FILM DIGITALE MEDIA TV >> POPULAIRE KUNST

Michael Stevenson; DIGITALE MEDIA >> alle mediums met elkaar verbonden, dus in HCs mengelmoes van alles

DIA 6Onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de hoorcolleges

Media Theorie - HC 1 - Mediatheorie 31/01/'11

Formele inhoud De hoorcolleges geven een overzicht van belangrijke theoretische concepten en benaderingen in mediatheorie. Dit vak brengt enerzijds in kaart hoe in het veld van film, televisie en nieuwe media studies specifieke theorien zijn ontwikkeld en welke aspecten van het medium daarbij aan de orde zijn gesteld. Anderzijds wordt aangegeven wanneer deze benaderingen ook transmediaal inzetbaar zijn of zich transmediaal hebben ontwikkeld. Kernbegrippen en kernteksten worden canoniek en in samenhang aan de orde gesteld, opdat studenten hier vertrouwd mee raken en zij er in de volgende studiejaren mee kunnen werken.

Werkgroep In de werkgroep gaan studenten actief aan de slag met theoretische concepten. Studenten verwerken theoretische inzichten door middel van praktische oefeningen, waarbij ook de analytische vaardigheden opgedaan in het eerste semester opnieuw worden ingezet. Studenten leren werken met theoretische concepten: het uitspitten van theoretische concepten; het tegen elkaar afzetten en op waarde schatten. Hoorcollegereeks is grotendeels zelfstudie; werkgroep is geen bijles.

7

8

Toetsmomenten Diagnostische toets (blok 1) Midtermtentamen (50% van eindcijfer) Diagnostische toets (blok 2) Eindtentamen (50% van eindcijfer)

Geen openboek-tentamen! Combinatie gesloten vragen (gericht op feitenkennis) en open vragen (gericht op theoretisch inzicht) Nicholas Gane & David Beer Patricia Pisters John Storey

9

10

Gesloten en open vragen Wie introduceerde de notie van The medium is the message? a) Roland Barthes, b) Marshall McLuhan, c) Patricia Pisters, d) Raymond Williams Welk boek schreef Raymond Williams? a) Understanding Media, b) The Key Concepts of New Media, c) Das Kapital, d) Television Wat is het belangrijkste verschil tussen de manieren waarop Marshall McLuhan en Raymond Williams media benaderen?

Advies Begin tijdig met lezen Onderscheid hoofd- van bijzaken Maak je geen zorgen als je niet meteen alles begrijpt Overleg met medestudenten; bediscussieer de leerstof Leer feiten in combinatie, zoals naam theoreticus, concept/boektitel, jaartal (Raymond Williams, flow, 1974) Vertrouw niet (te veel) op samenvattingen Sta open voor ideen en interpretaties die wellicht onzin lijken

11

12

2

MEDIA THEORIE 31/01/11 - HC 1 MEDIA THEORIEDIA 7Canoniek ; centrale teksten ; canon van teksten waarvan geacht word dat je ze kent

2

DIA 9Boeken die bij hoorcollege stof horen New Media, The Key Concepts ; Lessen van Hitchcock/ een inleiding in mediatheorie ; Cultural Theory and Popular Culture, An Introduction ; DIGITALE MEDIA FILM POPULAIRE KUNST

Voor het tentamen moet je de inhoud van alle boeken kennen

DIA 10Diagnostische toetsen zijn niet verplicht, maar helpen je de stof beter te beheersen

DIA 11Voorbeeld van open & gesloten vragen die je op het tentamen kunt verwachten

Media Theorie - HC 1 - Mediatheorie 31/01/'11

Wat is [media]theorie? : Grieks voor bekijken, overpeinzing, reflectie Een systeem van regels of denkbeelden (een model) om feiten te verklaren (Pisters 23) Theorie als hypothese die moet worden getoetst Theorie als bril of gereedschap voor analyse van onderzoeksobject En allesomvattende theorie bestaat (nog) niet

[Media]theoretici McLuhan, Sartre, Foucault, Zizek, Foucault, Baudrillard, Manovich, Freud, Hall, Butler, Said, Williams, etc. etc. etc. Regelmatig geciteerd, minder vaak gelezen Verschillende academische disciplines binnen de geesteswetenschappen, en ook sociale en exacte wetenschappen Theoretici reflecteren op, maar zijn ook onderdeel van media en (populaire) cultuur

13

14

15

16

Voice of HollandTheoretische benaderingen Technologisch-deterministisch Esthetisch Cultuurhistorisch Neo-Marxistisch Feministisch Semiologisch Postmodernistisch Etc.... Veranderend onderzoeksobject productie tekst receptie tekst context metatekst

17

18

3

MEDIA THEORIE 31/01/11 - HC 1 MEDIA THEORIEDIA 13Betekenis van het woord theorie = bekijken/overpeinzen/reflecteren

3

Theorie als een perspectief >> een bril waardoor sommige dingen zichtbaar zijn en andere wegvallen >> Verschillende theorien kunnen verschillende resultaten hebben van hetzelfde OBJECT

DIA 14Belangrijke media theoretici in onze cultuur

DIA 15Voorbeelden van werk van mediatheoretici dat terug te vinden is in onze populaire kunst

DIA 16Voorbeelden van werk van mediatheoretici dat terug te vinden is in onze populaire kunst

DIA 173,7 miljoen mensen keken naar de Voice of Holland.. wat gebeurt er als je het tv programma aan de hand van theoretische benaderingen gaat analyseren

Media Theorie - HC 1 - Mediatheorie 31/01/'11

Voorlopige conclusies Theorie expliciteert en abstraheert; theorie biedt inzicht en maakt vergelijkingen mogelijk Specifieke theoretische benaderingen maken bepaalde elementen zichtbaar, maar hebben ook blinde vlekken Theorie kan niet alleen gebruikt worden om antwoorden te geven, maar ook om nieuwe vragen te stellen Theorien zijn onderdeel van het wetenschappelijk debat en onderhevig aan verandering door nieuwe inzichten en interpretaties

19

20

We hebben geen boodschap meer, we doen boodschappen.PAUZEHenk Oosterling

21

22

Wat is cultuur? Algemeen proces van intellectuele, spirituele en esthetische ontwikkeling Een specifieke manier van leven van een bepaalde groep mensen in een bepaalde periode en plaats Producten van intellectuele en artistieke activiteit Raymond Williams (1921 1988)

Wat is populaire cultuur? Alledaagse cultuur: de cultuur van gewone mensen zoals zij/wij deze dagelijks beleven Cultuurproducten die letterlijk populair zijn, oftewel door een groot publiek worden gewaardeerd: volksvermaak Commercile massacultuur: de producten die voor een groot publiek worden gemaakt De lage cultuur die overblijft als restcategorie na de selectie van de hoge cultuur

23

24

4

MEDIA THEORIE 31/01/11 - HC 1 MEDIA THEORIEDIA 18Enkele theoretische benaderingen met kort uitleg erover : ! Technologisch-deterministisch = technologie is determinerend/bepalen >> dus medium bepaald de inhoud >> onderzoek naar betrokken mediums en hun invloed ! Esthetisch = schoonheidsleer >> hoe wordt er gefilmd/opgenomen/welke belichting wordt gebruikt/welke genreconventies

4

! Cultuurhistorisch = Hoe waren vorige exemplaren van zelfde object en is er sprake van verandering van object door de jaren heen ! Neomarxistisch = Hoe iets geproduceerd word en hoe mensen daarin gebruikt worden als product ! Feministisch = Hoe zit het met de man/vrouw verhouding

De theoretische benadering die je kiest zorgt vaak ook voor verdieping in een bepaald onderwerp en wegvallen van andere onderdelen binnen dat onderwerp

DIA 20De theorie bij media studies is niet altijd meetbaar maar wel altijd analyseerbaar

Media Theorie - HC 1 - Mediatheorie 31/01/'11

Rode draden in mediatheorieConstante spanningsvelden: Structure-agency debat Hoge / lage cultuur Techn